MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV NR. 879 AF 26. JUNI 2010 OM MILJØBE- SKYTTELSE

2 Side 2/39 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN... 4 ANSØGNINGEN... 5 AFGØRELSEN OMFATTER... 6 MEDDELELSE OM GODKENDELSE... 7 MILJØGODKENDELSENS VILKÅR... 8 GENERELT... 8 INDRETNING OG DRIFT... 8 EGENKONTROL... 8 FORURENINGSBEGRÆNSNING... 9 TILSYN OG KONTROL, STØJ... 9 OPHØR AF VIRKSOMHED UNDERSØGELSE AF EVT. JORDFORURENING IHT MILJØBESKYTTELSESLOVENS TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND AFGØRELSE EFTER VVM-BEKENDTGØRELSEN OM IKKE-VVM-PLIGT OFFENTLIGGØRELSE, KLAGEVEJLEDNING OG GENERELLE FORHOLD OFFENTLIGGØRELSE KLAGEVEJLEDNING AFGØRELSENS UDNYTTELSE ORIENTERINGSLISTE RETSBESKYTTELSE OG ANVENDELSE AF STANDARDVILKÅR SAGENS AKTER M.M LOVGRUNDLAG MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN OPLYSNINGER OM GRUNDLAG FOR MILJØGODKENDELSEN GENERELLE FORHOLD INDRETNING OG DRIFT FORURENINGSBEGRÆNSNING Støj Luftforurening Affald Spildevand Jord og grundvand Forurening iøvrigt EGENKONTROL BAT VURDERING I FORHOLD TIL INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER SAMT BESKYTTELSE AF VISSE ARTER HOLSTEBRO KOMMUNES SAMLEDE VURDERING AF VIRKSOMHEDEN BILAG BILAG 1 KOMMUNEPLANKORT BILAG 2 PLAN OVER VIRKSOMHEDEN BILAG 3 DOKUMENTATION AF JORDENS OG SPILDEVANDETS FORURENINGSGRAD... 25

3 Side 3/39 BILAG 4 VVM-SCREENINGSSKEMA BILAG 5 VIRKSOMHEDENS ANSØGNING... 34

4 Side 4/39 Stamblad for virksomheden Godkendelsesdato 18. februar 2015 Virksomhedsnavn, jf. CVR Virksomhedens ejer Colas Danmark A/S Colas Danmark A/S CVR-nr. / P-nr / Virksomhedens adresse Djeldvej 26 A Virksomhedens telefonnumre Virksomhedens kontaktperson(er) Virksomhedens Matrikel Listebetegnelse, godk. bek. 669 af 24. juni 2014 Omfattet af Bekendtgørelse om standardvilkår, bek. 682 af 18. juni 2014 Omfattet af VOC bek af 20. december 2012 Omfattet af VVM, bek af 6. november 2014 Omfattet af risikobek., bek af 14. december 2006 Byggetilladelse Virksomhedens konsulent Henning Elkjær Kaas 4 bg Sevel by, Sevel K 212 Ja, delvis Nej Bilag 2, pkt. 12 b, anlæg til bortskaffelse af affald Nej Du bedes være opmærksom på, at såfremt dit projekt omfatter udvidelser i form af byggeri ombygning eller lignende, skal der forinden søges om byggetilladelse hos byggemyndigheden. Henning Elkjær Kaas Godkendelses- og tilsynsmyndighed Sagsbehandler, tlf. Sagsnummer Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Bodil Thorsen, Miljømedarbejder, tlf P

5 Side 5/39 Ansøgningen Colas Danmark A/S har den søgt Holstebro Kommune om miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af genbrugsasfalt. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

6 Side 6/39 Afgørelsen omfatter Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelse til afledning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens 28 Afgørelse efter VVM bekendtgørelsen vedrørende pligt til at lave VVM redegørelse.

7 Side 7/39 Meddelelse om godkendelse Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse. Virksomhedstypen er omfattet af listepunkt K 212, afsnit 21 i bekendtgørelse om standardvilkår. Disse standardvilkår omhandler dog primært oplag af el-skrot og ikkefarligt affald i meget bred forstand. Dette medfører, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 31, at visse standardvilkår fra det pågældende afsnit i godkendelsesbekendtgørelsen er indarbejdet i godkendelsen. Andre vilkår er fastsat individuelt. Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelses-bekendtgørelsens 46, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom. Herudover har udkastet været forelagt arealets ejer, som Holstebro Kommune vurderer har partsstatus i sagen, samt Vestforsyning Spildevand A/S.. Dette gav anledning til bemærkninger fra virksomheden af redaktionel karakter. Bemærkningerne er indarbejdet i godkendelsens og spildevandstilladelsens vilkår. Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i særskilt afsnit. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne godkendelses dato. På Holstebro Kommunes vegne Bodil Thorsen Miljømedarbejder

8 Side 8/39 Miljøgodkendelsens vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Dette skal foretages i overensstemmelse med vilkårene Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Indretning og drift 2. Virksomheden må kun modtage og opbevare opbrudt asfalt. Evt. andet affald skal fjernes hurtigst muligt. 3. Asfalten skal kontrolleres for indhold af eventuet andre affaldstyper og placeres på de dertil beregnede områder. 4. Oplag af genbrugsasfalt skal være placeret på arealer befæstet med knust asfalt, som er komprimeret med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Pladsen skal være afrettet, så den fremstår jævn og med fald mod afløb. Pladsen under eksisterende oplag skal afrettes i takt med tømning af oplag og frilægning af pladsen. Ubenyttet pladsareal skal være afrettet senest marts Virksomheden må ikke foretage nedknusning på arealet. 6. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Ujævnheder skal løbende udbedres. Egenkontrol 7 Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer, hvor det særligt skal sikres, at der er fald mod afløb. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. 8. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne afretninger af befæstede arealer oplysning om der er modtaget andre typer affald end opbrudt asfalt, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

9 Side 9/39 Ved udgangen af hvert kvartal skal virksomheden registrere mængden af oplagret asfalt. Oplysningerne skal indføres i journalen. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Forureningsbegrænsning 9. Virksomhedens samlede støjbidrag målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier: Område: A B C Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Nat kl Område A: Erhvervsområde undtagen ved eksisterende boliger Område B: Boligområde Område C: :Ved skel til bolig i erhvervsområde og ved opholdsarealer ved bolig i landzone Støjens maksimalværdier om natten må i områderne B og C ikke overstige henholdsvis 50 og 55 db(a) 10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsyn og kontrol, støj 11. Holstebro Kommune kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at være behov for det. 12. Kontrolmålinger af støj skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 231 af 5. marts Holstebro Kommune skal underrettes om tidspunktet for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro kommune.

10 Side 10/ Holstebro Kommune kan forlange gentagelse af støjmålinger og beregninger dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt. 15. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. Ophør af virksomhed 16. Oplaget af asfalt skal være fjernet inden udgangen af Undersøgelse af evt. jordforurening iht miljøbeskyttelseslovens Senest 1 måned efter at aktiviteten er ophørt og oplaget er fjernet, skal Colas udtage jordprøver på det areal, hvor asfalten var placeret på jord. Jordprøverne skal analyseres for nedenstående parametre: Tungmetaller Maksimal tilladelig mg/kg Analysemetode Bly TS* 40 ICP/MS Cadmium 0,5 ICP/MS Kobber 500 ICP/MS Zink 500 ICP/MS Tjærestoffer PAH-Total* 4 GC/MS Benz(a)pyren 0,3 GC/MS Di-benz(a,h)anthracen 0,3 GC/MS Kulbrinter GC/MS Kulbrinter (C 6 -C 10 ) 25 GC/MS Kulbrinter (C 10 -C 15 ) 40 GC/MS Kulbrinter (C 15 -C 20 ) 55 GC/MS Kulbrinter (C 20 -C35) 100 GC/MS Total Kulbrinter 100 GC/MS 18. Jordprøverne skal udtages som 1 blandprøve pr m 2 oplagsareal, som udtages ved 5 nedstik i 0-20 cm dybde, i alt 3 blandprøver. I forbindelse med udtagning af prøver skal udtages det samme antal prøver i ½ meters dybde. Disse prøver skal opbevares til evt. senere analyse, hvis grænseværdierne i vilkår 17 ikke overholdes. Jordprøverne skal udtages af en rådgiver, der er kvalificeret indenfor jordforurening. 19. Analyserne skal sendes til Natur og Miljø, Holstebro Kommune, når de foreligger. Vurdering af om jorden er ren, sker efter grænseværdierne i tabellen i vilkår 17.

11 Side 11/39 Tilladelse til afledning af spildevand 1 Afløb fra befæstet plads for asfalt skal passere sandfang inden tilledning til offentlig kloak. 2. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd eller anden facilitet til udtagning af spildevandsprøver, jf. miljøgodkendelsens vilkår nr. 4, efter anvisning af akkrediteret analyselaboratorium for spildevandsprøver. Når prøvetagningsbrønden er etableret og pladsen afrettet, jf. miljøgodkendelsens vilkår nr. 4, dog senest 15. maj 2015,, skal virksomheden udtage 2 vandprøver til analyse samme dag, 1. prøve i begyndelse af et regnvejr, og 2. prøve efter ca. 2 timers regn. 3. Prøverne skal hver især analyseres for nedenstående: Analyseparameter Bly Cd Cr Ni Zn PAH-Total* Benz(a)pyren Di-benz(a,h)anthracen Kulbrinter (C 6 -C 10 ) Kulbrinter (C 10 -C 15 ) Kulbrinter (C 15 -C 20 ) Kulbrinter (C 20 -C35) Phenol Analysemetode ICP/MS ICP/MS IPC/MS IPC/MS IPC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS Analyserne skal foretages efter anvisningerne i bilag 3, og analyseresultaterne skal sendes til Holstebro Kommune, når de foreligger. Holstebro Kommune kan kræve yderligere prøver udtaget og analyseret, hvis analyseresultaterne taler herfor.

12 Side 12/39 Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om ikke-vvm-pligt De ansøgte aktiviteter kan omfattes af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12: b) Anlæg til bortskaffelse af affald På baggrund af en VVM-screening vurderer Holstebro Kommune, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at etableringen er VVM-pligtig, da projektet kun vil medføre en mindre påvirkning af miljøet. Yderligere bryder projektet ikke med den planlægningsmæssige anvendelse af området, som ved lokalplan/kommuneplan er udlagt til erhvervsvirksomhed. Regulering sker i øvrigt på grundlag af miljøgodkendelsen.

13 Side 13/39 Offentliggørelse, klagevejledning og generelle forhold Offentliggørelse Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Holstebro Kommunes hjemmeside under Bekendtgørelser. Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagevejledning Ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Fristen for at klage over afgørelsen er onsdag den 18. marts Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at du har adgang til aktindsigt i sagen jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Søgsmål Søgsmål til prøvelse ved domstolene af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Afgørelsens udnyttelse Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter godkendelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

14 Side 14/39 Orienteringsliste Afgørelsen sendes til: Colas Danmark A/S, Djeldvej 24 B Jan Hedevang Jensen, Djeldvej 24 B, 7830 Vinderup Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Fiskeriforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, CVR:, P-nr:, Rosenvej 18, 8240 Risskov, E- mail: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Sejlunion, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Friluftrådet, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Idrætsforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) NOAH, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Greenpeace, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Naturfredningsforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Fiskeriforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, CVR:, P-nr:, Rosenvej 18, 8240 Risskov, E- mail: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Sejlunion, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Friluftrådet, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Idrætsforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) NOAH, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Greenpeace, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Retsbeskyttelse og anvendelse af standardvilkår For nye anlæg godkendt efter miljøbeskyttelsesloven 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder, blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger, kan Kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden ( 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

15 Side 15/39 Sagens akter m.m. Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter: Afsender Emne Dato Colas Danmark A/S Ansøgning og VVM-anmeldelse 12. januar 2015 Colas Danmark A/S Partshøringsbemærkninger 10. februar 2015 Ved sagens behandling er der desuden gjort brug af følgende: Ref. nr. Beskrivelse 1 Brancheorientering for asfaltindustrien nr Vejdirektoratet sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner rapport Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): 1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 AF 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven). 2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 24. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). 3. Bekendtgørelse om standardvilkår, bek. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 148 af 11. december 2007 (spildevandsbekendtgørelsen). 5. Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. 6. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr af 6. november Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr.[231 af 5. marts 2014]. 8. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. 10. Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.v. Der er desuden benyttet følgende vejledninger/orienteringer: 1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

16 Side 16/39 2. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 4. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 5. Miljøstyrelsens vejledning nr af 12. marts 2009 om VVM i planloven. 6. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006: Referencer til BAT vurdering ved Miljøgodkendelser. 7. Miljøstyrelsen, Vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 2/2013 Gennemgang af BAT i 22 branchebilag.

17 Side 17/39 Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen Oplysninger om grundlag for miljøgodkendelsen Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår i Bekendtgørelse om standardvilkår. Disse standardvilkår omhandler affald af elskrot og ikke-farligt affald i meget bred forstand. Holstebro kommune har derfor fastsat individuelle vilkår, med inspiration i standardvilkårene. Vilkår vedrørende kontrolleret afløb fra oplaget (vilkår nr. 4) er fastsat i overensstemmelse med standardvilkårene for asfaltvirksomheder, listepunkt C 202. På baggrund af nedenstående miljøtekniske vurdering, finder Holstebro Kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Generelle forhold Oplaget er placeret i erhvervsområde 08.E.02, der udlægger området til lettere erhverv. Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 41, der fastsætter, at der indenfor erhvervsområdet kan etableres virksomheder og anlæg, der ikke eller kun i mindre omfang giver miljømæssige gener, som støj, røg, lugt og rystelser i forhold til omgivelserne. Der kan placeres en bolig pr. erhvervsparcel for en person, der har tilknytning til den enkelte virksomhed. Umiddelbart på den andens side af Djeldvej, findes et område, der er udlagt til boligområde (08.B.04). Der findes også en ejendom, som ligger i landzone, lidt syd for boligområdet. Indretning og drift Grundens areal er ca m2, og oplag af asfalt er angivet til at fylde ca m2. Det oplyses i ansøgningsmaterialet, at depotet vil blive tømt for materialer i løbet af Skulle virksomheden herefter ønske at fortsætte med driften, kan den påregne, at Holstebro Kommune vil revurdere kravene til den befæstede overflade og evt. kræve yderligere sikring mod jord- og grundvandsforurening. Arealet anvendes også til parkering af lastbiler, idet ejeren driver en vognmandsforretning fra området. Denne aktivitet er omfattet af listepunkt H 51 i BEK nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling.

18 Side 18/39 Forureningsbegrænsning Støj Virksomheden har oplyst, at det forventede antal transporter til og fra mellemdepotet i spidsbelastningsperioder vil være maks. 30 læs á 30 tons pr. arbejdsdag samt at spidsbelastningsperioden vil være kortvarig og begrænse sig til få uger i løbet af sæsonen. Nærmeste nabo er ejendommen Djeldvej 24B, som ligger i erhvervsområdet. Støjgrænsen sættes derfor til 55 db(a) i dagperioden ved skel til denne ejendom. Virksomheden har oplyst, at den frontlæsser, der anvendes på grunden, har et støjniveau på 104 db(a), og at den i spidsbelastningsperioder anvendes ca. 15 min. pr. tilført læs. Det vil sige, at den vil være i drift næsten 8 t/arbejdsdag. På denne baggrund vurderer Holstebro Kommune, at støjgrænsen på 55 db(a) muligvis ikke vil være overholdt i skel ved Djeldvej 24B. Denne ejendom bebos imidlertid af ejeren af virksomhedens areal, dvs. udlejeren, Jan Hedevang Jensen, Djeldvej 24 B, 7830 Vinderup. Der foreligger en skriftlig erklæring fra udlejer om at en eventuel overskridelse af støjgrænserne accepteres i spidsbelastningsperioder. Ved boliger i boligområdet mod øst vil en eksisterende hal på grunden virke som en støjskærm og dæmpe støjen fra aktiviteterne på arealet. Der er over 100 meter til opholdsarealer ved boligen i landszone, og det vurderes, at støjgrænserne er overholdt her. Vilkårene giver i øvrigt Holstebro Kommune mulighed for at kræve støjmålinger udført, hvis det skønnes nødvendigt. Luftforurening Oplaget vurderes vil ikke give anledning til luftforurening i form af lugt eller støv. Affald I vilkår nr. 1, som er et af Miljøstyrelsens generelle standardvilkår, kræver Holstebro Kommune, at virksomheden efterlader stedet i tilfredsstillende tilstand. Dette betyder bl. a. at virksomheden, når oplaget er væk, efterfølgende skal dokumentere, at det efterladte areal ikke er forurenet. Der stilles derfor i miljøgodkendelsens vilkår krav om, at virksomheden udtager jordprøver til analyse for evt. efterladt forurening, med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 72. Hvis analyseresultaterne viser en eventuel forurening, vil Holstebro Kommune med hjemmel i jordforureningsloven kræve den forurenede jord fjernet.

19 Side 19/39 Spildevand Spildevand afledes til regnvandssystem, idet der findes 2 afløb i pladsens østlige del. Der stilles krav om etablering af sandfang og prøvetagningsbrønd samt 2 analyser til dokumentation af vandets forureningsgrad. Der er ikke fastsat egentlige grænseværdier i spildevandstilladelsen, men Holstebro Kommune vil vurdere vandets forureningsgrad i forhold til gængse værdier for afledt overfladevand, samt nogle foreliggende analyser på vejvand (ref // 2) Jord og grundvand Oplaget blev etableret af Colas i efteråret 2014, uden først at have indhentet en miljøgodkendelse fra Holstebro Kommune. Oplaget er placeret i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsopland til Sevel Vandværk. Denne miljøgodkendelse er derfor en lovliggørelse af bestående forhold. Da oplaget allerede er etableret på jord, finder Holstebro Kommune det uhensigtsmæssigt at kræve oplaget fjernet og et egentlig befæstet, vandtæt areal etableret, i overensstemmelse med Miljøstyrelens standardvilkår for oplag af genbrugsasfalt, listepunkt C 202 for asfaltindustri : Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Den nuværende overflade på pladsen fremstår noget ujævn, og der samles derfor regnvand i pytter på arealet. Men da overfladen består af stabilgrus med en hård, sammenkørt overflade p. g. af megen tung trafik her, må den vurderes at aflede overfladevandet til de eksisterende regnvandsafløb, hvis den afrettes. Der stilles derfor i godkendelsens vilkår krav om afretning af overfladen. Colas har oplyst, at der ikke er plads til oplaget på hovedvirksomhedens adresse på Møgelvangvej 7, Djeld. De grundvandsmæssige forhold her er i øvrigt ikke bedre, idet fabrikken er placeret i OSD, nitratfølsomt, indvindingsopland og indsatsområde for nitrat. Oplag af asfalt på asfaltfabrikken i Djeld er placeret på ubefæstet areal i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra For at overvåge, om der sker nedsivning til grundvandet, er der placeret 2 stk. moniteringsboringer ved depotet. Der udtages 1 årlig prøve af det terrænnære grundvand. Der findes et indhold af bly og phenoler i grundvandet, men arealet har tidligere været fyldplads, så der kan være andre forureningskilder. Asfaltfabrikker er på opmærksomhedslisten i bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinier 40/41 i forhold til ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande. I rammebestemmelserne for erhvervsområde 08.E.02 i kommuneplan står bl. a. nedenstående om anvendelsen:

20 Side 20/39 Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og potentielt grundvandstruende virksomheder. For potentielt grundvandstruende skal det i hvert tilfælde konkret vurderes, hvorvidt de må placeres i OSD området. Virksomhederne kan etableres, hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Da der i vilkårene stilles krav om kontrolleret afledning, vurderes ovenstående at være opfyldt. Forurening iøvrigt Oplaget vurderes ikke at kunne give anledning til yderligere forurening. Egenkontrol Der stilles i godkendelsen bl. a. krav om, at virksomheden skal føre en driftsjournal for inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, samt for mængderne af oplagret asfalt. BAT Det er BAT at forebygge forurening af jord og grundvand i forhold til udvaskning fra genbrugsasfalt gennem kontrolleret afledning, som skal sikre at afledning miljøfremmede stoffer kan reguleres.

21 Side 21/39 Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt. Afstanden til det nærmest liggende Natura 2000-område er ca. 6 km (Hjelm Hede, Flynder sø og Stubbergård sø ). Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær virksomheden.

22 Side 22/39 Holstebro Kommunes samlede vurdering af virksomheden Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Virksomhedens forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet og sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af virksomhedens drift. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.

23 Side 23/39 Bilag Bilag 1 Kommuneplankort Virksomheden er placeret ved cirklen, indenfor erhvervsområdet (med blå markering)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vedlagt Microbryggeri Danmarksvej 17 Skanderborg Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt

Udendørs vil der foregå modtagelse af beton, fliser og Tegl. Samt træ. Træet ønskes desuden neddelt Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der søges om etablering af en virksomhed der modtager sortere, presser og oplager ikke farligt industriaffald. I begrænset mængde vil der dog blive modtaget

Læs mere

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger VVM-screening Anmeldeskema for: Egedal Autodele ApS Hassellunden 3 (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) I eksisterende lagerbygning (for bildele) på

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vertikal Jordvarme Se digital ansøgning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Eric Korre Hortsen / Buffin Real Estate Danmark A/S Amaliegade

Læs mere

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune Bilag 5 Basisoplysninger Denne anmeldelse vedrører en ny placering af en tidligere anmeldt mast ved Vejby Station. Pga. stor lokal modstand mod at opføre en mast ved stationen, er det pga. nyt beregningsgrundlag

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVMpligt iht. VVMbekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVMbekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige.

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Basisoplysninger Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Hørkram Foodservice A/S ønsker at til-/ombygge deres varehus og køreareal på ejendommen

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby

Kontaktperson: Mikael Larsen, mobil Matrikel nr.: 7000 bc Kgs. Lyngby Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tagmonteret soicelleanlæg. Soicelleanlægget etableres således, at det følger tagets hældning over de tekniske installationer. Oversigtskort i målestok 1:50.000 Oversigtskort

Læs mere

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5

VVM-anmeldelse BAUHAUS Valby Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projekt:

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet omfatter etablering af ca. 200 meter fjernvarmerør i St. 60/60-225 twinrør til forsyning af erhvervsbyggeri ved Vejlevej. Under Vejlevej

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Haderslev Kommune Indsendt af Ved Havnen 15 6100 Haderslev E-mail: rufo@haderslev.dk Telefon 21178746 CVR / RID CVR:29189757- RID:1285845566527 Indsendt: 18-01-2016 10:37 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune

Morten Nielsen, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn, tlf.: , mail: Frederikshavn kommune Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende biogasmotor på Frederikshavn Renseanlæg. Det eksisterende biogasanlæg består af 2 x 167 kwe biogasmotorer og 1x 500

Læs mere

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby,

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby, VVM-screening VVM-screeningsskema til brug ved ansøgning om regulering af vandløb jf. Bekendtgørelse nr. 1832 af 16/12/2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Læs mere

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse er vedlagt Navn, adresse, telefon-nr. og e-mail på bygherre Navn,

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 21. september 2015. Lise Kristoffersen Kildeager 6 4000 Roskilde Plan og Byggesag Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Chalotte S. Pedersen Dir: +4579755688 Mob: e-mail: Chalotte.S.Pedersen @Hedensted.dk Sagsnr. 04.10.10-G00-6-16

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt)

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vestforbrænding ønsker at udvide åbningstiden til

Læs mere

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted ,

Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted. Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted , Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tillæg til miljøgodkendelse: Omlastning af husstandsinsamlet emballageaffald, rent træ og imprægneret træ. Modtagelse og opbevaring af have-/parkaffald,

Læs mere

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise

Vindmølle ved PERMATOPIA, Karise Anmeldeskema - VVM Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup Tlf.:

Kværndrup Vandværk Formand Arne Svendsen Nyborgvej Kværndrup   Tlf.: Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter iht. VVM-bekendtgørelsens 19 (LBK nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Vejledning Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes

Læs mere

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Forudsætninger for afgørelsen Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. november 2014 Sags id 2014-25508 Sagsbehandler Astrid Moltke Jordt Telefon direkte 76 16 33 05 E-mail asjor@esbjergkommune.dk Ikke VVM-pligt for sænkning af vandløbsbunden

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk

VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk VVM-screening Håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 31, 3300 Frederiksværk Nedenstående VVM-screening er baseret på LBK nr. 448 af 10. maj 2017 - Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

Se tilladelse. Glostrup Kommune

Se tilladelse. Glostrup Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort Tekst Se

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51,

Ikke VVM-pligt for etablering af autoophug på Andrupvej 51, BS Biler Andrupvej 51 6705 Esbjerg Ø Email: bms1910@sol.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. december 2014 Sags id 14/19491 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16 13 96 E-mail vlo@esbjergkommune.dk

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. Vejle AffaldGenbrug Vestre Engvej 70 7100 Vejle Virksomheder J.nr. MST-1270-01700 Ref. Tisch Den 6. april 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af åbningstid hos Vejle AffaldGenbrug Miljøstyrelsen

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-01254 Ref. nijol/inlth Den 27. august 2014 Afgørelse om at midlertidig plads for forkartering og mellemoplagring af olieforurenet jord på Miljøanlæg

Læs mere

Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro

Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro Torben Birger Christensen Kraghedevej 14 Tind 8850 Bjerringbro Kraghede1@gmail.com Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

GEV Varme A/S. Sydtoften 600, 7200 Grindsted. VVM screening af etablering af gasoliekedel hos GEV Varme A/S,

GEV Varme A/S. Sydtoften 600, 7200 Grindsted. VVM screening af etablering af gasoliekedel hos GEV Varme A/S, GEV Varme A/S Sydtoften 600 7200 Grindsted VVM screening af etablering af gasoliekedel hos GEV Varme A/S, Sydtoften 600, 7200 Grindsted I forbindelse med revurdering af gældende miljøgodkendelse, er det

Læs mere

VVM screening, pr. 17. juli 2014

VVM screening, pr. 17. juli 2014 VVM screening, pr. 17. juli 2014 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Køge Kommune Parkeringsanlæg Kongsberg Allé, Vejlitra 7000an 1.1 Indledning Køge Kommune har VVM anmeldt et parkeringsanlæg

Læs mere

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Jan Amby Søhesten 1C 1 2635 Ishøj E-mail: ja@ak83.dk Telefon 43660819 CVR / RID CVR:10357136-RID:72299995 Indsendt: 23-02-2016 10:23 Ansøgningsnr.: MaID-2016-86

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse nr 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil:

Bilag nr 1. Kim Bo Almskou Ingeniør, Varme Direkte: Mobil: Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernvarme ringledning fra Silkeborg Kraftvarmeværk til forsyning

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma www.jph.dk CVR-nr. 31 48 65 64 Brønderslev Kommune Teknik & Miljø Ny Rådhusplads 1 raadhus@99454545.dk -------------------------------------------- VVM anmeldelse

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn.

Better Energi ønsker at anvende et areal på ca. 53 ha ved Holm til opstilling af et solcelleanlæg på terræn. Ansøgningsskema Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal, hvor det er

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle.

Ansøgningen Vi har modtaget ansøgning af om VVM-screening af restaurering af Ledreborg Å, nedstrøms Hule Mølle. Lejre Kommune Natur & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Birgitte Uhrbrand Byggeri D 4646 4914 E biuh@lejre.dk

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

Viborg Kommune har den 18. september 2015 modtaget din anmeldelse om etablering af en halm- og flisfyret varmekedel med tilhørende lagerfacilitet.

Viborg Kommune har den 18. september 2015 modtaget din anmeldelse om etablering af en halm- og flisfyret varmekedel med tilhørende lagerfacilitet. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Ulbjerg Kraftvarmeværk A.M.B.A. Håndværkervej 5 8832 Skals plan@viborg.dk www.viborg.dk (sendt til e-mail: nl@reka.com og pp@viborg.dk)

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Tekst

Anmeldeskema. Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Tekst Anmeldeskema Basisoplysnin ger Projektbeskri velse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Bilag 5. Anmeldeskema

Bilag 5. Anmeldeskema Basisoplysninger Anmeldeskema Bilag 5 Boulstrup-Hou kraftvarmeværk ny halmkedel, samt etablering af ny akkumuleringstank ved DLG Boulstrupvej 10. Montering af nye varmevekslere ved BHKV Møllemarken 4.

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Ishøj Kommune Indsendt af Tommy Hamlet Søndergaard Baldersbækvej 6 2635 Ishøj E-mail: 36643@ishoj.dk Telefon 43577768 Indsendt: 04-02-2016 14:39 Ansøgningsnr.: MaID-2016-43 Indsendelse

Læs mere

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering Projektnavn: Etablering af vertikal jordvarmeanlæg på Henrikshave 46, 2950 Vedbæk Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere