TARUP BRUGSFORENING 1886-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TARUP BRUGSFORENING 1886-"

Transkript

1 TARUP BRUGSFORENING 1886-

2 B R IT G S E N - det kaldes forbrugernes egen butik idag. - - En lettere udtale af det oprindelige navn: "Forbrugsforening" eller som andre ogsa kaldte dem: "Husholdningsforening" Hvordan kunne -Brugsbeveegelsen opsta og udvikle sig? I 18oo-tallet skete der store omvsltninger i samfundet, - nyskabelser og kriser -. Med dampmaskinens opfindelse skete der en kraftig industrialisering. Mange mennesker fra landet flyttede til byerne, for at fa arbejde, og til nye store probleraer. Under den store bondereform, hvor man skiftede de mange sma jordstykker ud med et samlet jordstykke, og efterhanden flyttede man gardene ud til hvor jorden la. Det bet0d ogsa at det gamle landsbyfsellesskab blev brudt op, den enkelte matte selv tage stilling til en raskke ting. Men det menneskelige sammenhold fra bestemte omrader vedblev dog at besta. Omkring 188o mserkede mange landmaend, at kornpriserne faldt, - arsagen var billigt korn fra Nordamerika, - man kunne ikke klare denne harde konkurrence, der ogsa bet0d at man ikke fik rad til at k0be andet end de n0dvendige ting til den daglige husholldning, som man havde gjort f0r. Langt den st0rste post pa en land- eller byarbejders budget var kosten. F0de og brasndsel var cirka 80 % af budgettet, - indenfor kosten udg«jorde rugbr0d den st0rste post. I 1862 kom en ny lovgivning, hvis centrale indhold, var indf0relse af frie og lige adgang til erhverv. Landdistrikter fik samme rettigheder til handel og handveerk som k0bstajderne, dog med en begrasnsning med et "Isebselte", en streekning pa indtil IT mil (lo km) fra k0bstadens centrum, indenfor denne radius matte der ikke oprettes f0rnasvnte. Disse forskellige arsager bar veeret meget medvirkende baggrund for oprettelse af brugsforeninger. Den f0rste levedygtige brugsforening i Danraark, kom til verden i 1866 i Thisted. Hvilke varer handlede Arbejderforeningen i Thisted med dengang vides ikke med fuld sikkerhed. - Halvdelen af omseetningen var med br0d, af andre varer kan nsnrnes: ost - klipfisk - sukker - kaffe - soda, som nogle af de store artikler.

3 Brugsf oreningen for Tarup og omegn, kan ogsa meget vel veere startet pa baggrund af disse omvseltninger. De ellers sa udmserkede masnd, som i velbegrundet fremsyn og baggrund sa-tte dette foretagende i gang, bar ikke haft historisk interesse nok til at fortaelle efterlevende slsegter her i omradet, hvilke f 0dsels-veer, "Brugsen" har gennemgaet, for i det hele taget at komme igang, og hvilke genvordigheder den har mattet gennemga i sin f0rste sp^de start. Men os idag, har nok ikke noget at lade brugsens pionerer h0re, gar vi det bedre, noterer vi forskellige handlinger ned, fotograferer vi tiden som vi lever i, som maske har interesse for vore ef terkommere, nej, det glemmer vi. I Tarup brugsf oreningens gamle vedteegter, fra 1892, star der i : 1. Foreningens formal er at fremrne selvhjaelp, veesentlig hos den arbejende klasse, idet den opk0ber varer i st0rre partier til uddeling blandt foreningens medlemmer. Hvornar Tarup og omegns brugsf orening abnede sin butiksd0r for f0rste gang vides ikke. If01ge foreningens f0rste protokol, begyndte man at tegne medlemmer den 12. april Den 7- ma.] 1886 var der tegnet aktier til et be!0b af kr. 92o,-, samtidig optog man et Ian i sparekassen, pa kr »55? - sa startkapitalen udgjorde den lo. maj 1886 kr ,55. Der skrives ikke noget om stiftende generalf orsamling, eller valg af bestyrelse, nej, man starter f orhandlingsprotkolen med bestyrelsesm0de den 3. juni 1886, Som har falgende dagsorden: 1. Der foreslas at optage et Ian pa kr. l.ooo,- af gardmand Erik Mortensen, Tarup, som enstemmigt vedtages. 2. Det blev bestemt at indkj'0be to halve t0nder rom. 3. Der var indlagt pr0ver fra Carl F. S0rensen, Nyborg, men var for dyre, derfor tilsidesat. 4. Som regnskabsf0rer valgtes Christen Lindhardt. M0det hffivet. Dette f0rste bestyrelsesm0de som er skrevet i f orhandlingsprotokolen, er underskrevet af : Just Rasmussen, formand, Erik Mortensen, Jens Petersen, Christen Lindhardt, Lars Hansen og Rasmus Olsen. Disse mffind ma saledes regnes for Tarup Brugsf orenings f0rste valgte bestyrelse.

4 Aktie/andel fra 1887

5 Her oplyses intet om, hvem der blev uddeler, men det vides at der fra starten var to udsalgssteder, nok ikke pa grund af stor orhssetning, men snarere af behagelighedshensyn for medlemmerne. De to udsalgssteder var etableret hos: Markus Dyhr og hos Rasmus Pedersen, saledes de blev de f0rste uddelere med butik i deres egne lokaler. Dette mindre resum6 af Brugsens loo ars historie, er bygget pa uddrag af forhandlingsprotokollerne, krydret med lidt aktuelt0 Der er afholdt mange bestyrelsesm0der, 1 til 2 m0der pr. maned, de f0rste mange ar. Det var bestyrelsen som k0bte varer ind til foreningen, og en del af disse indk0b er neevnt i forhandlingsprotokollen. Ligeledes havde man arligt 2 vareoptsllinger, samt 2 ordincere generalf orsamlinger. Der blev ogsa afholdt en del ekstraordinasre generalforsamlinger. Den 4. September 1886 var bestyrelsen samlet for at opkj0be et parti humle. Det blev vedtaget at opkj'0be 800 pund (det er en stor portion, nar man ved hvorlidt der skal bruges ved en gang 01- brygning),, Petroleum vedtoges at kj0be ved Kj0bmand Gimdel, Nyborg, Sa er der ikke skrevet mere angaende dette bestyrelsesm0de. Den 4. februar 1887 blev det vedtaget at udsalgene skulle have 2 slags breendt kaffe. Den I?, april 1887 vedtog bestyrelsen, at der skulle udsalgspriser i butikkerne, til eftersyn for dem som kj'0ber. Ligeledes vedtog man at kj0be et apparat til gradning af spiritus. Den 25. november 1888 blev det bestemt at k,j0be l.ooo pund ost fra 0rbask Mejeri, a..13 0re pundet. Den 24. november 1889, uddrag. fra bestyrelsesm0det: - Udsalg af halve bajere, ma ikke finde sted efter klokken 40 hver dags eftermiddag, hvorefter uddelerne have sig at rette. Fra bestyrelsesm0det den 2o. oktober 1891, - Markus Dyhr oph0rer med uddeling, 10rdag aften den 24. oktober, og det blev bestemt at varernes aflevering skal pabegyndes onsdag den 28. oktober, til at modtage varerne m0der Jens Christiansen og Hans Dyhr tilligemed Holger Poulsen og Hans Andersen. - Rasmus Pedersen oph0rer med uddelingen onsdag aften den 28. oktober, og afleveringen af varerne finder sted 10rdag den 31. oktober, til at modtage varerne m0der Sadelmager Larsen og J0rgen Lindhardt, tilligemed Holger Poulsen og Hans Andersen.

6 - en side fra den f0rste forhandlingsprotokol.,, //QuJL ~// P.

7 Fra 1. november 1891 var de 2 udsalgssteder nedlagt, og der blev nu kun et udsalgssted, og dette nye sted blev hos Hans Andersen, som havde det i knap 12 ar. Hvad stod der ellers pa forsiden af aviserne pa dette tidspunkt? lo-15.ooo danskere udvandrer hvert ar, langt de fleste til USA. For Europa som helhed er der tale om en formelig folkevandring, udvandrer hvert ar. Udvandringsagenterne lokker folk med 10fter om billig oord og lettjente penge pa den anden side af Atlanten, og det er ikke underligt, at de gyldne fremtidsudsigter frister. Herhjemme ligger arbejds!0sheden pa mellem 4-o og 5o % i 0jeblikket, og der er ikke udsigt til, at tiderne bliver bedre fore!0big - snarere tveertimod. For hver loo danske udvandrere kommer de 41 fra Jylland, 11 fra Fyn, 29 fra Sjaelland, Lolland-Falster og Bornholm og 19 fra K0benhavn. Tilbage til Brugsen, s0ndag den 16. januar 1892, blev der efter opfordring af flere medlemmer, afholdt ekstraordinser generalforsamling. Hvor der rettedes foresp0rgsel om Poul N. Juul, der var formand, havde vasret raedlem af foreningen, da han blev indvalgt i bestyrelsen. Han erkendte at nan ikke var medlern pa dette tidspunkt og fratradte straks, som ny formand valgtes Just Rasmussen. Den 6. januar 1893 afholdes bestyrelsesm0de hos Mads Niels Nielsen i Tarup. Schalburgs' rejsende var m0dt for at s0ge forretning med bestyrelsen om varer til brugsforeningen. Og kj0bte undertegnede m0dte bestyrelsesmedlemmer, f01gende varer: 15 flasker Jamaica Rom lo - Kirsebssrvin 15 - Muskatvin lo - Conjak Dernsest vedtoges det at k«j0be brugsforeningens forbrug af margarine for et ar hos Otto M0nsted i Arhus, til de priser og procenter, som dennes agent i Odense har tilbudt. Det vedtoges at tage loo stk baiere som pr0ve fra Bryggeriet Carlsminde i Nyborg, 7 kr. 5o 0re pr. loo flasker. Endvidere vedtoges det, at forbyde salg af alle spiritu0se drikke samt baiersk01, til alle unge ugifte mamd og kvinder, sorn ikke har aktier i foreningen, efter klokken 8 aften. Tarup den 6. januar C. E. Landsperg R. Olsen R. Pedersen M. Nielsen Den 11. maj 189^. Bestyrelsen vedtog at nedssettes prisen pa: - flormel, fra re til 8 0re pundet.

8 Hvilke store overskrifter var der i aviser i de ar: K0benhavn, 26. januar Kaptajn H. N. Andersen, stifter nyt firma: Det 0stasiatiske Kompagni eller kort og godt 0K. K0benhavn, 5. marts De f0rste elektriske sporvogne. I dag k0rte K0benhavns elektriske sporvogn sin f0rste tur fra Kongens Nytorv til N0rrebrogade 198. Pa et skilt hos vognstyreren star der, at det er forbudt at konversere ham. G0r man det alligevel, har han lov til ikke at svare. 1899: F0rste gang: Hele landet i arbejdskamp. Den nystiftede arbegdsgiverforening lockoutede 4o.ooo arbejdere og startede dermed den f0rste landsornfattende arbejdskamp herhjemme. Arbejderne har kun faet 6n dags varsel. Efter loo dages arbejdskamp blev der sluttet forlig mellem de stridende parter, Dansk Arbejdsgiverforening og de samvirkende Fagforbund. Tilbage til Brugsens historie: Den 14. december 19o2. Indmeldte foreningen sig i Feellesf oreningen for Danske Brugsforeninger. Som var blevet dannet i 1896, for derved at kunne foretage store og billige f cellesindk0b. ***«..v*^* Vi--.gar mr frem til 11. oktober 19o3: Foreningen skifter igen udsah,gssted, det bliver nu ved Anders Pedersen, der ogsa bliver uddeler i egne lokaler. Telefon, - den 9. april 19o5, det bliver vedtaget at indlasgge telefon i brugsforeningen. - taksten for afbenyttelsen af telefonen, bliver 25 0re pr. opringning. (det var mange penge dengang). En enkelt paragraf fra foreningens love/vedtsegter fra 19o2: 14. Generalforsamlingen dannes af samtlige Forenings- Medlemmer med Undtagelse af Tjenestetyende og de Medlemmer, som ikke f0re egen Husstand. Stemrnerne skal afgives personlig: dog bemasrkes, at Enker, som er Medlem af Foreningen, har Ret til at befuldmsegtige en anden Person til at afgive Stemme ved skriftlig Fuldmagt, dog at ingen m0der med Fuldmagt for 2 Enker. Generalforsamlingen fatter Beslutning om alle Sager, som efter disse Love ere henlagte under dens Myndighed. Beslutning fattes ved almindelig Sternmeflerhed. Ingen Beslutning kan tages, med mindre 1/3 af de stemmeberettigede ere til stede; i modsat Tilfsclde sammenkaldes til en ny Generalforsamling, hvor de modte have besluttendc Myndighed. De ordinsere Generalf orsamlinger afholdes i f0rste, Halvdel af April og Oktober Maaned, ekstraordinasre naar Bestyrelsen eller 2o Medlemmer begsere det. Generalf orsamlingen afholdes pa en S0n- eller Helligdag med mindst 8 Dages Varsel fra Kirkesteevne og Udsalgsstedet

9 Pa bestyrelsesm0det den 16. december 19o5, blev det bestemt at lukke brugsforeningen, den aften der holdes juletrcb og 2. juledag hele dagen. Vi nar nu frem til den ordinaire generalf orsamling, der blev afholdt den 13. april 19o6. Hvor bestyrelsens bemyndiges til at udarbejde et forslag til en ny brugsforening. Og pa en ekstraordinser generalf orsamling i ma,j, var forslaget fremme om, at bygge et bus til opbevarelse og uddeling af foreningens varer, og det blev fastslaet af g-eneralforsamlingen, at der skulle bygges et bus pa Jens Christiansens jord, efter foreliggende tegninger og konditioner, som sa skulle udbydes til licitation, og det overlades til bestyrelsen, at veelge imellem de 3 lavestbydende, som sa skal patage al ansvar for bygningen. Bygningen opf0rtes af t0mrer Niels J0rgensen, Tarup, som havde indgivet laveste tilbud. Det 10d pa kr. : ,- hvoraf halvdelen udbetaltes, da bygningen var under tag, og resten ved f0rste termin efter husets opf0relse. Det var billigt at bygge i de tider. 23 ar. Tarup Brugsforening var nu kommet under eget tag, Den 3. oktober 19o6 tages den nye bygning i brug, Man fik ogsa en ny uddeler, det var Jens Peter Jensen, og nan var uddeler i foreningen i godt 19o6, var ogsa det ar, - hvor opfinderen J. G. Ellehammer, som den farste dansker, der hsvede sig fra jorden med en flyvemaskine. Ved bestyrelsesm0det den 17. Januar 19o?, - gav bestyrelsen uddeleren lov til at forhandle cykler og cykledele, men pa egen regning. - fragtk0rsel af varer, det blev overladt til fragtmand Kads Larsen, for en pris af i % af varernes omsastning til udsalgspris, som udbetales ham ved hver halvars opvejning. Ved de halvarige opvejninger, havde man lukket fra onsdag middag - til fredag morgen. Adskellige gange er der blevet afholdt generalforsamling 2. paskedagc I 19og var de store avisoverskrifter: Alberti gar til politiet, svindel til 15. millioner. Geheimekonferensrad P.A.Alberti, landet justitsmininster inil for seks uger siden, har meldt sig selv til politiet for falsk og bedrageri. Alberti har brugt ca. 15 mill. kr. pa fejlslagne spekulationer, isaer i sydafrikanske guldminer. I 1912 fik K0benhavn et nyt vartegn: "den lille Havfrue". Brugsforeningens 25 ars jubileeumsfest blev afholdt onsdag den 24. maj 1911.

10 Hvordan var hverdagen i Brugsen: Man havde en lang abningstid: fra klokken 6. om morgenen, og nogle af dem der kom f0rst, hver raorgen, var skovarbe jdere, som skulle have bramdevin og skra med pa arbejde. "En sladderbasnk" havde enhver butik, her blev fortalt mange historier, nyheder og dr0ftet forskellige problemer m.m. Butikken havde abent til klokken 8-9 tiden hver aften, undtaget s0ndag, hvor der kun var aben om formiddagen. Der var rneget slid og slab i Brugsen, - hj'emkorane varer skulle seettes pa lager ikselder og pa loft, og der var ikke megen plads, sa det kunne vasre sveert. Der var meget der skulle vejes af, det blev der brugt megen tid med. Rom og brsendevin kom hjem i ankre, og medlemmerne kom selv med flasker og dunke. Sprit, sirup, eddike, var ogsa produkter, der kom hgem i store t0nder og tromler, som var meget tunge at handterer. Yderligere var klipfisk en stor artikel, selv her, hvor man la sa t^et ved Storebselt. IsEer omkring h0st blev der solgt meget klipfisk. Brasndevin og vandrevet kridt var godt at pudse vinduerne i. Ja, dette tips, har vi nok ikke sa stor lyst til at pr0ve idag, prisen pa brasndevin var en noget anden, end den vi har idag. Nar der f.eks. var barnedab i kirken, kom man ogsa i Brugsen. Ind i uddelerens lejlighed, for at klsde orn. Ja, en kop kaffe fik man ogsa gerne. Pa generalf orsamlingen den 19. oktober 1913, - blev det vedtaget at bygge til brugsf oreningens stuehus, da pladsen er for lille, det blev overladt til bestyrelsen, at s0rge for dette. Tilbygningen blev udf0rt af T0mrer Niels J0rgensen, til en pris af kr. Pa denne generalf orsamling blev det ogsa vedtaget at nedsffitte brugsforeningens abningstid fra klokken 9. til klokken 8. hver aften de store avisoverskrifter: Verden i krig. - den 1. august. Sa er verdenskrigen brudt ud. Det blev iaften klart, at et stormagtsopgsr er uundgaeligt. Det bliver en krig mellem Tyskland og 0strig-Ungarn pa den ene side og Rusland, England, Frankrig og Italien pa den anden. Det er sp0rgsmalet, om stormagter som USA og Kina og Japan kan holde sig udenfor.

11 9161 BJJ uasoqasse^ T 9p-cs ue - i*.t.v71<,,^^,. ' 4 ^y?yyq o" (]? v *5T **;? ' /- y- ^>7^7 t-ta-o e/ 'Mir/ "*V(P // ~~»-/^ n / - r yp >9L ~-^t> f* ^ -Iff "*y. t L^-aj lit 'o bwv(t~ 'J ~Tf ot^l^j lx w * a-jj "*?-y-l>tf/> ~_^ ' - r/ T g/ 'JT *i» ^TT >*S*s-d /y V - f ' y<*l/g> /^, xo^?/^^v7) ^ <> 01

12 De store avisoverskrif ter, den 5««juni 1915: - Hurra, vi har faet valgret. Kvinderne har endelig faet lov til at stemme. I2.ooo kvinder takkede for valgretten ved at ga til Amalienborg i ef termiddags. Og den 31. marts stod der avisernes forsider: - Parvel til de tre sma 0er og ca. Jo.ooo sorte danske. Danmark overdrog de tre vestindiske 0er, Set. Thomas, St. Croix og St. John til USA, som har k0bt dem for 25 mill. kr. Tilbage til Brugsen, verdenskrigen g&v ogsa vanskeligheder med varetilf 0rslerne, mange varer var ikke til at fa, og de erstatnings- og surraa-gatvarer der blev fremstillet, var meget darlige. Uddeler J.P.Jensen havde daskket brugsf oreningen godt ind med varer, sa det varede Isenge f0r medlemmerne maerkede varemanglerne. Mange varer var rationeret, f.eks. mel, et mgerke gav 24-o gram, i brugsen kunne man tillade sig at udleverer 25o gram, pr mcerke, bade af nemhed, pa grund af vsegtlodder, og sa fik medlemmet lo gram mere. K0henhavn, 26. marts 1917, - fra i dag koster en flaske snaps 2,4-o kr., dobbelt sa meget som i gar. Regeringen har ]ia.gt loo % afgift pa al spiritus for at begreense forbruget. Der er indf0rt sukkerrationering. Rationeringskortet giver ret til indk0b af 2 kg sukker om maneden pr. person. Det er halvt sa meget som der normalt blev forbrugt. Br0drationering: 8 kg rugbrad og pr. person. 4- kg hvedebrad pr. maned Pa bestyrelsesm0det den 15. o'uni 1921, - bliver det vedtaget at installerer elektricitet i brugsf oreningen. Hvad kostede nogle forskellige varer dengang: o Flormel Gr0dris Kaffe Pilsner Sm0r Salt kg kg kg kg stk kg 1 kg o,56 0,24-0,4-5 2,4-6 o,13 2,32 o,16 0,08 0,86 o,36 0,60 2,59 o,13 3,o2 o,19 0,11 o,91 o,52-4-,80 0,24-3,2o 0,34- o,19 o,91 o,7o 2,o2 5,4-1 o,29 6,7o 0,4-8 0,24-

13 p% ^' V-S-. Gfitigafion ~ "' ii forp&gtet mig. fiei:ved /// r// /ortenie \^ efden rned en. saadan, sotri Spate/iassens (33enfi/rel-se ruaaife fa;i/ncc//c a/ te r Bevllling * 9vare lndtil 6o/0 aarlig Rente moddelo*. I Ny^- "' /

14 - en side fra dividendebogen 1928/29.

15 "Brugsen" som den sa ud omkring If01ge forhandlingsprotokollen sker der ikke sa meget i Brugsen i en del ar, vi ma derfor tro, at det karer stille og roligt uden besveerligheder eller ornveeltninger. Der bliver holdt bestyrelsesmader og generalforsamlinper, som det nu engang skal g0res, men der skrives ikke meget i protokollen. Hvad sker der ellers i Danmark? April 1924-, far vi verdens f0rste kvindelige minister, det er undervisningsminister Nina Bang, som er udnasvnt af Th. Stauning, og det er i Danmarks f0rste socialdemokratiske regering. I 192o-erne far vi ogsa over 9.ooo nye statshusmandsbrug, udstykningerne bevirkede, at befolkningstilveeksten idette artid naasten var lige sa. stor pa landet som i byerne Uddeler Jens P. Jensen, 0nsker at holde som uddeler pr. 1. januar Som ny uddeler ansastter bestyrelsen, Christen Matthiesen, der bestrider uddelerjobbet i knap 42 ar. Pa et bestyrelsesm0de den 5. april 1929, vedtages det at brugsforeningen anskaffer en st0vsuger, til udlejning i 60 0re pr gang, samt at afleverer den samme dag. Taksten for afbenyttelse af telefon nedsssttes til 15 0re.

16 1935, Skete den en st0rre udvidelse og ombygning af butiksog lagerlokaler. Beslutning herom blev taget pa en ekstraordinser generalforsamling den 15. maj En plan, udarbejdet af Fa;llesforeningens arkitektkontor, blev vedtaget rued 67 stemmer, raedens 17 stemte imod, og 4 sr-emmesedler var blanke. Bestyrelsen bemyndigedes saratidig til at lade ombygningen udf0re og til at optage det hertil forn0dne Ian. Arbejdet blev udbudt i licitation, hvorefter det overlodes til 01gende handvserkere : Murermesr-er Lars Andreasen, Tarup, 9.27o,- kr., tesmrermester Niels Larsen, Tarup, 3«52o,- kr., samt snedkerarbejdet 1.865,- kr., blikkenslager M.Larsen, Nyborg 2^3,- kr., glarmester Carl Petersen, Nyborg, 373,- kr., fflalermester V.L. Jensen, Tarup 625,- kr., installat0r Futtrup, Vindin.^e, 362,- kr,, medens pumpe- og centralvarmeanla3g overdroges maskinsmedemester J.C.Jensen, Tarup. Samtidig med ombygningen anskaffedes nyt butiksinventar efter tegninger fra arkitektkontoret og forarbegdes af snedker Madsen, Harby. De samlede udgifter til udvidelse, ombygning og nyanskaffelser androg ca. 3o.ooo,- kr., og det kan siges, at Tarup Brugsforening efter dette star fuldt moderne, ja, tip-top udstyret pa alle omrader. Letlelsen for.in Jen nyc lintik. J-Y, Vonstre: Laur JIanse,, (N^tfonnan.l), Lara An.lreasen,,K M. V. Mmlson (llovison-ri. Chr. Matthlem-n (Uddcler), Chr M Dvhr sknb.toror), Aksel Jorgcnsen, Hans Jensen, Anders Andersen (Formand). Chr. Christiansen, Je.usenins An,l,,-,,.,, " A.nl.-'rs

17 gens ttyi$nini>t som den set' mi I'/'cr Ontbygningtn. rjin (til hojr<:) Ud*U'Ierparrel o^ l^rsonaiel. Den 1. Juli 1956, holder Tarup Brugsforening 5o ars jubileeumsf est. Pa bestyrelsesm0det den 22. januar 19^o, - det vedtages at brugsforeningen giver loo,- kr. til den Nationale indsamling i anledning af Kong Gbristian lo. 7o ars f0dselsdag. I forhandlingsprotokollen star der ikke raeget om vareproblemer under 2. verdenskrig. Der var rationeringsmasrker pa mange varer, og de sidste marker oph0rte i Der fandtes mange erstatningsvarer, isser krydderier, kaffeerstatning. Mange af disse erstatningsvarer var af en meget bedre art, end dem man havde under 1. verdenskrig,

18 - en side fra en "brugsbog" fra $tffi^k?'^itfiilwf,'j~-" ^ 'V-:.''1--''***-1*"1''." ' -V.:, '' >,«..yvflsjpkj&s? - I mange ar holdt man generalforsamling om s0ndagen, klokkeslettet var gerne kl- 16,oo. Hvordan blev en maneds!0n anvendt i 194o, her er et budget for et ungt segtepar, med en maned!0n pa 35o,- kr. husleje.... kr, skatter....- elektricitet. - forsikring.., husholdning.. vask, avis... beklasdning.., lommepenge.., vedligeholdelse nyanskaffelser opsparing udforudsete udgifter kr 80,00 47,oo 6,00 7^75 llo,oo 8,00 5o,oo lo,oo 23,65 35o,- Hvad kostede nogle almindelige husholdningsvarer i - rugbr0d ^...kg: o,9? - flormel, kg: o,63 - kaffe. kg: 4,68 - pilsner stk: 0,4-1 - sm0r.. kg: 3,^6 - sadmselk 1 : o,39 - salt.. kg: o,2o

19 ^ "l^if(ts 01 f ffil. - nogle ganske fa typer rationeringsmgerker. Pa bestyrelsesm0det den 6. januar 194-7, - forhandledes med uddeleren, om overtagelse af kasseapparatet. Bestyrelsen k0bte apparatet for l.ooo,- kr, samt loo kr. om aret de f0rste 5 ar havde en god sommer, og landmanden havde fast noget belt nyt. Den var kommet, maskinen, der bade kunne haste og tcsrske. MejetEerskeren er et stort fremskridt. Byboerne rejser ud pa landet for at se den. Karlene er lidt betsenkelige, for maskinen overf10digg0r bade heste og mennesker, _ p. grund af vandmangel i br0nden, bliver brupsforeningen tilsluttet vandvserkat. omsstning ialt kr. 47o.ooo, En af de mest kendte avisoverskrifter det ar blevr "Flying Enterprise", det ska;ve skib, der er kasndret pa Atlanterhavet, den danske kaptajn Kurt Garlsen kasmper i 15 d0gn mod havet omsastning ialt kr. : , Danmark fik en ny Grundlov. CIRKEL KAFFK -den danske nationaldrik

20 1954 Brugsforeningens omsastning dette ar blev: kr.: 695.ooo, De store avisoverskrifter var dette ar blandt andet: - Krig pa Fasr0erne -... Beboerne i Klagsvig vil ikke sky noget middel for at fa lov til at beholde den lasge de kender og kan li' arets omsastning blev: kr.: 7^7.ooo,- Arets vel nok st0rste sensation: - Verdens f0rste kunstige jorddrabant, den russiske "sputnik" bliver opsendt den 4. oktober februar 1958, afholdes ekstraordinacr generalf orsamling, angaende en tilbygning til brugsforeningen. Formanden fremlagde forslaget til det nye lager, der blev vedtaget. Arbejdet blev udf0rt af: murermester S.A.Olsen og t0mrermester A.Nielsen, i henhold til de givne tilbud. Det blev vedtaget at ans0ge Andelskassen i Fr0rup om et Ian pa kr.: ,-, med en afdragstid pa 15 ar. Pa bestyrelsesm0det den 4. marts 1959» blev det vedtaget at udbetale lo 0re pr. kg. i asgoverskud, af en omsastning pa: 6o.271,8 kg. Den 15. august 196o. Bestyrelsesm0de afholdtes i brugsforeningen, for at tage stilling til ombygning af butikken, efter at man ved to foregaende m0der, samt et bes0g i Langeskov Brugsf or eriing, havde undesagt forholdene angaende indretning. Det blev vedtaget at fjerne midterskillerummeno og fa indrettet een stor butik af nuvasrende butik og den gamle bagbutik, der skal laves terrazzogulv i hele den nye butik, arbejdet med dette overdrages en Holger Thukjaer, Midtfyns Gulvbelasgning. Murerarbe^det overdrages Svend Olsen, t0mrerarbejdet til Alfred Nielsen, malerarbejdet til Hilmar Jensen elektrikerarbejdet til Aksel Pedersen, smedearbejdet til Hakon Jensen.

21 Det blev videre vedtaget at indrette den nye butik, som en slags selvbetjening med nyt standardinventar fra F.D.B. Arbejdet skal pabegyndes f0rst i September og forventet afsluttet inden midten af oktober. Byggeriet bestemtes lavet pr. regning, efter at man ved et m0de med handvaarkerne, havde faet opgivet en omtrentlig pris pa kr.: ,-. Inventaret fra P.D.B. til kr.: ll.ooo,- Bestyrelsen gar enstemmigt ind for dette, med den begrundelse, at man samnien med moderniseringen,. far mulighed for at fa bragt varelageret ned til een for omsastningen passende st0rrelse (ca. loo.ooo - llo.ooo) og da det i 0jeblikket ligger pa ca ooo, skulle man her have pengene til ombygningen. Hvad kostede nogle almindelige forbrugsvarer i 196o: Rugbr0d, 2kg: 1,42 - Flormel pr kg: 1,41 - Melis pr kg: 1,22 - Kaffe pr kg: l?,?o - Pilsner pr stk: o,84 - Sm0r pr kg: 6,97 - S0dmaslk pr liter: o, Med henblik pa 75 ars jubilaset, var der i april maned foretaget indtegning af deltagere i festen. Der var pr. 1. maj indtegnet 18o deltagere og man bestemte sig til at forelosgge festen til forsamlingshuset Brugsf oreningens omsaetning blev dette ar kr. : l.oj5.ooo Var aret hvor Sovjetunionens ministerprassident Nikita Krushchev bes0ger sammen med sin kone, fru Nina, Danmark, Det bliver vedtaget af bestyrelsen, at fa nasringsbrev i brugsforeningem, sa man kan handle med ikke medlemmer. Sammei ar blev det ogsa besluttet at k0be en 3-meter kaledisk af market Atlas, til en pris af kr.: lo.847,-. Arets omsaetning bliver pa kr.: 1.25o.ooo, Bestyrelsen vedtog at indmelde brugsforeningen i F.D.B.s frivillige kasde. Det var ogsa aret, hvor Folketinget vedteg at indf0re MOMS pa alle varer og tjenesteydelser. Loven tradte i kraft den 3. <juli. Vi startede dengang med lo % moms.? -.. '^"" * '"' ''' *T%^-^.-..-jJu ii

22 1968. Brugsforeningen k0bte et stykke jord af Christian Christiansen. Sa man havde mulighed fore en eventuel udvidelse af brugsforeningen, pa et eller andet tidspunkt. Arets omseetning blev pa kr. : ooo,- 197o. Christen Fiatthiesen 0nsker at fratreede som uddeler pr. 1. november 197. Han er blever sikkert den uddeler, der opnar at veere Isngst i uddelerjobbet i Tarup Brugsforening, knap 4-2 ar. Som ny uddeler ans^tter bestyrelsen Fritz S0rensen. Pa arets ordin^re generalforsaraling, blev det vedtaget at lade Revisionstjenesten for Danske Andelsselskaber overtage revisionen. Det var ogsa i 19?o, at vi fik en ny Lillebaeltsbro...v;JE^s^ :^-V;'^^ -^'.WS^SS^^f''- I FAMILIENS H'eiDAG

23 1972. Pa et bestyrelsesmade den 3. <juli, hvor konsulenterne Johan Korch og Hans Koch fra F.D.B. Odense, var tilstede. Pa m0det blev der dr0ftet om en tilbygning til brugsforeningen, ca. 2oo m2, som skulle anvendes til butik. If01ge beregningerne skulle byggesummen blive ca. : kr. 26o.ooo,- indkluderet inventar. Der var almindelig enighed i bestyrelsen, for at man skulle arbejde videre med sagen. Pa et senere m0de blev bestyrelsen enige om, at lade F.D.B.s Arkitektkontor udarbejde tegninger over tilbygningen. Pa den ordinasre generalforsamling blev planer og budgetter angaende tilbygningen af ny butik gennemgaet. Generalforsamlingen gav tilladelse til bestyrelsen, til at arbejde videre med byggesagen Pa det f0rste bestyrelsesm0de efter generalforsamlingen. Var der enighed om at indhente tilbud fra: murermester Aage Pedersen, t0mrermester Alfred Nielsen, smedemester Hakon Jensen og installat0r Axel Pedersen. Byggeudvalget gennemgik de indkoinne tilbud fra handva?rkerne. Det blev vedtaget at accepterer samtlige tilbud og pabegynde arbejdet.

24 Den 16. guli kunne Tarup Brugsfopening abne sin nye dejlige butik, pa ialt 285 m2, mod f0r llo m2. Udgifterne til den nye butik blev falgende: Handvserkerudgifter... kr. Kloakeringsomkostninger Arkitektkontor Diverse omkostninger... kr. Fryse og kaleinventar.. Indk0bsvogne Kasseapparat Hylder og andet inventar - O.K. Benzintank kr. 25o.684,- 19.ol5,- lo.000,- 596,- 28o.295, ,-.823, o, , , ,- Som hjaslp til finansering af den fortagne ombygning, er der optaget et Ian i Fr0rup Andelskasse, pa kr. loo.ooo,-, samt en forh0,jelse af kassekreditten fra kr. 3o.ooo,- til 13o.000,-. Arets omsffitning blev kr.: ooo,-

25 1974. Man fik monteret automatisk d0roplukker pa butiksd0ren og den ene af telefonerne blev asndret til manttelef on. Det ar indf0rtes middagslukning fra kl.: 12,3o til kl.: 13,3o Det var aret hvor brugsforeningen, fik de farste kvinder i bestyrelsen: Bodil Jensen Lis Christiansen. Brugsforeningen overdragede lanetajet til Forsamlingshuset, da det nassr-en udelukkende blev anvendt her. Der blev indf0rt et mindre gebyr for udbringning af varetur. Karl Rasmussen, som gennem 2o ar havde k0rt vareture for brugsforeningen, anskede at holde op. Helge Andersen blev den nye mand der tog sig af det job Der blev foretaget nogle forandringer i butikken, Af nyt invent ar, kan nasvnes: kassedisk med transportband frugt & grant k01er k0d & viktualiekaler samt kalerum i bagbutikken. Salg af langtids holdbart kad og Danmaslk begynder. Parkeringspladsen blev ogsa asfalteret. Arets omsastning blev kr0 lalt var det blevet til en udgiftspost pa ca. kr. loo.ooo, ooo,-

26 1982. Pa den ordinasre generalf orsamllng den 2o. januar, fik brugsf oreningen nye vedtasgter', den st0rste sendring i disse, er at man gar vsek fra den solidariske hagftelse, og istedet bar begrsenset ansvar. I sarnrne forbindelse bliver brugsf oreningens regnskabsar sendret sa det f01ger kalenderaret. Pa grund af sygdorn holder Helge Andersen op med at k0re varetur. Brugsf oreningen k0ber nans varevogn, og man far Erling Leerberg til at k0re vareturene. Fra den 9. juli har brugsf oreningen handk0bsudsalg fra Hesselager Apotek. Arets omscetning har passeret de kr. 5. mill Arets omsastning kr. 5 L- > t \ ? » ? mull.lopg«r>l9e lor pcrloden: til 28, ';" SEEISZr T.k»l (MUM* 1. «(.«»> *UUM1 «... :, hnhmfcmog. > *< «*. <totox»hon KOntef- og fchr»lnrne»udgin«f m.v O^OW.^.^1 BwuMl^ teuo^,. *,. - Atakrhmtne, kwwnl»f m.v. Ahkrhming, tod0*l*«nd«f hov«<hor<*<mno«(r - Afskrivning.pi cjondon.( -.-'i'v- " * " "'< '»» S^MM N«o,«u.l«m*zitr,^:t./,v^-.- f ' Kr >»> < HO I97.1-J S.S30 J J Ir. « V1IT 16,0 11,2 0,5 0,S 0,6 0,3 0,2 13, , ,9 0,3 2,4 0,8 1,6 SM«I«tr Kr , l' lnd«i Iol 117" 15,6 10,7 0,4 0,7 0,8 0,3 0,1 13,0 2; ' O.i 0,0 0,4 0,3 0,3 1,9 0,6 1,3 n-. Fritr Sslrcnscn Ib llclle ittnlyrqlmk JVrno Toftagcr (Cornond) Vagn Mortcnscn Ll» Christ ianscn Bodil Jensen Otto llanscn Elncr Nielsen Erling l.ccrbcrg '! ' ;" J;. *'

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 ' E. KROMANN THOMSEN LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 tr i. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. GENNEMGANG AF VEDTÆGTER 3. VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Den første onsdag I måneden eller efter aftale.

Den første onsdag I måneden eller efter aftale. Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2011 Avis nr. 10 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43, Halvrimmen, 9460 Brovst Mail: dgbhalvrimmen@gmail.com WWW.detgamlebibliotek.nordjyskeklubber.dk

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Punkter til beslutning

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Punkter til beslutning REFERAT Bestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Skive afdelingen lokale 14 Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz, Ulla Møller Thomsen, Kurt Thinggaard, Ole Christensen,

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Rodskov Eskerod Brugsforening

Rodskov Eskerod Brugsforening Rodskov Eskerod Brugsforening 1888 1963 1963 1988 75 år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie. 1888 17. marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Referat fra Generalforsamling 24/3-2014 Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 I Beboerhuset, Finlandsvej 104 32 fremmødte havelejere og 42 stemmeberettiget 1.

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.04.10. Referat af: Referat nr. 5 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.10 kl. 18.30 22.00.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.04.10. Referat af: Referat nr. 5 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.10 kl. 18.30 22.00. DIRIGENT: MARIANNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Marianne Larsen (ML) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra Forretningsfører

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683 VEDTÆGTER for Château d Azans A/S CVR. Nr: 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans, 2

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra 23 huse. Ikke tilstede: Repræsentanter fra hus nr. 14 og hus nr. 18. Formand Knud Jensen

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Retten i Kolding DOM. afsagt den 18. december 2008.

Retten i Kolding DOM. afsagt den 18. december 2008. Retten i Kolding DOM afsagt den 18. december 2008. SS 3150/2008 Anklagemyndigheden mod Bent Hjort Knudsen cpr.nr. 17103 5 -

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk Referat fra generalforsamling i foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 10. marts 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere