ÅRSRAPPORT Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

2 Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, København K Telefon: E-post: Hjemmeside: Årsrapport er tilgængelig på: 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB... 3 BERETNING Indledning Præsentation Opgaver og ansvarsområder Faglige målsætninger Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Redegørelse for reservationer Udgiftsbaserede konti Forventninger til REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatdisponering Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Hensættelseskonti Udgiftsbaserede regnskab BILAG Noter til resultatopgørelsen Indtægtsdækket virksomhed Oversigt over gebyrordninger Hensættelser

4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB Årsrapporten er aflagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. 39, stk. 4. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, CVR-nummer er ansvarlig for: Departementet og Ejendomsoplysninger mv. PÅTEGNING Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte er, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 19. marts 2015 København, den 19. marts 2015 Claes Nilas Departementschef Henrik Grosen Nielsen Økonomichef 3

5 1 BERETNING 1.1 Indledning Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport og består af tre dele: En beretning, en regnskabsmæssig rapportering og en bilagsdel. Yderligere oplysninger om Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, forkortet MBBL, kan findes på ministeriets hjemmeside Spørgsmål vedrørende departementets årsrapport kan rettes til departementets økonomienhed på 1.2 Præsentation Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har til formål at skabe gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark. Ministeriet arbejder derfor for at sikre, at Danmark er et land med stor sammenhængskraft mellem by og land. Byer og boliger i alle dele af landet skal være attraktive for borgerne. Der skal være gode muligheder for at vælge en passende boligform samt plads til at mødes på trygge og grønne områder i byerne. Dette skal ske på baggrund af bæredygtige og innovative løsninger, som er til gavn for borgere og virksomheder både socialt, miljømæssigt og vækstmæssigt. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev etableret ved kongelig resolution den 3. oktober 2011 som led i dannelsen af regeringen med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Ministeriet består af departementet og har ingen underliggende styrelser. Ministeren er ved ministerrokaden i januar 2014 endvidere blevet minister for nordisk samarbejde. Ministeriets er sammensat af overførsler fra de afgivende ministerier, som var Socialministeriet, Integrationsministeriet, Indenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Fødevareministeriet. Ministeriet har to afdelinger: Boligafdelingen, der består af fire enheder: Almene boliger, Boliglovgivning, Boligøkonomi og Nævnssekretariatet. Afdelingen for by og land, der består af seks enheder: Bypolitik, Ejendomsdata, Internationalt Samarbejde, Landdistriktspolitik, Tværgående Projektsekretariat samt LAG-sekretariatet. Hertil kommer stabsenheden Økonomi og HR, som varetager opgaverne vedrørende ministeriets interne og eksterne økonomi, regnskab, IT, HR og service. Endelig har ministeriet et Minister- og ledelsessekretariat, der varetager ledelsesbetjening af ministeren og departementschefen. Derudover har ministeriet en kommunikationsenhed, der varetager kommunikationsopgaver. 4

6 Figur 1.1 Organisationsdiagram for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 1.3 Opgaver og ansvarsområder Ministeriet har ansvaret for politikudvikling, lovgivning og analyse mv. inden for bypolitikken, boligpolitikken og landdistriktspolitikken. Ministeriets samlede var i 2014 ca. 1,7 mia. kr., og ministeriet samlede forbrug var ca. 1,3 mia. kr. jf. tabel 1. Ministeriets ressourcer kan fordeles på fire styper, jf. tabel 2. Ministeriet aflægger en samlet årsrapport for hovedkonti Departement (Drifts) og Ejendomsoplysninger mv. (Drifts). Der foreligger endvidere en separat årsrapport for hovedkonto Diadem (Drifts). 5

7 Tabel 1: Samlede ressourcer opdelt på hovedopgaver AKTIVITET OPGAVER (MIO. KR.) BEVILLING REGNSKAB Centralstyrelsen Departement, ejendomsoplysninger mv., omstillingsinitiativ, forskellige indtægter samt reserver og budgetlægning. Udgifter 177,7 186,4-100,2-116, Alment boligbyggeri Løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri samt servicearealer til ældreboliger, støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri Udgifter 2228,8 1119,5-1212,0-359, Privat boligbyggeri Byfornyelse Indsatser vedrørende byer Indsats vedrørende Landdistrikter Løbende støtte til friplejeboliger og servicearealer til disse samt, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til energirenoveringer i privat boligbyggerier. Byfornyelse: bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring samt forsøg og oplysning vedrørende byfornyelse. Støtte til initiativer, der skal fremme beskæftigelse og forebygge kriminalitet for blandt andre flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder. Tilrettelæggelse og administration af EUmedfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, herunder Landdistriktspuljen og tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne. Udgifter 93,2 25,9-2,9-3,8 Udgifter 286,3 331,5-1,7-29,2 Udgifter 6,8 1,0 0,0 0,0 Udgifter 245,2 274,1-21,8-59,7 I alt 1699,4 1369,9 NB: Tabellen inkluderer ikke hensættelseskonti på aktivitetsområde 14.54, og Tabel 2: Samlede aktivitet opdelt efter stype BEVILLINGSTYPE (MIO. KR.) BEVILLING REGNSKAB Drifts, omkostningsbaseret Udgifter 178,3 186,4-100,1-116,7 Lovbunden Udgifter 102,2 58,1-13,9-17,5 Udgifter 723,7 688,0-19,2-57,9 Udgifter 2033,8 1005,9-1205,4-376,4 I alt 1699,4 1369,9 NB: Tabellen inkluderer ikke hensættelseskonti på aktivitetsområde 14.54, og Bypolitik Ministeriet varetager bypolitikken i Danmark og bidrager til at skabe vækst i og udvikling af byer på en bæredygtig måde. Ministeriet har et overordnet koordinationsansvar i forhold til bypolitikken. Bypolitik er i stigende grad en kompleks blanding af sociale, miljøog klimamæssige udfordringer, hvor løsningerne skal gå på tværs af mange sektorer. Det skaber et helt nødvendigt fokus på at understøtte byernes vækst og udvikling på en bæredygtig måde. Byfornyelsesloven er omdrejningspunktet for bypolitikken, herunder en byfornyelsespulje som er et redskab for kommunerne til at gennemføre målrettede by- og boligpolitiske indsatser med midler til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealer og kondemnering samt bygningsfornyelse og nedrivning. 6

8 Boligpolitik Ministeriet varetager boligpolitikken i Danmark. Der arbejdes for et åbent og fleksibelt boligmarked med et varieret og gennemsigtigt udbud af gode boliger. Bæredygtighed i bred forstand er et nøgleord i boligpolitikken ligesom i bypolitikken. Ministeriet forvalter det lovmæssige arbejde med den almene boligsektor, herunder indsatsen i udsatte boligområder, friplejeboligloven, den private og almene lejelovgivning, andelsboligloven, ejerlejlighedsloven, erhvervslejeloven og huseftersynsordningen. Ministeriet foretager desuden en række boligøkonomiske analyser og statistikker til brug for både borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Ministeriet er i løbende dialog og samarbejde med interessenterne på boligområdet, bl.a. kommunerne. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige og Huseftersynsordningen er ligeledes placeret i ministeriet og behandler bl.a. klager over tilstandsrapporter. Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution, som har til formål at indsamle og formidle viden om effekten af boligsociale indsatser og at rådgive herom over for boligorganisationer, kommuner, ministerier og andre interessenter. Landdistriktspolitik Ministeriet har en aktiv koordinerende rolle i det målrettede arbejde for på tværs af ministerierne at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder. Tiltagene skal gøre det muligt og attraktivt fortsat at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Indsatsen på landdistriktsområdet er fokuseret på at identificere udfordringer, sætte udviklingen til debat og bidrage til udviklingen af konkrete løsningsforslag for at styrke væksten og beskæftigelsen i landdistrikterne både gennem tilskud og relevante initiativer og lovgivning på eget samt andre ministerområder. Ministeriet arbejder på det overordnede plan med de generelle udfordringer og potentialer. På det specifikke plan arbejder ministeriet med at rådgive kommuner, borgere og virksomheder om mulighederne for at løse konkrete udfordringer lokalt. Ministeriet har i den forbindelse en bred kreds af eksterne samarbejdsflader både i forhold til lokale aktører og myndigheder samt andre ministerier. I tilknytning hertil har ministeriet en række udadrettede aktiviteter vendt mod borgere og aktører i landdistrikterne, dialog med kommuner, afholdelse af konferencer samt et særligt rejsehold for landdistrikter. Kulturnatten 2014 For andet år i træk deltog ministeriet i Kulturnatten København. Denne gang besøgte personer arrangementet, hvilket er 265 flere end i

9 Aktiv udnyttelse af et af de nære byrum Ministeriet arbejder målrettet for at skabe moderne, trygge og grønne områder i byerne. Ministeriet arbejder desuden med strategisk i videst muligt omfang at understøtte politikker og initiativer på landdistriktsområdet med målrettet finansiering og puljeanvendelse bl.a. i form af midler under ordningen for lokale aktionsgrupper og Landdistriktspuljen. Ministeriet har ansvaret for Ejendomsdata i form af registrering og distribution af informationer om bygninger, ejendomme, boliger og forsyning. I tilknytning hertil driver ministeriet en række veletablerede basissystemer: Bygnings- og Boligregistret (BRR), Den Offentlige InformationsServer (OIS), LedningsEjerRegistret (LER), den fællesoffentlige webportal Boligejer.dk og Ejendomsdatarapporten, der alle er en del af den grundlæggende digitale infrastruktur. Ministeriets løfter endvidere ledelsesopgaven af to store tværministerielle grunddataprogrammer: Ejendomsdataprogrammet Adresseprogrammet Ministeriet foretager desuden analyser på byområdet, boligområdet og landdistriktsområdet, herunder formidling af best practice. Ligeledes deltager ministeriet i relevant internationalt samarbejde som led i videns- og erfaringsindsamling samt til promovering af danske løsninger. Endelig har ministeriet ansvar for det nordiske samarbejde. Hertil kommer naturligt en række tværgående opgaver og projekter i ministeriet, herunder arbejdet med Femern-forbindelsen, folkemødet på Bornholm, lovhøringer, generelle spørgsmål om forvaltnings- og offentlighedsret samt effektivisering og modernisering af processer ved hjælp af videnslean- og innovationsmetoder. Økonomi og HR Stabsenheden Økonomi varetager driften og styringen af departementets slove, udgiftsopfølgning, interne driftsbudgetter, regnskab, puljer og IT. Økonomi arbejder desuden strategisk med at udvikle, styre og administrere en række tværgående processer i ministeriet. Hertil kommer udarbejdelse af analyser, nøgletal, centrale publikationer, ledelsesinformation og strategiske styringsdokumenter på tværs af ministeriet. Ministeriets HR-enhed arbejder med personaleadministration, herunder tids- og fraværsregistrering, lønindberetning og rekruttering. HRenheden har desuden ansvaret for HRrettede udviklingsprojekter, personalepolitik, kompetenceudviklingstiltag, ledelsesevalue- 8

10 ringer og ledelsesudvikling samt organisationsudviklende projekter, bl.a. om social kapital. 1.4 Faglige målsætninger Ministeriet har en overordnet ambition om at nå de faglige målsætninger under hensynstagen til den nødvendige strukturelle tilpasning af udviklingen i det øvrige Danmark, herunder også miljøet og bæredygtighed. Ministeriet har desuden en målsætning om at være en effektiv, professionel offentlig virksomhed, der yder den service og kvalitet, som borgerne efterspørger på by-, bolig- og landdistriktsområdet. Dette kræver en stærk faglig forankring, effektiv økonomistyring, tværgående koordination og samarbejde samt et sundt, udviklende og trygt arbejdsmiljø. Bypolitik Boligpolitik Landdistriktspolitik Økonomi & HR Sikre udvikling og omdannelse af de dårligste byområder og gøre dem attraktive for bosætning og privat investering. Sikre bedre muligheder for at udnytte teknologi og digitale løsninger i udviklingen af byer i forbindelse med det fortsatte arbejde med Smart City. Sikre en bypolitik, som er økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtig. Sikre et varieret udbud af boliger til alle samfundsgrupper. Sikre et tidssvarende og fremtidssikret udbud af boliger, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt. Sikre et velfungerende boligmarked. Sikre gode og trygge boligområder og byer. Sikre fortsat bosætning, beskæftigelsesmuligheder og udvikling i landdistrikterne. Skabe debat og fokus på behovet for en differentieret tilgang til udvikling af yderområderne. Styrke samarbejde med borgere, lokale interessenter og kommuner. Sikre stærk s- og økonomistyring af ministeriets er og interne driftsøkonomi. Sikre korrekte regnskabsprocedurer og tilskudsforvaltning. Sikre stabil it-drift og digitalisering af interne arbejdsprocesser. Sikre kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere. Sikre tværgående samarbejde baseret på Social Kapital. Sikre et sundt arbejdsmiljø med fokus på gensidig respekt og tillid. 1.5 Årets faglige resultater I 2014 er der gennemført en lang række aktiviteter i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet har leveret gode resultater til gavn for borgere på ministeriets faglige områder. Internationalt har ministeren gennemført et besøg i USA med fokus på bæredygtig byudvikling. Derudover har ministeriet, som led i regeringens eksportfremmearbejde, haft besøg af udenlandske delegationer fra bl.a. Kina, Japan, Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige. Desuden har ministeriet styringsmæssigt og organisatorisk vist fremdrift og resultater til gavn for bl.a. medarbejdere og samarbejdspartere. Ministeriet har således gennemført en række styrkende tiltag vedrørende forvaltningen af departementets økonomi og HR. 9

11 Landdistriktspulje I 2014 blev der givet tilsagn for 18,1 mio. kr. fordelt på 83 projekter fra landdistriktspuljen, hvis formål er at fremme udvikling, service, levevilkår og bosætning i landdistrikterne og de små øer. En stor del af projekterne gennemføres helt eller delvist af frivillig arbejdskraft og er ofte forankret i lokalområder. Der gives også støtte til forsknings- og informationsprojekter, der belyser problemstillinger med særlig relevans for landdistrikterne. Fiskeriområder Under fiskeriprogrammet blev der i 2014 udpeget geografiske områder for den nye indsats i fiskeriområder 16 kommuner og småøerne. 10

12 Bypolitiske resultater Ministeriet har udmøntet 286 mio. kr. i 2014 fra byfornyelsespuljen til kommunerne med henblik på at igangsætte udvikling og modernisering af de dårligste byområder. Det skal gøre områderne attraktive for bosætning, private investeringer samt forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen. Dette har til formål at sikre tidssvarende boliger af en god standard. Landsbyfornyelsespuljen Ministeriet har udmøntet 200 mio. kr. til landsbyfornyelse i 33 kommuner navnlig til at istandsætte eller nedrive nedslidte boliger i byer med eller færre indbyggere. Det skal dermed gøre mindre landsbyer mere attraktive bl.a. for bosætning. Derudover har ministeriet udgivet rapporten Nye planer for Skrumpelev, som er resultatet af en analyse om, hvordan vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter. Ændring af lov om byfornyelse Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 11. december 2014 en ny byfornyelseslov, der bl.a. giver kommunerne endnu bedre mulighed for at rydde op i og forskønne de mindre byer. Formålet med dette er at sætte ind med en målrettet indsats i de konkrete områder, hvor der er problemer, og hvor tilpasning og udvikling ikke sker af sig selv. Blandt ændringerne er ligeledes en forhøjelse af den samlede statslige udgiftsramme til områdefornyelse, således at der årligt afsættes 80 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse. Udvikling af købstæderne Købsstæder er et særligt fokusområde, og ministeriet har derfor afholdt konferencen Købstæder som levesteder, hvor der blev stillet skarpt på købstæders potentialer. Der var en livlig debat om detailhandel, livet i bymidterne og byidentiteter. Derudover har ministeriet uddelt 30 mio. kr. af byfornyelsesrammen til gennemførelse af konkrete forsøg med, hvordan man igen kan skabe liv i de tomme hovedgader og øde bymidter i bl.a. købstæderne. Herved kan både store og små byer fortsat være attraktive og levedygtige centre for liv og udvikling i lokalområderne. Derudover igangsatte ministeriet et samarbejde med ti kommuner samt Dansk Byplanlaboratorium om et projekt med fokus på, hvordan provinsbyer af forskellige størrelser og under forskellige vilkår kan agere strategisk og mobilisere lokale ressourcer. Dette har til formål at håndtere de økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, de står overfor. Byliv i den fynske købstad Kerteminde Historiske byhuse og unge mennesker i Kerteminde. Bæredygtig Ministeriet har grøn i 2014 bypolitik stillet skarpt på købstæders potentialer. Fotograf: Anne Prytz Schaldemose 11

13 Som opfølgning på regeringsgrundlaget er arbejdet med udarbejdelsen af en bæredygtig bypolitik blevet organiseret ved nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Miljøministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Klima-, Energi og Bygningsministeriet samt Transportministeriet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har varetaget formandskabet og sekretariatsfunktionen. Ministeriet afholdt den 24. november 2014 den vellykkede konference Byer for og med mennesker. Formålet med konferencen var at involvere borgere og interessenter i udviklingen af en bæredygtig bypolitik. Den bæredygtige bypolitik blev offentliggjort den 26. februar Tænketanken 2025 BYEN Tænketanken 2025 BYEN fremlagde i marts 2014 en rapport om fællesskabet og det gode liv. Rapporten indeholder tænketankens visioner, og disse danner baggrund for en række anbefalinger under fem hovedoverskrifter. Ministeriet har fulgt op på rapporten med en række projekter, bl.a. ændring af byfornyelsesloven, der muliggør støtte til midlertidige aktiviteter i erhvervs- og havneområder. Derudover er igangsat 12 forsøgsprojekter, der lægger sig tæt op ad tænketankens anbefalinger. Byregioner Danmarks største byer er i høj grad vækstdynamoer for hele landet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne prioriterer samarbejdet mellem by og opland. Det er en nødvendig forudsætning for at skabe vækst og konkurrencedygtighed. Budskabet er i den grad kommet på den politiske dagsorden gennem ministeriets arbejde, bl.a. har der været afholdt en konference og et borgmestermøde. Derudover har ministeriet igangsat en møderække med relevante kommunaldirektører for de 12 største byområder samt Sønderborg. Boligpolitiske resultater Ministeriet har gennemført en række initiativer, herunder indsatser for energiforbedring og renoveringsaktivitet, en mere forenklet og moderniseret privat lejelovgivning, et mere gennemsigtigt andelsboligmarked samt en tryghedsskabende indsats i forbindelse med de særligt udsatte boligområder. Energisparepakken mv. Der er gennemført ændringer af lejeloven, byfornyelsesloven og andre love om en samlet energisparepakke, der skal øge incitamenterne for såvel udlejere som lejere til at gennemføre energibesparelser. Der er fremsat lovforslag om tilsvarende ændringer i erhvervslejeloven, hvilket udspringer af energirenoveringsstrategien fra maj Ministeriet har desuden udmøntet regeringens finanslovsaftale fra 2013 med Enhedslisten om en grøn pakke, der er en støtteordning for private udlejere til udførelse af energiforbedringsarbejder efter aftale med et flertal af lejerne. Forenkling og modernisering af lejeloven Regeringen har indgået forlig med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 11. juni 2014 om forenkling og modernisering af lejeloven. Lovforslaget udmønter regeringsgrundlaget i forhold til beskyttelse af lejere mod urimeligt høje regninger for istandsættelse ved fraflytning. Forslaget indeholder 11 elementer, der skal forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at forrykke balancen mellem udlejer- og lejerinteresser. Lovforslaget er fremsat den 17. december 2014, og skal tredjebehandles i Folketinget den 19. marts Det skal træde i kraft den1. juli Færre udsættelser Efter mange års stigninger er antallet af udsættelser nu faldet for tredje år i træk. Regeringen har taget en række initiativer for at nedbringe antallet af udsættelser, herunder afskaffet de såkaldte fattigdomsydelser. Der er afsat flere penge til igangsættelse af en 12

14 række rådgivningsforsøg i almene boligafdelinger, og tidspunktet for huslejebetaling er fremrykket, så huslejen nu skal betales samme dag, som lejerne får deres indkomst udbetalt. Kommunerne har også fået mulighed for at betale huslejen i særlige tilfælde. Større gennemsigtighed på andelsboligområdet På baggrund af rapporten om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswap-aftaler er der iværksat en række initiativer for at gøre andelsboligmarkedet mere gennemsigtigt og robust. Der er indført nøgletalsskemaer, der skal udleveres til køber, og der er indført skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger og obligatorisk CVRnummer for foreningerne. Boligaftale 2014 Der er indgået en boligaftale af 28. november 2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om anvendelse af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor. Med aftalen er der afsat midler til Landsbyggefonden til renovering af almene boligområder, herunder særlige energibesparelser, nedrivning, forandring af infrastruktur i boligområderne og boligsociale midler. Med aftalen er der endvidere afsat i alt 18 milliarder kroner til renovering i den almene sektor. Det vil give beskæftigelse til mennesker fordelt over årene frem til Forbedring af trygheden er et gennemgående tema for udmøntningen af midlerne. Sommerhuse på fremmed grund Der er gennemført en ny lov, som indeholder en række regler til beskyttelse af lejere af grunde, hvorpå lejeren har opført et sommerhus. Loven skal sikre de 9000 sommerhusejere, der lejer deres sommerhusgrund, mod voldsomme huslejestigninger. Ny boligaftale sikrer tryghed og arbejdspladser Bred aftale om nye midler til den almene boligsektor giver tusindvis af arbejdspladser og bedre boligområder. 13

15 Tryghedsdagsordenen Tryghed er et hovedtema i den samlede indsats i landets udsatte boligområder og indgår som et centralt og gennemgående tema i boligaftalen Af aftalen fremgår det, at der bl.a. skal sættes målrettet, fokuseret og effektivt ind mod uroskabende adfærd og kriminalitet i de udsatte almene boligområder. Ligeledes skal tryghed tænkes aktivt ind i forbindelse med renovering af de almene boliger. Ministeriet har allerede inden boligaftalen formuleret en tryghedsdagsorden og handleplan for de udsatte boligområder, der er bygget op om tre hovedspor, der effektivt kommer hele vejen rundt om tryghedsindsatsen i de udsatte boligområder. Disse tre hovedspor i tryghedsindsatsen er: Et fysisk og teknisk hovedspor med fokus på reduktion af indbrud i boliger samt større tryghedsfremmende fysiske tiltag og omdannelser gennem renovering, omdannelse af udearealer, etablering af torve, pladser samt øvrige infrastrukturændringer i de udsatte boligområder. Et socialt og forebyggende hovedspor med fokus på helhedsorienterede og kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet en bredere gruppe af udsatte børn, unge og familier i de udsatte boligområder. Typiske eksempler kan være mentorordninger og klubtilbud. Et kriminalitetsreducerende hovedspor målrettet en lille hård kerne af stærkt utryghedsskabende og ofte kriminelle unge. Fokus er her på mere individrettede indsatser og kriminalitetsreducerende indsatser. Dette kan ses i forlængelse af regeringens plan, Alle skal med fra Sammenfattende er der tale om en bredt dækkende og helhedsorienteret handleplan, der omfatter de fysiske, de forebyggende samt de kriminalitetsreducerende aspekter af tryghedsbegrebet. Det er kombinationen af fysiske og sociale tiltag, der er afgørende for at skabe mest mulig effekt, når det handler om at skabe en øget og varig tryghed i de udsatte boligområder. Liste over særligt udsatte boligområder (ghettoliste) Den 1. januar 2014 trådte nye kriterier for særligt udsatte boligområder i kraft. I forhold til den tidligere definition af særligt udsatte boligområder fastholdes de tre hidtidige kriterier om andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, tilknytning til arbejdsmarkedet og antal dømte for overtrædelse af straffeloven. Disse blev suppleret med to nye kriterier om uddannelsesniveau og indkomst. Endvidere vil arbejdsmarkedstilknytningen og antal dømte fremover blive opgjort som 2-årige gennemsnit i stedet for 4-årige gennemsnit og vil således være mere aktuel og retvisende. Listen omfatter almene boligområder med mindst beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen. I henhold til almenboligloven blev den første officielle liste efter de nye kriterier offentliggjort den 1. februar Herefter offentliggøres listen den 1. december hvert år. Pr. 1. februar 2014 var der 33 boligområder, som opfylder kriterierne for at være et særligt udsat boligområde. Pr. 1. december 2014 var der 31 boligområder på listen. Der er fem nye områder på listen, mens syv områder er udgået i forhold til den foregående liste. Det første skridt mod et væsentligt lavere antal udsatte boligområder er derfor blevet realiseret. 14

16 Effektivisering af den almene sektor Som et led i udmøntningen af regeringsgrundlaget er der gennemført et arbejde og udgivet en rapport om den almene sektors effektivisering. Rapporten omhandler mulighederne for at ændre finansieringen af alment nybyggeri, mulighederne for at effektivisere og billiggøre nybyggeriet samt mulighederne for at effektivisere og billiggøre driften af de eksisterende almene boliger. Som led i boligaftalen 2014 er det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal foreslå konkrete og rimelige mål for effektivisering af driften i den almene boligsektor. Det er endvidere aftalt i 2015 at optage forhandlinger om tiltag, der kan sikre lavere huslejer i den almene sektor med afsæt i rapporten Den almene sektors effektivisering. Konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig Den 11. juni 2014 blev tegnestuen Vandkunsten kåret som vinder af konkurrencen om fremtidens bæredygtige etagebyggeri. Dissing + Weitling Architecture vandt konkurrencen om fremtidens tæt-lave byggeri. Begge byggerier skal opføres i træ og har gode bud på, hvordan den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed forenes i en levedygtig arkitektur. Evaluering af nøgletalssystem for alment og statsligt byggeri Ministeriet har i samarbejde med Bygningsstyrelsen gennemført en evaluering af nøgletalssystem, som skal anvendes i såvel alment som statsligt byggeri med henblik på at synliggøre bygherrernes, entreprenørernes og rådgivernes præstationer. Evalueringen viser overordnet, at nøgletalssystemet ikke fungerer efter hensigten, men primært anvendes, fordi det er et lovkrav. Opfølgning på evalueringen indgår som et initiativ i regeringens byggepolitiske strategi fra november Lovforslag om ommærkning af større almene boliger til ungdomsboliger Den 24. marts 2014 vedtog Folketinget et lovforslag, som skaber mulighed for at ommærke almene boliger mellem m2 til ungdomsboliger til to studerende. Samtidig blev der afsat midler til ommærkningsbidrag, der dækker tilskud til lejenedsættelse i ommærkede boliger i de største uddannelsesbyer. Der er afsat midler til at nedsætte lejen i boliger i en 10-årig periode. Blandet boligsammensætning Som led i finanslovsaftalen for 2015 er der aftalt at give de fem største kommuner mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på, at der kan opføres almene boliger på grunde, som ellers er for dyre til, at det kan lade sig gøre at opføre almene boliger. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har i 2014 modtaget 168 klagesager og afholdt 11 nævnsmøder. Nævnet har på de 11 møder truffet 132 afgørelser i klagesager. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige traf i 2014 afgørelse i 23 disciplinærsager. Der blev foretaget administrativ kontrol i sager i 2014 og påbegyndt teknisk revision af 289 sager i Der henvises i øvrigt til nævnets egen årsrapport. Huseftersynsordningen I 2014 blev der udarbejdet godt tilstandsrapporter. Der er tale om en stigning på seks pct. i forhold til Ved udgangen af året var der 519 beskikkede bygningssagkyndige. Administrationen af ordningen var bl.a. præget af forberedelserne til yderligere digitalisering af ordningen i form af digitalisering af indberetningen af sælgeroplysninger om ejendommen. Samtidig blev der på baggrund af beslutningen om hjemtagelse af opgaven vedrørende den løbende administration foretaget forberedende aktiviteter forbundet med hjemtagelsen. 15

17 Landdistriktspolitiske resultater I 2014 har ministeriets arbejde og indsatser koncentreret sig om at understøtte muligheden for og udvikling af bosætning, erhverv og beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne. Det er sket gennem indsatser med fokus på en forbedring af boligmassen, fokus på fysisk og digital infrastruktur samt understøttelse af og dialog med lokale aktører. Der er gennemført flere lovinitiativer. Tværgående koordination Ministeriet har en tværgående koordinerende rolle, hvor der tænkes landdistriktsvinkler- og udfordringer ind i regeringens generelle vækst- og erhvervspolitik. I 2014 er der offentliggjort en vækstplan for turisme, som indeholder en række initiativer, der skal løfte kvaliteten og serviceniveauet. Der er ikke mindst et fokus på kystturismen, som spiller en afgørende rolle i mange danske landdistrikter og yderområder. Et af vækstplanens mange initiativer består af igangsættelsen af en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen med henblik på at styrke og udvikle turismeproduktet. Som en del af Vækstpakke 2014 blev der desuden blandt andet afsat midler til styrket markedsføring af kyst- og naturturismen, indført fuld fradragsret for virksomheders momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark og billigere godstransport på de danske småøer samt (ikke-brofaste) ø-kommuner. Med de regionale vækstpartnerskabsaftaler i 2014 er der sat fokus på Danmark som produktionsland (fra vækstpakken), hvilket har en væsentlig betydning for landdistrikterne. Her fylder produktionsarbejdspladser forholdsvis meget i erhvervsstrukturen. Mere konkret er ministeriet i øvrigt tænkt ind i flere initiativer under vækstpartnerskabsaftalerne, eksempelvis et projekt med fokus på bedre madoplevelser til turisterne i områder uden for de større byer. Lokale Aktions Grupper (LAG) Rammerne for den nye indsats under landdistriktsprogrammet blev etableret og udmøntet gennem ministeriets godkendelse af 26 nye lokale aktionsgrupper i landdistrikter, hvoraf 12 af aktionsgrupperne opnåede ministeriets godkendelse af deres lokale udviklingsstrategier. Under fiskeriprogrammet blev der i 2014 udpeget geografiske områder for den nye indsats i fiskeriområder 16 kommuner og småøerne. Det blev i sensommeren besluttet at hjemtage LAG-administrationen fra NaturErhvervstyrelsen med virkning fra den 1. januar 2015, bortset fra opgaverne vedrørende fysisk kontrol og EU-refusionsansøgning. Målet er at samle administrationen på en fælles adresse for at sikre en effektiv og smidig sagsbehandling, der kan understøtte de politiske målsætninger om at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Det betød, at der i efteråret blev brugt mange ressourcer på at forberede hjemtagningen, som efter planen kunne iværksættes ved årsskiftet. I den forbindelse blev der overflyttet medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nye LAG-sekretariat. Samarbejde med forskellige aktører Udover den tværgående dialog med de øvrige ministerier har ministeriet en løbende dialog og et samarbejde med flere væsentlige aktører på landdistriktsområdet. I 2014 har ministeriet indgået i et stort anlagt Realdaniaprojekt om kommunernes strategiske udvikling af yderområder, som i øvrigt sker sammen med Naturstyrelsen og KL. Ministeriet har i 2014 endvidere haft et særligt fokus på ældre i landdistrikterne. I den forbindelse har ministeriet i samarbejde med Ældresagen og Landdistrikternes Fællesråd gen- 16

18 nemført en konference om det gode seniorliv i landdistrikterne. Udadrettede initiativer Ministeriet har deltaget i en række større offentlige begivenheder, herunder eksempelvis Folkemødet på Bornholm og Det Fynske Folkemøde. Disse initiativer er gennemført med henblik på at styrke dialogen med lokale aktører og borgere samt for at sætte landdistrikternes udvikling til debat og på dagsordenen. Herudover har ministeriet afholdt en række målrettede begivenheder i form af den årlige landdistriktskonference, en konference om industrien i landdistrikterne samt en kursusrække med fokus på mulighederne for at styrke småskalaturismen i landdistrikterne. Endelig har ministeriet afholdt et borgmestertræf med fokus på kommunernes arbejde med at adressere befolkningsforskydninger. og BBR er en af de vigtigste datakilder for ejendomsvurderingen. I forbindelse med grunddataprogrammet skal BBR opdeles i en bygnings- og boligdel (BBR) og en adressedel (DAR). Dette arbejdet er påbegyndt. Herudover er der gennemført en række forbedringer. Ejendomsdataprogrammet Der er udarbejdet en ny ambitiøs implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet, som tager højde for de ændrede forudsætninger i grunddataprogrammet. Der er gennemført betydelige samordningsaktiviteter med henblik på at harmonisere begreber og specifikationer for ejendomsdataregistrene (Matriklen, Tingbogen, BBR og en ny Ejerfortegnelsen) samt at sikre, at der kan stilles ensartede krav ved de igangværende og kommende udbud. Folkemødet på Bornholm Ministeriet deltog ved Folkemødet i Allinge mellem den juni 2014, hvor der var stort fremmøde ved ministeriets arrangementer og debatmøder. Her blev debatteret emner såsom opsplitning mellem rig og fattig i byerne, lokale fødevarer, folkevandringen fra land til by, tryghed hvor vi bor mv. Ejendomsdata Ejendoms- og bygningsregistrering Der er ydet bistand til Skatteministeriet og regeringens ekspertudvalg for så vidt angår datagrundlaget til brug for den offentlige ejendomsvurdering, der skal omlægges i de kommende år. Oplysninger om bygninger og boliger er en central del af datagrundlaget, Den Offentlige InformationsServer OIS Driften af OIS skal som led i grunddataprogrammet flyttes til Datafordeleren. Så langt som det har været muligt er der gennemført et forberedelsesarbejde af både teknisk og forvaltningsmæssig karakter. 17

19 Danmarks adresser og Adresseprogrammet Der er udarbejdet en ny ambitiøs implementeringsplan for Adresseprogrammet, som tager højde for de ændrede forudsætninger i grunddataprogrammet. Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser med tilhørende vejledning, som bl.a. skal bruges i forbindelse med det omfattende arbejde med at supplere adresserne i fx for kolonihaver, sygehuse, universiteter og erhvervsområder. Adressetjenesterne (AWS) er udbygget og sat i drift, således at det nu kun tager tre minutter fra en kommune har registreret en adresse til, at den kan være tilgængelig for brugernes online systemer. LedningsEjerRegistret LER Der er efter EU-udbud indgået kontrakt med en ny leverandør om varetagelse, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af LERsystemet. Endvidere er supporten på LER s helpdesk hjemtaget. Der er igangsat et arbejde med at undersøge LER s potentiale i forbindelse med en forstærket indsats for at koordinere gravearbejder på tværs af myndigheder og aktører. Det er sket på baggrund af nationale ønsker og EU s nye direktiv på området. Boligejer.dk Boligejer.dk er blevet lanceret som mobilsite til brug for smartphone og tablets i to versioner. En version, der retter sig mod ejendomshandel, og en der retter sig mod beredskabet. Faglige resultater i 2014 BYFORNYELSE Bypolitik Udmøntning af 286 mio. kr. fra byfornyelsespuljen. Udmøntning af 200 mio. kr. fra landsbyfornyelsespuljen. Fokus på købstæderne. NETVÆRK & SAMARBEJDE Afholdt møderække med kommunaldirektører for de 12 største byområder samt Sønderborg. Tværministeriel arbejdsgruppe med fokus på bæredygtig grøn bypolitik. LOVMÆSSIGE INITIATIVER Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Opfølgning på rapport fra tænketanken BYEN 2025, herunder arbejdet med planlovsændring. Boligpolitik BOLIGSOCIALE INITIATIVER Færre udsættelser. Siden 2011 er antallet af udsættelser faldet med 28 procent. Tryghedsdagsordenen LOVMÆSSIGE INITIATIVER Aftale vedr. forenkling og modernisering af lejeloven. Aftale om ommærkning af større almene boliger til ungdomsboliger. Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger mv. Sommerhus på fremmed grund. Boligaftale om Landsbyggefonden midler og effektivisering af den almene boligsektor. Aftale om blandet boligsammensætning, herunder ændring af planloven. HUSEFTERSYN & NÆVN Udvikling og administration af huseftersynsordning. Behandling af klagesager til disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige. Landdistriktspolitik TVÆRGÅENDE KOORDINATION Vækstpakke 2014 med fokus på blandt andet kystturismen. Regionale vækstpartnerskabsaftaler, bl.a. projekt om bedre madoplevelser til turisterne i områder uden for de større byer. EJENDOMSOPLYSNINGER Ydet betydelig bistand til Skatteministeriet og regeringens ekspertudvalg for så vidt angår datagrundlaget til brug for den offentlige ejendomsvurdering. SYNLIGHED & SAMARBEJDE Folkemødet på Bornholm. Landdistriktskonference. Det Fynske Folkemøde. Studietur til USA med fokus på bæredygtig byudvikling. Besøg fra udenlandske delegationer fra bl.a. Kina, Japan, Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige. 18

20 Økonomi og HR Økonomi og HR har i 2014 gennemført en række initiativer, der har styrket ministeriets samlede økonomistyring, regnskab, tilskudsadministrationen, IT samt tværgående arbejdsprocesser og kompetenceudvikling. Økonomi Styrket økonomistyring har været et nøgleord for ministeriet i Ministeriet har udarbejdet et arbejdsprogram for 2015, som har til formål at fastsætte de strategiske og politiske kerneopgaver og dertilhørende mål, der således kan fungere som grundlag for prioritering i ministeriet. Dette er helt afgørende i en tid med faldende driftser og stærk fokus på at skabe mest mulig værdi for pengene i den offentlige sektor. Som led i arbejdet med styrket finansiel styring har ministeriet udarbejdet en puljeudmøntningsplan. Planen skal sikre en præcis styring af den økonomiske udmøntning af ministeriets puljer i løbet af året. Herved søges afvigelser mellem grundbudget og forbrug minimeret. Ministeriet har arbejdet videre med udviklingen af tilskudsforvaltningen, så den er yderligere effektiviseret. Ministeriet har hjemtaget den del af gebyrordningen om huseftersyn, som var udlagt til Teknologisk Institut. Endvidere er administrationen af LAG-området hjemtaget. Ministeriet har i foråret 2014, som led i opgørelse af årets resultat for 2013, analyseret omkostnings- og indtægtsudviklingen for gebyrordningerne. Disse analyser er efterfølgende blevet anvendt til at udarbejde budget for indtægter og omkostninger for gebyrordningerne til brug for udarbejdelse af FFL Ministeriet har i starten af 2014 fået automatiseret opfølgningen på ministeriets interne driftsbudget. Månedsopfølgningen generes på baggrund af automatiserede udtræk fra ØSLDV i Navision Stat. Rapporten består af tre overskuelige tabeller, som desuden understøttes af et trafiklyssystem, som signalerer i hvilken grad, det månedlige budget overholdes. Rapporten sendes automatisk som mail til kontorcheferne og de budgetansvarlige i kontorerne på et fastsat tidspunkt hver måned. Der er desuden udarbejdet en pjece om God økonomistyring og effektiv administration, som bl.a. fastlægger pejlemærker for udvikling af økonomistyring i ministeriet. HR I 2014 har ministeriet iværksat en Social Kapital indsats, der har haft vægt på kompetenceudvikling af chefgruppen, SAMU og HR i den indledende fase. Indsatsen indgik som bærende dele af ministeriets chefseminar, medarbejderdagen og som ramme for at revitalisere centrale og decentrale udviklingsinitiativer i forlængelse af arbejde med APVog Trivselsundersøgelsen samt ledelsesevalueringen. For at styrke de interne samarbejdsrelationer har HR i den forbindelse etableret tværgående og afdelingsvise chefnetværk, samt et nyt fora bestående af SAMU og chefgruppen, der i 2014 mødtes til den første temadrøftelse. Som led i en handlingsplan for at nedbringe ministeriets sygefravær har HR med inddragelse af chefgruppen og SAMU udarbejdet en sygefraværspolitik med tilhørende samarbejdsaftale med Falck Healthcare. Målet er at sikre de bedst mulige rammer for en hurtig tilbagevenden til arbejdet. HR har endvidere via inddragelse af konsulentgruppen, chefgruppen samt tillidsrepræsentanterne revideret ministeriets lønpolitik og forestået forhandlingsrunden I forhold til at opfylde ministeriets kompetencebehov har HR afviklet en række interne kurser samt udmøntet kompetenceudviklingsmidler for chefgruppen og medarbejderne i forlængelse af ministeriets kompetencestrategi. Endelig har HR i 2014 haft ansvar for 35 rekrutteringer samt understøttet ministeriets hjemtagelse af opgaverne vedrørende LAG og huseftersynsordningen. 19

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Dato: 28. november 2014

Dato: 28. november 2014 Dato: 28. november 2014 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere