Forord Indledning Undersøgelsens design og metode Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes udbytte af APV... 9 Årsager til ikke at udarbejde en APV Bilag

3 3 Forord Det har siden begyndelsen af 1990 erne været lovpligtigt for alle virksomheder med medarbejdere at gennemføre en skriftlig arbejdspladsvurdering. APV en har til formål at sikre, at virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer og at der sker et systematisk og løbende arbejde med henblik på at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Den borgerlige regering har siden sin tiltrædelse forsøgt at fjerne APV-kravet for de små virksomheder med færre end 10 ansatte. Regeringen er af den opfattelse, at små virksomheder har særlige evner for uformaliseret dialog mellem ledelse og ansatte, og at man sagtens kan tale sig til rette om løsningen af dagligdagens arbejdsmiljøproblemer uden formelle krav til organisation og skriftlighed. Det var med denne begrundelse, at den borgerlige regering fjernede kravet om SiO-pligt for små virksomheder med færre end 10 ansatte, og det var med samme begrundelse, at regeringen allerede ved sin tiltræden første gang forsøgte at fjerne APV-kravet for de små virksomheder. På trods af manglende dokumentation for de arbejdsmiljømæssige gevinster lykkedes det regeringen at fjerne SiO-kravet for de små virksomheder med færre end 10 ansatte. På APV-området gik den imidlertid ikke, idet regeringen måtte erkende, at den trods alt ikke kunne sætte sig ud over EU-reglerne på området, hvorfor regeringen måtte trække forslaget tilbage. Så let giver en borgerlig regering imidlertid ikke op. Er forslaget i strid med lovgivning og regler, er det da naturligt at forsøge at lave reglerne om. På Erhvervsministeriets initiativ har regeringen derfor anmodet om at få rammedirektivet på EU-kommissionens regelforenklingsprogram; hvilket er lykkedes. EU-kommissionen vedtog i begyndelsen af 2003 at se nærmere på Rammedirektivet, hvilket imidlertid ikke er ensbetydende med, at der rent faktisk vil ske ændringer. Denne gang er regeringens argumentation bygget op om, at udarbejdelsen af en skriftlig APV udgør en unødig og for stor administrativ byrde for de små virksomheder. Regeringen har på baggrund af en rapport udarbejdet af Erhvervs- og Økonomiministeriet konstateret, at udarbejdelsen af en skriftlig APV er den femte største byrde, og langt mere byrdefuld end eksempelvis skatteregnskaber, kørselsregnskaber og indberetning og betaling af afgifter. Der er dog ikke klarhed over, hvor omfattende de administrative byrder er, og hermed heller ikke klarhed over, hvor store lettelser en fjernelse af lovkravet for de små virksomheder vil være. Således udtaler beskæftigelsesministeren i arbejdsmarkedsudvalget: Jeg har fået oplyst, at der ikke foreligger dokumentation for, hvor store administrative byrder mindre virksomheder pålægges i forbindelse med APV-arbejdet. Man kunne læ ne sig tilbage og træ kke på skuldrene. Sagen er imidlertid for vigtig til det, og LO har derfor sat en unders gelse i gang af, hvor mange ressourcer virksomhederne reelt anvender på at udarbejde en skriftlig APV. Gallup har for LO interviewet et repræ -

4 sentativt udsnit af alle danske virksomheder, med deltagelse af 700 ledere og 700 medarbejdere. Resultaterne af analysen foreligger nu og dokumenterer at regeringen er på gale veje: Mere end 80 procent af de små virksomheder kan ikke pege på problemer i forbindelse med udarbejdelsen af en APV. Tidsforbruget er til at overse, ikke mindst for de små virksomheder, hvor man vil fjerne skriftelighedskravet. Her gæ lder det, at 60 pct. af virksomhederne bruger mindre end 1 dag på at udarbejde APV en, og at kun 7 pct. af de små virksomheder bruger mere end 3 arbejdsdage på at udarbejde APV en. Ydermere oplever 7 ud af 10 virksomheder, at APV en medvirker til at forbedre arbejdsmilj et, og en betydelig del af virksomhederne oplever, at dialog og samarbejde mellem ledelse og ansatte styrkes gennem APV-arbejdet. Endelig viser analysen, at over halvdelen af virksomhederne vil fortsæ tte med at udarbejde APV er selv om lovkravet fjernes og man stilles helt frit. Problemet er imidlertid, at de virksomheder, der givet vil væ lge APV-arbejdet fra, er de virksomheder, hvor behovet for en fokuseret og arbejdsmilj forebyggende indsats er st rst. Erfaringerne fra BST-analysen, som LO tidligere i å r har få et udarbejdet, viser, at det isæ r er de virksomheder, der ikke prioriterer arbejdsmilj et, som vil væ lge BST fra i det jeblik det ikke læ ngere er et lovkrav at væ re tilsluttet. Det er næ rliggende at antage, at det samme vil ske på APV-områ det, og at arbejdsmilj arbejdet derfor nedtones på de virksomheder, hvor behovet for en indsats er st rst og mest presserende, og hvor denne analyse har dokumenteret, at der via APV-arbejdet rent faktisk sker en ræ kke forbedringer på arbejdsmilj områ det. Jeg vil derfor anbefale beskæ ftigelsesministeren at læ se denne rapport, og genoverveje sin stillingtagen. Bortset fra ideologiske overtoner er der ingen sund fornuft i at fjerne APV-kravet i de små virksomheder. En fjernelse af lovkravet vil indebæ re, at de virksomheder, der i sæ rlig grad har behov for at arbejde med det forebyggende arbejdsmilj - arbejde vil afholde sig fra det, og hermed vil der ikke ske de forbedringer af arbejdsmilj et som der i rigtig mange tilfæ lde er så hå rdt brug for. LO vil gerne medvirke til at diskutere justeringer og forbedringer af APV-ordningen. Vi er opmæ rksomme på, at der bl.a. kan væ re behov for at se på, hvordan APV-arbejdet i h jere grad kan styrke indsatsen inden for det psykiske arbejdsmilj, ligesom der kan væ re behov for at se på og tage ved læ re af de offentlige virksomheders erfaringer med APV, idet de tilsyneladende arbejder mere systematisk med APV-udarbejdelsen. Lad os dr fte det og finde nye l sninger, frem for simple nedskæ ringer baseret på ideologi, gammel vanetæ nkning og mangel på dokumentation af den reelle nyttevæ rdi. 4 Marie-Louise Knuppert LO-sekretæ r

5 5 Indledning Kravet om skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) blev indf rt i Danmark i starten af 1990 erne. Årsagen var EU s rammedirektiv fra 1989, hvor der stilles krav om, at arbejdsgivere skal vurdere risici på arbejdspladsen og efterf lgende træ ffe foranstaltninger for at sikre de ansattes sundhed sikkerhed. Regeringen og arbejdsgiversiden nsker nu dette krav ophæ vet for virksomheder med under 10 ansatte. Argumentet er, at den skriftlige APV er den femte st rste administrative byrde sæ rligt for de små danske virksomheder. F r denne unders gelse har der ikke foreligget dokumentation for, hvor store administrative byrder den lovpligtige APV reelt på læ gger virksomheder med mindre end 10 ansatte. Arbejdsmilj rå dets Service Center (ASC) udgav i 1999 rapporten APV undervejs. Denne rapport belyser dog ikke, hvilket ressourceforbrug de danske virksomheder har i forbindelse med APV-arbejdet. Arbejdstilsynets har i å r udgivet rapporten Overvå gning 2001 udviklingstendenser i arbejdsmilj et for de syv visioner i handlingsprogrammet om et rent arbejdsmilj å r Heri præ senteres blandt andet oplysninger om danske virksomheders brug af APV. Unders gelsen viser dog ikke, hvorvidt den skriftlige APV reelt kan betragtes som en omfattende administrativ byrde. Virksomhederne er hverken blevet spurgt om deres ressourceforbrug eller deres udbytte af at gennemf re en skriftlig APV. LO har derfor bedt Gallup unders ge, hvorvidt de danske virksomheder oplever APVarbejdet som en omfattende administrativ byrde. Undersøgelsens design og metode APV-unders gelsen er repræ sentativ for danske virksomheder med ansatte. Den er gennemf rt som en interviewunders gelse baseret på 1400 telefoninterview med virksomheder, der har gennemf rt en APV og 489 telefoninterview med virksomheder, der ikke har gennemf rt en APV. Der er foretaget telefoninterview med henholdsvis ledelses- og medarbejderrepræ sentanter. Grundlæ ggende er der stor overensstemmelse mellem ledelses- og medarbejderrepræ sentanternes besvarelser. Derfor har vi af fremstillingsmæ ssige å rsager valgt kun at præ sentere ledelsesrepræ sentanternes besvarelser her. Markante forskelle i ledernes og medarbejdernes besvarelser vil imidlertid blive fremhæ vet.

6 6 Danske virksomheders arbejde med APV Den skriftlige Arbejdspladsvurdering er efterhå nden en integreret del af arbejdsmilj - arbejdet på de danske virksomheder. Unders gelsen viser, at 77 % af virksomhederne har gennemf rt en skriftlig APV. Det er et h jt tal sammenlignet med det tal Arbejdsmilj rå dets Service Center fremlagde i rapporten APV Undervejs fra 1999, hvor kun 16 % havde fæ rdiggjort en APV og 29 % var i gang med at gennemf re den. Tabel 1. Er der udarbejdet en skriftlig APV på virksomheden? Antal ansatte Ja Nej 1-9 ansatte 71 % 29 % ansatte 92 % 8 % ansatte 95 % 5 % 50 + ansatte 98 % 2 % Gennemsnit 77 % 23 % N. 914 ledelsesrepræsentanter fordelt på virksomhedsstørrelse De arbejdsmilj problemer, der tages op i forbindelse med virksomhedernes udarbejdelse af APV varierer meget fra branche til branche. 44 % af virksomhederne er imidlertid enige om, at nogle arbejdsmilj problemer er vanskeligere at tage op i en APV end andre heraf er der en del, der fremhæ ver det psykiske arbejdsmilj som problematisk at indarbejde i den skriftlige APV (se bilag, tabel 1). Unders gelsen viser så ledes, at det psykiske arbejdsmilj udg r et indsatsområ de i det fremtidige arbejde med den skriftlige APV. Det er relevant, at virksomhederne i de kommende å r hjæ lpes til at inkorporere psykosociale risikofaktorer i deres APV. I dette arbejde kan det væ re væ rd at kigge næ rmere på, hvordan de offentlige virksomheder arbejder med psykisk arbejdsmilj i arbejdet med APV, fordi unders gelsen viser, at offentlige arbejdspladser ikke oplever, at det er vanskeligt at beskrive disse risikofaktorer i deres APV. De danske virksomheder arbejder generelt set systematisk med at gennemf re den skriftlige APV. Materialet viser, at 82 % af virksomhederne g r brug af checklister og vejledninger, nå r de udarbejder deres APV. Kigger man næ rmere på tallene i tabel 2 viser de, at de st rste virksomheder arbejder mest systematisk arbejdes der med APV. Forskellen mellem de store og de små virksomheder er imidlertid ikke markant, hvilket vidner om, at også mange små virksomheder arbejder seri st med APV.

7 7 Tabel 2. Har I gjort brug af checklister eller vejledninger i forbindelse med udarbejdelsen af APV? Antal ansatte Ja Nej Ved ikke 1-9 ansatte 80 % 17 % 3 % ansatte 88 % 10 % 2 % ansatte 86 % 13 % 1 % 50 + ansatte 89 % 10 % 1 % Gennemsnit 82 % 15 % 3 % N. 736 ledelsesrepræsentanter fordelt på virksomhedsstørrelse Tabel 3 viser, hvilke vejledninger og checklister de danske virksomheder kender og g r brug af. Her er det væ rd at bemæ rke, at mere end 70 % kender de APV-kortlæ gningsskemaer, som BST har udviklet, og at op imod halvdelen af virksomhederne anvender disse. Det skal her næ vnes, at medarbejderrepræ sentanterne i mindre omfang end ledelsesrepræ sentanterne tilkendegiver, at de har kendskab til og g r brug af BST s kortlæ g- ningsskemaer. I modsæ tning til lederne giver kun godt 60 % af medarbejderne udtryk for, at de kender BST s skemaer, og godt 40 % giver udtryk for, at de har anvendt dem. Denne uoverensstemmelse kan skyldes, at det primæ rt er ledelsen, der beslutter og dermed har kendskab til de væ rkt jer, der g res brug af i virksomhedens arbejde med APV (se bilag, tabel 2). Tabel 3. Kender du og har du anvendt nogen af følgende vejledninger eller checklister? Arbejdstilsynets checklister ATP-vejledninger udarbejdet af BAR APV-kortlægningsskamaer udarbejdet af BST N. 736 ledelsesrepræsentanter Ja, vi har anvendt dem i forbindelse med udarbejdelse af APV Ja, jeg har hørt om dem, men aldrig brugt dem Nej, jeg har aldrig hørt om dem Ved ikke/vil ikke svare 32 % 35 % 27 % 6 % 15 % 28 % 48 % 9 % 48 % 32 % 16 % 5 % Tabel 4 viser, at 46 % af de danske virksomheder anvender ekstern rå dgivning, nå r de skal udarbejde en skriftlig APV. Det vil sige, at udover, at mange virksomheder anvender vejledninger og checklister, nå r de udarbejder en APV, anvender mange også eksterne rå dgivere i forbindelse med gennemf relsen. Dette understreger yderligere, at de danske virksomheder i h j grad arbejder systematisk med APV. Selvom de små virksomheder i mindre grad end de store anvender ekstern rå dgivning i deres APV-arbejde, så viser tallene, at det i den grad er lykkes de små virksomheder at anvende de væ rkt jer, der er til rå dighed, nå r de arbejder med APV.

8 8 Tabel 4. Har I benyttet ekstern rådgivning i udarbejdelsen af APV? Antal ansatte Ja Nej Ved ikke 1-9 ansatte 44 % 54 % 1 % ansatte 47 % 53 % 1 % ansatte 50 % 49 % ansatte 55 % 45 % - Gennemsnit 46 % 53 % 1 % N. 700 ledelsesrepræsentanter fordelt på virksomhedsst rrelse I forbindelse med virksomhedernes brug af ekstern rå dgivning er det sæ rlig interessant, at 64 % af de virksomheder, der benytter ekstern rå dgivning, anvender BST som deres rå dgiver. 64 % er i sig selv et h jt tal, men betragtes det i forhold til, at kun 1/3 af arbejdsmarkedet i dag har BST-pligt, så fremstå r tallet endnu h jere. Unders gelsen viser, at BST har en vigtig funktion i virksomhedernes arbejde med APV. Det skal dog næ vnes, at der i forbindelse med dette sp rgsmå l er en uoverensstemmelse mellem medarbejder- og ledelsesrepræ sentanternes besvarelser. 64 % af lederne giver udtryk for, at virksomheden har anvendt BST som rå dgiver, mens kun 52 % af medarbejderne giver udtryk for dette (se bilag tabel 3). Tabel 5. Hvor har I fået rådgivning fra? Virksomhed Arbejdstilsynet 5 % BST 64 % BAR 2 % Arbejdsgiver organisation 5 % Fagforbund 2 % Privat konsulentfirma 12 % Andre 13 % Ved ikke 1 % N. 337 ledelsesrepræsentanter Ved næ rmere analyse af disse tal viser det sig, at det sæ rligt er tre brancher, der g r brug af BST-rå dgivning i forbindelse med udarbejdelse af APV. 81 % af virksomhederne inden for fremstilling få r deres rå dgivning fra BST, mens 83 % af virksomhederne inden for bygge- og anlæ g og 97 % af virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen g r brug af BST-rå dgivning i deres arbejde med APV (se bilag, tabel 4). Der er tale om tre brancher, der alle har BST-pligt, hvorfor det ikke er overraskende, at virksomheder inden for disse brancher i h j grad g r brug af de ydelser som BST tilbyder, men det indikerer dog, at BST ikke blot er noget virksomhederne betaler til, og derefter ikke anvender. Dette kan ses som endnu et argument for, at BST-pligten ikke skal afskaffes, men snarere udbygges til en st rre del af arbejdsmarkedet, så ledes at det sikres, at flere virksomheder arbejder systematisk med arbejdsmilj i fremtiden eksempelvis ved udarbejdelse af APV.

9 9 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV Det fremgå r af unders gelsen, at det er et beskedent ressourceforbrug, der gå r til udarbejdelse af APV. Unders gelsen viser, at godt halvdelen af de virksomheder, der har udarbejdet en APV, bruger mindre end 1 arbejdsdag på dette arbejde. Tilsvarende er der en gruppe på 14 %, der bruger 4 arbejdsdage eller mere på at gennemf re en APV. Der er altså ikke noget i disse tal, der indikerer, at den lovpligtige APV udg r en stor administrativ byrde for de danske virksomheder. Tabel 6. Hvor meget arbejdstid bruger ledelsen og medarbejdere tilsammen på at skrive APV en ned? Antal ansatte 1 arbejdsdag eller mindre 2-3 arbejdsdage 4-5 arbejdsdage Mere Ved ikke 1-9 ansatte 60 % 23 % 4 % 3 % 9 % ansatte ansatte 43 % 29 % 9 % 12 % 7 % 33 % 30 % 10 % 21 % 6 % 50 + ansatte 17 % 20 % 15 % 33 % 14 % Gennemsnit 53 % 24 % 6 % 8 % 9 % N 700 ledelsesrepræsentanter fordelt på virksomhedsst rrelse Det er markant, at det navnlig er de st rre virksomheder, der bruger meget tid på at udarbejde en APV så ledes bruger næ sten halvdelen af virksomheder med over 50 ansatte 4 arbejdsdage eller mere på at udarbejde en APV. Tilsvarende bruger kun 7 % af de små virksomheder med under 10 ansatte 4 arbejdsdage eller derover, mens 60 % anvender mindre end en arbejdsdag på APV-arbejdet. Der er så ledes ikke tale om, at den lovpligtige APV udg r en st rre administrativ byrde for de små virksomheder så dan som regeringen fremlæ gger det. Det kan derfor diskuteres, hvor stor en lettelse, der vil ligge i at afskaffe skriftlighedskravet for de virksomheder, der har under 10 ansatte. Unders gelsen viser ligeledes, at virksomhederne forventer, at de vil kunne spare tid næ ste gang der skal gennemf res en APV, og at ressourceforbruget derfor vil falde i de kommende å r. Kun ganske få virksomheder (4 %) regner med at skulle bruge mere tid på at udarbejde en APV næ ste gang. 41 % mener, at de næ ste gang vil bruge mindre tid, mens 50 % regner med, at de skal bruge den samme tid. Dette understreger, at den skriftlige APV heller ikke i fremtiden vil udg re en stor administrativ byrde for de danske virksomheder. Tabel 7. Regner I med at bruge mere, mindre eller samme tid næste gang? Antal ansatte Mere tid Mindre tid Samme tid Ved ikke 1-9 ansatte 3 % 41 % 50 % 6 % ansatte 4 % 42 % 49 % 5 % ansatte 5 % 39 % 50 % 5 % 50 + ansatte 7 % 37 % 48 % 8 % Gennemsnit 4 % 41 % 50 % 6 %

10 10 N. 700 ledelsesrepræsentanter fordelt på virksomhedsst rrelse At virksomhederne oplever ressourceforbruget som beskedent viser sig ligeledes ved, at 79 % af virksomhederne slet ikke kan pege på problemer i forbindelse med udarbejdelsen af APV. Det er i den sammenhæ ng væ rd at bemæ rke, at 81 % af virksomheder med 1-9 ansatte ikke kan pege på et eneste problem forbundet med, at gennemf re en APV. Der er altså ikke dokumentation for, at det sæ rligt er de små virksomheder, der oplever arbejdet med APV som problematisk; tvæ rtimod. Tabel 8. Har I oplevet problemer i forbindelse med udarbejdelsen af APV? Antal ansatte Nej slet ikke Ja men få problemer Ja nogle problemer Ja mange problemer Ved ikke 1-9 ansatte 81 % 11 % 4 % 3 % ansatte 75 % 18 % 4 % 1 % 1 % ansatte 75 % 17 % 5 % 1 % 2 % 50 + ansatte 65 % 27 % 6 % 1 % 2 % Gennemsnit 79 % 13 % 5 % 3 % - N. 700 ledelsesrepræsentanter fordelt på virksomhedsst rrelse Danske virksomhedernes udbytte af APV Den lovpligtige APV har til formå l at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed, og det er derfor glæ deligt, at den overvejende del af virksomhederne oplever, at APV direkte medvirker til at forbedre arbejdsmilj et, og dermed tjener sit formå l. Mere end 70 % af de danske virksomheder har svaret bekræ ftende på mindst et af de positive udsagn i tabel 9, og giver dermed udtryk for, at APV har haft en positiv effekt på arbejdsmilj et. Det fremgå r af unders gelsen, at APV medvirker til, at flere arbejdsmilj problemer l ses så vel de små som de store og at det medvirker til at skabe et mere fremadrettet arbejdsmilj arbejde på en stor del af de danske virksomheder. Det er her væ rd at næ vne, at medarbejderrepræ sentanterne vurderer effekten af APV noget h jere end ledelsesrepræ - sentanterne. Eksempelvis vurderer medarbejderne i 42 % af tilfæ ldene, at APV medvirker til, at der bliver l st flere arbejdsmilj problemer og 43 % vurderer, at udarbejdelsen af en APV betyder, at der bliver taget fat om de alvorlige arbejdsmilj problemer (se bilag, tabel 5). Der er dog samtidig 30 % af virksomhederne, der ikke mener, at arbejdet med APV har betydning for arbejdsmilj et. Det kan der væ re flere grunde til. Nogle virksomheder har må ske lige gennemf rt deres APV og har derfor endnu ikke opnå et effekten af arbejdet. Andre har må ske ikke fulgt op på den skriftlige APV, og har derfor ikke opnå et den n- skede effekt.

11 11 Tabel 9. Hvilken betydning har udarbejdelsen af APV haft for arbejdsmiljøet? Virksomhed Der er blevet l st flere arbejdsmilj problemer 29 % Der foregår et mere fremadrettet arbejdsmilj arbejde 37 % Vi får l st mange små arbejdsmilj problemer 41 % Vi får taget fat om de alvorlige arbejdsmilj problemer 28 % Anden positiv betydning 22 % Negativ betydning 4 % Ingen betydning 30 % Ved ikke/vil ikke svare 3 % N.700 ledelsesrepræsentanter Tabel 10 viser, at en afledt effekt ved APV-arbejdet er, at dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere forbedres på 39 % af virksomhederne. Dette er et meget interessant resultat, nå r det tages i betragtning, at en af forudsæ tningerne for et velfungerende arbejdsmilj arbejde er en god dialog mellem medarbejdere og ledelse. Det må derfor siges, at en forbedret dialog er en meget positiv sidegevinst ved APV-arbejdet. Tabel 10. Har udarbejdelsen af APV forbedret dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere? Virksomhed Ja 39 % Nej 55 % Ved ikke 6 % N. 700 ledelsesrepræsentanter En anden interessant konklusion er, at 50 % af de danske virksomheder anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig APV også selvom det ikke læ ngere er lovpligtigt. Det tal underbygger, at en stor del af virksomhederne har en positiv vurdering af væ rdien ved APV og indikerer, at APV ikke opleves som en på tvungen administrativ byrde. Det skal næ v- nes, at medarbejderrepræ sentanterne i langt h jere grad end ledelsesrepræ sentanterne anbefaler, at der fremover udarbejdes en skriftlig APV også selvom det ikke læ ngere er lovpligtigt. 68 % af medarbejderne anbefaler en fortsat brug af APV, mens dette kun er tilfæ ldet for 50 % af ledelsesrepræ sentanterne (se bilag tabel 6). Tabel 11. Ville du anbefale, at der blev udarbejdet en skriftlig APV, hvis det ikke længere var lovpligtigt? Virksomhed Ja 50 % Nej 46 % Ved ikke 3 % N. 700 ledelsesrepræsentanter Det er tidligere fremgå et, at virksomhedernes tidsmæ ssige ressourceforbrug forbundet med udarbejdelsen af APV en er relativt begræ nset, og at langt hovedparten af virksomhederne slet ikke ser nogen problemer forbundet med udarbejdelsen af en APV. Yder-

12 mere har denne analyse også vist, at mere end 70 pct. af virksomhederne oplever, at APV-udarbejdelsen har medvirket til at forbedre arbejdsmilj et, mens knap 40 pct. af virksomhederne oplever, at APV-arbejdet har medvirket til at forbedre dialogen mellem ledelse og medarbejdere. Set i sammenhæ ng, vil det derfor væ re uhensigtsmæ ssigt at fjerne lovkravet om skriftlige APV er for de små virksomheder med fæ rre end 10 ansatte, idet der ligger en reel risiko for, at APV-arbejdet f rst og fremmest vil blive valgt fra i de virksomheder, hvor behovet for en fokuseret arbejdsmilj indsats er st rst. De virksomheder, der i forvejen er opmæ rksomme på behovet for en arbejdsmilj forebyggende indsats, er givet de samme virksomheder, som vil fortsæ tte med at udarbejde APV er. Erfaringerne fra BST-analysen, som LO tidligere i å r har få et udarbejdet, viser, at det isæ r er de virksomheder, der ikke prioriterer arbejdsmilj et, som vil væ lge BST fra i det jeblik det ikke læ ngere er et lovkrav at væ re tilsluttet. Det er næ rliggende at antage, at det samme vil ske på APV-områ det, og at arbejdsmilj arbejdet derfor nedtones på de virksomheder, hvor behovet for en indsats er st rst og mest presserende, og hvor denne analyse har dokumenteret, at der via APV-arbejdet rent faktisk sker en ræ kke forbedringer på arbejdsmilj områ det. Ved en næ rmere analyse af tallene i tabel 9, 10 og 11 viser det sig, at jo st rre virksomheden er, jo mere positivt opleves effekten af virksomhedernes arbejde med APV (se bilag, tabel 7,8 og 9). De små virksomheder opnå r så ledes ikke det samme udbytte af deres arbejde med APV som de store. Det kunne i fremtiden væ re interessant kvalitativt at unders ge, hvorfor de små virksomheder ikke opnå r ligeså gode effekter med deres arbejde med APV, og hvordan der kan arbejdes med at forbedre dette. Det er i den sammenhæ ng væ rd at bemæ rke, at de store virksomheder med mere end 50 ansatte har opnå et et stort udbytte af deres arbejde med APV. Ved at kigge næ rmere på, hvordan disse virksomheder arbejder med APV kan der så ledes indhentes erfaringer, der eventuelt kan hjæ lpe de små virksomheder til at opnå st rre effekt. 12 Årsager til ikke at udarbejde en APV 23 % af de danske virksomheder har ikke udarbejdet en APV (jvf. tabel 1). Det er interessant, at kun meget få af disse virksomheder begrunder det ud fra et ressourcemæ ssigt synspunkt. Det er altså ikke fordi APV opleves som en administrativ byrde, at nogle virksomheder undlader at udarbejde en APV. 41 % af virksomhederne begrunder det med, at de er en lille virksomhed, der l bende dr fter behovet for arbejdsmilj forbedringer og derfor ikke beh ver at gennemf re en skriftlig APV.

13 13 Tabel 12. Hvorfor er der ikke udarbejdet en APV på virksomheden? Virksomhed Vi vidste ikke, det var et krav 4 % Vi har aldring h rt om APV 11 % Vi er i gang med at gennemf re en APV 10 % Ledelsen finder det for tids og ressourcekrævende 5 % Ledelsen mener ikke det vil forbedre arbejdsmilj et 4 % Ledelsen finder ikke, at der er behov for en skriftlig APV Medarbejderne finder det for tids og ressourcekrævende Medarbejderne mener ikke det vil forbedre arbejdsmilj et Medarbejderne finder ikke, at der er behov for en skriftlig APV Vi er så lille en virksomhed, at vi l bende dr fter behovet for arbejdsmilj forbedringer 5 % - 3 % 3 % 41 % Andet 23 % Ved ikke 8 % N. 214 ledelsesrepræ sentanter I Danmark er der ikke foretaget unders gelser, der kan bekræ fte, at et uformelt arbejdsmilj arbejde er tilstræ kkeligt for at opnå et sundt og sikkert arbejdsmilj på de små virksomheder. Dette på trods af, at det ofte er antagelsen. I Arbejdstilsynets rapport overvå gning 2001 er der tvæ rtimod meget, der tyder på, at der på de små virksomheder arbejdes mindre med forebyggende og forbedrende indsatser, hvilket må siges at væ re en f rste betingelse for at opnå et sundt og sikkert arbejdsmilj. Rapporten viser, at de små virksomheder i mindre omfang end de st rre har: En daglig leder af arbejdsmilj arbejdet Gennemf rt en APV Prioriteret hvilke arbejdsmilj problemer, der skal l ses Udarbejdet handlingsplaner til l sning af arbejdsmilj problemer En skriftlig arbejdsmilj politik Der er også meget, der tyder på, at selve arbejdsmilj et er ringere på de små virksomheder end på de st rre. Rapporten viser eksempelvis, at de små virksomheder skiller sig ud ved at have relativt store problemer med tunge l ft og en meget begræ nset indsats for at reducere denne risiko, og at de giver en mindre positiv vurdering af det psykiske arbejdsmilj end de store virksomheder. Desuden er der en stor del af de små virksomheder, der arbejder med faremæ rkede kemikalier, der har et ringe kendskab til kemiske arbejdsmilj risici, og som ikke har gjort en indsats for at reducere dem.

14 Forestillingen om, at de små virksomheder kan klare sig med en uformel organisering af arbejdsmilj arbejdet er så ledes ikke dokumenteret. En svensk rapport; Formalisering som hinder och möjlighet i små företag beskæ ftiger sig med den selvforstå else, de små virksomheder har i forhold til deres arbejde med arbejdsmilj. Det må formodes, at resultaterne fra denne rapport til en vis grad kan overf res til danske forhold, idet det svenske arbejdsmarked på mange må der ligner det danske. Rapporten viser, at de små svenske virksomheder på lige fod med de danske har en forestilling om, at det ikke er n dvendigt at arbejde systematisk med arbejdsmilj, fordi de taler om tingene, nå r de opstå r. Samtidig viser den også, at dette ikke stemmer overens med virkeligheden at arbejdsmilj problemer ikke dr ftes l bende og at det derfor også er n dvendigt, at de små virksomheder arbejder systematisk med arbejdsmilj. Der er altså noget, der tyder på, at der skal sæ ttes nogle initiativer i gang, der sikrer, at flere af de små virksomheder i fremtiden arbejder mere systematisk med arbejdsmilj og her kan APV væ re et nyttigt væ rkt j. 14

15 15 Bilag 1 Tabel 1. Hvilke arbejdsmiljøtemaer er vanskeligere at indarbejde i den skriftlige APV? Virksomhed Psykisk arbejdsmilj 49 % Ulykker - Kulde og træ k 2 % Tunge l ft 4 % Ensidigt Gentaget Arbejde 2 % St j 1 % Indeklima 6 % Kemi 3 % Andet 16 % Ved ikke 19 % N. 308 ledelsesrepræ sentanter Tabel 2. Kender du og har du anvendt nogen af følgende vejledninger eller checklister? Ja, vi har anvendt dem i forbindelse med udarbejdelse af APV Ja, jeg har h rt om dem, men aldrig brugt dem Nej, jeg har aldrig h rt om dem Ved ikke Arbejdstilsynets checklister ATP-vejledninger udarbejdet af BAR APV-kortlæ gningsskamaer udarbejdet af BST 35 % 34 % 26 % 6 % 15 % 18 % 58 % 9 % 42 % 20 % 32 % 5 % N. 700 medarbejderrepræ sentanter Tabel 3. Hvor har I få et rå dgivning fra? Virksomhed Arbejdstilsynet 4 % BST 52 % Arbejdsgiver organisation 3 % Fagforbund 13 % Privat konsulentfirma 20 % Andre 12 % Ved ikke 4 % N. 290 medarbejderrepræ sentanter

16 16 Tabel 4. Hvor har I få et rå dgivning fra? Brancher Konsulentfirma Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlæ gsvirksomhed Handelsog reparations-virksomhed Hotel- og restaurationsvirksomhe d Servicevirksomhed Arbejds -tilsynet BST BAR Arbejdsgiver organisation Fagforbund Andr e 12 % 80 % - 1 % - 3 % 6 % % - 1 % - 19 % - - Ved ikke 1 % 62 % - 8 % 6 % 16 % 14 % 1 % - 96 % % 1 % 47 % 1 % 4 % 1 % 8 % 42 % - 8 % 62 % - 2 % 4 % 7 % 25 % 3 % Andre 13 % 28 % 13 % 14 % - 14 % 18 % - Offentlig virksomhed Gennemsnit/i alt 5 % 64 % 2 % 5 % 2 % 12 % 13 % 1 % N.337 ledelsesrepræ sentanter fordelt på branche Tabel 5. Hvilken betydning for arbejdsmiljøet mener du, at udarbejdelsen af den skriftlige APV har haft? Virksomhed Der er blevet l st flere arbejdsmilj problemer 42 % Der foregå r et mere fremadrettet arbejdsmilj arbejde 45 % Vi få r l st mange små arbejdsmilj problemer 55 % Vi få r taget fat om de alvorlige arbejdsmilj problemer 43 % Anden positiv betydning 19 % Negativ betydning 5 % Ingen betydning 18 % Ved ikke/vil ikke svare 1 % N.700 medarbejderrepræ sentanter Tabel 6. Ville du anbefale, at der blev udarbejdet en skriftlig APV, hvis det ikke længere var lovpligtigt? Virksomhed Ja 68 % Nej 29 % Ved ikke 4 % N. 700 medarbejderrepræ sentanter

17 17

18 18 Tabel 7. Hvilken betydning har udarbejdelsen af APV haft for arbejdsmiljøet? Der er blevet l st flere arbejdsmilj - problemer Der foregå r et mere fremadrettet arbejdsmilj arbejde Vi få r l st mange små arbejdsmilj - problemer Vi få r taget fat om de alvorlige arbejdsmilj problemer 1-9 ansatte ansatte ansatte 50 + ansatte 22 % 42 % 48 % 57 % 28 % 61 % 61 % 65 % 34 % 54 % 60 % 67 % 21 % 44 % 46 % 51 % Anden positiv betydning 19 % 29 % 28 % 33 % Negativ betydning 3 % 7 % 6 % 8 % Ingen betydning 37 % 12 % 14 % 7 % Ved ikke/vil ikke svare 3 % 1 % - 2 % N.700 ledelsesrepræ sentanter fordelt på virksomhedsst rrelse Tabel 8. Har udarbejdelsen af APV forbedret dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejder? Antal ansatte Ja Nej Ved ikke 1-9 ansatte 36 % 58 % 7 % ansatte 45 % 49 % 6 % ansatte 46 % 49 % 5 % 50 + ansatte 54 % 42 % 4 % Gennemsnit 39 % 55 % 6 % N. 700 ledelsesrepræ sentanter fordelt på virksomhedsst rrelse Tabel 9. Ville du anbefale, at der blev udarbejdet en skriftlig APV, hvis det ikke var lovpligtigt? Antal ansatte Ja Nej Ved ikke 1-9 ansatte 43 % 53 % 3 % ansatte 65 % 32 % 3 % ansatte 66 % 31 % 3 % 50 + ansatte 81 % 17 % 2 % Gennemsnit 50 % 46 % 3 % N. 700 ledelsesrepræ sentanter fordelt på virksomhedsst rrelse

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Alle 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 Bilagsfigurer Skoleomr det Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 (6) (7) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Note: Opgłrelserne for 7-byerne

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

%HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU

%HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU %HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU /RYIRUVODJHWVLQGKROG Formålet med den foreslåede lovændring er at overføre dele af Kirkeministeriets kompetence inden for lov om begravelse og ligbrænding

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Projekt Dobbeltdiagnose - Evaluering

Projekt Dobbeltdiagnose - Evaluering Projekt Dobbeltdiagnose - Evaluering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Projekt Dobbeltdiagnose Skanderborg Kommune - Evaluering Konsulent Jens H ansen Jens.hansen@

Læs mere

Faktureret elsalg (GWh)

Faktureret elsalg (GWh) Notat Elprisstatistik første halvår 217 I nærværende notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår 217. Denne statistik er baseret på indberetninger

Læs mere

DET DANSKE MIRAKEL HVAD KAN VI LÆRE? Oplæg til Forskningspolitisk seminar 3. november 2014

DET DANSKE MIRAKEL HVAD KAN VI LÆRE? Oplæg til Forskningspolitisk seminar 3. november 2014 DET DANSKE MIRAKEL HVAD KAN VI LÆRE? Oplæg til Forskningspolitisk seminar 3. november 2014 Kaare Aagaard Seniorforsker Dansk Center for Forskningsanalyse Aa rhus Universitet DISPOSITION Det danske mirakel

Læs mere

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH .LUNHPLQLVWHULHW Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, DK 1015 København K Tlf.: 33 92 33 90 Fax: 33 92 39 13 e-post: km@km.dk 6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Tillæg I til Lokalplan 04.5 For Frederiksværk Amtsgymnasium Marts 2006 Frederiksværk Kommune Tillæg 1 til lokalplan 04.5 Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv

Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Marts 2012 Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H adsund@ stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen Karen.Jensen@ stab.rm.dk Folkesundhed

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN 0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN %LODJ$ *U Q+DQGOLQJVSODQ IRUSHULRGHQ MDQXDUWLOGHFHPEHU Møldrup Kommunes første Grønne Handlingsplan har to overordnede mål : $WVLNUHDWGHQ*U QQH,QGN EVSROLWLNEOLYHUNHQGWKHU

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så?

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Mona Winther Indholdsfortegnelse Betragtninger om mål 3 Elevforudsætninger 4 Elevmål i elevsprog 5 Aktiviteter

Læs mere

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/3 2016 MARIE BILDE, RAMBØLL OPLÆGGETS INDHOLD Litteraturstudiets formål samt lovgivning i en dansk kontekst

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 2005 Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Arbejdstilsynet København 2005 Udviklingen i arbejdsmiljøet

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001. Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.1 CHS/HJE 9HGU UHQGHIRUVODJWLOORYRPYHMOHGQLQJRPYDOJDIXGGDQQHOVHRJHUKYHUYVDPW

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Hvilket udsagn er du mest enig i?

Hvilket udsagn er du mest enig i? Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 1 Hvilket udsagn er du mest enig i? Arbejdsmiljøreformens virkemidler løfter primært de virksomheder med det dårligste arbejdsmiljø op i

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Hłringssvar vedr. ny styrelsesvedt gt for de kommunale dagtilbud 0-5 r samt forvaltningens indstillinger Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Antal repr

Læs mere

Kommunale stordriftsfordele. - myte eller realitet?

Kommunale stordriftsfordele. - myte eller realitet? Kommunale stordriftsfordele - myte eller realitet? Af Kurt Houlberg, direktør for ECO-Analyse A/S Publiceret i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1/1995, 76. årgang 1995 Nordisk Administrativt Forbund og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer?

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer? Rummelige miljøgodkendelser Lovgivningsmæssige hindringer? Baggrund Retsgrundlaget Rummelighed hindringer eller muligheder? INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

kvalificeres så den får et reelt indhold, - for eksempel i form af en sammenkædning med egentlige arbejdsmiljøregnskaber.

kvalificeres så den får et reelt indhold, - for eksempel i form af en sammenkædning med egentlige arbejdsmiljøregnskaber. Den 16. marts 2004 /2 VK ULQJVVYDURPIRUVODJWLO /RYRP QGULQJDIORY RPDUEHMGVPLOM DIPDUWV Arbejdstilsynet sendte den 4. marts lovforslaget om en ny arbejdsmiljøreform i ekstern høring. Hermed følger LO s

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Fagforeningsuddannelse hæ nger ulø seligt

Fagforeningsuddannelse hæ nger ulø seligt 16 FAG- FORENINGS- UD- DANNELSE en nøgle til fagbevægelsens fremtid? Af Finn M. Sommer Den fordistiske samarbejdspagt etableret efter 2. verdenskrig mellem arbejdsgivere og fagbevægelse er i krise og måske

Læs mere

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 1. Grundejerforeningen Tingager, Mejdal Bestyrelsesmedlem Mads Vistisen Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 Det er med

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Den sv re balance n Side 2

Den sv re balance n Side 2 d - n y t n r. 3 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Den sv re balance n Side 2 "danmark"s hjemmeside skifter udseende n Side 3 Information fra Sygeforsikringen "danmark" NemID giver adgang til dit danmark n Side

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

PIAAC analyse på LO-området

PIAAC analyse på LO-området PIAAC analyse på LO-området Mona Larsen og Anders Rosdahl SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd April 2014 1 Forord Denne rapport belyser færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT

Læs mere

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært!

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Kim Normann Andersen Professor, Department of Digitalization, Copenhagen Business School andersen@cbs.dk Af Ledelseskommissionens 13 teser til bedre offentlig

Læs mere

BØ RNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØ RNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN December 2002 Blad 291 Rekordå rsmø de Lettet og veloplagt minister Undervisningsministeren roser BKF s ledelsesudspil BKF ø nsker en samlet bø rnepolitik 250 medlemmer og gæ ster deltog i BKF s å rsmø

Læs mere

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr.

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr. Notat Udbud af visiteret kørsel Inkl. andre fynske kommuners erfaringer Udarbejdet af: Sagsnummer: Martin Gils Andersen Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: 04-04-2017 Version nr.: 11 00.30.00-S00-2-16

Læs mere

Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015.

Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015. Internt Notat: Udkast Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015. - Udarbejdet af ledelsen i Jobcentret på baggrund af samarbejdet med konsulentfirmaet LG-insight.

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010 Arbejdsplan, 22. januar arbejdsgruppe 1A: Nordiske Byregioner A. Opfølgning af EU s Østersøstrategi I november 2009 afholdt arbejdsgruppen en konference om de to nye Østersøstrategi-dokumenter: - the Long

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere