MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV NR. 879 AF 26. JUNI 2010 OM MILJØBE- SKYTTELSE

2 Side 2/39 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN... 4 ANSØGNINGEN... 5 AFGØRELSEN OMFATTER... 6 MEDDELELSE OM GODKENDELSE... 7 MILJØGODKENDELSENS VILKÅR... 8 GENERELT... 8 INDRETNING OG DRIFT... 8 EGENKONTROL... 8 FORURENINGSBEGRÆNSNING... 9 TILSYN OG KONTROL, STØJ... 9 OPHØR AF VIRKSOMHED UNDERSØGELSE AF EVT. JORDFORURENING IHT MILJØBESKYTTELSESLOVENS TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND AFGØRELSE EFTER VVM-BEKENDTGØRELSEN OM IKKE-VVM-PLIGT OFFENTLIGGØRELSE, KLAGEVEJLEDNING OG GENERELLE FORHOLD OFFENTLIGGØRELSE KLAGEVEJLEDNING AFGØRELSENS UDNYTTELSE ORIENTERINGSLISTE RETSBESKYTTELSE OG ANVENDELSE AF STANDARDVILKÅR SAGENS AKTER M.M LOVGRUNDLAG MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN OPLYSNINGER OM GRUNDLAG FOR MILJØGODKENDELSEN GENERELLE FORHOLD INDRETNING OG DRIFT FORURENINGSBEGRÆNSNING Støj Luftforurening Affald Spildevand Jord og grundvand Forurening iøvrigt EGENKONTROL BAT VURDERING I FORHOLD TIL INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER SAMT BESKYTTELSE AF VISSE ARTER HOLSTEBRO KOMMUNES SAMLEDE VURDERING AF VIRKSOMHEDEN BILAG BILAG 1 KOMMUNEPLANKORT BILAG 2 PLAN OVER VIRKSOMHEDEN BILAG 3 DOKUMENTATION AF JORDENS OG SPILDEVANDETS FORURENINGSGRAD... 25

3 Side 3/39 BILAG 4 VVM-SCREENINGSSKEMA BILAG 5 VIRKSOMHEDENS ANSØGNING... 34

4 Side 4/39 Stamblad for virksomheden Godkendelsesdato 18. februar 2015 Virksomhedsnavn, jf. CVR Virksomhedens ejer Colas Danmark A/S Colas Danmark A/S CVR-nr. / P-nr / Virksomhedens adresse Djeldvej 26 A Virksomhedens telefonnumre Virksomhedens kontaktperson(er) Virksomhedens Matrikel Listebetegnelse, godk. bek. 669 af 24. juni 2014 Omfattet af Bekendtgørelse om standardvilkår, bek. 682 af 18. juni 2014 Omfattet af VOC bek af 20. december 2012 Omfattet af VVM, bek af 6. november 2014 Omfattet af risikobek., bek af 14. december 2006 Byggetilladelse Virksomhedens konsulent Henning Elkjær Kaas 4 bg Sevel by, Sevel K 212 Ja, delvis Nej Bilag 2, pkt. 12 b, anlæg til bortskaffelse af affald Nej Du bedes være opmærksom på, at såfremt dit projekt omfatter udvidelser i form af byggeri ombygning eller lignende, skal der forinden søges om byggetilladelse hos byggemyndigheden. Henning Elkjær Kaas Godkendelses- og tilsynsmyndighed Sagsbehandler, tlf. Sagsnummer Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Bodil Thorsen, Miljømedarbejder, tlf P

5 Side 5/39 Ansøgningen Colas Danmark A/S har den søgt Holstebro Kommune om miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af genbrugsasfalt. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

6 Side 6/39 Afgørelsen omfatter Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelse til afledning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens 28 Afgørelse efter VVM bekendtgørelsen vedrørende pligt til at lave VVM redegørelse.

7 Side 7/39 Meddelelse om godkendelse Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse. Virksomhedstypen er omfattet af listepunkt K 212, afsnit 21 i bekendtgørelse om standardvilkår. Disse standardvilkår omhandler dog primært oplag af el-skrot og ikkefarligt affald i meget bred forstand. Dette medfører, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 31, at visse standardvilkår fra det pågældende afsnit i godkendelsesbekendtgørelsen er indarbejdet i godkendelsen. Andre vilkår er fastsat individuelt. Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelses-bekendtgørelsens 46, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom. Herudover har udkastet været forelagt arealets ejer, som Holstebro Kommune vurderer har partsstatus i sagen, samt Vestforsyning Spildevand A/S.. Dette gav anledning til bemærkninger fra virksomheden af redaktionel karakter. Bemærkningerne er indarbejdet i godkendelsens og spildevandstilladelsens vilkår. Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i særskilt afsnit. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne godkendelses dato. På Holstebro Kommunes vegne Bodil Thorsen Miljømedarbejder

8 Side 8/39 Miljøgodkendelsens vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Dette skal foretages i overensstemmelse med vilkårene Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Indretning og drift 2. Virksomheden må kun modtage og opbevare opbrudt asfalt. Evt. andet affald skal fjernes hurtigst muligt. 3. Asfalten skal kontrolleres for indhold af eventuet andre affaldstyper og placeres på de dertil beregnede områder. 4. Oplag af genbrugsasfalt skal være placeret på arealer befæstet med knust asfalt, som er komprimeret med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Pladsen skal være afrettet, så den fremstår jævn og med fald mod afløb. Pladsen under eksisterende oplag skal afrettes i takt med tømning af oplag og frilægning af pladsen. Ubenyttet pladsareal skal være afrettet senest marts Virksomheden må ikke foretage nedknusning på arealet. 6. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Ujævnheder skal løbende udbedres. Egenkontrol 7 Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer, hvor det særligt skal sikres, at der er fald mod afløb. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. 8. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne afretninger af befæstede arealer oplysning om der er modtaget andre typer affald end opbrudt asfalt, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

9 Side 9/39 Ved udgangen af hvert kvartal skal virksomheden registrere mængden af oplagret asfalt. Oplysningerne skal indføres i journalen. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Forureningsbegrænsning 9. Virksomhedens samlede støjbidrag målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier: Område: A B C Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Nat kl Område A: Erhvervsområde undtagen ved eksisterende boliger Område B: Boligområde Område C: :Ved skel til bolig i erhvervsområde og ved opholdsarealer ved bolig i landzone Støjens maksimalværdier om natten må i områderne B og C ikke overstige henholdsvis 50 og 55 db(a) 10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsyn og kontrol, støj 11. Holstebro Kommune kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at være behov for det. 12. Kontrolmålinger af støj skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 231 af 5. marts Holstebro Kommune skal underrettes om tidspunktet for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro kommune.

10 Side 10/ Holstebro Kommune kan forlange gentagelse af støjmålinger og beregninger dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt. 15. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse. Ophør af virksomhed 16. Oplaget af asfalt skal være fjernet inden udgangen af Undersøgelse af evt. jordforurening iht miljøbeskyttelseslovens Senest 1 måned efter at aktiviteten er ophørt og oplaget er fjernet, skal Colas udtage jordprøver på det areal, hvor asfalten var placeret på jord. Jordprøverne skal analyseres for nedenstående parametre: Tungmetaller Maksimal tilladelig mg/kg Analysemetode Bly TS* 40 ICP/MS Cadmium 0,5 ICP/MS Kobber 500 ICP/MS Zink 500 ICP/MS Tjærestoffer PAH-Total* 4 GC/MS Benz(a)pyren 0,3 GC/MS Di-benz(a,h)anthracen 0,3 GC/MS Kulbrinter GC/MS Kulbrinter (C 6 -C 10 ) 25 GC/MS Kulbrinter (C 10 -C 15 ) 40 GC/MS Kulbrinter (C 15 -C 20 ) 55 GC/MS Kulbrinter (C 20 -C35) 100 GC/MS Total Kulbrinter 100 GC/MS 18. Jordprøverne skal udtages som 1 blandprøve pr m 2 oplagsareal, som udtages ved 5 nedstik i 0-20 cm dybde, i alt 3 blandprøver. I forbindelse med udtagning af prøver skal udtages det samme antal prøver i ½ meters dybde. Disse prøver skal opbevares til evt. senere analyse, hvis grænseværdierne i vilkår 17 ikke overholdes. Jordprøverne skal udtages af en rådgiver, der er kvalificeret indenfor jordforurening. 19. Analyserne skal sendes til Natur og Miljø, Holstebro Kommune, når de foreligger. Vurdering af om jorden er ren, sker efter grænseværdierne i tabellen i vilkår 17.

11 Side 11/39 Tilladelse til afledning af spildevand 1 Afløb fra befæstet plads for asfalt skal passere sandfang inden tilledning til offentlig kloak. 2. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd eller anden facilitet til udtagning af spildevandsprøver, jf. miljøgodkendelsens vilkår nr. 4, efter anvisning af akkrediteret analyselaboratorium for spildevandsprøver. Når prøvetagningsbrønden er etableret og pladsen afrettet, jf. miljøgodkendelsens vilkår nr. 4, dog senest 15. maj 2015,, skal virksomheden udtage 2 vandprøver til analyse samme dag, 1. prøve i begyndelse af et regnvejr, og 2. prøve efter ca. 2 timers regn. 3. Prøverne skal hver især analyseres for nedenstående: Analyseparameter Bly Cd Cr Ni Zn PAH-Total* Benz(a)pyren Di-benz(a,h)anthracen Kulbrinter (C 6 -C 10 ) Kulbrinter (C 10 -C 15 ) Kulbrinter (C 15 -C 20 ) Kulbrinter (C 20 -C35) Phenol Analysemetode ICP/MS ICP/MS IPC/MS IPC/MS IPC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS Analyserne skal foretages efter anvisningerne i bilag 3, og analyseresultaterne skal sendes til Holstebro Kommune, når de foreligger. Holstebro Kommune kan kræve yderligere prøver udtaget og analyseret, hvis analyseresultaterne taler herfor.

12 Side 12/39 Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om ikke-vvm-pligt De ansøgte aktiviteter kan omfattes af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12: b) Anlæg til bortskaffelse af affald På baggrund af en VVM-screening vurderer Holstebro Kommune, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at etableringen er VVM-pligtig, da projektet kun vil medføre en mindre påvirkning af miljøet. Yderligere bryder projektet ikke med den planlægningsmæssige anvendelse af området, som ved lokalplan/kommuneplan er udlagt til erhvervsvirksomhed. Regulering sker i øvrigt på grundlag af miljøgodkendelsen.

13 Side 13/39 Offentliggørelse, klagevejledning og generelle forhold Offentliggørelse Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Holstebro Kommunes hjemmeside under Bekendtgørelser. Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagevejledning Ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Fristen for at klage over afgørelsen er onsdag den 18. marts Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at du har adgang til aktindsigt i sagen jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Søgsmål Søgsmål til prøvelse ved domstolene af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Afgørelsens udnyttelse Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter godkendelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

14 Side 14/39 Orienteringsliste Afgørelsen sendes til: Colas Danmark A/S, Djeldvej 24 B Jan Hedevang Jensen, Djeldvej 24 B, 7830 Vinderup Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Fiskeriforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, CVR:, P-nr:, Rosenvej 18, 8240 Risskov, E- mail: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Sejlunion, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Friluftrådet, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Idrætsforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) NOAH, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Greenpeace, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Naturfredningsforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, CVR: , P-nr: (Myndighed) Danmarks Fiskeriforening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen, CVR:, P-nr:, Rosenvej 18, 8240 Risskov, E- mail: (Interesseorganisation) Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Vestjylland) v/ Lars H. Hansen, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Dansk Sejlunion, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Friluftrådet, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Danmarks Idrætsforbund, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) NOAH, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Greenpeace, CVR: , P-nr: (Interesseorganisation) Retsbeskyttelse og anvendelse af standardvilkår For nye anlæg godkendt efter miljøbeskyttelsesloven 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder, blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger, kan Kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden ( 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

15 Side 15/39 Sagens akter m.m. Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter: Afsender Emne Dato Colas Danmark A/S Ansøgning og VVM-anmeldelse 12. januar 2015 Colas Danmark A/S Partshøringsbemærkninger 10. februar 2015 Ved sagens behandling er der desuden gjort brug af følgende: Ref. nr. Beskrivelse 1 Brancheorientering for asfaltindustrien nr Vejdirektoratet sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner rapport Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): 1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 AF 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven). 2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 24. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). 3. Bekendtgørelse om standardvilkår, bek. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 148 af 11. december 2007 (spildevandsbekendtgørelsen). 5. Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. 6. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr af 6. november Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr.[231 af 5. marts 2014]. 8. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. 10. Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.v. Der er desuden benyttet følgende vejledninger/orienteringer: 1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

16 Side 16/39 2. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 4. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 5. Miljøstyrelsens vejledning nr af 12. marts 2009 om VVM i planloven. 6. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006: Referencer til BAT vurdering ved Miljøgodkendelser. 7. Miljøstyrelsen, Vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 2/2013 Gennemgang af BAT i 22 branchebilag.

17 Side 17/39 Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen Oplysninger om grundlag for miljøgodkendelsen Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår i Bekendtgørelse om standardvilkår. Disse standardvilkår omhandler affald af elskrot og ikke-farligt affald i meget bred forstand. Holstebro kommune har derfor fastsat individuelle vilkår, med inspiration i standardvilkårene. Vilkår vedrørende kontrolleret afløb fra oplaget (vilkår nr. 4) er fastsat i overensstemmelse med standardvilkårene for asfaltvirksomheder, listepunkt C 202. På baggrund af nedenstående miljøtekniske vurdering, finder Holstebro Kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Generelle forhold Oplaget er placeret i erhvervsområde 08.E.02, der udlægger området til lettere erhverv. Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 41, der fastsætter, at der indenfor erhvervsområdet kan etableres virksomheder og anlæg, der ikke eller kun i mindre omfang giver miljømæssige gener, som støj, røg, lugt og rystelser i forhold til omgivelserne. Der kan placeres en bolig pr. erhvervsparcel for en person, der har tilknytning til den enkelte virksomhed. Umiddelbart på den andens side af Djeldvej, findes et område, der er udlagt til boligområde (08.B.04). Der findes også en ejendom, som ligger i landzone, lidt syd for boligområdet. Indretning og drift Grundens areal er ca m2, og oplag af asfalt er angivet til at fylde ca m2. Det oplyses i ansøgningsmaterialet, at depotet vil blive tømt for materialer i løbet af Skulle virksomheden herefter ønske at fortsætte med driften, kan den påregne, at Holstebro Kommune vil revurdere kravene til den befæstede overflade og evt. kræve yderligere sikring mod jord- og grundvandsforurening. Arealet anvendes også til parkering af lastbiler, idet ejeren driver en vognmandsforretning fra området. Denne aktivitet er omfattet af listepunkt H 51 i BEK nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling.

18 Side 18/39 Forureningsbegrænsning Støj Virksomheden har oplyst, at det forventede antal transporter til og fra mellemdepotet i spidsbelastningsperioder vil være maks. 30 læs á 30 tons pr. arbejdsdag samt at spidsbelastningsperioden vil være kortvarig og begrænse sig til få uger i løbet af sæsonen. Nærmeste nabo er ejendommen Djeldvej 24B, som ligger i erhvervsområdet. Støjgrænsen sættes derfor til 55 db(a) i dagperioden ved skel til denne ejendom. Virksomheden har oplyst, at den frontlæsser, der anvendes på grunden, har et støjniveau på 104 db(a), og at den i spidsbelastningsperioder anvendes ca. 15 min. pr. tilført læs. Det vil sige, at den vil være i drift næsten 8 t/arbejdsdag. På denne baggrund vurderer Holstebro Kommune, at støjgrænsen på 55 db(a) muligvis ikke vil være overholdt i skel ved Djeldvej 24B. Denne ejendom bebos imidlertid af ejeren af virksomhedens areal, dvs. udlejeren, Jan Hedevang Jensen, Djeldvej 24 B, 7830 Vinderup. Der foreligger en skriftlig erklæring fra udlejer om at en eventuel overskridelse af støjgrænserne accepteres i spidsbelastningsperioder. Ved boliger i boligområdet mod øst vil en eksisterende hal på grunden virke som en støjskærm og dæmpe støjen fra aktiviteterne på arealet. Der er over 100 meter til opholdsarealer ved boligen i landszone, og det vurderes, at støjgrænserne er overholdt her. Vilkårene giver i øvrigt Holstebro Kommune mulighed for at kræve støjmålinger udført, hvis det skønnes nødvendigt. Luftforurening Oplaget vurderes vil ikke give anledning til luftforurening i form af lugt eller støv. Affald I vilkår nr. 1, som er et af Miljøstyrelsens generelle standardvilkår, kræver Holstebro Kommune, at virksomheden efterlader stedet i tilfredsstillende tilstand. Dette betyder bl. a. at virksomheden, når oplaget er væk, efterfølgende skal dokumentere, at det efterladte areal ikke er forurenet. Der stilles derfor i miljøgodkendelsens vilkår krav om, at virksomheden udtager jordprøver til analyse for evt. efterladt forurening, med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 72. Hvis analyseresultaterne viser en eventuel forurening, vil Holstebro Kommune med hjemmel i jordforureningsloven kræve den forurenede jord fjernet.

19 Side 19/39 Spildevand Spildevand afledes til regnvandssystem, idet der findes 2 afløb i pladsens østlige del. Der stilles krav om etablering af sandfang og prøvetagningsbrønd samt 2 analyser til dokumentation af vandets forureningsgrad. Der er ikke fastsat egentlige grænseværdier i spildevandstilladelsen, men Holstebro Kommune vil vurdere vandets forureningsgrad i forhold til gængse værdier for afledt overfladevand, samt nogle foreliggende analyser på vejvand (ref // 2) Jord og grundvand Oplaget blev etableret af Colas i efteråret 2014, uden først at have indhentet en miljøgodkendelse fra Holstebro Kommune. Oplaget er placeret i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsopland til Sevel Vandværk. Denne miljøgodkendelse er derfor en lovliggørelse af bestående forhold. Da oplaget allerede er etableret på jord, finder Holstebro Kommune det uhensigtsmæssigt at kræve oplaget fjernet og et egentlig befæstet, vandtæt areal etableret, i overensstemmelse med Miljøstyrelens standardvilkår for oplag af genbrugsasfalt, listepunkt C 202 for asfaltindustri : Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Den nuværende overflade på pladsen fremstår noget ujævn, og der samles derfor regnvand i pytter på arealet. Men da overfladen består af stabilgrus med en hård, sammenkørt overflade p. g. af megen tung trafik her, må den vurderes at aflede overfladevandet til de eksisterende regnvandsafløb, hvis den afrettes. Der stilles derfor i godkendelsens vilkår krav om afretning af overfladen. Colas har oplyst, at der ikke er plads til oplaget på hovedvirksomhedens adresse på Møgelvangvej 7, Djeld. De grundvandsmæssige forhold her er i øvrigt ikke bedre, idet fabrikken er placeret i OSD, nitratfølsomt, indvindingsopland og indsatsområde for nitrat. Oplag af asfalt på asfaltfabrikken i Djeld er placeret på ubefæstet areal i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse fra For at overvåge, om der sker nedsivning til grundvandet, er der placeret 2 stk. moniteringsboringer ved depotet. Der udtages 1 årlig prøve af det terrænnære grundvand. Der findes et indhold af bly og phenoler i grundvandet, men arealet har tidligere været fyldplads, så der kan være andre forureningskilder. Asfaltfabrikker er på opmærksomhedslisten i bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinier 40/41 i forhold til ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande. I rammebestemmelserne for erhvervsområde 08.E.02 i kommuneplan står bl. a. nedenstående om anvendelsen:

20 Side 20/39 Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og potentielt grundvandstruende virksomheder. For potentielt grundvandstruende skal det i hvert tilfælde konkret vurderes, hvorvidt de må placeres i OSD området. Virksomhederne kan etableres, hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Da der i vilkårene stilles krav om kontrolleret afledning, vurderes ovenstående at være opfyldt. Forurening iøvrigt Oplaget vurderes ikke at kunne give anledning til yderligere forurening. Egenkontrol Der stilles i godkendelsen bl. a. krav om, at virksomheden skal føre en driftsjournal for inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, samt for mængderne af oplagret asfalt. BAT Det er BAT at forebygge forurening af jord og grundvand i forhold til udvaskning fra genbrugsasfalt gennem kontrolleret afledning, som skal sikre at afledning miljøfremmede stoffer kan reguleres.

21 Side 21/39 Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt. Afstanden til det nærmest liggende Natura 2000-område er ca. 6 km (Hjelm Hede, Flynder sø og Stubbergård sø ). Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær virksomheden.

22 Side 22/39 Holstebro Kommunes samlede vurdering af virksomheden Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Virksomhedens forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet og sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af virksomhedens drift. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.

23 Side 23/39 Bilag Bilag 1 Kommuneplankort Virksomheden er placeret ved cirklen, indenfor erhvervsområdet (med blå markering)

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere