MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV NR. 879 AF 26. JUNI 2010 OM MILJØBE- SKYTTELSE

2 Side 2/39 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN... 4 ANSØGNINGEN... 5 AFGØRELSEN OMFATTER... 6 MEDDELELSE OM GODKENDELSE... 7 MILJØGODKENDELSENS VILKÅR... 8 GENERELT... 8 INDRETNING OG DRIFT... 8 EGENKONTROL... 8 FORURENINGSBEGRÆNSNING... 9 TILSYN OG KONTROL, STØJ... 9 OPHØR AF VIRKSOMHED UNDERSØGELSE AF EVT. JORDFORURENING IHT MILJØBESKYTTELSESLOVENS TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND AFGØRELSE EFTER VVM-BEKENDTGØRELSEN OM IKKE-VVM-PLIGT OFFENTLIGGØRELSE, KLAGEVEJLEDNING OG GENERELLE FORHOLD OFFENTLIGGØRELSE KLAGEVEJLEDNING AFGØRELSENS UDNYTTELSE ORIENTERINGSLISTE RETSBESKYTTELSE OG ANVENDELSE AF STANDARDVILKÅR SAGENS AKTER M.M LOVGRUNDLAG MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN OPLYSNINGER OM GRUNDLAG FOR MILJØGODKENDELSEN GENERELLE FORHOLD INDRETNING OG DRIFT FORURENINGSBEGRÆNSNING Støj Luftforurening Affald Spildevand Jord og grundvand Forurening iøvrigt EGENKONTROL BAT VURDERING I FORHOLD TIL INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER SAMT BESKYTTELSE AF VISSE ARTER HOLSTEBRO KOMMUNES SAMLEDE VURDERING AF VIRKSOMHEDEN BILAG BILAG 1 KOMMUNEPLANKORT BILAG 2 PLAN OVER VIRKSOMHEDEN BILAG 3 DOKUMENTATION AF JORDENS OG SPILDEVANDETS FORURENINGSGRAD... 25

3 Side 3/39 BILAG 4 VVM-SCREENINGSSKEMA BILAG 5 VIRKSOMHEDENS ANSØGNING... 34

4 Side 4/39 Stamblad for virksomheden Godkendelsesdato 18. februar 2015 Virksomhedsnavn, jf. CVR Virksomhedens ejer Colas Danmark A/S Colas Danmark A/S CVR-nr. / P-nr / Virksomhedens adresse Djeldvej 26 A Virksomhedens telefonnumre Virksomhedens kontaktperson(er) Virksomhedens Matrikel Listebetegnelse, godk. bek. 669 af 24. juni 2014 Omfattet af Bekendtgørelse om standardvilkår, bek. 682 af 18. juni 2014 Omfattet af VOC bek af 20. december 2012 Omfattet af VVM, bek af 6. november 2014 Omfattet af risikobek., bek af 14. december 2006 Byggetilladelse Virksomhedens konsulent Henning Elkjær Kaas 4 bg Sevel by, Sevel K 212 Ja, delvis Nej Bilag 2, pkt. 12 b, anlæg til bortskaffelse af affald Nej Du bedes være opmærksom på, at såfremt dit projekt omfatter udvidelser i form af byggeri ombygning eller lignende, skal der forinden søges om byggetilladelse hos byggemyndigheden. Henning Elkjær Kaas Godkendelses- og tilsynsmyndighed Sagsbehandler, tlf. Sagsnummer Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Bodil Thorsen, Miljømedarbejder, tlf P

5 Side 5/39 Ansøgningen Colas Danmark A/S har den søgt Holstebro Kommune om miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af genbrugsasfalt. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

6 Side 6/39 Afgørelsen omfatter Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelse til afledning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens 28 Afgørelse efter VVM bekendtgørelsen vedrørende pligt til at lave VVM redegørelse.

7 Side 7/39 Meddelelse om godkendelse Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse. Virksomhedstypen er omfattet af listepunkt K 212, afsnit 21 i bekendtgørelse om standardvilkår. Disse standardvilkår omhandler dog primært oplag af el-skrot og ikkefarligt affald i meget bred forstand. Dette medfører, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 31, at visse standardvilkår fra det pågældende afsnit i godkendelsesbekendtgørelsen er indarbejdet i godkendelsen. Andre vilkår er fastsat individuelt. Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelses-bekendtgørelsens 46, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom. Herudover har udkastet været forelagt arealets ejer, som Holstebro Kommune vurderer har partsstatus i sagen, samt Vestforsyning Spildevand A/S.. Dette gav anledning til bemærkninger fra virksomheden af redaktionel karakter. Bemærkningerne er indarbejdet i godkendelsens og spildevandstilladelsens vilkår. Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i særskilt afsnit. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne godkendelses dato. På Holstebro Kommunes vegne Bodil Thorsen Miljømedarbejder

8 Side 8/39 Miljøgodkendelsens vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Dette skal foretages i overensstemmelse med vilkårene Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Indretning og drift 2. Virksomheden må kun modtage og opbevare opbrudt asfalt. Evt. andet affald skal fjernes hurtigst muligt. 3. Asfalten skal kontrolleres for indhold af eventuet andre affaldstyper og placeres på de dertil beregnede områder. 4. Oplag af genbrugsasfalt skal være placeret på arealer befæstet med knust asfalt, som er komprimeret med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Pladsen skal være afrettet, så den fremstår jævn og med fald mod afløb. Pladsen under eksisterende oplag skal afrettes i takt med tømning af oplag og frilægning af pladsen. Ubenyttet pladsareal skal være afrettet senest marts Virksomheden må ikke foretage nedknusning på arealet. 6. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Ujævnheder skal løbende udbedres. Egenkontrol 7 Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer, hvor det særligt skal sikres, at der er fald mod afløb. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. 8. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne afretninger af befæstede arealer oplysning om der er modtaget andre typer affald end opbrudt asfalt, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

9 Side 9/39 Ved udgangen af hvert kvartal skal virksomheden registrere mængden af oplagret asfalt. Oplysningerne skal indføres i journalen. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Forureningsbegrænsning 9. Virksomhedens samlede støjbidrag målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier: Område: A B C Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Nat kl Område A: Erhvervsområde undtagen ved eksisterende boliger Område B: Boligområde Område C: :Ved skel til bolig i erhvervsområde og ved opholdsarealer ved bolig i landzone Støjens maksimalværdier om natten må i områderne B og C ikke overstige henholdsvis 50 og 55 db(a) 10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsyn og kontrol, støj 11. Holstebro Kommune kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at være behov for det. 12. Kontrolmålinger af støj skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 231 af 5. marts Holstebro Kommune skal underrettes om tidspunktet for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro kommune.

10 Side 10/ Holstebro Kommune kan forlange gentagelse af støjmålinger og beregninger dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt. 15. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. Ophør af virksomhed 16. Oplaget af asfalt skal være fjernet inden udgangen af Undersøgelse af evt. jordforurening iht miljøbeskyttelseslovens Senest 1 måned efter at aktiviteten er ophørt og oplaget er fjernet, skal Colas udtage jordprøver på det areal, hvor asfalten var placeret på jord. Jordprøverne skal analyseres for nedenstående parametre: Tungmetaller Maksimal tilladelig mg/kg Analysemetode Bly TS* 40 ICP/MS Cadmium 0,5 ICP/MS Kobber 500 ICP/MS Zink 500 ICP/MS Tjærestoffer PAH-Total* 4 GC/MS Benz(a)pyren 0,3 GC/MS Di-benz(a,h)anthracen 0,3 GC/MS Kulbrinter GC/MS Kulbrinter (C 6 -C 10 ) 25 GC/MS Kulbrinter (C 10 -C 15 ) 40 GC/MS Kulbrinter (C 15 -C 20 ) 55 GC/MS Kulbrinter (C 20 -C35) 100 GC/MS Total Kulbrinter 100 GC/MS 18. Jordprøverne skal udtages som 1 blandprøve pr m 2 oplagsareal, som udtages ved 5 nedstik i 0-20 cm dybde, i alt 3 blandprøver. I forbindelse med udtagning af prøver skal udtages det samme antal prøver i ½ meters dybde. Disse prøver skal opbevares til evt. senere analyse, hvis grænseværdierne i vilkår 17 ikke overholdes. Jordprøverne skal udtages af en rådgiver, der er kvalificeret indenfor jordforurening. 19. Analyserne skal sendes til Natur og Miljø, Holstebro Kommune, når de foreligger. Vurdering af om jorden er ren, sker efter grænseværdierne i tabellen i vilkår 17.

11 Side 11/39 Tilladelse til afledning af spildevand 1 Afløb fra befæstet plads for asfalt skal passere sandfang inden tilledning til offentlig kloak. 2. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd eller anden facilitet til udtagning af spildevandsprøver, jf. miljøgodkendelsens vilkår nr. 4, efter anvisning af akkrediteret analyselaboratorium for spildevandsprøver. Når prøvetagningsbrønden er etableret og pladsen afrettet, jf. miljøgodkendelsens vilkår nr. 4, dog senest 15. maj 2015,, skal virksomheden udtage 2 vandprøver til analyse samme dag, 1. prøve i begyndelse af et regnvejr, og 2. prøve efter ca. 2 timers regn. 3. Prøverne skal hver især analyseres for nedenstående: Analyseparameter Bly Cd Cr Ni Zn PAH-Total* Benz(a)pyren Di-benz(a,h)anthracen Kulbrinter (C 6 -C 10 ) Kulbrinter (C 10 -C 15 ) Kulbrinter (C 15 -C 20 ) Kulbrinter (C 20 -C35) Phenol Analysemetode ICP/MS ICP/MS IPC/MS IPC/MS IPC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS Analyserne skal foretages efter anvisningerne i bilag 3, og analyseresultaterne skal sendes til Holstebro Kommune, når de foreligger. Holstebro Kommune kan kræve yderligere prøver udtaget og analyseret, hvis analyseresultaterne taler herfor.

12 Side 12/39 Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om ikke-vvm-pligt De ansøgte aktiviteter kan omfattes af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12: b) Anlæg til bortskaffelse af affald På baggrund af en VVM-screening vurderer Holstebro Kommune, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at etableringen er VVM-pligtig, da projektet kun vil medføre en mindre påvirkning af miljøet. Yderligere bryder projektet ikke med den planlægningsmæssige anvendelse af området, som ved lokalplan/kommuneplan er udlagt til erhvervsvirksomhed. Regulering sker i øvrigt på grundlag af miljøgodkendelsen.

13 Side 13/39 Offentliggørelse, klagevejledning og generelle forhold Offentliggørelse Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Holstebro Kommunes hjemmeside under Bekendtgørelser. Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagevejledning Ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Fristen for at klage over afgørelsen er onsdag den 18. marts Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at du har adgang til aktindsigt i sagen jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Søgsmål Søgsmål til prøvelse ved domstolene af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Afgørelsens udnyttelse Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter godkendelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

14 Side 14/39 Orienteringsliste Afgørelsen sendes til: Colas Danmark A/S, Djeldvej 24 B Jan Hedevang Jensen, Djeldvej 24 B, 7830 Vinderup Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Fiskeriforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, CVR:, P-nr:, Rosenvej 18, 8240 Risskov, E- mail: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Sejlunion, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Friluftrådet, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Idrætsforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) NOAH, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Greenpeace, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Naturfredningsforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Fiskeriforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, CVR:, P-nr:, Rosenvej 18, 8240 Risskov, E- mail: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Sejlunion, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Friluftrådet, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Idrætsforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) NOAH, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Greenpeace, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Retsbeskyttelse og anvendelse af standardvilkår For nye anlæg godkendt efter miljøbeskyttelsesloven 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder, blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger, kan Kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden ( 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

15 Side 15/39 Sagens akter m.m. Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter: Afsender Emne Dato Colas Danmark A/S Ansøgning og VVM-anmeldelse 12. januar 2015 Colas Danmark A/S Partshøringsbemærkninger 10. februar 2015 Ved sagens behandling er der desuden gjort brug af følgende: Ref. nr. Beskrivelse 1 Brancheorientering for asfaltindustrien nr Vejdirektoratet sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner rapport Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): 1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 AF 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven). 2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 24. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). 3. Bekendtgørelse om standardvilkår, bek. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 148 af 11. december 2007 (spildevandsbekendtgørelsen). 5. Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. 6. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr af 6. november Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr.[231 af 5. marts 2014]. 8. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. 10. Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.v. Der er desuden benyttet følgende vejledninger/orienteringer: 1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

16 Side 16/39 2. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 4. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 5. Miljøstyrelsens vejledning nr af 12. marts 2009 om VVM i planloven. 6. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006: Referencer til BAT vurdering ved Miljøgodkendelser. 7. Miljøstyrelsen, Vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 2/2013 Gennemgang af BAT i 22 branchebilag.

17 Side 17/39 Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen Oplysninger om grundlag for miljøgodkendelsen Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår i Bekendtgørelse om standardvilkår. Disse standardvilkår omhandler affald af elskrot og ikke-farligt affald i meget bred forstand. Holstebro kommune har derfor fastsat individuelle vilkår, med inspiration i standardvilkårene. Vilkår vedrørende kontrolleret afløb fra oplaget (vilkår nr. 4) er fastsat i overensstemmelse med standardvilkårene for asfaltvirksomheder, listepunkt C 202. På baggrund af nedenstående miljøtekniske vurdering, finder Holstebro Kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Generelle forhold Oplaget er placeret i erhvervsområde 08.E.02, der udlægger området til lettere erhverv. Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 41, der fastsætter, at der indenfor erhvervsområdet kan etableres virksomheder og anlæg, der ikke eller kun i mindre omfang giver miljømæssige gener, som støj, røg, lugt og rystelser i forhold til omgivelserne. Der kan placeres en bolig pr. erhvervsparcel for en person, der har tilknytning til den enkelte virksomhed. Umiddelbart på den andens side af Djeldvej, findes et område, der er udlagt til boligområde (08.B.04). Der findes også en ejendom, som ligger i landzone, lidt syd for boligområdet. Indretning og drift Grundens areal er ca m2, og oplag af asfalt er angivet til at fylde ca m2. Det oplyses i ansøgningsmaterialet, at depotet vil blive tømt for materialer i løbet af Skulle virksomheden herefter ønske at fortsætte med driften, kan den påregne, at Holstebro Kommune vil revurdere kravene til den befæstede overflade og evt. kræve yderligere sikring mod jord- og grundvandsforurening. Arealet anvendes også til parkering af lastbiler, idet ejeren driver en vognmandsforretning fra området. Denne aktivitet er omfattet af listepunkt H 51 i BEK nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling.

18 Side 18/39 Forureningsbegrænsning Støj Virksomheden har oplyst, at det forventede antal transporter til og fra mellemdepotet i spidsbelastningsperioder vil være maks. 30 læs á 30 tons pr. arbejdsdag samt at spidsbelastningsperioden vil være kortvarig og begrænse sig til få uger i løbet af sæsonen. Nærmeste nabo er ejendommen Djeldvej 24B, som ligger i erhvervsområdet. Støjgrænsen sættes derfor til 55 db(a) i dagperioden ved skel til denne ejendom. Virksomheden har oplyst, at den frontlæsser, der anvendes på grunden, har et støjniveau på 104 db(a), og at den i spidsbelastningsperioder anvendes ca. 15 min. pr. tilført læs. Det vil sige, at den vil være i drift næsten 8 t/arbejdsdag. På denne baggrund vurderer Holstebro Kommune, at støjgrænsen på 55 db(a) muligvis ikke vil være overholdt i skel ved Djeldvej 24B. Denne ejendom bebos imidlertid af ejeren af virksomhedens areal, dvs. udlejeren, Jan Hedevang Jensen, Djeldvej 24 B, 7830 Vinderup. Der foreligger en skriftlig erklæring fra udlejer om at en eventuel overskridelse af støjgrænserne accepteres i spidsbelastningsperioder. Ved boliger i boligområdet mod øst vil en eksisterende hal på grunden virke som en støjskærm og dæmpe støjen fra aktiviteterne på arealet. Der er over 100 meter til opholdsarealer ved boligen i landszone, og det vurderes, at støjgrænserne er overholdt her. Vilkårene giver i øvrigt Holstebro Kommune mulighed for at kræve støjmålinger udført, hvis det skønnes nødvendigt. Luftforurening Oplaget vurderes vil ikke give anledning til luftforurening i form af lugt eller støv. Affald I vilkår nr. 1, som er et af Miljøstyrelsens generelle standardvilkår, kræver Holstebro Kommune, at virksomheden efterlader stedet i tilfredsstillende tilstand. Dette betyder bl. a. at virksomheden, når oplaget er væk, efterfølgende skal dokumentere, at det efterladte areal ikke er forurenet. Der stilles derfor i miljøgodkendelsens vilkår krav om, at virksomheden udtager jordprøver til analyse for evt. efterladt forurening, med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 72. Hvis analyseresultaterne viser en eventuel forurening, vil Holstebro Kommune med hjemmel i jordforureningsloven kræve den forurenede jord fjernet.

19 Side 19/39 Spildevand Spildevand afledes til regnvandssystem, idet der findes 2 afløb i pladsens østlige del. Der stilles krav om etablering af sandfang og prøvetagningsbrønd samt 2 analyser til dokumentation af vandets forureningsgrad. Der er ikke fastsat egentlige grænseværdier i spildevandstilladelsen, men Holstebro Kommune vil vurdere vandets forureningsgrad i forhold til gængse værdier for afledt overfladevand, samt nogle foreliggende analyser på vejvand (ref // 2) Jord og grundvand Oplaget blev etableret af Colas i efteråret 2014, uden først at have indhentet en miljøgodkendelse fra Holstebro Kommune. Oplaget er placeret i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsopland til Sevel Vandværk. Denne miljøgodkendelse er derfor en lovliggørelse af bestående forhold. Da oplaget allerede er etableret på jord, finder Holstebro Kommune det uhensigtsmæssigt at kræve oplaget fjernet og et egentlig befæstet, vandtæt areal etableret, i overensstemmelse med Miljøstyrelens standardvilkår for oplag af genbrugsasfalt, listepunkt C 202 for asfaltindustri : Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Den nuværende overflade på pladsen fremstår noget ujævn, og der samles derfor regnvand i pytter på arealet. Men da overfladen består af stabilgrus med en hård, sammenkørt overflade p. g. af megen tung trafik her, må den vurderes at aflede overfladevandet til de eksisterende regnvandsafløb, hvis den afrettes. Der stilles derfor i godkendelsens vilkår krav om afretning af overfladen. Colas har oplyst, at der ikke er plads til oplaget på hovedvirksomhedens adresse på Møgelvangvej 7, Djeld. De grundvandsmæssige forhold her er i øvrigt ikke bedre, idet fabrikken er placeret i OSD, nitratfølsomt, indvindingsopland og indsatsområde for nitrat. Oplag af asfalt på asfaltfabrikken i Djeld er placeret på ubefæstet areal i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra For at overvåge, om der sker nedsivning til grundvandet, er der placeret 2 stk. moniteringsboringer ved depotet. Der udtages 1 årlig prøve af det terrænnære grundvand. Der findes et indhold af bly og phenoler i grundvandet, men arealet har tidligere været fyldplads, så der kan være andre forureningskilder. Asfaltfabrikker er på opmærksomhedslisten i bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinier 40/41 i forhold til ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande. I rammebestemmelserne for erhvervsområde 08.E.02 i kommuneplan står bl. a. nedenstående om anvendelsen:

20 Side 20/39 Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og potentielt grundvandstruende virksomheder. For potentielt grundvandstruende skal det i hvert tilfælde konkret vurderes, hvorvidt de må placeres i OSD området. Virksomhederne kan etableres, hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Da der i vilkårene stilles krav om kontrolleret afledning, vurderes ovenstående at være opfyldt. Forurening iøvrigt Oplaget vurderes ikke at kunne give anledning til yderligere forurening. Egenkontrol Der stilles i godkendelsen bl. a. krav om, at virksomheden skal føre en driftsjournal for inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, samt for mængderne af oplagret asfalt. BAT Det er BAT at forebygge forurening af jord og grundvand i forhold til udvaskning fra genbrugsasfalt gennem kontrolleret afledning, som skal sikre at afledning miljøfremmede stoffer kan reguleres.

21 Side 21/39 Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt. Afstanden til det nærmest liggende Natura 2000-område er ca. 6 km (Hjelm Hede, Flynder sø og Stubbergård sø ). Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær virksomheden.

22 Side 22/39 Holstebro Kommunes samlede vurdering af virksomheden Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Virksomhedens forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet og sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af virksomhedens drift. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.

23 Side 23/39 Bilag Bilag 1 Kommuneplankort Virksomheden er placeret ved cirklen, indenfor erhvervsområdet (med blå markering)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt Hammel Fjernvarme Irlandsvej 6 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Vir Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen.

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen. Sønderjysk Miljørådgivning Jejsing den 10. oktober 2013 c/o Knud Damgaard Christensen Søndertoften 29, Jejsing 6270 Tønder Mail: kdc@sjmr.dk www.sjmr.dk Tlf. 28 77 72 69 Haderslev Kommune Teknik og Miljø

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

A. Ansøger og ejerforhold

A. Ansøger og ejerforhold A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: 74337200 2 Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn,

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt til fjernvarmeledning og teknikhus

Afgørelse om ikke VVM pligt til fjernvarmeledning og teknikhus Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a. Elmegaardsvej 6 9620 Aalestrup Att.: Palle Jul Pedersen pjp@aalestrup-varme.dk Dato: 17. september 2015 Projekter og Ejendomme Frederik I's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.:

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere