LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

2 INDHOLD 1. Formål og hovedresultater Om datamaterialet Faggrupper Gennemsnitslønninger Alder, anciennitet og forvaltning Lønforskelle mellem kvinder og mænd for ni faggrupper Beregningsmetode Beregningerne SAS-programmer...16

3 1. Formål og hovedresultater Formålet med dette notat er at beregne lønforskelle mellem kvinder og mænd for ni udvalgte faggrupper i Københavns kommune samt at dokumentere, hvordan disse beregninger er gennemført. Beregningerne munder ud i et nøgletal for hver faggruppe, der angiver lønforskellen mellem mænd og kvinder, når der er taget højde for alder, anciennitet og forvaltning. Nøgletallene skal indgå i kommunens ligestillingsbarometer. Undersøgelsen, der er bestilt og finansieret af Københavns kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF), er udarbejdet af SFI i Afdelingen for Beskæftigelse og Integration. Forskerne bag notatet er forskningsassistent, cand.polit. Anders Bruun Jonassen, forskningsassistent, cand.polit. Lise Sand Ellerbæk og seniorforsker, cand.oecon., ph.d. Mona Larsen, der også har været projektleder for undersøgelsen. Undersøgelsens hovedresultater, dvs. de ni nøgletal fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1. Lønforskelle mellem mænd og kvinder korrigeret for kønsforskelle, hvad angår fordelingen på alder, anciennitet og forvaltning, 2008-tal. Særskilt for ni faggrupper. Kvinders løn som procent af mænds løn. Faggruppe Procent Ansatte på døgninstitutionsområdet 94,8 Akademikere 93,1 Bibliotekarer 102,2 Lærere 96,3 Kontorpersonale 86,6 Ledende syge- og sundhedspersonale 88,3 Ikke-faglærte lønarbejdere 97,0 Specialarbejdere 99,6 Vejledere/undervisere 98,6 2. Om datamaterialet De data, der er anvendt til at gennemføre beregningerne, er udtrukket af Københavns kommunes koncernservice. Det leverede datasæt indeholder oplysninger for året 2008 om personer, der var ansat i Københavns kommune pr. 1/ Vi har afgrænset det leverede datamateriale på følgende måde: Vi har valgt at fokusere beregningerne på de årige. Derfor er personer, der pr. 1/ er under 17 år eller over 64 år fjernet fra datamaterialet. Timelønsbetalte er frasorteret. Det skyldes, at vi ikke ved, hvor mange timer disse personer har arbejdet for den udbetalte timeløn.

4 Personer med færre end 8 og flere end 37 registrerede timer om ugen er frasorteret. Personer med registreret årsløn i 2008 (for ansættelse i Københavns kommune), der er negativ eller nul, er frasorteret. I det følgende redegør vi for udvælgelse af faggrupper og for beregninger af gennemsnitslønninger. Desuden skitserer vi, hvordan de forklarende variabler alder, anciennitet og forvaltning er dannet, grupperet og fordelt for hhv. kvinder og mænd for hver af de ni faggrupper Faggrupper Beregningerne er udført på ni faggrupper, der er udvalgt af Københavns kommune. Faggrupperne er udvalgt på basis af lønklasser. De udvalgte faggrupper og de anvendte lønklasser fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1. Lønklasser anvendt til udvælgelse af faggrupper. Faggruppe Lønklasser Ansatte på døgninstitutionsområdet xxx xxx xxx xxx xxx xxx Akademikere xxx xxx Bibliotekarer xxx Lærere (ekskl. ledere) xxx xxx Kontorpersonale xxx Syge- og sundhedspersonale xxx Ikke-faglærte lønarbejdere xxx xxx Specialarbejdere xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Vejledere/undervisere xxx Tabel 2.2 viser, hvor mange kvinder og mænd, der indgår i beregningerne for de enkelte faggrupper. 3

5 Tabel 2.2. Personer pr. faggruppe i alt og særskilt for kvinder og mænd. Antal. Faggruppe Kvinder Mænd I alt Ansatte på døgninstitution Akademikere Bibliotekarer Lærere Kontorpersonale Ledende syge- og sundhedspersonale Ikke-faglærte lønarbejdere Specialarbejdere Vejledere/undervisere I alt Gennemsnitslønninger Med det formål at gøre det muligt at sammenligne lønninger for personer, der er ansat på forskellige timetal, beregner vi den gennemsnitlige timeløn for alle dem, der indgår i beregningerne. Beregningerne tager udgangspunkt i oplysninger om hhv. månedsløn, der er opgjort ekskl. genetillæg og timenorm. Vi anvender oplysninger om månedslønnen for alle de måneder i 2008, hvor de personer, der indgår i undersøgelsen, har registreret en løn. Timenormen er opgjort pr. 1/ De beregnede gennemsnitlige timelønninger for hver af de ni faggrupper fremgår af tabel 2.3. Det er værd at være opmærksom på, at de beregnede lønninger ikke nødvendigvis afspejler de faktiske. Vi vender tilbage til dette nedenfor. Det skal bemærkes, at der i data findes en række personer, som i enkelte måneder har lønninger, der enten er unormalt høje (fx mere end tre gange så høje som månedslønnen i de øvrige måneder med løn) eller unormalt lave (i flere tilfælde negative). For at sikre, at disse unormale lønninger ikke skævvrider det endelige resultat, har vi valgt at anvende øvre og nedre grænser for den gennemsnitlige timeløn. Københavns kommune har fastsat nedre og øvre grænser for månedslønninger for en fuldtidsansat for de enkelte faggrupper. Disse grænser har vi efterfølgende omregnet til timeløn. For anvendte grænser, se tabel

6 Tabel 2.3. Beregnet gennemsnitlig timeløn for kvinder, mænd og alle, 2008-tal. Særskilt for ni faggrupper. Kroner. Faggruppe Kvinder Mænd Alle Ansatte på døgninstitution 157,8 168,2 161,3 Akademikere 204,2 226,7 213,3 Bibliotekarer 193,0 184,9 191,4 Lærere 181,1 189,5 183,9 Kontorpersonale 155,9 181,3 160,9 Ledende syge- og sundhedspersonale 222,9 249,7 225,0 Ikke-faglærte lønarbejdere 127,4 130,5 128,0 Specialarbejdere 149,3 151,9 151,7 Vejledere/undervisere 174,5 178,5 175,9 Tabel 2.4. Anvendte maksimums- og minimumsgrænser for gennemsnitlig timeløn. Særskilt for ni faggrupper. Kroner. Faggruppe Maksimum Minimum Ansatte på døgninstitution 312,09 36,20 Akademikere 436,93 31,83 Bibliotekarer 374,51 34,64 Lærere 312,09 36,82 Kontorpersonale 374,51 29,34 Ledende syge- og sundhedspersonale 436,93 69,91 Ikke-faglærte lønarbejdere 280,88 29,96 Specialarbejdere 280,88 33,71 Vejledere/undervisere 374,51 38,08 I de tilfælde, hvor personens gennemsnitlige timeløn ligger over eller under minimums- eller maksimumsgrænsen, har vi fastsat gennemsnitslønnen til den pågældende grænse. Tabel 2.5 viser, hvor mange der har fået justeret deres gennemsnitsløn som følge af disse grænser. 5

7 Tabel 2.5. Personer, der har fået ændret deres gennemsnitlige timeløn til hhv. minimums- og maksimumsgrænser for kvinder, mænd og i alt. Særskilt for ni faggrupper. Antal. Grænse Maksimum Minimum I alt Faggruppe Køn Ansatte på døgninstitution Kvinder Mænd Akademikere Kvinder Mænd Bibliotekarer Kvinder Mænd Lærere Kvinder Mænd Kontorpersonale Kvinder Mænd Ledende syge- og sundhedspersonale Kvinder Mænd Ikke-faglærte lønarbejdere Kvinder Mænd Specialarbejdere Kvinder Mænd Vejledere/undervisere Kvinder Mænd 1. 1 De beregnede gennemsnitlige timelønninger afspejler ikke nødvendigvis de reelle gennemsnitslønninger for de enkelte faggrupper. Det skyldes: Usikkerhed vedr. timenorm: Vi har kun adgang til oplysninger om timenorm pr. 1/ Vi har således ikke mulighed for at tage højde for, at nogle ansatte må formodes at ændre timenorm i løbet af året. Vi kan altså ikke tage højde for det præcise antal timer, som en person er aflønnet for. Usikkerhed vedr. ansættelsesperiode: Vi beregner som nævnt de gennemsnitlige timelønninger på basis af de måneder, hvor der er udbetalt en løn. Imidlertid er der en del usikkerhed knyttet til, hvorvidt vi beregner disse lønninger på baggrund af det korrekte antal ansættelsesmåneder. På trods af, at data er udtrukket for personer, der er ansat pr. 1/1 2008, findes der således et ikke ubetydeligt antal i datamaterialet, der ikke har lønninger for de første måneder af året. Desuden har nogle personer som nævnt en enkelt måned med en unormal høj eller en unormal lav månedsløn. Vi finder bl.a. i nogle tilfælde en unormal høj månedsløn for personer, der i de foregående måneder ikke har modtaget løn. Dette kan være udtryk for, at den pågældende har været ansat i flere måneder forud 6

8 for den høje udbetalte månedsløn, altså at den høje løn i en enkelt måned reelt afspejler aflønning for flere måneder. Tilsvarende finder vi i nogle tilfælde en unormal lav timeløn i den sidste måned i året, hvor de får udbetalt løn. Dette kan være udtryk for, at personen reelt ikke er ansat i den pågældende måned, men får efterbetalt løn som han har til gode. For at korrigere for sådanne problemer kræver det, at vi kender den præcise ansættelsesperiode. Datamaterialet indeholder rent faktisk oplysninger om ansættelses- og fratrædelsesdatoer, men desværre er kvaliteten af disse oplysninger i mange tilfælde ikke god. Der er således fx nogle, der har en fratrædelsesdato i løbet af 2008, men fortsætter med at modtage løn i de efterfølgende måneder. Omvendt er der andre, der stopper med at modtage løn i løbet af året, men som ikke har en fratrædelsesdato. Gennemsnitligt antal uger pr. måned: Endnu en årsag til, at de angivne timelønninger ikke nødvendigvis afspejler niveauet for de faktiske timelønninger er, at månedslønningerne er delt med faktor 4,33 for at opnå ugentlige lønninger. 4,33 udtrykker det gennemsnitlige antal uger om måneden (52 uger/12 måneder). Da samtlige månedslønninger er delt med denne faktor, betyder det altså intet for beregningen af lønforskelle, men har kun betydning for beregningen af niveauet for timelønnen. Usikkerhederne vedr. timenorm og ansættelsesperiode indebærer i sagens natur, at der også er usikkerhed knyttet til de beregnede lønforskelle mellem kvinder og mænd. Disse lønforskelle kan dog i princippet være upåvirket af usikkerhederne, hvis de gælder i samme grad for mænd og kvinder. Uden adgang til forbedrede oplysninger om timenorm og ansættelsesperiode er det desværre ikke muligt at give et præcist bud på, hvor stor usikkerhed de beregnede lønforskelle er behæftet med Alder, anciennitet og forvaltning Når vi beregner lønforskelle mellem kvinder og mænd, korrigerer vi beregningerne for, at kvinder og mænd er forskelligt fordelt på alder, anciennitet og forvaltning. Den præcise beregningsmetode er nærmere beskrevet i afsnit 3. I dette afsnit viser vi, hvordan kvinder og mænd inden for hver af de ni faggrupper er fordelt på de tre variabler. Det skal indledningsvis bemærkes, at vi til beregningerne af lønforskelle på faggruppeniveau har valgt at bruge den samme relativt detaljerede opdeling på alder og anciennitet for alle faggrupper. Alder: Tabel 2.6 viser, hvordan kvinder og mænd er fordelt på alder inden for de enkelte faggrupper. 7

9 Tabel 2.6. Kvinders og mænds fordeling på aldersgrupper. Særskilt for ni faggrupper. Procent. Alder I alt Faggruppe Køn Ansatte på døgninstitution Kvinder 16,6 27,2 27,7 25,4 3,1 100 Mænd 11,6 33,1 27,3 23,7 4,3 100 Akademikere Kvinder 11,4 51,4 22,0 12,7 2,5 100 Mænd 8,1 38,8 26,1 18,8 8,1 100 Bibliotekarer Kvinder 2,8 12,9 17,4 53,9 12,9 100 Mænd 2,3 38,6 20,5 34,1 4,5 100 Lærere Kvinder 7,7 30,4 25,4 29,3 7,1 100 Mænd 6,2 29,6 22,5 32,6 9,1 100 Kontorpersonale Kvinder 11,9 22,2 30,6 28,1 7,2 100 Mænd 8,7 25,0 27,7 30,6 8,0 100 Ledende syge- og sundhedspersonale Kvinder 1,3 10,5 34,8 43,1 10,2 100 Mænd. 11,1 40,7 48, Ikke-faglærte lønarbejdere Kvinder 6,9 21,1 31,4 34,4 6,2 100 Mænd 13,5 21,3 32,9 26,5 5,9 100 Specialarbejdere Kvinder. 22,0 48,0 26,0 4,0 100 Mænd 4,0 15,1 30,7 41,5 8,8 100 Vejledere/undervisere Kvinder 4,4 24,1 38,5 25,9 7,0 100 Mænd 1,4 20,9 34,5 32,4 10,8 100 Anciennitet: Anciennitet er for nogle faggrupper udregnet på basis af erfaringsdato, mens vi anvender jubilæumsdato for andre grupper 1, se tabel 2.7. Valget af variabler er foretaget på anbefaling af Københavns kommune. Hvis den angivne oplysning for den enkelte person ikke findes, benyttes i stedet den anden oplysning, forudsat at den er til rådighed. Tabel 2.7. Oplysning anvendt til anciennitetsberegning. Særskilt for ni faggrupper. Faggruppe Ansatte på døgninstitutionsområdet erfaringsdato Akademikere erfaringsdato Bibliotekarer jubilæumsdato Lærere (som ikke er ledere) erfaringsdato Kontorpersonale erfaringsdato Syge- og sundhedspersonale jubilæumsdato Ikke-faglærte lønarbejdere erfaringsdato Specialarbejdere erfaringsdato Vejledere/undervisere jubilæumsdato Anciennitetsoplysning 1 Det har vist sig efterfølgende, at vi ikke nødvendigvis har anvendt den bedst egnede anciennitetsvariabel til beregningerne for den enkelte faggruppe. Vi foreslår således, at Københavns kommune forud for den næste omgang af beregninger af lønforskelle, hvilken anciennitetsvariabel der er bedst egnet for den enkelte faggruppe. 8

10 Af tabel 2.8 fremgår, hvordan kvinder og mænd inden for hver af de ni faggrupper er fordelt på anciennitet. Tabel 2.8. Kvinders og mænds fordeling på anciennitet (opgjort i antal hele år). Særskilt for ni faggrupper. Procent. Faggruppe Køn I alt Ansat på døgninstitution Kvinder 18,3 6,0 16,3 21,8 37,6 100 Mænd 16,7 8,0 19,4 27,3 28,6 100 Akademikere Kvinder 29,9 16,2 19,7 18,8 15,5 100 Mænd 25,4 10,7 18,7 19,6 25,6 100 Bibliotekarer Kvinder 8,5 4,0 10,8 10,2 66,5 100 Mænd 11,4 2,3 18,2 20,5 47,7 100 Lærere Kvinder 8,4 5,8 16,4 26,7 42,8 100 Mænd 9,3 5,5 14,5 25,9 44,9 100 Kontorpersonale Kvinder 20,6 9,0 16,6 26,0 27,9 100 Mænd 23,1 10,7 16,2 32,4 17,5 100 Ledende syge- og sundhedspersonale Kvinder 13,1 9,3 13,4 24,3 39,9 100 Mænd 7,4 25,9 7,4 33,3 25,9 100 Ikke-faglærte lønarbejdere Kvinder 19,9 8,0 16,6 20,2 35,3 100 Mænd 27,9 14,4 18,4 22,2 17,0 100 Specialarbejdere Kvinder 32,0 4,0 28,0 22,0 14,0 100 Mænd 18,8 6,4 14,2 38,5 22,2 100 Vejledere/undervisere Kvinder 19,3 10,0 11,1 38,9 20,7 100 Mænd 20,3 6,1 8,8 43,2 21,6 100 Forvaltning: Variablen forvaltning dannes ud fra en forvaltningskode. De koder, der anvendes til opdelingen, kan ses i tabel 2.9. Tabel 2.9. Anvendte koder til opdeling på forvaltning. Forvaltning Koder BIF 300 ØKF incl. KS 700 BUF SUF SOF TMF 4100 BRAND 4200 KFF 6900 Af tabel 2.10 fremgår, hvordan kvinder og mænd inden for hver af de ni faggrupper er fordelt på forvaltning. 9

11 Tabel Kvinders og mænds fordeling på forvaltning. Særskilt for ni faggrupper. Procent. Faggruppe Køn BIF ØKF inkl. BUF SUF SOF TMF Brand KFF I alt KS Ansatte på døgninstitution Kvinder 0,1. 0,9 3,3 95, Mænd.. 0,7 1,0 98, Akademikere Bibliotekarer Lærere Kontorpersonale Ledende syge- og sundhedspersonale Ikke-faglærte lønarbejdere Specialarbejdere Vejledere/undervisere Kvinder 13,9 11,7 12,4 10,6 22,0 18,0 0,6 10,9 100 Mænd 9,5 16,3 10,5 8,3 17,2 25,4 1,1 11,7 100 Kvinder 0,6 1,1. 1,1 1,7 0,6. 94,9 100 Mænd.... 2,3.. 97,7 100 Kvinder.. 98,0 0,0 2, Mænd 0,2. 96,5. 3, Kvinder 15,6 5,8 24,2 17,1 19,0 7,8 1,1 9,4 100 Mænd 14,3 19,5 15,9 8,1 15,8 7,9 0,8 17,8 100 Kvinder.. 4,5 80,8 14, Mænd... 70,4 29, Kvinder 0,3. 47,8 29,9 9,8 1,7 0,1 10,5 100 Mænd.. 54,6 16,3 31,1 5,7 2,4 0,5 20,6 100 Kvinder... 4,4 55,6 4,4 4,4 100 Mænd 0,4 1,0 23,2 2,6 7,7 52,7 2,3 10,0 100 Kvinder 98,9 0,7 0, Mænd 100,

12 3. Lønforskelle mellem kvinder og mænd for ni faggrupper I det følgende beskriver vi først den metode, vi anvender til at beregne lønforskelle mellem kvinder og mænd. Desuden viser vi en række beregnede lønforskelle, der er fremkommet ved at korrigere for hhv. 0, 1, 2 og 3 forklarende variabler. 3.1 Beregningsmetode Vi har beregnet lønforskelle mellem kvinder og mænd som kvinders gennemsnitlige timeløn i procent af mænds gennemsnitlige timeløn, dvs.: 100 pct. = mænd og kvinder får den samme løn. under 100 pct. = mænd får en højere løn end kvinder over 100 pct.= mænd har en lavere løn end kvinder. Eksempel 1: En lønforskel på 93 pct. betyder, at kvinder i gennemsnit får det, der svarer til 93 pct. af mænds løn, dvs. at kvinders løn i gennemsnit er 7 pct. lavere end mænds løn. Hvis lønforskellen er på 110 pct., får kvinder det, der svarer til 110 pct. af mænds løn, dvs. at de får en gennemsnitsløn, der er 10 pct. højere end mænds. For at rense den gennemsnitlige timeløn for, at mænd og kvinder er forskelligt fordelt på forhold af betydning for lønnen (henholdsvis alder, anciennitet og forvaltning), benytter vi en beregningsmetode, der kaldes standardberegning. Idéen bag denne metode er, at man omregner gennemsnitslønnen for den ene af de to grupper, man sammenligner (her kvinder), således at denne gruppe får beregnet en hypotetisk løn, der svarer til den løn gruppen (her kvinder) ville have fået, hvis den havde haft den samme fordeling som sammenligningsgruppen (her mænd). Man renser så at sige udregningen for den påvirkning der følger af, at mandlige og kvindelige ansatte er fordelt forskelligt på forhold af betydning for lønnen. Ved at benytte standardberegning her undgår vi således, at forskellen i den gennemsnitlige timeløn for de to køn kan tilskrives, at mænd og kvinder har en forskellig fordeling på alder, anciennitet og forvaltning. Dette uddyber vi med et eksempel. Eksempel 2: Dette eksempel viser, hvad gennemsnitslønnen er for mænd og kvinder i alt og opdelt på aldersgrupper. Af tabel 3.1 fremgår, at mænd i eksemplet har en højere gennemsnitlig løn end kvinder.

13 Tabel 3.1 Aldersfordeling og gennemsnitsløn pr. aldersgruppe, særskilt for mænd og kvinder. Ukorrigeret lønforskel mellem mænd og kvinder, eksempel. Alder Mænd Kvinder Lønforskel Procentvis Gennemsnitlig Procentvis Gennemsnitlig Procent aldersfordeling løn aldersfordeling løn , , , , , , , , , , , ,0 I alt 100, , ,9 I kolonnen yderst til højre er lønforskellen angivet. Den samlede lønforskel (på tværs af aldersgrupper) er beregnet som ( / ) *100=88,9. Samlet set angiver forskellen, at kvinders gennemsnitlige løn udgør 88,9 pct. af mænds løn, dvs. at kvinder har en løn der er 11,1 pct. lavere end mænds. Men hvis man betragter lønforskellen for hver alderskategori ses det tydeligt, at den samlede lønforskel er større end lønforskellen for de enkelte aldersgrupper. Lønforskellen i de enkelte grupper ligger således mellem 95,7 og 98,0. Årsagen til at lønforskellen samlet set er større end lønforskellen for de enkelte grupper er, at mænd og kvinder er fordelt forskelligt på aldersgrupper. Ved at betragte mænds og kvinders fordeling på alder (kolonne 2 og 4), fremgår, at der er en betydelig større andel mænd end kvinder i den højeste alderskategori. Dette bevirker, at mændenes gennemsnitsløn er højere end den ellers ville have været. For at rense gennemsnitslønningerne for den påvirkning, der følger af, at mænd og kvinder er forskelligt fordelt på alder, foretages en såkaldt standardberegning. Ideen er, at man låser fordelingen fast i den forstand, at kvinder får den samme fordeling som mænd. Man vægter således kvinders lønninger med mænds fordeling på alder. Resultatet ses i tabel 3.2. Når der er foretaget en korrektion af andelen af kvinder i de enkelte aldersgrupper, således at fordelingen er den samme som for mænd, ses det tydeligt af tabel 3.2, at den samlede lønforskel efter korrektionen ligger tættere på lønforskellene for de enkelte aldersgrupper. Ved at bruge standardberegninger til at korrigere for, at mænd og kvinder er forskelligt fordelt på forhold af betydning for lønnen, kan man således få et mere retvisende billede af lønforskellene mellem de to køn. 12

14 Tabel 3.2. Aldersfordeling og gennemsnitsløn pr. aldersgruppe for mænd. Korrigeret aldersfordeling og gennemsnitsløn pr. aldersgruppe for kvinder. Korrigeret lønforskel mellem mænd og kvinder, eksempel. Alder Mænd Kvinder Lønforskel Procentvis Gennemsnitlig Procentvis Gennemsnitlig Procent aldersfordeling løn aldersfordeling løn , , , , , , , , , , , ,0 I alt ,9 3.2 Beregningerne Der udføres samlet set ni beregninger af lønforskellene mellem mænd og kvinder for hver faggruppe. Disse beregninger fremgår af tabel 3.3 og 3.4. I tabel 3.3. fremgår først de ukorrigerede lønforskelle (kolonne 2), dvs. lønforskelle, hvor vi ikke tager højde for de to køns forskellige fordeling på alder, anciennitet og forvaltning. Derefter beregner vi et korrigeret løngab, hvor vi korrigerer kvinders løn for forskellig fordeling på henholdsvis alder (kolonne 3), anciennitet (kolonne 4) og forvaltning (kolonne 5). Herefter tager vi højde for to forhold af gangen, nemlig alder og anciennitet (kolonne 6), alder og forvaltning (kolonne 7) samt anciennitet og forvaltning (kolonne 8). Til sidst korrigerer vi for forskelle i alle tre forhold på en gang (kolonne 8). Den sidste kolonne svarer til det, vi i afsnit 1 betegner som nøgletallene. I tabel 3.4 har vi opdelt beregningen af løngabet korrigeret for alder og anciennitet på forvaltninger. For at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag er beregningen kun foretaget for de faggrupper og forvaltninger, hvor der er mindst ti kvinder og ti mænd ansat. 13

15 Tabel 3.3. Lønforskelle mellem kvinder og mænd, ukorrigeret tal og tal korrigeret for hhv. 1, 2 og 3 forklarende variabler. Særskilt for ni faggrupper. Procent. Faggruppe Ukorrigeret Korrigeret for ald. Korrigeret for anc. Korrigeret for forv. Korrigeret for ald. og anc. Korrigeret for ald. og forv. Korrigeret for forv. og anc. Korrigeret for ald., anc. og forv. Ansatte på døgninstitution 93,8 94,7 93,4 93,7 94,3 94,8 93,3 94,8 Akademikere 90,0 93,2 93,1 90,7 93,9 93,0 93,3 93,1 Bibliotekarer 104,4 103,2 102,7 104,3 102,8 102,8 100,9 102,2 96,3 Kontorpersonale 86,0 86,6 Lærere 95,6 96,3 95,8 95,6 96,2 96,3 95,8 86,5 85,5 85,8 86,2 86,6 86,8 Ledende syge- og sundhedspersonale 89,3 88,5 90,6 88,4 90,2 88,3 89,2 Ikke-faglærte løn- 96,8 94,8 97,9 94,9 97,0 95,6 101,8 102,2 99,6 104,2 99,6 103,5 arbejdere 97,7 97,0 Specialarbejdere 98,3 99,6 Vejledere/undervisere 97,7 98,7 98,3 97,6 98,8 98,6 98,3 98,6 Anm.: Forkortelser: ald. = alder, anc. = anciennitet og forv. = forvaltning. 88,3

16 Tabel 3.4. Lønforskelle mellem kvinder og mænd, tal korrigeret for alder og anciennitet. Særskilt for ni faggrupper og forvaltninger. Procent. Faggruppe Forvaltning Korrigeret for alder og anciennitet Ansatte på døgninstitution SOF 94,2 Akademikere BIF 92,7 Akademikere ØKF Inkl. KS 92,5 Akademikere BUF 91,9 Akademikere SUF 105,6 Akademikere SOF 91,1 Akademikere TMF 93,2 Akademikere KFF 94,8 Bibliotekarer KFF 101,1 Lærere BUF 95,9 Lærere SOF 102,1 Kontorpersonale BIF 81,8 Kontorpersonale ØKF Inkl. KS 85,6 Kontorpersonale BUF 88,6 Kontorpersonale SUF 92,2 Kontorpersonale SOF 85,7 Kontorpersonale TMF 95,0 Kontorpersonale KFF 89,4 Ledende syge- og sundhedspersonale SUF 92,1 Ikke-faglærte lønarbejdere BUF 93,1 Ikke-faglærte lønarbejdere SUF 98,3 Ikke-faglærte lønarbejdere SOF 97,9 Ikke-faglærte lønarbejdere TMF 93,8 Ikke-faglærte lønarbejdere KFF 97,7 Specialarbejdere BUF 101,1 Specialarbejdere TMF 103,1 Vejledere/undervisere BIF 98,8 Anm. Lønforskelle er kun opgjort for faggrupper og forvaltninger, hvor vi har information om mindst ti kvinder og ti mænd. 15

17 4. SAS-programmer Beregningerne af lønforskelle mellem kvinder og mænd er gennemført i programmet SAS. Vi har dannet SAS-programmer, der viser, hvordan: 1) de ti faggrupper er udvalgt. 2) månedslønningerne er beregnet. 3) korrektionen for hhv. alder, forvaltning og anciennitet er gennemført. 4) lønforskellen mellem kvinder og mænd er beregnet. Der er dannet fire SAS programmer, der findes i fire særskilte filer. Programmerne er delt op for at forenkle forståelsen af programmerne. Alle programmerne er forsynet med en grundig brugervejledning, der letter forståelsen af programmet, og de processer data gennemgår undervejs. Programmerne er som følger: - Program 1: Indlæs data (fil = ligelon_sas1) - Program 2: Klargøring til beregning (fil = ligelon_sas2) - Program 3: Beregning (fil = ligelon_sas3). - Program 4: Beregning, hvor opdeling på forvaltning (fil = ligelon_sas4). Program 1: Viser, hvordan man indlæser og samler data i et datasæt. Program 2: Viser, hvordan faggrupper og variablene alder, anciennitet og forvaltning dannes. Desuden fremgår, hvordan frasortering og omkodning af data foretages. Program 3 og 4: Viser, hvordan de beregninger, som er gennemgået i afsnit 3.2, foretages. Programmerne generer resultaterne i en række tabeller. 16

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april 2013. Københavns

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR NOTAT US. 6206 8. DECEMBER 2008 BESKÆFTIGELSE & INTEGRATION LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - MED SÆRLIGT FOKUS PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE MONA LARSEN INDHOLD 1. FORMÅL OG HOVEDRESULTATER...3

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt 7. juni 2016 J.nr. 16-0647347 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 458 af 13. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ref. MBH- 29.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort Marts 2014 Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Djøf foretaget en analyse af forskellen på mænds og kvinders chancer for at blive

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning Ref. KAB/- 28.02.2017 I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Den 22. januar 2013 NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Til: DIF Udvikling og Sekretariatet CC: Hans Bay Fra: Team Analyse v. Michael Fester og Kasper Lund Kirkegaard Vedr.:

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN

LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN MEDARBEJDERE MED HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE ELLER OPERATØR- OG MONTERINGSARBEJDE 13:35 MONA LARSEN 13:35 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007 Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk Redegørelsen kan findes på: www.kk.dk Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, oktober Ansatte i Københavns Kommune

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

Revision af lønområdet 2013

Revision af lønområdet 2013 Intern Revision 9. april 2014 RAPPORT 2013 Socialforvaltningen Revision af lønområdet 2013 MODTAGER: Administrerende direktør Anette Laigaard FORORD Intern Revision (IR) har i denne rapport redegjort for

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Januar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Indvandrere har større ledighed, mindre erhvervsdeltagelse og dermed lavere beskæftigelse end

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR 2017 16,3 15,6 15,2 14,8 13,6 12,7 12,7 12,3 12,2 12,0 11,2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognose

Læs mere

Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier Om analysens metode og datagrundlag...

Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier Om analysens metode og datagrundlag... Marts 2017 Ledelsesgabet blandt samfundsvidenskabeligt uddannede Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier... 11 Om analysens metode og datagrundlag... 13 Analysen

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Medlem af Borgerrepræsentationen Trine Schaltz (F) har den 10. juni 2009

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere