Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: 7.2.2011 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen"

Transkript

1 Protokol fra Repræsentantskabsmøde i Fællesrepræsentationen af Grundejere i Rødovre Tidspunkt: Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent, herunder rykkegebyr 7. Fastsættelse af honorarer 8. Valg a. Formand Ole Bendte, Nørregård GF b. Sekretær Ellen Jensen, Nygårds GF c. Bestyrelsesmedlem Bruno Della Bartolomea, Hendriksholm GF d. 1 bestyrelsesmedlem valgt for et år e. Bestyrelsessuppleant Inge Cymborski, GF Ejbyparken, valgt for to år f. Revisor Claus Nielsen, Nygårds GF g. 1 revisorsuppleant valgt for et år 9. Beretning fra foreningerne Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Claus Nielsen, der var ikke andre forslag. Claus Nielsen blev valgt. Ad 2: Protokol fra repræsentantskabsmødet Protokollen var sendt ud til alle medlemmer. Der var ingen, der ønskede protokollen oplæst. Beretning fra formanden Ole Bendtzen: Igen et år er gået og traditionen tro, skal bestyrelsen herved afgive sin beretning. Bestyrelsen har i året 2010 bestået af: Jann Larsen som næstformand Åse Liljedahl som kasserer Elly Jensen som sekretær Ole Wolfgang som bestyrelsesmedlem / afgået i perioden og suppleant Bruno Bartolmea indtrådt Bent Jensen som bestyrelsesmedlem Poul Jessen som bestyrelsesmedlem og jeg selv Ole Bendtzen som formand. Indledningsvis vil jeg hermed takke bestyrelsen for godt udført arbejde og indsats i det forgangne år. Igen i år har vi i bestyrelsen holdt 2 møder i løbet af perioden siden sidste generalforsamling, dog er flere emner til gengæld kommenteret, koordineret og behandlet via mail. Specielt har flere af bestyrelsen været aktive vedr. motorvejsstøj, således tilskrev foreningen Hans Christian Schmidt med klage over motorvejsstøj og det manglende støjværn den 2101/3-20. Vi fik dog i lighed med alle andre bare et tilbagesvar, hvor vi nærmest blev udlagt som en flok kværulanter m.m. Seneste udspil er nu trafikudvalgets bevilling af 10 Millioner til støjskærme i Rødovre. Under indkomne forslag punkt 5 kommer vi nærmere ind på dette.

2 Det første fysiske møde var i august, her diskuterede vi referatet fra generalforsamlingen sidste februar, forinden mødet var der afviklet plantebyttedag i samarbejde med DN, og udsendt indkaldelse til møde med kommunen til vore medlemmer. Mødet med borgmesteren og kommunens embedsmænd fandt sted i september, dog blev borgmesteren forhindret i sidste øjeblik, men vi fik dog en meget omhyggelig gennemgang af kommunens direktør og økonomichefen. Her kan man konkludere, at hvis man bare læser nøgletal, så er der flere af disse, det står skidt til med i Rødovre. Herefter fik kommunens tekniske direktør ordet og gennemgik til sidst flere indlæg fra foreningerne, også blandt andet nogle ting, vi ikke nåede sidste år. Mange vigtige emner blev behandlet, her igen Motorvejsstøjen, som især foreningen ønsker behandlet og begrænset. Herefter afviklede vi plantebyttedag, der var dog ikke flere grundejere end tidligere til denne aktivitet, til trods for at vi igen fik gjort meget mere ud af annonceringen og omtalen i Rødovre Lokal Nyt end tidligere. Sidste møde var i januar 2011, her behandlede vi de nye ting, der er sket for ejerboliger: Tilstandsrapport og Energimærke. Her kan vi konkludere, at de nye regler giver forvirring, og man aner ikke om det egentligt er en fordel for andre end dem, der udfører arbejdet med vurderingerne og skriver regninger ud til sælgere. Køberne tror for eksempel, at energimærket er som på hårde hvidevarer, men her er der tale om nye varer og ikke boliger der er år gamle. Udenlandske virksomheder: Fremover risikerer boligejere bøder på op til kr. hvis de hyrer en ikke registreret udenlandsk virksomhed til for eksempel byggeri og havearbejde. Boligejere har nu pligt til at sikre sig, at virksomheden står opført i det såkaldte RUT-register. Ændringen af ordningen med indefrysning af ejendomsskatter. Fra 0,5 til 3,08% Nu er der kommet flere ændringer i denne ordning, med blandt andet en stor stigning af renten. Det er dog godt for nogle, da renterne ved indfrielse af lånet. Her vil renter efter 1/ i et vist omfang blive godskrevet til husejeren/arvingerne. Men flere boligkommentatorer udtaler at ordningen nok fremover vil ophæve sig selv. Gammel regel. Lånet forrentes med en årlig rente Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, svarende til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober året før. Renten er p.t. 2,125 procent (juni 2009), hvilket er lavt. Dog skal du være opmærksom på, at renten lægges til lånet i slutningen af hvert år. Der betales altså "rentes rente". Renten kan ikke trækkes fra på selvangivelsen. Ny regel Du kan ikke trække renterne fra på selvangivelsen. Men ved indfrielse af lånet, gives der et fradrag i de renter, der er tilskrevet efter 1. januar Fradraget har en størrelse, som svarer til skatteværdien, hvis renterne havde været fradragsberettigede på selvangivelsen. Så nu lidt nærmere Fra og med 2011 bliver reglerne imidlertid ændret, så rentesatsen kommer op på markedsniveau. Renten bliver ifølge lovforslaget fastsat til den gennemsnitlige rente for realkreditobligationer den 1. oktober det foregående år, hvilket tilsiger en rente i 2011 på knap 4 procent. Ifølge lovforslaget kan

3 renteudgiften ikke fradrages løbende, men påløbne renteudgifter reduceres med 33 procent ved lånets indfrielse. I de følgende år reduceres nedslaget årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 procent. Postlov: Husk at gennemlæse den røde folder vi har fået omdelt. Her står blandt andet at man har pligt til at etablere postkasse ude ved vejen m.m. samt diverse dispensationer. Boligskatternes himmelflugt. Lejeværdiskat og grundskyld. Den stigende boligskat skyldes især grundskylden, som trods skattestoppet stiger med ejendomsvurderingen dog højst 7% om året. Der betales 25,4 milliarder i grundskyld i I 2001 var det 13,6 mia. lavere, altså en stigning på 56%. Det gør ondt, især for os stakler i Rødovre, her har vi nemlig en grundskyldspromille, der er blandt de højeste i landet. Af de kommuner der betaler mindst, er Rødovre den kommune der kommer ind på 82. pladsen ud af 100 mulige Rentefradragsværdien Her bliver der tale om hvert år fra og med 2012 til 2019 om en forringelse fra 33,5% til 25,5 % i fradragsværdi, altså 1% af renterne, hvert år, det bliver noget, der kan føles. Især et problem for nye husejere, og folk der har huset til salg. OG DET BLIVER SIKKERT MEGET VÆRRE. Her tænker jeg på det utal af økonomer, politikere og erhvervsfolk, der argumenterer for en lavere skat på arbejdsindkomst kontra boligskat. Det vil især gå ud over ældre, efterlønnere og pensionister. Nye tiltag: Endelig behandlede vi på mødet de tiltag, vi vil starte med i år. Vi har beregnet at holde 2 plantebyttedage, og selvfølgelig mødet med borgmesteren og kommunens embedsmænd. Vi vil følge med i trafikhandlingsplan og støtte Motorvejsforanstaltninger Formanden afgår. På basis af alle fremtidsudsigterne der er for os boligejere, har jeg nu besluttet at opgive at bo i Rødovre. Født i Islev og således altid boet i Rødovre--- må jeg konstatere, at nu må det have en slutning. Så nu er jeg flyttet i en billig andelsbolig, der ikke en gang koster årligt, hvad jeg betaler i ejendomsskat, og huset er sat til salg. Så er der også mere tid til udlandsrejser og mit sommerhus. Jeg har dog altid med glæde prøvet at arbejde for vore interesser, selvom det kan lyde som ---sur --- gnaven- stodder. Med venlig hilsen Ole Bendtzen Beretningen blev godkendt. Ad 4. Regnskab fremlagt af kasserer Aase Liljedahl. Regnskabet blev godkendt. Ad 5: Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag, men to henvendelser fra Nygårds GF. 1. Per Riis Sørensen spurgte, om der er nogle af foreningerne, der havde erfaring med et medlemskab af Parcelhusejerenes Landsforening.

4 Der var ingen af de fremmødte foreninger, der har et foreningsmedlemskab, men Jann Larsen, Nørregårds GF, meddelte, at han er medlem af PL, som enkeltmedlem. Som medlem modtager Jann Larsen medlemsbladet Mit hus, som bliver sendt i cirkulation til bestyrelsen. Nørregårds GF har ikke brugt PL, men der er mulighed for at få bl. a. juridisk bistand, hvis man får brug for det, men PL fører ikke sager ved retten. Flere oplysninger bl.a. om bl. a. prisen for medlemskab, kan findes på PL s hjemmeside: 2. Orientering om støjhandlingsplanen ved Mogens Brauer, Nygårds GF. Vejdirektoratet har bevilget 10 mill. kr til yderligere støjdæmpende foranstaltninger på MR3 på strækningen i Rødovre. Desværre dækker beløbet ikke til støjdæmpning af hele strækningen, som er på 4,1 km. Det er endnu ikke meddelt, hvor støjdæmpningen vil blive udført, men formodentlig på strækningen omkring Jyllingevej. Mogens Brauer gav udtryk for, at bevillingen viser, at Vejdirektoratet har erkendt, at der er fejl i de tidligere rapporter, der er lavet af COWI. COWIs rapport fra 2006 er bl. a. kun beregnet på 33% af den berørte boligmasse, og er derfor trukket tilbage. Iflg. EU er Rødovre Kommune forpligtiget til at udarbejde en støjhandlingsplan for området, og EU arbejder med en støjgrænseværdi på 55 DB. Iflg. Støjhandlingsplanen viser beregninger, at 48 % af støjen i de berørte områder skyldes støj fra MR3, svarende til 58 DB, og 54 % af beboerne er berørt af støjen. Mogens Brauer meddelte, at støjgruppen fortsætter arbejdet, og næste plan er, at den resterende strækning mellem Hvidsværmervej og Rødovre Parkvej også bliver støjdæmpet. Det vil koste i alt ca. 40 mill. kr at få lavet støjdæmpende foranstaltninger. Ad 6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr. Bestyrelsen foreslog følgende. Foreningskontingent på 60 kr. og 1,35 kr per medlem i foreningen. Rykkergebyr på 50 kr. Beløbene er uændrede i forhold til Forslagene blev vedtaget. Ad 7. Fastsættelse af honorarer. Bestyrelsen foreslog følgende. Formand: 1370 kr. Kasserer: 1050 kr. Sekretær: 560 kr. Mødeudlæg: 560 kr. Beløbene bliver pristalsreguleret. Forslagene blev vedtaget. Ad 8. Valg. a. Formand. Under beretningen meddelte formanden, at han ikke ønsker genvalg, men han indvilligede i at fortsætte som formand, indtil huset er solgt, Ole Bendtzen blev genvalgt. b. Sekretær. Ellen Jensen blev genvalgt. c. Bestyrelsesmedlem Bruno Della Bartolomea blev genvalgt. d. Bestyrelsesmedlem Ole Wolfgang blev valgt for et år. e. Bestyrelsessuppleant Inge Cymborski blev genvalgt for to år.

5 f. Revisor Claus Nielsen blev genvalgt for to år. g. Revisorsuppleant Peter Elleby, GF Leopardvejens Forlængelse, blev valgt for to år. Ad 9. Beretning fra foreningerne. Flemming Krøner, GF Viemoseparken, vedr. støjafskærmningen på MR3. Støjskærmene virker ikke, når vinden er i sydøst og øst, FK mene, at støjafskærmningen skal suppleres med beplantning. I Viemoseparken er alle store træer blevet fældet. Mogens Brauer sagde, at også på Vestvolden er der blevet fældet mange store træer. Men når der foretages støjberegninger, bliver beplantning ikke vægtet. Jann Larsen mente, at det er betænkeligt, at der fældes så mange træer og buske, bl. af miljøhensyn. Asbjørn Hansen, Forvej, har oplevet, at skiltning med blind vej ikke respekteres. AH har rettet henvendelse til Rødovre Kommune, politiet og statsavokaten. Linda Jensen, Elstedvej, har oplevet, at der er trængt meget vand ind i kælderen efter bygningen af Rødovre Sportshal, 22 parceller ud af 25 har fået vand i kældrene. Desværre blev de fleste dræn ødelagt ved bygningen af hallen. Linda Jensen mente, at hvis en grundejer oplever tekniske problemer af lignende art, skal han henvende sig til Teknisk Forvaltning. Jann Larsen kommenterede den nye postlov, ifølge hvilken alle grundejere skal have deres postkasse opstillet ved vejen i skel. I enkelte tilfælde er det muligt at få dispensation, Hvis man ønsker at få dispensation, skal men henvende sig til Socialforvaltningen. Bruno Della Bartolomea, GF Hendriksholm, fortalt om problemer med retablering af vejnettet efter at DONG har gravet op. Der er rettet klager til Rødovre Kommune og Dong. Spurgte om der er andre grundejerforeninger, der har haft lignende problemer. Både GF Viemoseparken og GF Stadion har haft problemer. Inge Cymborski, GF Ejbyparken, efterlyste det lovede møde med Teknisk Forvaltning, og Per Riis Sørensen, Nygårds GF, mente, at et møde med Teknisk Forvaltning er vigtigere end det årlige møde med borgmesteren om budgettet. Hermed sluttede mødet. Formand Dirigent Sekretær Ole Bendtzen Claus Nielsen Ellen Jensen

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere