Nyhedsbrevet den 1ste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet, og efter sommerferien er antallet af rådgivningsopgaver for potentielle boligkøbere steget. Desuden er antallet af nye selskabsstiftelser og rådgivning om virksomhedsoverdragelser, i vækst. Dette sker på et tidspunkt, hvor antallet af nye konkurser i retskredsen, ser ud til at være faldende. Alt i alt et godt tegn på fremgang, efter flere års økonomisk krise. Vi har fortsat meget travlt, så på personalesiden har vi ansat yderligere to jurister: Rasmus Lindsten og Emmie Vollerup Mylius, der begge er ansat pr. 1. september 2013, som advokatfuldmægtige. Advokatfirmaet Drachmann beskæftiger herefter 18 medarbejdere, fordelt på 9 jurister samt 9 advokatsekretærer og administrative medarbejdere. Vi ønsker dig god læselyst med nyhedsbrevet. Morten Ammentorp, Morten Jensen, Jacob Ploug, Lone Rømø, Jørgen Thomsen. Indhold - Gå hjem møde for udlejere den 12. november Seneste Højesteretspraksis om forholdsmæssigt afslag i købesummen, ved køb af beboelsesejendomme. - Mælkekvoter. - En god erhvervslejekontrakt er guld værd! - Skarp kritik af SKATs offentlige ejendomsvurderinger. - Tør du købe en bolig uden rådgivning fra din boligadvokat? - Ophævelse af lejemål som følge af kriminalitet udøvet af lejers børn. - Prisaftaler mellem sportsklubber - en indskærpelse.

2 Side 2 Gå-hjem-møde for udlejere d. 26. november 2013 kl. 16:00-18:00 Er du udlejer, eller overvejer du at udleje dit hus, lejlighed eller stuehus, så er det vigtigt, at du kender lejeloven. Udgangspunktet i lejeloven er nemlig, at udlejeren er den professionelle, og lejeren det modsatte, og lejeren derfor skal beskyttes. Kender du f.eks. reglerne i lejeloven for hvornår og hvordan, du eller lejeren kan opsige lejekontrakten? Ved du, hvordan og hvornår, du skal holde flyttesyn, udarbejde fraflytningsrapport og fraflytningsopgørelse? Hvad skal du gøre, hvis lejeren ikke afleverer lejemålet i den aftalte stand? Har lejeren altid krav på at få sit depositum tilbage og hvornår? Hvad gør du, hvis lejeren ikke betaler husleje? Hvornår kan du ophæve lejekontrakten? Ved du, hvad du skal gøre, hvis lejeren larmer, generer de andre lejere, holder ulovlige husdyr eller misligholder boligen? Onsdag den 26. november 2013 fra kl , afholder advokaterne Morten Ammentorp og Christina Gjervig Iversen gå-hjem-møde for udlejere, hvor du kan få svar på ovenstående spørgsmål, således at du som udlejer kender dine rettigheder, og kan stå bedst muligt overfor lejeren, og undgå sager i huslejenævnet, fogedretten eller boligretten. Gå-hjem-mødet afholdes hos Advokatfirmaet Drachmann, Skolegade 24, 4800 Nykøbing Falster Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på telefon , eller mail senest onsdag den 20. november Seneste Højesteretspraksis om forholdsmæssigt afslag i købesummen, ved køb af beboelsesejendomme. Højesteret har i to domme fra august (sag 108/2011 og sag 24/2012) i år, givet købere af beboelsesejendomme forholdsmæssigt afslag i købesummen, fordi der i forhold til det af sælgerne oplyste, viste sig at være mindre boligareal. I den ene sag blev der handlet for kr , men ved efterfølgende syn og skøn blev handelsværdien med korrekt arealangivelse, vurderet til kr Køber fik et skønsmæssigt afslag på kr I den anden sag blev der handlet for kr Handelsværdien blev med korrekt arealangivelse vurderet til kr Køber fik et afslag på kr Hverken vurderet beløbsmæssigt, eller i forhold til købesummen, kunne værdiforringelsen anses for at være uvæsentlig. Begge handler var gennemført i overensstemmelse med lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, således at køber før underskrift af købsaftale havde modtaget tilstandsrapport, tilbud om ejerskifteforsikring og sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie. Højesteret fandt, at sælger ikke burde fritages for hæftelse vedr. forhold, som ikke var belyst i tilstandsrapport, og som køber ikke kunne forsikre sig imod. Højesteret vurderede, at arealmangel ikke kunne anses for at være en mangel, der vedrørte bygningens fysiske tilstand, og dette forhold var derfor ikke omfattet af sælgers hæftelsesfritagelse efter lovens 2, stk. 1. Det er således vigtigt, i forbindelse med handel af beboelsesejendom, at arealet er korrekt opgjort, da det ellers efterfølgende kan medføre retssag mellem køber og sælger. Mælkekvoter Advokat (H), partner Lone Rømø Siden 1992, har det været en fast praksis ved de danske domstole, at der ikke kunne foretages udlæg i de mælkekvoter, som mælkeproducerende landmænd har, og som handles via mælkekvotebørsen.

3 Side 3 Denne praksis har været støttet på landsretternes afgørelse tilbage i 1992, hvor der var en række ejendomme med mælkekvoter, der var på auktion med videre. Spørgsmålet har nu været prøvet i Højesteret, herunder på baggrund af de ændringer, der har været i mælkekvotebekendtgørelsen, og det forhold, at der nu er relativt fri adgang til at sælge kvoten til tredjemand uden medfølgende jord, på den såkaldte kvotebørs. Højesteret har konstateret, at de nuværende regler for mælkekvoteoverdragelser medfører, at man kan overdrage en mælkekvote til en anden bedrift, uden overdragelse af landbrugsareal, ligesom man kan sælge kvoten på kvotebørsen. Højesteret træffer deres beslutning, på trods af, at det blandt andet har været gjort gældende, at man kunne betragte mælkekvoten som en særegen, immateriel ejendomsbestanddel, og uagtet at det også under den tidligere praksis, var muligt at sælge mælkekvoten, selvom prisen var politisk bestemt. I den pågældende sag, havde fogedretten først foretaget udlæg i mælkekvoten, hvilket udlæg efterfølgende var ændret af Landsretten. Højesteret konstaterer blot, at fogedrettens udlæg er foretaget med rette, da der er tale om et formueaktiv, da mælkekvoten ikke anses for omfattet af tinglysningslovens 38, men kan omsættes via kvotebørsen. Det må derfor konstateres, at mælkekvoter ikke længere, efter praksis, er omfattet af tinglysningslovens 38, og derfor ikke længere er omfattet af det pant, man har i fast ejendom. Desværre tager Højesteret ikke selvstændig stilling til, om mælkekvoten er omfattet af eventuel virksomhedspant i bedriften. Såfremt man er kreditor overfor en ejer af en mælkekvote, bør man derfor overveje, hvorledes man skal etablere de fornødne sikkerheder i mælkekvoten. Som mælkeproducent, skal man omvendt konstatere, at der nu findes et aktiv, som kan pantsættes selvstændigt. Værdien af et sådant aktiv, vil typisk primært være ved pantsætning overfor andre mælkeproducenter, for eksempel ved samarbejder mellem mælkeproducenter, eller mellem mælkeproducenter og andre landmænd, ligesom aktivet kan have en værdi ved pantsætning overfor banker og andre finansieringskilder. Til gengæld må man som mælkeproducent forvente, at værdien af mælkekvoten fremadrettet ikke længere indregnes i belåningsgrundlaget for den faste ejendom, hvilket kan få betydning for beregningen af størrelsen af realkreditlån, herunder ved omprioriteringer. Hvis der er yderligere spørgsmål omkring mulighed for pantsætning af mælkekvoter, kan disse rettes til advokat Jacob Ploug. Advokat (H), partner Jacob Ploug En god erhvervslejekontrakt er guld værd! Hvad enten du allerede er udlejer eller lejer, eller du som udlejer står over for at skulle leje et erhvervslejemål ud, eller du som erhvervsdrivende står over for at skulle finde et erhvervslejemål, er der mange forhold, du skal være opmærksom på, inden der underskrives en erhvervslejekontrakt. Reglerne om udlejning af erhvervslejemål findes hovedsagligt i erhvervslejeloven. I modsætning til boliglejelovgivningen, som hovedsagligt beskytter lejerens interesser, og kun meget sjældent kan fraviges ved aftale, er reglerne i erhvervslejeloven i vidt omfang fravigelige. Det skyldes, at i erhvervslejelovgivningen anses udlejer og lejer for lige stærke, og lige professionelle. At reglerne er fravigelige i erhvervslejeloven betyder, at erhvervslejelovens regler kun finder anvendelse, hvis ikke lejer og udlejer har aftalt noget, omkring det enkelte forhold. Som følge heraf, har udlejer og lejer et stort frit spillerum for både at indgå en god erhvervsleje-kontrakt, men bestemt også

4 Side 4 en dårlig, hvis ikke man får rådgivning af en advokat med speciale i erhvervslejeret. Og her starter problemet både for udlejeren og lejeren. Problemet med standardkontrakter er, at de sjældent tager højde for de individuelle forhold, som er gældende for netop det konkrete lejemål. Der kan være særlige forhold, som ikke blot passer i en standardskabelon. Parterne kan f.eks. have særlige ønsker om anvendelse, afståelse/fremleje, hvem der skal have den indvendige og udvendige vedligeholdelse/fornyelse, uopsigelighed, lejens regulering, retablering ved fraflytning, erhvervsbeskyttelse, særindretning ved indflytning og meget mere. Som udlejer skal du være opmærksom på, at hvis du selv bikser noget sammen, eller får ejendomsmægleren til det, står du som koncipisten af aftalen. Det betyder, at det er dig, som har ansvaret for det, som står i de enkelte bestemmelser, at kontrakten hænger sammen, og at der ikke er modstridende forhold i kontrakten. Hvis boligretten senere skal fortolke kontrakten, vil boligretten fortolke uklare eller modstridende forhold til din ugunst, og til fordel for lejer. Som udlejer skal du også være særlig opmærksom på, at erhvervslejeloven, som tidligere nævnt, er fravigelig. Man siger, at erhvervslejeloven er deklaratorisk. Det betyder, at hvis udlejer og lejer ikke specifikt i lejekontrakten har truffet aftale om at fravige et bestemt forhold i loven, så er det erhvervslejeloven, som gælder. Selvom erhvervslejeloven er fravigelig, er den i lighed med boliglejelovgivningen meget lejervenlig. Som udlejer er det derfor særdeles vigtigt, ikke blot selv at bikse noget sammen fra nettet, eller få ejendomsmægleren til at udarbejde en standardlejekontrakt. Som udlejer har man brug en advokat med speciale i erhvervslejeret, som både kan hjælpe med at udarbejde lejekontrakten, og bistå med forhandlingerne med lejer. Som lejer skal du være særdeles varsom med blot at skrive under på udlejerens standardkontrakt. Ofte er man som lejer allerede i hovedet i gang med at indrette de nye lokaler, og selve indgåelsen af lejekontrakten er bare en detalje, som skal overstås, så man kan komme i gang. Allerede her skal man stoppe kraftigt op. Lejekontrakten er et af de vigtigste dokumenter vedrørende dig og din virksomhed. Hvad skal der ske, hvis du vil sælge din virksomhed, kan lejemålet overdrages? Skal lejen reguleres årligt og med hvor meget? Må udlejeren udleje nabobutikken til min største konkurrent? Hvem skal vedligeholde og forny lejemålet inde og ude? Hvem skal skovle sne? Hvem har risikoen, og hvem skal betale, hvis der kommer ny lovgivning, som stiller krav til lejemålet. Der er utrolig mange spørgsmål, man som lejer skal stille sig selv, inden man skriver under på en lejekontrakt. Gør man ikke det, kan konsekvenserne blive fatale for både dig og din virksomhed. Husk, som lejer er det langt lettere at få forhandlet gode vilkår, inden lejekontrakten er underskrevet. Hvad enten du er udlejer eller lejer, er det særdeles anbefalelsesværdigt at have sin advokat på sidelinjen, hvis du skal indgå en erhvervslejekontrakt, eller der skal ændres i en eksisterende erhvervslejekontrakt. Advokat Morten Ammentorp har siden 2005 beskæftiget sig intenst med lejeret, og rådgiver gerne med udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt, ligesom han også meget gerne deltager i forhandlingerne med enten udlejer eller lejer, i forbindelse med kontraktindgåelsen. Advokat (L), partner Morten Ammentorp Skarp kritik af SKATs offentlige ejendomsvurderinger. Rigsrevisionen har i beretning fra august 2013 fundet, at SKAT har administreret de offentlige ejendomsvurderinger meget kritisabelt. Det er Rigsrevisionens vurdering, at vurderingernes træfsikkerhed er for lav, når 3 ud af 4 ejendomme er fejlvurderet. Særligt på baggrund af, at Rigsrevisionen i 2011 vurderede kvaliteten af opkrævning af ejendomsskatter, og dengang opfordrede SKAT til målrettet at fokusere på forbedring af forvaltningen på området. Tilsyneladende uden at dette er sket.

5 Side 5 Alle faste ejendomme vurderes hvert 2. år, således at SKAT i ulige år vurderer ca. 1,7 mio. ejerboliger, og i lige år ca erhvervsejendomme. Den offentlige ejendomsvurdering har betydning for, hvad der skal betales i ejendomsskat, dækningsafgift og ejendomsværdiskat. I 2012 var den samlede indtægt på omkring 38 mia. kr. Som følge af ejendomsværdiskattestoppet i 2002, betaler de fleste boligejere samme ejendomsværdiskat som 2001, mens der med grundskatteloftet i 2003 blev givet mulighed for, at ejendomsskatten kan stige indtil 7% årligt. Ejendomsvurderingen anvendes også i forbindelse med opkrævning af andre skatter og afgifter, eksempelvis tinglysningsafgift, boafgift, beskatning af fri bolig og beregning af kapitalafkast. Der er en klagefrist på tre måneder fra modtagelse af vurderingen, men Skatteministeren har lagt op til ændring af klagefristen, så boligejere får mulighed for at klage over vurdering fra 2011, og erhvervsvirksomheder kan klage over vurdering fra Der skal imidlertid vedtages en lovændring, og det afventer derfor, at Folketinget træder sammen i oktober. Det forventes, at der er flertal for en sådan lovændring. Vi har stor ekspertise indenfor området og kan bistå, hvis du brug for hjælp til at klage over vurderingen. Advokat (H), partner Lone Rømø Tør du købe en bolig uden rådgivning fra din boligadvokat? Et boligkøb er ikke det samme som at købe en pakke gær i Netto. For de fleste købere er det en af de største økonomiske beslutninger i livet. Derfor er det også vigtigt, at du som køber er fuldt bekendt med alle juridiske aspekter af en ejendomshandel. Når du køber bolig, er det vigtigt at huske, at ejendomsmæglerens vigtigste opgave er at sælge ejendommen. Ejendomsmægler er antaget og betalt af sælgeren, og er derfor også kun sælgers mand. Ejendomsmæglers opgave er ikke at rådgive dig som køber, til at stille de kritiske spørgsmål eller foretage supplerende undersøgelser mv. Det er desværre vores erfaring, at en del ejendomsmæglere - i stedet for at anerkende behovet for at både sælger og køber skal have hver deres egen uafhængige rådgiver - negligerer købers behov for egen rådgiver. I stedet gør ejendomsmægleren sig til talsmand for, at berigtigelsen glider lettere og billigere, hvis ejendomsmægleren står for det hele så slipper ejendomsmægleren jo også, for at der er nogen som kontrollerer, om han har gjort sit arbejde godt nok. Det er naturligvis dit valg som køber. Det er bare vigtigt, at du gør dig klart, at der i en ejendomshandel er langt over 100 sider dokumenter, som du alene har ansvaret for at have gennemgået og forstået. Der er ingen kære mor efterfølgende, når du bliver opmærksom på et forhold, som du ikke forventede, hvis du havde muligheden for at gøre dig bekendt med det, i et af de mange udleverede dokumenter. Et klassisk eksempel er, at servitutterne for ejendommen ikke udleveres. Det er de færreste købere, der kender risikoen ved dette. Faktum er dog, at der i servitutterne kan være bestemt meget byrdefulde forhold for ejendommen. I en servitut kan der f.eks. være tinglyst en ret for naboen, til enhver tid at gå gennem ejendommens have, pligt til at stå for vedligeholdelse af privat vej, begrænsninger i brugen af ejendommen m.v. Flere ejendomsmæglere har også en kedelig tendens til at indskrive særlige aftaler i købsaftalen, hvor du som køber, pludselig har accepteret alt fra ikke at kunne rejse krav mod sælger, hvis der er forurening på grunden, at du har fået et afslag i købesummen, som slet ikke er aftalt til, at du er særlig gjort bekendt med en række mangler, og har accepteret disse, og at du allerede har modtaget kompensation for manglerne via et nedslag i købesummen. Når vi så spørger køberne ind til disse særlige aftaler, har ejendomsmægleren i slemme tilfælde enten slet ikke oplyst om og gennemgået aftalerne med køberne, eller også har de baggataliseret aftalerne, og i andre tilfælde har ejendomsmægleren givet forkerte oplysninger om konsekvenserne af aftalen.

6 Side 6 Et anden klassiker er, at ejendomsmægleren fraskriver sælgers ansvar vedrørende boligens arealer, bygningens indretning m.v. Kort sagt fraskriver ejendomsmæglerens sælgers ansvar for oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen. Problemet er bare, at de oplysninger ofte ikke stemmer, og har du som køber først fraskrevet dig retten til at rejse krav mod sælger, kan du ikke, når du finder ud af oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen ikke stemmer overens med de faktiske forhold, rejse krav mod sælger. Viser det sig, f.eks. at den flotte nye garage med tilhørende udhus er opført ulovligt og ikke registret på BBRejermeddelelsen, så risikerer du som køber, at kommunen kræver bygningen lovliggjort i forhold til de krav, der gælder, når kommunen bliver opmærksom på forholdet hvilket ofte vil være vanskeligt eller umuligt, fordi byggelovgivningen hele tiden ændrer sig. Der er store forskelle på bygningsreglerne i f.eks. 1990, og dem som gælder i Resultatet kan derfor være, at bygningen må rives ned, og opføres igen efter de nugældende regler. Hvis du som køber overhovedet skal påtage dig risiko, så er det meget vigtigt, at det er et bevidst valg, og ikke noget der kommer som en ubehagelig overraskelse, en gang ude i fremtiden. En anden meget aktuel situation er den, at boligarealet efter opmåling viser sig ikke at stemme overens med oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen. Som nævnt ovenfor, indsætter ejendomsmægleren i mange handler en ansvarsfraskrivelse, således at risikoen for, at arealerne i BBRejermeddelelsen ikke er korrekte, ikke er sælgers risiko, men din risiko. Har du som køber accepteret sådant et vilkår, kan du ikke efterfølgende rejse et erstatningskrav eller krav om afslag, hvis det viser sig at boligen f.eks. er 25 m2 mindre, end du forventede, eller hvad der fremgik af salgsopstillingen. Nogle forhold kan der ikke ændres på, f.eks. kommunalt krav om tilslutning til offentlig kloak eller separering af regn- og spildevand. Men vi kan sikre, at du er bekendt med forholdet, og kan tage udgiften med i budgettet. I en almindelig bolighandel udleveres tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærke, tilbud på ejerskifteforsikring, tilbud om betaling af ejerskifteforsikring, dokument om fortrydelsesret, ejendomsdatarapport, jordforureningsattest, BBR-ejermeddelelse, tingbog, servitutter, sælgers forsikringspolice for ejendommen, ejendomsskattebillet, vedtægter for grundejerforening mv. Er der tale om køb af en ejerlejlighed, er der tillige generalforsamlingsreferater, regnskaber og budgetter for ejerforeningen, ejerforeningsoplysningsskema, vedtægter, husorden mv. Ved køb af en ejerlejlighed er det f.eks. vigtigt at undersøge, om man som køber kommer til at hæfte for en gæld ejerforeningen har optaget, om der er vedtaget store reparations eller vedligeholdelsesarbejder, som ikke kan afholdes indenfor den gældende fællesudgift, eller om ejerforeningens økonomi er så dårlig, at det kan blive svært at sælge ejerlejligheden senere hen. Det bedste du som køber kan gøre er at henvende dig til advokat, inden der skrives under på købsaftalen. I den situation er du ikke bundet, og der er ingen frist for, hvor hurtigt du skal have taget stilling til de forskellige aspekter af en ejendomshandel. Hvis det af en eller anden grund ikke kan vente med en underskrift, så skal der kun skrives under, hvis der samtidig indsættes et korrekt advokatforbehold. Det giver mulighed for, at du efterfølgende kan kontakte os, og vi kan gennemgå handlen og drøfte alle vigtige vilkår med dig - og vigtigst af alt, du bevarer muligheden for at frigøre dig for aftalen uden omkostninger til ejendomsmægler eller sælger. Går du først til din advokat efter underskrift af købsaftalen, og uden der er indsat et korrekt advokatforbehold, koster det 1% af købesummen at træde tilbage fra handlen, og det skal ske inden 6 hverdage. I den situation er det ingen forhandling. Det er take it or leave it. Som din uafhængige boligadvokat, varetager vi kun dine interesser. Vi gennemgår samtlige dokumenter fra ejendomsmægler, og såfremt vi vurderer, at yderligere dokumenter er nødvendige, rekvirerer vi også dem fra ejendomsmægler. Derefter holder vi et møde hvor vi gennemgår købsaftalen og drøfter de forhold, som har betydning for dig som køber og sikrer, at du er indforstået med betydningen heraf. Det er meget vigtigt at pointere, at det ikke er vores opgave at spænde ben for en handel og modvirke, der bliver gennemført handler. Du kommer jo til os, fordi du gerne vil købe netop denne drømmebolig. Vores fornemmeste opgave er derefter at sikre, at du som køber, ved hvad du køber, og at du som køber er sikret bedst muligt. Det skulle jo gerne ende op med at være en drømmebolig og ikke katten i sækken. Du skal blot være dig

7 Side 7 særlig bevidst om, hvis mand ejendomsmægleren er. Han er og bliver kun sælgerens mand. Advokatfirmaet Drachmann er det eneste advokatkontor i landsdelen, der er certificeret som Danske Boligadvokater. Det er din garanti for, at netop din advokat har særlig stor viden og erfaring med rådgivning om køb af bolig, og dermed kan guide dig trygt gennem den store beslutning, det er at købe en ejendom. Husk at et godt råd giver tryghed, så tag os med på råd inden du køber din næste drømmebolig. boligadvokaterne Morten Ammentorp eller Michelle Ljungstrøm. Advokat Michelle Ljungstrøm Ophævelse af lejemål som følge af kriminalitet udøvet af lejers børn. En lejeaftale mellem en udlejer og en lejer anses for at være et længerevarende kontraktsforhold, som ikke umiddelbart kan opsiges eller ophæves fra udlejers side. Ligesom i ethvert andet kontraktsforhold har begge parter påtaget sig forpligtigelser udlejer skal stille lejemålet til rådighed for lejer, og lejer skal drage omhu for lejemålet og betale leje. Hvis en lejer misligholder lejemålet, eksempelvis ved manglende lejebetaling, foreligger der en misligholdelse, som udløser de almindelige misligholdelsesbeføjelser. Hvis misligholdelsen er væsentlig, kan lejemålet ophæves. Manglende lejebetaling anses altid for væsentlig misligholdelse. Et af de områder, som ofte giver anledning til problemstillinger, er ophævelse som følge af overtrædelse af god skik og orden. Bestemmelsen findes i lejelovens 93, stk. 1. litra g og henviser til lejelovens 79a, stk. 1, som definerer overtrædelse af god skik og orden som: i) Udøvelse af eller trussel om vold ii) Farlig adfærd, fx ved opbevaring af våben eller farefremkaldende materialer i det lejede iii) Adfærd, som medfører generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko iv) Udøvelse af chikane v) Udøvelse af uacceptabelt støj til væsentlig gene vi) Ødelæggelse af ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer vii) Udøvelse af vanrøgt viii) Husdyr til væsentlig gene på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare/frygtfremkaldelse ix) Udøvelse af støjende adfærd til gene, som ikke er omfattet af punkt v) x) Udøvelse af adfærd, som i øvrigt er til gene Forholdene skal være til gene for ejendommen, udlejer, udlejers ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen. Det vil være en konkret vurdering, om der kan ske ophævelse på grund af overtrædelse af god skik og orden. Udøvelse af kriminalitet omfatter ikke kun lejer selv, men også lejers husstand eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede. Det, der ifølge retspraksis er afgørende, er, om lejers fjernelse er påkrævet. Det fremgår af praksis, at retten bl.a. lægger vægt på, om ophævelse er nødvendigt for at undgå gentagelse af den udøvede kriminalitet, og om kriminaliteten medfører en dom for overtrædelse af straffeloven. Ophævelse som følge af kriminalitet udøvet af lejers hjemmeboende børn har givet anledning til fortolkning i praksis af, hvornår lejers (forælders) bortfjernelse er berettiget/nødvendig. I en afgørelse (trykt i tidskriftet for Bolig og Bygge T.B:B V) havde lejers hjemmeboende, voksne søn udøvet vold mod en anden lejer i ejendommen. Det var usikkert, om sønnen var tilregnelig på tidspunktet for udøvelse af vold, og han blev indlagt på psykiatrisk hospital. Da sønnen ikke skulle tilbage og bo i lejemålet, var ophævelse af lejemålet ikke berettiget. I en anden afgørelse (trykt i Grundejernes Domssamling GD B) havde lejers søn fra lejemålet skudt med et luftgevær og ramt nogle børn. Sønnen fik en straf på betinget fængsel i 30 dage. Da der var tale om et enkeltstående tilfælde, og da sønnen var fraflyttet ejendommen umiddelbart efter skudepisoden, var ophævelse af lejemålet ikke berettiget.

8 Side 8 I august 2013 afsagde Højesteret en afgørelse, hvor ophævelse af en lejers lejemål var berettiget på grund af lejers søns grove kriminalitet i bebyggelsen. Den 8. februar 2010 blev lejers søn idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for bl.a. ildspåsættelse i en børnehave tilhørende boligforeningen og røveri begået tæt på boligområdet, foretaget i oktober/november Den 8. marts 2010 en måned efter dommen opsagde udlejer lejemålet. Boligretten og Landsretten fandt, at ophævelsen var berettiget. Sagen blev herefter indbragt for Højesteret. Højesteret foretog en vurdering af, om lejers fjernelse var påkrævet i henhold til Almenlejeloven 90, stk. 1, nr. 12. Højesteret fandt, at forsætlig ildspåsættelse var så grov en misligholdelse, at udlejer som udgangspunkt var berettiget til at ophæve lejemålet. Højesteret lagde på den ene side vægt på, at lejeren havde boet i lejemålet i mange år uden problemer, at lejer havde to hjemmeboende børn, og at ophævelsen først skete halvandet år efter ildspåsættelsen (først efter dommen). På den anden side lagde Højesteret vægt på, at formålet med ophævelsen var at mindske sønnens tilknytning til boligområdet, og dermed risikoen for gentagelse af kriminalitet til gene for udlejer. Højesteret bemærkede, at der ikke forelå nærmere oplysninger om, hvor sønnen skulle bo efter afsoning, herunder om han skulle flytte hjem til lejer igen, og at sønnens tilknytning til ejendommen ikke var (tilstrækkeligt) begrænset på ophævelsestidspunktet. På baggrund af disse forhold fandt Højesteret, at ophævelsen var berettiget. Som det (også) fremgår af den nye afgørelse fra Højesteret, er der udstukket nogle parametre ved ophævelse som følge af kriminalitet, som lægges til grund ved vurdering af, om en ophævelse er berettiget, hvis der er tale om lejers børn. Det vægtes særligt, om barnet er blevet boende i lejemålet efter den udøvede kriminalitet, eller om barnet må påregnes at flytte tilbage til ejendommen efter endt afsoning. Advokat Christina Gjervig Iversen Prisaftaler mellem sportsklubber - en indskærpelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for nyligt indskærpet, at det ikke er tilladt at aftale billetpriser med konkurrenter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev tidligere i år opmærksom på, at en sportsklub havde indgået samarbejdsaftaler med en række andre klubber, bl.a. med det formål at ensrette billetpriserne for udeholdets tilskuerafsnit. Ifølge konkurrenceloven er det forbudt for virksomheder, herunder sportsklubber, at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller som følge at begrænse konkurrencen. Sådanne aftaler kan eksempelvis bestå i at fastsætte eller koordinere priser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sagen indskærpet overfor sportsklubberne, at det udgør en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, hvis sportsklubber generelt indgår aftaler med andre, konkurrerende sportsklubber om entrépriserne. Det skal således alene være op til den enkelte sportsklub, hvilke entrépriser den pågældende klub vil opkræve fra de tilskuere, som ønsker adgang til klubbens hjemmekampe. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærkede, at varierende entrépriser kan være en hensigtsmæssig måde for klubberne at udnytte tribunekapaciteten på, således at entrépriserne afspejler tilskuerinteressen til den enkelte kamp men det må ikke aftales på forhånd mellem konkurrerende klubber, at der benyttes bestemte priser. En indskærpelse er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og kan derfor ikke indbringes for domstolene. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Socialm. sagsnr. 2009-1438 Justits. sagsnr.: 2009-749-0465 Dato: 9. marts 2010 Notat til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste Juli 2014 1. halvår 2014 har været præget af spændende sager og travlhed. Vi oplever en fortsat tendens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL

OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL Advokater OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL FORSIKRING & ERSTATNING NOVEMBER 2017 Holst, Advokater har gennem mange år ydet rådgivning til en række store almene boligselskaber og kommuner og har derved opbygget

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring.

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Jim Riel A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 1. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening

Delegeretmøde 2015 Ejerlejlighedernes Landsforening Ejerlejlighedernes Landsforening 30. april 2015 Program 16.30 Registrering og velkomst 16.45 Aktuelle emner og retspraksis v/ sekretariatet. 17.45 Pause 18.00 Fast dagsorden i henhold til vedtægternes

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forledt klagerne til at betale en for høj pris for et klubværelse,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Helge Kamp og Jørn Dam Hvidovrevej 104 A 2650 Hvidovre Sagen omhandler spørgsmålet, om de indklagede som følge af de

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere