ÅRSRAPPORT Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

2 Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, København K Telefon: E-post: Hjemmeside: Årsrapport er tilgængelig på: 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB... 3 BERETNING Indledning Præsentation Opgaver og ansvarsområder Faglige målsætninger Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Redegørelse for reservationer Udgiftsbaserede konti Forventninger til REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatdisponering Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Hensættelseskonti Udgiftsbaserede regnskab BILAG Noter til resultatopgørelsen Indtægtsdækket virksomhed Oversigt over gebyrordninger Hensættelser

4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB Årsrapporten er aflagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. 39, stk. 4. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, CVR-nummer er ansvarlig for: Departementet og Ejendomsoplysninger mv. PÅTEGNING Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte er, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 19. marts 2015 København, den 19. marts 2015 Claes Nilas Departementschef Henrik Grosen Nielsen Økonomichef 3

5 1 BERETNING 1.1 Indledning Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport og består af tre dele: En beretning, en regnskabsmæssig rapportering og en bilagsdel. Yderligere oplysninger om Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, forkortet MBBL, kan findes på ministeriets hjemmeside Spørgsmål vedrørende departementets årsrapport kan rettes til departementets økonomienhed på 1.2 Præsentation Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har til formål at skabe gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark. Ministeriet arbejder derfor for at sikre, at Danmark er et land med stor sammenhængskraft mellem by og land. Byer og boliger i alle dele af landet skal være attraktive for borgerne. Der skal være gode muligheder for at vælge en passende boligform samt plads til at mødes på trygge og grønne områder i byerne. Dette skal ske på baggrund af bæredygtige og innovative løsninger, som er til gavn for borgere og virksomheder både socialt, miljømæssigt og vækstmæssigt. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev etableret ved kongelig resolution den 3. oktober 2011 som led i dannelsen af regeringen med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Ministeriet består af departementet og har ingen underliggende styrelser. Ministeren er ved ministerrokaden i januar 2014 endvidere blevet minister for nordisk samarbejde. Ministeriets er sammensat af overførsler fra de afgivende ministerier, som var Socialministeriet, Integrationsministeriet, Indenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Fødevareministeriet. Ministeriet har to afdelinger: Boligafdelingen, der består af fire enheder: Almene boliger, Boliglovgivning, Boligøkonomi og Nævnssekretariatet. Afdelingen for by og land, der består af seks enheder: Bypolitik, Ejendomsdata, Internationalt Samarbejde, Landdistriktspolitik, Tværgående Projektsekretariat samt LAG-sekretariatet. Hertil kommer stabsenheden Økonomi og HR, som varetager opgaverne vedrørende ministeriets interne og eksterne økonomi, regnskab, IT, HR og service. Endelig har ministeriet et Minister- og ledelsessekretariat, der varetager ledelsesbetjening af ministeren og departementschefen. Derudover har ministeriet en kommunikationsenhed, der varetager kommunikationsopgaver. 4

6 Figur 1.1 Organisationsdiagram for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 1.3 Opgaver og ansvarsområder Ministeriet har ansvaret for politikudvikling, lovgivning og analyse mv. inden for bypolitikken, boligpolitikken og landdistriktspolitikken. Ministeriets samlede var i 2014 ca. 1,7 mia. kr., og ministeriet samlede forbrug var ca. 1,3 mia. kr. jf. tabel 1. Ministeriets ressourcer kan fordeles på fire styper, jf. tabel 2. Ministeriet aflægger en samlet årsrapport for hovedkonti Departement (Drifts) og Ejendomsoplysninger mv. (Drifts). Der foreligger endvidere en separat årsrapport for hovedkonto Diadem (Drifts). 5

7 Tabel 1: Samlede ressourcer opdelt på hovedopgaver AKTIVITET OPGAVER (MIO. KR.) BEVILLING REGNSKAB Centralstyrelsen Departement, ejendomsoplysninger mv., omstillingsinitiativ, forskellige indtægter samt reserver og budgetlægning. Udgifter 177,7 186,4-100,2-116, Alment boligbyggeri Løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri samt servicearealer til ældreboliger, støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri Udgifter 2228,8 1119,5-1212,0-359, Privat boligbyggeri Byfornyelse Indsatser vedrørende byer Indsats vedrørende Landdistrikter Løbende støtte til friplejeboliger og servicearealer til disse samt, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til energirenoveringer i privat boligbyggerier. Byfornyelse: bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring samt forsøg og oplysning vedrørende byfornyelse. Støtte til initiativer, der skal fremme beskæftigelse og forebygge kriminalitet for blandt andre flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder. Tilrettelæggelse og administration af EUmedfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, herunder Landdistriktspuljen og tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne. Udgifter 93,2 25,9-2,9-3,8 Udgifter 286,3 331,5-1,7-29,2 Udgifter 6,8 1,0 0,0 0,0 Udgifter 245,2 274,1-21,8-59,7 I alt 1699,4 1369,9 NB: Tabellen inkluderer ikke hensættelseskonti på aktivitetsområde 14.54, og Tabel 2: Samlede aktivitet opdelt efter stype BEVILLINGSTYPE (MIO. KR.) BEVILLING REGNSKAB Drifts, omkostningsbaseret Udgifter 178,3 186,4-100,1-116,7 Lovbunden Udgifter 102,2 58,1-13,9-17,5 Udgifter 723,7 688,0-19,2-57,9 Udgifter 2033,8 1005,9-1205,4-376,4 I alt 1699,4 1369,9 NB: Tabellen inkluderer ikke hensættelseskonti på aktivitetsområde 14.54, og Bypolitik Ministeriet varetager bypolitikken i Danmark og bidrager til at skabe vækst i og udvikling af byer på en bæredygtig måde. Ministeriet har et overordnet koordinationsansvar i forhold til bypolitikken. Bypolitik er i stigende grad en kompleks blanding af sociale, miljøog klimamæssige udfordringer, hvor løsningerne skal gå på tværs af mange sektorer. Det skaber et helt nødvendigt fokus på at understøtte byernes vækst og udvikling på en bæredygtig måde. Byfornyelsesloven er omdrejningspunktet for bypolitikken, herunder en byfornyelsespulje som er et redskab for kommunerne til at gennemføre målrettede by- og boligpolitiske indsatser med midler til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealer og kondemnering samt bygningsfornyelse og nedrivning. 6

8 Boligpolitik Ministeriet varetager boligpolitikken i Danmark. Der arbejdes for et åbent og fleksibelt boligmarked med et varieret og gennemsigtigt udbud af gode boliger. Bæredygtighed i bred forstand er et nøgleord i boligpolitikken ligesom i bypolitikken. Ministeriet forvalter det lovmæssige arbejde med den almene boligsektor, herunder indsatsen i udsatte boligområder, friplejeboligloven, den private og almene lejelovgivning, andelsboligloven, ejerlejlighedsloven, erhvervslejeloven og huseftersynsordningen. Ministeriet foretager desuden en række boligøkonomiske analyser og statistikker til brug for både borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Ministeriet er i løbende dialog og samarbejde med interessenterne på boligområdet, bl.a. kommunerne. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige og Huseftersynsordningen er ligeledes placeret i ministeriet og behandler bl.a. klager over tilstandsrapporter. Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution, som har til formål at indsamle og formidle viden om effekten af boligsociale indsatser og at rådgive herom over for boligorganisationer, kommuner, ministerier og andre interessenter. Landdistriktspolitik Ministeriet har en aktiv koordinerende rolle i det målrettede arbejde for på tværs af ministerierne at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder. Tiltagene skal gøre det muligt og attraktivt fortsat at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Indsatsen på landdistriktsområdet er fokuseret på at identificere udfordringer, sætte udviklingen til debat og bidrage til udviklingen af konkrete løsningsforslag for at styrke væksten og beskæftigelsen i landdistrikterne både gennem tilskud og relevante initiativer og lovgivning på eget samt andre ministerområder. Ministeriet arbejder på det overordnede plan med de generelle udfordringer og potentialer. På det specifikke plan arbejder ministeriet med at rådgive kommuner, borgere og virksomheder om mulighederne for at løse konkrete udfordringer lokalt. Ministeriet har i den forbindelse en bred kreds af eksterne samarbejdsflader både i forhold til lokale aktører og myndigheder samt andre ministerier. I tilknytning hertil har ministeriet en række udadrettede aktiviteter vendt mod borgere og aktører i landdistrikterne, dialog med kommuner, afholdelse af konferencer samt et særligt rejsehold for landdistrikter. Kulturnatten 2014 For andet år i træk deltog ministeriet i Kulturnatten København. Denne gang besøgte personer arrangementet, hvilket er 265 flere end i

9 Aktiv udnyttelse af et af de nære byrum Ministeriet arbejder målrettet for at skabe moderne, trygge og grønne områder i byerne. Ministeriet arbejder desuden med strategisk i videst muligt omfang at understøtte politikker og initiativer på landdistriktsområdet med målrettet finansiering og puljeanvendelse bl.a. i form af midler under ordningen for lokale aktionsgrupper og Landdistriktspuljen. Ministeriet har ansvaret for Ejendomsdata i form af registrering og distribution af informationer om bygninger, ejendomme, boliger og forsyning. I tilknytning hertil driver ministeriet en række veletablerede basissystemer: Bygnings- og Boligregistret (BRR), Den Offentlige InformationsServer (OIS), LedningsEjerRegistret (LER), den fællesoffentlige webportal Boligejer.dk og Ejendomsdatarapporten, der alle er en del af den grundlæggende digitale infrastruktur. Ministeriets løfter endvidere ledelsesopgaven af to store tværministerielle grunddataprogrammer: Ejendomsdataprogrammet Adresseprogrammet Ministeriet foretager desuden analyser på byområdet, boligområdet og landdistriktsområdet, herunder formidling af best practice. Ligeledes deltager ministeriet i relevant internationalt samarbejde som led i videns- og erfaringsindsamling samt til promovering af danske løsninger. Endelig har ministeriet ansvar for det nordiske samarbejde. Hertil kommer naturligt en række tværgående opgaver og projekter i ministeriet, herunder arbejdet med Femern-forbindelsen, folkemødet på Bornholm, lovhøringer, generelle spørgsmål om forvaltnings- og offentlighedsret samt effektivisering og modernisering af processer ved hjælp af videnslean- og innovationsmetoder. Økonomi og HR Stabsenheden Økonomi varetager driften og styringen af departementets slove, udgiftsopfølgning, interne driftsbudgetter, regnskab, puljer og IT. Økonomi arbejder desuden strategisk med at udvikle, styre og administrere en række tværgående processer i ministeriet. Hertil kommer udarbejdelse af analyser, nøgletal, centrale publikationer, ledelsesinformation og strategiske styringsdokumenter på tværs af ministeriet. Ministeriets HR-enhed arbejder med personaleadministration, herunder tids- og fraværsregistrering, lønindberetning og rekruttering. HRenheden har desuden ansvaret for HRrettede udviklingsprojekter, personalepolitik, kompetenceudviklingstiltag, ledelsesevalue- 8

10 ringer og ledelsesudvikling samt organisationsudviklende projekter, bl.a. om social kapital. 1.4 Faglige målsætninger Ministeriet har en overordnet ambition om at nå de faglige målsætninger under hensynstagen til den nødvendige strukturelle tilpasning af udviklingen i det øvrige Danmark, herunder også miljøet og bæredygtighed. Ministeriet har desuden en målsætning om at være en effektiv, professionel offentlig virksomhed, der yder den service og kvalitet, som borgerne efterspørger på by-, bolig- og landdistriktsområdet. Dette kræver en stærk faglig forankring, effektiv økonomistyring, tværgående koordination og samarbejde samt et sundt, udviklende og trygt arbejdsmiljø. Bypolitik Boligpolitik Landdistriktspolitik Økonomi & HR Sikre udvikling og omdannelse af de dårligste byområder og gøre dem attraktive for bosætning og privat investering. Sikre bedre muligheder for at udnytte teknologi og digitale løsninger i udviklingen af byer i forbindelse med det fortsatte arbejde med Smart City. Sikre en bypolitik, som er økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtig. Sikre et varieret udbud af boliger til alle samfundsgrupper. Sikre et tidssvarende og fremtidssikret udbud af boliger, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt. Sikre et velfungerende boligmarked. Sikre gode og trygge boligområder og byer. Sikre fortsat bosætning, beskæftigelsesmuligheder og udvikling i landdistrikterne. Skabe debat og fokus på behovet for en differentieret tilgang til udvikling af yderområderne. Styrke samarbejde med borgere, lokale interessenter og kommuner. Sikre stærk s- og økonomistyring af ministeriets er og interne driftsøkonomi. Sikre korrekte regnskabsprocedurer og tilskudsforvaltning. Sikre stabil it-drift og digitalisering af interne arbejdsprocesser. Sikre kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere. Sikre tværgående samarbejde baseret på Social Kapital. Sikre et sundt arbejdsmiljø med fokus på gensidig respekt og tillid. 1.5 Årets faglige resultater I 2014 er der gennemført en lang række aktiviteter i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet har leveret gode resultater til gavn for borgere på ministeriets faglige områder. Internationalt har ministeren gennemført et besøg i USA med fokus på bæredygtig byudvikling. Derudover har ministeriet, som led i regeringens eksportfremmearbejde, haft besøg af udenlandske delegationer fra bl.a. Kina, Japan, Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige. Desuden har ministeriet styringsmæssigt og organisatorisk vist fremdrift og resultater til gavn for bl.a. medarbejdere og samarbejdspartere. Ministeriet har således gennemført en række styrkende tiltag vedrørende forvaltningen af departementets økonomi og HR. 9

11 Landdistriktspulje I 2014 blev der givet tilsagn for 18,1 mio. kr. fordelt på 83 projekter fra landdistriktspuljen, hvis formål er at fremme udvikling, service, levevilkår og bosætning i landdistrikterne og de små øer. En stor del af projekterne gennemføres helt eller delvist af frivillig arbejdskraft og er ofte forankret i lokalområder. Der gives også støtte til forsknings- og informationsprojekter, der belyser problemstillinger med særlig relevans for landdistrikterne. Fiskeriområder Under fiskeriprogrammet blev der i 2014 udpeget geografiske områder for den nye indsats i fiskeriområder 16 kommuner og småøerne. 10

12 Bypolitiske resultater Ministeriet har udmøntet 286 mio. kr. i 2014 fra byfornyelsespuljen til kommunerne med henblik på at igangsætte udvikling og modernisering af de dårligste byområder. Det skal gøre områderne attraktive for bosætning, private investeringer samt forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen. Dette har til formål at sikre tidssvarende boliger af en god standard. Landsbyfornyelsespuljen Ministeriet har udmøntet 200 mio. kr. til landsbyfornyelse i 33 kommuner navnlig til at istandsætte eller nedrive nedslidte boliger i byer med eller færre indbyggere. Det skal dermed gøre mindre landsbyer mere attraktive bl.a. for bosætning. Derudover har ministeriet udgivet rapporten Nye planer for Skrumpelev, som er resultatet af en analyse om, hvordan vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter. Ændring af lov om byfornyelse Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 11. december 2014 en ny byfornyelseslov, der bl.a. giver kommunerne endnu bedre mulighed for at rydde op i og forskønne de mindre byer. Formålet med dette er at sætte ind med en målrettet indsats i de konkrete områder, hvor der er problemer, og hvor tilpasning og udvikling ikke sker af sig selv. Blandt ændringerne er ligeledes en forhøjelse af den samlede statslige udgiftsramme til områdefornyelse, således at der årligt afsættes 80 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse. Udvikling af købstæderne Købsstæder er et særligt fokusområde, og ministeriet har derfor afholdt konferencen Købstæder som levesteder, hvor der blev stillet skarpt på købstæders potentialer. Der var en livlig debat om detailhandel, livet i bymidterne og byidentiteter. Derudover har ministeriet uddelt 30 mio. kr. af byfornyelsesrammen til gennemførelse af konkrete forsøg med, hvordan man igen kan skabe liv i de tomme hovedgader og øde bymidter i bl.a. købstæderne. Herved kan både store og små byer fortsat være attraktive og levedygtige centre for liv og udvikling i lokalområderne. Derudover igangsatte ministeriet et samarbejde med ti kommuner samt Dansk Byplanlaboratorium om et projekt med fokus på, hvordan provinsbyer af forskellige størrelser og under forskellige vilkår kan agere strategisk og mobilisere lokale ressourcer. Dette har til formål at håndtere de økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, de står overfor. Byliv i den fynske købstad Kerteminde Historiske byhuse og unge mennesker i Kerteminde. Bæredygtig Ministeriet har grøn i 2014 bypolitik stillet skarpt på købstæders potentialer. Fotograf: Anne Prytz Schaldemose 11

13 Som opfølgning på regeringsgrundlaget er arbejdet med udarbejdelsen af en bæredygtig bypolitik blevet organiseret ved nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Miljøministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Klima-, Energi og Bygningsministeriet samt Transportministeriet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har varetaget formandskabet og sekretariatsfunktionen. Ministeriet afholdt den 24. november 2014 den vellykkede konference Byer for og med mennesker. Formålet med konferencen var at involvere borgere og interessenter i udviklingen af en bæredygtig bypolitik. Den bæredygtige bypolitik blev offentliggjort den 26. februar Tænketanken 2025 BYEN Tænketanken 2025 BYEN fremlagde i marts 2014 en rapport om fællesskabet og det gode liv. Rapporten indeholder tænketankens visioner, og disse danner baggrund for en række anbefalinger under fem hovedoverskrifter. Ministeriet har fulgt op på rapporten med en række projekter, bl.a. ændring af byfornyelsesloven, der muliggør støtte til midlertidige aktiviteter i erhvervs- og havneområder. Derudover er igangsat 12 forsøgsprojekter, der lægger sig tæt op ad tænketankens anbefalinger. Byregioner Danmarks største byer er i høj grad vækstdynamoer for hele landet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne prioriterer samarbejdet mellem by og opland. Det er en nødvendig forudsætning for at skabe vækst og konkurrencedygtighed. Budskabet er i den grad kommet på den politiske dagsorden gennem ministeriets arbejde, bl.a. har der været afholdt en konference og et borgmestermøde. Derudover har ministeriet igangsat en møderække med relevante kommunaldirektører for de 12 største byområder samt Sønderborg. Boligpolitiske resultater Ministeriet har gennemført en række initiativer, herunder indsatser for energiforbedring og renoveringsaktivitet, en mere forenklet og moderniseret privat lejelovgivning, et mere gennemsigtigt andelsboligmarked samt en tryghedsskabende indsats i forbindelse med de særligt udsatte boligområder. Energisparepakken mv. Der er gennemført ændringer af lejeloven, byfornyelsesloven og andre love om en samlet energisparepakke, der skal øge incitamenterne for såvel udlejere som lejere til at gennemføre energibesparelser. Der er fremsat lovforslag om tilsvarende ændringer i erhvervslejeloven, hvilket udspringer af energirenoveringsstrategien fra maj Ministeriet har desuden udmøntet regeringens finanslovsaftale fra 2013 med Enhedslisten om en grøn pakke, der er en støtteordning for private udlejere til udførelse af energiforbedringsarbejder efter aftale med et flertal af lejerne. Forenkling og modernisering af lejeloven Regeringen har indgået forlig med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 11. juni 2014 om forenkling og modernisering af lejeloven. Lovforslaget udmønter regeringsgrundlaget i forhold til beskyttelse af lejere mod urimeligt høje regninger for istandsættelse ved fraflytning. Forslaget indeholder 11 elementer, der skal forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at forrykke balancen mellem udlejer- og lejerinteresser. Lovforslaget er fremsat den 17. december 2014, og skal tredjebehandles i Folketinget den 19. marts Det skal træde i kraft den1. juli Færre udsættelser Efter mange års stigninger er antallet af udsættelser nu faldet for tredje år i træk. Regeringen har taget en række initiativer for at nedbringe antallet af udsættelser, herunder afskaffet de såkaldte fattigdomsydelser. Der er afsat flere penge til igangsættelse af en 12

14 række rådgivningsforsøg i almene boligafdelinger, og tidspunktet for huslejebetaling er fremrykket, så huslejen nu skal betales samme dag, som lejerne får deres indkomst udbetalt. Kommunerne har også fået mulighed for at betale huslejen i særlige tilfælde. Større gennemsigtighed på andelsboligområdet På baggrund af rapporten om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswap-aftaler er der iværksat en række initiativer for at gøre andelsboligmarkedet mere gennemsigtigt og robust. Der er indført nøgletalsskemaer, der skal udleveres til køber, og der er indført skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger og obligatorisk CVRnummer for foreningerne. Boligaftale 2014 Der er indgået en boligaftale af 28. november 2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om anvendelse af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor. Med aftalen er der afsat midler til Landsbyggefonden til renovering af almene boligområder, herunder særlige energibesparelser, nedrivning, forandring af infrastruktur i boligområderne og boligsociale midler. Med aftalen er der endvidere afsat i alt 18 milliarder kroner til renovering i den almene sektor. Det vil give beskæftigelse til mennesker fordelt over årene frem til Forbedring af trygheden er et gennemgående tema for udmøntningen af midlerne. Sommerhuse på fremmed grund Der er gennemført en ny lov, som indeholder en række regler til beskyttelse af lejere af grunde, hvorpå lejeren har opført et sommerhus. Loven skal sikre de 9000 sommerhusejere, der lejer deres sommerhusgrund, mod voldsomme huslejestigninger. Ny boligaftale sikrer tryghed og arbejdspladser Bred aftale om nye midler til den almene boligsektor giver tusindvis af arbejdspladser og bedre boligområder. 13

15 Tryghedsdagsordenen Tryghed er et hovedtema i den samlede indsats i landets udsatte boligområder og indgår som et centralt og gennemgående tema i boligaftalen Af aftalen fremgår det, at der bl.a. skal sættes målrettet, fokuseret og effektivt ind mod uroskabende adfærd og kriminalitet i de udsatte almene boligområder. Ligeledes skal tryghed tænkes aktivt ind i forbindelse med renovering af de almene boliger. Ministeriet har allerede inden boligaftalen formuleret en tryghedsdagsorden og handleplan for de udsatte boligområder, der er bygget op om tre hovedspor, der effektivt kommer hele vejen rundt om tryghedsindsatsen i de udsatte boligområder. Disse tre hovedspor i tryghedsindsatsen er: Et fysisk og teknisk hovedspor med fokus på reduktion af indbrud i boliger samt større tryghedsfremmende fysiske tiltag og omdannelser gennem renovering, omdannelse af udearealer, etablering af torve, pladser samt øvrige infrastrukturændringer i de udsatte boligområder. Et socialt og forebyggende hovedspor med fokus på helhedsorienterede og kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet en bredere gruppe af udsatte børn, unge og familier i de udsatte boligområder. Typiske eksempler kan være mentorordninger og klubtilbud. Et kriminalitetsreducerende hovedspor målrettet en lille hård kerne af stærkt utryghedsskabende og ofte kriminelle unge. Fokus er her på mere individrettede indsatser og kriminalitetsreducerende indsatser. Dette kan ses i forlængelse af regeringens plan, Alle skal med fra Sammenfattende er der tale om en bredt dækkende og helhedsorienteret handleplan, der omfatter de fysiske, de forebyggende samt de kriminalitetsreducerende aspekter af tryghedsbegrebet. Det er kombinationen af fysiske og sociale tiltag, der er afgørende for at skabe mest mulig effekt, når det handler om at skabe en øget og varig tryghed i de udsatte boligområder. Liste over særligt udsatte boligområder (ghettoliste) Den 1. januar 2014 trådte nye kriterier for særligt udsatte boligområder i kraft. I forhold til den tidligere definition af særligt udsatte boligområder fastholdes de tre hidtidige kriterier om andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, tilknytning til arbejdsmarkedet og antal dømte for overtrædelse af straffeloven. Disse blev suppleret med to nye kriterier om uddannelsesniveau og indkomst. Endvidere vil arbejdsmarkedstilknytningen og antal dømte fremover blive opgjort som 2-årige gennemsnit i stedet for 4-årige gennemsnit og vil således være mere aktuel og retvisende. Listen omfatter almene boligområder med mindst beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen. I henhold til almenboligloven blev den første officielle liste efter de nye kriterier offentliggjort den 1. februar Herefter offentliggøres listen den 1. december hvert år. Pr. 1. februar 2014 var der 33 boligområder, som opfylder kriterierne for at være et særligt udsat boligområde. Pr. 1. december 2014 var der 31 boligområder på listen. Der er fem nye områder på listen, mens syv områder er udgået i forhold til den foregående liste. Det første skridt mod et væsentligt lavere antal udsatte boligområder er derfor blevet realiseret. 14

16 Effektivisering af den almene sektor Som et led i udmøntningen af regeringsgrundlaget er der gennemført et arbejde og udgivet en rapport om den almene sektors effektivisering. Rapporten omhandler mulighederne for at ændre finansieringen af alment nybyggeri, mulighederne for at effektivisere og billiggøre nybyggeriet samt mulighederne for at effektivisere og billiggøre driften af de eksisterende almene boliger. Som led i boligaftalen 2014 er det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal foreslå konkrete og rimelige mål for effektivisering af driften i den almene boligsektor. Det er endvidere aftalt i 2015 at optage forhandlinger om tiltag, der kan sikre lavere huslejer i den almene sektor med afsæt i rapporten Den almene sektors effektivisering. Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig Den 11. juni 2014 blev tegnestuen Vandkunsten kåret som vinder af konkurrencen om fremtidens bæredygtige etagebyggeri. Dissing + Weitling Architecture vandt konkurrencen om fremtidens tæt-lave byggeri. Begge byggerier skal opføres i træ og har gode bud på, hvordan den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed forenes i en levedygtig arkitektur. Evaluering af nøgletalssystem for alment og statsligt byggeri Ministeriet har i samarbejde med Bygningsstyrelsen gennemført en evaluering af nøgletalssystem, som skal anvendes i såvel alment som statsligt byggeri med henblik på at synliggøre bygherrernes, entreprenørernes og rådgivernes præstationer. Evalueringen viser overordnet, at nøgletalssystemet ikke fungerer efter hensigten, men primært anvendes, fordi det er et lovkrav. Opfølgning på evalueringen indgår som et initiativ i regeringens byggepolitiske strategi fra november Lovforslag om ommærkning af større almene boliger til ungdomsboliger Den 24. marts 2014 vedtog Folketinget et lovforslag, som skaber mulighed for at ommærke almene boliger mellem m2 til ungdomsboliger til to studerende. Samtidig blev der afsat midler til ommærkningsbidrag, der dækker tilskud til lejenedsættelse i ommærkede boliger i de største uddannelsesbyer. Der er afsat midler til at nedsætte lejen i boliger i en 10-årig periode. Blandet boligsammensætning Som led i finanslovsaftalen for 2015 er der aftalt at give de fem største kommuner mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på, at der kan opføres almene boliger på grunde, som ellers er for dyre til, at det kan lade sig gøre at opføre almene boliger. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har i 2014 modtaget 168 klagesager og afholdt 11 nævnsmøder. Nævnet har på de 11 møder truffet 132 afgørelser i klagesager. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige traf i 2014 afgørelse i 23 disciplinærsager. Der blev foretaget administrativ kontrol i sager i 2014 og påbegyndt teknisk revision af 289 sager i Der henvises i øvrigt til nævnets egen årsrapport. Huseftersynsordningen I 2014 blev der udarbejdet godt tilstandsrapporter. Der er tale om en stigning på seks pct. i forhold til Ved udgangen af året var der 519 beskikkede bygningssagkyndige. Administrationen af ordningen var bl.a. præget af forberedelserne til yderligere digitalisering af ordningen i form af digitalisering af indberetningen af sælgeroplysninger om ejendommen. Samtidig blev der på baggrund af beslutningen om hjemtagelse af opgaven vedrørende den løbende administration foretaget forberedende aktiviteter forbundet med hjemtagelsen. 15

17 Landdistriktspolitiske resultater I 2014 har ministeriets arbejde og indsatser koncentreret sig om at understøtte muligheden for og udvikling af bosætning, erhverv og beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne. Det er sket gennem indsatser med fokus på en forbedring af boligmassen, fokus på fysisk og digital infrastruktur samt understøttelse af og dialog med lokale aktører. Der er gennemført flere lovinitiativer. Tværgående koordination Ministeriet har en tværgående koordinerende rolle, hvor der tænkes landdistriktsvinkler- og udfordringer ind i regeringens generelle vækst- og erhvervspolitik. I 2014 er der offentliggjort en vækstplan for turisme, som indeholder en række initiativer, der skal løfte kvaliteten og serviceniveauet. Der er ikke mindst et fokus på kystturismen, som spiller en afgørende rolle i mange danske landdistrikter og yderområder. Et af vækstplanens mange initiativer består af igangsættelsen af en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen med henblik på at styrke og udvikle turismeproduktet. Som en del af Vækstpakke 2014 blev der desuden blandt andet afsat midler til styrket markedsføring af kyst- og naturturismen, indført fuld fradragsret for virksomheders momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark og billigere godstransport på de danske småøer samt (ikke-brofaste) ø-kommuner. Med de regionale vækstpartnerskabsaftaler i 2014 er der sat fokus på Danmark som produktionsland (fra vækstpakken), hvilket har en væsentlig betydning for landdistrikterne. Her fylder produktionsarbejdspladser forholdsvis meget i erhvervsstrukturen. Mere konkret er ministeriet i øvrigt tænkt ind i flere initiativer under vækstpartnerskabsaftalerne, eksempelvis et projekt med fokus på bedre madoplevelser til turisterne i områder uden for de større byer. Lokale Aktions Grupper (LAG) Rammerne for den nye indsats under landdistriktsprogrammet blev etableret og udmøntet gennem ministeriets godkendelse af 26 nye lokale aktionsgrupper i landdistrikter, hvoraf 12 af aktionsgrupperne opnåede ministeriets godkendelse af deres lokale udviklingsstrategier. Under fiskeriprogrammet blev der i 2014 udpeget geografiske områder for den nye indsats i fiskeriområder 16 kommuner og småøerne. Det blev i sensommeren besluttet at hjemtage LAG-administrationen fra NaturErhvervstyrelsen med virkning fra den 1. januar 2015, bortset fra opgaverne vedrørende fysisk kontrol og EU-refusionsansøgning. Målet er at samle administrationen på en fælles adresse for at sikre en effektiv og smidig sagsbehandling, der kan understøtte de politiske målsætninger om at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Det betød, at der i efteråret blev brugt mange ressourcer på at forberede hjemtagningen, som efter planen kunne iværksættes ved årsskiftet. I den forbindelse blev der overflyttet medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nye LAG-sekretariat. Samarbejde med forskellige aktører Udover den tværgående dialog med de øvrige ministerier har ministeriet en løbende dialog og et samarbejde med flere væsentlige aktører på landdistriktsområdet. I 2014 har ministeriet indgået i et stort anlagt Realdaniaprojekt om kommunernes strategiske udvikling af yderområder, som i øvrigt sker sammen med Naturstyrelsen og KL. Ministeriet har i 2014 endvidere haft et særligt fokus på ældre i landdistrikterne. I den forbindelse har ministeriet i samarbejde med Ældresagen og Landdistrikternes Fællesråd gen- 16

18 nemført en konference om det gode seniorliv i landdistrikterne. Udadrettede initiativer Ministeriet har deltaget i en række større offentlige begivenheder, herunder eksempelvis Folkemødet på Bornholm og Det Fynske Folkemøde. Disse initiativer er gennemført med henblik på at styrke dialogen med lokale aktører og borgere samt for at sætte landdistrikternes udvikling til debat og på dagsordenen. Herudover har ministeriet afholdt en række målrettede begivenheder i form af den årlige landdistriktskonference, en konference om industrien i landdistrikterne samt en kursusrække med fokus på mulighederne for at styrke småskalaturismen i landdistrikterne. Endelig har ministeriet afholdt et borgmestertræf med fokus på kommunernes arbejde med at adressere befolkningsforskydninger. og BBR er en af de vigtigste datakilder for ejendomsvurderingen. I forbindelse med grunddataprogrammet skal BBR opdeles i en bygnings- og boligdel (BBR) og en adressedel (DAR). Dette arbejdet er påbegyndt. Herudover er der gennemført en række forbedringer. Ejendomsdataprogrammet Der er udarbejdet en ny ambitiøs implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet, som tager højde for de ændrede forudsætninger i grunddataprogrammet. Der er gennemført betydelige samordningsaktiviteter med henblik på at harmonisere begreber og specifikationer for ejendomsdataregistrene (Matriklen, Tingbogen, BBR og en ny Ejerfortegnelsen) samt at sikre, at der kan stilles ensartede krav ved de igangværende og kommende udbud. Folkemødet på Bornholm Ministeriet deltog ved Folkemødet i Allinge mellem den juni 2014, hvor der var stort fremmøde ved ministeriets arrangementer og debatmøder. Her blev debatteret emner såsom opsplitning mellem rig og fattig i byerne, lokale fødevarer, folkevandringen fra land til by, tryghed hvor vi bor mv. Ejendomsdata Ejendoms- og bygningsregistrering Der er ydet bistand til Skatteministeriet og regeringens ekspertudvalg for så vidt angår datagrundlaget til brug for den offentlige ejendomsvurdering, der skal omlægges i de kommende år. Oplysninger om bygninger og boliger er en central del af datagrundlaget, Den Offentlige InformationsServer OIS Driften af OIS skal som led i grunddataprogrammet flyttes til Datafordeleren. Så langt som det har været muligt er der gennemført et forberedelsesarbejde af både teknisk og forvaltningsmæssig karakter. 17

19 Danmarks adresser og Adresseprogrammet Der er udarbejdet en ny ambitiøs implementeringsplan for Adresseprogrammet, som tager højde for de ændrede forudsætninger i grunddataprogrammet. Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser med tilhørende vejledning, som bl.a. skal bruges i forbindelse med det omfattende arbejde med at supplere adresserne i fx for kolonihaver, sygehuse, universiteter og erhvervsområder. Adressetjenesterne (AWS) er udbygget og sat i drift, således at det nu kun tager tre minutter fra en kommune har registreret en adresse til, at den kan være tilgængelig for brugernes online systemer. LedningsEjerRegistret LER Der er efter EU-udbud indgået kontrakt med en ny leverandør om varetagelse, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af LERsystemet. Endvidere er supporten på LER s helpdesk hjemtaget. Der er igangsat et arbejde med at undersøge LER s potentiale i forbindelse med en forstærket indsats for at koordinere gravearbejder på tværs af myndigheder og aktører. Det er sket på baggrund af nationale ønsker og EU s nye direktiv på området. Boligejer.dk Boligejer.dk er blevet lanceret som mobilsite til brug for smartphone og tablets i to versioner. En version, der retter sig mod ejendomshandel, og en der retter sig mod beredskabet. Faglige resultater i 2014 BYFORNYELSE Bypolitik Udmøntning af 286 mio. kr. fra byfornyelsespuljen. Udmøntning af 200 mio. kr. fra landsbyfornyelsespuljen. Fokus på købstæderne. NETVÆRK & SAMARBEJDE Afholdt møderække med kommunaldirektører for de 12 største byområder samt Sønderborg. Tværministeriel arbejdsgruppe med fokus på bæredygtig grøn bypolitik. LOVMÆSSIGE INITIATIVER Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Opfølgning på rapport fra tænketanken BYEN 2025, herunder arbejdet med planlovsændring. Boligpolitik BOLIGSOCIALE INITIATIVER Færre udsættelser. Siden 2011 er antallet af udsættelser faldet med 28 procent. Tryghedsdagsordenen LOVMÆSSIGE INITIATIVER Aftale vedr. forenkling og modernisering af lejeloven. Aftale om ommærkning af større almene boliger til ungdomsboliger. Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger mv. Sommerhus på fremmed grund. Boligaftale om Landsbyggefonden midler og effektivisering af den almene boligsektor. Aftale om blandet boligsammensætning, herunder ændring af planloven. HUSEFTERSYN & NÆVN Udvikling og administration af huseftersynsordning. Behandling af klagesager til disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige. Landdistriktspolitik TVÆRGÅENDE KOORDINATION Vækstpakke 2014 med fokus på blandt andet kystturismen. Regionale vækstpartnerskabsaftaler, bl.a. projekt om bedre madoplevelser til turisterne i områder uden for de større byer. EJENDOMSOPLYSNINGER Ydet betydelig bistand til Skatteministeriet og regeringens ekspertudvalg for så vidt angår datagrundlaget til brug for den offentlige ejendomsvurdering. SYNLIGHED & SAMARBEJDE Folkemødet på Bornholm. Landdistriktskonference. Det Fynske Folkemøde. Studietur til USA med fokus på bæredygtig byudvikling. Besøg fra udenlandske delegationer fra bl.a. Kina, Japan, Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige. 18

20 Økonomi og HR Økonomi og HR har i 2014 gennemført en række initiativer, der har styrket ministeriets samlede økonomistyring, regnskab, tilskudsadministrationen, IT samt tværgående arbejdsprocesser og kompetenceudvikling. Økonomi Styrket økonomistyring har været et nøgleord for ministeriet i Ministeriet har udarbejdet et arbejdsprogram for 2015, som har til formål at fastsætte de strategiske og politiske kerneopgaver og dertilhørende mål, der således kan fungere som grundlag for prioritering i ministeriet. Dette er helt afgørende i en tid med faldende driftser og stærk fokus på at skabe mest mulig værdi for pengene i den offentlige sektor. Som led i arbejdet med styrket finansiel styring har ministeriet udarbejdet en puljeudmøntningsplan. Planen skal sikre en præcis styring af den økonomiske udmøntning af ministeriets puljer i løbet af året. Herved søges afvigelser mellem grundbudget og forbrug minimeret. Ministeriet har arbejdet videre med udviklingen af tilskudsforvaltningen, så den er yderligere effektiviseret. Ministeriet har hjemtaget den del af gebyrordningen om huseftersyn, som var udlagt til Teknologisk Institut. Endvidere er administrationen af LAG-området hjemtaget. Ministeriet har i foråret 2014, som led i opgørelse af årets resultat for 2013, analyseret omkostnings- og indtægtsudviklingen for gebyrordningerne. Disse analyser er efterfølgende blevet anvendt til at udarbejde budget for indtægter og omkostninger for gebyrordningerne til brug for udarbejdelse af FFL Ministeriet har i starten af 2014 fået automatiseret opfølgningen på ministeriets interne driftsbudget. Månedsopfølgningen generes på baggrund af automatiserede udtræk fra ØSLDV i Navision Stat. Rapporten består af tre overskuelige tabeller, som desuden understøttes af et trafiklyssystem, som signalerer i hvilken grad, det månedlige budget overholdes. Rapporten sendes automatisk som mail til kontorcheferne og de budgetansvarlige i kontorerne på et fastsat tidspunkt hver måned. Der er desuden udarbejdet en pjece om God økonomistyring og effektiv administration, som bl.a. fastlægger pejlemærker for udvikling af økonomistyring i ministeriet. HR I 2014 har ministeriet iværksat en Social Kapital indsats, der har haft vægt på kompetenceudvikling af chefgruppen, SAMU og HR i den indledende fase. Indsatsen indgik som bærende dele af ministeriets chefseminar, medarbejderdagen og som ramme for at revitalisere centrale og decentrale udviklingsinitiativer i forlængelse af arbejde med APVog Trivselsundersøgelsen samt ledelsesevalueringen. For at styrke de interne samarbejdsrelationer har HR i den forbindelse etableret tværgående og afdelingsvise chefnetværk, samt et nyt fora bestående af SAMU og chefgruppen, der i 2014 mødtes til den første temadrøftelse. Som led i en handlingsplan for at nedbringe ministeriets sygefravær har HR med inddragelse af chefgruppen og SAMU udarbejdet en sygefraværspolitik med tilhørende samarbejdsaftale med Falck Healthcare. Målet er at sikre de bedst mulige rammer for en hurtig tilbagevenden til arbejdet. HR har endvidere via inddragelse af konsulentgruppen, chefgruppen samt tillidsrepræsentanterne revideret ministeriets lønpolitik og forestået forhandlingsrunden I forhold til at opfylde ministeriets kompetencebehov har HR afviklet en række interne kurser samt udmøntet kompetenceudviklingsmidler for chefgruppen og medarbejderne i forlængelse af ministeriets kompetencestrategi. Endelig har HR i 2014 haft ansvar for 35 rekrutteringer samt understøttet ministeriets hjemtagelse af opgaverne vedrørende LAG og huseftersynsordningen. 19

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 NOTAT Dato: 27. juni 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-110 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: 450565 Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 Ministeriet

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Indhold PATEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 2 1. BERETNING 3 2. REGNSKAB 21 3. BILAG 26

Indhold PATEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 2 1. BERETNING 3 2. REGNSKAB 21 3. BILAG 26 C) I -c c -J 0 0 0 *1 - r - 4d w z 0 c.1 I 0 al 0. cl) Indhold PATEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 2 1. BERETNING 3 1.1 Opgaver og ansvarsområder 4 1.2 Faglige målsætninger 7 1.3 Årets faglige resultater

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) 1 I lov om almene

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere