Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk"

Transkript

1 Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud: Morten Friis Mødets varighed: Tilstede 17. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Morten Friis Afbud: Mødets varighed: SWEpunkter Generel erfaudveksling med SWE orienteringspunkt Projekt håndtering af forskelle i boligafgift Følgende er blevet besluttet Planlægning af intro til løsningen bestyrelsesweb? Afventer november eller efter nærmere aftale, når det passer ind, og der er fuldt fremmøde. Vi afventer lige nu SWEtilbagemelding på vores konkrete forslag til standardimplementering inkl. forventning til estimat. Vi vil gerne omdele breve senest medio november. Overdragelsesprocesser ift erhvervslejere SWE sender endelig bekræftelse vedrørende overslag og sætter endelig implementering, breve mm. igang. Status på tiltrædelse af tillæg om, at konkurrenceklausulen udgår af kontrakterne: Den sidste erhvervslejer har svaret SWE laver på den baggrund tillæg til den sidste med afgang af konkurrenceklausul. Langtidsbudget SWE fremsender opkrævning og punktet kan lukkes. Nyt 10årsbudget afventer ny tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan. Det er i dialog med foreningens byggesagkyndige blevet besluttet at opdatere den nuværende tilstandsrapport og dermed vedligeholdelsesplan snarere end at hjemtage helt nye. Byggesagkyndige anbefaler dette af besparelseshensyn, da det er forsvarligt henset til den relativt korte tid, det er siden, der blev hjemtaget tilstandsrapport. Der er således lagt op til, at bestyrelsen hjemtager en minievaluering af ejendommen som led i budgetlæg

2 Jævnlige møder med gadens erhvervslejere Restanceliste ningen på langt sigt. Pt ingen planlagt SWE har senest fremsendt listen d. 20. oktober. Der er meget få sager på kun 8 i alt og 2 heraf modregnes i salgsprovenu. Sagsbehandling er i gang på de øvrige 6. Dokumentation for udførelse af byggeri i overensstemmelse med foreningens krav, diverse individuelle byggeprojekter Sag omkring oprydning, vedligeholdelse og klager over lugt fra andelshavers lejlighed Klage over andelshaver Vedligeholdelse af vinduer Listen skal foreligge hver måned, idet bestyrelsen ønsker at kunne støtte proaktivt de steder, hvor der måske er behov for en særlig indsats for at komme ud af en restancesituation. Den vedtagne praksis indebærer, at andelshaverne skal vedligeholde egne vinduer inkl. beslag m.v., indtil foreningen måtte vedtage at udskifte vinduerne. Den beslutning afløser tidligere beslutninger på området f.eks. er retningslinjerne om opsparing til nye vinduer derfor afløst af det nu vedtagne. Der bør orienteres om dette på næste GF således, det er klart for alle, og så foreningens medlemmer kan reagere på det, hvis de mener, det skal være anderledes. Punktet er overført til listen over orienteringspunkter til GF og udgår fra bestyrelsens løbende opfølgningsliste. I tilknyt til punktet behandler bestyrelsen input fra foreningens faste byggesagkyndige, der mener, at beslutningen om ikke at vedligeholde på vinduerne (male vinduesrammer) hviler på dårlig rådgivning. Max.pris Rådgivningen er ydet af et konkurrerende ingeniørfirma til det på daværende tidspunkt nedsatte grønne udvalg, og henset til input fra foreningens faste byggesagkyndige bør det nærmere afklares, hvad der vil stille foreningen bedst. Salgspriserne i foreningen er steget stærkt over de seneste to år og nærmer sig nu maksimalprisen. Det kan derfor være nyttigt at orientere om, hvordan denne pris udregnes efter de nye regler. Det er aftalt, at SWE laver et oplæg til bestyrelsen om Side 2 af 8

3 Eltjek ifm afslutning af individuel byggesag mod loftet på foreningens fællesareal Boet efter lejer, proces i forbindelse med salg af lejelejlighed Klage over gøende hund, nabomægling m.v. Dørtlf. ejerforhold kring beregningen, som også kan bruges til at lægge på hjemmeside og sendes ud på forespørgsel fra medlemmer. Vi har forespurgt SWE omkring ejerforholdene ift dørtelefonerne, idet vi vil være sikre på, at vi får tilrettelagt driften korrekt omkring dette indsatsområde. SWE: Det nuværende anlæg må anses for ejet af foreningen, idet det er foreningen, der har afholdt omkostningerne, og der er ikke opkrævet særskilt hos andelshaverne. Foreningen vurderes derfor også at have vedligeholdelsen på anlægget/dørtelefonerne, herunder fordi der heller ikke fremgår andet i vedtægterne herom. Referat af XGF til hjemmesiden Altanrunder: II 1 årsgennemgang, godkendelse III invitation af deltagere Såfremt der kan dokumenteres, at der er sket skade på anlæg eller dele heraf, som må henføres til en andelshaver, er andelshaveren dog selv forpligtet til at afholde omkostning til udbedring/udskiftning. SWE har fremsendt referatet primo november. Punktet kan udgå Altanrunde II: Vi har anmodet om SWEs anvisning ift afslutning af 1 årsgennemgang. SWE har efterfølgende svaret 1 årsgennemgang er tiltrådt jf. den afgivne anvisning og indsendt til SWE. Sagen er dermed afsluttet fra vores side. Skift til fastpris på el Ulovlig fremleje Altanrunde III: vi har bedt SWE om den skrivelse, som vi anvendte til altanrunde II vi har modtaget en forkert skrivelse og siden intet hørt. Det aftales, at Eva selv opstiller en skrivelse. Punktet behandles ved et senere møde. Bestyrelsens punkter Projekt håndtering af forskelle i boligafgift Nyhedsbrev Foreningens udendørsarealer til gadesiden Se ovenfor vedr. aftaler. Rikke har meldt sig til at stå for næste nummer. Vi har aftalt at gå videre med beplantning i de sidste stikgader og, at vi vil i den sammenhæng evaluere årets indsats med den valgte gartner til december og der Side 3 af 8

4 vurdere, hvordan vi går videre. Tema støj Klager over støj fra fritidshjemmet Vestervang samt Gethsemane Kirke Metroaktiviteter orientering Punktet beholdes på listen. Hvad er den interessante tilgang til at komme videre med dette tema gruppedrøftelse? Punktet udskydes til næste møde, når vi er fuldtallige Rikke har været i dialog med Vestervang om støj og manglende aflåsning af port. Rikke anbefaler, at vi nu afventer udspil fra institutionen i anledning af skolereform og manglende børn. Ingen særlige actions pt beholdes dog på listen som løbende observationspunkt. Metroselskabet er tilskrevet om mulighederne for at fejre TBMEvas ankomst og nedsænkning på Sdr. Boulevard. Der er kommet svar: der nedsænkes ingen TMB hos os efter de nye planer. I stedet vil TMB enten passere eller blive taget op. Beboernes forventninger til drift og bestyrelse? Vi vil gerne undersøge beboernes ønsker til vores indsatser. Sammensætningen af vores beboere har ændret sig meget over de seneste 810 år. Hvad lægger de nuværende beboere samlet set vægt på, hvordan skal der se ud hos os, ønsker beboerne øget service på en række områder etc.? Projekter Planerne om fejring henlægges, til der viser sig en anden passende anledning. Bestyrelsen lægger en plan for gennemførelse i Beholdes på listen. Minievaluering er igangsat, idet bestyrelsen har godkendt oplæg til indhold samt prisestimat. Ny tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejendommen afløses af minievaluering af ejendommen. Den videre planlægning af projekt maling af trappeopgangene afventer herefter af minievaluering af ejendommen. Projekt portrenovering: Eva går i dialog med tømrer om tilbud, tidsplan m.v. Analyse af mulighederne for at styre varme i ejendommen eller på anden måde realisere energibetonede gevinster: Analysen skal tage udgangspunkt i de gevinster, som vi tidligere har haft mulighed for at hjemtage Side 4 af 8

5 i medfør af det eksisterende CTSanlæg, der nu en tid ikke har været funktionsdygtigt (som følge af skade påført anlægget af entreprenør i gaden). Indsatsen skydes til 2015 således, vi har mulighed for at gennemføre i god ro og orden. Altanrunde III: invitation er udsendt samtidigt med brev om boligafgift. Vi afventer nu indmeldinger for at kunne vurdere, om vi kan samle tilslutning nok til en decideret altanrunde. Gadefest Driften Vedr. referater Projekter jf. detaljeret budget 2014 blev gennemgået således, der er overblik over status. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til gennemgangen. Vi afventer stadig regnskab, som Birgit, SWE opstiller. Det blev aftalt at tage punktet om stadig optimering af driften op som en indsats i Beholdes på listen Vi har opnået en aftale om, at ejd.administrator Rikke Pedersen uden merudgift fremover skriver SWEdelen af mødereferaterne. På den baggrund foreslås det, at vi henlægger overvejelserne om at tilkøbe bistand til referatskrivning. Bestyrelsen godkendte forslaget, og punktet udgår for nu. Klager over støj fra erhvervsdrivende Opsparing til vedligeholdelsesopgaver Det foreslås at anmode SWE om at opstille argumenter for og imod opsparing til vedligeholdelse og arrangere et møde med Michael Tarding herude hos os til præsentationen af oplægget. Indkøb af ny vaskemaskine til vaskeriet? Bestyrelsen overvejer tilgangen til næste møde, før vi går videre. Det har ikke vist sig muligt at samle et komplet beslutningsgrundlag, da regnskabet ikke er indrettet til at belyse udgiftssiden på vaskeriet. Vi estimerer dog, at tilbagebetaling er to år og derfor, at en ny maskine genererer overskud i nogen tid, før den kommer i reparationsalderen. Skal vi på baggrund af dette estimat indkøbe ny maskine i stedet for den udtjente nr. 1? Ide fra andelshaver: introduktion til nye beboere Det blev godkendt at indkøbe ny maskine samt at tage skridt til at indrette regnskabet, så økonomien i vaskeriet bedre kan vurderes særskilt. Nye naboer var med initiativtager rundt første gang d. 6. november. Vi har mailadresser til de nye og evaluerer efter en tid de to andelshavere, der havde været med rundt, havde Side 5 af 8

6 fået meget positiv feed back. Det er lagt fast i ordre hos SWE, at nytilflyttere modtager invitation til rundturen ved første træffetid i den måned, hvor de flytter til. Velkomstskrivelsen, der udleveres til nytilflytterne ved fremmødet på boligkontoret, revideres løbende. Hjertestarter på vaskeriet Beslutning om låneomlægning Indsats mod vandskader Vi skal være obs på at sikre flere medlemmer til nabokorpset. Behovet er overført til listen over orienteringspunkter til GF og udgår herfra. Morten søger Tryg Fonden. Status? Punktet blev ikke behandlet. SWE, anmoder om fuldmagt til at gennemføre den af Nykredit foreslåede låneomlægning Bestyrelsen har tiltrådt forslaget om at give fuldmagt og afventer gennemførelse af omlægningen. Vi har i driften arbejdet med at finde den rigtige indsats for til den bedst mulige pris at bringe vores investering i højtvandslukker til at give det forventede udbytte (beskyttelse mod opstigende kloakvand). Vi vil gå i dialog med leverandør om at fremsætte et tilbud om efterleverance uden beregning. Det tegner til, at kloakmester vil fremsætte et sådant tilbud. Alle højtvandslukker skal efter udbedringen tilses hver 12. måned hvis intet skal skiftes men der udelukkende er tale om rens, kan Niels og Brian foretage den årlige gennemgang. Der kræves en længere række af vaccinationer for at kunne varetage opgaven. Både Niels og Brian har påbegyndt programmet. Brian på barsel Orienteringen blev taget til efterretning. Orientering: Brian holder de sidste 4 ugers barsel med fuld løn (op til sit timetal) som følger: uge 4143 samt uge 46 og 47. Niels og Eva forventer at løfte opgaverne i driften uden anvendelse af yderligere ressourcer i perioden mod foretagelse af eventuelt nødvendige midlertidige nedprioriteringer. Ansøgning om opdatering af gård Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til orienteringen. Orientering til AB Skydebanens bestyrelse om projektet Side 6 af 8

7 øst til bestyrelsen for gårdlaug øst er tidligere foretaget og holdninger fra bestyrelsen indsamlet. Gårdlaugsbestyrelsen (øst) har behandlet bl.a. input fra AB Skydebanen, og Marie orienterede fra behandlingen i gårdlaugsbestyrelsen. Bestyrelsen vurderede herefter påny, hvad der på vegne af AB Skydebanens medlemmer kan gives opbakning til. Der er opbakning til omlægning af området bag ejendommene til Sdr. boulevard således, de to plæner kommer til at hænge sammen, og der er ligeledes opbakning til at opgradere til moderne drivhus samt nye højbede (ud fra en forståelse af, at der er tale om en udstrækning af køkkenhaven svarende til den nuværende udstrækning). Disse to aktiviteter ses som en justering af det rekreative areal med henblik på endnu bedre at kunne understøtte rekreative formål for gårdens brugere. Der er ikke opbakning til at inddrage yderligere areal til opbevaring herunder af cykler idet dette ikke ses at understøtte rekreative formål. Mulighed for at udvide eksisterende skure og/eller opbevaring i ejendommenes kældre skal undersøges først. Der henvises endvidere til de mange cykelstativer, som det vil være muligt at etablere på Sdr. Boulevard, når der reetableres efter Metrobyggeriet. Det skønnes ikke hensigtsmæssigt at træffe beslutning om yderligere inddragelse af rekreativt areal til opbevaring, når der om 1 til 2 år er helt nye muligheder for cykelparkering umiddelbart foran ejendommene til Sdr. Boulevard. Gennemgang af ledningsnet ifm sammenstyrtning v/skydebanegade 25 Konfliktmægling mellem andelshavere Klage over for meget betalt boligafgift Marie rapporterer denne melding til gårdlaugsbestyrelsen. Når der er ny status i sagen, gennemgår Marie Der er ikke konstateret nogen brud på ledningsnet i området vi/ab Skydebanen kan ikke tilskrives sammenstyrtningen. Al reetablering er afsluttet punktet lukkes, idet det dog i den kommende tid påses, at der ikke dukker faktura op for reetablering til gadeside. Side 7 af 8

8 Brud på rør til mobilsug Byggesagkyndige er blevet bedt om at vurdere tilgang til ordreafgivelse, idet det ikke har vist sig muligt at få leverandør til at forpligte sig på en pris. Vi opfordres til at følge op på forbrug på dagsbasis tilgangen er implementeret overfor leverandør, der har acceptereret at dagsrapportere forbrug af tid og materialer uden beregning. Arbejdet er udført, og leverandør har som aftalt fremsendt daglige rapporteringer. Eneste udestående er endelig rapportering. Skaden har vist sig særdeles omfattende at udbedre endelig afregning lander over kr Udregning af salgspris Salg af lejelejlighed Opsætning af udhængsskab henvendelse fra erhvervslejer Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen har drøftet hvordan vi bedst implementerer information om udregning af salgspris. Vi lægger forsøgsvis SWEs oplæg ud på hjemmesiden får vi henvendelser og spørgsmål som følge af, at produktet er relativt komplekst, må vi tilrette produktet. Det blev aftalt, at Eva skal hjemtage to tilbud fra mæglere og indstille det mest fordelagtige valg til bestyrelsen. Hurtig overtagelse er højt prioriteret. Ansøgning fra erhvervslejer er forelagt bestyrelsen ved mail af 15. september og supplerende af 11. november Ved drøftelse i bestyrelsen kan det konstateres, at det umiddelbart er vanskeligt at vurdere ansøgningen uden nærmere dialog. Bestyrelsen går derfor i nærmere dialog med erhvervslejer om hvor skiltet tænkes placeret, karakteren af lyset i skiltet og øvrige detaljer, der er væsentlige for det samlede udtryk. Ansøgning om loftsudvidelse Henvendelser fra andelshaver om vedligeholdelsesindsatser Bestyrelsen har drøftet, om det skønnes tilstrækkeligt at orientere alle om vedligeholdelsesindsatsen i næste nyhedsbrev eller, bør der ske andet og mere? Bestyrelsen besluttede, at det er tilstrækkeligt forholdet kan envidere medtages i beretning til næste GF. årsafslutning Eksklusion og tvangssalg Side 8 af 8

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere