TARUP BRUGSFORENING 1886-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TARUP BRUGSFORENING 1886-"

Transkript

1 TARUP BRUGSFORENING 1886-

2 B R IT G S E N - det kaldes forbrugernes egen butik idag. - - En lettere udtale af det oprindelige navn: "Forbrugsforening" eller som andre ogsa kaldte dem: "Husholdningsforening" Hvordan kunne -Brugsbeveegelsen opsta og udvikle sig? I 18oo-tallet skete der store omvsltninger i samfundet, - nyskabelser og kriser -. Med dampmaskinens opfindelse skete der en kraftig industrialisering. Mange mennesker fra landet flyttede til byerne, for at fa arbejde, og til nye store probleraer. Under den store bondereform, hvor man skiftede de mange sma jordstykker ud med et samlet jordstykke, og efterhanden flyttede man gardene ud til hvor jorden la. Det bet0d ogsa at det gamle landsbyfsellesskab blev brudt op, den enkelte matte selv tage stilling til en raskke ting. Men det menneskelige sammenhold fra bestemte omrader vedblev dog at besta. Omkring 188o mserkede mange landmaend, at kornpriserne faldt, - arsagen var billigt korn fra Nordamerika, - man kunne ikke klare denne harde konkurrence, der ogsa bet0d at man ikke fik rad til at k0be andet end de n0dvendige ting til den daglige husholldning, som man havde gjort f0r. Langt den st0rste post pa en land- eller byarbejders budget var kosten. F0de og brasndsel var cirka 80 % af budgettet, - indenfor kosten udg«jorde rugbr0d den st0rste post. I 1862 kom en ny lovgivning, hvis centrale indhold, var indf0relse af frie og lige adgang til erhverv. Landdistrikter fik samme rettigheder til handel og handveerk som k0bstajderne, dog med en begrasnsning med et "Isebselte", en streekning pa indtil IT mil (lo km) fra k0bstadens centrum, indenfor denne radius matte der ikke oprettes f0rnasvnte. Disse forskellige arsager bar veeret meget medvirkende baggrund for oprettelse af brugsforeninger. Den f0rste levedygtige brugsforening i Danraark, kom til verden i 1866 i Thisted. Hvilke varer handlede Arbejderforeningen i Thisted med dengang vides ikke med fuld sikkerhed. - Halvdelen af omseetningen var med br0d, af andre varer kan nsnrnes: ost - klipfisk - sukker - kaffe - soda, som nogle af de store artikler.

3 Brugsf oreningen for Tarup og omegn, kan ogsa meget vel veere startet pa baggrund af disse omvseltninger. De ellers sa udmserkede masnd, som i velbegrundet fremsyn og baggrund sa-tte dette foretagende i gang, bar ikke haft historisk interesse nok til at fortaelle efterlevende slsegter her i omradet, hvilke f 0dsels-veer, "Brugsen" har gennemgaet, for i det hele taget at komme igang, og hvilke genvordigheder den har mattet gennemga i sin f0rste sp^de start. Men os idag, har nok ikke noget at lade brugsens pionerer h0re, gar vi det bedre, noterer vi forskellige handlinger ned, fotograferer vi tiden som vi lever i, som maske har interesse for vore ef terkommere, nej, det glemmer vi. I Tarup brugsf oreningens gamle vedteegter, fra 1892, star der i : 1. Foreningens formal er at fremrne selvhjaelp, veesentlig hos den arbejende klasse, idet den opk0ber varer i st0rre partier til uddeling blandt foreningens medlemmer. Hvornar Tarup og omegns brugsf orening abnede sin butiksd0r for f0rste gang vides ikke. If01ge foreningens f0rste protokol, begyndte man at tegne medlemmer den 12. april Den 7- ma.] 1886 var der tegnet aktier til et be!0b af kr. 92o,-, samtidig optog man et Ian i sparekassen, pa kr »55? - sa startkapitalen udgjorde den lo. maj 1886 kr ,55. Der skrives ikke noget om stiftende generalf orsamling, eller valg af bestyrelse, nej, man starter f orhandlingsprotkolen med bestyrelsesm0de den 3. juni 1886, Som har falgende dagsorden: 1. Der foreslas at optage et Ian pa kr. l.ooo,- af gardmand Erik Mortensen, Tarup, som enstemmigt vedtages. 2. Det blev bestemt at indkj'0be to halve t0nder rom. 3. Der var indlagt pr0ver fra Carl F. S0rensen, Nyborg, men var for dyre, derfor tilsidesat. 4. Som regnskabsf0rer valgtes Christen Lindhardt. M0det hffivet. Dette f0rste bestyrelsesm0de som er skrevet i f orhandlingsprotokolen, er underskrevet af : Just Rasmussen, formand, Erik Mortensen, Jens Petersen, Christen Lindhardt, Lars Hansen og Rasmus Olsen. Disse mffind ma saledes regnes for Tarup Brugsf orenings f0rste valgte bestyrelse.

4 Aktie/andel fra 1887

5 Her oplyses intet om, hvem der blev uddeler, men det vides at der fra starten var to udsalgssteder, nok ikke pa grund af stor orhssetning, men snarere af behagelighedshensyn for medlemmerne. De to udsalgssteder var etableret hos: Markus Dyhr og hos Rasmus Pedersen, saledes de blev de f0rste uddelere med butik i deres egne lokaler. Dette mindre resum6 af Brugsens loo ars historie, er bygget pa uddrag af forhandlingsprotokollerne, krydret med lidt aktuelt0 Der er afholdt mange bestyrelsesm0der, 1 til 2 m0der pr. maned, de f0rste mange ar. Det var bestyrelsen som k0bte varer ind til foreningen, og en del af disse indk0b er neevnt i forhandlingsprotokollen. Ligeledes havde man arligt 2 vareoptsllinger, samt 2 ordincere generalf orsamlinger. Der blev ogsa afholdt en del ekstraordinasre generalforsamlinger. Den 4. September 1886 var bestyrelsen samlet for at opkj0be et parti humle. Det blev vedtaget at opkj'0be 800 pund (det er en stor portion, nar man ved hvorlidt der skal bruges ved en gang 01- brygning),, Petroleum vedtoges at kj0be ved Kj0bmand Gimdel, Nyborg, Sa er der ikke skrevet mere angaende dette bestyrelsesm0de. Den 4. februar 1887 blev det vedtaget at udsalgene skulle have 2 slags breendt kaffe. Den I?, april 1887 vedtog bestyrelsen, at der skulle udsalgspriser i butikkerne, til eftersyn for dem som kj'0ber. Ligeledes vedtog man at kj0be et apparat til gradning af spiritus. Den 25. november 1888 blev det bestemt at k,j0be l.ooo pund ost fra 0rbask Mejeri, a..13 0re pundet. Den 24. november 1889, uddrag. fra bestyrelsesm0det: - Udsalg af halve bajere, ma ikke finde sted efter klokken 40 hver dags eftermiddag, hvorefter uddelerne have sig at rette. Fra bestyrelsesm0det den 2o. oktober 1891, - Markus Dyhr oph0rer med uddeling, 10rdag aften den 24. oktober, og det blev bestemt at varernes aflevering skal pabegyndes onsdag den 28. oktober, til at modtage varerne m0der Jens Christiansen og Hans Dyhr tilligemed Holger Poulsen og Hans Andersen. - Rasmus Pedersen oph0rer med uddelingen onsdag aften den 28. oktober, og afleveringen af varerne finder sted 10rdag den 31. oktober, til at modtage varerne m0der Sadelmager Larsen og J0rgen Lindhardt, tilligemed Holger Poulsen og Hans Andersen.

6 - en side fra den f0rste forhandlingsprotokol.,, //QuJL ~// P.

7 Fra 1. november 1891 var de 2 udsalgssteder nedlagt, og der blev nu kun et udsalgssted, og dette nye sted blev hos Hans Andersen, som havde det i knap 12 ar. Hvad stod der ellers pa forsiden af aviserne pa dette tidspunkt? lo-15.ooo danskere udvandrer hvert ar, langt de fleste til USA. For Europa som helhed er der tale om en formelig folkevandring, udvandrer hvert ar. Udvandringsagenterne lokker folk med 10fter om billig oord og lettjente penge pa den anden side af Atlanten, og det er ikke underligt, at de gyldne fremtidsudsigter frister. Herhjemme ligger arbejds!0sheden pa mellem 4-o og 5o % i 0jeblikket, og der er ikke udsigt til, at tiderne bliver bedre fore!0big - snarere tveertimod. For hver loo danske udvandrere kommer de 41 fra Jylland, 11 fra Fyn, 29 fra Sjaelland, Lolland-Falster og Bornholm og 19 fra K0benhavn. Tilbage til Brugsen, s0ndag den 16. januar 1892, blev der efter opfordring af flere medlemmer, afholdt ekstraordinser generalforsamling. Hvor der rettedes foresp0rgsel om Poul N. Juul, der var formand, havde vasret raedlem af foreningen, da han blev indvalgt i bestyrelsen. Han erkendte at nan ikke var medlern pa dette tidspunkt og fratradte straks, som ny formand valgtes Just Rasmussen. Den 6. januar 1893 afholdes bestyrelsesm0de hos Mads Niels Nielsen i Tarup. Schalburgs' rejsende var m0dt for at s0ge forretning med bestyrelsen om varer til brugsforeningen. Og kj0bte undertegnede m0dte bestyrelsesmedlemmer, f01gende varer: 15 flasker Jamaica Rom lo - Kirsebssrvin 15 - Muskatvin lo - Conjak Dernsest vedtoges det at k«j0be brugsforeningens forbrug af margarine for et ar hos Otto M0nsted i Arhus, til de priser og procenter, som dennes agent i Odense har tilbudt. Det vedtoges at tage loo stk baiere som pr0ve fra Bryggeriet Carlsminde i Nyborg, 7 kr. 5o 0re pr. loo flasker. Endvidere vedtoges det, at forbyde salg af alle spiritu0se drikke samt baiersk01, til alle unge ugifte mamd og kvinder, sorn ikke har aktier i foreningen, efter klokken 8 aften. Tarup den 6. januar C. E. Landsperg R. Olsen R. Pedersen M. Nielsen Den 11. maj 189^. Bestyrelsen vedtog at nedssettes prisen pa: - flormel, fra re til 8 0re pundet.

8 Hvilke store overskrifter var der i aviser i de ar: K0benhavn, 26. januar Kaptajn H. N. Andersen, stifter nyt firma: Det 0stasiatiske Kompagni eller kort og godt 0K. K0benhavn, 5. marts De f0rste elektriske sporvogne. I dag k0rte K0benhavns elektriske sporvogn sin f0rste tur fra Kongens Nytorv til N0rrebrogade 198. Pa et skilt hos vognstyreren star der, at det er forbudt at konversere ham. G0r man det alligevel, har han lov til ikke at svare. 1899: F0rste gang: Hele landet i arbejdskamp. Den nystiftede arbegdsgiverforening lockoutede 4o.ooo arbejdere og startede dermed den f0rste landsornfattende arbejdskamp herhjemme. Arbejderne har kun faet 6n dags varsel. Efter loo dages arbejdskamp blev der sluttet forlig mellem de stridende parter, Dansk Arbejdsgiverforening og de samvirkende Fagforbund. Tilbage til Brugsens historie: Den 14. december 19o2. Indmeldte foreningen sig i Feellesf oreningen for Danske Brugsforeninger. Som var blevet dannet i 1896, for derved at kunne foretage store og billige f cellesindk0b. ***«..v*^* Vi--.gar mr frem til 11. oktober 19o3: Foreningen skifter igen udsah,gssted, det bliver nu ved Anders Pedersen, der ogsa bliver uddeler i egne lokaler. Telefon, - den 9. april 19o5, det bliver vedtaget at indlasgge telefon i brugsforeningen. - taksten for afbenyttelsen af telefonen, bliver 25 0re pr. opringning. (det var mange penge dengang). En enkelt paragraf fra foreningens love/vedtsegter fra 19o2: 14. Generalforsamlingen dannes af samtlige Forenings- Medlemmer med Undtagelse af Tjenestetyende og de Medlemmer, som ikke f0re egen Husstand. Stemrnerne skal afgives personlig: dog bemasrkes, at Enker, som er Medlem af Foreningen, har Ret til at befuldmsegtige en anden Person til at afgive Stemme ved skriftlig Fuldmagt, dog at ingen m0der med Fuldmagt for 2 Enker. Generalforsamlingen fatter Beslutning om alle Sager, som efter disse Love ere henlagte under dens Myndighed. Beslutning fattes ved almindelig Sternmeflerhed. Ingen Beslutning kan tages, med mindre 1/3 af de stemmeberettigede ere til stede; i modsat Tilfsclde sammenkaldes til en ny Generalforsamling, hvor de modte have besluttendc Myndighed. De ordinsere Generalf orsamlinger afholdes i f0rste, Halvdel af April og Oktober Maaned, ekstraordinasre naar Bestyrelsen eller 2o Medlemmer begsere det. Generalf orsamlingen afholdes pa en S0n- eller Helligdag med mindst 8 Dages Varsel fra Kirkesteevne og Udsalgsstedet

9 Pa bestyrelsesm0det den 16. december 19o5, blev det bestemt at lukke brugsforeningen, den aften der holdes juletrcb og 2. juledag hele dagen. Vi nar nu frem til den ordinaire generalf orsamling, der blev afholdt den 13. april 19o6. Hvor bestyrelsens bemyndiges til at udarbejde et forslag til en ny brugsforening. Og pa en ekstraordinser generalf orsamling i ma,j, var forslaget fremme om, at bygge et bus til opbevarelse og uddeling af foreningens varer, og det blev fastslaet af g-eneralforsamlingen, at der skulle bygges et bus pa Jens Christiansens jord, efter foreliggende tegninger og konditioner, som sa skulle udbydes til licitation, og det overlades til bestyrelsen, at veelge imellem de 3 lavestbydende, som sa skal patage al ansvar for bygningen. Bygningen opf0rtes af t0mrer Niels J0rgensen, Tarup, som havde indgivet laveste tilbud. Det 10d pa kr. : ,- hvoraf halvdelen udbetaltes, da bygningen var under tag, og resten ved f0rste termin efter husets opf0relse. Det var billigt at bygge i de tider. 23 ar. Tarup Brugsforening var nu kommet under eget tag, Den 3. oktober 19o6 tages den nye bygning i brug, Man fik ogsa en ny uddeler, det var Jens Peter Jensen, og nan var uddeler i foreningen i godt 19o6, var ogsa det ar, - hvor opfinderen J. G. Ellehammer, som den farste dansker, der hsvede sig fra jorden med en flyvemaskine. Ved bestyrelsesm0det den 17. Januar 19o?, - gav bestyrelsen uddeleren lov til at forhandle cykler og cykledele, men pa egen regning. - fragtk0rsel af varer, det blev overladt til fragtmand Kads Larsen, for en pris af i % af varernes omsastning til udsalgspris, som udbetales ham ved hver halvars opvejning. Ved de halvarige opvejninger, havde man lukket fra onsdag middag - til fredag morgen. Adskellige gange er der blevet afholdt generalforsamling 2. paskedagc I 19og var de store avisoverskrifter: Alberti gar til politiet, svindel til 15. millioner. Geheimekonferensrad P.A.Alberti, landet justitsmininster inil for seks uger siden, har meldt sig selv til politiet for falsk og bedrageri. Alberti har brugt ca. 15 mill. kr. pa fejlslagne spekulationer, isaer i sydafrikanske guldminer. I 1912 fik K0benhavn et nyt vartegn: "den lille Havfrue". Brugsforeningens 25 ars jubileeumsfest blev afholdt onsdag den 24. maj 1911.

10 Hvordan var hverdagen i Brugsen: Man havde en lang abningstid: fra klokken 6. om morgenen, og nogle af dem der kom f0rst, hver raorgen, var skovarbe jdere, som skulle have bramdevin og skra med pa arbejde. "En sladderbasnk" havde enhver butik, her blev fortalt mange historier, nyheder og dr0ftet forskellige problemer m.m. Butikken havde abent til klokken 8-9 tiden hver aften, undtaget s0ndag, hvor der kun var aben om formiddagen. Der var rneget slid og slab i Brugsen, - hj'emkorane varer skulle seettes pa lager ikselder og pa loft, og der var ikke megen plads, sa det kunne vasre sveert. Der var meget der skulle vejes af, det blev der brugt megen tid med. Rom og brsendevin kom hjem i ankre, og medlemmerne kom selv med flasker og dunke. Sprit, sirup, eddike, var ogsa produkter, der kom hgem i store t0nder og tromler, som var meget tunge at handterer. Yderligere var klipfisk en stor artikel, selv her, hvor man la sa t^et ved Storebselt. IsEer omkring h0st blev der solgt meget klipfisk. Brasndevin og vandrevet kridt var godt at pudse vinduerne i. Ja, dette tips, har vi nok ikke sa stor lyst til at pr0ve idag, prisen pa brasndevin var en noget anden, end den vi har idag. Nar der f.eks. var barnedab i kirken, kom man ogsa i Brugsen. Ind i uddelerens lejlighed, for at klsde orn. Ja, en kop kaffe fik man ogsa gerne. Pa generalf orsamlingen den 19. oktober 1913, - blev det vedtaget at bygge til brugsf oreningens stuehus, da pladsen er for lille, det blev overladt til bestyrelsen, at s0rge for dette. Tilbygningen blev udf0rt af T0mrer Niels J0rgensen, til en pris af kr. Pa denne generalf orsamling blev det ogsa vedtaget at nedsffitte brugsforeningens abningstid fra klokken 9. til klokken 8. hver aften de store avisoverskrifter: Verden i krig. - den 1. august. Sa er verdenskrigen brudt ud. Det blev iaften klart, at et stormagtsopgsr er uundgaeligt. Det bliver en krig mellem Tyskland og 0strig-Ungarn pa den ene side og Rusland, England, Frankrig og Italien pa den anden. Det er sp0rgsmalet, om stormagter som USA og Kina og Japan kan holde sig udenfor.

11 9161 BJJ uasoqasse^ T 9p-cs ue - i*.t.v71<,,^^,. ' 4 ^y?yyq o" (]? v *5T **;? ' /- y- ^>7^7 t-ta-o e/ 'Mir/ "*V(P // ~~»-/^ n / - r yp >9L ~-^t> f* ^ -Iff "*y. t L^-aj lit 'o bwv(t~ 'J ~Tf ot^l^j lx w * a-jj "*?-y-l>tf/> ~_^ ' - r/ T g/ 'JT *i» ^TT >*S*s-d /y V - f ' y<*l/g> /^, xo^?/^^v7) ^ <> 01

12 De store avisoverskrif ter, den 5««juni 1915: - Hurra, vi har faet valgret. Kvinderne har endelig faet lov til at stemme. I2.ooo kvinder takkede for valgretten ved at ga til Amalienborg i ef termiddags. Og den 31. marts stod der avisernes forsider: - Parvel til de tre sma 0er og ca. Jo.ooo sorte danske. Danmark overdrog de tre vestindiske 0er, Set. Thomas, St. Croix og St. John til USA, som har k0bt dem for 25 mill. kr. Tilbage til Brugsen, verdenskrigen g&v ogsa vanskeligheder med varetilf 0rslerne, mange varer var ikke til at fa, og de erstatnings- og surraa-gatvarer der blev fremstillet, var meget darlige. Uddeler J.P.Jensen havde daskket brugsf oreningen godt ind med varer, sa det varede Isenge f0r medlemmerne maerkede varemanglerne. Mange varer var rationeret, f.eks. mel, et mgerke gav 24-o gram, i brugsen kunne man tillade sig at udleverer 25o gram, pr mcerke, bade af nemhed, pa grund af vsegtlodder, og sa fik medlemmet lo gram mere. K0henhavn, 26. marts 1917, - fra i dag koster en flaske snaps 2,4-o kr., dobbelt sa meget som i gar. Regeringen har ]ia.gt loo % afgift pa al spiritus for at begreense forbruget. Der er indf0rt sukkerrationering. Rationeringskortet giver ret til indk0b af 2 kg sukker om maneden pr. person. Det er halvt sa meget som der normalt blev forbrugt. Br0drationering: 8 kg rugbrad og pr. person. 4- kg hvedebrad pr. maned Pa bestyrelsesm0det den 15. o'uni 1921, - bliver det vedtaget at installerer elektricitet i brugsf oreningen. Hvad kostede nogle forskellige varer dengang: o Flormel Gr0dris Kaffe Pilsner Sm0r Salt kg kg kg kg stk kg 1 kg o,56 0,24-0,4-5 2,4-6 o,13 2,32 o,16 0,08 0,86 o,36 0,60 2,59 o,13 3,o2 o,19 0,11 o,91 o,52-4-,80 0,24-3,2o 0,34- o,19 o,91 o,7o 2,o2 5,4-1 o,29 6,7o 0,4-8 0,24-

13 p% ^' V-S-. Gfitigafion ~ "' ii forp&gtet mig. fiei:ved /// r// /ortenie \^ efden rned en. saadan, sotri Spate/iassens (33enfi/rel-se ruaaife fa;i/ncc//c a/ te r Bevllling * 9vare lndtil 6o/0 aarlig Rente moddelo*. I Ny^- "' /

14 - en side fra dividendebogen 1928/29.

15 "Brugsen" som den sa ud omkring If01ge forhandlingsprotokollen sker der ikke sa meget i Brugsen i en del ar, vi ma derfor tro, at det karer stille og roligt uden besveerligheder eller ornveeltninger. Der bliver holdt bestyrelsesmader og generalforsamlinper, som det nu engang skal g0res, men der skrives ikke meget i protokollen. Hvad sker der ellers i Danmark? April 1924-, far vi verdens f0rste kvindelige minister, det er undervisningsminister Nina Bang, som er udnasvnt af Th. Stauning, og det er i Danmarks f0rste socialdemokratiske regering. I 192o-erne far vi ogsa over 9.ooo nye statshusmandsbrug, udstykningerne bevirkede, at befolkningstilveeksten idette artid naasten var lige sa. stor pa landet som i byerne Uddeler Jens P. Jensen, 0nsker at holde som uddeler pr. 1. januar Som ny uddeler ansastter bestyrelsen, Christen Matthiesen, der bestrider uddelerjobbet i knap 42 ar. Pa et bestyrelsesm0de den 5. april 1929, vedtages det at brugsforeningen anskaffer en st0vsuger, til udlejning i 60 0re pr gang, samt at afleverer den samme dag. Taksten for afbenyttelse af telefon nedsssttes til 15 0re.

16 1935, Skete den en st0rre udvidelse og ombygning af butiksog lagerlokaler. Beslutning herom blev taget pa en ekstraordinser generalforsamling den 15. maj En plan, udarbejdet af Fa;llesforeningens arkitektkontor, blev vedtaget rued 67 stemmer, raedens 17 stemte imod, og 4 sr-emmesedler var blanke. Bestyrelsen bemyndigedes saratidig til at lade ombygningen udf0re og til at optage det hertil forn0dne Ian. Arbejdet blev udbudt i licitation, hvorefter det overlodes til 01gende handvserkere : Murermesr-er Lars Andreasen, Tarup, 9.27o,- kr., tesmrermester Niels Larsen, Tarup, 3«52o,- kr., samt snedkerarbejdet 1.865,- kr., blikkenslager M.Larsen, Nyborg 2^3,- kr., glarmester Carl Petersen, Nyborg, 373,- kr., fflalermester V.L. Jensen, Tarup 625,- kr., installat0r Futtrup, Vindin.^e, 362,- kr,, medens pumpe- og centralvarmeanla3g overdroges maskinsmedemester J.C.Jensen, Tarup. Samtidig med ombygningen anskaffedes nyt butiksinventar efter tegninger fra arkitektkontoret og forarbegdes af snedker Madsen, Harby. De samlede udgifter til udvidelse, ombygning og nyanskaffelser androg ca. 3o.ooo,- kr., og det kan siges, at Tarup Brugsforening efter dette star fuldt moderne, ja, tip-top udstyret pa alle omrader. Letlelsen for.in Jen nyc lintik. J-Y, Vonstre: Laur JIanse,, (N^tfonnan.l), Lara An.lreasen,,K M. V. Mmlson (llovison-ri. Chr. Matthlem-n (Uddcler), Chr M Dvhr sknb.toror), Aksel Jorgcnsen, Hans Jensen, Anders Andersen (Formand). Chr. Christiansen, Je.usenins An,l,,-,,.,, " A.nl.-'rs

17 gens ttyi$nini>t som den set' mi I'/'cr Ontbygningtn. rjin (til hojr<:) Ud*U'Ierparrel o^ l^rsonaiel. Den 1. Juli 1956, holder Tarup Brugsforening 5o ars jubileeumsf est. Pa bestyrelsesm0det den 22. januar 19^o, - det vedtages at brugsforeningen giver loo,- kr. til den Nationale indsamling i anledning af Kong Gbristian lo. 7o ars f0dselsdag. I forhandlingsprotokollen star der ikke raeget om vareproblemer under 2. verdenskrig. Der var rationeringsmasrker pa mange varer, og de sidste marker oph0rte i Der fandtes mange erstatningsvarer, isser krydderier, kaffeerstatning. Mange af disse erstatningsvarer var af en meget bedre art, end dem man havde under 1. verdenskrig,

18 - en side fra en "brugsbog" fra $tffi^k?'^itfiilwf,'j~-" ^ 'V-:.''1--''***-1*"1''." ' -V.:, '' >,«..yvflsjpkj&s? - I mange ar holdt man generalforsamling om s0ndagen, klokkeslettet var gerne kl- 16,oo. Hvordan blev en maneds!0n anvendt i 194o, her er et budget for et ungt segtepar, med en maned!0n pa 35o,- kr. husleje.... kr, skatter....- elektricitet. - forsikring.., husholdning.. vask, avis... beklasdning.., lommepenge.., vedligeholdelse nyanskaffelser opsparing udforudsete udgifter kr 80,00 47,oo 6,00 7^75 llo,oo 8,00 5o,oo lo,oo 23,65 35o,- Hvad kostede nogle almindelige husholdningsvarer i - rugbr0d ^...kg: o,9? - flormel, kg: o,63 - kaffe. kg: 4,68 - pilsner stk: 0,4-1 - sm0r.. kg: 3,^6 - sadmselk 1 : o,39 - salt.. kg: o,2o

19 ^ "l^if(ts 01 f ffil. - nogle ganske fa typer rationeringsmgerker. Pa bestyrelsesm0det den 6. januar 194-7, - forhandledes med uddeleren, om overtagelse af kasseapparatet. Bestyrelsen k0bte apparatet for l.ooo,- kr, samt loo kr. om aret de f0rste 5 ar havde en god sommer, og landmanden havde fast noget belt nyt. Den var kommet, maskinen, der bade kunne haste og tcsrske. MejetEerskeren er et stort fremskridt. Byboerne rejser ud pa landet for at se den. Karlene er lidt betsenkelige, for maskinen overf10digg0r bade heste og mennesker, _ p. grund af vandmangel i br0nden, bliver brupsforeningen tilsluttet vandvserkat. omsstning ialt kr. 47o.ooo, En af de mest kendte avisoverskrifter det ar blevr "Flying Enterprise", det ska;ve skib, der er kasndret pa Atlanterhavet, den danske kaptajn Kurt Garlsen kasmper i 15 d0gn mod havet omsastning ialt kr. : , Danmark fik en ny Grundlov. CIRKEL KAFFK -den danske nationaldrik

20 1954 Brugsforeningens omsastning dette ar blev: kr.: 695.ooo, De store avisoverskrifter var dette ar blandt andet: - Krig pa Fasr0erne -... Beboerne i Klagsvig vil ikke sky noget middel for at fa lov til at beholde den lasge de kender og kan li' arets omsastning blev: kr.: 7^7.ooo,- Arets vel nok st0rste sensation: - Verdens f0rste kunstige jorddrabant, den russiske "sputnik" bliver opsendt den 4. oktober februar 1958, afholdes ekstraordinacr generalf orsamling, angaende en tilbygning til brugsforeningen. Formanden fremlagde forslaget til det nye lager, der blev vedtaget. Arbejdet blev udf0rt af: murermester S.A.Olsen og t0mrermester A.Nielsen, i henhold til de givne tilbud. Det blev vedtaget at ans0ge Andelskassen i Fr0rup om et Ian pa kr.: ,-, med en afdragstid pa 15 ar. Pa bestyrelsesm0det den 4. marts 1959» blev det vedtaget at udbetale lo 0re pr. kg. i asgoverskud, af en omsastning pa: 6o.271,8 kg. Den 15. august 196o. Bestyrelsesm0de afholdtes i brugsforeningen, for at tage stilling til ombygning af butikken, efter at man ved to foregaende m0der, samt et bes0g i Langeskov Brugsf or eriing, havde undesagt forholdene angaende indretning. Det blev vedtaget at fjerne midterskillerummeno og fa indrettet een stor butik af nuvasrende butik og den gamle bagbutik, der skal laves terrazzogulv i hele den nye butik, arbejdet med dette overdrages en Holger Thukjaer, Midtfyns Gulvbelasgning. Murerarbe^det overdrages Svend Olsen, t0mrerarbejdet til Alfred Nielsen, malerarbejdet til Hilmar Jensen elektrikerarbejdet til Aksel Pedersen, smedearbejdet til Hakon Jensen.

21 Det blev videre vedtaget at indrette den nye butik, som en slags selvbetjening med nyt standardinventar fra F.D.B. Arbejdet skal pabegyndes f0rst i September og forventet afsluttet inden midten af oktober. Byggeriet bestemtes lavet pr. regning, efter at man ved et m0de med handvaarkerne, havde faet opgivet en omtrentlig pris pa kr.: ,-. Inventaret fra P.D.B. til kr.: ll.ooo,- Bestyrelsen gar enstemmigt ind for dette, med den begrundelse, at man samnien med moderniseringen,. far mulighed for at fa bragt varelageret ned til een for omsastningen passende st0rrelse (ca. loo.ooo - llo.ooo) og da det i 0jeblikket ligger pa ca ooo, skulle man her have pengene til ombygningen. Hvad kostede nogle almindelige forbrugsvarer i 196o: Rugbr0d, 2kg: 1,42 - Flormel pr kg: 1,41 - Melis pr kg: 1,22 - Kaffe pr kg: l?,?o - Pilsner pr stk: o,84 - Sm0r pr kg: 6,97 - S0dmaslk pr liter: o, Med henblik pa 75 ars jubilaset, var der i april maned foretaget indtegning af deltagere i festen. Der var pr. 1. maj indtegnet 18o deltagere og man bestemte sig til at forelosgge festen til forsamlingshuset Brugsf oreningens omsaetning blev dette ar kr. : l.oj5.ooo Var aret hvor Sovjetunionens ministerprassident Nikita Krushchev bes0ger sammen med sin kone, fru Nina, Danmark, Det bliver vedtaget af bestyrelsen, at fa nasringsbrev i brugsforeningem, sa man kan handle med ikke medlemmer. Sammei ar blev det ogsa besluttet at k0be en 3-meter kaledisk af market Atlas, til en pris af kr.: lo.847,-. Arets omsaetning bliver pa kr.: 1.25o.ooo, Bestyrelsen vedtog at indmelde brugsforeningen i F.D.B.s frivillige kasde. Det var ogsa aret, hvor Folketinget vedteg at indf0re MOMS pa alle varer og tjenesteydelser. Loven tradte i kraft den 3. <juli. Vi startede dengang med lo % moms.? -.. '^"" * '"' ''' *T%^-^.-..-jJu ii

22 1968. Brugsforeningen k0bte et stykke jord af Christian Christiansen. Sa man havde mulighed fore en eventuel udvidelse af brugsforeningen, pa et eller andet tidspunkt. Arets omseetning blev pa kr. : ooo,- 197o. Christen Fiatthiesen 0nsker at fratreede som uddeler pr. 1. november 197. Han er blever sikkert den uddeler, der opnar at veere Isngst i uddelerjobbet i Tarup Brugsforening, knap 4-2 ar. Som ny uddeler ans^tter bestyrelsen Fritz S0rensen. Pa arets ordin^re generalforsaraling, blev det vedtaget at lade Revisionstjenesten for Danske Andelsselskaber overtage revisionen. Det var ogsa i 19?o, at vi fik en ny Lillebaeltsbro...v;JE^s^ :^-V;'^^ -^'.WS^SS^^f''- I FAMILIENS H'eiDAG

23 1972. Pa et bestyrelsesmade den 3. <juli, hvor konsulenterne Johan Korch og Hans Koch fra F.D.B. Odense, var tilstede. Pa m0det blev der dr0ftet om en tilbygning til brugsforeningen, ca. 2oo m2, som skulle anvendes til butik. If01ge beregningerne skulle byggesummen blive ca. : kr. 26o.ooo,- indkluderet inventar. Der var almindelig enighed i bestyrelsen, for at man skulle arbejde videre med sagen. Pa et senere m0de blev bestyrelsen enige om, at lade F.D.B.s Arkitektkontor udarbejde tegninger over tilbygningen. Pa den ordinasre generalforsamling blev planer og budgetter angaende tilbygningen af ny butik gennemgaet. Generalforsamlingen gav tilladelse til bestyrelsen, til at arbejde videre med byggesagen Pa det f0rste bestyrelsesm0de efter generalforsamlingen. Var der enighed om at indhente tilbud fra: murermester Aage Pedersen, t0mrermester Alfred Nielsen, smedemester Hakon Jensen og installat0r Axel Pedersen. Byggeudvalget gennemgik de indkoinne tilbud fra handva?rkerne. Det blev vedtaget at accepterer samtlige tilbud og pabegynde arbejdet.

24 Den 16. guli kunne Tarup Brugsfopening abne sin nye dejlige butik, pa ialt 285 m2, mod f0r llo m2. Udgifterne til den nye butik blev falgende: Handvserkerudgifter... kr. Kloakeringsomkostninger Arkitektkontor Diverse omkostninger... kr. Fryse og kaleinventar.. Indk0bsvogne Kasseapparat Hylder og andet inventar - O.K. Benzintank kr. 25o.684,- 19.ol5,- lo.000,- 596,- 28o.295, ,-.823, o, , , ,- Som hjaslp til finansering af den fortagne ombygning, er der optaget et Ian i Fr0rup Andelskasse, pa kr. loo.ooo,-, samt en forh0,jelse af kassekreditten fra kr. 3o.ooo,- til 13o.000,-. Arets omsffitning blev kr.: ooo,-

25 1974. Man fik monteret automatisk d0roplukker pa butiksd0ren og den ene af telefonerne blev asndret til manttelef on. Det ar indf0rtes middagslukning fra kl.: 12,3o til kl.: 13,3o Det var aret hvor brugsforeningen, fik de farste kvinder i bestyrelsen: Bodil Jensen Lis Christiansen. Brugsforeningen overdragede lanetajet til Forsamlingshuset, da det nassr-en udelukkende blev anvendt her. Der blev indf0rt et mindre gebyr for udbringning af varetur. Karl Rasmussen, som gennem 2o ar havde k0rt vareture for brugsforeningen, anskede at holde op. Helge Andersen blev den nye mand der tog sig af det job Der blev foretaget nogle forandringer i butikken, Af nyt invent ar, kan nasvnes: kassedisk med transportband frugt & grant k01er k0d & viktualiekaler samt kalerum i bagbutikken. Salg af langtids holdbart kad og Danmaslk begynder. Parkeringspladsen blev ogsa asfalteret. Arets omsastning blev kr0 lalt var det blevet til en udgiftspost pa ca. kr. loo.ooo, ooo,-

26 1982. Pa den ordinasre generalf orsamllng den 2o. januar, fik brugsf oreningen nye vedtasgter', den st0rste sendring i disse, er at man gar vsek fra den solidariske hagftelse, og istedet bar begrsenset ansvar. I sarnrne forbindelse bliver brugsf oreningens regnskabsar sendret sa det f01ger kalenderaret. Pa grund af sygdorn holder Helge Andersen op med at k0re varetur. Brugsf oreningen k0ber nans varevogn, og man far Erling Leerberg til at k0re vareturene. Fra den 9. juli har brugsf oreningen handk0bsudsalg fra Hesselager Apotek. Arets omscetning har passeret de kr. 5. mill Arets omsastning kr. 5 L- > t \ ? » ? mull.lopg«r>l9e lor pcrloden: til 28, ';" SEEISZr T.k»l (MUM* 1. «(.«»> *UUM1 «... :, hnhmfcmog. > *< «*. <totox»hon KOntef- og fchr»lnrne»udgin«f m.v O^OW.^.^1 BwuMl^ teuo^,. *,. - Atakrhmtne, kwwnl»f m.v. Ahkrhming, tod0*l*«nd«f hov«<hor<*<mno«(r - Afskrivning.pi cjondon.( -.-'i'v- " * " "'< '»» S^MM N«o,«u.l«m*zitr,^:t./,v^-.- f ' Kr >»> < HO I97.1-J S.S30 J J Ir. « V1IT 16,0 11,2 0,5 0,S 0,6 0,3 0,2 13, , ,9 0,3 2,4 0,8 1,6 SM«I«tr Kr , l' lnd«i Iol 117" 15,6 10,7 0,4 0,7 0,8 0,3 0,1 13,0 2; ' O.i 0,0 0,4 0,3 0,3 1,9 0,6 1,3 n-. Fritr Sslrcnscn Ib llclle ittnlyrqlmk JVrno Toftagcr (Cornond) Vagn Mortcnscn Ll» Christ ianscn Bodil Jensen Otto llanscn Elncr Nielsen Erling l.ccrbcrg '! ' ;" J;. *'

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Rodskov Eskerod Brugsforening

Rodskov Eskerod Brugsforening Rodskov Eskerod Brugsforening 1888 1963 1963 1988 75 år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie. 1888 17. marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013

Refer at fra Hundested Varmevcerks ordincere generalforsamling den 28. oktober 2013 HUNDESTED VARMEWERK A.m.b.a. indkalder til ORDIN/ER GENERALFORSAMLING mandag, den 28. oktober 2013 kl. 19.30 pa Hundested Kro, Norregade 10, 3390 Hundested Dagsorden i.h.t. vedtaegternes 6: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GR U BBE ADVOKATE R ADVOKATANPARTSSELSKAB GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2009, I den 23. november, kl. 17.00 afholdtes stiftende generalforsamling i Gårdlauget Sølvtorvet, omfattende ejendommene matr.nr.

Læs mere

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s Revisionsfirmaet A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s 0KSENM0LLE/FUGLSLEV GRUNDEJERFORENtNG I/S ARSREGNSKAB FOR 2010 Christiansgadt Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Arhus - statsautoriserede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Brændevinens historie i korte træk

Brændevinens historie i korte træk Brændevinens historie i korte træk Brændevin i oldtiden Brændevin er som det fremgår af navnet brændt vin. Man har nok kun kendt til processerne i produktionen af brændevin i ca. 1000 år Aristoteles(384-322)

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal Sameje-overenskomst vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal 23. november 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Ejerkreds... 3 1.2 Stiftelse... 3 1.3 Generalforsamling... 3 2. Brugsret og udlån...

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere