KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke"

Transkript

1 (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 OM Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke nr. [XXX]. NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Ingeniør, m. IDA Bjarne Spiegelhauer Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen NÆVNETS AFGØRELSE Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 stadfæstes. [XXX] (herefter benævnt klager) har ved klage af 3. juli 2012 indbragt Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen fandt Energistyrelsen, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder i sagen, som gjorde, at Energistyrelsen kunne dispensere fra klagefristens overskridelse. Energiklagenævnet forstår klagen som en klage over en energimærkningsrapport, der er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent, og hvor klager finder, at hans klage skal realitetsbehandles på trods af klagefristens overskridelse. Sagens baggrund Klager klagede den 24. april 2012 til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger under Energistyrelsen over energimærkningen af klagers ejendom beliggende [XXX]. Energimærket er udarbejdet den 3. februar 2010 af energikonsulent [XXX], Bolius Boligejernes Videncenter A/S til den tidligere ejer af ejendommen. Energimærket er ligeledes den 3. februar 2010 indberettet til Energistyrelsen.

2 Klager overtog ejendommen den 23. juni Energimærket blev anvendt ved klagers køb af ejendommen. Det fremgår af sagens akter, at klager flyttede ind i ejendommen i september Klager rettede den 21. april 2012 henvendelse til Energi- og Bygningsrådgivning A/S (herefter benævnt EBAS) 1 og gjorde opmærksom på, at han havde konstateret en mangel ved energimærkningsrapporten. Det fremgik af rapportens side 5, at bygningens ydervægge var hulrumsisolerede med polystyrengranulat. Som følge af et stort varmeforbrug i vinteren fik klager termograferet bygningen og kontrolleret murene med borede huller og kamera, hvorved det blev konstateret, at ydervæggene ikke var hulmursisolerede. Klager var derfor af den opfattelse, at EBAS havde pådraget sig et retligt ansvar for den fejlagtige oplysning i energimærkningsrapporten. EBAS besvarede klagers henvendelse ved af 23. april 2012, hvori EBAS gjorde opmærksom på, at den 1-årige klagefrist for klager over energimærkningsrapporten var udløbet, idet klager havde overtaget ejendommen den 23. juni EBAS anførte endvidere, at klager havde mulighed for at rette henvendelse til Energistyrelsen for at få dispensation fra klagefristen og fremsendte samtidig kontaktoplysninger til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. Side 2 af 15 Ved mail af 24. april 2012 indbragte klager som anført sagen for Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, der sagsbehandler sagen for Energistyrelsen. Energistyrelsen meddelte ved af 29. juni 2012 til klager styrelsens afgørelse af 14. juni 2012 om, at Energistyrelsen ikke kunne behandle klagesagen, idet den var forældet. Efter at klager den 3. juli 2012 havde indbragt denne afgørelse for Energiklagenævnet, fremsendte Energistyrelsen den 5. juli 2012 samme afgørelse til klageren igen, men nu således, at afgørelsesdatoen var berigtiget til den 29. juni I det følgende benævnes den indbragte afgørelse som Energistyrelsens afgørelse af 14. juni Energimærkningen af klagers ejendom er udarbejdet på en standardiseret energimærkningsrapport for den pågældende bygningskategori. Standardformularen for energimærkningsrapporten er udarbejdet af Energistyrelsen. Af energimærkningsrapportens side 10, afsnittet om yderligere oplysninger, fremgår følgende om klagemulighed: Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har ud- 1 Det fremgår af sagens akter, at Bolius Boligejernes Videncenter A/S og NRGi Rådgivning pr. 1. september 2012 sammenlagde sine afdelinger for tilstandsrapporter, energimærkninger og byggeskadeforsikring i et fælles selskab, Energi- og Bygningsrådgivning A/S.

3 arbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Den påklagede afgørelse Af Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 fremgår bl.a. følgende: [ ] Afgørelse i ansøgning om dispensation fra klagefrist over energimærkning nr. [XXX] af [XXX] Energistyrelsen har modtaget din skrivelse af 24. april 2012, hvori du ansøger om dispensation fra klagefristen, således at din klage over ovennævnte energimærkning kan realitetsbehandles. Side 3 af 15 Energistyrelsen finder ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der gør, at Energistyrelsen kan dispensere fra overskridelsen af klagefristen. Energistyrelsens begrundelse Den energimærkning, du klager over, er dateret den 3. februar Det fremgår af sagen, at du overtog bygningen på [XXX] den 23. juni Du klagede over energimærkningen til EBAS den 21. april EBAS afviste den 23. april d.å. at behandle din klage under henvisning til, at klagefristen var overskredet. Det fremgår af 52, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af bl.a. personligt beskikkede konsulenter skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne skal behandles efter regler i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011, jf. 52, stk. 1, 2. pkt. Af 49, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 540 af 28. maj 2011, fremgår, at klager i relation til energimærkninger, der er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, af personligt beskikkede energikonsulenter behandles efter bestemmelserne i be-

4 kendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, jf. dog bestemmelsen i 52, stk. 1, 2. pkt. Bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 indeholder ikke bestemmelser vedrørende frister for klager over energimærkninger udført af personligt beskikkede energikonsulenter. Spørgsmål om klagefrist skal derfor behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008, 49, stk. 1. Iflg. denne bestemmelse skal en klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger udført af beskikkede energikonsulenter være modtaget i Energistyrelsen seneste 1 år efter indberetningen af energimærkningen. Da energimærkningsrapporten blev indberettet den 3. februar 2010, skulle en klage derfor været kommet frem til Energistyrelsen senest den 3. februar Energistyrelsen har imidlertid først modtaget din klage den 24. april Klagefristen er derfor overskredet med mere end 14 måneder. Du har klaget 1 år og 10 måneder efter, at du overtog ejendommen. Side 4 af 15 Energikonsulentens firma, EBAS, har over for dig angivet, at fristen løber fra den dag, du overtog ejendommen, det vil sige den 23. juni I forhold hertil er fristen overskredet med 10 måneder. Du har i forbindelse med ansøgningen om dispensation fra klagefristen oplyst, at du er flyttet ind i boligen i september På grund af et stort varmeforbrug den første vinter i huset, fik du ydervæggene undersøgt først ved termografi og siden ved borehuller. Du klager under henvisning til, at ovennævnte undersøgelser viser, at hulmurene i boligen er uisolerede på trods af, at der i energimærkningsrapporten står, at ydervæggene er efterisolerede med polystyrengranulat. Du har i din ansøgning om dispensation fra klagefristen anført, at når du ikke har klaget tidligere, skyldes det, at du først efter den første vinter og efterfølgende termografering blev klar over, at noget var galt. Du har ligeledes henvist til, at der ikke står noget i energimærkningsrapporten om, at klagefristen er et år, men kun at energimærkningen gælder i 5 år. Du anfører, at hvad du ikke ved, kan du ikke rette dig efter. Du har ved mail af 18. juni d.å. til Energistyrelsen uddybende forklaret, at du mente, at man nødvendigvis skulle have et års forbrug af olie, før man ville kunne sige, om forbruget virker højt. Da du så opgørelsen over det første

5 års høje forbrug af olie, bestilte du en termografiundersøgelse, der imidlertid først kunne laves, når det var tilstrækkeligt koldt udenfor. Du har vedlagt billederne fra termografien, der synes at vise, at der ingen isolering er af hulmurene. På baggrund af termografien kontaktede du en lokal hulmurs isolatør, og du oplyser, at han via huller og kikkert konstaterede, at der ikke var skyggen af hulmursisolering. Energikonsulenten har i energimærkningsrapporten anført, at han har skønnes hulmuren efterisoleret på baggrund af, at der flere stedet på loftet lå granulat fra indblæsningen. I forbindelse (med) Energistyrelsens partshøring af energikonsulenten er denne blevet bedt om at fremsende ejeroplysningsskemaet fra energimærkningen. Energikonsulenten har oplyst, at det kunne tyde på, at der ikke har foreligget et ejeroplysningsskema, idet det i rapporten er anført, at der ikke foreligger oplysninger om forbrug. EBAS, som energikonsulenten er ansat i, anfører, at konsulentens vurdering af isoleringsforholdet i hulmuren efter firmaets opfattelse er registreret og beskrevet korrekt og i overensstemmelse med Håndbogen for Energikonsulenter og vejledningen, afsnit Endelig anfører EBAS, at (der) ikke skal gives dispensation fra klagefristen, idet der efter firmaets opfattelse ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde dette. Firmaet henviser i denne forbindelse til to af Energiklagenævnets afgørelser af henholdsvis den 13. juli 2010 (j. nr ) og af den 7. februar 2011 (jf. j.nr ). Side 5 af 15 Det følger af Energiklagenævnets praksis, at den 1-årige klagefrist i 49, stk. 1, i energimærkningsbekendtgørelsen er en forældelsesfrist. Der kan derfor som udgangspunkt ikke klages over energimærkninger efter et år efter indberetningen til Energistyrelsen, ligesom klagefristen ikke kan udsættes. Uanset at klagefristen ikke kan suspenderes, følger det af Energiklagenævnets praksis, at en for sent indgivet klage i særlige tilfælde vil kunne behandles (oprejsningsbevilling). Der vil i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en for sent indgivet klage kan realitetsbehandles, kunne lægges vægt på bl.a. klagefristens længde, fristoverskridelsens længde, om der foreligger undskyldelige grunde, afgørelsens betydning for klager samt hensynet til modstående interesser. Der henvises herved bl.a. til de ovennævnte afgørelser fra Energiklagenævnet. På baggrund af energikonsulentens oplysninger lægger Energistyrelsen til grund, at der ikke har foreligget et ejeroplysningsskema,

6 da energikonsulenten udførte energimærkningen af din bolig. Det fremgår af Håndbog for Energikonsulenter (version 2) afsnit om forberedelse og indhentning af data, at for at kunne udarbejde en retvisende energimærkning, at energikonsulenten aktivt skal søge at indhente en række oplysninger fra ejeren. Det drejer sig bl.a. om udfyldt ejeroplysningsskema og kopi af eventuel hulmursattest. Det fremgår endvidere, at hvis ejeren ikke kan eller nægter at udlevere disse oplysninger, skal det fremgå af kommentarfeltet i energimærkningsrapporten. Energikonsulenten har således pligt til at sørge for, at bl.a. ejeroplysningsskemaet er udfyldt. Det skal i denne forbindelse tillige afklares, om ejeren giver tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser af klimaskærmen (ydermuren). Det er Energistyrelsens vurdering, at en tilladelse til at foretage destruktive indgreb i mange tilfælde (er) af væsentlig betydning for at kunne foretage en korrekt vurdering af ydermuren. Ligeledes har en korrekt registrering af ydermuren afgørende betydning for det forventede energiforbrug. Energikonsulenten burde derfor have søgt at få udleveret et udfyldt ejeroplysningsskema og tilladelse til destruktive undersøgelser. Det burde ligeledes have fremgået specifikt af energimærkningsrapporten, såfremt energikonsulenten ikke mente at have fået tilladelse til at foretage destruktive indgreb, og at det derfor var nødvendigt at foretage et skøn af husmuren. At dette ikke er sket og ikke fremgår af energimærkningsrapporten må antages at være væsentlige fejl ved energimærkningen. Der henvises herved til Energiklagenævntes praksis, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 30. januar 2012 ( j. nr ). Energistyrelsen finder ud fra en umiddelbar vurdering, at en afledt fejl heraf sandsynligvis er, at ydermuren ikke er registreret korrekt. Side 6 af 15 Det følger af Energiklagenævnets praksis, at nævnet ved vurderingen af, om en klage skal behandles på trods af en fristoverskridelse, bl.a. lægger vægt på, at der i sager om klager over energimærker i almindelighed foreligger modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærkningen. Energistyrelsen finder henset hertil og efter en konkret vurdering ikke, at der i denne sag foreligger sådanne særlige tilfælde, der gør, at klagen skal behandles på trods af fristoverskridelsen. Energistyrelsen lægger herved afgørende vægt på, at klagefristen er på 12 måneder, og at klagen blev indgivet mere end 14 måneder efter klagefristens udløb og 1 år og 10 måneder efter, at du overtog ejendommen. Energikonsulenten har således tidsmæssigt

7 haft en berettiget forventning om, at energimærket ikke var eller ville blive indbragt for Energistyrelsen. Det af dig anførte om, at du først kunne konstatere varmeforbruget efter en fyringssæson og herefter først få lavet en termografering, når det blev koldt nok igen, kan efter Energistyrelsens vurdering ikke føre til et andet resultat. Der henvises herved til ovennævnte afgørelser fra Energiklagenævnet af den 13. juli 2010 (j. nr ) og af den 7. februar 2011 (jf. j. nr ) samt til nævnet afgørelse af 14. december 2009 (j. nr ). I betragtning af, at der er tale om en meget væsentlig fristoverskridelse, finder Energistyrelsen ikke, at det forhold, at du efter vores vurdering sandsynligvis ville få medhold, såfremt din klage blev realitetsbehandlet, kan føre til et andet resultat. Klagevejledning [ ] Side 7 af 15 Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at hans klage over energimærkningsrapporten skal realitetsbehandles på trods af klagefristens overskridelse. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Klager var ikke bekendt med klagefristen. Klagefristen fremgår ikke af energimærkningsrapporten. Af energimærkningsrapporten fremgår alene, at energimærkningen er gyldig i 5 år. Når man køber et hus og får udleveret energimærkningsrapporten, kan det ikke forventes, at klager har læst bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. De oplysninger, som klager skal bruge, bør fremgå af energimærkningsrapporten, herunder oplysninger om klagefrist. Klagefristen burde være lige så lang som energimærkningens gyldighedsperiode, det vil sige 5 år. Klager havde ikke mulighed for at klage før det tidspunkt, hvor klagen blev indgivet. Klager flyttede ind i ejendommen i september I maj 2011 konstaterede klager et meget stort olieforbrug for vinteren , hvorefter han rettede henvendelse til et firma med henblik på termografering af bygningen. Klager fik oplyst af det pågældende firma, at termograferingen måtte vente til den kommende vinter, da der skulle være en vis forskel mellem ude- og indetemperatur. Termograferingen blev gennemført i januar Efter korrespondance med EBAS blev klagen indgivet.

8 Det forhold, at Energistyrelsen i sin afgørelse vurderer, at såfremt klagen blev realitetsbehandlet, ville klager sandsynligvis få medhold, bør føre til, at klagen over energimærkningsrapporten realitetsbehandles. Energikonsulent Thomas Thomasens og EBAS synspunkter og bemærkninger Ved sagens behandling for Energiklagenævnet er energikonsulent Thomas Thomsen ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. I forbindelse med sagens behandling for Energistyrelsen har EBAS og Thomas Thomsen dog afgivet følgende bemærkninger: Det har ikke været muligt at fremskaffe ejeroplysningsskemaet. I energimærkningsrapporten er det anført, at der ikke foreligger oplysninger om forbrug, hvilket kunne tyde på, at der sandsynligvis ikke var udfyldt noget ejeroplysningsskema i forbindelse med energimærkningen. Side 8 af 15 Det fremgår af energimærkningsrapporten, at hulmuren er isoleret med polystyrenkugler (løs flamingo) på grundlag af observationer i tagrummet. I tagrummet har der ligget løse flamingokugler ude ved ydervæggene, som tydeligvis har været hulmursisolering, der er blæst fra hulmuren op i tagrummet gennem ydervæggen i forbindelse med indblæsning af hulmursisolering. Der må derfor have været hulmursisoleret i et eller andet omfang. Hvorvidt der stadig er isolering tilbage i hulmuren er uafklaret. Forholdet er registreret og beskrevet korrekt ifølge Håndbog for Energikonsulenter og vejledningen i afsnit 3.1. EBAS er af den opfattelse, at klagefristen er overskredet, og at klagen ikke skal realitetsbehandles. EBAS er af den opfattelse, at der ikke er særlige omstændigheder i sagen, som giver grundlag for at sagen realitetsbehandles. Hertil påberåber EBAS sig Energiklagenævnets afgørelser i j. nr og j. nr , eks. nr Energistyrelsens udtalelse til sagen Energistyrelsen henholder sig til begrundelsen i den påklagede afgørelse. Retsgrundlaget Klagen blev indgivet til Energistyrelsen den 24. april På tidspunktet for klagens indgivelse var bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger gældende. Reglerne om klageadgang følger af 49, stk. 8, og 52, stk. 1, hvoraf fremgår følgende: [ ]

9 49. [ ] Stk. 8. Klager og sager om kvalitetssikring i relation til energimærkninger, der er udført enten i henhold til stk. 6, jf. stk. 7, eller i henhold til bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, af personligt beskikkede energikonsulenter og tjenesteydere, der har været fast etablerede som personligt beskikkede energikonsulenter, behandles efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, jf. dog 52, stk. 1, 2. pkt. [ ] 52. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter, uvildige eksperter eller af certificerede energimærkningsfirmaer samt sager om kvalitetssikring skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. [ ] Side 9 af 15 Reglerne om klagefrist og Energistyrelsens henholdsvis Energiklagenævnets kompetence i forbindelse hermed følger af 49 og 51 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger (herefter benævnt energimærkningsbekendtgørelsen), hvoraf fremgår følgende: [ ] 49. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af 1) ejere, jf. 1, stk. 2, nr. 12, 2) ejere af ejerlejligheder og 3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder. Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. [...] 51. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet

10 1) Den, der som ejer m.v. indgiver klage over energimærkninger som nævnt i 49, stk. 1, kan påklage Energistyrelsens afgørelse af klagesagen. [...] Reglerne om anvendelse af standardformularer for energimærkningsrapporter fremgår af 8, stk. 2, i energimærkningsbekendtgørelsen: [ ] 8. [ ] Stk. 2. Energimærkningen skal udarbejdes i en standardiseret energimærkningsrapport for pågældende bygningskategori. Standardformularer for energimærkningsrapporter udarbejdes af Energistyrelsen. [ ] Side 10 af 15 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har tidligere truffet afgørelser om den 1-årige klagefrist i energimærkningsbekendtgørelsens 49, stk. 1. Af nævnets praksis fremgår, at nævnet forstår bestemmelsen i 49, stk. 1, som en forældelsesregel. Der kan således som udgangspunkt ikke klages over energimærker efter et år efter indberetningen af energimærket til Energistyrelsen. Ved afgørelse af 14. december 2009 (j.nr ) behandlede Energiklagenævnet en klage over Energistyrelsens afgørelse af 30. marts 2009, hvorved Energistyrelsen fandt, at klagefristen i henhold til 49, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen var overskredet. Energimærket var udarbejdet den 8. marts 2007, og klager indbragte det for Energistyrelsen ved klage af 24. april På trods af klagefristens overskridelse realitetsbehandlede Energistyrelsen dog den konkrete sag. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse. (J.nr ) Energistyrelsen henviste herved til, at klagefristen udløb den 8. marts 2008, at ejendommen først blev overtaget af klager den 7. april 2008, at den 1-årige klagefrist ikke fremgik klart af afsnittet om klagemulighed i energimærkningsrapporten, samt at Energistyrelsen ved indbringelsen af klagen ikke havde oplyst klager om, at klagen var forældet. Energistyrelsen behandlede på denne baggrund klagen, uanset at klagefristen var overskredet. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse under henvisning til de af Energistyrelsen anførte grunde, samt det forhold, at

11 klagen var indgivet relativ kort tid efter klagers overtagelse af ejendommen. Ved afgørelse af 14. december 2009 (j.nr ) fandt Energiklagenævnet efter en konkret vurdering, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der gjorde, at en klage over et energimærke skulle behandles på trods af en overskridelse af klagefristen. (J.nr ) Energiklagenævnet lagde navnlig vægt på, at der i sager om klager over energimærker i almindelighed foreligger modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket. Energiklagenævnet lagde endvidere vægt på, at klagen blev indgivet mere end fem måneder efter, at klager havde overtaget ejendommen. Det af klager anførte om, at klager først kunne konstatere de anførte fejl i energimærkningen, da efteråret satte ind, kunne ikke føre til et andet resultat. Hertil bemærkede Energiklagenævnet, at energimærket var udtaget til teknisk revision af Energistyrelsen, hvorved klagers interesser i et vist omfang ville blive tilgodeset. Energiklagenævnet stadfæstede på den baggrund Energistyrelsens afgørelse om at afvise at realitetsbehandle klagen. Side 11 af 15 Der kan endvidere henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 13. juli 2010 (j.nr ). Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energistyrelsens afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da den var indgivet for sent. (J.nr ) Energimærket var udarbejdet og indberettet den 24. maj Klager indbragte energimærket for Energistyrelsen ved klage af 12. maj Energistyrelsen afviste at behandle klagen, idet klagefristen var overskredet med næsten et år, og idet styrelsen vurderede, at der ikke forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, der bevirkede, at styrelsen kunne se bort fra overskridelsen af klagefristen og realitetsbehandle klagen. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse bl.a., at et energimærke ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, hvorfor der ikke i henhold til forvaltningslovens 25, er pligt til at give behørig klagevejledning med den konsekvens, at en ufuldstændig klagevejledning medfører suspension af klagefristen. Det forhold, at den 1-årige klagefrist ikke fremgik af energimærket førte derfor ikke til, at en ufuldstændig klagevejledning medførte suspension af klagefristen.

12 Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse endvidere, at selvom klagefristen ikke kunne suspenderes, vil en for sent indgivet klage i visse særlige tilfælde på ulovbestemt grundlag kunne behandles (oprejsningsbevilling). Under henvisning til den forvaltningsretlige teori og litteratur fandt Energiklagenævnet efter en konkret vurdering herefter ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at klagen kunne realitetsbehandles på trods af overskridelsen af klagefristen. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der i sager om klager over energimærkninger i almindelighed foreligger modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket, og at klagen blev indgivet mere end 1 år efter at klagefristen udløb samt mere end 2 år efter, at klager flyttede ind i ejendommen. Det af klager anførte om, at det var vanskeligt for klager at fremskaffe et eksemplar af energimærkningen, og at energimærkningen af ejendommen først blev indberettet måneder efter, at der blev givet indflytningstilladelse og indflytning fandt sted, kunne ikke føre til et andet resultat, da klager havde haft mulighed for at lade energimærkningen udarbejde for sælgers regning, jf. 6, stk. 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Side 12 af 15 Afslutningsvis kan der henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 7. februar 2011 i j. nr , hvori Energiklagenævnet af ovennævnte grunde ligeledes stadfæstede Energistyrelsens afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da den var indgivet for sent. Afgørelserne er offentliggjorte i anonymiserede form på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet afgørelser (lov om fremme af energibesparelser i bygninger). Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningen, jf. 49, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen. I den foreliggende sag blev energimærket udarbejdet og indberettet til Energistyrelsen den 3. februar 2010, hvorfor fristen for at klage over mærket udløb den 3. februar Klagen blev modtaget hos Energistyrelsen den 24. april Klagen blev således modtaget mere end 14 måneder efter klagefristens udløb, og klagen er derfor ikke indgivet rettidigt. På tidspunktet for energimærkets udarbejdelse indeholdte standardformularerne for energimærkningsrapporter der i medfør af energimærkningsbekendtgørelsens 8, stk. 2, var udarbejdet af Energistyrelsen, og som de be-

13 skikkede energikonsulenter havde pligt til at anvende ikke oplysninger om den 1-årige klagefrist/forældelsesfrist. Energimærkningsrapporten for klagers ejendom er udført på en sådan standardformular. Energiklagenævnet er enigt med klageren i, at det er uhensigtsmæssigt, at klagefristen/forældelsesfristen ikke fremgår af energimærkningsrapporten for klagers ejendom. Energimærkningsbekendtgørelsen indeholder imidlertid ikke en regel om, at klagefristen skal fremgå af standardformularerne for energimærkningsrapporter. Som det ligeledes fremgår af Energiklagenævnets praksis ovenfor, er et energimærke ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, hvorfor der ikke, i henhold til forvaltningslovens 25, er pligt til at give behørig klagevejledning i energimærkningsrapporten med den konsekvens, at en ufuldstændig klagevejledning medfører suspension af klagefristen. Det forhold, at den 1-årige klagefrist/forældelsesfrist ikke fremgår af energimærket, kan derfor ikke føre til, at klagen skal behandles trods fristoverskridelsen. Side 13 af 15 Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at Energistyrelsen senere har ændret standardformularerne, og at klagefristen/forældelsesfristen på 1 år nu fremgår af standardformularerne for energimærkningsrapporter. På hjemmesiden for Sekretariatet for Energieffektive Bygninger fremgår endvidere en klagevejledning, der indeholder oplysning om klagefristen/forældelsesfristen på 1 år. Det følger af Energiklagenævnets praksis, at den 1-årige klagefrist i 49, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen er en forældelsesfrist. Der kan derfor som udgangspunkt ikke klages over energimærker senere end 1 år efter indberetningen til Energistyrelsen, ligesom fristen ikke kan udsættes. Der henvises i den forbindelse til Energiklagenævnets afgørelser af 14. december 2009 (j. nr ), 13. juli 2010 (j.nr ), samt 7. februar 2011 (j. nr ), jf. ovenfor under afsnittet Energiklagenævnets praksis. Uanset at klagefristen ikke kan suspenderes, følger det dog af Energiklagenævnets praksis, at en for sent indgivet klage i særlige tilfælde vil kunne behandles (oprejsningsbevilling), se afgørelserne af 14. december 2009 (j. nr ) og 21. december 2012 (j. nr ). Der vil i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en for sent indgivet klage kan behandles, kunne lægges vægt på bl.a. klagefristens længde, fristoverskridelsens længde, om der foreligger undskyldelige grunde, afgørelsens betydning for klager samt hensynet til modstående interesser. Der kan læses mere om oprejsningsbevilling i bl.a. bogen Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 980 ff. Det fremgår af Energiklagenævnets praksis, at nævnet ved vurderingen af, om en klage skal behandles på trods af en fristoverskridelse, bl.a. lægger vægt på, at der i sager om klager over energimærker i almindelighed foreligger modstå-

14 ende interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket. Energiklagenævnet finder, at der i nærværende sag foreligger sådanne modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket. Efter en konkret vurdering finder Energiklagenævnet, at der i nærværende sag ikke foreligger særlige forhold, der gør, at klagen skal realitetsbehandles på trods af fristoverskridelsen. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at energikonsulenten efter de foreliggende oplysninger ikke havde hørt om sagen før april 2012, hvorved energikonsulenten med rette havde kunne indstille sig på, at der ikke ville blive klaget over energimærket. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at klagen blev indgivet mere end 14 måneder efter klagefristens udløb, ca. 22 måneder efter, at klager overtog ejendommen, og ca. 19 måneder efter at klager flyttede ind i ejendommen. Side 14 af 15 For så vidt angår det af klager anførte, hvorefter klager først kunne konstatere varmeforbruget efter en fuld fyringssæson, og at klager herefter afventede en termografisk undersøgelse af ejendommen, bemærker Energiklagenævnet, at klager burde have rettet henvendelse til energikonsulenten allerede på det tidspunkt, hvor klager formodede, at der var fejl/mangler ved energimærket, jf. herved energimærkets afsnit om klagemulighed. Herved kunne energikonsulenten være bragt ud af forventningen om, at der ikke ville blive klaget over energimærket. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at klager relativt hurtigt kunne have fået foretaget boreprøver uden at afvente en termografering af bygningen. Energiklagenævnet har overvejet om det forhold, at Energistyrelsen i afgørelsen af 14. juni 2012 udtaler, at der formentlig er en væsentlig mangel ved energimærket, skulle føre til et andet resultat. Nævnet kan således ved overvejelse om oprejsningsbevilling lægge vægt på sandsynligheden for, at klageren ville få medhold. Energiklagenævnet finder det uheldigt, at Energistyrelsen på et ufuldstændig sagsoplysningsgrundlag har udtalt sig foreløbigt om det mulige udfald af sagens materielle del. Henset til den væsentlige overskridelse af klagefristen finder nævnet efter en konkret vurdering af sagen, at Energistyrelsens udtalelse om sagens materielle forhold ikke kan føre til, at sagen bør tages under realitetsbehandling. Energiklagenævnet har herved ikke har taget stilling til, hvorvidt der foreligger en væsentlig mangel ved energimærket. Energiklagenævnet har i den forbindelse også henset til, at et eventuelt erstatningsansvar mellem energikonsulenten og klager er et civilretligt spørgsmål, der ikke er omfattet af nævnets eller Energistyrelsens kompetence, men som kan afklares ved et søgsmål mellem parterne ved domstolene. Energiklagenævnet skal endvidere bemærke, at Energistyrelsen på grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen, og uanset det forhold at klagefristen er

15 overskredet, har mulighed for at udtage energimærkningen af klagers ejendom til teknisk revision i forbindelse med kvalitetssikring af energimærkningsordningen. Herefter stadfæstes Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 25. februar Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 2 Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 15 af 15 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Arendse Veirø Fuldmægtig, cand. jur. 2 Lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret udgave af afgørelsen Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Blok B Skejbygårdsvej 19a 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juni 2013 Til den 28. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Skejbygårdsvej 19C 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 2013 Til den 30. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Parcel D Soklen 1 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. december 2013 Til den 6. december 2023. Energimærkningsnummer 311030069

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14 5260 Odense S Gyldig fra den 10-02-2012 til den 10-02-2022 Energimærkningsnummer 10003920 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Vestervangsparken 16 4550 Asnæs Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2014 Til den 18. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trekanten 2 Postnr./by: 4571 Grevinge BBR-nr.: 306-007681 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hjortebakken 38 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer 311061822

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Røddikvej 6 8464 Galten Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. december 2012 Til den 18. december 2022. Energimærkningsnummer 310017976

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hvissingeparken 13B 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2014 Til den 19. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport over et nyt enfamilieshus beliggende Tagskægget 76 9380 Vestbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ny Studstrupvej 2 a 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2013 Til den 31. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere