BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

2 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE KØBENHAVN K UDARBEJDET FOR KL FEBRUAR 2014

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning Formål og omfang Sammenfatning Rapportens opbygning Undersøgelsens metode Borgernes vurdering i frikommuner sammenlignet med hele landet Generel tilfredshed Tilfredshed med samtaler Tilfredshed med aktive tilbud Borgernes vurdering i forskellige frikommuner Generel tilfredshed Tilfredshed med samtaler Tilfredshed med aktive tilbud Bilag

4 1. Indledning og sammenfatning Dette er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, der er omfattet af den aktive beskæftigelsesindsats i landets ni frikommuner. 1.1 Formål og omfang Som led i evalueringen af frikommuneforsøget har KL bedt Slotsholm om at gennemføre en brugerundersøgelse blandt borgere omfattet af beskæftigelsesindsatsen i frikommunernes jobcentre. Formålet med undersøgelsen er at skabe viden om tilfredsheden med indsatsen. Undersøgelsen er designet, så resultaterne er sammenlignelige med undersøgelsen Beskæftigelsesindsatsen ifølge borgerne, Slotsholm oktober Dermed er der et referencepunkt for tilfredsheden i frikommunerne nemlig tilfredsheden i hele landet inden frikommuneforsøget blev igangsat. Denne sammenligning skal naturligvis tages med det forbehold, at undersøgelserne er gennemført på forskellige tidspunkter. Undersøgelsen i frikommunerne er direkte sammenlignelig med den tidligere landsundersøgelse med hensyn til spørgsmålene. Der er stillet ti spørgsmål til borgerne i frikommuner, som er identiske med spørgsmålene i den tidligere undersøgelse. Derudover er der stillet yderligere ét spørgsmål efter ønske fra frikommunerne borgere har besvaret spørgsmålene i undersøgelsen, der er gennemført i januar Der er tale om borgere, der modtager a-dagpenge, kontant eller sygedagpenge. 1.2 Sammenfatning I forhold til borgernes vurdering af beskæftigelsesindsatsen i frikommunerne kan hovedkonklusionerne inddeles i to grupper: Forskelle mellem frikommuner og hele landet, hvor der sammenlignes med landsundersøgelsen fra 2011, og Forskel fra den gennemsnitlige frikommune, hvor den enkelte frikommune i undersøgelsen sammenlignes med gennemsnittet. Forskelle mellem frikommuner og hele landet Borgernes vurdering af jobcentrenes indsats i frikommunerne kan overordnet ikke siges at adskille sig bemærkelsesværdigt fra vurderingen i hele landet. Der er imidlertid i forhold til nogle forhold betydelig forskel på borgernes vurdering i frikommunerne og hele landet: Sygedagpengemodtagere i frikommunerne vurderer i højere grad, at samtaler er dem til at komme i job eller ordinær uddannelse. Sygedagpengemodtagere i frikommunerne vurderer i højere grad at aktive tilbud er en til at holde fokus på job end det er tilfældet i hele landet. 1

5 A-dagpengemodtagere i frikommunerne vurderer sig selv klar til at arbejde efter et aktivt tilbud i højere grad end det er tilfældet i landet som helhed. A-dagpengemodtagere i frikommuner vurderer, at de har haft større på deres tilbud end modtagerne på landsplan. Forskel fra den gennemsnitlige frikommune Borgerne i frikommunerne har stort set samme holdninger til jobcentrenes indsats. Nogle kommuner skiller sig ud i forhold til enkelte spørgsmål, men der tegner sig ikke nogen generel tendens. Der er med andre ord ikke kommuner, der generelt skiller sig ud fra de øvrige frikommuner. De kommuner, der skiller sig ud i forhold til de enkelte spørgsmål, er beskrevet i det følgende: Vesthimmerlands borgere giver i større omfang udtryk for, at de kender deres ret og pligt i forhold til jobcenteret sammenlignet med alle frikommunernes borgere. Borgerne i Gentofte lader til i højere grad end borgerne i de øvrige frikommuner at forstå breve fra jobcenteret. I Viborg og Vesthimmerlands Kommuner oplever borgerne i højere grad end borgerne i de øvrige frikommuner, at der følges op på forudgående aftaler ved samtaler i jobcenteret. Borgerne i Odense oplever i højere grad end borgerne i de øvrige frikommuner, at stemningen ved samtaler i jobcenteret er. Ledige i Vesthimmerlands Kommune ser ud til i mindre grad end ledige i de øvrige frikommuner at mene, at samtaler er dem i job eller ordinær uddannelse. Borgere i Gladsaxe angiver i mindre grad end borgere i de øvrige frikommuner, at de har på det aktive tilbud, som de har deltaget i. Udover de ovennævnte forhold, skiller Odsherred sig ud på en række områder. Dette er ikke tillagt vægt i konklusionerne, da Odsherred ikke har benyttet sig af frikommunestatus på beskæftigelsesområdet, og disse afvigelser derfor ikke kan tilskrives frikommuneforsøget. 1.3 Rapportens opbygning Rapporten er i det videre opbygget i tre yderligere kapitler. I kapitel 2 beskrives undersøgelsens metode. I kapitel 3 beskrives borgernes opfattelse af en række generelle forhold i beskæftigelsesindsatsen af samtalerne og af de aktive tilbud. I dette kapitel sammenlignes svarene i frikommunerne med landet som helhed. Det sker ydelse for ydelse samt for alle ydelser under ét. I kapitel 4 sammenlignes borgernes vurdering i de enkelte frikommuner med gennemsnittet i alle frikommuner under ét. Det sker for alle ydelser under ét. 2

6 2. Undersøgelsens metode Dataindsamlingen er gennemført i januar 2014 via en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende modtagere af a-dagpenge, kontant eller sygedagpenge. Slotsholm har rekvireret den praktiske gennemførelse af undersøgelsen hos Wilke A/S. Respondenterne er tilfældigt udvalgt blandt personer, der ultimo september 2013 havde modtaget a-dagpenge, kontant eller sygedagpenge i mindst fire måneder. Samlet set lever godt nuværende ydelsesmodtagere op til dette varighedskriterium i de ni frikommuner, efter at adressebeskyttede m.fl. er frasorteret. Formålet med, at respondenterne skal have modtaget ydelse i mindst fire måneder, er at sikre en tilstrækkelig stor gruppe af respondenter, som rent faktisk har været til jobsamtale i jobcentret og har deltaget i aktive tilbud, og som derfor er i stand til at besvare spørgsmål om deres udbytte og oplevelse af indsatsen. Derudover gør kriteriet, at resultaterne fra denne undersøgelse er sammenlignelige med den landsdækkende undersøgelse Beskæftigelsesindsatsen ifølge borgerne, Slotsholm oktober De spørgsmål, respondenterne har fået, afhænger af, hvilken overførselsindkomst de har modtaget, samt hvilke svar de har givet gennem spørgeskemaet. Respondenter, der angiver, at de har været til samtale, har i alt fået 11 spørgsmål personer er kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. Heraf har oplyst, at de har været til samtale, og at de dermed falder inden for undersøgelsens målgruppe. Disse personer har fået spørgeskemaet i sin helhed, hvilket har ført til svar en svarprocent på 53,3. De besvarelser er fordelt på ydelser som angivet i tabel 2.1. I kapitel 3 rapporteres resultaterne af undersøgelsen både fordelt på ydelser og for alle ydelser under ét. Tabel 2.1: Besvarelser der indgår i rapporten, fordelt på ydelser Kommune Antal besvarelser A-dagpenge 858 Kontant 872 Sygedagpenge 770 Total

7 De besvarelser er fordelt på kommuner som angivet i tabel 2.2. Tabel 2.2: Besvarelser der indgår i rapporten, fordelt på kommuner Kommune Antal besvarelser Gentofte 196 Gladsaxe 228 Fredensborg 151 Odsherred 192 Odense 502 Fredericia 267 Vejle 350 Viborg 393 Vesthimmerlands 221 Total I de mindre kommuner er hele populationen forsøgt kontaktet, hvorfor de oplyste svarantal er det maksimalt mulige. En frafaldsanalyse i forhold til baggrundsoplysningerne køn og alder viser, at der ikke er systematiske afvigelser, der kompromitterer repræsentativiteten. Køn og alder fordeler sig nogenlunde ens i population, stikprøve og blandt besvarelser. Sammenfattende giver data altså grundlag for at generalisere resultaterne i rapporten til populationen i frikommunerne. Med andre ord kan resultaterne betragtes som repræsentative. Det bør bemærkes, at den landsdækkende undersøgelse er fra maj-juni 2011, og den er således gennemført to et halvt år før den nuværende undersøgelse i frikommunerne. Forskelle mellem frikommuner og landet som helhed kan derfor også være et udtryk for, at målingerne er sket på forskellige tidspunkter. På baggrund heraf skal man være varsom med at drage konklusioner om forskelle i borgernes vurderinger i frikommuner og i hele landet. En yderligere beskrivelse af spørgeskema og metode foreligger i bilag 1. 4

8 3. Borgernes vurdering i frikommuner sammenlignet med hele landet Dette kapitel indeholder en samlet afrapportering af svar på spørgsmål, der er stillet til borgere i frikommunerne og i landet som helhed. Tabellerne i dette kapitel er opgjort for ydelsesmodtagere i alt samt separat for a-dagpengemodtagere, kontantsmodtagere 1 og sygedagpengemodtagere 2. Med tabellerne i dette kapitel kan man på den måde sammenligne borgernes tilfredshed i frikommuner med tilfredsheden i landet som helhed inden for og på tværs af ydelser. Hovedkonklusionen er, at selvom der nogle steder er statistisk signifikante forskelle mellem frikommunerne og landet som helhed, er disse forskelle beskedne. 3.1 Generel tilfredshed Af tabel 3.1a-d fremgår fordelingen af borgernes samlede vurdering af den indsats, som jobcentret har ydet. I frikommunerne angiver 40 pct. af ydelsesmodtagerne, at jobcentrenes indsats er meget god eller god, mens 32 pct. angiver, at den er eller meget. For landet som helhed angiver ligeledes 40 pct. af de samlede ydelsesmodtagere, at jobcenterets indsats er god eller meget god, mens færre mener, at indsatsen er eller meget. Det angiver 28 pct. i hele landet. Borgere i frikommunerne er signifikant mere utilfredse med jobcenterets samlede indsats end i hele landet det gælder, når alle ydelser betragtes under ét såvel som for a-dagpenge- og kontantsmodtagere separat. Det fremgår af tabel 3.1a, 3.1b samt 3.1c, idet signifikant flere borgere i frikommunerne angiver, at jobcentrenes indsat er meget. Det samme er ikke tilfældet for sygedagpengemodtagere, idet der for denne gruppe ikke er forskel på vurderingen af jobcentrenes indsats i frikommunerne og i landet som helhed. Selvom der er statistisk sandsynlige forskelle, er forskellene små. Tilfredsheden må overordnet siges at være på nogenlunde samme niveau i frikommunerne som i den var i hele landet i Kontantsmodtagere omfatter modtagere af ydelsen i matchgruppe 1 og 2. 2 Sygedagpengemodtagere omfatter modtagere af ydelsen med og uden arbejdsgiver. 5

9 Tabel 3.1a: Hvordan vurderer du samlet set den indsats, kommunens jobcenter har gjort for dig? (Alle ydelsesmodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 13,9 26,2 26,0 15,5 16,2 2, Hele landet 12,8 27,0 30,4 15,1 13,2 1, Forskel (pct.point) 1,0-0,8 *-4,4 0,4 *2,9 *0,8 - - Tabel 3.1b: Hvordan vurderer du samlet set den indsats, kommunens jobcenter har gjort for dig? (A-dagpengemodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 9,7 24,8 31,2 17,1 15,5 1, Hele landet 10,4 25,1 35,3 15,4 12,3 1, Forskel (pct.point) -0,7-0,3 *-4,1 1,7 *3,2 0,2 - - Tabel 3.1c: Hvordan vurderer du samlet set den indsats, kommunens jobcenter har gjort for dig? (Kontantsmodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 13,6 25,2 24,6 15,8 18,7 2, Hele landet 13,5 28,0 27,5 15,1 14,4 1, Forskel (pct.point) 0,1-2,8-2,9 0,7 *4,3 0,6 - - Tabel 3.1d: Hvordan vurderer du samlet set den indsats, kommunens jobcenter har gjort for dig? (Sygedagpengemodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 20,1 30,7 22,3 12,5 10,8 3, Hele landet 18,2 29,4 25,8 13,7 11,7 1, Forskel 1,9 1,3-3,4-1,2-0,8 *2,2 - - Af tabel 3.2a-d fremgår fordelingen af borgernes svar på, hvorvidt de kan se et klart mål med den indsats, de har fået fra jobcentret. Halvdelen af borgerne i frikommunerne mener, at de i høj grad eller i nogen grad 6

10 kan se et klart mål med den indsats, som de har fået af kommunens jobcenter. I hele landet har denne vurdering samme omfang idet 47 pct. angiver at de i høj grad eller i nogen grad kan se et mål med indsatsen. Borgere i frikommunerne vurderer i signifikant højere grad end borgere i hele landet, at de kan se et klart mål med jobcenterets indsats. Det gælder for alle ydelser under ét såvel som for ydelserne enkeltvis. På tværs af ydelser angiver således 4 procentpoint flere borgere i frikommunerne, at de i høj grad kan se et klart mål med indsatsen. Samtidig angiver 6 procentpoint færre af disse borgere, at de ikke rigtigt kan se et mål med indsatsen. Det fremgår af tabel 3.2a. Det samme billede tegner sig for ydelserne enkeltvis. Det er imidlertid ikke store forskelle, der er tale om, hvorfor hovedkonklusionen må være, at der i forhold til hvorvidt borgerne kan se et klart mål med den indsats, som jobcentrene yder er signifikante men ikke markante forskelle på borgernes oplevelse i frikommunerne og i landet som helhed. Tabel 3.2a: Kan du se et klart mål med den indsats, du har fået fra kommunens jobcenter? (Alle ydelsesmodtagere) I høj grad I nogen grad Ikke rigtigt Slet ikke Frikommuner 20,2 30,9 19,4 24,3 5, Hele landet 16,4 30,6 25,7 24,0 3, Forskel *3,8 0,2 *-6,3 0,2 *2,0 - - Tabel 3.2b: Kan du se et klart mål med den indsats, du har fået fra kommunens jobcenter? (A-dagpengemodtagere) I høj grad I nogen grad Ikke rigtigt Slet ikke Frikommuner 13,5 30,4 22,7 28,9 4, Hele landet 12,5 32,2 27,4 25,8 2, Forskel 1,0-1,8 *-4,7 3,1 *2,3 - - Tabel 3.2c: Kan du se et klart mål med den indsats, du har fået fra kommunens jobcenter? (Kontantsmodtagere) I høj grad I nogen grad Ikke rigtigt Slet ikke Frikommuner 20,4 30,6 18,7 24,8 5, Hele landet 17,7 29,4 25,4 23,2 4, Forskel 2,8 1,2 *-6,7 1,6 1,

11 Tabel 3.2d: Kan du se et klart mål med den indsats, du har fået fra kommunens jobcenter? (Sygedagpengemodtagere) I høj grad I nogen grad Ikke rigtigt Slet ikke Frikommuner 28,8 32,2 16,5 16,6 6, Hele landet 24,6 30,3 21,2 21,4 2, Forskel 4,1 1,8 *-4,7 *-4,8 *3,6 - - Af tabel 3.3a-d fremgår fordelingen af borgernes svar på, hvorvidt de ved, hvad de har ret og pligt til i forhold til jobcentret. I både frikommunerne og i hele landet mener over halvdelen af de samlede ydelsesmodtagere, at de i høj grad eller i nogen grad ved, hvad de har ret og pligt til. Det gælder således for 64 pct. i frikommunerne og 62 pct. i hele landet. Ligesom det er tilfældet for den generelle tilfredshed med jobcentrenes indsats og borgernes fornemmelse af målet for indsatsen, er der heller ikke væsentlige forskelle mellem frikommunerne og hele landet i forhold til, om borgerne kender deres ret og pligt. Selvom borgerne i frikommunerne i signifikant højere grad end borgerne i hele landet mener, at de ved, hvad de har ret og pligt til, er forskellen ikke stor. Således angiver 4 procentpoint flere borgere i frikommunerne for ydelser under ét at de kender deres ret og pligt i høj grad, og samtidig mener 2 procentpoint færre, at de slet ikke kender til deres ret og pligt. Forskellen skal primært tilskrives kontants- og sygedagpengemodtagerne, idet der ikke er nogen forskel mellem a-dagpengemodtagerne i frikommunerne og i hele landet. Kontantsmodtagerne i frikommunerne mener, at de kender deres ret og pligt i høj grad i 8 procentpoint flere af tilfældene end i hele landet. Et tilsvarende billede findes hos sygedagpengemodtagerne omend under en anden svarkategori. I frikommunerne angiver i 5 procentpoint færre af sygedagpengemodtagerne, at de slet ikke kender deres ret og pligt. Tabel 3.3a: Er det din oplevelse, at du ved, hvad du har ret og pligt til i forhold til kommunens jobcenter? (Alle ydelsesmodtagere) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Frikommuner 27,3 36,6 20,7 11,9 3, Hele landet 23,2 38,6 21,4 13,6 3, Forskel *4,1-2,0-0,7 *-1,8 0,

12 Tabel 3.3b: Er det din oplevelse, at du ved, hvad du har ret og pligt til i forhold til kommunens jobcenter? (A-dagpengemodtagere) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Frikommuner 32,5 43,9 15,9 5,7 2, Hele landet 30,0 43,2 17,1 7,8 1, Forskel 2,5 0,7-1,2-2,1 0,1 - - Tabel 3.3c: Er det din oplevelse, at du ved, hvad du har ret og pligt til i forhold til kommunens jobcenter? (Kontantsmodtagere) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Frikommuner 26,4 33,3 20,9 14,8 4, Hele landet 18,7 35,6 23,9 17,4 4, Forskel *7,7-2,3-3,0-2,6 0,3 - - Tabel 3.3d: Er det din oplevelse, at du ved, hvad du har ret og pligt til i forhold til kommunens jobcenter? (Sygedagpengemodtagere) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Frikommuner 22,3 34,8 26,6 13,0 3, Hele landet 19,1 35,4 25,2 17,7 2, Forskel 3,2-0,6 1,4 *-4,7 0,7 - - Af tabel 3.4a-d fremgår fordelingen af borgernes svar på, om skriftlige henvendelser fra jobcentret er forståelige. Borgerne mener på tværs af ydelser, at breve fra jobcentrene er forståelige det gælder frikommuner såvel som hele landet. Således angiver 64 pct. i frikommunerne og 65 pct. i hele landet, at brevene er meget lette eller lette at forstå. Betragtes alle ydelser samlet, er der ingen forskel mellem frikommuner og hele landet i borgernes vurdering af, hvor letlæselige breve fra jobcentrene er. Der er imidlertid signifikante forskelle, når ydelserne betragtes individuelt selvom de ikke er store. A-dagpengemodtagere i frikommunerne finder det lettere end a-dagpengemodtagere i hele landet at læse breve fra jobcentrene. Det fremgår af tabel 3.4b. Flere af frikommunernes a-dagpengemodtagere (5 procentpoint) mener, at brevene er meget lette at forstå, samtidig med at færre (2 procentpoint) mener, at de er svære at forstå. 9

13 Omvendt finder kontants- og sygedagpengemodtagere det sværere at læse breve fra jobcentrene i frikommunerne. For begge disse ydelser mener færre i frikommunerne, at brevene fra jobcentrene er lette at forstå. Det gælder 4 procentpoint for kontantsmodtagerne og 6 procentpoint for sygedagpengemodtagerne. Der er altså ikke et klart billede af, at brevene i frikommuner adskiller sig fra brevene i andre kommuner med hensyn til forståelighed. Tabel 3.4a: Hvordan har det været at læse de breve, du får fra kommunens jobcenter? Fx om regler, indkaldelser til samtaler eller tilbud? (Alle ydelsesmodtagere) De er meget lette at forstå lette at forstå hverken lette eller svære at forstå svære at forstå meget svære at forstå Ved ikke Total Antal Frikommuner 23,5 40,0 17,3 10,4 5,3 3, Hele landet 25,7 39,7 17,8 11,0 4,3 1, Forskel -2,2 0,3-0,5-0,6 1,0 *2,0 - - Tabel 3.4b: Hvordan har det været at læse de breve, du får fra kommunens jobcenter? Fx om regler, indkaldelser til samtaler eller tilbud? (A-dagpengemodtagere) De er meget lette at forstå lette at forstå hverken lette eller svære at forstå svære at forstå meget svære at forstå Ved ikke Total Antal Frikommuner 31,7 42,4 16,0 5,6 2,3 2, Hele landet 26,9 44,3 17,6 7,9 2,2 1, Forskel *4,8-1,9-1,6 *-2,3 0,1 0,8 - - Tabel 3.4c: Hvordan har det været at læse de breve, du får fra kommunens jobcenter? Fx om regler, indkaldelser til samtaler eller tilbud? (Kontantsmodtagere) De er meget lette at forstå lette at forstå hverken lette eller svære at forstå svære at forstå meget svære at forstå Ved ikke Total Antal Frikommuner 20,0 38,3 17,4 13,1 7,1 4, Hele landet 24,3 36,1 18,0 13,6 6,3 1, Forskel *-4,3 2,3-0,6-0,5 0,8 *2,

14 Tabel 3.4d: Hvordan har det været at læse de breve, du får fra kommunens jobcenter? Fx om regler, indkaldelser til samtaler eller tilbud? (Sygedagpengemodtagere) De er meget lette at forstå lette at forstå hverken lette eller svære at forstå svære at forstå meget svære at forstå Ved ikke Total Antal Frikommuner 21,1 41,0 18,9 10,3 5,0 3, Hele landet 27,3 39,8 17,6 10,8 3,3 1, Forskel *-6,2 1,2 1,3-0,5 1,7 *2, Tilfredshed med samtaler Borgerne, der er omfattet af den aktive beskæftigelsesindsats, skal løbende deltage i samtaler i jobcentret som en del af deres individuelle kontaktforløb. Samtalerne skal som hovedregel afholdes mindst hver tredje måned. 3 Ret og pligt til samtaler for kontantsmodtagere er ændret ved kontantsreformen. Personer over 30 år skulle før 2013 have deres samtale senest hver gang, de havde modtaget kontant i sammenhængende tre måneder. Efter 2013 er reglerne ændret, så de skal have mindst to samtaler inden for de første tre måneder. Kontantsmodtagere under 30 år havde før kontantsreformen ret til den første samtale senest én måned efter første henvendelse til kommunen. Dette ændres ved reformen, så den første samtale skal holdes inden for senest én uge. 4 Samtalernes fokus skal være konkrete job og jobsøgning, eller hvis det ikke er muligt være orienteret mod arbejdsmarkedet. I forbindelse med samtalerne skal der desuden tages stilling til, hvilke aktive tilbud der kan fremme borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom der under samtalen skal følges op på tidligere indgåede aftaler. 3 Jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 6 i lov om sygedagpenge. 4 Jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 11

15 Af tabel 3.5a-d fremgår svarfordelingen på, i hvilken grad borgerne synes, at der ved samtalerne i jobcentret bliver fulgt op på forudgående aftaler. For ydelsesmodtagere i frikommuner såvel som i hele landet mener langt størstedelen, at der følges op på forudgående aftaler. Det angiver 73 pct. i frikommunerne og 70 pct. i hele landet. Borgerne i frikommunerne oplever på tværs af ydelser, at der ved samtalerne følges op på forudgående aftaler i signifikant højere grad end i landet som helhed. Således angiver 6 procentpoint flere i frikommunerne, at der er i høj grad blevet fulgt op på forudgående aftaler. Tilsvarende billede ses af den andel, der angiver at der ikke er fulgt op, da det i frikommunerne angives i 5 procentpoint færre af tilfældene end i hele landet. Samme forskel findes inden for a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere, mens der ikke er nogen forskel mellem frikommunerne og hele landet for kontantsmodtagere. Forskellen inden for a-dagpengemodtagerne er i samme størrelsesorden som på tværs af ydelserne. Således angiver 5 procentpoint flere af a-dagpengemodtagerne i frikommunerne, at der i høj grad er blevet fulgt op. Det fremgår af tabel 3.5b. Forskellen inden for sygedagpengemodtagerne er større, idet 9 procentpoint flere angiver, at der i høj grad er blevet fulgt op. Overordnet må der siges at være en tendens til, at borgerne i frikommunerne i større grad end i landet som helhed oplever, at der følges op på forudgående aftaler ved samtalerne i jobcenteret. Forskellen er imidlertid ikke stor. Tabel 3.5a: I hvilken grad synes du, at der ved samtalerne er blevet fulgt op på forudgående aftaler? (Alle ydelsesmodtagere) Der er i høj grad blevet fulgt op i nogen grad fulgt op ikke fulgt op Frikommuner 33,8 39,5 20,0 6, Hele landet 28,3 41,9 24,7 5, Forskel *5,5-2,4 *-4,6 *1,6 - - Tabel 3.5b: I hvilken grad synes du, at der ved samtalerne er blevet fulgt op på forudgående aftaler? (A-dagpengemodtagere) Der er i høj grad blevet fulgt op i nogen grad fulgt op ikke fulgt op Frikommuner 30,5 37,0 25,4 7, Hele landet 25,5 42,2 28,1 4, Forskel *5,0 *-5,2-2,7 *3,

16 Tabel 3.5c: I hvilken grad synes du, at der ved samtalerne er blevet fulgt op på forudgående aftaler? (Kontantsmodtagere) Der er i høj grad blevet fulgt op i nogen grad fulgt op ikke fulgt op Frikommuner 30,0 42,1 20,9 7, Hele landet 28,0 41,8 23,8 6, Forskel 2,0 0,3-2,8 0,5 - - Tabel 3.5d: I hvilken grad synes du, at der ved samtalerne er blevet fulgt op på forudgående aftaler? (Sygedagpengemodtagere) Der er i høj grad blevet fulgt op i nogen grad fulgt op ikke fulgt op Frikommuner 47,5 35,6 11,4 5, Hele landet 38,4 41,5 17,6 2, Forskel *9,1 *-5,8 *-6,2 *2,9 - - Af tabel 3.6a-d fremgår fordelingen af borgernes svar på, hvordan stemningen var til samtalerne i jobcentret. Frikommunerne adskiller sig ikke markant fra hele landet i forhold til borgernes oplevelse af stemningen ved samtalerne i jobcentrene. Omkring tre ud af fire ydelsesmodtagere mener, at stemningen er meget god eller god i både frikommunerne og i hele landet. Der er dog en tendens til, at borgerne i frikommunerne oplever stemningen ere end i hele landet når alle ydelsesmodtagere betragtes. Således angiver 4 procentpoint færre ydelsesmodtagere i frikommunerne, at stemningen ved samtalen er god. Samtidig angiver 3 procentpoint flere, at stemningen er meget. Det fremgår af tabel 3.6a. Det samme gør sig gældende for a-dagpenge- og kontantsmodtagerene, hvor henholdsvis 2 og 5 procentpoint flere finder stemningen meget i frikommunerne sammenlignet med hele landet. Det omvendte er imidlertid tilfældet for sygedagpengemodtagerne. Denne gruppe oplever stemningen mere positiv i frikommunerne end i landet som helhed. Således finder 5 procentpoint flere sygedagpengemodtagere stemningen ved samtaler meget god i frikommunerne. Det fremgår af tabel 3.6d. 13

17 Tabel 3.6a: Hvordan var stemningen ved samtalen? (Alle ydelsesmodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 35,5 36,7 15,0 6,3 5,6 1, Hele landet 34,8 40,6 16,4 5,4 2,2 0, Forskel 0,6 *-4,0-1,4 0,9 *3,4 *0,5 - - Tabel 3.6b: Hvordan var stemningen ved samtalen? (A-dagpengemodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 39,0 37,3 14,0 5,4 3,5 0, Hele landet 37,9 38,3 16,4 5,4 1,4 0, Forskel 1,1-1,0-2,4 0,0 *2,1 0,2 - - Tabel 3.6c: Hvordan var stemningen ved samtalen? (Kontantsmodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 31,5 37,3 16,2 6,3 7,3 1, Hele landet 32,3 42,9 16,6 5,2 2,5 0, Forskel -0,8 *-5,6-0,4 1,0 *4,7 *1,0 - - Tabel 3.6d: Hvordan var stemningen ved samtalen? (Sygedagpengemodtagere) god God Hverken god eller Dårlig Frikommuner 40,4 34,2 13,2 7,7 4,2 0, Hele landet 35,2 38,6 15,2 6,7 3,7 0, Forskel *5,2-4,4-2,1 1,0 0,5-0,2 - - Af tabel 3.7a-d fremgår svarfordelingen på spørgsmålet om, i hvilken grad samtaler er en til at komme i job, i ordinær uddannelse eller for sygedagpengemodtagernes vedkommende til at holde fokus på arbejdsmarkedet 5. 5 Idet spørgsmålenes indhold ikke er det samme på tværs af ydelser, er der for dette spørgsmål ikke lavet en opgørelse for ydelsesmodtagere under ét. 14

18 A-dagpengemodtagerne i frikommunerne oplever i samme omfang som borgere i hele landet, at samtalerne er dem. I frikommunerne angiver 33 pct. at samtaler i høj grad er en det gælder for 34 pct. i hele landet. Der er imidlertid forskelle for kontants- og sygedagpengemodtagerne. Kontantsmodtagere i frikommunerne mener i mindre grad end i hele landet, at samtaler er en. Således angiver 37 pct. i frikommunerne, at samtaler er en i høj grad eller i nogen grad, mens det samme er tilfældet for 43 pct. i hele landet. Signifikant færre (5 procentpoint) angiver i frikommunerne, at samtaler i nogen grad er en. Forskellen mellem frikommunerne og landet som helhed er imidlertid ikke stor. Sygedagpengemodtagere i frikommunerne oplever omvendt i højere grad end i hele landet, at samtaler er dem med at holde fokus på arbejdsmarkedet under deres sygdom. Det mener 51 pct. i frikommunerne og 46 pct. i hele landet. Signifikant færre i frikommunerne mener, at samtaler slet ikke er en. Denne forskel er på 10 procentpoint og er dermed af betydelig størrelse. Overordnet tyder det på, at sygedagpengemodtagere er den eneste ydelsesgruppe, der oplever, at samtaler er dem anderledes i frikommunerne end i landet som helhed. Tabel 3.7a: I hvilken grad er samtaler en til at komme i job eller ordinær uddannelse? (Alle ydelsesmodtagere) Samtaler er i høj grad en i nogen grad en i mindre grad en slet ikke en Frikommuner 14,7 24,2 21,0 31,6 8, Hele landet 13,5 26,2 22,8 34,2 3, Forskel 1,2-2,0-1,8 *-2,7 *5,3 - - Tabel 3.7b: I hvilken grad er samtaler en til at komme i job eller ordinær uddannelse? (A-dagpengemodtagere) Samtaler er i høj grad en i nogen grad en i mindre grad en slet ikke en Frikommuner 9,6 23,3 25,4 37,4 4, Hele landet 10,4 23,5 24,8 39,5 1, Forskel -0,8-0,2 0,6-2,1 *2,

19 Tabel 3.7c: I hvilken grad er samtaler en til at komme i job eller ordinær uddannelse? (Kontantsmodtagere) Samtaler er i høj grad en i nogen grad en i mindre grad en slet ikke en Frikommuner 14,5 22,8 20,0 33,1 9, Hele landet 14,9 28,0 21,5 31,1 4, Forskel -0,4 *-5,2-1,6 2,0 *5,2 - - Tabel 3.7d: I hvilken grad er samtaler en til at holde fokus på arbejdsmarkedet mens du er syg? (Sygedagpengemodtagere) Samtaler er i høj grad en i nogen grad en i mindre grad en slet ikke en Frikommuner 22,4 29,0 17,3 19,8 11, Hele landet 17,7 28,1 21,6 29,5 3, Forskel *4,6 0,9 *-4,2 *-9,8 *8, Tilfredshed med aktive tilbud Borgerne, der er omfattet af den aktive beskæftigelsesindsats, kan og skal deltage i aktive tilbud. Tilbuddene skal have det formål, at borgeren så hurtigt som muligt kan komme i arbejde igen. Tilbuddene skal dels være rettet mod områder, hvor der er behov for arbejdskraft, dels gives ud fra borgerens ønsker og forudsætninger. 6 Af tabel 3.8a-d fremgår borgernes svar på, hvilke aktive tilbud de har deltaget i inden for det seneste halve år. For tre ud af fire tilbudstyper angiver de samlede ydelsesmodtagere i frikommunerne i signifikant mindre grad, at de har deltaget i disse. Således deltager 5 procentpoint, 2 procentpoint og 3 procentpoint færre borgere i frikommunerne i henholdsvis ordinær uddannelse/kursus, tilbud på en privat arbejdsplads og tilbud på en offentlig arbejdsplads. Det fremgår af tabel 3.8a. Ligesom det er tilfældet for hovedparten af de foregående spørgsmål, er forskellene små selvom de er statistisk signifikante. 6 Jf. kapitel 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 16

20 Spørgsmålet siger desuden alene noget om omfanget af afgivne tilbud, og ikke om tilfredsheden. Dermed er forskellene ikke interessante ud fra et tilfredshedsmålingssynspunkt. Tabel 3.8a: Hvilke aktive tilbud har du deltaget i inden for det seneste halve år? (Alle ydelsesmodtagere) Ordinær uddannelse/ kursus Privat arbejdsplads Offentlig arbejdsplads Kommunalt projekt Total Antal Frikommuner 35,5 19,2 15,6 10,4 80, Hele landet 40,9 21,3 19,0 10,9 92, Forskel *-5,3 *-2,1 *-3,3-0,5 - - Note: Det har været muligt at angive flere aktive tilbud samt at angive ved ikke. Derfor summer de aktive tilbud ikke til 100. Tabel 3.8b: Hvilke aktive tilbud har du deltaget i inden for det seneste halve år? (A-dagpengemodtagere) Ordinær uddannelse/ kursus Privat arbejdsplads Offentlig arbejdsplads Kommunalt projekt Total Antal Frikommuner 45,8 15,7 12,8 5,1 79,4 858 Hele landet 52,0 21,4 21,6 4,4 99, Forskel *-6,2 *-5,6 *-8,8 0,7 - - Note: Det har været muligt at angive flere aktive tilbud samt at angive ved ikke. Derfor summer de aktive tilbud ikke til 100. Tabel 3.8c: Hvilke aktive tilbud har du deltaget i inden for det seneste halve år? (Kontantsmodtagere) Ordinær uddannelse/ kursus Privat arbejdsplads Offentlig arbejdsplads Kommunalt projekt Total Antal Frikommuner 35,8 22,0 19,0 13,0 89,7 872 Hele landet 34,1 20,7 17,8 14,7 87, Forskel 1,7 1,3 1,2-1,7 - - Note: Det har været muligt at angive flere aktive tilbud samt at angive ved ikke. Derfor summer de aktive tilbud ikke til

21 Tabel 3.8d: Hvilke aktive tilbud har du deltaget i inden for det seneste halve år? (Sygedagpengemodtagere) Ordinær uddannelse/ kursus Privat arbejdsplads Offentlig arbejdsplads Kommunalt projekt Total Antal Frikommuner 20,8 17,1 11,3 11,2 60,3 770 Hele landet 29,5 24,3 14,3 18,2 86,2 685 Forskel *-8,7 *-7,3-3,0 *-7,0 - - Note: Det har været muligt at angive flere aktive tilbud samt at angive ved ikke. Derfor summer de aktive tilbud ikke til 100. Af tabel 3.9a-d fremgår svarfordelingen på spørgsmålet om, hvilken borgerne har haft på, hvilket aktivt tilbud de har deltaget i. Alene borgere, der oplyser at have været i tilbud, har besvaret spørgsmålet. I både frikommuner og i landet som helhed oplever flertallet af ydelsesmodtagerne, at de har stor eller nogen på deres aktive tilbud. Det gælder for 72 pct. i frikommunerne og 66 pct. i hele landet. På tværs af ydelser vurderer borgerne i signifikant højere grad i frikommunerne end i landet som helhed, at de har haft stor på det aktive tilbud, som de har deltaget i. Det gælder således for 7 procentpoint flere i frikommunerne end i hele landet jf. tabel 3.9a. Det billede går igen, når ydelserne betragtes enkeltvis. Selvom sygedagpengemodtagerne i frikommunerne ikke i signifikant højere grad mener, at de har haft stor på deres aktive tilbud, mener de i signifikant mindre grad, at de ingen har, hvilket leder til samme konklusion: Borgerne i frikommunerne føler altså større med på det aktive tilbud, som de deltager i. Tabel 3.9a: Hvilken har du haft på, hvilket aktivt tilbud du har deltaget i? (Alle ydelsesmodtagere) Jeg har haft stor nogen lille ingen Frikommuner 48,4 23,7 11,5 14,1 2, Hele landet 41,8 24,0 12,6 20,2 1, Forskel *6,6-0,3-1,1 *-6,1 *0,

22 Tabel 3.9b: Hvilken har du haft på, hvilket aktivt tilbud du har deltaget i? (A-dagpengemodtagere) Jeg har haft stor nogen lille ingen Frikommuner 55,1 19,2 8,2 15,8 1, Hele landet 48,2 20,5 11,0 19,4 0, Forskel *6,9-1,3-2,8-3,6 0,9 - - Tabel 3.9c: Hvilken har du haft på, hvilket aktivt tilbud du har deltaget i? (Kontantsmodtagere) Jeg har haft stor nogen lille ingen Frikommuner 44,5 25,8 13,4 13,6 2, Hele landet 35,7 27,2 14,6 20,8 1, Forskel *8,9-1,4-1,2 *-7,2 1,0 - - Tabel 3.9d: Hvilken har du haft på, hvilket aktivt tilbud du har deltaget i? (Sygedagpengemodtagere) Jeg har haft stor nogen lille ingen Frikommuner 49,7 24,7 11,2 13,0 1, Hele landet 43,5 24,3 10,1 21,0 1, Forskel 6,2 0,4 1,1 *-8,0 0,4 - - Af tabel 3.10a-c fremgår fordelingen af borgernes svar på, om det aktive tilbud har gjort dem mere eller mindre klar til at arbejde. For sygedagpengemodtagerne er der svaret på, om tilbuddet er dem til at holde fokus på arbejdsmarkedet. 7 A-dagpengemodtagere i frikommunerne oplever en betydelig forskel i forhold til a-dagpengemodtagere i hele landet. 11 procentpoint flere i frikommunerne end i hele landet angiver, at de er blevet mere klar til arbejde som følge af det aktive tilbud. Omvendt angiver kontantsmodtagerne ikke nogen tydelig forskel i denne vurdering. Sygedagpengemodtagere i frikommunerne mener i højere grad end i resten af landet, at det aktive tilbud i høj grad er en til at holde fokus på arbejdsmarkedet, mens de er syge. Således angiver 13 procentpoint flere 7 Idet dette spørgsmåls indhold ikke er det samme på tværs af ydelser, er der ikke lavet en opgørelse for alle ydelsesmodtagere i forhold til dette spørgsmål. 19

23 sygedagpengemodtagere i frikommunerne, at dette er tilfældet. Imidlertid angiver de sygemeldte i frikommunerne også i 7 procentpoint færre af tilfældene, at det aktive tilbud i nogen grad er en. Derfor kan de 13 procentpoint ikke ses alene. Den samlede vurdering er, at de sygemeldte i frikommunerne i højere grad mener, at det aktive tilbud er dem til at holde fokus på arbejdsmarkedet men forskellen er ikke stor. Tabel 3.10a: Synes du, at det aktive tilbud har gjort dig mere eller mindre klar til at arbejde? (A-dagpengemodtagere) Jeg er blevet mere klar til at arbejde Det har ikke haft nogen betydning Jeg er blevet mindre klar til at arbejde Frikommuner 52,9 40,6 2,2 4, Hele landet 42,2 51,2 4,2 2, Forskel *10,7 *-10,6 *-2,0 *2,1 - - Tabel 3.10b: Synes du, at det aktive tilbud har gjort dig mere eller mindre klar til at arbejde? (Kontantsmodtagere) Jeg er blevet mere klar til at arbejde Det har ikke haft nogen betydning Jeg er blevet mindre klar til at arbejde Frikommuner 42,9 37,7 14,2 5, Hele landet 39,5 44,3 11,1 5, Forskel 3,5 *-6,6 3,1 0,0 - - Tabel 3.10c: I hvilken grad har det aktive tilbud været en til at holde fokus på arbejdsmarkedet, mens du er syg? (Sygedagpengemodtagere) I høj grad en I nogen grad en I mindre grad en Slet ikke en Frikommuner 36,7 24,8 16,2 14,2 8, Hele landet 23,3 31,6 12,4 26,5 6, Forskel *13,4 *-6,9 3,8 *-12,3 2,

24 4. Borgernes vurdering i forskellige frikommuner Dette kapitel indeholder en afrapportering af svar på de samme spørgsmål som i kapitel 3. Men i stedet for en sammenligning med landsundersøgelsen i 2011, sammenlignes de forskellige frikommuner. På grund af stikprøvestørrelsen og den statistiske usikkerhed sammenlignes alene for alle ydelsesmodtagere under et. Udover det beskrevne indgår ét yderligere spørgsmål i kapitel 4, som ikke indgår i kapitel 3, idet det ikke indgik i den landsdækkende undersøgelse fra Eventuelle signifikante forskelle på borgernes vurderinger i frikommunerne er sammenlignet med den gennemsnitlige frikommune. På den måde er det muligt at bestemme, hvorvidt borgerne i nogle frikommuner oplever jobcentrenes indsats anderledes end i frikommunerne under et. Hovedkonklusionen er, at borgerne i frikommunerne har stort set samme holdninger til jobcenterets indsats. Enkelte kommuner skiller sig ud i forhold til samtaler i jobcenteret og aktive tilbud, men der tegner sig ikke nogen generel tendens til, at borgere i enkelte frikommuner er mere eller mindre tilfredse med jobcenterets indsats sammenlignet med i de øvrige frikommuner. 4.1 Generel tilfredshed Af tabel 4.1 fremgår fordelingen af borgernes samlede vurdering af den indsats, som jobcentret har ydet inden for frikommunerne. Ligesom det blev beskrevet i kapitel 3, angiver 40 pct. af ydelsesmodtagerne i frikommunerne, at jobcentrenes indsats er meget god eller god, mens 32 pct. angiver, at den er eller meget. Enkelte kommuner skiller sig i den forbindelse ud. Borgere i Odsherred og Vesthimmerlands er signifikant mere tilfredse med jobcentrenes samlede indsats end i den gennemsnitlige frikommune. Borgerne i Odsherred angiver i 8 pct. af tilfældene, at jobcentrenes indsats er, mens borgerne i alle frikommunerne angiver det samme i 16 pct. af tilfældene. Det giver en forskel på 8 procentpoint. Odsherred Kommune har imidlertid givet udtryk for, at der ikke er ændret på arbejdsgangene i jobcenteret i forbindelse med deres status som frikommune. Derfor kan denne forskel ikke tilskrives frikommuneforsøget. Borgerne i Vesthimmerlands Kommune angiver tilsvarende i 8 procentpoint flere af tilfældene, at de er mere tilfredse med jobcentrenes indsats end i den gennemsnitlige frikommune. Således angiver 35 pct. i Vesthimmerlands Kommune, at jobcentrenes indsats er god, mens det samme angives i 26 pct. af tilfældene for alle frikommunerne. 21

25 Modsat Odsherred og Vesthimmerlands Kommuner, er borgere i Odense signifikant mere utilfredse med jobcentrenes samlede indsats end den gennemsnitlige frikommune. Således angiver 21 pct. i Odense mod 16 pct. i alle frikommunerne, at jobcentrenes indsats er. Borgerne i Fredericia adskiller sig ikke fra den gennemsnitlige frikommune til trods for signifikante forskelle. Borgerne mener i signifikant mindre grad, at jobcentrenes indsats er, idet 4,2 procentpoint færre giver dette svar. Til gengæld mener de i højere grad, at indsatsen er meget, idet 5,7 procentpoint flere angiver dette. Begge disse forskelle er signifikante, men da de er stort set lige store, udligner forskellene hinanden. Overordnet set skiller ingen frikommune sig markant ud fra de øvrige selvom der er signifikante forskelle. Tabel 4.1: Hvordan vurderer du samlet set den indsats, kommunens jobcenter har gjort for dig? god God Hverken god eller Dårlig Gentofte 17,3 26,0 24,9 12,6 14,4 4, Gladsaxe 11,6 27,7 23,8 17,6 15,4 3, Fredensborg 15,2 21,4 30,6 11,0 19,0 2, Odsherred 19,1 30,6 23,7 *8,4 16,1 2, Odense 12,1 22,2 26,3 *20,9 16,2 2, Fredericia 12,2 23,0 30,7 *11,2 *21,9 1, Vejle 13,4 22,7 25,4 18,3 17,4 2, Viborg 14,8 30,9 23,4 16,4 13,3 1, Vesthimmerlands 12,7 *34,6 27,3 12,1 12,7 *0, Total 13,9 26,2 26,0 15,5 16,2 2, Note: Signifikante forskelle fra totalen er angivet med *. Af tabel 4.2 fremgår fordelingen af borgernes svar på, hvorvidt de kan se et klart mål med den indsats, de har fået fra jobcenteret. Halvdelen af borgerne i frikommunerne mener, at de i høj grad eller i nogen grad kan se et klart mål med den indsats, de har fået af kommunens jobcenter det blev ligeledes beskrevet i kapitel 3. To kommuner adskiller sig statistisk signifikant fra denne fordeling. Borgerne i Gladsaxe oplever i mindre grad end borgerne i alle frikommunerne, at de kan se et klart mål med jobcenterets indsats. Det angiver 15 pct. i Gladsaxe, mens 20 pct. angiver det samme i alle frikommunerne. Forskellen på 6 procentpoint er imidlertid ikke markant. Det omvendte gør sig gældende for borgere i Odsherred, der ellers ikke har ageret som frikommune på beskæftigelsesområdet. Her oplever borgerne i signifikant 22

26 højere grad, at de kan se et klart mål med indsatsen. For det første mener 11 procentpoint flere, at de i høj grad kan se et klart mål med indsatsen, og for det andet angiver 6 procentpoint færre, at der ikke rigtig kan se et mål med indsatsen. Dermed ligner frikommunerne også hinanden i forhold til, om borgerne kan se et klart mål med jobcenterets indsats. Tabel 4.2: Kan du se et klart mål med den indsats, du har fået i kommunens jobcenter? I høj grad I nogen grad Ikke rigtigt Slet ikke Gentofte 24,0 27,1 16,8 27,6 4, Gladsaxe *14,6 32,0 23,8 22,5 7, Fredensborg 21,7 28,0 23,8 21,7 4, Odsherred *30,9 27,2 *13,6 24,8 3, Odense 17,0 29,9 20,8 28,0 4, Fredericia 16,2 33,1 24,1 24,0 *2, Vejle 20,1 31,2 17,4 25,1 6, Viborg 22,2 33,3 18,2 20,0 6, Vesthimmerlands 21,3 32,6 15,0 22,8 8, Total 20,2 30,9 19,4 24,3 5, Note: Signifikante forskelle fra totalen er angivet med *. Af tabel 4.3 fremgår fordelingen af borgernes svar på, hvorvidt de ved, hvad de har ret og pligt til i forhold til jobcenteret. Som det blev beskrevet i kapitel 3, mener over halvdelen af ydelsesmodtagere i frikommunerne, at de i høj grad eller i nogen grad ved, hvad de har ret og pligt til. Borgerne i tre kommuner oplever, at de i signifikant højere grad er klar over deres ret og pligt. Borgere i Gladsaxe angiver i 8 pct. af tilfældene, at de slet ikke kender deres ret og pligt, hvilket er 4 procentpoint mindre end alle frikommunerne under ét. Tilsvarende billede tegner sig for borgere i Odsherred, hvor 6 procentpoint færre mener, at de i mindre grad kender deres ret og pligt. Selvom disse to kommuner adskiller sig signifikant fra den gennemsnitlige frikommune, er forskellene små. Større afvigelser er der i Vesthimmerlands Kommune. Således angiver 10 procentpoint flere i Vesthimmerlands Kommune, at de i nogen grad kender deres ret og pligt sammenlignet med alle frikommunerne. Endvidere angiver 5 procentpoint færre i Vesthimmerlands Kommune, at de slet ikke kender deres ret og pligt. Samlet tyder det på, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune i højere grad end i de resterende frikommuner føler, at de kender til deres ret og pligt i forhold til jobcenteret. 23

27 Tabel 4.3: Er det din oplevelse, at du ved, hvad du har ret og pligt til i forhold til kommunens jobcenter? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Gentofte 29,5 43,4 17,8 8,5 *0, Gladsaxe 30,2 37,4 20,8 *7,5 4, Fredensborg 31,2 29,4 18,6 15,3 5, Odsherred 32,9 36,1 *15,2 11,4 4, Odense 24,7 32,3 24,2 14,0 4, Fredericia 24,0 39,0 22,3 12,9 *1, Vejle 25,7 36,6 21,0 12,9 3, Viborg 26,9 34,3 21,0 13,3 4, Vesthimmerlands 27,4 *46,1 18,1 *7,3 *1, Total 27,3 36,6 20,7 11,9 3, Note: Signifikante forskelle fra totalen er angivet med *. Af tabel 4.4 fremgår fordelingen af borgernes svar på, om skriftlige henvendelser fra jobcenteret er forståelige. Hovedparten af frikommunernes borgere mener på tværs af ydelser, at breve fra jobcentrene er forståelige. I to kommuner finder borgene det lettere end gennemsnittet, mens borgerne i to kommuner findes det sværere om end forskellene er små. I Gentofte og Fredensborg oplever borgerne i signifikant højere grad end i frikommunerne under ét, at breve fra jobcentrene er lette at forstå. Borgerne i Gentofte angiver i 8 procentpoint flere af tilfældene, at brevene er meget lette at forstå sammenlignet med den gennemsnitlige frikommune. Borgerne i Fredensborg angiver i 4 procentpoint færre af tilfældene, at brevene er svære at forstå. I Odense og Viborg finder borgerne det vanskeligere at læse brevene fra jobcentrene. Borgerne i Odense mener i 4 procentpoint færre af tilfældene, at brevene er meget lette at forstå, og det samme gør sig gældende for 5 procentpoint færre i Viborg. 24

28 Tabel 4.4: Hvordan har det været at læse de breve, du får fra kommunens jobcenter? Fx om regler, indkaldelser til samtaler eller tilbud? De er meget lette at forstå lette at forstå hverken lette eller svære at forstå svære at forstå meget svære at forstå Ved ikke Total Antal Gentofte *31,9 42,4 *11,7 7,5 3,0 3, Gladsaxe 20,3 38,9 19,7 13,9 5,6 *1, Fredensborg 30,8 35,5 17,2 *6,1 5,6 4, Odsherred 25,3 39,8 *10,6 12,7 9,2 2, Odense *19,5 39,9 20,4 10,7 5,7 3, Fredericia 28,0 35,2 18,3 9,1 6,1 3, Vejle 22,5 39,8 17,4 11,2 5,9 3, Viborg *18,4 44,7 17,6 10,8 4,5 4, Vesthimmerlands 27,1 40,9 16,4 9,2 *2,5 3, Total 23,5 40,0 17,3 10,4 5,3 3, Note: Signifikante forskelle fra totalen er angivet med *. I forbindelse med brugerundersøgelsen i frikommunerne er borgerne blevet spurgt, om de har talt med jobcenteret om, hvad de selv kan gøre for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dette spørgsmål blev ikke stillet til borgerne ved den landsdækkende undersøgelse i 2011, hvorfor sammenligning med landet som helhed ikke er mulig. I stedet sammenlignes frikommunerne med hinanden i forhold til borgernes holdning til dette spørgsmål. Af tabel 4.5 fremgår fordelingen af borgernes svar på, i hvilken grad de har talt med jobcenteret om, hvad de selv kan gøre for at komme i arbejde. Langt størstedelen af borgerne i frikommunerne har talt med jobcenteret om, hvad de selv kan gøre for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. På tværs af frikommunerne angiver 72 pct., at de i høj grad eller i nogen grad har talt om dette. Selvom to kommuner skiller sig statistisk signifikant ud fra de resterende frikommuner, er forskellene små, og det kan ikke generelt konkluderes, at der er betydelige forskelle. 25

29 Tabel 4.5: Har du talt med jobcenteret om, hvad du selv kan gøre for at øge mulighederne for at komme i arbejde? I høj grad I nogen grad Ikke rigtigt Slet ikke Gentofte 42,9 30,1 8,2 13,5 5, Gladsaxe 36,9 38,2 11,0 10,8 3, Fredensborg 42,7 30,1 9,6 11,3 6, Odsherred 43,3 33,7 *6,6 9,2 7, Odense 33,0 34,5 13,1 *16,2 3, Fredericia 38,7 32,7 13,3 12,1 3, Vejle 35,4 33,8 12,3 12,3 6, Viborg 35,4 34,9 13,9 12,7 3, Vesthimmerlands 39,7 37,0 10,3 9,3 3, Total 37,4 34,2 11,6 12,5 4, Note: Signifikante forskelle fra totalen er angivet med *. Borgerne i Odsherred oplever i højere grad end borgerne i alle frikommunerne, at de taler med jobcenteret om deres egen indsats. Således angiver 7 pct., at de ikke rigtigt har talt om det, mens der i alle frikommunerne angives det samme for 12 pct. Som beskrevet tidligere, har Odsherred ikke ændret jobcenterets arbejdsgange, selvom de er frikommune. Derfor er forskelle mellem Odsherred og de øvrige frikommuner ikke et udtryk for en særlig indsats i Odsherred Kommune i forbindelse med frikommuneforsøget. Omvendt mener borgerne i Odense, at de i mindre grad end den gennemsnitlige frikommune taler med jobcenteret om deres egen indsats. I Odense angiver 16 pct., at de slet ikke taler om deres egen indsats med jobcentrene, mens 13 pct. i alle frikommunerne angiver det samme. 4.2 Tilfredshed med samtaler Af tabel 4.6 fremgår svarfordelingen på, i hvilken grad borgerne synes, at der ved samtalerne i jobcentret bliver fulgt op på forudgående aftaler. Blandt ydelsesmodtagere i frikommuner mener langt størstedelen, at der følges op på forudgående aftaler som det blev beskrevet i kapitel 3. Borgerne i Gentofte oplever i signifikant mindre grad, at der følges op på forudgående aftaler ved samtaler i jobcenteret. Således angiver 8 procentpoint færre borgere i Gentofte, at der i nogen grad er fulgt op. Borgerne i Odsherred Kommune har i forhold til to svarkategorier svaret signifikant forskelligt fra borgerne i den gennemsnitlige frikommune. De to signifikante forskelle går imidlertid i modsat retning, hvorfor de udligner hinanden. Det ses af tabel 4.6, hvor 10 procentpoint flere angiver, at der i høj grad er flugt op, mens 26

30 8 procentpoint færre angiver, at der i nogen grad er fulgt op. Odsherred adskiller sig desuden fra de øvrige frikommuner, idet de ikke har benyttet sig af deres frikommunestatus til at ændre jobcenterets indsats. Modsat Gentofte oplever borgerne i Viborg og Vesthimmerlands Kommune i højere grad end den gennemsnitlige frikommune, at der følges op på forudgående aftaler ved samtaler i jobcenteret. Borgerne i Viborg angiver i 7 procentpoint flere af tilfældene, at der i høj grad er fulgt op. Denne forskel går igen for svarkategorien ikke fulgt op, da 8 procentpoint færre i Viborg angiver dette. Vesthimmerlands borgere angiver i 13 procentpoint flere af tilfældene, at der i nogen grad bliver fulgt op. Tabel 4.6: I hvilken grad synes du, at der ved samtalerne er blevet fulgt op på forudgående aftaler? Der er i høj grad blevet fulgt op i nogen grad fulgt op ikke fulgt op Gentofte 36,3 *31,1 23,4 9, Gladsaxe 29,9 45,9 16,3 7, Fredensborg 36,1 32,7 20,5 10, Odsherred *44,8 *30,7 18,1 6, Odense 29,5 41,6 23,8 5, Fredericia 29,0 41,0 25,0 5, Vejle 34,4 39,1 22,5 *4, Viborg *40,3 36,8 *12,5 10, Vesthimmerlands 30,2 *50,2 15,2 4, Total 33,8 39,5 20,0 6, Note: Signifikante forskelle fra totalen er angivet med *. Af tabel 4.7 fremgår fordelingen af borgernes svar på, hvordan stemningen var til samtalerne i jobcentret. Som det er beskrevet i kapitel 3, mener omkring tre ud af fire ydelsesmodtagere, at stemningen er meget god eller god i frikommunerne. Hvor Odsherred og Vesthimmerlands borgere i højere grad synes,at stemningen er god, mener borgerne i Odense i højere grad, at stemningen er. Borgerne i Odsherred mener 16 og 7 procentpoint mere end borgerne i frikommunerne under ét, at stemningen ved samtalen er henholdsvis meget god eller god. Denne forskel er signifikant. Selvom forskellen er markant, kan den ikke tilskrives frikommuneforsøget, idet Odsherred ikke har udnyttet dette i forhold til jobcentrenes indsats. Tilsvarende angiver 7 procentpoint flere af borgerne i Vesthimmerlands Kommune, at stemningen er meget god sammenlignet med borgerne i alle frikommunerne. 27

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING SLOTSHOLM A/S RÅDHUSSTRÆDE 6 1466 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild Borgertilfredshedsundersøgelsen 2016 Jobcenter Rebild 1.1 Jobcenter Rebild 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Borgertilfredshedsundersøgelse 2016 i Jobcenter Rebild...3 2.1 Kort om undersøgelsen...3

Læs mere

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Januar 18 Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER...

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

STATUS PÅ RESULTATER OG INDSATS. RAR SYDJYLLAND - marts 2019

STATUS PÅ RESULTATER OG INDSATS. RAR SYDJYLLAND - marts 2019 STATUS PÅ RESULTATER OG INDSATS RAR SYDJYLLAND - marts 219 Benchmark for hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet. Hvis målingen har en positiv værdi, så har kommunen færre på

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12

INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12 3 INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN 2016 6 3. BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12 5. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL STYRELSEN 18 6. METODE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1485 af 16/12/2013 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015245 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune. Forår 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune. Forår 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune Forår 2013 Nanna Sofie Bruhn Lilhav Direkte tlf.: 24 96 23 09 nbl@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Handicaprådenes stemme udfordringer og fokus 2019

Handicaprådenes stemme udfordringer og fokus 2019 Handicaprådenes stemme udfordringer og fokus 2019 Det Centrale Handicapråd har i perioden december 2018 januar 2019 foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt formændene for de kommunale handicapråd.

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 8. oktober 2009 pkt. Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 29. september 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af 29. sept. 2009 Jobcenter: Sammenligningsgrundlag:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere