Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam Faaborg. Lodskovvej Ferritslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej Ferritslev Meddelt: 20. januar 2014 Annonceret: 20. januar 2014 Klagefrist: 17. februar 2014 Søgsmålsfrist: 20. juli 2014 Revurderingsår: 20. januar 2022

2 Indholdsfortegnelse AFGØRELSE... 3 Vilkår... 3 Generelt... 3 Indretning og drift... 3 Luftforurening... 4 Støj... 4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 4 Egenkontrol... 5 Driftsjournal... 6 GENERELLE FORHOLD... 7 Miljøuheld / Underretningspligt... 7 Affald... 7 Ændringer og udvidelser års reglen... 7 Ansvarlig for driften... 7 Klagevejledning... 7 STAMDATA... 9 LOVGRUNDLAG... 9 MILJØTEKNISK VURDERING Beliggenhed og planforhold Indretning og drift Forureningsbegrænsninger Forurening af jord, grundvand eller overfladevand Egenkontrol Natur Samlet vurdering Høring KOPI AF GODKENDELSEN SENDES TIL: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Miljøteknisk redegørelse Anlæggets placering VVM-screening SLUTNOTER Sidste side 2

3 Afgørelse Det søgte projekt er omfattet af punkt 12b på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Vi har foretaget en VVM-screening af projektet og det er vores vurdering, at det ikke kræver en VVM-redegørelse. Efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven 2 og i overensstemmelse med vores praksis godkender vi at Miljøservice A/S kan indrette og drive gyllebeholder til opbevaring af spildevandsslam på Stubbedam 6, 5600 Faaborg, matrikel nr. 4aq, Håstrup By, Håstrup. Godkendelsen omfatter og sker på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Det godkendte skal indrettes og drives i overensstemmelse med det beskrevne under afsnittet Miljøteknisk vurdering. 2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være let tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for driften. 3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 4. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. Indretning og drift 5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og -fraktioner i de angivne mængder. Tabel 1 Affaldet skal opbevares i gyllebeholderen, jf. vilkår 12. Affaldsart EAK-kode Maksimalt oplag Opbevaringsmåde for hver affaldsart Stabiliseret spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg m m3 pr. år ved to årlige tømninger I gylletank på ejendommen 6. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 7. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs. 3

4 Luftforurening 8. Beholderen skal efter endt fyldning være lukket eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign. 9. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Støj 10. Slamhåndtering må kun ske mandage til fredage mellem kl. 7 og kl. 18. Bidraget til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige 55 db(a). Støjbidraget bestemmes som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a)(re. 20Pa.) 11. Som dokumentation for at vilkår 10 overholdes, kan Miljøservice A/S blive pålagt at udføre måling eller beregning af støj. Målingen kan maksimalt kræves én gang årligt, og skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Inden måling eller beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Målinger og beregninger skal udføres efter retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledninger. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 12. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 14. Hvis der ikke sker håndtering af slam uden for gyllebeholderen, f.eks. hvis der ikke er pumper og pumperør, der kan svinges ud over kanten på beholderen, og al håndtering sker med sugekran over tanken, er der ikke krav til omlæsningspladser jf. vilkår 14. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm's fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. 13. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. 14. omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modståpåvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning, 4

5 at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald kan være på pladsen at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen at overfladevand ledes til tæt opsamlingsbeholder, og at overfladevand og tagvand ikke kan løbe ind på pladsen 15. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Vask af maskiner og materiel kan foregå på en anden ejendom, hvor der er etableret godkendt vaskeplads. 16. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Egenkontrol 17. Virksomheden skal, hvis der er etableret omfangsdræn og inspektionsbrønd, kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 12, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen. 18. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, er tilstrækkelig vedligeholdt. 19. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, ikke er defekt. 20. Beholdere uden fast overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen, jf. vilkår Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. 22. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m 3 eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis godkendelsen omfatter anlæg uden omfangsdræn og inspektionsbrønd, skal denne kontrol foretages mindst hvert 3. år Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 12, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. 5

6 Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. Driftsjournal 23. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 17. Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, jf. vilkår Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 22. Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 6

7 Generelle forhold Miljøuheld / 112 Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf Underretningspligt I har pligt til at underrette Faaborg-Midtfyn Kommune 3, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. Affald Vi gør opmærksom på at den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse 4 og vores affaldsregulativer, skal overholdes. Regulativerne kan findes på Ændringer og udvidelser Virksomhedens drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt. 3 års reglen 5 Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den. Ansvarlig for driften Miljøservice A/S, Ådalen 12 A, 6600 Vejen, er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen. Klagevejledning Vedrørende godkendelsen Virksomheden har lov til at benytte godkendelsen nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Andre myndigheder 6. Landsdækkende organisationer og foreninger 7. Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret 8. Klagen skal sendes til eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristens udløb fremgår af forsiden. Vedrørende VVM Vores afgørelse om at de godkendte aktiviteter ikke kræver en VVM-redegørelse, kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald til Natur- og miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til eller Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Fristen for at klage fremgår af forsiden. 7

8 Klagenævnets behandling af en klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der betales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra nævnet, som skal benyttes. Betales gebyret ikke via opkrævningen og indenfor 14 dage, afvises klagen. I visse tilfælde betales gebyret tilbage. Vejledning kan findes på Søgsmål Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene 9, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. 8

9 Stamdata Ansøger: Beliggenhed: Miljøservice A/S Ådalen 13 A 6600 Vejen Cvr-nr for ejer Povl Fentz Aalund Odensevej Faaborg Cvr-nr.: Matrikel 4aq Håstrup By, Håstrup Kontaktperson: Thorkild Schmidt Miljøservice a/s Ådalen 13 A, 6600 Vejen Tlf.: Grundejer: Povl Fentz Aalund Odensevej Faaborg Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 40a Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse. Godkendelsesbekendtgørelsen 10 Virksomhedens aktiviteter hører ind under listepunkt K212 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen: Anlæg for midlertidig oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211 Virksomheden skal derfor have en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Godkendelsen: Journalnummer: Sagsbehandler: P Per Holmsgaard Landbrugsteknolog Miljøafdelingen Nørregade Faaborg Tlf.: Det er kommunen, der godkender og fører tilsyn med virksomhedens eksterne miljøforhold. VVM-bekendtgørelsen 11 Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12 b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Derfor har vi lavet en VVM-screening af dette projekt og vurderet, at det ikke kræver en VVMredegørelse. 9

10 Miljøteknisk vurdering Beliggenhed og planforhold Generelt Den 2.150m 3 store beholder ligger i landzone, der er ca. 230 m til nærmeste beboelse, der ligger nord for beholderen. Der ligger desuden boliger ca. 270 m syd-sydøst for beholderen og ca. 390 m nordøst for beholderen. Beholderen ligger på ejendommen Stubbedam 6, 5600 Faaborg. Ind- og udkørsel til beholderen sker ad Stubbedam. Beholderen er etableret i 1990, og der er foretaget beholderkontrol i Beholderen vil kunne være i drift hele året. Indretning og drift Oplagring af spildevandsslam sker med henblik på udbringning til anvendelse som jordforbedringsmiddel og gødning på landbrugsjord. Der kan dog være mulighed for opbevaring i op til et halvt år mellem hver tømning af tanken. Gødningsbeholderen skal bruges til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam med en forventet tørstofprocent på maksimalt %. Med hensyn til genanvendelse til jordbrugsformål skal slammet overholde kvalitetskrav og afskæringskriterier i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006, (slambekendtgørelsen). Der vil løbende ske påfyldning af slam. Efter endt påfyldning vil slammet blive opbevaret uden ekstra behandling inden det køres ud på landbrugsjord. Lageret fyldes (og tømmes) to gange om året. Der stilles vilkår om at der føres logbog/driftsjournal efter retningslinierne for erhvervsmæssigt dyrehold, samt at der sikret at beholderen er i forsvarlig stand. Slammet læsses direkte i gyllebeholderen. Slam med højt tørstofindhold (20-25 %) læsses via en rampe. Eventuelt vil der i perioder kunne tilføres tyndere, ikke afvandede slamfraktioner, og disse pumpes til tanken. Hvis der ikke er pumpesystem ved beholderen, er der ikke, jf. vilkår 7, krav om indendørs monteret pumpeafbryder. Når beholderen tømmes sker spredningen direkte på landbrugsjord i henhold til slambekendtgørelsen. Slam med højt tørstofindhold tømmes med gravemaskine. Der stilles vilkår om, at læsning sker på impermeabelt underlag. Hvis der modtages slam med væsentligt mindre tørstofindhold, kan det være aktuelt at tømme tanken med sugekran, og al håndtering af slam skal da ske inden for kanten af beholderen. Forureningsbegrænsninger Luft Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og koncentration af lugtafgivelsen fra spildevandsslammet. I forbindelse med håndtering ad slammet vil der kunne forekomme lugt. Opbevaringen af slammet med overdækning bør ikke give anledning til lugtgener. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at med tæt overdækning jf. vilkår, vil opbevaring af slammet ikke medføre væsentlige lugtgener. Det vurderes, at den største lugtgene vil forekomme ved aflæsning og pålæsning. Hvis kommunen modtager klager over lugt, og hvis der konstateres væsentlige lugtgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres lugtbegrænsende foranstaltninger. Der er stillet vilkår om dette. Støv Der kan forekomme støv i forbindelse med transport. Hvis kommunen modtager klager over støvgener, og hvis der konstateres væsentlige støvgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres støvbegrænsende foranstaltninger. Støj De væsentligste støjkilder vil være til- og frakørsel til beholderen. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at stille krav om overholdelse af faste tidspunkter, hvor der må ske af- og pålæsning. Der er derfor stillet vilkår om, at transporter kun må forekomme i dagtimerne. Der kan afviges fra de faste tidspunkter, hvis forhold fra 10

11 rensningsanlæggene gør, at der opstår akut behov for at få bortkørt slam. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der vil være tilkørsler om året (hvis beholderen fyldes 2 gange om året, i alt m 3, og der køres med 30 m 3 pr. læs). Antallet af frakørsler fra beholderen vil være det samme, i fald frakørsel sker med tankbiler, men op til 380 frakørsler i fald der alene køres med traktor og 10 m 3 vogne. Tømningen vil foregå over en kortere periode med flere transporter pr. dag. Trafikken vil være at sidestille med de gener, der ville være, hvis der havde været tale om udbringning af gylle fra en almindelig husdyrproduktion. Det er kommunens vurdering, at støjvilkårene vil kunne overholdes, når der køres inden for de tilladte tidspunkter. Mængden af transporter vurderes ikke at være en væsentlig forøgelse af trafikken på Stubbedam. Affald Der må ikke ske oplag af andre affaldstyper omkring virksomheden, og der gøres opmærksom på, at eventuelt affald skal håndteres efter gældende regulativer. Opbevaring af spildevandsslammet genererer ikke affald. Spildevand Der forekommer ikke spildevand i forbindelse med opbevaring af spildevandsslam. Der stilles vilkår om at vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. I den konkrete sag bliver der etableret omlæsningsplads på ejendommen, bestående af membran udlagt på jorden, hvorpå der udlægges flis. Pladsen skal være så stor, at der er plads til maskiner og transportvogne. Efter tømning af tanken vil flisen, og eventuelt spild af slam, blive udbragt på landbrugsjord. Hvis der alene er slam med lavt tørstofindhold i beholderen, kan vilkåret opfyldes ved, at al håndtering af slam foregår med sugekran, hvor aflæsning og påfyldning foregår over kanten af beholderen. Slam med lavt tørstofindhold kan derfor ikke håndteres uden for beholderen (f.eks. med pumpeudstyr, hvor pumperør svinges ud over kanten af beholderen). Forurening af jord, grundvand eller overfladevand Forureningsrisikoen ved håndtering af spildevandsslam vurderes at være lav. Forekommer der spild i forbindelse med fyldning og tømning af beholderen, vil dette straks blive samlet op. Dette stilles der vilkår om. Der stilles ligeledes vilkår om, at gyllebeholderen er etableret med omfangsdræn og kontrolbrønd. Gyllebeholderen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor nitratfølsomme indvindingsområder eller indvindingsoplande for vandværker. Kommunen vurderer, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre forøget risiko for forurening af grundvandet. Der er hhv. ca. 175, 230 og 265 m til nærmeste søer. Der er ikke skrånende arealer mod søerne. Der er mere end 500 m til øvrige naturområder. Kommunen vurderer, pga. tankens placering i forhold til søerne, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre fare for forurening. Egenkontrol Der stilles vilkår om beholderkontrol hvert 10. år for beholder med omfangsdræn og inspektionsbrønd. Dette for at sikre, at beholderens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig, og at eventuelle uheld kan opdages. Der stilles vilkår om logbog/driftsjournal. Visuel inspektion, samt årlig inspektion af beholderen med synligt bundareal, ud over den 10 års beholderkontrol. Natur Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 12, skal Faaborg-Midtfyn Kommune konsekvensvurdere afgørelsen. Der er derfor foretaget en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på internationale naturbeskyttelses- 11

12 områder samt ville beskyttede arter og deres levesteder, jf. VVM-screeningsskemaet. Det ansøgte ligger mere end m fra internationale naturbeskyttelsesområder. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af udpegede beskyttede naturtyper samt arter i internationale naturbeskyttelsesområder. Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer beskyttede arter i nærheden af det ansøgte. Det vurderes at det ansøgte ikke har væsentlig indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder. Samlet vurdering Der er ved fastlæggelse af vilkårene i denne godkendelse taget udgangspunkt i de for branchen beskrevne standardvilkår omfattet af bilag 5 til miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 10. Standardvilkårerne er udvidet med vilkår til blandt andet støj, lugtbegrænsning, fluebekæmpelse og affald. Høring hos Miljøservice A/S Før vi træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal vi sende afgørelsen i udkast til virksomheden og fortælle dem om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven. Miljøservice A/S har den. 20. januar 2014 meddelt, at der ikke er kommentarer til udkast til miljøgodkendelsen. Høring af grundejer Vi har den 15. januar 2014 sendt udkastet i høring hos Povl Aalund, Odensevej 211, 5600 Faaborg. Povl Aalund har via Miljøservice A/S den. 20. januar 2014 meddelt, at der ikke er kommentarer til udkast til miljøgodkendelsen. Høring Vi har den 15. januar 2014 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos Miljøservice A/S, Ådalen 5, 6600 Vejen Kopi af godkendelsen sendes til: Grundejer Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet, Povl Aalund, Odensevej 211, 5600 Faaborg 12

13 Bilag 1 - Miljøteknisk redegørelse

14

15

16

17

18

19 Bilag 2 - Anlæggets placering

20 Bilag 3 VVM-screening Skema 1 Kan anlægget få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. skema 2). Ja Nej Bemærkninger 1. Projektets karakteristika Anlæggets dimensioner x Ikke relevant da der er tale om en eksisterende gyllebeholder Kumulation med andre projekter x Der forventes ikke at være en påvirkning fra slamdepotet. Under normale omstændigheder afgiver slam ikke væsentlig lugt, og slam indeholder små mængder ammoniak. Der er tale om ændret anvendelse af en eksisterende gyllebeholder Anvendelsen af naturressourcer x Der bygges ikke nyt i forbindelse med godkendelsen. Affaldsproduktion x Oplæg af spildevandsslam genererer ikke affald Forurening og gener x Gener ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier 2. Anlæggets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet. x Risiko for uheld ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen, og vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra hidtidig anvendelse Nuværende x Der er en eksisterende gyllebeholder arealanvendelse Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i x Der forventes ikke at være en påvirkning fra slamdepotet. Der er en ændret anvendelse af eksisterende gyllebeholder området Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på: a. Vådområder/vandområder x 3 søer ligger mellem 175 og 300 m fra tanken b. Kystområder x Ikke relevant c. Bjerg- og skovområder x Nærmeste skovområde ligger ca. 20 m syd for anlægget. Ammoniaktabet fra slam vurderes at være væsentligt lavere end fra gylle. d. Reservater og naturparker x Ikke relevant, ingen reservater eller naturparker i nærområdet e. Vadehavsområdet x Ikke relevant f. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder x Ikke relevant. Nærmeste Natura 2000 områder er habitatområde H240 Svanninge Bakker, der ligger ca. 3,700 m sydøst for anlægget, og EFfuglebeskyttelsesområde nr. F78 Arreskov Sø, der ligger ca m øst-sydøst for anlægget.

21 g. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet x Der er ingen sårbare naturområder i nærheden af anlægget h. Tætbefolkede områder x Stubbedam 6 ligger i landzone, der er mere end 200 m til nærmeste nabo i. Vigtige landskaber set ud fra historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt x Ikke relevant, slamdepotet etableres i eksisterende gylletank Kommentarer til skema 1 Gener of forurening ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen. Der stilles vilkår jf. de af Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen, der er relevante for opbevaring af spildevandsslam i gyllebeholder, derudover stilles der vilkår i forhold til støj i forbindelse med til og frakørsel af slam. Risiko for uheld ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen, og vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra hidtidig anvendelse. Det drejer konkret sig om vilkår for indretning og drift af anlægget og pladsen omkring anlægget, herunder krav om kontrol med vedligeholdelsestilstand i forhold til tæthed af beholdere og bund. Dertil er der krav om overdækning af lageret. Risiko for afledning til søer vurderes at være ikke eksisterende pga. afstand og topografi. Der stilles vilkår om at evt. spild straks samles op og placeres i beholderen. Vask af maskiner skal ske på vaskepladser, hvor der er afløb til beholder. Skema 2 Kendetegn ved den potentielle miljø-påvirkning. Vurderes det fortsat, jf. ja erne fra skema 1, at anlægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i relation til påvirkningens: Forurening og gener Risikoen for uheld Vådområder/vandområder Ja/nej Nej Nej Nej Sammenfatning og konklusion Faaborg-Midtfyn Kommune har i dette notat vurderet de miljømæssige problemstillinger forbundet med etableringen af et laget til opbevaring af spildevandsslam. Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at etableringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at anlægget således ikke er VVM-pligtig.

22 Slutnoter 1 Bek. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 4 Bek af 7. marts 2011 om affald. 5 78a i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 6 98, stk. 2 og 4 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer og 100, stk. 2 og 3 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer , stk. 1 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 9 Se Miljøbeskyttelseslovens Bek af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 11 Bek. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 12 Bek. nr. 408 af 1. maj 2007 Side 22

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere