Mattæus-evangeliet. Kapitel 1. Kapitel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mattæus-evangeliet. Kapitel 1. Kapitel 2"

Transkript

1 Mattæus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtsbog. 2. Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre; 3. og Juda avlede Fares og Zara med Thamar; og Fares avlede Esrom; og Esrom avlede Aram; 4. og Aram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Nasson; og Nasson avlede Salmon; 5. og Salmon avlede Boas med Rakab; og Boas avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Isaj; 6. og Isaj avlede Kong David; og David avlede Salomon med Urias's Hustru; 7. og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa; 8. og Asa avlede Josafat; og Josafat avlede Joram; og Joram avlede Ozias; 9. og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Akas; og Akas avlede Ezekias; 10. og Ezekias avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias; 11. og Josias avlede Jekonias og hans Brødre på den Tid, da Bortførelsen til Babylon fandt Sted. 12. Men efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel; 13. og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim: og Eliakim avlede Azor; 14. og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Akim; og Akim avlede Eliud; 15. og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob; 16. og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus. 17. Altså ere alle Slægtledene fra Abraham indtil David fjorten Slægtled, og fra David indtil Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten Slægtled. 18. Men med Jesu Kristi Fødsel gik det således til. Da Maria, hans Moder, var trolovet med Josef, fandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Helligånd. 19. Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig og ikke vilde beskæmme hende offentligt, besluttede han hemmeligt at skille sig fra hende. 20. Men idet han tænkte derpå, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en drøm og sagde:»josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligånd. 21. Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«22. Men dette er alt sammen sket, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved Profeten, som siger: 23.»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os. 24. Men da Josef vågnede op at Søvnen, gjorde han, som Herrens Engel havde befalet ham, og han tog sin Hustru til sig. 25. Og han kendte hende ikke, førend hun havde født sin Søn, den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus. Kapitel 2 1. Men da Jesus var født i Bethlehem i Judæa, Materiale ID: TXT da Side 1 af 38

2 i Kong Herodes's Dage, se, da kom der vise fra Østerland til Jerusalem og sagde: 2.»Hvor er den Jødernes Konge, som er født? thi vi have set hans Stjerne i Østen og ere komne for at tilbede ham.«3. Men da Kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham; 4. og han forsamlede alle Folkets Ypperstepræster og skriftkloge og adspurgte dem, hvor Kristus skulde fødes. 5. Og de sagde til ham:»i Bethlehem i Judæa; thi således er der skrevet ved Profeten: 6. Og du, Bethlehem i Judas Land, er ingenlunde den mindste iblandt Judas Fyrster; thi af dig skal der udgå en Fyrste, som skal vogte mit Folk Israel.«7. Da kaldte Herodes hemmeligt de vise og fik af dem nøje Besked om Tiden, da Stjernen havde ladet sig til Syne. 8. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde:»går hen og forhører eder nøje om Barnet; men når I have fundet det, da forkynder mig det, for at også jeg kan komme og tilbede det.«9. Men da de havde hørt Kongen, droge de bort; og se, Stjernen, som de havde set i Østen, gik foran dem, indtil den kom og stod oven over, hvor Barnet var. 10. Men da de så Stjernen, bleve de såre meget glade. 11. Og de gik ind i Huset og så Barnet med dets Moder Maria og faldt ned og tilbade det og oplode deres Gemmer og ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra. 12. Og da de vare blevne advarede af Gud i en Drøm, at de ikke skulde vende tilbage til Herodes, droge de ad en anden Vej tilbage til deres Land. 13. Men da de vare dragne bort, se, da viser en Herrens Engel sig i en Drøm for Josef og siger:»stå op, og tag Barnet og dets Moder med dig og fly til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet for at dræbe det.«14. Og han stod op og tog Barnet og dets Moder med sig om Natten og drog bort til Ægypten. 15. Og han var der indtil Herodes's Død, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved Profeten, der siger:»fra Ægypten kaldte jeg min Søn.«16. Da Herodes nu så, at han var bleven skuffet af de vise, blev han såre vred og sendte Folk hen og lod alle Drengebørn ihjelslå, som vare i Bethlehem og i hele dens Omegn, fra to År og derunder, efter den Tid, som han havde fået Besked om af de vise. 17. Da blev det opfyldt, som er talt ved Profeten Jeremias, som siger: 18.»En Røst blev hørt i Rama, Gråd og megen Jamren; Rakel græd over sine Børn og vilde ikke lade sig trøste, thi de ere ikke mere.«19. Men da Herodes var død, se, da viser en Herrens Engel sig i en Drøm for Josef i Ægypten og siger: 20.»Stå op, og tag Barnet og dets Moder med dig, og drag til Israels Land; thi de ere døde, som efterstræbte Barnets Liv.«21. Og han stod op og tog Barnet og dets Moder med sig og kom til Israels Land. 22. Men da han hørte, at Arkelaus var Konge over Judæa i sin Fader Herodes's Sted, frygtede han for at komme derhen; og han blev advaret af Gud i en Drøm og drog bort til Galilæas Egne. 23. Og han kom og tog Bolig i en By, som kaldes Nazareth, for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeterne, at han skulde kaldes Nazaræer. Kapitel 3 1. Men i de Dage fremstår Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger: 2.»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«3. Thi han er den, om hvem der er talt ved Profeten Esajas, som siger: 'Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!' Materiale ID: TXT da Side 2 af 38

3 4. Men han, Johannes, havde sit Klædebon af Kamelhår og et Læderbælte om sin Lænd; og hans Føde var Græshopper og vild Honning. 5. Da drog Jerusalem ud til ham og hele Judæa og hele Omegnen om Jordan. 6. Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder. 7. Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Dåb, sagde han til dem: 'I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede? 8. Bærer da Frugt, som er Omvendelsen værdig, 9. og mener ikke at kunne sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Sten. 10. Men Øksen ligger allerede ved Roden af Træerne; så bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden. 11. Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligånd og Ild. 12. Hans Kasteskovl er i hans Hånd, og han skal gennemrense sin Lo og samle sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild.' 13. Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordan til Johannes for at døbes af ham. 14. Men Johannes vilde formene ham det og sagde: 'Jeg trænger til at døbes af dig, og du kommer til mig!' 15. Men Jesus svarede og sagde til ham: 'Tilsted det nu; thi således sømmer det sig for os at fuldkomme al Retfærdighed.' Da tilsteder han ham det. 16. Men da Jesus var bleven døbt, steg han straks op af Vandet, og se, Himlene åbnedes for ham, og han så Guds Ånd dale ned som en Due og komme over ham. 17. Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: 'Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.' Kapitel 4 1. Da blev Jesus af Ånden ført op i Ørkenen for at fristes af Djævelen. 2. Og da han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, blev han omsider hungrig. 3. Og Fristeren gik til ham og sagde: 'Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød.' 4. Men han svarede og sagde: 'Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene, men af hvert Ord, som udgår igennem Guds Mund.' 5. Da. tager Djævelen ham med sig til den hellige Stad og stiller ham på Helligdommens Tinde og siger til ham: 6. 'Er du Guds Søn, da kast dig herned; thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig på Hænder, for at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten.' 7. Jesus sagde til ham: 'Der er atter skrevet: Du må ikke friste Herren din Gud.' 8. Atter tager Djævelen ham med sig op på et såre højt Bjerg og viser ham alle Verdens Riger og deres Herlighed; og han sagde til ham: 9. 'Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde ned og tilbede mig.' 10. Da siger Jesus til ham: 'Vig bort, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.' 11. Da forlader Djævelen ham, og se, Engle kom til ham og tjente ham. 12. Men da Jesus hørte, at Johannes var kastet i Fængsel, drog han bort til Galilæa. 13. Og han forlod Nazareth og kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne, 14. for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, som siger: Materiale ID: TXT da Side 3 af 38

4 15. 'Sebulons Land og Nafthalis Land langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Galilæa, 16. det Folk, som sad i Mørke, har set et stort Lys, og for dem, som sad i Dødens Land og Skygge, for dem er der opgået et Lys.' 17. Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: 'Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.' 18. Men da han vandrede ved Galilæas Sø, så han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere. 19. Og han siger til dem: 'Følger efter mig, så vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.' 20. Og de forlode straks Garnene og fulgte ham. 21. Og da han derfra gik videre, så han to andre Brødre, Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder, i Skibet med deres Fader Zebedæus, i Færd med at bøde deres Garn, og han kaldte på dem. 22. Og de forlode straks Skibet og deres Fader og fulgte ham. 23. Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket. 24. Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Hånde Sygdomme og vare plagede af Lidelser, både besatte og månesyge og værkbrudne; og han helbredte dem. 25. Og store Skarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og Judæa og fra Landet hinsides Jordan. Kapitel 5 1. Men da han så Skarerne, steg han op på Bjerget; og da han havde sat sig, gik hans Disciple hen til ham, 2. og han oplod sin Mund, lærte dem og sagde: 3. 'Salige ere de fattige i Ånden, thi Himmeriges Rige er deres. 4. Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales. 5. Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden. 6. Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes. 7. Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed. 8. Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud. 9. Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn. 10. Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres. 11. Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld. 12. Glæder og fryder eder, thi eders Løn skal være stor i Himlene; thi således have de forfulgt Profeterne, som vare før eder. 13. I ere Jordens Salt; men dersom Saltet mister sin Kraft, hvormed skal det da saltes? Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af Menneskene. 14. I ere Verdens Lys; en Stad, som ligger på et Bjerg, kan ikke skjules. 15. Man tænder heller ikke et Lys og sætter det under Skæppen, men på Lysestagen; så skinner det for alle dem, som ere i Huset. 16. Lader således eders Lys skinne for Menneskene, at de må se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i Himlene. 17. Mener ikke, at jeg er kommen for at nedbryde Loven eller Profeterne;jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at fuldkomme. 18. Thi sandelig, siger jeg eder, indtil Himmelen og Jorden forgår, skal end ikke det mindste Bogstav Materiale ID: TXT da Side 4 af 38

5 eller en Tøddel forgå af Loven, indtil det er sket alt sammen. 19. Derfor, den, som bryder et at de mindste af disse Bud og lærer Menneskene således, han skal kaldes den mindste i Himmeriges Rige; men den, som gør dem og lærer dem, han skal kaldes stor i Himmeriges Rige. 20. Thi jeg siger eder: Uden eders Retfærdighed overgår de skriftkloges og Farisæernes, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. 21. I have hørt, at der er sagt til de gamle: Du må ikke slå ihjel, men den, som slår ihjel, skal være skyldig for Dommen. 22. Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred på sin Broder uden Årsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Rådet; og den, som siger: Du Dåre! skal være skyldig til Helvedes Ild. 23. Derfor, når du ofrer din Gave på Alteret og der kommer i Hu, at din Broder har noget imod dig, 24. så lad din Gave blive der foran Alteret, og gå hen, forlig dig først med din Broder, og kom da og offer din Gave! 25. Vær velvillig mod din Modpart uden Tøven, medens du er med ham på Vejen, for at Modparten ikke skal overgive dig til Dommeren, og Dommeren til Tjeneren, og du skal kastes i Fængsel. 26. Sandelig, siger jeg dig, du skal ingenlunde komme ud derfra, førend du får betalt den sidste Hvid. 27. I have hørt, at der er sagt: Du må ikke bedrive Hor. 28. Men jeg siger eder, at hver den, som ser på en Kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte. 29. Men dersom dit højre Øje forarger dig, så riv det ud, og kast det fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme bliver kastet i Helvede. 30. Og om din højre Hånd forarger dig, så hug den af og kast den fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme kommer i Helvede. 31. Og der er sagt: Den, som skiller sig fra sin Hustru, skal give hende et Skilsmissebrev. 32. Men jeg siger eder, at enhver, som skiller sig fra sin Hustru, uden for Hors Skyld, gør, at hun bedriver Hor, og den, som tager en fraskilt Kvinde til Ægte, bedriver Hor. 33. I have fremdeles hørt, at der er sagt til de gamle: Du må ikke gøre nogen falsk Ed, men du skal holde Herren dine Eder. 34. Men jeg siger eder, at I må aldeles ikke sværge, hverken ved Himmelen, thi den er Guds Trone, 35. ej heller ved Jorden, thi den er hans Fodskammel, ej heller ved Jerusalem, thi det er den store Konges Stad. 36. Du må heller ikke sværge ved dit Hoved, thi du kan ikke gøre et eneste Hår hvidt eller sort. 37. Men eders Tale skal være ja, ja, nej, nej; hvad der er ud over dette, er af det onde. 38. I have hørt, at der er sagt: Øje for Øje, og Tand for Tand. 39. Men jeg siger eder, at I må ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et Slag på din højre Kind, da vend ham også den anden til! 40. Og dersom nogen vil gå i Rette med dig og tage din Kjortel, lad ham da også få Kappen! 41. Og dersom nogen tvinger dig til at gå een Mil, da gå to med ham! 42. Giv den, som beder dig, og vend dig ikke fra den, som vil låne af dig. 43. I have hørt, at der er sagt: Du skal elske din Næste og hade din Fjende. 44. Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder, 45. for at I må vorde eders Faders Børn, han, som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgå over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. 46. Thi dersom I elske dem, som elske eder, hvad Løn have I da? Gøre ikke også Tolderne det samme? Materiale ID: TXT da Side 5 af 38

6 47. Og dersom I hilse eders Brødre alene, hvad stort gøre I da? Gøre ikke også Hedningerne det samme? 48. Værer da I fuldkomne, ligesom eders himmelske Fader er fuldkommen. Kapitel 6 1. Vogter eder at i ikke øve eders Retfærdighed for Menneskene for at beskues af dem; ellers have I ikke Løn hos eders Fader, som er Himlene. 2. Derfor, når du giver Almisse, må du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Hyklerne gøre i Synagogerne og på Gaderne, for at de kunne blive ærede af Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede fået deres Løn. 3. Men når du giver Almisse, da lad din venstre Hånd ikke vide, hvad din højre gør, 4. for at din Almisse kan være i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. 5. Og når I bede, skulle I ikke være som Hyklerne; thi de stå gerne i Synagogerne og på Gadehjørnerne og bede, for at de kunne vise sig for Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede fået deres Løn. 6. Men du, når du beder, da gå ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. 7. Men når I bede, må I ikke bruge overflødige Ord som Hedningerne; thi de mene, at de skulle blive bønhørte for deres mange Ord. 8. Ligner derfor ikke dem; thi eders Fader ved, hvad I trænge til, førend I bede ham, 9. Derfor skulle I bede således: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; 10. komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen således også på Jorden; 11. giv os i dag vort daglige Brød: 12. og forlad os vor Skyld, som også vi forlade vore Skyldnere; 13. og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; (thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.) 14. Thi forlade I Menneskene deres Overtrædelser, vil eders himmelske Fader også forlade eder; 15. men forlade I ikke Menneskene deres Overtrædelser, vil eders Fader ikke heller forlade eders Overtrædelser. 16. Og når I faste, da ser ikke bedrøvede ud som Hyklerne; thi de gøre deres Ansigter ukendelige, for at de kunne vise sig for Menneskene som fastende; sandelig, siger jeg eder, de have allerede fået deres Løn. 17. Men du, når du faster, da salv dit Hoved, og to dit Ansigt, 18. for at du ikke skal vise dig for Menneskene som fastende, men for din Fader, som er i Løndom; og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. 19. Samler eder ikke Skatte på Jorden, hvor Møl og Rust fortære, og hvor Tyve bryde ind og stjæle; 20. men samler eder Skatte i Himmelen, hvor hverken Møl eller Rust fortære, og hvor Tyve ikke bryde ind og stjæle. 21. Thi hvor din Skat er, der vil også dit Hjerte være. 22. Øjet er Legemets Lys; derfor, dersom dit Øje er sundt, bliver hele dit Legeme lyst; 23. men dersom dit Øje er dårligt, bliver hele dit Legeme mørkt. Dersom nu det Lys, der er i dig, er Mørke, hvor stort bliver da ikke Mørket! 24. Ingen kan tjene to Herrer; thi han må enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kunne ikke tjene Gud og Mammon. 25. Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne? 26. Ser på Himmelens Fugle; de så ikke og høste ikke og sanke ikke i Lader, og eders himmelske Fader føder dem; ere I ikke meget mere værd end de? Materiale ID: TXT da Side 6 af 38

7 27. Og hvem af eder kan ved at bekymre sig lægge een Alen til sin Vækst? 28. Og hvorfor bekymre I eder for Klæder? Betragter Lillierne på Marken, hvorledes de vokse; de arbejde ikke og spinde ikke; 29. men jeg siger eder, at end ikke Salomon i al sin Herlighed var klædt som en af dem. 30. Klæder da Gud således det Græs på Marken, som står i dag og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han da ikke meget mere klæde eder, I lidettroende? 31. Derfor må I ikke bekymre eder og sige: Hvad skulle vi spise? eller: Hvad skulle vi drikke? eller: Hvormed skulle vi klæde os? efter alt dette søge jo Hedningerne -. Thi eders himmelske Fader ved, at I have alle disse Ting nødig. 33. Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift. 34. Bekymrer eder derfor ikke for den Dag i Morgen; thi den Dag i Morgen skal bekymre sig for sig selv. Hver Dag har nok i sin Plage. Kapitel 7 1. Dømmer ikke, for at I ikke skulle dømmes; thi med hvad Dom I dømme, skulle I dømmes, 2. og med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder. 3. Men hvorfor ser du Skæven, som er i din Broders Øje, men Bjælken i dit eget Øje bliver du ikke var? 4. Eller hvorledes kan du sige til din Broder: Lad mig drage Skæven ud af dit Øje; og se, Bjælken er i dit eget Øje. 5. Du Hykler! drag først Bjælken ud af dit Øje, og da kan du se klart til at tage Skæven ud af din Broders Øje. 6. Giver ikke Hunde det hellige, kaster ikke heller eders Perler for Svin, for at de ikke skulle nedtræde dem med deres Fødder og vende sig og sønderrive eder. 7. Beder, så skal eder gives; søger, så skulle I finde; banker på, så skal der lukkes op for eder. 8. Thi hver den, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. 9. Eller hvilket Menneske er der iblandt eder, som, når hans Søn beder ham om Brød, vil give ham en Sten? 10. Eller når han beder ham om en Fisk, mon han da vil give ham en Slange? 11. Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham! 12. Altså, alt hvad I ville, at Menneskene skulle gøre imod eder, det skulle også I gøre imod dem; thi dette er Loven og Profeterne. 13. Går ind ad den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred, som fører til Fortabelsen, og de ere mange, som gå ind ad den; 14. thi den Port er snæver, og den Vej er trang, som fører til Livet og de er få, som finde den 15. Men vogter eder for de falske Profeter, som komme til eder i Fåreklæder, men indvortes ere glubende Ulve. 16. Af deres Frugter skulle I kende dem. Sanker man vel Vindruer af Torne eller Figener af Tidsler? 17. Således bærer hvert godt Træ gode Frugter, men det rådne Træ bærer slette Frugter. 18. Et godt Træ kan ikke bære slette Frugter, og et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter. 19. Hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugges og kastes i Ilden. 20. Altså skulle I kende dem af deres Frugter. 21. Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene. 22. Mange skulle sige til mig på hin Dag: Herre, Herre! have vi ikke profeteret ved dit Navn, og Materiale ID: TXT da Side 7 af 38

8 have vi ikke uddrevet onde Ånder ved dit Navn, og have vi ikke gjort mange kraftige Gerninger ved dit Navn? 23. Og da vil jeg bekende for dem Jeg kendte eder aldrig; viger bort fra mig, I, som øve Uret! 24. Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus på Klippen, 25. og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og sloge imod dette Hus, og det faldt ikke; thi det var grundfæstet på Klippen. 26. Og hver den, som hører disse mine Ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en Dåre, som byggede sit Hus på Sandet, 27. og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og stødte imod dette Hus, og det faldt, og dets Fald var stort.' 28. Og det skete, da Jesus havde fuldendt disse Ord, vare Skarerne slagne af Forundring over hans Lære; 29. thi han lærte dem som en, der havde Myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Kapitel 8 1. Men da han var gået ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham. 2. Og se, en spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: 'Herre! om du vil, så kan du rense mig.' 3. Og han udrakte Hånden, rørte ved ham og sagde: 'Jeg vil; bliv ren!' Og straks blev han renset for sin Spedalskhed 4. Og Jesus siger til ham: 'Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer den Gave, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem.' 5. Men da han gik ind i Kapernaum, trådte en Høvedsmand hen til ham, bad ham og sagde: 6. 'Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og, pines svarlig.' 7. Jesus siger til ham: 'Jeg vil komme og helbrede ham.' 8. Og Høvedsmanden svarede og sagde: 'Herre! jeg er ikke værdig til, at du skal gå ind under mit Tag; men sig det blot med et Ord, så bliver min Dreng helbredt. 9. Jeg er jo selv et Menneske, som står under Øvrighed og har Stridsmænd under mig; og siger jeg til den ene: Gå! så går han; og til den anden: Kom! så kommer han; og til min Tjener: Gør dette! så gør han det.' 10. Men da Jesus hørte det, forundrede han sig og sagde til dem, som fulgte ham: 'Sandelig, siger jeg eder, end ikke i Israel har jeg fundet så stor en Tro. 11. Men jeg siger eder, at mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde til Bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriges Rige. 12. Men Rigets Børn skulle kastes ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.' 13. Og Jesus sagde til Høvedsmanden:'Gå bort, dig ske, som du troede!' Og Drengen blev helbredt i den samme Time. 14. Og Jesus kom ind i Peters Hus og så, at hans Svigermoder lå og havde Feber. 15. Og han rørte ved hendes Hånd, og Feberen forlod hende, og hun stod op og vartede ham op. 16. Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev Ånderne med et Ord og helbredte alle de syge; 17. for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, der siger: 'Han tog vore Skrøbeligheder og bar vore Sygdomme.' 18. Men da Jesus så store Skarer omkring sig, befalede han at fare over til hin Side. 19. Og der kom een, en skriftklog, og sagde til ham: 'Mester! jeg vil følge dig, hvor du end går hen.' Materiale ID: TXT da Side 8 af 38

9 20. Og Jesus siger til ham: 'Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.' 21. Men en anden af disciplene sagde til ham: 'Herre! tilsted mig først at gå hen og begrave min Fader.' 22. Men Jesus siger til ham: 'Følg mig, og lad de døde begrave deres døde!' 23. Og da han gik om Bord i Skibet, fulgte hans Disciple ham. 24. Og se, det blev en stærk Storm på Søen, så at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov. 25. Og de gik hen til ham, vækkede ham og sagde: 'Herre, frels os! vi forgå.' 26. Og han siger til dem: 'Hvorfor ere I bange, I lidettroende?' Da stod han op og truede Vindene og Søen, og det blev ganske blikstille. 27. Men Menneskene forundrede sig og sagde: 'Hvem er dog denne, siden både Vindene og Søen ere ham lydige?' 28. Og da han kom over til hin Side til Gadarenernes Land, mødte ham to besatte, som kom ud fra Gravene, og de vare såre vilde, så at ingen kunde komme forbi ad den Vej. 29. Og se, de råbte og sagde: 'Hvad have vi med dig at gøre, du Guds Søn? Er du kommen hid før Tiden for at pine os?' 30. Men der var langt fra dem en stor Hjord Svin, som græssede. 31. Og de onde Ånder bade ham og sagde: 'Dersom du uddriver os, da send os i Svinehjorden!' 32. Og han sagde til dem: 'Går!' Men de fore ud og fore i Svinene; og se, hele Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen og døde i Vandet. 33. Men Hyrderne flyede og gik hen i Byen og fortalte det alt sammen, og hvorledes det var gået til med de besatte. 34. Og se, hele Byen gik ud for at møde Jesus; og da de så ham, bade de ham om; at han vilde gå bort fra deres Egn. Kapitel 9 1. Og han gik om Bord i et Skib og for over og kom til sin egen By. 2. Og se, de bare til ham en værkbruden, som lå på en Seng; og da Jesus så deres Tro, sagde han til den værkbrudne: 'Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig.' 3. Og se, nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: 'Denne taler bespotteligt.' 4. Og da Jesus så deres Tanker, sagde han: 'Hvorfor tænke I ondt i eders Hjerter? 5. Thi hvilket er lettest at sige: Dine Synder forlades dig, eller at sige: Stå op og gå? 6. Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt på Jorden til at forlade Synder,' da siger han til den værkbrudne: 'Stå op, og tag din Seng, og gå til dit Hus!' 7. Og han stod op og gik bort til sit Hus. 8. Men da Skarerne så det, frygtede de og priste Gud, som havde givet Menneskene en sådan Magt. 9. Og da Jesus gik videre derfra, så han en Mand, som hed Matthæus, sidde ved Toldboden; og han siger til ham: 'Følg mig!' Og han stod op og fulgte ham. 10. Og det skete, da han sad til Bords i Huset, se, da kom der mange Toldere og Syndere og sade til Bords med Jesus og hans Disciple. 11. Og da Farisæerne så det, sagde de til hans Disciple: 'Hvorfor spiser eders Mester med Toldere og Syndere?' 12. Men da Jesus hørte det, sagde han: 'De raske trænge ikke til Læge, men de syge. 13. Men går hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,' Materiale ID: TXT da Side 9 af 38

10 14. Da komme Johannes's Disciple til ham og sige: 'Hvorfor faste vi og Farisæerne meget, men dine Disciple faste ikke?' 15. Og Jesus sagde til dem: 'Kunne Brudesvendene sørge, så længe Brudgommen er hos dem? Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem, og da skulle de faste. 16. Men ingen sætter en Lap af uvalket Klæde på et gammelt Klædebon; thi Lappen river Klædebonnet itu, og der bliver et værre Hul. 17. Man kommer heller ikke ung Vin på gamle Læderflasker, ellers sprænges Læderflaskerne, og Vinen spildes, og Læderflaskerne ødelægges; men man kommer ung Vin på nye Læderflasker, så blive begge Dele bevarede.' 18. Medens han talte dette til dem, se, da kom der en Forstander og faldt ned for ham og sagde: 'Min Datter er lige nu død; men kom og læg din Hånd på hende, så bliver hun levende.' 19. Og Jesus stod op og fulgte ham med sine Disciple. 20. Og se, en Kvinde, som havde haft Blodflod i tolv År, trådte hen bagfra og rørte ved Fligen af hans Klædebon; 21. thi hun sagde ved sig selv: 'Dersom jeg blot rører ved hans Klædebon, bliver jeg frelst.' 22. Men Jesus vendte sig om, og da han så hende, sagde han: 'Datter! vær frimodig, din Tro har frelst dig.' Og Kvinden blev frelst fra den samme Time. 23. Og da Jesus kom til Forstanderens Hus og så Fløjtespillerne og Hoben, som larmede, sagde han: 24. 'Gå bort, thi Pigen er ikke død, men hun sover.' Og de lo ad ham. 25. Men da Hoben var dreven ud, gik han ind og tog hende ved Hånden; og Pigen stod op. 26. Og Rygtet herom kom ud i hele den Egn. 27. Og da Jesus gik bort derfra, fulgte der ham to blinde, som råbte og sagde: 'Forbarm dig over os, du Davids Søn!' 28. Men da han kom ind i Huset, gik de blinde til ham; og Jesus siger til dem: 'Tro I, at jeg kan gøre dette?' De siger til ham: 'Ja, Herre!' 29. Da rørte han ved deres Øjne og sagde: 'Det ske eder efter eders Tro!' 30. Og deres Øjne bleve åbnede. Og Jesus bød dem strengt og sagde: 'Ser til, lad ingen få det at vide.' 31. Men de gik ud og udbredte Rygtet om ham i hele den Egn. 32. Men da disse gik ud, se, da førte de til ham et stumt Menneske, som var besat. 33. Og da den onde Ånd var uddreven, talte den stumme. Og Skarerne forundrede sig og sagde: 'Aldrig er sådant set i Israel.' 34. Men Farisæerne sagde: 'Ved de onde Ånders Fyrste uddriver han de onde Ånder.' 35. Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed. 36. Men da han så Skarerne, ynkedes han inderligt over dem; thi de vare vanrøgtede og forkomne som Får, der ikke have Hyrde. 37. Da siger han til sine Disciple: 'Høsten er stor, men Arbejderne ere få; 38. beder derfor Høstens Herre om, at han vil sende Arbejdere ud til sin Høst.' Kapitel Og han kaldte sine tolv Disciple til sig og gav dem Magt over urene Ånder, til at uddrive dem og at helbrede enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed. 2. Og disse ere de tolv Apostles Navne: Først Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, og Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder, 3. Filip og Bartholomæus, Thomas og Tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn, og Lebbæus med Tilnavn Thaddæus, Materiale ID: TXT da Side 10 af 38

11 4. Simon Kananæeren og Judas Iskariot, han, som forrådte ham. 5. Disse tolv udsendte Jesus, bød dem og sagde: 'Går ikke hen på Hedningers Vej, og går ikke ind i Samaritaners By! 6. Men går hellere hen til de fortabte Får af Israels Hus! 7. Men på eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige er kommet nær. 8. Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver onde Ånder! I have modtaget det for intet, giver det for intet! 9. Skaffer eder ikke Guld, ej heller Sølv, ej heller Kobber i eders Bælter; 10. ej Taske til at rejse med, ej heller to Kjortler, ej heller Sko, ej heller Stav; thi Arbejderen er sin Føde værd. 11. Men hvor I komme ind i en By eller Landsby, der skulle I spørge, hvem i den der er det værd, og der skulle I blive, indtil I drage bort. 12. Men når I gå ind i Huset, da hilser det; 13. og dersom Huset er det værd, da komme eders Fred over det; men dersom det ikke er det værd, da vende eders Fred tilbage til eder! 14. Og dersom nogen ikke modtager eder og ej hører eders Ord, da går ud af det Hus eller den By og ryster Støvet af eders Fødder! 15. Sandelig, siger jeg eder, det skal gå Sodomas og Gomorras Land tåleligere på Dommens Dag end den By. 16. Se, jeg sender eder som Får midt iblandt Ulve; vorder derfor snilde som Slanger og enfoldige som Duer! 17. Vogter eder for Menneskene; thi de skulle overgive eder til Rådsforsamlinger og hudstryge eder i deres Synagoger. 18. Og I skulle føres for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, dem og Hedningerne til et Vidnesbyrd. 19. Men når de overgive eder, da bekymrer eder ikke for, hvorledes eller hvad I skulle tale; thi det skal gives eder i den samme Time, hvad I skulle tale. 20. Thi I ere ikke de, som tale; men det er eders Faders Ånd, som taler i eder. 21. Men Broder skal overgive Broder til Døden, og Fader sit Barn, og Børn skulle sætte sig op imod Forældre og slå dem ihjel. 22. Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst. 23. Men når de forfølge eder i een By, da flyr til en anden; thi sandelig, siger jeg eder, I skulle ikke komme til Ende med Israels Byer, førend Menneskesønnen kommer. 24. En Discipel er ikke over sin Mester, ej heller en Tjener over sin Herre. 25. Det er Disciplen nok, at han bliver som sin Mester, og Tjeneren som sin Herre. Have de kaldt Husbonden Beelzebul, hvor meget mere da hans Husfolk? 26. Frygter altså ikke for dem; thi intet er skjult, som jo skal åbenbares, og intet er lønligt, som jo skal blive kendt. 27. Taler i Lyset, hvad jeg siger eder i Mørket; og prædiker på Tagene, hvad der siges eder i Øret! 28. Og frygter ikke for dem, som slå Legemet ihjel, men ikke kunne slå Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve både Sjæl og Legeme i Helvede. 29. Sælges ikke to Spurve for en Penning? Og ikke een af dem falder til Jorden uden eders Faders Villie. 30. Men på eder ere endog alle Hovedhår talte. 31. Frygter derfor ikke; I ere mere værd end mange Spurve. 32. Altså, enhver som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil også jeg vedkende mig for min Fader, som er i Himlene. Materiale ID: TXT da Side 11 af 38

12 33. Men den, som fornægter mig for Menneskene, ham vil også jeg fornægte for min Fader, som er i Himlene. 34. Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred på Jorden; jeg er ikke kommen for at bringe Fred, men Sværd. 35. Thi jeg er kommen før at volde Splid imellem en Mand og hans Fader og imellem en Datter og hendes Moder og imellem en Svigerdatter og hendes Svigermoder, 36. og en Mands Husfolk skulle være hans Fjender. 37. Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd; 38. og den, som ikke tager sit Kors og følger efter mig, er mig ikke værd. 39. Den, som bjærger sit Liv, skal miste det; og den, som mister sit Liv for min Skyld, skal bjærge det. 40. Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig. 41. Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal få en Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en retfærdig, skal få en retfærdigs Løn. 42. Og den, som giver en af disse små ikkun et Bæger koldt Vand at drikke, fordi han er en Discipel, sandelig, siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin Løn.' Kapitel Og det skete, da Jesus var færdig med at give sine tolv Disciple Befaling, gik han videre derfra for at lære og prædike i deres Byer. 2. Men da Johannes hørte i Fængselet om Kristi Gerninger, sendte han Bud med sine Disciple og lod ham sige: 3. 'Er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?' 4. Og Jesus svarede og sagde til dem: 'Går hen, og forkynder Johannes de Ting, som I høre og se: 5. blinde se, og lamme gå, spedalske renses, og døve høre, og døde stå op, og Evangeliet forkyndes for fattige; 6. og salig er den, som ikke forarges på mig.' 7. Men da disse gik bort, begyndte Jesus at sige til Skarerne om Johannes: 'Hvad gik I ud i Ørkenen at skue? Et Rør, som bevæges hid og did af Vinden? 8. Eller hvad gik I ud at se? Et Menneske, iført bløde Klæder? Se, de, som bære bløde Klæder, ere i Kongernes Huse. 9. Eller hvad gik I ud at se? En Profet? Ja, siger jeg eder, endog mere end en Profet. 10. Thi han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej foran dig. 11. Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, som ere fødte af Kvinder, er ingen større fremstået end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriges Rige er større end han. 12. Men fra Johannes Døberens Dage indtil nu tages Himmeriges Rige med Vold, og Voldsmænd rive det til sig. 13. Thi alle Profeterne og Loven have profeteret indtil Johannes. 14. Og dersom I ville tage imod det: Han er Elias, som skal komme. 15. Den, som har Øren at høre med, han høre! 16. Men hvem skal jeg ligne denne Slægt ved? Den ligner Børn, som sidde på Torvene og råbe til de andre og sige: 17. Vi blæste på Fløjte for eder, og I dansede ikke; vi sang Klagesange, og I jamrede ikke. 18. Thi Johannes kom, som hverken spiste eller drak, og de sige: Han er besat. 19. Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og de sige: Se, en Frådser og en Vindranker, Materiale ID: TXT da Side 12 af 38

13 Tolderes og Synderes Ven! Dog, Visdommen er retfærdiggjort ved sine Børn.' 20. Da begyndte han at skamme de Byer ud, i hvilke hans fleste kraftige Gerninger vare gjorte, fordi de ikke havde omvendt sig: 21. 'Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsajda! thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i eder, vare skete i Tyrus og Sidon, da havde de for længe siden omvendt sig i Sæk og Aske. 22. Men jeg siger eder: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på Dommens Dag end eder. 23. Og du, Kapernaum! som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Dødsriget; thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i dig, vare skete i Sodoma, da var den bleven stående indtil denne Dag. 25. På den Tid udbrød Jesus og sagde: 'Jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. 26. Ja, Fader! thi således skete det, som var velbehageligt for dig. 27. Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil åbenbare ham. 28. Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile. 29. Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders Sjæle. 30 Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let.' 24. Men jeg siger eder: Det skal gå Sodomas Land tåleligere på Dommens Dag end dig.' Kapitel På den Tid vandrede Jesus på Sabbaten igennem en Sædemark; men hans Disciple bleve hungrige og begyndte at plukke Aks og at spise. 2. Men da Farisæerne så det, sagde de til ham: 'Se, dine Disciple gøre, hvad det ikke er tilladt at gøre på en Sabbat.' 3. Men han sagde til dem: 'Have I ikke læst, hvad David gjorde, da han blev hungrig og de, som vare med ham? 4. hvorledes han gik ind i Guds Hus og spiste Skuebrødene, som det ikke var ham tilladt at spise, ej heller dem, som vare med ham, men alene Præsterne? 5. Eller have I ikke læst i Loven, at på Sabbaterne vanhellige Præsterne Sabbaten i Helligdommen og ere dog uden Skyld? 6. Men jeg siger eder, at her er det, som er større end Helligdommen. 7. Men dersom I havde vidst, hvad det Ord betyder: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer, da havde I ikke fordømt dem, som ere uden Skyld. 8. Thi Menneskesønnen er Herre over Sabbaten.' 9. Og han gik videre derfra og kom ind i deres Synagoge. 10. Og se, der var en Mand, som havde en vissen Hånd; og de spurgte ham ad og sagde: 'Er det tilladt at helbrede på Sabbaten?' for at de kunde anklage ham. 11. Men han sagde til dem: 'Hvilket Menneske er der iblandt eder, som har kun eet Får, og ikke tager fat på det og drager det op, dersom det på Sabbaten falder i en Grav? 12. Hvor meget er nu ikke et Menneske mere end et Får? Altså er det tilladt at gøre vel på Sabbaten.' 13. Da siger han til Manden: 'Ræk din Hånd ud!' og han rakte den ud, og den blev igen sund som den anden. 14. Men Farisæerne gik ud og lagde Råd op imod ham, hvorledes de kunde slå ham ihjel. 15. Men da Jesus mærkede det, drog han bort derfra; og mange fulgte ham, og han helbredte dem alle. Materiale ID: TXT da Side 13 af 38

14 16. Og han bød dem strengt, at de ikke måtte gøre ham kendt; 17. for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, som siger: 18. 'Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min Ånd over ham, og han skal forkynde Hedningerne Ret. 19. Han skal ikke kives og ikke råbe, og ingen skal høre hans Røst på Gaderne. 20. Han skal ikke sønderbryde det knækkede Rør og ikke udslukke den rygende Tande, indtil han får ført Retten frem til Sejr. 21. Og på hans Navn skulle Hedninger håbe.' 22. Da blev en besat, som var blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, så at den stumme talte og så. 23. Og alle Skarerne forfærdedes og sagde: 'Mon denne skulde være Davids Søn?' 24. Men da Farisæerne hørte det, sagde de: 'Denne uddriver ikke de onde Ånder uden ved Beelzebul, de onde Ånders Fyrste.' 25. Men såsom han kendte deres Tanker, sagde han til dem: 'Hvert Rige, som er kommet i Splid med sig selv, lægges øde; og hver By eller Hus, som er kommet i Splid med sig selv, kan ikke bestå. 26. Og hvis Satan uddriver Satan, så er han kommen i Splid med sig selv; hvorledes skal da hans Rige bestå? 27. Og dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Beelzebul, ved hvem uddrive da eders Sønner dem? Derfor skulle de være eders Dommere. 28. Men dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Guds Ånd, da er jo Guds Rige kommet til eder. 29. Eller hvorledes kan nogen gå ind i den stærkes Hus og røve hans Ejendele, uden han først binder den stærke? Da kan han plyndre hans Hus. 30. Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den, som ikke samler med mig, adspreder. 31. Derfor siger jeg eder: Al Synd og Bespottelse skal forlades Menneskene, men Bespottelsen imod Ånden skal ikke forlades. 32. Og den, som taler et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det forlades; men den som taler imod den Helligånd, ham skal det ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende. 33. Lader enten Træet være godt og dets Frugt god; eller lader Træet være råddent, og dets Frugt rådden; thi Træet kendes på Frugten. 34. I Øgleunger! hvorledes kunne I tale godt, når I ere onde? Thi af Hjertets Overflødighed taler Munden. 35. Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forråd; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forråd. 36. Men jeg siger eder, at Menneskene skulle gøre Regnskab på Dommens Dag for hvert utilbørligt Ord, som de tale. 37. Thi af dine Ord skal du retfærdiggøres, og af dine Ord skal du førdømmes.' 38. Da svarede nogle af de skriftkloge og Farisæerne ham og sagde: 'Mester! vi ønske at se et Tegn at dig.' 39. Men han svarede og sagde til dem: 'En ond og utro Slægt forlanger Tegn, men der skal intet Tegn gives den uden Profeten Jonas's Tegn. 40. Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug, således skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skød. 41. Mænd fra Ninive skulle opstå ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas's Prædiken; og se, her er mere end Jonas. 42. Sydens Dronning skal oprejses ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi hun kom fra Jordens Grænser for at høre Salomons Visdom; og se, her er mere end Salomon. 43. Men når den urene Ånd er faren ud af Mennesket, vandrer den igennem vandløse Steder, søger Hvile og finder den ikke. Materiale ID: TXT da Side 14 af 38

15 44. Da siger den: Jeg vil vende om til mit Hus, som jeg gik ud af; og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. 45. Så går den hen og tager syv andre Ånder med sig, som ere værre end den selv, og når de ere komne derind, bo de der; og det sidste bliver værre med dette Menneske end det første. Således skal det også gå denne onde Slægt.' 46. Medens han endnu talte til Skarerne, se, da stode hans Moder og hans Brødre udenfor og begærede at tale med ham. 47. Da sagde en til ham: 'Se, din Moder og dine Brødre stå udenfor og begære at tale med dig.' 48. Men han svarede og sagde til den, som sagde ham det: 'Hvem er min Moder? og hvem ere mine Brødre?' 49. Og han rakte sin Hånd ud over sine Disciple og sagde: 'Se, her er min Moder og mine Brødre! 50. Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er min Broder og Søster og Moder.' Kapitel På hin dag gik Jesus ud af Huset og satte sig ved Søen. 2. Og store Skarer samlede sig om ham, så han gik om Bord i et Skib og satte sig; og hele Skaren stod på Strandbredden. 3. Og han talte meget til dem i Lignelser og sagde: 'Se, en Sædemand gik ud at så. 4. Og idet han såede, faldt noget ved Vejen; og Fuglene kom og åde det op. 5. Og noget faldt på Stengrund, hvor det ikke havde megen Jord; og det voksede straks op, fordi det ikke havde dyb Jord. 6. Men da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det. 7. Og noget faldt iblandt Torne; og Tornene voksede op og kvalte det. 8. Og noget faldt i god Jord og bar Frugt, noget hundrede, noget tresindstyve, noget tredive Fold. 9. Den, som har Øren, han høre!' 10. Og Disciplene gik hen og sagde til ham: 'Hvorfor taler du til dem i Lignelser?' 11. Men han svarede og sagde til dem: 'Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet. 12. Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har. 13. Derfor taler jeg til dem i Lignelser, fordi de skønt seende dog ikke se, og hørende dog ikke høre og forstå ikke heller. 14. Og på dem opfyldes Esajas's Profeti, som siger: Med eders Øren skulle I høre og dog ikke forstå og se med eders Øjne og dog ikke se. 15. Thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og med Ørene høre de tungt, og deres Øjne have de tillukket, for at de ikke skulle se med Øjnene og høre med Ørene og forstå med Hjertet og omvende sig, på jeg kunde helbrede dem. 16. Men salige ere eders Øjne, fordi de se, og eders Øren, fordi de høre. 17. Thi sandelig, siger jeg eder, mange Profeter og retfærdige attråede at se, hvad I se, og så det ikke; og at høre, hvad I høre, og hørte det ikke. 18. Så hører nu I Lignelsen om Sædemanden! 19. Når nogen hører Rigets Ord og ikke forstår det, da kommer den Onde og river det bort, som er sået i hans Hjerte; denne er det, som blev sået ved Vejen. 20. Men det, som blev sået på Stengrund, er den, som hører Ordet og straks modtager det med Glæde. 21. Men han har ikke Rod i sig og holder kun ud til en Tid; men når der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges han straks. 22. Men det, som blev sået iblandt Torne, er den, som hører Ordet, og Verdens Bekymring og Rigdommens Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt. Materiale ID: TXT da Side 15 af 38

16 23. Men det, som blev sået i god Jord, er den, som hører Ordet og forstår det, og som så bærer Frugt, en hundrede, en tresindstyve, en tredive Fold.' 24. En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: 'Himmeriges Rige lignes ved et Menneske, som såede god Sæd i sin Mark. 25. Men medens Folkene sov, kom hans Fjende og såede Ugræs iblandt Hveden og gik bort. 26. Men da Sæden spirede frem og bar Frugt, da kom også Ugræsset til Syne. 27. Og Husbondens Tjenere kom til ham og sagde: Herre, såede du ikke god Sæd i din Mark? Hvor har den da fået Ugræsset fra? 28. Men han sagde til dem: Det har et fjendsk Menneske gjort. Da sige Tjenerne til ham: Vil du da, at vi skulle gå hen og sanke det sammen? 29. Men han siger: Nej, for at I ikke, når I sanke Ugræsset sammen, skulle rykke Hveden op tillige med det. 30. Lader dem begge vokse tilsammen indtil Høsten; og i Høstens Tid vil jeg sige til Høstfolkene: Sanker først Ugræsset sammen og binder det i Knipper for at brænde det, men samler Hveden i min Lade!' 31. En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: 'Himmeriges Rige ligner et Sennepskorn, som en Mand tog og såede i sin Mark. 32. Dette er vel mindre end alt andet Frø; men når det er vokset op, er det støre end Urterne og bliver et Træ, så at Himmelens Fugle komme og bygge Rede i dets Grene.' 33. En anden Lignelse talte han til dem: 'Himmeriges Rige ligner en Surdejg, som en Kvinde tog og lagde ned i tre Mål Mel, indtil det blev syret alt sammen.' 34. Alt dette talte Jesus til Skarerne i Lignelser, og uden Lignelse talte han intet til dem, 35. for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten, der siger: 'Jeg vil oplade min Mund i Lignelser; jeg vil udsige det, som har været skjult fra Verdens Grundlæggelse.' 36. Da forlod han Skarerne og gik ind i Huset; og hans Disciple kom til ham og sagde: 'Forklar os Lignelsen om Ugræsset på Marken!' 37. Men han svarede og sagde: 'Den, som sår den gode Sæd, er Menneskesønnen, 38. og Marken er Verden, og den gode Sæd er Rigets Børn, men Ugræsset er den Ondes Børn, 39. og Fjenden, som såede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle. 40. Ligesom nu Ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, således skal det ske ved Verdens Ende. 41. Menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem, som gøre Uret; 42. og de skulle kaste dem i Ildovnen; der skal være Gråd og Tænders Gnidsel. 43. Da skulle de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Den. som har Øren, han høre! 44. Himmeriges Rige ligner en Skat. som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark. 45. Atter ligner Himmeriges Rige en Købmand, som søgte efter skønne Perler; 46. og da han fandt een meget kostbar Perle, gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den. 47. Atter ligner Himmeriges Rige et Vod, som blev kastet i Havet og samlede Fisk af alle Slags. 48. Og da det var blevet fuldt, drog man det op på Strandbredden og satte sig og sankede de gode sammen i Kar, men kastede de rådne ud. 49. Således skal det gå til ved Verdens Ende. Englene skulle gå ud og skille de onde fra de retfærdige 50. og kaste dem i Ildovnen; der skal være Gråd og Tænders Gnidsel. 51. Have I forstået alt dette?' De sige til ham: 'Ja.' 52. Men han sagde til dem: 'Derfor er hver skriftklog, som er oplært for Himmeriges Rige, Materiale ID: TXT da Side 16 af 38

17 ligesom en Husbond, der tager nyt og gammelt frem af sit Forråd.' 53. Og det skete, da Jesus havde fuldendt disse Lignelser, drog han bort derfra. 54. Og han kom til sin Fædrene by og lærte dem i deres Synagoge, så at de bleve slagne af Forundring og sagde: 'Hvorfra har han denne Visdom og de kraftige Gerninger? 55. Er denne ikke Tømmermandens Søn? Hedder ikke hans Moder Maria og hans Brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? 56. Og hans Søstre, ere de ikke alle hos os? Hvorfra har han alt dette?' 57. Og de forargedes på ham. Men Jesus sagde til dem: 'En Profet er ikke foragtet uden i sit eget Fædreland og i sit Hus,' 58. Og han gjorde ikke mange kraftige Gerninger der for deres Vantros Skyld. Kapitel På den Tid hørte Fjerdingsfyrsten Herodes Rygtet om Jesus. 2. Og han sagde til sine Tjenere: 'Det er Johannes Døberen; han er oprejst fra de døde, derfor virke Kræfterne i ham.' 3. Thi Herodes havde grebet Johannes og bundet ham og sat ham i Fængsel for sin Broder Filips Hustru, Herodias's Skyld. 4. Johannes sagde nemlig til ham: 'Det er dig ikke tilladt at have hende.' 5. Og han vilde gerne slå ham ihjel, men frygtede for Mængden, thi de holdt ham for en Profet. 6. Men da Herodes's Fødselsdag kom, dansede Herodias's Datter for dem; og hun behagede Herodes. 7. Derfor lovede han med en Ed at give hende, hvad som helst hun begærede. 8. Og tilskyndet af sin Moder siger hun: 'Giv mig Johannes Døberens Hoved hid på et Fad!' 9. Og Kongen blev bedrøvet; men for sine Eders og for Gæsternes Skyld befalede han, at det skulde gives hende. 10. Og han sendte Bud og lod Johannes halshugge i Fængselet. 11. Og hans Hoved blev bragt på et Fad og givet Pigen, og hun bragte det til sin Moder. 12. Da kom hans Disciple og toge Liget og begravede ham, og de kom og forkyndte Jesus det. 13. Og da Jesus hørte det, drog han bort derfra i et Skib til et øde Sted afsides; og da Skarerne hørte det, fulgte de ham til Fods fra Byerne. 14. Og da han kom i Land, så han en stor Skare, og han ynkedes inderligt over dem og helbredte deres syge. 15. Men da det blev Aften, kom Disciplene til ham og sagde: 'Stedet er øde, og Tiden er allerede forløben; lad Skarerne gå bort, for at de kunne gå hen i Landsbyerne og købe sig Mad.' 16. Men Jesus sagde til dem: 'De have ikke nødig at gå bort; giver I dem at spise!' 17. Men de sige til ham: 'Vi have ikke her uden fem Brød og to Fisk.' 18. Men han sagde: 'Henter mig dem hid!' 19. Og han bød Skarerne at sætte sig ned i Græsset og tog de fem Brød og de to Fisk, så op til Himmelen og velsignede; og han brød Brødene og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne. 20. Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, tolv Kurve fulde 21. Men de, som spiste, vare omtrent fem Tusinde Mænd, foruden Kvinder og Børn. 22. Og straks nødte han sine Disciple til at gå om Bord i Skibet og i Forvejen sætte over til hin Side, medens han lod Skarerne gå bort. Materiale ID: TXT da Side 17 af 38

18 23. Og da han havde ladet Skarerne gå bort, gik han op på Bjerget afsides for at bede. Og da det blev silde, var han der alene. 24. Men Skibet var allerede midt på Søen og led Nød af Bølgerne; thi Vinden var imod. 25. Men i den fjerde Nattevagt kom han til dem, vandrende på Søen. 26. Og da Disciplene så ham vandre på Søen, bleve de forfærdede og sagde: 'Det er et Spøgelse;' og de skrege af Frygt. 27. Men straks talte Jesus til dem og sagde: 'Værer frimodige; det er mig, frygter ikke!' 28. Men Peter svarede ham og sagde: 'Herre! dersom det er dig, da byd mig at komme til dig på Vandet!' 29. Men han sagde: 'Kom!' Og Peter trådte ned fra Skibet og vandrede på Vandet for at komme til Jesus. 30. Men da han så det stærke Vejr, blev han bange; og da han begyndte at synke, råbte han og sagde: 'Herre, frels mig!' 31. Og straks udrakte Jesus Hånden og greb ham, og han siger til ham: 'Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?' 32. Og da de stege op i Skibet, lagde Vinden sig. 33. Men de, som vare i Skibet, faldt ned for ham og sagde: 'Du er sandelig Guds Søn.' 34. Og da de vare farne over, landede de i Genezareth. 35. Og da Folkene på det Sted kendte ham, sendte de Bud til hele Egnen der omkring og bragte alle de syge til ham. 36. Og de bade ham, at de blot måtte røre ved Fligen af hans Klædebon; og alle de, som rørte derved, bleve helbredede. Kapitel Da kommer der fra Jerusalem Farisæere og skriftkloge til Jesus og sige: 2. 'Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres Hænder, når de holde Måltid.' 3. Men han svarede og sagde til dem: 'Hvorfor overtræde også I Guds Bud for eders Overleverings Skyld? 4. Thi Gud har påbudt og sagt: 'Ær din Fader og Moder;' og: 'Den, som hader Fader eller Moder, skal visselig dø.' 5. Men I sige: 'Den, som siger til sin Fader eller sin Moder: 'Det, hvormed du skulde være hjulpet af mig, skal være en Tempelgave,' han skal ingenlunde ære sin Fader eller sin Moder.' 6. Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld. 7. I Hyklere! Rettelig profeterede Esajas om eder, da han sagde: 8. 'Dette Folk ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt borte fra mig. 9. Men de dyrke mig forgæves, idet de lære Lærdomme, som ere Menneskers Bud.' 10. Og han kaldte Folkeskaren til sig og sagde til dem: 'Hører og forstår! 11. Ikke det, som går ind i Munden, gør Mennesket urent, men det, som går ud af Munden, dette gør Mennesket urent.' 12. Da kom hans Disciple hen og sagde til ham: 'Ved du, at Farisæerne bleve forargede, da de hørte den Tale?' 13. Men han svarede og sagde: 'Enhver Plantning, som min himmelske Fader ikke har plantet, skal oprykkes med Rode. 14. Lader dem fare, det er blinde Vejledere for blinde; men når en blind leder en blind, falde de begge i Graven.' 15. Men Peter svarede og sagde til ham: 'Forklar os Lignelsen!' 16. Og han sagde: 'Ere også I endnu så uforstandige? Materiale ID: TXT da Side 18 af 38

19 17. Forstår I endnu ikke, at alt, hvad der går ind i Munden, går i Bugen og føres ud ad den naturlige Vej? 18. Men det, som går ud af Munden, kommer ud fra Hjertet, og det gør Mennesket urent. 19. Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhånelser. 20. Det er disse Ting, som gøre Mennesket urent; men at spise med utoede Hænder gør ikke Mennesket urent.' 21. Og Jesus gik bort derfra og drog til Tyrus's og Sidons Egne. 22. Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, råbte og sagde: 'Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Ånd.' 23. Men han svarede hende ikke et Ord. Da trådte hans Disciple til, bade ham og sagde: 'Skil dig af med hende, thi hun råber efter os.' 24. Men han svarede og sagde: 'Jeg er ikke udsendt uden til de fortabte Får af Israels Hus.' 25. Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: 'Herre, hjælp mig!' 26. Men han svarede og sagde: 'Det er ikke smukt at tage Børnenes Brød og kaste det for de små Hunde.' 27. Men hun sagde: 'Jo, Herre! de små Hunde æde jo dog også af de Smuler, som falde fra deres Herrers Bord.' 28. Da svarede Jesus og sagde til hende: 'O Kvinde, din Tro er stor, dig ske, som du vil!' Og hendes Datter blev helbredt fra samme Time. 29. Og Jesus gik bort derfra og kom hen til Galilæas Sø, og han gik op på Bjerget og satte sig der. 30. Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem, 31. så at Skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, Krøblinge bleve raske, lamme gik, og blinde så; og de priste Israels Gud. 32. Men Jesus kaldte sine Disciple til sig og sagde: 'Jeg ynke s inderligt over Skaren; thi de have allerede tøvet hos mig tre Dage og have intet at spise; og lade dem gå fastende bort, vil jeg ikke, for at de ikke skulle vansmægte på Vejen.' 33. Og hans Disciple sige til ham: 'Hvorfra skulle vi få så mange Brød i en Ørken, at vi kunne mætte så mange Mennesker?' 34. Og Jesus siger til dem: 'Hvor mange Brød have I?' Men de sagde: 'Syv og nogle få Småfisk.' 35. Og han bød Skaren at sætte sig ned på Jorden 36. og tog de syv Brød og Fiskene, takkede, brød dem og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne. 37. Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, syv Kurve fulde. 38. Men de, som spiste, vare fire Tusinde Mænd, foruden Kvinder og Børn. 39. Og da han havde ladet Skarerne gå bort, gik han om Bord i Skibet og kom til Magadans Egne. Kapitel Og Farisæerne og Saddukæerne kom hen og fristede ham og begærede, at han vilde vise dem et Tegn fra Himmelen. 2. Men han svarede og sagde til dem: 'Om Aftenen sige I: Det bliver en skøn Dag, thi Himmelen er rød; 3. og om Morgenen: Det bliver Storm i Dag, thi Himmelen er rød og mørk. Om Himmelens Udseende vide I at dømme, men om Tidernes Tegn kunne I det, ikke. 4. En ond og utro Slægt forlanger Tegn; men der skal intet Tegn gives den uden Jonas's Tegn.' Og han forlod dem og gik bort. 5. Og da hans Disciple kom over til hin Side, havde de glemt at tage Brød med. Materiale ID: TXT da Side 19 af 38

20 6. Og Jesus sagde til dem: 'Ser til, og tager eder i Vare for Farisæernes og Saddukæernes Surdejg!' 7. Men de tænkte ved sig selv og sagde: 'Det er, fordi vi ikke toge Brød med.' 8. Men da Jesus mærkede dette, sagde han: 'I lidettroende! hvorfor tænke I ved eder selv på, at I ikke have taget Brød med? 9. Forstå I ikke endnu? Komme I heller ikke i Hu de fem Brød til de fem Tusinde, og hvor mange Kurve I da toge op? 10. Ikke heller de syv Brød til de fire Tusinde, og hvor mange Kurve I da toge op? 11. Hvorledes forstå I da ikke, at det ej var om Brød, jeg sagde det til eder? Men tager eder i Vare for Farisæernes og Saddukæernes Surdejg.' 12. Da forstode de, at han havde ikke sagt, at de skulde tage sig i Vare for Surdejgen i Brød, men for Farisæernes og Saddukæernes Lære. 13. Men da Jesus var kommen til Egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine Disciple og sagde: 'Hvem sige Folk, at Menneskesønnen er?' 14. Men de sagde: 'Nogle sige Johannes Døberen; andre Elias; andre Jeremias eller en af Profeterne.' 15. Han siger til dem: 'Men I, hvem sige I, at jeg er?' 16. Da svarede Simon Peter og sagde: 'Du er Kristus, den levende Guds Søn.' 17. Og Jesus svarede og sagde til ham: 'Salig er du, Simon Jonas's Søn! thi Kød og Blod har ikke åbenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene. 18. Så siger jeg også dig, at du er Petrus, og på denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke få Overhånd over den. 19. Og jeg vil give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du binder på Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det skal være løst i Himlene.' 20. Da bød han sine Disciple, at de måtte ikke sige til nogen at han var Kristus. 21. Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gå til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslås og oprejses på den tredje Dag. 22. Og Peter tog ham til Side, begyndte at sætte ham i Rette og sagde: 'Gud bevare dig, Herre; dette skal ingenlunde ske dig!' 23. Men han vendte sig og sagde til Peter: 'Vig bag mig, Satan! du er mig en Forargelse; thi du sanser ikke, hvad Guds er, men hvad Menneskers er.' 24. Da sagde Jesus til sine Disciple: 'Vil nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig! 25. Thi den, som vil frelse sit Liv, skal miste det; men den, som mister sit Liv for min Skyld, skal bjærge det. 26. Thi hvad gavner det et Menneske, om han vinder den hele Verden, men må bøde med sin Sjæl? Eller hvad kan et Menneske give til Vederlag for sin Sjæl? 27. Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders Herlighed med sine Engle; og da skal han betale enhver efter hans Gerning. 28. Sandelig siger jeg eder, der er nogle af dem, som stå her, der ingenlunde skulle smage Døden, førend de se Menneskesønnen komme i sit Rige.' Kapitel Og seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og hans Broder Johannes med sig og fører dem afsides op på et højt Bjerg. 2. Og han blev forvandlet for deres Øjne, og hans Åsyn skinnede som Solen, men hans Klæder bleve hvide som Lyset. 3. Og se, Moses og Elias viste sig for dem og samtalede med ham. 4. Da tog Peter til Orde og sagde til Jesus: 'Herre! det er godt, at vi ere her; vil du, da lader os gøre tre Hytter her, dig en og Moses en og Elias en.' 5. Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, Materiale ID: TXT da Side 20 af 38

Mattæus-evangeliet. Kapitel 1

Mattæus-evangeliet. Kapitel 1 Mattæus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtsbog. 2. Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre; 3. og Juda avlede Fares og Zara med

Læs mere

B I B E L E N. Forord til den elektroniske udgave

B I B E L E N. Forord til den elektroniske udgave B I B E L E N @c Detta är Bibeln på danska. This is the holy Bible in Danish. @c The origin is ftp://dkuug.dk/pub/books/bibelen/bibelen.tgz @c as it was captured on July 26, 1994. I elektronisk udgave

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

The Bible, New Testament, in Danish

The Bible, New Testament, in Danish The Bible, New Testament, in Danish The Bible, New Testament, in Danish Det nye Testamente: Indhold: Markus-Evangeliet Lukas-Evangeliet Johannes-Evangeliet Apostelenes Gerninger Paulus's Brev til Romerne

Læs mere

Johannes-evangeliet. Kapitel 1

Johannes-evangeliet. Kapitel 1 Johannes-evangeliet Kapitel 1 1. I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3. Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een

Læs mere

Johannes-evangeliet. Kapitel 1. 1. I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Dette var i Begyndelsen hos Gud.

Johannes-evangeliet. Kapitel 1. 1. I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Dette var i Begyndelsen hos Gud. Johannes-evangeliet Kapitel 1 1. I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3. Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Johannes-evangeliet. Kapitel 1

Johannes-evangeliet. Kapitel 1 Johannes-evangeliet Kapitel 1 1. I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3. Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det

1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det 1 1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er. 4 I det

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH APRIL Det nye Testamente: Indhold: Matthæus-Evangeliet Markus-Evangeliet Lukas-Evangeliet Johannes-Evangeliet Apostelenes Gerninger Paulus s Brev til Romerne Paulus

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HVEM KOMMER I HELVEDE?

HVEM KOMMER I HELVEDE? HVEM KOMMER I HELVEDE? Ordet Helvede bliver ofte brugt i forbandelser; men hvad betyder Helvede egentlig og hvor ligger det? Hvem kommer i Helvede og hvornår? Den almindelige opfattelser af Helvede er,

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Kom, lad os ham tilbede

Kom, lad os ham tilbede Kom, lad os ham tilbede Kristus, himlens allerbedste! »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Kristus, himlens allerbedste!

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud Gudsperlen Denne perle er tegnet for den treenige, hellige Gud. Han er overalt, og har al magt. Han har en plan med hver enkelt af os, og han giver alle store og små en plads, vi skal udfylde. Johannes

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009 Må din vej gå dig i møde! Og må vinden være din ven! Og må solen varme din kind! Og må regnen vande mildt din jord! Indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd! (Irsk tradition) Herre, vis mig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00.

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. 7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. Salmer: Vinderslev kl. 8.30: 750-51/ 44-49 Hinge kl.9.30: 750-51- 512/ 44-428- 49 Vium kl.11: 750-51- 512/ 36-428-

Læs mere

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Kol.2.17 B: men sagen selv kom med Kristus. (I grundsproget står der her: men legemet er Kristus! ) Det er en dyb sandhed, der er gået tabt ved den nye oversættelse,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Lukas-evangeliet. Kapitel 1

Lukas-evangeliet. Kapitel 1 Lukas-evangeliet Kapitel 1 1. Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os, 2. således som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere,

Læs mere

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon I Jesu fodspor Er der forskel på mennesker, der er kristne, og på mennesker, der ikke er det? Hvad tror du, der får mennesker til at vælge at følge Jesus og leve som kristne? Hvorfor tror du, at Jesus

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Den sidste aften nogle vigtige budskaber

Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften Hvilke tanker gjorde Herren sig? Hvem var det, der var samlet? Hvordan var stemningen? Fodvaskningen Johs. 13:1-17 Det var før påskefesten, og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Prædiken 22. søndag efter trinitatis 16. november 2014 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte:»hvem er den største

Læs mere

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. ---

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. --- Hvor finder jeg hvad i Tekstsystemet? Kender du det med, at du lige skal bruge beretningen om Daniel, men er det i teksthæfte 1 eller 3 den står? Du er nødt til at læse alle 4 hæfters indholdsfortegnelser

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere