KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke"

Transkript

1 (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 OM Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke nr. [XXX]. NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Ingeniør, m. IDA Bjarne Spiegelhauer Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen NÆVNETS AFGØRELSE Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 stadfæstes. [XXX] (herefter benævnt klager) har ved klage af 3. juli 2012 indbragt Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen fandt Energistyrelsen, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder i sagen, som gjorde, at Energistyrelsen kunne dispensere fra klagefristens overskridelse. Energiklagenævnet forstår klagen som en klage over en energimærkningsrapport, der er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent, og hvor klager finder, at hans klage skal realitetsbehandles på trods af klagefristens overskridelse. Sagens baggrund Klager klagede den 24. april 2012 til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger under Energistyrelsen over energimærkningen af klagers ejendom beliggende [XXX]. Energimærket er udarbejdet den 3. februar 2010 af energikonsulent [XXX], Bolius Boligejernes Videncenter A/S til den tidligere ejer af ejendommen. Energimærket er ligeledes den 3. februar 2010 indberettet til Energistyrelsen.

2 Klager overtog ejendommen den 23. juni Energimærket blev anvendt ved klagers køb af ejendommen. Det fremgår af sagens akter, at klager flyttede ind i ejendommen i september Klager rettede den 21. april 2012 henvendelse til Energi- og Bygningsrådgivning A/S (herefter benævnt EBAS) 1 og gjorde opmærksom på, at han havde konstateret en mangel ved energimærkningsrapporten. Det fremgik af rapportens side 5, at bygningens ydervægge var hulrumsisolerede med polystyrengranulat. Som følge af et stort varmeforbrug i vinteren fik klager termograferet bygningen og kontrolleret murene med borede huller og kamera, hvorved det blev konstateret, at ydervæggene ikke var hulmursisolerede. Klager var derfor af den opfattelse, at EBAS havde pådraget sig et retligt ansvar for den fejlagtige oplysning i energimærkningsrapporten. EBAS besvarede klagers henvendelse ved af 23. april 2012, hvori EBAS gjorde opmærksom på, at den 1-årige klagefrist for klager over energimærkningsrapporten var udløbet, idet klager havde overtaget ejendommen den 23. juni EBAS anførte endvidere, at klager havde mulighed for at rette henvendelse til Energistyrelsen for at få dispensation fra klagefristen og fremsendte samtidig kontaktoplysninger til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. Side 2 af 15 Ved mail af 24. april 2012 indbragte klager som anført sagen for Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, der sagsbehandler sagen for Energistyrelsen. Energistyrelsen meddelte ved af 29. juni 2012 til klager styrelsens afgørelse af 14. juni 2012 om, at Energistyrelsen ikke kunne behandle klagesagen, idet den var forældet. Efter at klager den 3. juli 2012 havde indbragt denne afgørelse for Energiklagenævnet, fremsendte Energistyrelsen den 5. juli 2012 samme afgørelse til klageren igen, men nu således, at afgørelsesdatoen var berigtiget til den 29. juni I det følgende benævnes den indbragte afgørelse som Energistyrelsens afgørelse af 14. juni Energimærkningen af klagers ejendom er udarbejdet på en standardiseret energimærkningsrapport for den pågældende bygningskategori. Standardformularen for energimærkningsrapporten er udarbejdet af Energistyrelsen. Af energimærkningsrapportens side 10, afsnittet om yderligere oplysninger, fremgår følgende om klagemulighed: Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har ud- 1 Det fremgår af sagens akter, at Bolius Boligejernes Videncenter A/S og NRGi Rådgivning pr. 1. september 2012 sammenlagde sine afdelinger for tilstandsrapporter, energimærkninger og byggeskadeforsikring i et fælles selskab, Energi- og Bygningsrådgivning A/S.

3 arbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Den påklagede afgørelse Af Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 fremgår bl.a. følgende: [ ] Afgørelse i ansøgning om dispensation fra klagefrist over energimærkning nr. [XXX] af [XXX] Energistyrelsen har modtaget din skrivelse af 24. april 2012, hvori du ansøger om dispensation fra klagefristen, således at din klage over ovennævnte energimærkning kan realitetsbehandles. Side 3 af 15 Energistyrelsen finder ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der gør, at Energistyrelsen kan dispensere fra overskridelsen af klagefristen. Energistyrelsens begrundelse Den energimærkning, du klager over, er dateret den 3. februar Det fremgår af sagen, at du overtog bygningen på [XXX] den 23. juni Du klagede over energimærkningen til EBAS den 21. april EBAS afviste den 23. april d.å. at behandle din klage under henvisning til, at klagefristen var overskredet. Det fremgår af 52, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af bl.a. personligt beskikkede konsulenter skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne skal behandles efter regler i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011, jf. 52, stk. 1, 2. pkt. Af 49, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 540 af 28. maj 2011, fremgår, at klager i relation til energimærkninger, der er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, af personligt beskikkede energikonsulenter behandles efter bestemmelserne i be-

4 kendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, jf. dog bestemmelsen i 52, stk. 1, 2. pkt. Bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 indeholder ikke bestemmelser vedrørende frister for klager over energimærkninger udført af personligt beskikkede energikonsulenter. Spørgsmål om klagefrist skal derfor behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008, 49, stk. 1. Iflg. denne bestemmelse skal en klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger udført af beskikkede energikonsulenter være modtaget i Energistyrelsen seneste 1 år efter indberetningen af energimærkningen. Da energimærkningsrapporten blev indberettet den 3. februar 2010, skulle en klage derfor været kommet frem til Energistyrelsen senest den 3. februar Energistyrelsen har imidlertid først modtaget din klage den 24. april Klagefristen er derfor overskredet med mere end 14 måneder. Du har klaget 1 år og 10 måneder efter, at du overtog ejendommen. Side 4 af 15 Energikonsulentens firma, EBAS, har over for dig angivet, at fristen løber fra den dag, du overtog ejendommen, det vil sige den 23. juni I forhold hertil er fristen overskredet med 10 måneder. Du har i forbindelse med ansøgningen om dispensation fra klagefristen oplyst, at du er flyttet ind i boligen i september På grund af et stort varmeforbrug den første vinter i huset, fik du ydervæggene undersøgt først ved termografi og siden ved borehuller. Du klager under henvisning til, at ovennævnte undersøgelser viser, at hulmurene i boligen er uisolerede på trods af, at der i energimærkningsrapporten står, at ydervæggene er efterisolerede med polystyrengranulat. Du har i din ansøgning om dispensation fra klagefristen anført, at når du ikke har klaget tidligere, skyldes det, at du først efter den første vinter og efterfølgende termografering blev klar over, at noget var galt. Du har ligeledes henvist til, at der ikke står noget i energimærkningsrapporten om, at klagefristen er et år, men kun at energimærkningen gælder i 5 år. Du anfører, at hvad du ikke ved, kan du ikke rette dig efter. Du har ved mail af 18. juni d.å. til Energistyrelsen uddybende forklaret, at du mente, at man nødvendigvis skulle have et års forbrug af olie, før man ville kunne sige, om forbruget virker højt. Da du så opgørelsen over det første

5 års høje forbrug af olie, bestilte du en termografiundersøgelse, der imidlertid først kunne laves, når det var tilstrækkeligt koldt udenfor. Du har vedlagt billederne fra termografien, der synes at vise, at der ingen isolering er af hulmurene. På baggrund af termografien kontaktede du en lokal hulmurs isolatør, og du oplyser, at han via huller og kikkert konstaterede, at der ikke var skyggen af hulmursisolering. Energikonsulenten har i energimærkningsrapporten anført, at han har skønnes hulmuren efterisoleret på baggrund af, at der flere stedet på loftet lå granulat fra indblæsningen. I forbindelse (med) Energistyrelsens partshøring af energikonsulenten er denne blevet bedt om at fremsende ejeroplysningsskemaet fra energimærkningen. Energikonsulenten har oplyst, at det kunne tyde på, at der ikke har foreligget et ejeroplysningsskema, idet det i rapporten er anført, at der ikke foreligger oplysninger om forbrug. EBAS, som energikonsulenten er ansat i, anfører, at konsulentens vurdering af isoleringsforholdet i hulmuren efter firmaets opfattelse er registreret og beskrevet korrekt og i overensstemmelse med Håndbogen for Energikonsulenter og vejledningen, afsnit Endelig anfører EBAS, at (der) ikke skal gives dispensation fra klagefristen, idet der efter firmaets opfattelse ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde dette. Firmaet henviser i denne forbindelse til to af Energiklagenævnets afgørelser af henholdsvis den 13. juli 2010 (j. nr ) og af den 7. februar 2011 (jf. j.nr ). Side 5 af 15 Det følger af Energiklagenævnets praksis, at den 1-årige klagefrist i 49, stk. 1, i energimærkningsbekendtgørelsen er en forældelsesfrist. Der kan derfor som udgangspunkt ikke klages over energimærkninger efter et år efter indberetningen til Energistyrelsen, ligesom klagefristen ikke kan udsættes. Uanset at klagefristen ikke kan suspenderes, følger det af Energiklagenævnets praksis, at en for sent indgivet klage i særlige tilfælde vil kunne behandles (oprejsningsbevilling). Der vil i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en for sent indgivet klage kan realitetsbehandles, kunne lægges vægt på bl.a. klagefristens længde, fristoverskridelsens længde, om der foreligger undskyldelige grunde, afgørelsens betydning for klager samt hensynet til modstående interesser. Der henvises herved bl.a. til de ovennævnte afgørelser fra Energiklagenævnet. På baggrund af energikonsulentens oplysninger lægger Energistyrelsen til grund, at der ikke har foreligget et ejeroplysningsskema,

6 da energikonsulenten udførte energimærkningen af din bolig. Det fremgår af Håndbog for Energikonsulenter (version 2) afsnit om forberedelse og indhentning af data, at for at kunne udarbejde en retvisende energimærkning, at energikonsulenten aktivt skal søge at indhente en række oplysninger fra ejeren. Det drejer sig bl.a. om udfyldt ejeroplysningsskema og kopi af eventuel hulmursattest. Det fremgår endvidere, at hvis ejeren ikke kan eller nægter at udlevere disse oplysninger, skal det fremgå af kommentarfeltet i energimærkningsrapporten. Energikonsulenten har således pligt til at sørge for, at bl.a. ejeroplysningsskemaet er udfyldt. Det skal i denne forbindelse tillige afklares, om ejeren giver tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser af klimaskærmen (ydermuren). Det er Energistyrelsens vurdering, at en tilladelse til at foretage destruktive indgreb i mange tilfælde (er) af væsentlig betydning for at kunne foretage en korrekt vurdering af ydermuren. Ligeledes har en korrekt registrering af ydermuren afgørende betydning for det forventede energiforbrug. Energikonsulenten burde derfor have søgt at få udleveret et udfyldt ejeroplysningsskema og tilladelse til destruktive undersøgelser. Det burde ligeledes have fremgået specifikt af energimærkningsrapporten, såfremt energikonsulenten ikke mente at have fået tilladelse til at foretage destruktive indgreb, og at det derfor var nødvendigt at foretage et skøn af husmuren. At dette ikke er sket og ikke fremgår af energimærkningsrapporten må antages at være væsentlige fejl ved energimærkningen. Der henvises herved til Energiklagenævntes praksis, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 30. januar 2012 ( j. nr ). Energistyrelsen finder ud fra en umiddelbar vurdering, at en afledt fejl heraf sandsynligvis er, at ydermuren ikke er registreret korrekt. Side 6 af 15 Det følger af Energiklagenævnets praksis, at nævnet ved vurderingen af, om en klage skal behandles på trods af en fristoverskridelse, bl.a. lægger vægt på, at der i sager om klager over energimærker i almindelighed foreligger modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærkningen. Energistyrelsen finder henset hertil og efter en konkret vurdering ikke, at der i denne sag foreligger sådanne særlige tilfælde, der gør, at klagen skal behandles på trods af fristoverskridelsen. Energistyrelsen lægger herved afgørende vægt på, at klagefristen er på 12 måneder, og at klagen blev indgivet mere end 14 måneder efter klagefristens udløb og 1 år og 10 måneder efter, at du overtog ejendommen. Energikonsulenten har således tidsmæssigt

7 haft en berettiget forventning om, at energimærket ikke var eller ville blive indbragt for Energistyrelsen. Det af dig anførte om, at du først kunne konstatere varmeforbruget efter en fyringssæson og herefter først få lavet en termografering, når det blev koldt nok igen, kan efter Energistyrelsens vurdering ikke føre til et andet resultat. Der henvises herved til ovennævnte afgørelser fra Energiklagenævnet af den 13. juli 2010 (j. nr ) og af den 7. februar 2011 (jf. j. nr ) samt til nævnet afgørelse af 14. december 2009 (j. nr ). I betragtning af, at der er tale om en meget væsentlig fristoverskridelse, finder Energistyrelsen ikke, at det forhold, at du efter vores vurdering sandsynligvis ville få medhold, såfremt din klage blev realitetsbehandlet, kan føre til et andet resultat. Klagevejledning [ ] Side 7 af 15 Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at hans klage over energimærkningsrapporten skal realitetsbehandles på trods af klagefristens overskridelse. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Klager var ikke bekendt med klagefristen. Klagefristen fremgår ikke af energimærkningsrapporten. Af energimærkningsrapporten fremgår alene, at energimærkningen er gyldig i 5 år. Når man køber et hus og får udleveret energimærkningsrapporten, kan det ikke forventes, at klager har læst bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. De oplysninger, som klager skal bruge, bør fremgå af energimærkningsrapporten, herunder oplysninger om klagefrist. Klagefristen burde være lige så lang som energimærkningens gyldighedsperiode, det vil sige 5 år. Klager havde ikke mulighed for at klage før det tidspunkt, hvor klagen blev indgivet. Klager flyttede ind i ejendommen i september I maj 2011 konstaterede klager et meget stort olieforbrug for vinteren , hvorefter han rettede henvendelse til et firma med henblik på termografering af bygningen. Klager fik oplyst af det pågældende firma, at termograferingen måtte vente til den kommende vinter, da der skulle være en vis forskel mellem ude- og indetemperatur. Termograferingen blev gennemført i januar Efter korrespondance med EBAS blev klagen indgivet.

8 Det forhold, at Energistyrelsen i sin afgørelse vurderer, at såfremt klagen blev realitetsbehandlet, ville klager sandsynligvis få medhold, bør føre til, at klagen over energimærkningsrapporten realitetsbehandles. Energikonsulent Thomas Thomasens og EBAS synspunkter og bemærkninger Ved sagens behandling for Energiklagenævnet er energikonsulent Thomas Thomsen ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. I forbindelse med sagens behandling for Energistyrelsen har EBAS og Thomas Thomsen dog afgivet følgende bemærkninger: Det har ikke været muligt at fremskaffe ejeroplysningsskemaet. I energimærkningsrapporten er det anført, at der ikke foreligger oplysninger om forbrug, hvilket kunne tyde på, at der sandsynligvis ikke var udfyldt noget ejeroplysningsskema i forbindelse med energimærkningen. Side 8 af 15 Det fremgår af energimærkningsrapporten, at hulmuren er isoleret med polystyrenkugler (løs flamingo) på grundlag af observationer i tagrummet. I tagrummet har der ligget løse flamingokugler ude ved ydervæggene, som tydeligvis har været hulmursisolering, der er blæst fra hulmuren op i tagrummet gennem ydervæggen i forbindelse med indblæsning af hulmursisolering. Der må derfor have været hulmursisoleret i et eller andet omfang. Hvorvidt der stadig er isolering tilbage i hulmuren er uafklaret. Forholdet er registreret og beskrevet korrekt ifølge Håndbog for Energikonsulenter og vejledningen i afsnit 3.1. EBAS er af den opfattelse, at klagefristen er overskredet, og at klagen ikke skal realitetsbehandles. EBAS er af den opfattelse, at der ikke er særlige omstændigheder i sagen, som giver grundlag for at sagen realitetsbehandles. Hertil påberåber EBAS sig Energiklagenævnets afgørelser i j. nr og j. nr , eks. nr Energistyrelsens udtalelse til sagen Energistyrelsen henholder sig til begrundelsen i den påklagede afgørelse. Retsgrundlaget Klagen blev indgivet til Energistyrelsen den 24. april På tidspunktet for klagens indgivelse var bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger gældende. Reglerne om klageadgang følger af 49, stk. 8, og 52, stk. 1, hvoraf fremgår følgende: [ ]

9 49. [ ] Stk. 8. Klager og sager om kvalitetssikring i relation til energimærkninger, der er udført enten i henhold til stk. 6, jf. stk. 7, eller i henhold til bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, af personligt beskikkede energikonsulenter og tjenesteydere, der har været fast etablerede som personligt beskikkede energikonsulenter, behandles efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, jf. dog 52, stk. 1, 2. pkt. [ ] 52. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter, uvildige eksperter eller af certificerede energimærkningsfirmaer samt sager om kvalitetssikring skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. [ ] Side 9 af 15 Reglerne om klagefrist og Energistyrelsens henholdsvis Energiklagenævnets kompetence i forbindelse hermed følger af 49 og 51 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger (herefter benævnt energimærkningsbekendtgørelsen), hvoraf fremgår følgende: [ ] 49. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af 1) ejere, jf. 1, stk. 2, nr. 12, 2) ejere af ejerlejligheder og 3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder. Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. [...] 51. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet

10 1) Den, der som ejer m.v. indgiver klage over energimærkninger som nævnt i 49, stk. 1, kan påklage Energistyrelsens afgørelse af klagesagen. [...] Reglerne om anvendelse af standardformularer for energimærkningsrapporter fremgår af 8, stk. 2, i energimærkningsbekendtgørelsen: [ ] 8. [ ] Stk. 2. Energimærkningen skal udarbejdes i en standardiseret energimærkningsrapport for pågældende bygningskategori. Standardformularer for energimærkningsrapporter udarbejdes af Energistyrelsen. [ ] Side 10 af 15 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har tidligere truffet afgørelser om den 1-årige klagefrist i energimærkningsbekendtgørelsens 49, stk. 1. Af nævnets praksis fremgår, at nævnet forstår bestemmelsen i 49, stk. 1, som en forældelsesregel. Der kan således som udgangspunkt ikke klages over energimærker efter et år efter indberetningen af energimærket til Energistyrelsen. Ved afgørelse af 14. december 2009 (j.nr ) behandlede Energiklagenævnet en klage over Energistyrelsens afgørelse af 30. marts 2009, hvorved Energistyrelsen fandt, at klagefristen i henhold til 49, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen var overskredet. Energimærket var udarbejdet den 8. marts 2007, og klager indbragte det for Energistyrelsen ved klage af 24. april På trods af klagefristens overskridelse realitetsbehandlede Energistyrelsen dog den konkrete sag. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse. (J.nr ) Energistyrelsen henviste herved til, at klagefristen udløb den 8. marts 2008, at ejendommen først blev overtaget af klager den 7. april 2008, at den 1-årige klagefrist ikke fremgik klart af afsnittet om klagemulighed i energimærkningsrapporten, samt at Energistyrelsen ved indbringelsen af klagen ikke havde oplyst klager om, at klagen var forældet. Energistyrelsen behandlede på denne baggrund klagen, uanset at klagefristen var overskredet. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse under henvisning til de af Energistyrelsen anførte grunde, samt det forhold, at

11 klagen var indgivet relativ kort tid efter klagers overtagelse af ejendommen. Ved afgørelse af 14. december 2009 (j.nr ) fandt Energiklagenævnet efter en konkret vurdering, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der gjorde, at en klage over et energimærke skulle behandles på trods af en overskridelse af klagefristen. (J.nr ) Energiklagenævnet lagde navnlig vægt på, at der i sager om klager over energimærker i almindelighed foreligger modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket. Energiklagenævnet lagde endvidere vægt på, at klagen blev indgivet mere end fem måneder efter, at klager havde overtaget ejendommen. Det af klager anførte om, at klager først kunne konstatere de anførte fejl i energimærkningen, da efteråret satte ind, kunne ikke føre til et andet resultat. Hertil bemærkede Energiklagenævnet, at energimærket var udtaget til teknisk revision af Energistyrelsen, hvorved klagers interesser i et vist omfang ville blive tilgodeset. Energiklagenævnet stadfæstede på den baggrund Energistyrelsens afgørelse om at afvise at realitetsbehandle klagen. Side 11 af 15 Der kan endvidere henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 13. juli 2010 (j.nr ). Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet Energistyrelsens afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da den var indgivet for sent. (J.nr ) Energimærket var udarbejdet og indberettet den 24. maj Klager indbragte energimærket for Energistyrelsen ved klage af 12. maj Energistyrelsen afviste at behandle klagen, idet klagefristen var overskredet med næsten et år, og idet styrelsen vurderede, at der ikke forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, der bevirkede, at styrelsen kunne se bort fra overskridelsen af klagefristen og realitetsbehandle klagen. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse bl.a., at et energimærke ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, hvorfor der ikke i henhold til forvaltningslovens 25, er pligt til at give behørig klagevejledning med den konsekvens, at en ufuldstændig klagevejledning medfører suspension af klagefristen. Det forhold, at den 1-årige klagefrist ikke fremgik af energimærket førte derfor ikke til, at en ufuldstændig klagevejledning medførte suspension af klagefristen.

12 Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse endvidere, at selvom klagefristen ikke kunne suspenderes, vil en for sent indgivet klage i visse særlige tilfælde på ulovbestemt grundlag kunne behandles (oprejsningsbevilling). Under henvisning til den forvaltningsretlige teori og litteratur fandt Energiklagenævnet efter en konkret vurdering herefter ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at klagen kunne realitetsbehandles på trods af overskridelsen af klagefristen. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der i sager om klager over energimærkninger i almindelighed foreligger modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket, og at klagen blev indgivet mere end 1 år efter at klagefristen udløb samt mere end 2 år efter, at klager flyttede ind i ejendommen. Det af klager anførte om, at det var vanskeligt for klager at fremskaffe et eksemplar af energimærkningen, og at energimærkningen af ejendommen først blev indberettet måneder efter, at der blev givet indflytningstilladelse og indflytning fandt sted, kunne ikke føre til et andet resultat, da klager havde haft mulighed for at lade energimærkningen udarbejde for sælgers regning, jf. 6, stk. 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Side 12 af 15 Afslutningsvis kan der henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 7. februar 2011 i j. nr , hvori Energiklagenævnet af ovennævnte grunde ligeledes stadfæstede Energistyrelsens afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da den var indgivet for sent. Afgørelserne er offentliggjorte i anonymiserede form på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet afgørelser (lov om fremme af energibesparelser i bygninger). Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningen, jf. 49, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen. I den foreliggende sag blev energimærket udarbejdet og indberettet til Energistyrelsen den 3. februar 2010, hvorfor fristen for at klage over mærket udløb den 3. februar Klagen blev modtaget hos Energistyrelsen den 24. april Klagen blev således modtaget mere end 14 måneder efter klagefristens udløb, og klagen er derfor ikke indgivet rettidigt. På tidspunktet for energimærkets udarbejdelse indeholdte standardformularerne for energimærkningsrapporter der i medfør af energimærkningsbekendtgørelsens 8, stk. 2, var udarbejdet af Energistyrelsen, og som de be-

13 skikkede energikonsulenter havde pligt til at anvende ikke oplysninger om den 1-årige klagefrist/forældelsesfrist. Energimærkningsrapporten for klagers ejendom er udført på en sådan standardformular. Energiklagenævnet er enigt med klageren i, at det er uhensigtsmæssigt, at klagefristen/forældelsesfristen ikke fremgår af energimærkningsrapporten for klagers ejendom. Energimærkningsbekendtgørelsen indeholder imidlertid ikke en regel om, at klagefristen skal fremgå af standardformularerne for energimærkningsrapporter. Som det ligeledes fremgår af Energiklagenævnets praksis ovenfor, er et energimærke ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, hvorfor der ikke, i henhold til forvaltningslovens 25, er pligt til at give behørig klagevejledning i energimærkningsrapporten med den konsekvens, at en ufuldstændig klagevejledning medfører suspension af klagefristen. Det forhold, at den 1-årige klagefrist/forældelsesfrist ikke fremgår af energimærket, kan derfor ikke føre til, at klagen skal behandles trods fristoverskridelsen. Side 13 af 15 Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at Energistyrelsen senere har ændret standardformularerne, og at klagefristen/forældelsesfristen på 1 år nu fremgår af standardformularerne for energimærkningsrapporter. På hjemmesiden for Sekretariatet for Energieffektive Bygninger fremgår endvidere en klagevejledning, der indeholder oplysning om klagefristen/forældelsesfristen på 1 år. Det følger af Energiklagenævnets praksis, at den 1-årige klagefrist i 49, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen er en forældelsesfrist. Der kan derfor som udgangspunkt ikke klages over energimærker senere end 1 år efter indberetningen til Energistyrelsen, ligesom fristen ikke kan udsættes. Der henvises i den forbindelse til Energiklagenævnets afgørelser af 14. december 2009 (j. nr ), 13. juli 2010 (j.nr ), samt 7. februar 2011 (j. nr ), jf. ovenfor under afsnittet Energiklagenævnets praksis. Uanset at klagefristen ikke kan suspenderes, følger det dog af Energiklagenævnets praksis, at en for sent indgivet klage i særlige tilfælde vil kunne behandles (oprejsningsbevilling), se afgørelserne af 14. december 2009 (j. nr ) og 21. december 2012 (j. nr ). Der vil i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en for sent indgivet klage kan behandles, kunne lægges vægt på bl.a. klagefristens længde, fristoverskridelsens længde, om der foreligger undskyldelige grunde, afgørelsens betydning for klager samt hensynet til modstående interesser. Der kan læses mere om oprejsningsbevilling i bl.a. bogen Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 980 ff. Det fremgår af Energiklagenævnets praksis, at nævnet ved vurderingen af, om en klage skal behandles på trods af en fristoverskridelse, bl.a. lægger vægt på, at der i sager om klager over energimærker i almindelighed foreligger modstå-

14 ende interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket. Energiklagenævnet finder, at der i nærværende sag foreligger sådanne modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket. Efter en konkret vurdering finder Energiklagenævnet, at der i nærværende sag ikke foreligger særlige forhold, der gør, at klagen skal realitetsbehandles på trods af fristoverskridelsen. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at energikonsulenten efter de foreliggende oplysninger ikke havde hørt om sagen før april 2012, hvorved energikonsulenten med rette havde kunne indstille sig på, at der ikke ville blive klaget over energimærket. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at klagen blev indgivet mere end 14 måneder efter klagefristens udløb, ca. 22 måneder efter, at klager overtog ejendommen, og ca. 19 måneder efter at klager flyttede ind i ejendommen. Side 14 af 15 For så vidt angår det af klager anførte, hvorefter klager først kunne konstatere varmeforbruget efter en fuld fyringssæson, og at klager herefter afventede en termografisk undersøgelse af ejendommen, bemærker Energiklagenævnet, at klager burde have rettet henvendelse til energikonsulenten allerede på det tidspunkt, hvor klager formodede, at der var fejl/mangler ved energimærket, jf. herved energimærkets afsnit om klagemulighed. Herved kunne energikonsulenten være bragt ud af forventningen om, at der ikke ville blive klaget over energimærket. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at klager relativt hurtigt kunne have fået foretaget boreprøver uden at afvente en termografering af bygningen. Energiklagenævnet har overvejet om det forhold, at Energistyrelsen i afgørelsen af 14. juni 2012 udtaler, at der formentlig er en væsentlig mangel ved energimærket, skulle føre til et andet resultat. Nævnet kan således ved overvejelse om oprejsningsbevilling lægge vægt på sandsynligheden for, at klageren ville få medhold. Energiklagenævnet finder det uheldigt, at Energistyrelsen på et ufuldstændig sagsoplysningsgrundlag har udtalt sig foreløbigt om det mulige udfald af sagens materielle del. Henset til den væsentlige overskridelse af klagefristen finder nævnet efter en konkret vurdering af sagen, at Energistyrelsens udtalelse om sagens materielle forhold ikke kan føre til, at sagen bør tages under realitetsbehandling. Energiklagenævnet har herved ikke har taget stilling til, hvorvidt der foreligger en væsentlig mangel ved energimærket. Energiklagenævnet har i den forbindelse også henset til, at et eventuelt erstatningsansvar mellem energikonsulenten og klager er et civilretligt spørgsmål, der ikke er omfattet af nævnets eller Energistyrelsens kompetence, men som kan afklares ved et søgsmål mellem parterne ved domstolene. Energiklagenævnet skal endvidere bemærke, at Energistyrelsen på grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen, og uanset det forhold at klagefristen er

15 overskredet, har mulighed for at udtage energimærkningen af klagers ejendom til teknisk revision i forbindelse med kvalitetssikring af energimærkningsordningen. Herefter stadfæstes Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 25. februar Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 2 Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 15 af 15 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Arendse Veirø Fuldmægtig, cand. jur. 2 Lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] og [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 28. februar 2013 energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX], Energimærke

KLAGE FRA [XXX] og [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 28. februar 2013 energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX], Energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017. Til: [XXX] Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på forhøjet pristillæg [XXX] (herefter

Læs mere

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning.

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning. Til: Emmelev A/S Energistyrelsen Fremsendes pr- e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret udgave af afgørelsen Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter

KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter KLAGESKEMA Til brug for klager overenergimærker udarbejdet af personligt beskikkede energikonsulenter Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Sekretariatet for Energieffektive

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004 [Navn] [Adresse] [Adresse] Fremsendes pr. e-mail og ikke tillige pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere