Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00"

Transkript

1 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken Formandens beretning 3. Regnskab for 2012 (vedlagt) 4. Indkomne forslag i henhold til vedlagte bilag 5. Budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent og indbetaling til vedligeholdelseskontoen (vedlagt) 6. Valg ifølge 5: Formand: Nuværende næstformand Morten Witt, Lillebakken 9 Kasserer: Nuværende formand Bent Have, Snorrebakken 7 Bestyrelsesmedlem Maj-Brit Bønløkke, Snorrebakken 5 er på valg Bestyrelsesmedlem Lone Nielsen, Snorrebakken 11 - ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslår nuværende bestyrelsessuppleant Kenneth Stig Larsson, Ringbakken 13 Bestyrelsessuppleant 1: Bestyrelsen har ingen kandidater Bestyrelsessuppleant 2: Bestyrelsen har ingen kandidater Revisor: Gudrun Ravn, Snorrebakken 3 - villig til genvalg Revisor: Jette Qvist, Langbakken 5 villig til genvalg Revisorsuppleant: Finn Kuhre, Lillebakken 7 villig til genvalg 7. Eventuelt Foreningens formand, Bent Have, bød velkommen. 1. Valg af dirigent Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15, blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Med henblik på senere afstemninger blev Lone Nielsen, Snorrebakken 11, og Kenneth Larsson, Ringbakken 13, valgt som stemmetællere. 28 stemmeberettigede medlemmer var til stede. 5 medlemmer havde afleveret fuldmagter.

2 2 2. Formandens beretning Som tidligere meddelt stopper Annelise Bøtkjær med at passe trekanten. Hun skal have en stor tak for det flotte arbejde, hun til dato har udført. Der har til dato ikke meldt sig nogen, som har vist interesse for at overtage opgaven. Konsekvensen af det kommer vi tilbage til under punktet budget. Vi fik i 2012 repareret vejene. Det blev en lidt større opgave, end vi havde regnet med, hvilket skyldes, at der var mange huller efter vinteren 2011/12, samt at en vejbrønd var sunket ca. 20 cm. Vi fik samtidig lukket de værste revner i vejene. Vi konstaterer, at flere af vores vejbrønde er begyndt at synke, og må fremover imødese omkostninger til udskiftning/opretning. Da vi fik strømpet kloakkerne, fik vi samtidig lavet en tilstandsrapport på vejbrøndene, som viste, at % af brøndene var i dårlig stand. Nogle medlemmer har haft problemer med eller indikering af utætte vandrør, efter vi har fået skiftet til rustfri rør. Greve VVS har i den forbindelse sammen med fabrikant og grossist gennemført en inspektion hos nogle af de medlemmer, som havde indikeret problemer. Resultatet af inspektionen blev, at man på Langbakken 1 fjernede en samling, som man så vil skære igennem for at allokere, hvad problemet kan være. I den sidste ende drejer det sig om, hvem der skal betale ved fremtidige reparationer ved utætheder. Greve VVS er lige så opsat på at få denne opgave løst til alles tilfredshed, som vi er. Med hensyn til snerydning har vi igen i år haft en klage over, at parkerede biler blev oversprøjtet med salt. Firmaet har været kontaktet, hvilket tilsyneladende har haft en positiv effekt, da de ved saltning har sat hastigheden væsentligt ned. I det udsendte materiale til generalforsamlingen havde bestyrelsen en appel om at melde sig til at indtræde i bestyrelsen. Een person har meldt sig. Det er meget positivt og betyder, at grundejerforeningen kan fungere i Men der mangler stadig en suppleant. Da både sekretæren og jeg selv ønsker at slutte til generalforsamlingen 2014, er det mit håb, at flere til den tid vil tage ansvar, således at grundejerforeningen også fremover har en bestyrelse. Formanden omtalte hér bestyrelsens ønske om at ændre på opgavefordelingen imellem sig og takkede Janni Magnussen for det store arbejde, hun har udført som kasserer gennem de seneste 3 år. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Punkt 3. Regnskab for 2012 Formanden gjorde opmærksom på, at der i det rundsendte regnskab var sket en teknisk fejl, idet udgifterne i budgettet for 2012 på tre poster ikke stemte overens med det oprindelige budget. Det drejer sig udelukkende om en teknisk fejl, og det tilrettede regnskab vil blive sendt sammen med referatet fra generalforsamlingen. Formanden fremlagde regnskabet for 2012 og gennemgik og uddybede dette.

3 3 Årsagen til, at posten, rensning af kloakker, var budgetteret temmelig højt for 2012, var, at bestyrelsen havde forudset, at mange kloakker skulle renses, hvilket havde været tilfældet det foregående år. Det viste sig heldigvis ikke at blive tilfældet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Punkt 4. Indkomne forslag i henhold til vedlagte bilag 4.1. Forslag om at rensning af fedtbrønde (køkkenbrønde) som en kollektiv opgave for grundejerforeningen ophører Motiveringen for forslaget fremgik klart af det rundsendte materiale (der er nu kun 35 parceller, der stadig har fedtbrønde). Et medlem fremførte, at et tilsvarende forslag fra bestyrelsen havde været fremsat på generalforsamlingen i 2012 og var blevet nedstemt. Der udspandt sig en livlig debat for og imod egenbetaling. Mange mente, at det stadig måtte være en kollektiv opgave. Formanden pointerede endnu en gang, at det ikke fremgik af vedtægterne, at rensning af fedtbrønde var en fælles opgave. At det er sådan, skyldes en tidligere generalforsamlings-beslutning. Dengang havde alle fedtbrønde, og da var der en økonomisk gevinst ved at få rensningen foretaget samlet. Dette er ikke tilfældet i dag Der stemtes nu om forslaget. 12 stemte for 19 stemte imod 2 stemte hverken for eller imod Dermed blev forslaget ikke vedtaget Forslag: Ønske om etablering af hastighedssænkende vejbump på bakkerne Forslagsstilleren havde ingen tilføjelser til det rundsendte materiale, men medbragte billeder til illustration af, hvordan vejbumpene tænkes udført. Der udspandt sig igen livlig debat for og imod. Det er et problem, specielt på nogle af bakkerne, at der køres alt for stærkt. Men hvad vil konsekvensen for fx snerydning være, hvis bump etableres? Skal der etableres vejbelysning, hvis der er vejbump? Dette var endnu ikke afklaret. Nogle medlemmer mente med henvisning til tidligere problemer med for højt fart på bakkerne, at det var muligt at tale sig til rette med dem, der kørte for stærkt. Der stemtes om forslaget. 6 stemte for 25 stemte imod 2 stemte hverken for eller imod Dermed blev forslaget ikke vedtaget.

4 4 4.3 Ønske om at sagskomplekset om ny vejbelægning og kloaksystemet tages op til fornyet overvejelse Der henvistes til omdelte forslag fra et medlem. Bestyrelsen har løbende prøvet at holde sig orienteret om Tårnby kommunes vandforsyningsplan vedr. bl.a. kloakering- og spildevandsudledning. Formanden har talt med kommunen om - og i givet fald hvornår - planerne kommer til at vedrøre bakkerne. Der er endnu ikke noget helt klart svar, men foreløbig lyder det, at hvis ikke vores matrikelnummer er nævnt i planen, vedrører det foreløbig ikke os. Bestyrelsen vil bede om et møde med kommunen og vil selvfølgelig ikke igangsætte arbejde med udskiftning af vejbelægning, før man præcis ved, hvad kommunens planer indebærer. Generalforsamlingen besluttede, at forslaget vedtoges på den måde, at bestyrelsen vedvarende holder sig orienteret hos kommunen og ikke igangsætter vejarbejde, før man har endeligt svar fra kommunen. (I parentes bemærket vil det vare nogle år, inden vi vil have opsparet nok til igangsættelse af arbejdet med ny vejbelægning). Punkt 5. Budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent og indbetaling til vedligeholdelseskontoen Formanden fremlagde og uddybede driftsbudgettet for Budgettet for posten Trekanten er sat ud fra diverse indhentede tilbud, nu vi skal have et firma til at udføre opgaven med vedligeholdelsen dér. Vedr. posten rensning af brønde vej/fedt oplyste formanden, at vi nok fremover må regne med, at brøndene skal renses hvert år. Et medlem spurgte, om det var muligt at få besked, inden brøndene renses. Dertil var svaret ja. Bestyrelsen vil advisere de berørte. Budgettet blev godkendt. Punkt 6. Valg ifølge 5 Som nævnt i brev af 1. februar 2013 ønsker bestyrelsen i 2013 at ændre på opgavefordelingen imellem sig, hvorfor punktet valg ifølge 5 blev atypisk ved denne generalforsamling i forhold til andre år.

5 5 Et medlem havde inden generalforsamlingen givet tilsagn om at ville indtræde som 1. suppleant. Og efter at formand og dirigent havde appelleret til de tilstedeværende om at melde sig til posten som 2. suppleant meldte endnu et medlem sig. Formand Morten Witt, Lillebakken 9 - valgt for 2 år Kasserer Bent Have, Snorrebakken 7 - valgt for 1 år Bestyrelsesmedlem Maj-Brit Bønløkke, Snorrebakken 5 - genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Janni Magnussen Ringbakken 5 - valgt for 1 år Bestyrelsesmedlem Kenneth Stig Larsson Ringbakken 13 - valgt for 2 år Bestyrelsessuppleant 1: Sine Norlander Andreasen, Tingbakken 5 - valgt Bestyrelsessuppleant 2: Inger Struve, Lillebakken 17 - valgt Revisor: Gudrun Ravn, Snorrebakken 3 - modtog genvalg Revisor: Jette Qvist, Langbakken 5 - modtog genvalg Revisorsuppleant: Finn Kuhre, Lillebakken 7 - modtog genvalg (Liste med navne og telefonnumre på bestyrelse og revision vedlægges referatet). Punkt 7. Eventuelt Et medlem foreslog bestyrelsen at vedlægge fotos af bestyrelsesmedlemmerne sammen med listen med navne og telefonnumre. Ikke flere ønskede ordet. Derefter takkede den nye formand Morten Witt for valget og udtrykte ønske om et godt og konstruktivt samarbejde i grundejerforeningen til gavn for alle. Også Bent Have takkede for fremmøde. To medlemmer takkede bestyrelsen for dens arbejde. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl Referent: Dirigent: Maj-Brit Bønløkke Jørgen Steen Jensen

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere