HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version Høring 24. januar 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011."

Transkript

1 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011.

2 Indhold 1. Læsevejledning Energimærkningen i hovedtræk Bygningens energimærke Rentable energibesparelser Besparelser ved renovering CO 2 udledning Bygningsgennemgangen Retningslinjer for udarbejdelse af energimærker Hvad omfatter energimærkningen? Anvendelsen af IT-værktøjer Bygningsregistreringen Retningslinjer for forslag om energibesparelser Kategorisering af forslag Stamdata Bygningens adresse BBR nr Opførelsesår, årstal for til- og ombygninger m.v Bygningens anvendelse Foto af bygningen Energikonsulentens navn Firmaets navn og registreringsnummer Energimærkningens nummer Energimærkningens gyldighed Metode til energimærkning Indgåelse af aftale om energimærkningen Forberedelse og indhentning af data Registrering af bygningen Anvendelse af faglige vurderinger og forenklinger Inddatering og beregning Kvalitetssikringen af energimærkningen Indberetning af energimærkningen Assistenter Kvalitet i mærkningen Bygningsbeskrivelsen og -registreringen Bygningens energimærke Forslag til energiforbedringer Forståelighed og troværdighed for brugere Uvildighed... 19

3 1. Læsevejledning Denne håndbog gælder for energimærkning baseret på beregnet energiforbrug af eksisterende erhverv med BBR-anvendelseskoderne 310, 320, 330, 390, (bygninger til handel, service og administration m.v.) og 410, 420, 430, 440, 490, 530 og 590.(bygninger til kulturelle formål samt institutioner, idrætsudøvelse mm). Håndbogen har til formål at sikre en høj og ensartet kvalitet ved mærkningerne uafhængigt af hvilken konsulent, der udarbejder den. Håndbogen fastlægger kravene til energimærkningen og retningslinjerne for udarbejdelse af energimærkninger. Håndbogen udgør en del af grundlaget for energikonsulenternes arbejde med energimærkningen. Håndbogen er inddelt i to hoveddele - en generel del og en teknisk del Generel del Håndbogens generelle del omfatter afgrænsende og beskrivende retningslinjerne for energimærkningen. I denne indeholder retningslinjer for hvordan mærkningerne udarbejdes og kvalitetskravene til energimærkninger. Retningslinjerne i dette kapitel skal følges af energikonsulenterne ved udarbejdelse af energimærkninger. Teknisk del Håndbogens tekniske del indeholder dels metode for hvordan energimærkningen udføres i praksis, og dels anvisninger på detaljeringsniveau ved mærkningen. Anvisningerne om detaljeringsniveau er vejledende. Energikonsulenter kan vælge gennemføre registreringen på et andet detaljeringsniveau end foreslået så længe man følger den metode, der er angivet.. 2. Energimærkningen i hovedtræk Energimærkningen omfatter: en dokumenteret karakteristik af en bygnings energimæssige tilstand. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og belysning, en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger. Det primære formål med energimærkning er at fremme energibesparelser ved anvendelsen af bygninger. For at opnå dette skal energimærkningen oplyse potentielle købere, ejere eller lejere om: bygningens energimæssige tilstand og de forventede energiomkostninger ved at opretholde nuværende energibrug, mulighederne for at gennemføre energibesparelser eller effektivisere energiforbruget, og dermed motivere til at gennemføre disse. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 1

4 Samtidig skal energimærkningen kunne anvendes af blandt andre energiselskaberne i forbindelse med opfyldelsen af deres besparelsesforpligtelser, af byggebranchen mv. i forbindelse med deres rådgivning af kunderne og af finansieringsinstitutter som grundlag for deres rådgivning om finansiering af byggeprojekter mv. Energimærkningen omfatter i hovedtræk følgende elementer: bygningens energimærke, en oversigt over rentable energibesparelser, en oversigt over besparelser, som kan gennemføres i forbindelse med renoveringer, en bygningsgennemgang med beskrivelse af energispareforslag på de enkelte bygningsdele, CO 2 udledning og CO 2 besparelser 2.1. Bygningens energimærke Bygningens energimærke udtrykker bygningens energieffektivitet. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på en skala bestående af skalatrinene A1, A2, B til G. A1 svarer til en ny bygning, der opføres som lavenergibygning. A2 svarer til en ny bygning, der opføres efter Bygningsreglement 10. B svarer til en bygning opført efter Bygningsreglement 08. Indplacering på skalaen fremkommer ved en beregning af bygningens behov for energitilførsel udefra per kvadratmeter opvarmet areal. Dette energibehov er det samme som benyttes i bygningsreglementet (BR10) som grundlag for fastsættelsen af energirammen. Det fremgår af mærkningsskalaen, hvorledes en bygning indplaceres afhængig af energibehovet per m2. Beregningen af energibehovet skal ske ved brug af beregningskernen for Be10. Retningslinjerne for beregningen af energibehovet fremgår af SBi-anvisning 213, hvortil der henvises for yderligere oplysninger. Ved beregning af det samlede energibehov til brug for indplacering af bygningen på energimærkeskalaen, skal energiforbruget af de enkelte energiformer ganges med en vægtfaktor. Vægtfaktoren for el er 2,5. Faktoren for de øvrige energiformer er 1. Dog benyttes vægtfaktoren 0,8 for fjernvarme ved vurderingen af om en bygning opfylder kravene til lavenergibygninger for Rentable energibesparelser Energimærket indeholder en beskrivelse af de rentable energibesparelser, der kan gennemføres. Energibesparelser, hvor den simple tilbagebetalingstid er maksimalt lig med foranstaltningens levetid, skal medtages. Tilbagebetalingstiden (Tbt) defineres som den årlige energibesparelse (Eb) ved gennemførelsen af foranstaltningen divideret med investeringen (I), det vil sige: Tbt = Eb/I HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 2

5 2.3. Besparelser ved renovering Energimærkningen indeholder en gennemgang af hvilke energibesparelser kan overvejes i forbindelse med gennemførelsen af renoveringer eller ombygninger. Det vil sige som tillæg til en renovering, der alligevel skal gennemføres uafhængigt af besparelsesforslaget. Disse besparelsesforslag omfatter netop de besparelsestiltag, som indgår i bilag 6 til BR 10, og som normalt har god rentabilitet, når de gennemføres i forbindelse med renoveringer CO 2 udledning Energimærkningen indeholder beregning af bygningens CO 2 udledning fra varmeforbruget og elforbruget til opvarmning. CO 2 udledningen ved forbrug af brændsler beregnes ud fra brændslernes emissionskoefficienter. CO 2 udledning fra fjernvarme og elforbruget beregnes ud fra landsdækkende gennemsnit Bygningsgennemgangen Bygningsgennemgangen omfatter en systematisk gennemgang af de enkelte bygningsdele med beskrivelse af forhold, som har betydning for bygningens energieffektivitet. Bygningsgennemgangen skal være så systematisk, at der kan identificeres de dele hvor der kan stilles forslag til energibesparelser. De enkelte energispareforslag beskrives mere indgående i sammenhæng med bygningsgennemgangen. Energimærkningen omfatter altid en hel bygning. Der benyttes samme bygningsafgrænsning, som anvendes i BBR. 3. Retningslinjer for udarbejdelse af energimærker 3.1. Hvad omfatter energimærkningen? Energimærkningen omfatter altid en hel bygning. Der benyttes samme bygningsafgrænsning, som anvendes i BBR Anvendelsen af IT-værktøjer Der skal anvendes IT-værktøjer til udarbejdelsen af energimærkninger. De anvendte ITværktøjer skal følge særlige retningslinjer hvad angår hvorledes beregningerne af energiforbrug og energibesparelser og format for indberetning af energimærkningen til Energistyrelsen. IT-værktøjer udvikles og markedsføres af selvstændige IT-leverandører på kommercielle vilkår. Energistyrelsen godkender de IT-værktøjer, der kan indberette energimærkninger til Energistyrelsen, hvis disse følger kravene til beregninger og indberetningsformater. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 3

6 Energistyrelsen blander sig ikke i hvorledes programmerne i øvrigt er opbygget, og hvilke brugerfaciliteter, der i øvrigt stilles til rådighed. Leverandører af godkendte IT-programmer fremgår af SEeB s hjemmeside Bygningsregistreringen For at beregne energiforbruget og energibesparelser skal energikonsulenten gennemføre en bygningsregistrering. Bygningsregistreringen gennemføres i henhold til SBi-anvisning 213. Eventuelle forenklinger i forhold til SBi-anvisning 213 fremgår af denne Håndbog. Regelsættet i SBi-anvisning dækker alle forhold, som ikke er beskrevet i denne Håndbog. I det følgende beskrives særlige retningslinjer vedrørende registreringen af bygningen, som skal følges ved energimærkningen Definition af opvarmet areal Energimærkningen skal baseres på det opvarmede etageareal. Ved det opvarmede etageareal forstås det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er opvarmet til mindst 15 C, inkl. eventuelle glasrum, kældre og overdækkede rum. Det opvarmede etageareal bestemmes som beskrevet i BR10. Indeliggende trapperum, gange og entré regnes dog for opvarmede, selv om der ikke er en varmekilde. En bygnings opvarmede etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige opvarmede etager, herunder opvarmede kældre og tagetager. Bruttoarealet måles i et plan bestemt af oversiden af færdigt gulv og til ydersiden af ydervæggene. I udnyttelige tagetager medregnes alene det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Ved fælles vægge mellem rum, der skal medregnes til hver sin etage, måles til midten af den fælles væg. Rum, der går gennem flere etager medregnes kun til den etage, i hvilken gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage. Udestuer, kældre, tagrum, garager, rum hvis eneste varmekilde er varmerør betragtes som udgangspunkt som uopvarmede. Hvis opvarmningskilden er bygningens varmeproducerende anlæg, betragtes området også som uopvarmet. En udestue betragtes kun som opvarmet i de tilfælde, hvor klimaskærmen er isoleret og der forefindes en permanent opvarmningskilde, som vurderes at kunne opvarme udestuen til minimum 15 C. En kælder, dele af en kælder, tagrum eller garage betragtes kun som opvarmet, hvis der er åben forbindelse til opvarmede rum eller hvis der er permanent opvarmningskilde, som skønnes at kunne opvarme området til minimum 15 C. Undtagelser er kælder- eller tagrum, der skønnes uegnede til daglig brug. Det opvarmede areal fremgår ikke af BBR, og energikonsulenten skal derfor enten: foretage en opmåling af det opvarmede areal i henhold til ovenstående beskrivelse eller bestemme de uopvarmede arealer ved opmåling eller ud fra tegningsmateriale og trække dem fra ejendommens boligareal/erhvervsareal jf. BBR HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 4

7 Energikonsulenten skal herefter lægge dette areal til grund for energimærkningen, og angive det på energimærkningens forside. Det skal fremgå af Kommentarer til energimærkningen, hvorledes energikonsulenten har opmålt det opvarmede areal Afgrænsning mellem bolig og erhvervsareal Boligarealer og erhvervsarealer fremgår af BBR, og kan ses via opslag i OIS (Offentlig InformationsServer). Energikonsulenterne har adgang til at foretage opslag i OIS i de ITprogrammer, der benyttes til energimærkningen. Disse arealer er opgjort efter samme princip som beskrevet for opvarmet areal. Boligarealerne/erhvervsarealerne inkluderer ifølge BBR: andel i adgangsarealer, herunder trapper, elevatorer m.m. I rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder er disse fordelt med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset størrelse. For bygninger med altangang er arealet fordelt på alle bolig- og erhvervsenheder, dvs. også på enheder i stueetagen, areal af samtlige beboelses- og erhvervsrum, herunder areal af rum indenfor enheden (rum, der hænger sammen via intern trappe) i kælder, og rum, som lovligt må anvendes til beboelse eller erhverv, køkken, baderum og wc-rum i kælder, areal, der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage. Til tagetagens samlede areal medregnes både det areal, som udnyttes, og det areal, der kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Areal, der - for eksempel. på grund af blokering med spær eller for lav loftshøjde - ikke kan udnyttes til disse formål, medregnes således ikke. Boligarealer/erhvervsarealer inkluderer ikke kælderarealer, der anvendes til bolig/erhverv og er beliggende adskilt fra enheden Vurdering af arealoplysninger i oplysninger i BBR Energikonsulenten skal vurdere om der er store afvigelser mellem det faktiske areal i bygningen og det registrerede areal i BBR. Hvis dette er tilfældet skal konsulenten i feltet Kommentarer til BBR-oplysninger anføre dette og kort beskrive afvigelsen. Der lægges ikke op til en detaljeret opmåling af areal ud over det, som i øvrigt er nødvendigt til beregning af de opvarmede areal. Energikonsulenten skal kun notere afvigelserne hvis der er tale om markante og i øjenfaldende afvigelser Opdeling af bygningen i zoner Ved bygningsregistreringen kan bygningen opdeles i flere zoner. Dette kan gennemføres hvis der er behov for en underopdeling af en bygning, for eksempel ved energimærkning af bygninger med blandet anvendelse. Ved opdeling af en bygning i zoner, skal de enkelte zoner markeres ved et nummer Bygninger med blandet anvendelse Bygninger med blandet anvendelse har bygningsafsnit, som skal mærkes i henhold Skala for boliger, og afsnit, som skal mærkes i henhold til Skala for erhverv m.v.. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 5

8 Dette skal dog gennemføres hvis mindst 30% af det samlede, opvarmede areal har anden anvendelse end hovedanvendelsen af bygningen. Energimærkning af bygninger med blandet anvendelse foregår på en måde, at bygningen opdeles i zoner, hvor hver bygningsanvendelse omfattes af en mindst en zone. Den samme zone kan derfor ikke omfatte to bygningsdele, hvor der er to anvendelser. Ved beregningen af energibehov og energibesparelser i IT-programmet tages hensyn til bygningsanvendelsen af hver zone Energikonsulentens kommentarer til bygningsgennemgangen I forbindelsen med bygningsgennemgangen skal energikonsulenten udarbejde kortfattede beskrivelser af energirelevante forhold om de enkelte bygningsdele. Beskrivelserne skal tjene som en oplysning til bygningsejeren, lejere eller potentielle købere om bygningsenergieffektivitet og mulighederne for at lave energibesparelser. hvorledes det opvarmede areal er fremkommet, har der været rum som der ikke har været adgang til, har dele af det opvarmede ikke været opvarmet af nuværende ejer/bruger, benyttes bygningen anderledes end det er registreret på BBR-ejermeddelelsen, passer BBR-ejermeddelelsens oplysninger med det af Energikonsulenten registrerede?, andre forhold som kan have betydning for energimærkningen Retningslinjer for forslag om energibesparelser Energikonsulenten skal vurdere muligheden for energiforbedring i forhold til: alle dele af klimaskærmen, alle installationer som indgår i energirammeberegningen, herunder også automatik som måtte knytte sig hertil, varmtvandsforbrug, belysning, udskiftning af bygningsfaste, stærkt elforbrugende komponenter, konvertering til anden forsyning, herunder vedvarende energi. Energimærkning skal ikke indeholde forslag til energi- eller vandbesparelser på andre områder, for eksempel hårde hvidevarer, elektronik, kontor-, butiks- og proces-udstyr Kategorisering af forslag I mærkningsrapporten opdeles forslag til energiforbedring i 2 kategorier: Kategori 1: Forslag som er rentable Energibesparelser, hvor den simple tilbagebetalingstid er maksimalt lig med foranstaltningens levetid når forslaget gennemføres uafhængigt af andre renoveringstiltag. Tilbagebetalingstiden (Tbt) defineres som den årlige energibesparelse (Eb) ved gennemførelsen af foranstaltningen divideret med investeringen (I), det vil sige: Tbt = Eb/I Levetiden er det antal år som den ændrede installation eller bygningsdel må forventes at kunne fungere. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 6

9 Levetider kan enten være standardværdier, som fremgår under tabeller eller den levetid, som leverandøren af den pågældende komponent kan garantere, Kategori 2: Forslag til brug ved renovering og ombygning Forslag som skønnes at få god rentabilitet, når forslaget gennemføres i forbindelse med andre renoveringstiltag. Dette omfatter alle besparelsesforslag, som er beskrevet i bilag 6 til BR10. For disse forslag skal der ikke angives investeringsbehov eller beregnes tilbagebetalingstid Præsentation og prioritering af forslag Energimærkning skal motivere bygningens ejer og brugere til at gennemføre energiforbedringer med størst mulig samlet effekt. Energikonsulenten skal altid overveje følgende besparelsesforslag: Forslag som indgår i bilag 6 i BR 10. Hvis disse kan gennemføres med uafhængigt af en renovering eller udskiftning med tilbagebetalingstid, som er mindre end foranstaltningens levetid, skal disse medtages som forslag under kategori 1. Ellers indgår disse forslag i kategori 2. Andre forslag, som altid skal tages i betragtning: o Udbedring af utætheder i klimaskærmen o Udskiftning af kedler ældre end 10 år o Varmtvandsinstallation og styring o Installation af solvarmeanlæg og eller varmepumpe Det skal endvidere altid vurderes om der findes andre forslag, herunder mindre vidtgående forslag, som har kortere tilbagebetalingstid, kræver en mindre investering eller som af anden grund må formodes at virke mere motiverende Alle forslag skal respektere bygningens arkitektur. For forslag i kategori 2, skal konsulenten tage udgangspunkt i bilag 6 til BR10. For disse forslag skal angives hvilken variant af forslaget vil være relevant i pågældende tilfælde. Forslag i bilag 6, som indgår som kategori 1 forslag, skal dog ikke medtages her Beskrivelse af forslag til energiforbedring Alle forslag skal beskrives klart og entydigt. Det skal oplyses, både hvad forslagene indebærer og hvilke forudsætninger der er lagt til grund ved beregning af energibesparelse og evt. tilbagebetalingstid. Alle forslag skal beskrives så læseren af mærket umiddelbart kan finde det relevante sted i bygningen eller den omtalte installation. For forslag i kategori 1 omfatter beskrivelsen: En overskrift, som præcist beskriver hvad forslaget går ud på. En uddybende beskrivelse, som skrives ind i rapporten under rubrikken Energikonsulentens bygningsgennemgang. Hvis tilbagebetalingstiden er længere end 10 år skal Energikonsulenten så vidt muligt fremhæve andre forhold, som gør forslaget attraktivt. Det kan for eksempel være komfortforbedring og/eller interesse fra fremtidige købere. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 7

10 For forslag i kategori 2 omfatter beskrivelsen: En overskrift, som præcist beskriver hvornår forslaget vil være relevant for eksempel Hvis bygningen skal have nyt tag og derefter hvad forslaget går ud på. Overskriften skrives ind i rapporten under rubrikken Energiforbedring ved ombygning og renovering. En uddybende beskrivelse, hvoraf det fremgår hvilken variant af løsningen i bilag 6 til BR10 vil være relevant for den pågældende bygning. For begge typer forslag skal gøres opmærksom på de usikkerheder, som måtte vedrøre forudsætningerne og det skal fremgå, om der er behov for yderligere analyse, inden forslagene gennemføres. For eksempel vil det som regel kræve konkrete tilbud at få sikkerhed for hvad tiltagene koster Investeringsbehov For hvert rentabelt besparelsesforslag i kategori 1 skal energikonsulenten estimere investeringsbehovet. Estimatet skal omfatte samtlige udgifter til forslagets gennemførelse, herunder: materialer, timeløn det forudsættes at projektet gennemføres af professionelle håndværkere, projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger, herunder stillads, følgeomkostninger, for eksempel omlægning af el og vand eller andet, som er nødvendigt, hvis forslaget gennemføres, miljøomkostninger herunder bortskaffelse af affald. I forbindelse med estimatet skal det vurderes om de berørte bygningsdele er vanskeligt tilgængelige og i så fald tages der hensyn hertil. Estimatet skal baseres på almindeligt anvendte byggevarer. Energikonsulenten kan benytte anerkendte prisbøger og prisoversigter i elektronisk form. Hvis det lokale prisniveau for materialer og arbejdsløn er anderledes skal der tages hensyn hertil. Alle priser skal være aktuelle når energimærket indberettes. Energikonsulenten skal sikre at estimatet alt i alt er realistisk og retvisende. Både den årlige energibesparelse og estimatet for investeringsbehovet skal omfatte det pågældende forslag i sin helhed Hvis der for eksempel stilles forslag om bedre vinduer skal investeringsbehov og energibesparelse dække alle de berørte vinduer og ikke blot et enkelt vindue også selvom alle de berørte vinduer måtte være ens. På samme måde skal tallene for for eksempel efterisolering dække hele opgaven og må ikke opgives som investering per kvadratmeter. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 8

11 De tre bedste forslag I energimærkningsrapporten er de tre bedste energispareforslag fremhævet før de andre. Konsulenten skal derfor udpege hvilke tre forslag skal fremhæves som de bedste forslag. De tre bedste forslag skal udpeges blandt kategori 1- eller kategori 2 forslagene. Udgangspunktet for udpegelsen af de tre forslag er, at listen skal vise de mest aktuelle forslag. For eksempel anses forslag med kortest tilbagebetalingstid som mest aktuelle. Det gælder dog ikke ubetinget, for eksempel ikke hvis et andre forslag giver en væsentligt større årlig besparelse og kun en mindre forlængelse af tilbagebetalingstiden. Dog bør der ikke medtages forslag med tilbagebetalingstid over 15 år. Andre motivationsfaktorer kan være praktiske forhold ved forslagets gennemførelse, herunder hensyn til bygningens fortsatte anvendelse under arbejdet, synergi med andre bygningsændringer, arkitektoniske forhold, komfortforbedring. FX hvis der er konstateret nedslidte bygningsdele i forbindelse med med udarbejdelse af tilstandsrapport vil dette kunne være en grund for at medtage energibesparelsen i forbindelse med renoveringen. Kriteriet for udvælgelsen er de tre bedste forslag bør derfor være: Forslag med kortest tilbagebetalingstid Forslag der giver størst energibesparelse med tilbagebetalingstid under 15 år Energibesparelser i forbindelse med renovering af nedslidte bygningsdele. Hvis der kun identificeres tre eller færre forslag skal de alle medtages som de bedste forslag Energipriser Til brug for beregningen af besparelsen i udgifterne til energi og til opgørelsen af de årlige energiudgifter, skal konsulenten angive energiprisen for de forskellige energiformer, der anvendes i bygningen. Priserne angives inklusive afgifter og moms. Hvis der anvendes fjernvarme skal der angives en eventuel fast og variabel tarif samt eventuel målerleje, effektafgift tilslutningsafgift eller lignende. Der anvendes aktuelle energipriser for alle brændselstyper for eksempel olie, el, naturgas brænde eller træpiller. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 9

12 4. Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede energimærkningsfirma. Hoveddata omfatter således: bygningens adresse, bygningens BBR-nummer, opførelsesår, år for væsentlig renovering, hvis dette er oplyst, bygningens anvendelse, foto af bygningen, energikonsulentens navn, firmaets navn og registreringsnummer, energimærkningens nummer, energimærkningens gyldighed, ejers (sælgers) navn, adresse og telefonnr, evt. administrators navn, adresse telefon og Bygningens adresse. Der angives adresse for bygningen. Adressen omfatter vejnavn, nummer, postnummer og by. Adressen skal skrives i det korrekte format, som for eksempel Nørregade 7. Vejnummeret er altid på 1 til 3 cifre og eventuelt et bogstav. Betegnelser som Nørregade 7 11 må ikke bruges i adressen. Adressen for bygningen kan slås op i OIS-registret, som indeholder centrale oplysninger om alle bygninger i Danmark. Opslag sker via de IT-programmer, der benyttes til energimærkningen BBR nr. Registreringsstrukturen i BBR er på 3 niveauer. Det øverste niveau er ejendommen. Ejendommen identificeres ved to numre. Dels kommunenummeret på 3 cifre dels et ejendomsnummer på 6 cifre. Det tredje niveau er bygningen eller bygningerne. Er der flere bygninger på ejendommen, nummereres de enkelte bygninger i BBR ved en fortløbende nummerkode (på 3 cifre) under det givne ejendomsnummer. Hvis bygningen udgør en del af en karré, der er opdelt i flere bygninger, vil bygningsnummeret omfatte en del af opgangene i karréen. Hvis konsulenten har opdelt bygningen i zoner ved bygningsregistreringen, indgår zonenummeret som det fjerde niveau. I bygningsnummereringen. Konsulenten skal sikre, at adresse og BBR-registreringsnummer for bygningen passer sammen. Det vil sige, at adressen og det angivne BBR-nummer skal referere til samme bygning i BBR. BBR-nummeret kan slås op i OIS-registret. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 10

13 4.3. Opførelsesår, årstal for til- og ombygninger m.v. Bygningens opførselsår skal fremgå af energimærkningen. Opførselsåret kan slås op i OIS. Særlige ændringer af betydning for energiforbruget (termoruder, energiruder, efterisolering, nyt varmeanlæg osv.) noteres med årstal for installation, såfremt oplysninger herom er tilgængelige. Der vil normalt være tale om energikonsulentens iagttagelser kombineret med ejers/brugers oplysninger Bygningens anvendelse Bygningens anvendelse skal indberettes ved den anvendelseskode, der anvendes i BBR. Anvendelseskoden vil normalt fremgå af OIS, og konsulenten vil oftest finde koden via opslag i registret. Hvis koden i OIS ikke er korrekt, skal energikonsulenten gøre bygningsejeren opmærksom på dette, og indsætte en bemærkning i rapporten om, at der er fejl i registret. Energimærkningen skal baseres på den korrekte anvendelse Foto af bygningen Der indsættes et digitalt foto af bygningen i mærkningsrapporten. Fotos skal være i farver og opløsningen skal være på 448 X 336 px, og må ikke fylde mere end 100 kb Energikonsulentens navn Energikonsulentens navn fremgår af energimærkningsrapporten. Energikonsulenten er den medarbejder i det certificerede firma, der er ansvarlig for udarbejdelsen af energimærkningen, og som derfor opfylder kravene som energikonsulent Firmaets navn og registreringsnummer Navnet på det certificerede energimærkningsfirma, der står for udarbejdelsen af energimærkningen skal fremgå af rapporten. Det certificerede firma er certificeret til udarbejdelse af energimærkninger efter Energistyrelsens retningslinjer. Der kan kun udarbejdes energimærkninger af certificerede firmaer, der er registreret i Sekretariatet for Energieffektive bygninger Det certificerede firmaer er over for bygningsejeren ansvarlig for energimærkningens kvalitet Energimærkningens nummer Energimærkningerne er entydigt identificeret ved et nummer. Nummeret tildeles energimærkningen af Energistyrelsens registreringssystem for energimærkninger efter at mærkningen er indberettet og verificeret af systemet. Nummeret fremgår af energimærkningsrapporten Energimærkningens gyldighed Energimærkningens gyldighed vises på forsiden af energimærkningsrapporten. Gyldigheden er (se ny bekendtgørelse) HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 11

14 Gyldigheden beregnes af IT-programmerne, der benyttes til energimærkningen efter retningslinjerne fastsat af Energistyrelsen. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 12

15 5. Metode til energimærkning 5.1. Indgåelse af aftale om energimærkningen Inden udarbejdelsen af energimærkningen påbegyndes, skal der foreligge en aftale mellem energikonsulentfirmaet og rekvirenten eller dennes befuldmægtigede. Aftalen skal mindst indeholde følgende punkter: at aftalen omfatter energimærkning i henhold til gældende retningslinjer i Håndbogen for energimærkning, efter hvilken metode energimærkningen foregår. I dette tilfælde energimærkning efter beregnet forbrug, at udarbejdelsen af mærkningen sker i overensstemmelse med vilkårene i Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89. Det bemærkes, at bestemmelserne i ABR 89 om at der kan træffes aftale om størrelsen af rådgiverens ansvar og om rådgiveransvarets forsikringsdækning ikke gælder ved gennemførelse af energimærkning, i hvilket omfang, der kan foretages destruktive undersøgelser af de enkle bygningsdele, honorar for opgaven. Firmaet kan benytte standardaftaleformularerne om energimærkning Standardaftalerne skal forstås som minimumskrav til, hvad en aftaleseddel bør indeholde. Energikonsulentfirmaerne kan bruge Standardaftalerne direkte eller udbygge aftalen med andre oplysninger, hvis det er hensigtsmæssigt. Aftalen er energikonsulentens dokumentation for grundlaget for energimærkningen, som det er aftalt med rekvirenten. Aftalen er et vigtigt grundlag for behandling af eventuelle senere klager. Uden en skriftlig aftale kan energikonsulenten risikere ikke at kunne dokumentere grundlaget for energimærkningen i tilfælde af en erstatningssag eller ved klage over energimærkningen Forberedelse og indhentning af data For at udarbejde en retvisende energimærkning skal energikonsulenten aktivt søge at indhente følgende oplysninger fra ejeren eller administratoren af en ejendom: udfyldt ejeroplysningsskema, navn og adresse, kopi af årsopgørelse for det seneste års energi- og vandforbrug og omkostninger til samme, kopi af evt. hulmursattest, evt. bygningstegninger. Ejendomsoplysningsskema bør bruges, når ejer eller administrator giver oplysninger om bygningen til brug for mærkningen. Hvis ejer giver oplysning om isolerings- eller efterisoleringstilstand af konstruktioner, bør energikonsulenten ved sin gennemgang af bygningen vurdere sandsynligheden af disse oplysninger. Hvis de ikke umiddelbart forekommer sandsynlige skal det anføres i energimærkningsrapporten. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 13

16 Derudover skal energikonsulenten tilvejebringe følgende: BBR-oplysninger eller alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmet areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse. BBRoplysningerne kan fås fra OIS. Evt. oplysninger om kedel fra mærkat fra seneste kedeleftersyn og oplysninger om engangseftersyn af varmeanlægget. Energikonsulenten skal gennemgå det forelagte materiale, der er fremskaffet i forbindelse med aftalens indgåelse. Konsulenten skal danne sig et overblik over den bygning, der omfattes af mærkningen, herunder: bygningens alder, arealer og orientering, bygningens anvendelse, forbrugsoplysninger, fremtidige fællesforsyningsmuligheder. Energikonsulenten skal uanset om oplysningerne er tilvejebragt af ejeren vurdere om de forekommer rimelige. Hvis energikonsulenten er i tvivl om rigtigheden, skal de givne oplysninger kontrolleres. Viser det sig, at ejerens oplysninger er forkerte, skal energikonsulenten skrive dette i energimærkningsrapporten og bruge de korrekte oplysninger til at lave energimærkningen. Hvis oplysningerne om forbrug baseres på oplysningerne fra andre end ejeren, så bør dette fremgå meget tydeligt af energimærkningsrapporten, da der eventuelt kan blive tale om et erstatningsansvar Registrering af bygningen Formålet med bygningsregistreringen er at: etablere et grundlag for identifikation og udarbejdelse af relevante forslag til energibesparende foranstaltninger, tilvejebringe oplysninger til beskrivelsen af bygningsdele. Energikonsulenten skal blandt andet på grundlag af ejeroplysningerne og BBRoplysninger i hvert enkelt tilfælde tilrettelægge registreringen af bygningsdelene og installationerne, herunder fastlægge omfang og detaljeringsgrad ved registreringen. Dette skal ske under hensynstagen til, at de ovennævnte formål med registreringen opfyldes samtidigt med, at energikonsulenten afsætter den nødvendige tid til identifikationen, beskrivelse og beregning af energibesparelsesforslag. Der skal være fokus på de områder, hvor der er mulighed for energibesparelser, således at registreringen muliggør beregningen af energispareforslag på de væsentligste områder, der har betydning for varmetabet, nemlig vægge, vinduer, lofter og fundamenter samt varmeproduktions- og fordelingsanlæg. Derudover skal registreringen sikre, at bygningen kan beskrives på en klar og entydig måde, således at husejeren og andre brugere af energimærkningen kan genkende bygningsdelene og installationerne samt forstå energibesparelsesforslagene. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 14

17 Kommenteringen følger en fast struktur, idet der startes med loft og tag som angivet på rapporten. For hver del beskrives status og eventuelle forslag til forbedring Anvendelse af faglige vurderinger og forenklinger. Den tekniske del giver anvisninger på hvorledes registreringen kan gennemføres. Konsulenten kan, hvor der ikke er mulighed for at foreslå energibesparelser forenkle registreringen. Forenklinger i registreringen skal fremgå af mærkningsrapporten og kort begrundes Inddatering og beregning Registreringens resultater kan sammen med forslag til energiforbedring inddateres i et af de kommercielt tilgængelige IT-programmer, som er udviklet til brug ved energimærkning Kvalitetssikringen af energimærkningen Efter at mærkningen er udført, skal energikonsulenten kvalitetssikre energimærkningen. Dette indebærer at energikonsulenten sikrer, at mærkningen er udført i henhold til retningslinjerne kvalitetshåndbogen for det certificerede firma, som har udført mærkningen. Dette indebærer som minimum at konsulenten, der har udført mærkningen eller en anden energikonsulent, gennemgår: grundlaget for mærkningen med henblik på at sikre, at dette følger retningslinjerne i denne Håndbog, bygningsregistreringen med henblik på at sikre, at denne er udført henhold til retningslinjerne i Håndbogen, herunder at eventuelle forenklinger er velbegrundet, energibesparelserne med henblik på at sikre at disse er dækkende for den givne bygning, benyttede energipriser for at sikre at disse er korrekte, og investeringerne for at vurdere om disse er rimelige, energimærkningsrapporten for at sikre, at der ikke er indtastningsfejl og at alle tekster fremstår klart i et forståeligt sprog, om stamdata for bygningen er korrekte Indberetning af energimærkningen Energimærkning skal indberettes. Indberetningen sker over internettet via ITprogrammerne til udarbejdelse af energimærkningerne. I forbindelse med indberetningen kontrolleres en række oplysninger, herunder: at det certificerede firma, der forestår energimærkningen, er registreret hos Sekretariatet for energieffektive bygninger (Seeb). at energikonsulenten, der forestår energimærkningen, er registreret af administratoren for det certificerede firma hos Seeb HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 15

18 at bygningens BBR-nummer eksisterer i BBR og i øvrigt stemmer overens med adressen Derudover vil der løbende blive indført flere kontroller på feltniveau. Når mærkningen er accepteret af indberetningssystemet, tildeles den et nummer, og der returneres en rapport til energikonsulenten. Herefter kan mærkningsrapporten udskrives og sendes til kunden. Indberetningsfilen tilhører kunden, så den kan danne grundlag for næste energimærkning, hvorfor den skal afleveres til kunden enten pr. mail eller på elektronisk lagringsmiddel (USB-stik eller CDrom) Indberetning af energimærkning skal ske indenfor to måneder efter at besigtigelsen er afsluttet Assistenter Energikonsulenten kan inddrage assistenter i arbejdet. Assistenter må ikke forringe mærkningens kvalitet. Konsulenten skal derfor overvåge assistenters arbejde for at sikre dette. Energikonsulenten skal altid deltage i besigtigelsen af bygningen på stedet. Brug af assistenter fratager ikke konsulenten ansvaret for mærkningen, herunder ansvaret for at den lever op til kravene i denne Håndbog. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 16

19 6. Kvalitet i mærkningen Dette afsnit indeholder en præcisering af, hvad der forstås ved kvalitet i energimærkningen. Det overordnede formål med afsnittet er at skabe grundlag for høj og ensartet kvalitet i energimærkningen. Derudover skal afsnittet udgøre et grundlag for at energikonsulenter kan tilrettelægge deres arbejde med mærkningen. Kvalitetsdefinitionen giver dels en rettesnor for tilrettelæggelse og prioritering af konsulenternes arbejde, dels et råderum for de faglige vurderinger, som kan anlægges.. Endelig udgør kvalitetsdefinitionen et grundlag for den tekniske revision af energimærkningen, idet den fastlægger de kriterier, som skal benyttes. Kvalitet i mærkningen defineres ud fra 4 kriterier, disse er uddybet i de følgende afsnit: bygningsregistreringen, bygningens energimærke, energibesparelsesforslagene, forståeligheden for brugerne Bygningsbeskrivelsen og -registreringen Bygningsregistreringen ligger til grund for beregningen af energimærket og energibesparelser. Beskrivelsen af bygningen og registreringen, som indlægges i edb-modellerne, skal afspejle bygningens fysiske karakteristika. Det betyder blandt andet, at nedennævnte parametre skal svare til den fysiske bygning: orienteringen af bygningen, afgrænsningen af klimaskærmen, den overordnede beskrivelse af bygningsdelene, varmeanlæggets type, brændsel/energiform. Det betyder ikke, at disse forhold nødvendigvis skal registreres på detaljeret niveau. I tilfælde, hvor konsulenten ikke har adgang til centrale oplysninger, for eksempel om bygningsdeles sammensætning mv. må der foretages en faglig vurdering. Viser den sig efterfølgende forkert, vil det, hvis den var rimelig i det konkrete tilfælde, ikke tælle som en fejl Bygningens energimærke Bygningens indplacering på A1 G skalaen udtrykker dens stand i energimæssig henseende. Dette resultat er kun meningsfuldt, hvis det kan reproduceres Da der indgår et element af faglig vurdering i mærkningen, kan der i enkelte tilfælde dog være forskelle mellem de resultater som forskellige konsulenter vil nå frem til med en konkret bygning. Kvalitet i i energimærkningen defineres ved, at det beregnede energibehov ikke må afvige mere end +/- 15 % fra det resultat, som nås ved at følge anvisningerne i den tekniske del. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 17

20 6.3. Forslag til energiforbedringer Kvalitet defineres ved at alle besparelsesforslag, som kan findes ved at følge retningslinjerne i denne Håndbog er med i rapporten for energimærkningen Forståelighed og troværdighed for brugere Energimærkning skal, som nævnt ovenfor, motivere ejere og brugere af bygninger til at gennemføre energiforbedringer med størst mulig samlet effekt. Det kan kun opnås, hvis energimærkningsrapporten er forståelig og virker troværdig for brugerne. Kvalitet defineres ved: At forslag til energiforbedring gives i klart og letforståeligt sprog, uden brug af tekniske termer, som kun giver mening for fagfolk. At forslag til energiforbedring er beskrevet meningsfuldt og forståeligt. Det skal stå klart både for bygningsejer og for håndværkere, byggeindustri og andre som eventuelt skal bidrage til at implementere forslagene, hvilke bygningsdele, installationer og foranstaltninger, de enkelte forslag drejer sig om. At der er en direkte sammenhæng mellem forslagenes overskrifter og den uddybende beskrivelse. At afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang er udformet så bygningsejer og andre lægfolk kan genkende alle de elementer i bygningen, som beskrives. At rapporten som helhed er klar i sin opbygning. HB 2011 Erhverv beregnet forbrug - generel del side 18

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKER. Retningslinjer for udarbejdelse af energimærker 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKER. Retningslinjer for udarbejdelse af energimærker 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKER Retningslinjer for udarbejdelse af energimærker 0 1 0 1 RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehus. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehus. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehus Høring 24. januar 2011. Indhold 1 Læsevejledning... 2 2 Energimærkning i hovedtræk... 3 2.1 Energimærkningen i hovedtræk... 4 2.2 Bygningens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKNINGEN. Retningslinjer for udarbejdelse af energimærkningen 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKNINGEN. Retningslinjer for udarbejdelse af energimærkningen 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKNINGEN Retningslinjer for udarbejdelse af energimærkningen 0 1 0 1 RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIMÆRKNINGEN RETNINGSLINJER FOR

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehuse Revideret den 1. juni 2011. Indhold 1 Læsevejledning... 2 2 Energimærkning i hovedtræk... 3 2.1 Energimærkningens indhold... 3 2.2

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL flerfamiliehus beregnet forbrug. Version Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL flerfamiliehus beregnet forbrug. Version Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL flerfamiliehus beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv beregnet 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv beregnet 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv beregnet 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 LÆSEVEJLEDNING 03 Læsevejledning 03 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Version Erhverv beregnet. Gyldig fra den 1. oktober 2011

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Version Erhverv beregnet. Gyldig fra den 1. oktober 2011 HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER Version 2011 REGLER Erhverv beregnet Gyldig fra den 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL flerfamiliehus oplyst forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL flerfamiliehus oplyst forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL flerfamiliehus oplyst forbrug Høring 24. januar 2011. Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning...2 2. Energimærkningen i hovedtræk...3 2.1. Bygningens

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version Revideret den 1. juni 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version Revideret den 1. juni 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Revideret den 1. juni 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 2 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011. GENEREL DEL erhverv oplyst forbrug

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011. GENEREL DEL erhverv oplyst forbrug HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv oplyst forbrug Revideret den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning...2 2. Energimærkningen i hovedtræk...3 2.1. Energimærkningen

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Nye bygninger. Gyldig fra den 1. oktober 2011

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Nye bygninger. Gyldig fra den 1. oktober 2011 HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER Nye bygninger Gyldig fra den 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen i hovedtræk

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Version Enfamilie beregnet. Gyldig fra den 1. oktober 2011

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Version Enfamilie beregnet. Gyldig fra den 1. oktober 2011 HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER Version 2011 REGLER Enfamilie beregnet Gyldig fra den 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkning

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Flerfamilie oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Flerfamilie oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Flerfamilie oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 02 Energimærkningen i hovedtræk 02 ENERGIMÆRKNING UD FRA

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Enfamilie beregnet 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Enfamilie beregnet 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Enfamilie beregnet 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 LÆSEVEJLEDNING 03 Læsevejledning 03 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER NYE BYGNINGER. Version Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER NYE BYGNINGER. Version Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 NYE BYGNINGER Høring 24. januar 2011. Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 1.2. Rangfølge...1 2. Formål med energimærkningsordningen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Version Flerfamilie beregnet. Gyldig fra den 1. oktober 2011

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Version Flerfamilie beregnet. Gyldig fra den 1. oktober 2011 HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER Version 2011 REGLER Flerfamilie beregnet Gyldig fra den 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 02 Energimærkningen i hovedtræk 02 RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 LÆSEVEJLEDNING 03 Læsevejledning 03 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Nye bygninger 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Nye bygninger 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 LÆSEVEJLEDNING 03 Læsevejledning 03 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version Nye bygninger Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Nye bygninger 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen i hovedtræk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) 1)

Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) 1) BEK nr 203 af 06/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3009/3027-0048

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Flerfamilie oplyst. Gyldig fra den 1. oktober 2011

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. Flerfamilie oplyst. Gyldig fra den 1. oktober 2011 HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER Flerfamilie oplyst Gyldig fra den 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen i hovedtræk

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) af 8. marts 2014

Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) af 8. marts 2014 Indhold Introduktion... 6 1. Almindelige bestemmelser... 7 1.1 Håndbogens anvendelsesområde... 7 1.2 Anvendelse af IT-værktøjer... 7 2. Energimærkningens indhold... 8 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gammel Køge Landevej 263B 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-020933-005 Energikonsulent: Hákun Jacobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 044 A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009016-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Agertoften 21-67 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-091777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) 1)

Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) 1) Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) 1) I medfør af 4 og 28 a, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012, fastsættes: 1. Hermed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) 1)

Udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) 1) Udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) 1) I medfør af 4 og 28 a, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere