Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse: Virksomhedens beliggenhed: Matr.nr.: C202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer Lyngageren 63, 4000 Roskilde 5a, 5e og 5g, Svogerslev by, Svogerslev CVR-nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Munck Asfalt a/s, Slipshavnsvej 12, 5800 Nyborg Grundejer: Tilsynsmyndighed: Tarco Ejendom nr. 1 aps, CVR nr , P-nummer Roskilde Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ikke-tekniske resumé af ansøgningen Godkendelse Vilkår Generelt Indretning/drift/produktion Luftforurening Støjvilkår Vibrationer Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Spildevandstilladelse Forsinkelses- og sedimentationsbassin Egenkontrol Driftsjournal Ophør af virksomhedsdrift Miljøteknisk redegørelse A. Ansøger og ejerforhold B. Oplysninger om virksomhedens art C. Oplysninger om etablering E. Tegninger over virksomhedens indretning F. Beskrivelse af virksomhedens produktion Miljømæssig vurdering Beliggenhed og plangrundlag Indretning, drift og produktion Luftforurening Lugt Støj Spildevand Forsinkelses- og sedimentationsbassin Affald / farligt affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Sikkerhedsforanstaltninger Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Virksomhedsophør Bemærkninger til afgørelsen Sagens akter Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 2/42

3 7. Klagevejledning mv Bilagsliste: Bilag 1: Situationsplan Bilag 2: OML-beregninger Bilag 3: Filterspecifikationer Bilag 4: Ekstern støj Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 3/42

4 1. Indledning Munck Asfalt a/s fremsender den 14. februar 2008 ansøgning om miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s til Roskilde Kommune. Munck Asfalt a/s er lokaliseret på Lyngageren 63, 4000 Roskilde Asfaltfabrikken blev etableret i 1971 med baggrund i en midlertidig tilladelse i forbindelse med udbygning af Holbækmotorvejen. Tilladelsen, der var gældende indtil 1983, tillod både grusgravning og asfaltproduktion. Siden 1983 er produktionen på virksomheden baseret på midlertidige tilladelser. I perioden 1993 til 2007 har virksomhedens fortsatte eksistens på lokaliteten været behandlet af Roskilde Amt og HUR (Hovedstadens Udviklingsråd). Sagen har endvidere været indbragt for Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet. I 2002 meddelte det daværende HUR, at der ikke kunne peges på alternative placeringer af vejmaterialefabrikken i regionen. Roskilde Kommune udarbejdede på den baggrund en lokalplan for virksomhedens fortsatte forbliven på arealerne i Svogerslev (Lokalplan nr. 399 "Vejmaterialefabrik i Svogerslev, 2003). Lokalplanen opretholder områdets status som landzone. Lokalplanens område må foruden jordbrugsformål kun anvendes til erhvervs- og industriformål såsom vejmaterialeproduktion og genbrugsproduktion. I 2005 stadfæstede Naturklagenævnet Roskilde Kommunes lokalplan for området med en bemærkning om, at lokalplanen ikke kan virkeliggøres, før spørgsmålet om VVM-pligt er afklaret. I oktober 2007 afgjorde Naturklagenævnet, at virksomhedens forbliven er VVMpligtig. Efter nedlæggelsen af HUR, er Roskilde Kommune nu VVM-myndighed for projektet. Nærværende forslag til miljøgodkendelse er et resultat af, at Roskilde Kommune har besluttet at iværksætte en godkendelsesprocedure efter miljøbeskyttelsesloven og en VVM-vurdering af virksomhedens fortsatte eksistens på lokaliteten. Selvom virksomheden har eksisteret siden 1971, og der gennem tiderne er givet en række midlertidige tilladelser til fortsat drift af virksomheden, tager nærværende godkendelse udgangspunkt i, og er udarbejdet med baggrund i den forudsætning, at virksomheden er nyetableret. Vilkårene i godkendelsen er således at sammenligne med og af samme karakter, som hvis virksomheden var nyetableret på lokaliteten. Virksomheden er af Roskilde Kommune vurderet til at være omfattet af listepunkt C202 1 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen 2. Ifølge 15 og afsnit 9 i bilag 5 i bekendtgørelsen, er der udarbejdet standardvilkår for denne type listevirksomhed. Virksomheden er etableret i en grusgrav. Fra 1994 har det som følge af opstigende grundvand været nødvendigt at bortpumpe grundvand til nærliggende vandløb (Skovbækken). Dette er reguleret efter en bortledningstilladelse efter vandløbsloven. På virksomheden er der et befæstet areal på ca m 2, hvorfra der bortledes spildevand i form af regnbetinget overfladevand til Skovbækken. Derfor skal virksomheden endvidere have meddelt vilkår om udledning af dette spildevand. 34 stk. 4. i miljøbeskyttelsesloven 3 anfører, at tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet fra en listevirksomhed behandles samtidig med afgørelsen om godkendelse efter kapitel 5 i loven, og skal indgå i godkendelsen. Vilkår for udledningen af spildevand behandles efter reglerne i kapitel 5. 1 Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. 2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, bek. nr af 13. december Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 4/42

5 Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, skal behandles og vurderes i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 4. Idet spildevandet fra virksomheden indeholder en række stoffer, hvortil der ikke er fastlagt miljøkvalitetskrav for i bekendtgørelsen, har Roskilde Kommune anmodet Miljøministeriet om at foretage en nærmere vurdering af behovet for at fastlægge miljøkvalitetskrav for disse stoffer og evt. herefter fastlægge et miljøkvalitetskrav. Idet sagsbehandlingstiden for en sådan vurdering er oplyst til at andrage ca. 1 år, har Roskilde Kommune besluttet, at meddele nærværende miljøgodkendelse på vilkår af, at spildevandsvilkårene i eksisterende godkendelser fortsat bevares indtil ovennævnte forhold er afklaret. Roskilde Kommune forventer, at spildevandtilladelsen er færdig ultimo Forslaget til miljøgodkendelsen er udarbejdet med bistand fra det rådgivende ingeniørfirma Orbicon A/S. Spildevandstilladelsen udarbejdes ligeledes med bistand fra Orbicon A/S. 4 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, bek. nr af 14. december Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 5/42

6 2. Ikke-tekniske resumé af ansøgningen Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 ansøgt om miljøgodkendelse til fortsat at producere asfalt på virksomheden, beliggende Lyngageren 63, 4000 Roskilde. Miljøansøgningen forudsætter ikke, at der opføres nye bygninger på virksomheden. Virksomheden ønsker tilladelse til at producere op til tons asfalt om året. Endvidere søges om tilladelse til, at virksomheden fortsat kan nedknuse ca tons bagharp/stålslagge/år. Bagharp er brugte/kasserede skærver fra jernbanespor fra strækninger uden for stationer og rangerområder. Efter nedknusning indgår bagharp som råvare i asfaltproduktionen. Virksomheden modtager endvidere stålslagge fra elektrostålværket i Frederiksværk. Stålslaggen nedknuses i knuseriet, og anvendes i asfaltproduktionen. På årsbasis anvendes der ca tons bagharp og en tilsvarende mængde stålslagge i asfaltproduktionen. Virksomheden består i hovedtræk af et asfaltanlæg, et stenknuseri samt oplagspladser for de forskellige typer af råvarer der skal tilsættes asfaltblandingen for, at denne opfylder de krav der er til en given ordre. Til virksomheden hører endvidere et laboratorium, kontor- og mandskabsrum, værkstedsbygning og 2 stk. lagerbygninger, se situationsplan bilag 1. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 6/42

7 3. Godkendelse På grundlag af oplysningerne i fremsendt ansøgning, meddeler Roskilde Kommune, Teknik- og Miljøudvalget, med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 5 kapitel 5, godkendelse til fortsat drift af asfaltfabrikken Munck Asfalt a/s, beliggende Lyngageren 63, 4000 Roskilde. I henhold til lovens 34 stk. 3 meddeles der samtidig tilladelse til, at virksomheden på nærmere bestemte vilkår, kan udlede overfladevand til Skovbækken. Med vedtagelse af nærværende godkendelse ophæves samtidig følgende tilladelser: 1. Miljøgodkendelse af 23. december 1994, senest forlænget den 26. januar 2010 (se også punkt 5-8). Roskilde Amt/senest forlænget af Roskilde Kommune. Vilkår 8.1 om spildevand er dog fortsat gældende. 2. Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af 23. december 1994, dateret den 22. maj 1997 (Tilladelse til oparbejdning af bagharp), senest forlænget den 26. januar 2010 (se også punkt 5 8). Roskilde Amt/senest forlænget af Roskilde Kommune. Vilkår 6.2 om spildevand er dog fortsat gældende. 3. Miljøgodkendelse til etablering af forsinkelsesbassin/sedimentationsbassin af 18. marts Roskilde Kommune. 4. Ændring af vilkår 2a af 19. februar 1998 om oplagrede mængder bagharp. Roskilde Amt. 5. Ændring af vilkår 1 og 1a af 23. december 2002 om tidsbegrænsning i miljøgodkendelserne af 23. december 1994 henholdsvis 22. maj 1997 (tidsfristen forlænges til 23. december 2003). Roskilde Amt. 6. Vedr. punkt 5: Afgørelse af 29. september 2003 vedr. ændringen af vilkår 1 og 1a af den 23. december 2002 om tidsbegrænsning i miljøgodkendelserne (tidsfristen forlænges til 31. juli 2004). Miljøstyrelsen. 7. Ændring af vilkår 1 og 1a af den 23. juni 2004 om tidsbegrænsning i miljøgodkendelserne af 23. december 1994 henholdsvis 22. maj 1997 (tidsfristen forlænges til 31. juli 2005). Roskilde Amt. 8. Vedr. punkt 7: Afgørelse af 11. november 2005 vedr. ændring af ovenstående tidsfrist (tidsfristen forlænges til 31. januar 2008). Miljøstyrelsen 4. Vilkår 4.1. Generelt 1. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold. 2. Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse Indretning/drift/produktion 3. Virksomhedens årlige produktion af asfalt må ikke overstige tons. 4. Rengøring og service af materiel og køretøjer samt påsprøjtning af slipmiddel på lad af lastbiler, trailere og ophalervogne skal ske på befæstede arealer, der er impermeable for olieprodukter og som har afskærmning, således at vaskevand, aerosoler, olie mv. ikke spredes uden for området. 5 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 7/42

8 5. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der er væsentlige for omgivelserne. 6. Røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og blandetårn skal renses i filtre. 7. Egenfiller, cement, kalk, flyveaske, filler fra støberisand, stålsand og blæsemiddel skal opbevares i lukkede siloer. Siloerne skal tilsluttes filter til rensning af fortrængningsluft ved påfyldning. Siloerne skal være forsynet med en sikkerhedsventil samt en akustisk og visuel alarm, der aktiveres ved overfyldning. Der skal mindst hver 3. måned og efter leverandørens anvisninger foretages eftersyn og funktionsafprøvning, samt nødvendig vedligeholdelse af kontrolforanstaltningerne til sikring mod overfyldning af siloer, og af sikkerhedsventilen, herunder af ventilens åbningstryk. 8. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på filter, påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. Når påfyldningen af siloen er afsluttet, må overtryk i tankbilerne ikke søges udlignet ved hurtigt udledning af overskudsluften gennem siloen. 9. Silofiltre, der alene anvendes til rensning af fortrængningsluft fra én eller flere siloer, skal hver 3. måned inspiceres for utætheder. Hvis inspektionen viser utætheder eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne skal disse udbedres inden næste silopåfyldning. 10. Fortrængningsluft fra påfyldning af bitumentanke skal udledes via luftkølet kondensationsrør. Kondensationsrøret skal udmunde under overkant af overdækket opsamlingstank, og i øvrigt udformet således, at diameter af kondensationsrøret er mindre end opsamlingstankens diameter. 11. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, jf. vilkår 30, 31, 33, 37, 40, 41 og 42. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt Luftforurening 12. Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m Emissionen fra tørretromler og tromleblandere samt afsug fra varmeelevator og blandetårn skal overholde emissionsgrænseværdierne anført i tabel 1: Tabel 1. Emissionsgrænseværdier. Brændsel Naturgas, LPG og gasolie Emissionsgrænseværdi mg/normal* m 3 ved 17 % O2 Støv CO NOx** Hg Cd Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og Pb PAH**** ,002*** Fuelolie ,1 0,1 2 0,002 * normal = referencetilstanden (O C, 101,3 kpa, tør røggas). **NO x regnet som NO 2. *** Relevant ved anvendelse af varm genbrugsasfalt, hvor der fyres direkte ind i tromlen, dvs. hvor der er kontakt mellem røggassen og de materialer, der skal tørres. ****PAH beregnes som benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m 3 som angivet i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen, afsnit Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 8/42

9 14. Asfaltanlæggets skorsten/afkast (S1 i bilag 1) skal være mindst 60 m, eller så højt at ovennævnte emissionsgrænseværdier kan overholdes. 15. Afkast fra laboratorium (S2 i bilag 1) skal være mindst 7 meter over kote Afkast fra forbrændingsovn i laboratoriet (S3 i bilag 1) skal være mindst 5 meter over kote Afkast fra rumudsugning i værksted (S4 i bilag 1) skal være mindst 7 meter over kote I afkast S1 skal der senest 3 måneder efter endelig godkendelse etableres et målested med indretning og placering som anført under afsnit i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Støjvilkår 19. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau i db(a) må i intet punkt ved opholdsarealer ved nærmest beliggende enkeltboliger overstige nedenstående værdier: Tidsrum Mandag-fredag kl Mandag-fredag kl Alle dage kl Alle dage kl Lørdag Lørdag kl kl Område Søn- og helligdage kl Opholdsareal ved nærmest beliggende boliger Referencetidsrum 8 timer 1 time ½ time ½ time Grænseværdier for støjbelastningen. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau angivet i db(a) (re. 20 µpa) beregnet eller målt i punkter i 1,5 m højde over terræn. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning inden for den angivne periode. Grænseværdien skal være overholdt inden for dette tidsrum. Maksimalværdier af støjniveauet må ikke overstige 55 db(a) om natten (kl ). 20. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen er angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau i db(a) må i op til 25 dage pr. kalender år overstige 40 db (A), mandag fredag, kl , men må i intet punkt ved opholdsarealer ved nærmest liggende enkeltbolig overstige 45 db(a). Virksomheden skal notere i driftsjournal, hvilke dage og klokkeslet, der produceres før kl Roskilde Kommune kan kræve, at virksomheden for egen regning skal lade et laboratorium foretage en Miljømåling ekstern støj. Målingen skal foretages under fuld normal drift. Målingen skal dokumentere overholdelse af kravværdierne i vilkår 19 og vilkår 20. Resultatet af målingen og den efterfølgende beregning skal indsendes til Roskilde Kommune senest 1 måned efter, at målingen/beregningen er udført. Kravet kan højest fremsættes én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke overholdes. 22. Dokumentationen skal være udført efter Den fælles nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 9/42

10 Støjmålinger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledninger 6 og 7. Målingerne vedlægges oplysninger om virksomhedens aktuelle produktion i måleperioden. Beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjberegningsvejledning 8 og skal ledsages af de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Støjmålinger, -beregninger og afrapportering skal udføres akkrediteret efter reglerne i målebekendtgørelsen Viser støjmålinger/-beregninger, at vilkår 19 og 20 ikke er overholdt, skal virksomheden foretage afhjælpende foranstaltninger. Støjrapporten skal i givet fald indeholde anvisninger på, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes, således at støjniveauet fremover overholdes. I tilfælde af, at vilkår 19 og 20 ikke er overholdt, skal der samtidig med støjrapporten indsendes en redegørelse for, hvilke foranstaltninger virksomheden vil iværksætte, samt en tidsplan herfor. 24. Virksomheden skal en gang hvert 4. år, første gang den xx.xx. 2014, indsende en redegørelse over virksomhedens støjforhold. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af følgende forhold: Miljømåling ekstern støj, som anført i vilkår 21 og 22. Beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der i de seneste 4 år er foretaget på virksomheden, samt en dokumentation for, hvilken støjdæmpende effekt foranstaltningerne har haft. Beskrivelse af, hvilke yderligere foranstaltninger der kan foretages, for at dæmpe støjniveauet i omgivelserne, herunder specielt i relation til støjniveauet på Ledreborg Allé 30a. Beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der kan foretages, for at overholde Støjvejledningens vejledende grænseværdier, områdetype 3. Rapporten skal endvidere indeholde et økonomisk estimat over de opstillede muligheder Vibrationer 25. Virksomhedens bidrag til vibrationer i omkringliggende boliger, målt indendørs, må ikke overstige følgende grænseværdier: Tidsrum Vægtet accelerationsniveau (Law) DB Roskilde Kommune kan kræve, at virksomheden for egen regning skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 25 er overholdt. Dokumentation skal foreligge som en støjmåling udført af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium efter anvisningerne i Orientering fra Miljøstyrelsen, nr , Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø. Måleresultaterne må ikke være højere end de fastsatte grænser. Målingen kan højst forlanges en gang årligt. 6 Vejledning nr , Ekstern støj fra virksomheder. 7 Vejledning nr , Måling af ekstern støj fra virksomheder. 8 Vejledning nr , Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 9 Bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 10/42

11 4.6. Affald 27. Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter 28. Tanke til oplag af bitumenemulsion der er opstillet i tankgård, der kan indeholde tankens volumen, skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 5. år. 29. Udendørs oplag af bitumenemulsion i tromler eller andre beholdere, bortset fra tanke, skal placeres på arealer, som er dækkede med sand. 30. Oplag af bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Ovenstående gælder dog ikke for - bitumen og bitumenemulsion, - oplag i tanke omfattet af vilkår 36, samt - oplag i entreprenørtanke godkendt i henhold til bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). 31. Under påfyldningsstudse på tanke med bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en impermeabel spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. 32. Tappesteder for bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder også vegetabilske slipmidler skal være indrettet med fast installeret spildbakke eller tilsvarende mulighed for opsamling af spild. 33. Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet 34. Spild af bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. På virksomheden skal der forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild. 35. Udendørs tanke og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal sikres mod påkørsel. 36. For indretning og drift af tanke på liter og derunder til opbevaring af fuelolie og fyringsgasolie er følgende vilkår gældende: Udskiftning af tanke Ved udskiftning af tanke, skal virksomheden senest 4 uger før arbejdet påbegyndes, meddele Roskilde Kommune, hvornår anlægget skal etableres. Sammen med meddelelsen fremsendes beskrivelse af anlægget samt skitse over anlæggets placering på ejendommen Roskilde Kommune kan i forbindelse med etablering af nye tanke kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Dette gælder dog ikke anlæg, som opfylder kravene i Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg samt andre anlæg med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og rørsystemer. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 11/42

12 36.3. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring og eventuel dokumentation for anlæggets tæthed til Roskilde kommune umiddelbart efter etableringens færdiggørelse Virksomheden skal sikre, at nye tanke og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. Nedgravede anlæg skal endvidere have typegodkendt, indvendig korrosionsbeskyttelse Nye anlæg må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand Nye anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten Overjordiske tanke skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken For anlæg med tankudløb, skal der være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted, Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til Roskilde Kommune senest 4 uger efter sløjfningen. Egenkontrol, vedligeholdelse m.v Virksomheden skal kontrollere, at anlægget er tæt For nye anlæg der er dobbeltvæggede skal tætheden af tanke eller rør kontrolleres ved overvågning af trykforholdet i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lign. måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentlig Virksomheden kan for anlæg med enkeltvæggede tanke lave kontrol af tæthed med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differensen mellem de to regnskaber beregnes efter samme princip som anført i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 12/42

13 Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres et regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Forbrug skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med volumenmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver 14. dag, når der er installeret volumenmåler eller timetæller. For anlæg uden volumenmåler eller timetæller skal beholdningen i tanken opgøres mindst hver uge. Regnskabet føres således, at der udføres en beregning af forskellen imellem a) den målte ændring af beholdningen i tanken og b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder Virksomheden skal journalføre målinger, afprøvningsresultater og regnskab. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal Roskilde Kommune informeres, og årsagen skal findes Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges Roskilde Kommune på forlangende Roskilde Kommune kan godkende andre former for overvågning såfremt virksomheden kan dokumentere at overvågningen sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at et tankanlæg er utæt, skal Roskilde Kommune straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette Roskilde Kommune Virksomheden skal sikre, at anlæggene er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. Virksomheden skal tillige sikre, at et overjordisk anlæg fortsat står på et varigt stabilt underlag, Virksomheden skal foranledige, at de nødvendige reparationer finder sted og at reparation af en tank udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til virksomheden Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. Inspektion og tæthedsprøvning Virksomheden skal sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig med følgende intervaller: a)tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig organisk belægning: mindst hvert 10. år. b) Tanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i a): mindst hvert 5. år På anlæg, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm, skal der ikke udføres tæthedsprøvning. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 13/42

14 På tanke, der er udrustet med et dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal der ikke udføres tæthedsprøvning eller inspektion Rørsystemer som ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. I forbindelse med dobbeltvæggede, overvågede tanke skal rørsystemer, der ikke indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinjerne i bilag 9 i Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Inspektionsrapporten skal sendes til Roskilde Kommune senest 1 måned efter inspektionen. Inspektionsrapporten skal indeholde oplysninger om tankenes tilstand og forslag til udbedring af eventuelle skader, samt inspektionsfirmaets anbefaling af, hvornår den næste inspektion skal foregå. Roskilde Kommune kan på den baggrund fastsætte næste inspektionsinterval for tankene Virksomheden skal som minimum følge inspektionsrapporternes anvisninger til udbedringer af eventuelle skader Tankgård skal være indrettet, således at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til kloak. Tankgården skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af tankgårdens volumen Udluftningsrør på olietanke skal være indrettet så kondens ikke løber ud af tanken Betonbelægningen i tankgården skal være i god stand. Belægningen skal vedligeholdes og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. For indretning og drift af olietanke < 6000 liter er følgende vilkår gældende: Alle tanke på virksomheden skal overholde sløjfningsterminerne jf i Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Ved udskiftning af tanke, skal vilkår nr og nr overholdes Ved udskiftning af tanke, skal virksomheden senest 2 uger før arbejdet påbegyndes, meddele Roskilde Kommune, hvornår anlægget skal etableres. Sammen med meddelelsen fremsendes beskrivelse af anlægget samt skitse over anlæggets placering på ejendommen Virksomheden skal sikre, at nye tanke og tilhørende rørsystemer er typegodkendt, jf. dog vilkår Nedgravede anlæg skal endvidere have typegodkendt, indvendig korrosionsbeskyttelse Overjordiske tanke, der flyttes, må etableres uanset vilkår nr , såfremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer og - år Følgende tanke under l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: 1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle. 2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter. 3) Nedgravede tanke, der er sløjfet. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 14/42

15 I forbindelse med egenkontrol, vedligeholdelse m.v., skal vilkår nr overholdes. Håndtering og oplag af fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier samt farligt affald 37. Råvarer i form af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en impermeabel belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. 38. Spild af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt spild af farligt affald skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild. Oplag af genbrugsasfalt, stålslagge samt ballast (skærver/bagharp) 39. Der må maksimalt oplagres tons genbrugsasfalt, stålslagge og ballast på virksomheden. 40. Oplag af genbrugsasfalt må kun placeres på impermeable arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. 41. Oplag af stålslagge (elektroovnsslagge) må kun placeres på impermeable arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. 42. Oplag af ballast (skærver/bagharp fra jernbanespor fra strækninger uden for stationer og rangerområder) må kun placeres på impermeable arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet Spildevandstilladelse 43. Eksisterende tilladelse til udledning af overfladevand til Skovbækken, jf. vilkår 8.1 i miljøgodkendelsen af 23. december 1994, samt vilkår 6.2 i tillægsgodkendelse af 22. maj 1997, er fortsat gældende Forsinkelses- og sedimentationsbassin 44. Alt overfladevand skal, inden udledning til Skovbækken fra virksomhedens renseanlæg gennemstrømme forsinkelses- og sedimentationsbassin, udført som angivet i vilkår Bassinets bund og sider skal udføres med en impermeabel befæstelse af tæt asfalt, type GAB 0 med en tykkelse på 10 cm henholdsvis 5 cm. 46. Såfremt virksomheden eller Roskilde Kommune konstaterer revnedannelser eller utætheder i bassinet, skal virksomheden hurtigst muligt udbedre de konstaterede revner og utætheder Egenkontrol Støvmålere 47. I afkast fra tørretromler og tromleblandere, varmeelevator og blandetårn skal der være installeret en støvmåler med kontinuert måling og registrering af støvkoncentrationen i mg/m 3 ved driftstilstanden. Måleresultaterne skal kunne følges fra kontrolrummet, og der skal kunne sættes en alarmgrænse. Da der ved opstart af produktionen kan forekomme kondensvand, som måles med som støv, skal der være mulighed for, at alarmen først udløses efter overskridelse af alarmgrænsen i en periode, der er længere end den periode, hvor der kan forekomme kondensering af vand. Forsinkelsesperioden for udløsning af alarmen skal indstilles, så falske alarmer på grund af kondensvand undgås, men sådan at alarmen stadig kan nå at blive udløst ved nor- Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 15/42

16 male batchproduktioner. Måleren skal installeres, kalibreres, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 48. Støvmåleren skal umiddelbart efter installering gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse af kalibreringskurven efter principperne i EN med mindst 5 målinger. Støvmåleren skal herefter kontrolleres ved en parallelmåling hvert 3. år. 49. Støvmåleren skal ved målte støvkoncentrationer på 10 mg/m 3 og derover målt ved den aktuelle driftsstilstand give alarm til driftspersonalet. Produktionen af asfalt skal herefter standses senest ved afslutningen af den igangværende batch eller produktion. Inden genoptagelsen af produktionen skal støvfiltret kontrolleres for utætheder, og fejl skal udbedres. Præstationskontrol 50. Senest 6 måneder fra endelig godkendelse, dvs. senest den xx.xx 2010, skal virksomheden ved præstationskontrol foretage 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 13 er overholdt. For anlæg fyret med fuelolie skal der ikke måles for tungmetaller, hvis leverandøren på grundlag af fueloliens sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne. Målingerne for støv kan kombineres med kalibreringsmålinger af støvmåleren. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift med maksimalt indhold af genbrugsasfalt). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til Roskilde Kommune senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan Roskilde Kommune kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højest 1 gang årligt. Samtidig hermed skal der til Roskilde Kommune indsendes en OML-beregning der dokumenterer, at afkasthøjden fra afkast S1 er tilstrækkelig høj til, at B-værdierne for hhv. Ni og Cr er overholdt. 51. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 13 anses for overholdt, når gennemsnittet af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne. 52. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 16/42

17 Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder. Navn Parameter Metodeblad nr.* Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas Støv NO x CO PAH Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb Hg Lugt MEL-02 MEL-03 MEL-06 MEL-10 MEL-08a MEL-08b MEL-13 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Kontrol af forsinkelses- og sedimentationsbassin 53. Virksomheden skal ved hver tømning (opskrabning af sedimenteret materiale) foretage visuel inspektion af bund og sider med henblik på kontrol for revner og utætheder. 54. Virksomheden skal foretage en visuel inspektion af bund og sider mindst en gang hvert 5. år med henblik på kontrol for revner og utætheder. 55. Ved konstatering af revnedannelse og utætheder skal virksomheden senest 2 måneder efter konstateringen sende en redegørelse til tilsynsmyndigheden inkl. dokumentation for udbedringer. 56. Driftsjournal over inspektion for revnedannelse og utætheder skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden Driftsjournal 57. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Registrering af støvmålerens signal som 5 minutters middelværdier samt dato og tidspunkt for udløste alarmer. Tid fra alarmen til produktionsstoppet angives tillige. Der skal gøres rede for årsagen til alarmen, og hvad der gøres for at undgå alarmer fremover. Eventuelt konstaterede utætheder eller andre fejl på støvfiltre noteres, herunder foretagne foranstaltninger til udbedring heraf. Dato for eftersyn af filtre til rensning af røggas fra tørretromler og tromleblandere, afsug fra varmeelevator og blandetårn, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale. Dato for eftersyn af støvfiltre på filter/filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer, herunder oplysninger om fejl eller om udskiftning af filtre og dato for eftersyn og funktionsafprøvning af kontrolforanstaltninger til sikring mod overfyldning og overtryk under fyldning af siloer, herunder oplysninger om udført vedligeholdelse på disse kontrolforanstaltninger. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 17/42

18 Dato for kalibrering af støvmåler, service og vedligeholdelse (inklusiv rengøring), herunder oplysninger om eventuelt observerede korrektioner og fejl. Dato for serviceeftersyn og eventuel indregulering af brændere på tørretromler tromleblandere. Service- og indreguleringsrapporter på brændere på tørretromler og tromleblandere skal opbevares sammen med driftsjournalen. Dato for inspektion af tanke med bitumenemulsion, fuel- og fyringsolie samt registrering af resultatet af inspektionen, herunder eventuelle foretagne foranstaltninger. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, hvor der opbevares bitumenopløsning, fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier, farligt affald samt øvrige olieprodukter, bortset fra bitumen og bitumenemulsion samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. Registrering af alle væsentlige spild af kemikalier, olieprodukter og farligt affald samt anslået mængde og oprydningsmåde. Hvilke dage og klokkeslæt, virksomheden producerer før kl , jf. vilkår 20 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelige for Roskilde Kommune Ophør af virksomhedsdrift 58. Virksomheden skal senest 6 måneder efter endelig godkendelse, dvs. senest den xx.xx 2010 fremsende en redegørelse om, hvilke foranstaltninger virksomheden har til hensigt at foretage, i tilfælde af virksomhedsophør. Redegørelsen skal indeholde de foranstaltningerne der skal foretages, for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 18/42

19 5. Miljøteknisk redegørelse Efterfølgende miljøtekniske redegørelse er en kopi af den fremsendte ansøgning, dateret den 14.januar Denne ansøgning er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 13/12/2006, afsnit 9 og følger litreringen heri. A. Ansøger og ejerforhold 1. Ansøger: Munck Asfalt a/s Slipshavnsvej Nyborg Tlf.: Virksomheden: Munck Asfalt a/s Lyngageren Roskilde Tlf.: CVR-nummer: P-nummer: Matrikelnr: 5a, 5e og 5g, Svogerslev by i Roskilde Kommune. 3. Ejeren af ejendommen: Tarco Ejendom nr. 1 ApS Slipshavnsvej Nyborg Tlf.: CVR nr.: P-nummer: Kontaktperson: Peter Miklos Munck Asfalt a/s Ridderstien Årup Tlf.: B. Oplysninger om virksomhedens art 5. Hovedaktivitet: Produktion af asfalt og tilknyttede aktiviteter, listepunkt C202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. 6-7 Der ansøges om en ny samlet miljøgodkendelse til fortsat produktion af asfalt på den eksisterende virksomhed i Svogerslev. Virksomheden består af et asfaltanlæg og et knuseri samt råvarelager/oplagspladser. Der er desuden tilknyttet et driftslaboratorium og et reparationsværksted samt oplag af entreprenørmateriel. Virksomheden er på ansøgningstidspunktet omfattet af følgende godkendelser og tilladelser med tilhørende forlængelser: Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 19/42

20 Tilladelse til råstofindvinding pr. 21. januar Senest forlænget pr. 22. december Samlet miljøgodkendelse pr. 23. december Senest forlænget pr. 23. januar Tilladelse til bortledning af grundvand pr. 22. januar Senest forlænget pr. 4. august Tilladelse til udledning af grundvand pr. 29. januar Senest forlænget pr. 8. juli Oparbejdning af bagharp pr. 22. maj Senest forlænget pr. 23. januar I miljøgodkendelserne er der givet tilladelse til afledning af renset overfladespildevand til Skovbækken. C. Oplysninger om etablering 8-9. Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige udvidelser eller ændringer D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid 10. Oversigtsplan over virksomhedens placering fremgår af vedlagte tegning nr Ved lokaliseringen af virksomheden har en række forhold været afgørende, bl.a.: Virksomhedens art stiller krav til en geografisk placering, som giver mulighed for betjening af kunderne under hensyntagen til minimering af energiforbrug i forbindelse med transport og kortest mulige transporttid for bevarelse af produkternes temperatur (kvalitet). Påvirkningen af lokal infrastruktur minimeres ved kort afstand til overordnede transportkorridorer (motorveje/hovedveje). Arealbehovet til virksomhedens samlede aktivitet er ca m 2. Placeringen under omgivende terræn og beplantede jordvolde omkring produktionsarealet giver en god afskærmning for udbredelsen af støj og minimerer påvirkningen af landskabet. Området er i lokalplan 399 udlagt til vejmaterialefabrik. 12. Asfaltproduktionen er meget sæsonafhængig. Den største del af produktionen foregår i perioden april til december. Asfaltanlæggets normale driftstid er: Hverdage Lørdage Knuseriets normale driftstid er: Hverdage Lørdage På grund af samfundets stigende behov for sikring af fremkommeligheden på vejnettet stiller Vejdirektoratet og kommunerne i stigende grad krav om udførelse af asfaltarbejder udenfor dagtid. Da den varme asfalt har begrænset holdbarhed stiller dette i stigende grad krav til produktion udenfor den normale driftstid. For asfaltanlægget kan der derfor være behov for drift udenfor den anførte normale driftstid på hverdage, på lørdage samt på søn- og helligdage. 13. Al til- og frakørsel sker via Lyngageren. Under udkørsel anviser virksomheden køretøjer med totalvægt over 3500 kg at køre i retning mod Lindenborgvej (rute 155) for at minimere trafikbelastning på Ledreborg Allé. Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s, Lyngageren 63, 4000 Roskilde Side 20/42

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere