Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er svært at vurdere præcis, hvad der er årsag til faldet. Formentlig er der flere årsager. Generelt synes selskaberne at være blevet noget bedre til at forklare deres afgørelser over for kunderne, således at klager i højere grad end tidligere undgås. Der er vel også grund til at tro, at de stiftende organisationers beslutning om offentliggørelse af de enkelte selskabers klageantal og resultatet af sagerne har animeret selskaberne til at gøre en ekstra indsats på dette område. Endelig kan det vel ikke udelukkes, at det langvarige økonomiske opsving har til følge, at sager af mindre økonomisk betydning droppes af ellers potentielle klagere. Desværre kan nævnet ikke berette om, at dette betydelige fald i modtagne klager har reduceret sagsbehandlingstiden. Godt nok er ca. 45 % af klager ne afsluttet inden 10 måneder, men for 45 % af klagerne er sags behandlingstiden 11 måneder og for de sidste 10 % mere end 12 måneder. Årsagen til den fortsat lange sagsbehandlingstid er større udskiftning eller barsel blandt det juridiske personale - forhold, der ikke uden videre lader sig styre. Traditionelt tegner autoforsikring sig for flest klager. Der er fortrinsvis tale om klager vedrørende selskabernes skyldfordeling, og den type klager er det meget vanskeligt at reducere. Men klager over ulykkesforsikringer og ejerskifteforsikringer tegner sig nu for lige så store andele. Netop klager over ejerskifteforsikringer, livsforsikringer og arbejdsmarkedspensioner er tunge sager, og disse tegner sig nu for 1/3 af alle klager. Hvis der ses på resultatet af sagerne, kan det konkluderes, at 26,3 % af klagerne fik noget ud af at klage. Det er et fald i forhold til 2005, hvor procenten var 29,9. Men jo lavere procenten er, jo bedre har selskaberne været til at træffe den rigtige afgørelse. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker som annonceret sidste år på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves ud valgte kendelser, ligesom det som nævnt ovenfor nu er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af klagesagerne sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2006-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 30 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbru ge re vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i med før af 5 i Lov om forbrugerklager (lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen er gældende frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 9 og Forretnings or den - 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et for sik rings selskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikrings tager ved rørende dennes forsik ringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse ind bringes for domstolene, for forsikringsselskabernes ved kom men de under forudsæt ning af, at de inden 4 uger har meddelt næv nets sekre ta riat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juri diske medlemmer, der udgør nævnets formandskab og et antal nævnsmed lem mer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets med lem mer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næst for mænd. Nævnets formand er høje ste retsdommer Poul Sørensen. Højeste rets dommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2006 deltaget: Permanente medlemmer: Cand.jur. Tina Dhanda Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen Advokat Sonny Kristoffersen Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Konsulent Lykke Petersen (til 31/ ) Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Vicepolitimester Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2006 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup Underdirektør Lisbeth Kjærgaard Nielsen Underdirektør Per Poulsen Afdelingschef Carsten Sennels Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Cand. jur. Mads Dam Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange Bygningsforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman (til 31/ ) Afdelingsleder Hans Lehmann (fra 23/9 2006) Adm. direktør Arne Lund Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard (fra 10/ ) Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Ekspeditionssekretær Per Lynge (til 31/ ) Specialkonsulent Pia Nordland (fra 10/ ) Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup Juridisk konsulent Poul Andreassen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Ulla Schmidt 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Afdelingschef Henning Howe Hansen Direktør Annegrete Birck Jakobsen Sektionschef Irene Roslyng (fra 15/3 2006) Rejseforsikring: Afdelingsleder Annette Delpierre Servicechef Eva Nittegaard (til 31/ ) Underdirektør Per Nørgaard (til 22/ ) Underdirektør Jørgen Pedersen Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman (til 31/ ) Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen (fra 4/ ) Afdelingschef Berit Torm Skadeleder Pia Wange Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat føl gende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Lisbeth Rasmussen Fuldmægtig, cand.jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand.jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Louise Aaby Offersen (fra 1/5 2006) Fuldmægtig, cand.jur. Ane Havkrog Pedersen (fra 1/4 2006) Fuldmægtig, cand.jur. Camilla Riis (fra 15/ ) Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Gitte Fedderholdt Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Anne Rubin (fra 1/ ) Kontorbud Tobias Probst-Rasmussen (fra 18/4 2006) 6 Nævnets regnskaber revideres af KPMG C. Jespersen, statsauto riserede revisorer.

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2006 I 2006 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2006: Antal Antal Ultimo 2005 var under behandling i sekretariatet (1.919) Udsat fra nævnsmøder 17 (36) I alt ultimo (1.955) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.657) Antal sager til behandling i 2006 i alt (4.612) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 549 (631) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (2.089) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 2 (5) mens der udsattes 18 (17) I alt behandledes således på nævnsmøder (2.111) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af *) (1.870) *) Incl. de 18 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.612) Med udgangen af året 2006 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 102 sager. *) Der er tale om et revideret tal baseret på en fysisk optælling 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 8. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 210 sager, der blev afsluttet i december måned 2006, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 35 16,7 4-6 måneder 2 0,9 6-8 måneder 8 3, måneder 49 23, måneder 93 44,3 efter 12 måneder 23 11,0 Dette er ensbetydende med, at 17,6 % af sagerne er afsluttet inden for 6 måneder. I 2005 var tallet 21,9 %. 21,4 % er afsluttet inden for 8 måne der. I 2005 var tallet 44,9 %. 2. Oversigt over de i 2006 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2006 Afsluttet 2005 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 218 9, , ,4 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 180 7, , ,3 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,7 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 17 0,7 14 0,6 13 0,5 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 14 0,6 9 0,4 19 0,7 Syge- og ulykkesforsikring , , ,2 Arbejdsmarkedspension 127 5,3 88 3, ,1 Livs- og pensionsforsikring , , ,9 Retshjælpsforsikring 99 4,1 97 4, ,8 Ansvarsforsikring 42 1,7 47 2,0 45 1,7 Rejseforsikring 153 6, , ,6 Ejerskifteforsikring , , ,8 Kritisk sygdom 68 2,9 79 3,4 77 3,0 Totalforsikring 17 0,7 40 1,7 45 1,7 Arbejdsløshedsforsikring 34 1,4 30 1,3 18 0,7 Diverse 1 0,1 4 0,2 2 0,1 Ingen 3 0,1 32 1,4 23 0,8 I alt

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 70 3, ,7 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 73 4,1 67 3,2 Klager medhold , ,8 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 73 4,2 67 3,4 Klager medhold , ,7 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 46 21, ,3 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 9 4,1 13 4,2 Klager medhold 18 8, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse 16 7,3 14 4,5 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 41 21, ,4 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 6 3,1 5 2,2 Klager medhold 15 7,8 19 8,3 Afvist af nævnet ved kendelse 6 3,1 7 3,1 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 86 22, ,9 Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 9 2,4 2 0,5 Klager medhold 20 5,3 26 6,5 Afvist af nævnet ved kendelse 19 5,0 21 5,2 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 2 14,3 3 23,0 Selskab medhold 11 78,6 9 69,3 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold ,7 Afvist af nævnet ved kendelse 1 7,1 - - I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 2 22,2 8 42,1 Selskab medhold 5 55,6 7 36,8 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 2 22,2 4 21,1 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 9 100, ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse , ,5 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 4 1,1 5 1,1 Klager medhold 24 6,3 42 9,5 Afvist af nævnet ved kendelse 6 1,6 5 1,1 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 20 22, ,1 Selskab medhold 64 72, ,2 Klager/selskab delvis medhold ,7 Klager medhold 3 3,4 5 3,6 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,2 2 1,4 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 43 14, ,1 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 13 4,3 8 2,1 Klager medhold 29 9, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse 8 2, ,2 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 26 26, ,5 Selskab medhold 65 67, ,4 Klager/selskab delvis medhold 2 2,1 1 0,9 Klager medhold 4 4, ,3 Afvist af nævnet ved kendelse ,9 I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 44, ,6 Selskab medhold 21 44, ,9 Klager/selskab delvis medhold ,2 Klager medhold 5 10,6 5 11,1 Afvist af nævnet ved kendelse ,2 I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 32 22, ,7 Selskab medhold 91 63, ,9 Klager/selskab delvis medhold 4 2,8 5 3,3 Klager medhold 16 11, ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,7 1 0,6 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 70 23, ,5 Selskab medhold , ,9 Klager/selskab delvis medhold 25 8,5 26 8,1 Klager medhold 27 9, ,7 Afvist af nævnet ved kendelse 11 3,7 9 2,8 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 10 12, ,0 Selskab medhold 68 86, ,5 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold ,5 Afvist af nævnet ved kendelse 1 1,2 - - I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 9 22, ,8 Selskab medhold 11 27, ,6 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 20 50, ,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 3 10,0 8 44,4 Selskab medhold 19 63,3 6 33,4 Klager/selskab delvis medhold 1 3,4 - - Klager medhold 7 23,3 4 22,2 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Afsluttet uden kendelse 2 50,0 1 50,0 Selskab medhold ,0 Klager/selskab delvis medhold 2 50,0 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 4 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 32 Total

16 6. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,5 42 1,6 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,4 33 1,2 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,1 27 1,0 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 13 0,6 5 0,2 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,8 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 36 1,5 54 2,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 7 0,3 12 0,4 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 21 0,9 12 0,4 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 22 0,9 19 0,7 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 41 1,8 29 1,1 K. Klager accepterer selskabets afgørelse 7 0,3 4 0,1 L. Andet 8 0,3 17 0,6 I alt sekretariatsbehandlede , ,1 + nævnsbehandlede , ,9 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af for retningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 2 sager uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 549 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 7 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt Antal riatet % Afvist ,5 Selskab medhold ,3 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold ,1 Forligt ,8 Andet ,2 I alt ,0 7 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 73 3,4 67 2,7 Klager medhold 190 8, ,5 Forligt , ,7 Andet 121 5, ,5 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 26,3 % af tilfældene, hvor sa - g en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2005: 29,9. 8. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2005 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan i de første 4 uger efter af sen delsen af nævnets afgørelse nægte at følge en kendelse, der helt eller del vist har givet en forsik ringstager medhold. I påkommende til fælde oversen des sagen til Forbruger styrelsen, der bistår med udtagelse af stæv ning mod selskabet, hvis forsikringstageren ønsker dette. I de fleste tilfælde over lader forsikrings tage ren dog sagen til egen advokat, hvis forsik ringstageren ønsker at ind bringe sagen for domstolene. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 34 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2005 er i alt afsagt kendelser, heraf 7.420, hvor kla ge ren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 651 eller 8,8 pct. Af de 651 var 632 afsluttet ved udgangen af 2006, medens 19 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, ,5 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 632 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets kendelse: Antal % Antal i alt 2005 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,5 6 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,5 - Selskab medhold 74 11,7 3 Klager opgav sagen ,3 6 I alt ,0 15 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 479 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 405 sager, svarende til 84,6 %. 18

20 Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 74 sager, der blev ført videre, svarende til 15,4 %. De 16 sager, selskaberne anfægtede i 2006, er følgende: Nordea Pension og SEB Pension Livsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetab Sagen verserer ved domstolene SEB Pension Livsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetab Klagerens advokat har oplyst, at klageren vil forfølge sagen Tryg Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål om forældelse. Sagen er endnu ikke indbragt for domstolene Danske Forsikring Familieforsikring Spørgsmål om dokumentation for smykker og tæpper. Sagen er ifølge selskabet ikke indbragt for domstolene Europæiske Rejseforsikring Rejseforsikring Spørgsmål om dækning af behandlingsudgifter i USA og erstatningsrejse. Sagen er ikke indbragt for domstolene Codan Forsikring Ulykkesforsikring Klageren faldt ned fra en stige og døde som følge af kraniebrud. Årsagen til faldet var et ildebefindende eller besvimelse som følge af en blodprop. Spørgsmål, om dette begivenhedsforløb i henhold til selskabets forsikrings betingelser er at anse for et ulykkestilfælde. Boets advokat har meddelt, at sagen vil blive forfulgt ved domstolene If Skadeforsikring Familieforsikring Spørgsmål om dokumentation for B&O udstyr. Sagen ikke indbragt for domstolene endnu Nykredit Forsikring Ulykkesforsikring Spørgsmål, om selskabet har opsagt forsikringen i henhold til betingel serne. Klageren ønsker ikke at forfølge sagen. 19

21 Nykredit Forsikring Ejerskifteforsikring Spørgsmål, om en dårligt fungerende varmeinstallation var at anse for en skade. Klageren havde købt et hus, hvori der kort før overtagelsen var indlagt fjernvarme. Da husets varmeinstallation var enstrenget, gav dette pro ble mer. Klageren har efterfølgende meddelt, at selskabet har opfyldt kendelsen Danica Pension Livsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetab. Det er endnu uvist, om kravet bliver forfulgt af klageren Europæiske Rejseforsikring Rejseforsikring Spørgsmål om forældelse. Selskabet har efterfølgende opfyldt klagerens krav med henvisning til procesrisikoen Danica Pension Sundhedsforsikring Ifølge forsikringsbetingelserne dækkes lidelser i bevægeapparatet. Spørgsmål, om åreknuder på benet er en lidelse i bevægeapparatet. Selskabet har efterfølgende opfyldt klagerens krav bl.a. med henvisning til, at det er noget usikkert, hvad klageren fik lovet ved forsikringens tegning Danica Pension Livsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetab. Det er endnu uvist, om sagen bliver forfulgt af klageren AP Pension Livsforsikring Spørgsmål om urigtige helbredsoplysninger ved tegning. Selskabet har efterfølgende oplyst, at det alligevel vil følge nævnets kendelse Tryg Forsikring A/S Bygningsforsikring Spørgsmål om erstatningsberegning. Det er endnu uvist, om klageren vil forfølge sit krav Alm. Brand Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål om ret til modregning. Klageren havde efter selskabets opfattelse afgivet urigtige oplysninger om køretøjets stand. Da køretøjet kom til veje, ville selskabet forbeholde sig ret til at modregne i klagerens krav på erstatning for en stormskade på en bygning. Det er uvist, om kravet vil blive forfulgt. 20

22 Har en klager fået medhold i et godkendt ankenævn, opnås nogle proces suelle fordele. En af disse fordele er, at der ikke beregnes selvrisiko på retshjælpsforsikringen. Som nævnt i skemaet på side 17 blev 15 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. Kendelse nr af 25. marts 2001 Sygeforsikring - Urigtige Oplysninger - FAL 4, 5, 6 og 7 Boet efter forsikringstageren, der havde sygeforsikring i International Health Insurance dan mark a/s, kla gede over, at selskabet havde annulleret for sikringen med tilba gevirkende kraft fra tegningstids punktet med hen visning til, at der ved tegningen var afgivet urigtige oplysninger. Forsikringstageren ønskede i 1996 at flytte fra Schweiz til USA, hvilket med førte, at hun skul le skif te forsikringsselskab. Hun udfyldte derfor den 30/ begæring om forsikring i det indklagede selskab. Forsikrings tage ren svarede her nej til alle spørgs mål om syg dom, herunder spørgs målet: Lider De af, eller har De tidligere lidt af, føl gende? Sæt ven ligst kryds samt understreg lidelse.... Svulster: Godartet / Ondartet Den 6/ fremsendte selskabet police med ikrafttræden den 1/ I februar 1997 fik forsikringstageren konstateret knuder i brystet. Det var nu selskabets anbringende, at forsikringstageren havde givet urigtige oplysninger. Sel skabet på beråbte sig, at det fremgik af det lægelige materiale, at forsikringstageren i 1988 fik konstateret en knude i brystet, og at hun i september 1996 bemærkede forandrin ger i brystet, der blev forværret i december I en lægeerklæring fra marts 1997 nævnes sårdan nelse. I erklæringen omtales tillige, at nu afdøde i august 1996 havde hævelse i den ene arm. Endvidere var anført, at nu afdøde i 1988 havde fået konsta teret en godartet cyste i brystet. Det var selskabets anbringende, at forsikringstageren skulle have oplyst selskabet om for værringen i december Boet bestred, at forsikringstageren var vidende om nogen knude ved begæringens ud fyl delse. I begæringen var anført: Forsikringstagers underskrift Såfremt Deres helbredstilstand ænd res efter at De har underskrevet ansøgningen og før selskabets godkendelse, er de forpligtet til at oplyse selskabet herom. 21

23 Nævnets flertal udtalte: Nævnets flertal finder, at det efter de foreliggende oplysninger ikke kan anses for godtgjort, at forsikringstageren i 1988 havde svulster eller andre sygdomme eller lidelser, som hun havde pligt til at oplyse selskabet om. Det kan lægges til grund, at forsikringstager først i februar 1997 søgte læge i anledning af de forandringer i brystet, som hun havde bemærket i september Herefter finder nævnets flertal, at det ikke kan anses for godt gjort, at forsikringstageren på tidspunktet for begæringen den 30/ burde have indset, at hun led af en sygdom. Da der end videre ikke er grundlag for at antage, at der skete sådan væsentlige ændringer i forsik ringstagerens helbredstilstand frem til policens modtagelse den 6/ , som hun havde pligt til at orientere selskabet om, finder nævnets flertal, at selskabet ikke har været berettiget til at annullere forsikringen som følge af urigtige oplysninger. Herefter b e s t e m m e s : Selskabet, International Health Insurance danmark a/s, skal anerkende, at det ikke har været beret tiget til at annullere forsikringstagerens syge forsikring. Denne afgørelse ønskede det indklagede selskab ikke at følge, hvorefter boet indbragte sagen for Københavns Byret med krav om betaling af be handlingsudgifter m.m., i alt knap CHF. Her havde selskabet ind kaldt en professor fra Hvidovre Hospital som vidne. Professoren var af den opfattelse, at afdødes hævelser af armen og vægttab var oplysninger, som nu afdøde burde have oplyst om ved forsikringstegningen. Afdødes symptomer var i øvrigt ifølge professoren tegn på, at den cancer, hun døde af, var vidt fremskreden. Boets advokat gjorde gældende, at nu afdøde havde svaret korrekt på de stillede spørgsmål i begæringen, og at begæringen ikke indeholdt spørgs mål om hævelser i armen e.l. Endvidere troede afdøde, at hævelse i armen skyldtes en forløftning. Der var efter boets advokats opfattelse ikke grund lag for at antage, at nu afdøde, inden hun modtog policen den 6/ , have grund til at antage, at hun led af en alvorlig sygdom, som hun af egen drift havde pligt til at informere selskabet om, jf. forsikringsaftalelovens 7. Selskabets advokat gjorde gældende, at der ikke var tale om en 7 situation, men at nu afdøde i henhold til aftalen var forpligtet til at oplyse om ændringer i helbredstilstanden. Advokaten fandt, at noget tydede på, at det var med vilje, at nu afdøde ikke havde søgt læge, og at nu afdøde burde have oplyst om vægttab, sårdannelse og hævelser af armen. Retten fandt det godtgjort, at nu afdødes brystcancer på tidspunktet for indgivelsen af begæringen var vidt fremskreden. Men henset til, at hun tidligere i 1988 havde fået konstateret en godartet cyste i brystet, fandt retten det godtgjort, at hun frem til selskabets accept var i god tro. Retten fandt derfor, at selskabet var forpligtet til at betale for nu afdødes behand linger. Derimod fandt retten, at selskabet ikke var forpligtet til at betale udgifter til garantistillelse for behandlingerne. 22 Det indklagede selskab ankede byretsdommen til Østre Landsret, der afsagde dom den 11/ I dommen (sag nr. 3A-8122/203) hedder det:

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS v/ advokat Peter Tornvig Fruelund Hasserisvej 174 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00.

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Algade 8 5592 Ejby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret et fejlagtigt dokument til køberne

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Palle Ørtoft v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam.

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam. 1 Palle Flebo-Hansen 132.000 kr. for at føre en sag frem til hovedforhandling og her taler vi kun om en kolonihave sag? Sent pr. mail til: Fra klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Palle Flebo-Hansen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7294 Oversigt over klagepunkter: I tilstandsrapporten pkt. 6.2 er anført Trægulvene knirker på 1.sal ved belastning og karakteren er angivet som K1. KK mener at karakteren K1 er

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere