Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam Faaborg. Lodskovvej Ferritslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej Ferritslev Meddelt: 20. januar 2014 Annonceret: 20. januar 2014 Klagefrist: 17. februar 2014 Søgsmålsfrist: 20. juli 2014 Revurderingsår: 20. januar 2022

2 Indholdsfortegnelse AFGØRELSE... 3 Vilkår... 3 Generelt... 3 Indretning og drift... 3 Luftforurening... 4 Støj... 4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 4 Egenkontrol... 5 Driftsjournal... 6 GENERELLE FORHOLD... 7 Miljøuheld / Underretningspligt... 7 Affald... 7 Ændringer og udvidelser års reglen... 7 Ansvarlig for driften... 7 Klagevejledning... 7 STAMDATA... 9 LOVGRUNDLAG... 9 MILJØTEKNISK VURDERING Beliggenhed og planforhold Indretning og drift Forureningsbegrænsninger Forurening af jord, grundvand eller overfladevand Egenkontrol Natur Samlet vurdering Høring KOPI AF GODKENDELSEN SENDES TIL: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Miljøteknisk redegørelse Anlæggets placering VVM-screening SLUTNOTER Sidste side 2

3 Afgørelse Det søgte projekt er omfattet af punkt 12b på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Vi har foretaget en VVM-screening af projektet og det er vores vurdering, at det ikke kræver en VVM-redegørelse. Efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven 2 og i overensstemmelse med vores praksis godkender vi at Miljøservice A/S kan indrette og drive gyllebeholder til opbevaring af spildevandsslam på Stubbedam 6, 5600 Faaborg, matrikel nr. 4aq, Håstrup By, Håstrup. Godkendelsen omfatter og sker på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Det godkendte skal indrettes og drives i overensstemmelse med det beskrevne under afsnittet Miljøteknisk vurdering. 2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være let tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for driften. 3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 4. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. Indretning og drift 5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og -fraktioner i de angivne mængder. Tabel 1 Affaldet skal opbevares i gyllebeholderen, jf. vilkår 12. Affaldsart EAK-kode Maksimalt oplag Opbevaringsmåde for hver affaldsart Stabiliseret spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg m m3 pr. år ved to årlige tømninger I gylletank på ejendommen 6. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 7. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs. 3

4 Luftforurening 8. Beholderen skal efter endt fyldning være lukket eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign. 9. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Støj 10. Slamhåndtering må kun ske mandage til fredage mellem kl. 7 og kl. 18. Bidraget til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige 55 db(a). Støjbidraget bestemmes som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a)(re. 20Pa.) 11. Som dokumentation for at vilkår 10 overholdes, kan Miljøservice A/S blive pålagt at udføre måling eller beregning af støj. Målingen kan maksimalt kræves én gang årligt, og skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Inden måling eller beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Målinger og beregninger skal udføres efter retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledninger. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 12. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 14. Hvis der ikke sker håndtering af slam uden for gyllebeholderen, f.eks. hvis der ikke er pumper og pumperør, der kan svinges ud over kanten på beholderen, og al håndtering sker med sugekran over tanken, er der ikke krav til omlæsningspladser jf. vilkår 14. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm's fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. 13. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. 14. omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modståpåvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning, 4

5 at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald kan være på pladsen at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen at overfladevand ledes til tæt opsamlingsbeholder, og at overfladevand og tagvand ikke kan løbe ind på pladsen 15. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Vask af maskiner og materiel kan foregå på en anden ejendom, hvor der er etableret godkendt vaskeplads. 16. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Egenkontrol 17. Virksomheden skal, hvis der er etableret omfangsdræn og inspektionsbrønd, kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 12, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen. 18. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, er tilstrækkelig vedligeholdt. 19. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, ikke er defekt. 20. Beholdere uden fast overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen, jf. vilkår Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. 22. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m 3 eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis godkendelsen omfatter anlæg uden omfangsdræn og inspektionsbrønd, skal denne kontrol foretages mindst hvert 3. år Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 12, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. 5

6 Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. Driftsjournal 23. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 17. Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, jf. vilkår Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 22. Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 6

7 Generelle forhold Miljøuheld / 112 Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf Underretningspligt I har pligt til at underrette Faaborg-Midtfyn Kommune 3, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. Affald Vi gør opmærksom på at den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse 4 og vores affaldsregulativer, skal overholdes. Regulativerne kan findes på Ændringer og udvidelser Virksomhedens drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt. 3 års reglen 5 Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den. Ansvarlig for driften Miljøservice A/S, Ådalen 12 A, 6600 Vejen, er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen. Klagevejledning Vedrørende godkendelsen Virksomheden har lov til at benytte godkendelsen nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Andre myndigheder 6. Landsdækkende organisationer og foreninger 7. Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret 8. Klagen skal sendes til eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristens udløb fremgår af forsiden. Vedrørende VVM Vores afgørelse om at de godkendte aktiviteter ikke kræver en VVM-redegørelse, kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald til Natur- og miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til eller Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Fristen for at klage fremgår af forsiden. 7

8 Klagenævnets behandling af en klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der betales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra nævnet, som skal benyttes. Betales gebyret ikke via opkrævningen og indenfor 14 dage, afvises klagen. I visse tilfælde betales gebyret tilbage. Vejledning kan findes på Søgsmål Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene 9, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. 8

9 Stamdata Ansøger: Beliggenhed: Miljøservice A/S Ådalen 13 A 6600 Vejen Cvr-nr for ejer Povl Fentz Aalund Odensevej Faaborg Cvr-nr.: Matrikel 4aq Håstrup By, Håstrup Kontaktperson: Thorkild Schmidt Miljøservice a/s Ådalen 13 A, 6600 Vejen Tlf.: Grundejer: Povl Fentz Aalund Odensevej Faaborg Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 40a Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse. Godkendelsesbekendtgørelsen 10 Virksomhedens aktiviteter hører ind under listepunkt K212 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen: Anlæg for midlertidig oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211 Virksomheden skal derfor have en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Godkendelsen: Journalnummer: Sagsbehandler: P Per Holmsgaard Landbrugsteknolog Miljøafdelingen Nørregade Faaborg Tlf.: Det er kommunen, der godkender og fører tilsyn med virksomhedens eksterne miljøforhold. VVM-bekendtgørelsen 11 Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12 b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Derfor har vi lavet en VVM-screening af dette projekt og vurderet, at det ikke kræver en VVMredegørelse. 9

10 Miljøteknisk vurdering Beliggenhed og planforhold Generelt Den 2.150m 3 store beholder ligger i landzone, der er ca. 230 m til nærmeste beboelse, der ligger nord for beholderen. Der ligger desuden boliger ca. 270 m syd-sydøst for beholderen og ca. 390 m nordøst for beholderen. Beholderen ligger på ejendommen Stubbedam 6, 5600 Faaborg. Ind- og udkørsel til beholderen sker ad Stubbedam. Beholderen er etableret i 1990, og der er foretaget beholderkontrol i Beholderen vil kunne være i drift hele året. Indretning og drift Oplagring af spildevandsslam sker med henblik på udbringning til anvendelse som jordforbedringsmiddel og gødning på landbrugsjord. Der kan dog være mulighed for opbevaring i op til et halvt år mellem hver tømning af tanken. Gødningsbeholderen skal bruges til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam med en forventet tørstofprocent på maksimalt %. Med hensyn til genanvendelse til jordbrugsformål skal slammet overholde kvalitetskrav og afskæringskriterier i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006, (slambekendtgørelsen). Der vil løbende ske påfyldning af slam. Efter endt påfyldning vil slammet blive opbevaret uden ekstra behandling inden det køres ud på landbrugsjord. Lageret fyldes (og tømmes) to gange om året. Der stilles vilkår om at der føres logbog/driftsjournal efter retningslinierne for erhvervsmæssigt dyrehold, samt at der sikret at beholderen er i forsvarlig stand. Slammet læsses direkte i gyllebeholderen. Slam med højt tørstofindhold (20-25 %) læsses via en rampe. Eventuelt vil der i perioder kunne tilføres tyndere, ikke afvandede slamfraktioner, og disse pumpes til tanken. Hvis der ikke er pumpesystem ved beholderen, er der ikke, jf. vilkår 7, krav om indendørs monteret pumpeafbryder. Når beholderen tømmes sker spredningen direkte på landbrugsjord i henhold til slambekendtgørelsen. Slam med højt tørstofindhold tømmes med gravemaskine. Der stilles vilkår om, at læsning sker på impermeabelt underlag. Hvis der modtages slam med væsentligt mindre tørstofindhold, kan det være aktuelt at tømme tanken med sugekran, og al håndtering af slam skal da ske inden for kanten af beholderen. Forureningsbegrænsninger Luft Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og koncentration af lugtafgivelsen fra spildevandsslammet. I forbindelse med håndtering ad slammet vil der kunne forekomme lugt. Opbevaringen af slammet med overdækning bør ikke give anledning til lugtgener. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at med tæt overdækning jf. vilkår, vil opbevaring af slammet ikke medføre væsentlige lugtgener. Det vurderes, at den største lugtgene vil forekomme ved aflæsning og pålæsning. Hvis kommunen modtager klager over lugt, og hvis der konstateres væsentlige lugtgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres lugtbegrænsende foranstaltninger. Der er stillet vilkår om dette. Støv Der kan forekomme støv i forbindelse med transport. Hvis kommunen modtager klager over støvgener, og hvis der konstateres væsentlige støvgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres støvbegrænsende foranstaltninger. Støj De væsentligste støjkilder vil være til- og frakørsel til beholderen. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at stille krav om overholdelse af faste tidspunkter, hvor der må ske af- og pålæsning. Der er derfor stillet vilkår om, at transporter kun må forekomme i dagtimerne. Der kan afviges fra de faste tidspunkter, hvis forhold fra 10

11 rensningsanlæggene gør, at der opstår akut behov for at få bortkørt slam. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der vil være tilkørsler om året (hvis beholderen fyldes 2 gange om året, i alt m 3, og der køres med 30 m 3 pr. læs). Antallet af frakørsler fra beholderen vil være det samme, i fald frakørsel sker med tankbiler, men op til 380 frakørsler i fald der alene køres med traktor og 10 m 3 vogne. Tømningen vil foregå over en kortere periode med flere transporter pr. dag. Trafikken vil være at sidestille med de gener, der ville være, hvis der havde været tale om udbringning af gylle fra en almindelig husdyrproduktion. Det er kommunens vurdering, at støjvilkårene vil kunne overholdes, når der køres inden for de tilladte tidspunkter. Mængden af transporter vurderes ikke at være en væsentlig forøgelse af trafikken på Stubbedam. Affald Der må ikke ske oplag af andre affaldstyper omkring virksomheden, og der gøres opmærksom på, at eventuelt affald skal håndteres efter gældende regulativer. Opbevaring af spildevandsslammet genererer ikke affald. Spildevand Der forekommer ikke spildevand i forbindelse med opbevaring af spildevandsslam. Der stilles vilkår om at vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. I den konkrete sag bliver der etableret omlæsningsplads på ejendommen, bestående af membran udlagt på jorden, hvorpå der udlægges flis. Pladsen skal være så stor, at der er plads til maskiner og transportvogne. Efter tømning af tanken vil flisen, og eventuelt spild af slam, blive udbragt på landbrugsjord. Hvis der alene er slam med lavt tørstofindhold i beholderen, kan vilkåret opfyldes ved, at al håndtering af slam foregår med sugekran, hvor aflæsning og påfyldning foregår over kanten af beholderen. Slam med lavt tørstofindhold kan derfor ikke håndteres uden for beholderen (f.eks. med pumpeudstyr, hvor pumperør svinges ud over kanten af beholderen). Forurening af jord, grundvand eller overfladevand Forureningsrisikoen ved håndtering af spildevandsslam vurderes at være lav. Forekommer der spild i forbindelse med fyldning og tømning af beholderen, vil dette straks blive samlet op. Dette stilles der vilkår om. Der stilles ligeledes vilkår om, at gyllebeholderen er etableret med omfangsdræn og kontrolbrønd. Gyllebeholderen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor nitratfølsomme indvindingsområder eller indvindingsoplande for vandværker. Kommunen vurderer, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre forøget risiko for forurening af grundvandet. Der er hhv. ca. 175, 230 og 265 m til nærmeste søer. Der er ikke skrånende arealer mod søerne. Der er mere end 500 m til øvrige naturområder. Kommunen vurderer, pga. tankens placering i forhold til søerne, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre fare for forurening. Egenkontrol Der stilles vilkår om beholderkontrol hvert 10. år for beholder med omfangsdræn og inspektionsbrønd. Dette for at sikre, at beholderens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig, og at eventuelle uheld kan opdages. Der stilles vilkår om logbog/driftsjournal. Visuel inspektion, samt årlig inspektion af beholderen med synligt bundareal, ud over den 10 års beholderkontrol. Natur Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 12, skal Faaborg-Midtfyn Kommune konsekvensvurdere afgørelsen. Der er derfor foretaget en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på internationale naturbeskyttelses- 11

12 områder samt ville beskyttede arter og deres levesteder, jf. VVM-screeningsskemaet. Det ansøgte ligger mere end m fra internationale naturbeskyttelsesområder. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af udpegede beskyttede naturtyper samt arter i internationale naturbeskyttelsesområder. Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer beskyttede arter i nærheden af det ansøgte. Det vurderes at det ansøgte ikke har væsentlig indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder. Samlet vurdering Der er ved fastlæggelse af vilkårene i denne godkendelse taget udgangspunkt i de for branchen beskrevne standardvilkår omfattet af bilag 5 til miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 10. Standardvilkårerne er udvidet med vilkår til blandt andet støj, lugtbegrænsning, fluebekæmpelse og affald. Høring hos Miljøservice A/S Før vi træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal vi sende afgørelsen i udkast til virksomheden og fortælle dem om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven. Miljøservice A/S har den. 20. januar 2014 meddelt, at der ikke er kommentarer til udkast til miljøgodkendelsen. Høring af grundejer Vi har den 15. januar 2014 sendt udkastet i høring hos Povl Aalund, Odensevej 211, 5600 Faaborg. Povl Aalund har via Miljøservice A/S den. 20. januar 2014 meddelt, at der ikke er kommentarer til udkast til miljøgodkendelsen. Høring Vi har den 15. januar 2014 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos Miljøservice A/S, Ådalen 5, 6600 Vejen Kopi af godkendelsen sendes til: Grundejer Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet, Povl Aalund, Odensevej 211, 5600 Faaborg 12

13 Bilag 1 - Miljøteknisk redegørelse

14

15

16

17

18

19 Bilag 2 - Anlæggets placering

20 Bilag 3 VVM-screening Skema 1 Kan anlægget få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. skema 2). Ja Nej Bemærkninger 1. Projektets karakteristika Anlæggets dimensioner x Ikke relevant da der er tale om en eksisterende gyllebeholder Kumulation med andre projekter x Der forventes ikke at være en påvirkning fra slamdepotet. Under normale omstændigheder afgiver slam ikke væsentlig lugt, og slam indeholder små mængder ammoniak. Der er tale om ændret anvendelse af en eksisterende gyllebeholder Anvendelsen af naturressourcer x Der bygges ikke nyt i forbindelse med godkendelsen. Affaldsproduktion x Oplæg af spildevandsslam genererer ikke affald Forurening og gener x Gener ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier 2. Anlæggets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet. x Risiko for uheld ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen, og vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra hidtidig anvendelse Nuværende x Der er en eksisterende gyllebeholder arealanvendelse Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i x Der forventes ikke at være en påvirkning fra slamdepotet. Der er en ændret anvendelse af eksisterende gyllebeholder området Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på: a. Vådområder/vandområder x 3 søer ligger mellem 175 og 300 m fra tanken b. Kystområder x Ikke relevant c. Bjerg- og skovområder x Nærmeste skovområde ligger ca. 20 m syd for anlægget. Ammoniaktabet fra slam vurderes at være væsentligt lavere end fra gylle. d. Reservater og naturparker x Ikke relevant, ingen reservater eller naturparker i nærområdet e. Vadehavsområdet x Ikke relevant f. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder x Ikke relevant. Nærmeste Natura 2000 områder er habitatområde H240 Svanninge Bakker, der ligger ca. 3,700 m sydøst for anlægget, og EFfuglebeskyttelsesområde nr. F78 Arreskov Sø, der ligger ca m øst-sydøst for anlægget.

21 g. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet x Der er ingen sårbare naturområder i nærheden af anlægget h. Tætbefolkede områder x Stubbedam 6 ligger i landzone, der er mere end 200 m til nærmeste nabo i. Vigtige landskaber set ud fra historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt x Ikke relevant, slamdepotet etableres i eksisterende gylletank Kommentarer til skema 1 Gener of forurening ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen. Der stilles vilkår jf. de af Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen, der er relevante for opbevaring af spildevandsslam i gyllebeholder, derudover stilles der vilkår i forhold til støj i forbindelse med til og frakørsel af slam. Risiko for uheld ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen, og vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra hidtidig anvendelse. Det drejer konkret sig om vilkår for indretning og drift af anlægget og pladsen omkring anlægget, herunder krav om kontrol med vedligeholdelsestilstand i forhold til tæthed af beholdere og bund. Dertil er der krav om overdækning af lageret. Risiko for afledning til søer vurderes at være ikke eksisterende pga. afstand og topografi. Der stilles vilkår om at evt. spild straks samles op og placeres i beholderen. Vask af maskiner skal ske på vaskepladser, hvor der er afløb til beholder. Skema 2 Kendetegn ved den potentielle miljø-påvirkning. Vurderes det fortsat, jf. ja erne fra skema 1, at anlægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i relation til påvirkningens: Forurening og gener Risikoen for uheld Vådområder/vandområder Ja/nej Nej Nej Nej Sammenfatning og konklusion Faaborg-Midtfyn Kommune har i dette notat vurderet de miljømæssige problemstillinger forbundet med etableringen af et laget til opbevaring af spildevandsslam. Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at etableringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at anlægget således ikke er VVM-pligtig.

22 Slutnoter 1 Bek. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 4 Bek af 7. marts 2011 om affald. 5 78a i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 6 98, stk. 2 og 4 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer og 100, stk. 2 og 3 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer , stk. 1 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 9 Se Miljøbeskyttelseslovens Bek af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 11 Bek. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 12 Bek. nr. 408 af 1. maj 2007 Side 22

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Afgørelse om VVM-screening af oplag af mucosabiprodukt Fertigro i gyllebeholder på Gammel Kirkevej 2, 6510 Gram

Afgørelse om VVM-screening af oplag af mucosabiprodukt Fertigro i gyllebeholder på Gammel Kirkevej 2, 6510 Gram Ansøger HedeDanmark a/s Att. Thomas Byriel Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 21 44 post@haderslev.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg Thomas Og Anne Mette Voss 20 Rue Wenkel L5577 Remich Luenborg Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 www.slagelse.dk Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere