Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam Faaborg. Lodskovvej Ferritslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej Ferritslev Meddelt: 20. januar 2014 Annonceret: 20. januar 2014 Klagefrist: 17. februar 2014 Søgsmålsfrist: 20. juli 2014 Revurderingsår: 20. januar 2022

2 Indholdsfortegnelse AFGØRELSE... 3 Vilkår... 3 Generelt... 3 Indretning og drift... 3 Luftforurening... 4 Støj... 4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 4 Egenkontrol... 5 Driftsjournal... 6 GENERELLE FORHOLD... 7 Miljøuheld / Underretningspligt... 7 Affald... 7 Ændringer og udvidelser års reglen... 7 Ansvarlig for driften... 7 Klagevejledning... 7 STAMDATA... 9 LOVGRUNDLAG... 9 MILJØTEKNISK VURDERING Beliggenhed og planforhold Indretning og drift Forureningsbegrænsninger Forurening af jord, grundvand eller overfladevand Egenkontrol Natur Samlet vurdering Høring KOPI AF GODKENDELSEN SENDES TIL: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Miljøteknisk redegørelse Anlæggets placering VVM-screening SLUTNOTER Sidste side 2

3 Afgørelse Det søgte projekt er omfattet af punkt 12b på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Vi har foretaget en VVM-screening af projektet og det er vores vurdering, at det ikke kræver en VVM-redegørelse. Efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven 2 og i overensstemmelse med vores praksis godkender vi at Miljøservice A/S kan indrette og drive gyllebeholder til opbevaring af spildevandsslam på Stubbedam 6, 5600 Faaborg, matrikel nr. 4aq, Håstrup By, Håstrup. Godkendelsen omfatter og sker på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Det godkendte skal indrettes og drives i overensstemmelse med det beskrevne under afsnittet Miljøteknisk vurdering. 2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være let tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for driften. 3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 4. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. Indretning og drift 5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og -fraktioner i de angivne mængder. Tabel 1 Affaldet skal opbevares i gyllebeholderen, jf. vilkår 12. Affaldsart EAK-kode Maksimalt oplag Opbevaringsmåde for hver affaldsart Stabiliseret spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg m m3 pr. år ved to årlige tømninger I gylletank på ejendommen 6. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 7. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs. 3

4 Luftforurening 8. Beholderen skal efter endt fyldning være lukket eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign. 9. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Støj 10. Slamhåndtering må kun ske mandage til fredage mellem kl. 7 og kl. 18. Bidraget til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige 55 db(a). Støjbidraget bestemmes som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a)(re. 20Pa.) 11. Som dokumentation for at vilkår 10 overholdes, kan Miljøservice A/S blive pålagt at udføre måling eller beregning af støj. Målingen kan maksimalt kræves én gang årligt, og skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Inden måling eller beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Målinger og beregninger skal udføres efter retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledninger. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 12. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 14. Hvis der ikke sker håndtering af slam uden for gyllebeholderen, f.eks. hvis der ikke er pumper og pumperør, der kan svinges ud over kanten på beholderen, og al håndtering sker med sugekran over tanken, er der ikke krav til omlæsningspladser jf. vilkår 14. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm's fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. 13. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. 14. omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modståpåvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning, 4

5 at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald kan være på pladsen at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen at overfladevand ledes til tæt opsamlingsbeholder, og at overfladevand og tagvand ikke kan løbe ind på pladsen 15. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Vask af maskiner og materiel kan foregå på en anden ejendom, hvor der er etableret godkendt vaskeplads. 16. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Egenkontrol 17. Virksomheden skal, hvis der er etableret omfangsdræn og inspektionsbrønd, kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 12, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen. 18. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, er tilstrækkelig vedligeholdt. 19. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere, jf. vilkår 8, ikke er defekt. 20. Beholdere uden fast overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen, jf. vilkår Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. 22. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m 3 eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis godkendelsen omfatter anlæg uden omfangsdræn og inspektionsbrønd, skal denne kontrol foretages mindst hvert 3. år Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 12, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. 5

6 Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. Driftsjournal 23. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 17. Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, jf. vilkår Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 22. Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 6

7 Generelle forhold Miljøuheld / 112 Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf Underretningspligt I har pligt til at underrette Faaborg-Midtfyn Kommune 3, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening. Affald Vi gør opmærksom på at den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse 4 og vores affaldsregulativer, skal overholdes. Regulativerne kan findes på Ændringer og udvidelser Virksomhedens drift må som udgangspunkt ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt. 3 års reglen 5 Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den. Ansvarlig for driften Miljøservice A/S, Ådalen 12 A, 6600 Vejen, er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen. Klagevejledning Vedrørende godkendelsen Virksomheden har lov til at benytte godkendelsen nu, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Andre myndigheder 6. Landsdækkende organisationer og foreninger 7. Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret 8. Klagen skal sendes til eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Vi skal have klagen senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristens udløb fremgår af forsiden. Vedrørende VVM Vores afgørelse om at de godkendte aktiviteter ikke kræver en VVM-redegørelse, kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald til Natur- og miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til eller Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Fristen for at klage fremgår af forsiden. 7

8 Klagenævnets behandling af en klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der betales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra nævnet, som skal benyttes. Betales gebyret ikke via opkrævningen og indenfor 14 dage, afvises klagen. I visse tilfælde betales gebyret tilbage. Vejledning kan findes på Søgsmål Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene 9, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. 8

9 Stamdata Ansøger: Beliggenhed: Miljøservice A/S Ådalen 13 A 6600 Vejen Cvr-nr for ejer Povl Fentz Aalund Odensevej Faaborg Cvr-nr.: Matrikel 4aq Håstrup By, Håstrup Kontaktperson: Thorkild Schmidt Miljøservice a/s Ådalen 13 A, 6600 Vejen Tlf.: Grundejer: Povl Fentz Aalund Odensevej Faaborg Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 40a Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse. Godkendelsesbekendtgørelsen 10 Virksomhedens aktiviteter hører ind under listepunkt K212 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen: Anlæg for midlertidig oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211 Virksomheden skal derfor have en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Godkendelsen: Journalnummer: Sagsbehandler: P Per Holmsgaard Landbrugsteknolog Miljøafdelingen Nørregade Faaborg Tlf.: Det er kommunen, der godkender og fører tilsyn med virksomhedens eksterne miljøforhold. VVM-bekendtgørelsen 11 Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12 b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Derfor har vi lavet en VVM-screening af dette projekt og vurderet, at det ikke kræver en VVMredegørelse. 9

10 Miljøteknisk vurdering Beliggenhed og planforhold Generelt Den 2.150m 3 store beholder ligger i landzone, der er ca. 230 m til nærmeste beboelse, der ligger nord for beholderen. Der ligger desuden boliger ca. 270 m syd-sydøst for beholderen og ca. 390 m nordøst for beholderen. Beholderen ligger på ejendommen Stubbedam 6, 5600 Faaborg. Ind- og udkørsel til beholderen sker ad Stubbedam. Beholderen er etableret i 1990, og der er foretaget beholderkontrol i Beholderen vil kunne være i drift hele året. Indretning og drift Oplagring af spildevandsslam sker med henblik på udbringning til anvendelse som jordforbedringsmiddel og gødning på landbrugsjord. Der kan dog være mulighed for opbevaring i op til et halvt år mellem hver tømning af tanken. Gødningsbeholderen skal bruges til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam med en forventet tørstofprocent på maksimalt %. Med hensyn til genanvendelse til jordbrugsformål skal slammet overholde kvalitetskrav og afskæringskriterier i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006, (slambekendtgørelsen). Der vil løbende ske påfyldning af slam. Efter endt påfyldning vil slammet blive opbevaret uden ekstra behandling inden det køres ud på landbrugsjord. Lageret fyldes (og tømmes) to gange om året. Der stilles vilkår om at der føres logbog/driftsjournal efter retningslinierne for erhvervsmæssigt dyrehold, samt at der sikret at beholderen er i forsvarlig stand. Slammet læsses direkte i gyllebeholderen. Slam med højt tørstofindhold (20-25 %) læsses via en rampe. Eventuelt vil der i perioder kunne tilføres tyndere, ikke afvandede slamfraktioner, og disse pumpes til tanken. Hvis der ikke er pumpesystem ved beholderen, er der ikke, jf. vilkår 7, krav om indendørs monteret pumpeafbryder. Når beholderen tømmes sker spredningen direkte på landbrugsjord i henhold til slambekendtgørelsen. Slam med højt tørstofindhold tømmes med gravemaskine. Der stilles vilkår om, at læsning sker på impermeabelt underlag. Hvis der modtages slam med væsentligt mindre tørstofindhold, kan det være aktuelt at tømme tanken med sugekran, og al håndtering af slam skal da ske inden for kanten af beholderen. Forureningsbegrænsninger Luft Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og koncentration af lugtafgivelsen fra spildevandsslammet. I forbindelse med håndtering ad slammet vil der kunne forekomme lugt. Opbevaringen af slammet med overdækning bør ikke give anledning til lugtgener. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at med tæt overdækning jf. vilkår, vil opbevaring af slammet ikke medføre væsentlige lugtgener. Det vurderes, at den største lugtgene vil forekomme ved aflæsning og pålæsning. Hvis kommunen modtager klager over lugt, og hvis der konstateres væsentlige lugtgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres lugtbegrænsende foranstaltninger. Der er stillet vilkår om dette. Støv Der kan forekomme støv i forbindelse med transport. Hvis kommunen modtager klager over støvgener, og hvis der konstateres væsentlige støvgener, vil kommunen stille krav om der gennemføres støvbegrænsende foranstaltninger. Støj De væsentligste støjkilder vil være til- og frakørsel til beholderen. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at stille krav om overholdelse af faste tidspunkter, hvor der må ske af- og pålæsning. Der er derfor stillet vilkår om, at transporter kun må forekomme i dagtimerne. Der kan afviges fra de faste tidspunkter, hvis forhold fra 10

11 rensningsanlæggene gør, at der opstår akut behov for at få bortkørt slam. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der vil være tilkørsler om året (hvis beholderen fyldes 2 gange om året, i alt m 3, og der køres med 30 m 3 pr. læs). Antallet af frakørsler fra beholderen vil være det samme, i fald frakørsel sker med tankbiler, men op til 380 frakørsler i fald der alene køres med traktor og 10 m 3 vogne. Tømningen vil foregå over en kortere periode med flere transporter pr. dag. Trafikken vil være at sidestille med de gener, der ville være, hvis der havde været tale om udbringning af gylle fra en almindelig husdyrproduktion. Det er kommunens vurdering, at støjvilkårene vil kunne overholdes, når der køres inden for de tilladte tidspunkter. Mængden af transporter vurderes ikke at være en væsentlig forøgelse af trafikken på Stubbedam. Affald Der må ikke ske oplag af andre affaldstyper omkring virksomheden, og der gøres opmærksom på, at eventuelt affald skal håndteres efter gældende regulativer. Opbevaring af spildevandsslammet genererer ikke affald. Spildevand Der forekommer ikke spildevand i forbindelse med opbevaring af spildevandsslam. Der stilles vilkår om at vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. I den konkrete sag bliver der etableret omlæsningsplads på ejendommen, bestående af membran udlagt på jorden, hvorpå der udlægges flis. Pladsen skal være så stor, at der er plads til maskiner og transportvogne. Efter tømning af tanken vil flisen, og eventuelt spild af slam, blive udbragt på landbrugsjord. Hvis der alene er slam med lavt tørstofindhold i beholderen, kan vilkåret opfyldes ved, at al håndtering af slam foregår med sugekran, hvor aflæsning og påfyldning foregår over kanten af beholderen. Slam med lavt tørstofindhold kan derfor ikke håndteres uden for beholderen (f.eks. med pumpeudstyr, hvor pumperør svinges ud over kanten af beholderen). Forurening af jord, grundvand eller overfladevand Forureningsrisikoen ved håndtering af spildevandsslam vurderes at være lav. Forekommer der spild i forbindelse med fyldning og tømning af beholderen, vil dette straks blive samlet op. Dette stilles der vilkår om. Der stilles ligeledes vilkår om, at gyllebeholderen er etableret med omfangsdræn og kontrolbrønd. Gyllebeholderen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor nitratfølsomme indvindingsområder eller indvindingsoplande for vandværker. Kommunen vurderer, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre forøget risiko for forurening af grundvandet. Der er hhv. ca. 175, 230 og 265 m til nærmeste søer. Der er ikke skrånende arealer mod søerne. Der er mere end 500 m til øvrige naturområder. Kommunen vurderer, pga. tankens placering i forhold til søerne, at den ændrede anvendelse af gyllebeholderen ikke vil medføre fare for forurening. Egenkontrol Der stilles vilkår om beholderkontrol hvert 10. år for beholder med omfangsdræn og inspektionsbrønd. Dette for at sikre, at beholderens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig, og at eventuelle uheld kan opdages. Der stilles vilkår om logbog/driftsjournal. Visuel inspektion, samt årlig inspektion af beholderen med synligt bundareal, ud over den 10 års beholderkontrol. Natur Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 12, skal Faaborg-Midtfyn Kommune konsekvensvurdere afgørelsen. Der er derfor foretaget en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på internationale naturbeskyttelses- 11

12 områder samt ville beskyttede arter og deres levesteder, jf. VVM-screeningsskemaet. Det ansøgte ligger mere end m fra internationale naturbeskyttelsesområder. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af udpegede beskyttede naturtyper samt arter i internationale naturbeskyttelsesområder. Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer beskyttede arter i nærheden af det ansøgte. Det vurderes at det ansøgte ikke har væsentlig indvirkning på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder. Samlet vurdering Der er ved fastlæggelse af vilkårene i denne godkendelse taget udgangspunkt i de for branchen beskrevne standardvilkår omfattet af bilag 5 til miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 10. Standardvilkårerne er udvidet med vilkår til blandt andet støj, lugtbegrænsning, fluebekæmpelse og affald. Høring hos Miljøservice A/S Før vi træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal vi sende afgørelsen i udkast til virksomheden og fortælle dem om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven. Miljøservice A/S har den. 20. januar 2014 meddelt, at der ikke er kommentarer til udkast til miljøgodkendelsen. Høring af grundejer Vi har den 15. januar 2014 sendt udkastet i høring hos Povl Aalund, Odensevej 211, 5600 Faaborg. Povl Aalund har via Miljøservice A/S den. 20. januar 2014 meddelt, at der ikke er kommentarer til udkast til miljøgodkendelsen. Høring Vi har den 15. januar 2014 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos Miljøservice A/S, Ådalen 5, 6600 Vejen Kopi af godkendelsen sendes til: Grundejer Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet, Povl Aalund, Odensevej 211, 5600 Faaborg 12

13 Bilag 1 - Miljøteknisk redegørelse

14

15

16

17

18

19 Bilag 2 - Anlæggets placering

20 Bilag 3 VVM-screening Skema 1 Kan anlægget få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. skema 2). Ja Nej Bemærkninger 1. Projektets karakteristika Anlæggets dimensioner x Ikke relevant da der er tale om en eksisterende gyllebeholder Kumulation med andre projekter x Der forventes ikke at være en påvirkning fra slamdepotet. Under normale omstændigheder afgiver slam ikke væsentlig lugt, og slam indeholder små mængder ammoniak. Der er tale om ændret anvendelse af en eksisterende gyllebeholder Anvendelsen af naturressourcer x Der bygges ikke nyt i forbindelse med godkendelsen. Affaldsproduktion x Oplæg af spildevandsslam genererer ikke affald Forurening og gener x Gener ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier 2. Anlæggets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet. x Risiko for uheld ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen, og vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra hidtidig anvendelse Nuværende x Der er en eksisterende gyllebeholder arealanvendelse Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i x Der forventes ikke at være en påvirkning fra slamdepotet. Der er en ændret anvendelse af eksisterende gyllebeholder området Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på: a. Vådområder/vandområder x 3 søer ligger mellem 175 og 300 m fra tanken b. Kystområder x Ikke relevant c. Bjerg- og skovområder x Nærmeste skovområde ligger ca. 20 m syd for anlægget. Ammoniaktabet fra slam vurderes at være væsentligt lavere end fra gylle. d. Reservater og naturparker x Ikke relevant, ingen reservater eller naturparker i nærområdet e. Vadehavsområdet x Ikke relevant f. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder x Ikke relevant. Nærmeste Natura 2000 områder er habitatområde H240 Svanninge Bakker, der ligger ca. 3,700 m sydøst for anlægget, og EFfuglebeskyttelsesområde nr. F78 Arreskov Sø, der ligger ca m øst-sydøst for anlægget.

21 g. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet x Der er ingen sårbare naturområder i nærheden af anlægget h. Tætbefolkede områder x Stubbedam 6 ligger i landzone, der er mere end 200 m til nærmeste nabo i. Vigtige landskaber set ud fra historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt x Ikke relevant, slamdepotet etableres i eksisterende gylletank Kommentarer til skema 1 Gener of forurening ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen. Der stilles vilkår jf. de af Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen, der er relevante for opbevaring af spildevandsslam i gyllebeholder, derudover stilles der vilkår i forhold til støj i forbindelse med til og frakørsel af slam. Risiko for uheld ved oplæg af spildevandsslam reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelsen, og vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra hidtidig anvendelse. Det drejer konkret sig om vilkår for indretning og drift af anlægget og pladsen omkring anlægget, herunder krav om kontrol med vedligeholdelsestilstand i forhold til tæthed af beholdere og bund. Dertil er der krav om overdækning af lageret. Risiko for afledning til søer vurderes at være ikke eksisterende pga. afstand og topografi. Der stilles vilkår om at evt. spild straks samles op og placeres i beholderen. Vask af maskiner skal ske på vaskepladser, hvor der er afløb til beholder. Skema 2 Kendetegn ved den potentielle miljø-påvirkning. Vurderes det fortsat, jf. ja erne fra skema 1, at anlægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i relation til påvirkningens: Forurening og gener Risikoen for uheld Vådområder/vandområder Ja/nej Nej Nej Nej Sammenfatning og konklusion Faaborg-Midtfyn Kommune har i dette notat vurderet de miljømæssige problemstillinger forbundet med etableringen af et laget til opbevaring af spildevandsslam. Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at etableringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at anlægget således ikke er VVM-pligtig.

22 Slutnoter 1 Bek. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 4 Bek af 7. marts 2011 om affald. 5 78a i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 6 98, stk. 2 og 4 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer og 100, stk. 2 og 3 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer , stk. 1 i LBK 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 9 Se Miljøbeskyttelseslovens Bek af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 11 Bek. nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 12 Bek. nr. 408 af 1. maj 2007 Side 22

Miljøgodkendelse. Opbevaring af råvarer til biogasproduktion Lykkenssædevej Ringe

Miljøgodkendelse. Opbevaring af råvarer til biogasproduktion Lykkenssædevej Ringe Miljøgodkendelse Opbevaring af råvarer til biogasproduktion Lykkenssædevej 16 5750 Ringe Vi meddeler miljøgodkendelse til NGF Nature Energy Midtfyn A/S til opbevaring af råvarer til biogasproduktion i

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev

Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam mm., Sorteåvej 13, 5854 Gislev Udarbejdet af: Margrethe Nørby Madsen Dato: November 2009 Sagsid.: 09.02.26-P19-1-09 HedeDanmark a/s Jens Juuls Vej 18 8260

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel.

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00238 Ref. anjhe/anaar Den 15. juni 2010 VVM-screening af ændring på kedelanlæg DONG Energy,

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa Aarhus J.nr. MST-1270-00318 Ref. marip/tasme Den 4. maj 2011 Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning. Elsam Engineering A/S DONG Energy A/S Skærbækværket Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00077 Ref. klhou 21. juni 2007 VVM-screening af etablering og drift af ny

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing Falster ikke er VVM-pligtig I/S REFA Plan- og virksomhedsområdet Energivej 4 J.nr. ROS-200-00054 4800 Nykøbing Falster Ref. Kigni smm@refa.dk Den 13. oktober 2008 Afgørelse om at afbrænding af fyrværkeriaffald på REFA i Nykøbing

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej Roskilde

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej Roskilde HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej 20 4000 Roskilde MILJØGODKENDELSE 13. OKTOBER 2016 HedeDanmark har den 29. juni 2016 søgte om miljøgodkendelse til opbevaring af spildevandsslam eller andet organisk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016 MILJØGODKENDELSE Til HedeDanmark A/S Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby Den 25/7-2016 Lolland Kommune Teknik og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Sagsnummer: 337229

Læs mere

107

107 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Peder Dalgas Nissen Hesteløkken 5A Øster Gejl 6340 Kruså Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-12-2014 Sagsnr.: 14/34755 Dok.løbenr.: 341195/14 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte tlf.:

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 6. december 2016 Sagsnr.: 16/20749 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Danfoss A/S har søgt om byggetilladelse til at opføre en containergård ved E3 i Elsmark. Der skal etableres en 272 m 2 befæstet og overdækket

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug, Smørum Autoland, Hassellunden 10, Smørum

Notat om VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug, Smørum Autoland, Hassellunden 10, Smørum Notat om VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af autoophug, Smørum Autoland, Hassellunden 10, Smørum 1. Projektbeskrivelse Ansøger Poul Jørgensen, Nørskov Miljøteknik Aps. tlf. 20 33 43 67 Anlæg

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 2. november 2016 Sagsnr.: 11/5114 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne

Notat om VVM-screening af ændret anvendelse af kød- og benmel som brændsel i Aalborg Portlands hvide ovne Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00320 Ref. benjo 7. april 2010 Til: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg Kopi til: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Notat om VVM-screening

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Notat om VVM-screening af vold på Asnæsværket

Notat om VVM-screening af vold på Asnæsværket Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00039 Ref.intgr Den 11. august 2008 Til DONG Energy Notat om VVM-screening af vold på Asnæsværket Bygherre DONG Energy Anlæg Vold Kommune Kalundborg Placering

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Notat om VVM-screening af udskiftning af kølekondensator

Notat om VVM-screening af udskiftning af kølekondensator Slagteriet Brørup A/S Markedsvej 9 6650 Brørup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE- 430 00258 Ref. Maljs/hecla Den 28. juni 2010 Notat om VVM-screening af udskiftning af kølekondensator Bygherre Slagteriet

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT FOR OPBEVARING AF SPILDEVANDSSLAM I GYLLEBEHOLDERE

AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT FOR OPBEVARING AF SPILDEVANDSSLAM I GYLLEBEHOLDERE HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej 20 4000 Roskilde E-mail: ebo@hededanmark.dk 14. OKTOBER 2016 AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT FOR OPBEVARING AF SPILDEVANDSSLAM I GYLLEBEHOLDERE HedeDanmark har den

Læs mere

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. nr. 879 af 26. juni 2010)

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. nr. 879 af 26. juni 2010) Miljøgodkendelse af Gyllebeholder til opbevaring af spildevandsslam på matrikel nr. 23a, Den Nordøstlige Del, Jerslev beliggende Pølundvej 5, 9740 Jerslev Godkendelsesdato: 17. marts 2014 Godkendelse af

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for markvanding, ved Søris A/S, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Søris A/S Anlæg Boring DGU nr. 192.982 og 192.1312

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Dansk Miljørådgivning for OM To undersøgelsesboringer til ca. 30 meter under terræn I vejareal på Tranevej

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Universe Science Park har ansøgt om at udvide forlystelsesparken med en ny aktivitet - Pieline Land - som er et bymiljø med inspiration

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. tasme/benjo Den 18. december 2009 Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Bygherre Aalborg Portland

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

VVM-screening vedr. modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screening vedr. modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00246 Ref. Johje/klhou Den 2. juni 2010 VVM-screening vedr. modtagelse og behandling af PCB-forurenet bygningsaffald

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Buresø Vandværk Anlæg Boringer med DGU nr. 193.212, 193.1227 Placering Hhv. matrikel nr.

Læs mere

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR:

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR: Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro 7. november 2017 CVR: 14760504 VVM-screening af Kåstrup Genbrugsplads Nomi4s i/s har den af 20. september 2017 gennem Byg og Miljø anmeldt

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

VVM screening til tilladelse til markvanding

VVM screening til tilladelse til markvanding Miljø og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257 7787 jlb@jammerbugt.dk 31-03-2009 Sagsnr.: 1849-58560

Læs mere

Fra screening til redegørelse

Fra screening til redegørelse Fra screening til redegørelse Indhold Eksempler fra VVM-processen Nordsjællands Sommerpark Grundlag Proces Regional vandindvinding (Marbjerg) Grundlag Proces Nordsjællands Sommerpark Etableret i 1992 ved

Læs mere

Miljøgodkendelse til slambeholder FMT A/S. Mullerupvej 2, 4200 Slagelse matrikel 1a Mullerup by, Drøsselbjerg. Gældende fra 5.

Miljøgodkendelse til slambeholder FMT A/S. Mullerupvej 2, 4200 Slagelse matrikel 1a Mullerup by, Drøsselbjerg. Gældende fra 5. Miljøgodkendelse til slambeholder FMT A/S Mullerupvej 2, 4200 Slagelse matrikel 1a Mullerup by, Drøsselbjerg Gældende fra 5. december 2012 Indhold Indledning... 3 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00187 Ref. Johje/klhou Den 24. september 2009 VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for kølevand fra TripleNines ekstraktionsanlæg ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for kølevand fra TripleNines ekstraktionsanlæg ikke er VVM-pligtigt TripleNine Fish Protein A.m.b.A. Fiskerihavnsgade 35 6700 Esbjerg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00167 Ref. rukso/anaar Den 5. august 2009 Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for

Læs mere

VVM-screening af anmeldt skovrejsning

VVM-screening af anmeldt skovrejsning VVM-screening af anmeldt skovrejsning Dato: 21-09-2017 Billund Kommune har den 1. september 2017 modtaget din anmeldelse af skovrejsning på del af matr. nr. 7bd, Grindsted By, Grindsted, beliggende på

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på 250.000 m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer 200.3388 og

Læs mere

Miljøgodkendelse. Øhavscenter-Faaborg. Munkholm 4b 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. Øhavscenter-Faaborg. Munkholm 4b 5600 Faaborg Miljøgodkendelse Øhavscenter-Faaborg Munkholm 4b 5600 Faaborg Miljøgodkendelse til indretning og drift af midlertidig modtageplads på Munkholm 4b, 5600 Faaborg Øhavscenter-Faaborg ønsker at udvide molen

Læs mere

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Bilag 3 - AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om fornyelse og forøgelse af tilladelse til indvinding af 4.500 m 3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr. 88.672 på Vestergårdsvej 77, 8472 Sporup. Der

Læs mere

Multibane ved Veksø er ikke VVM pligtigt

Multibane ved Veksø er ikke VVM pligtigt Veksø Idrætsforening Gl. Hovevej 3, 3670 Veksø Sendt pr mail til Joan Geertsen formand@vekso-if.dk Og til Thomas Jellesen t.p.jellesen@gmail.com; Multibane ved Veksø er ikke VVM pligtigt Afgørelse vedrørende

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Hotel ved Trelleborg golfklub

Hotel ved Trelleborg golfklub Hotel ved Trelleborg golfklub Plan og Erhverv 21. november 2008 VVM screening Rekvirent VilconGruppen Connie Christensen Rådgiver Kullegaard Arkitekter A/S Ahlgade 3F 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Filskov Ejendomme ApS Peter Beirholm Nordager Kolding. VVM-screening af anmeldt skovrejsning

Filskov Ejendomme ApS Peter Beirholm Nordager Kolding. VVM-screening af anmeldt skovrejsning Filskov Ejendomme ApS Peter Beirholm Nordager 20 6000 Kolding VVM-screening af anmeldt skovrejsning Billund Kommune har den 2. august 2017 modtaget din anmeldelse af skovrejsning på del af matr. nr. 3bn,

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere