AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: august 2013 J.nr.: NMK Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens 16, stk Natur- og Miljøklagenævnet afviser at behandle klage over tilblivelsen af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni Nævnet sender klagen til Transportministeriet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Nu lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Sammenslutningen af beboerforeningerne omkring Marmorkirken klagede til Natur- og Miljøklagenævnet den 21. juni Foreningen klagede over Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 om udmøntning af politisk beslutning om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser. Beboerforeningen har givet underretning til Københavns Kommune efter miljøbeskyttelseslovens Foreningen er repræsenteret af professor, dr. jur., Peter Pagh. Fuldmagt er sendt til nævnet. Efter modtagelse af sagens akter sendte klager supplerende bemærkninger i brev af 25. juli 2013 til Natur- og Miljøklagenævnet. I klagers brev af 25. juli 2013 kommenterer klager Transportministeriets brev til Natur- og Miljøklagenævnet af 27. juni 2013 (gengivet i uddrag nedenfor under Sagens oplysninger ). Klager frafaldt i samme brev klage over, at beslutningen var blevet til i strid med VVMbekendtgørelsen. 4 Der er herefter kun klaget over manglende overholdelse af miljøvurderingsloven ved tilblivelsen af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni Sagens oplysninger Der er i maj 2008 udarbejdet en VVM-redegørelse i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, jf. 3 stk. 3, i lov om en Cityring 5. Redegørelsen indeholdt også en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens 3, nr. 3. Af redegørelsen fremgår bl.a. følgende: I anlægsfasen anvendes myndighedernes vejledende støjgrænser for støj fra anlægsaktiviteter. I Københavns Kommune er disse angivet i Forskrift for visse miljøforhold ved bygge og anlægsarbejder i Københavns Kommune af 12. oktober I Frederiksberg Kommune er de angivet i Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder af 1. januar Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 4 Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 5 Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring med senere ændringer. 2

3 Københavns Kommune har desuden et krav om, at mobile nedknusningsanlæg i dagperioden ikke må støje mere end LAeq=55 db, og Frederiksberg Kommune har krav om, at særligt støjende aktiviteter kun må foregå i perioden kl på hverdage. Begge kommuner har krav om, at der ved arbejdets udførelse skal anvendes maskiner og arbejdsmetoder, der begrænser støjbelastningen i omgivelserne mest muligt. Begge kommuner giver mulighed for at søge om dispensation for overskridelse af støjgrænserne. Natur- og Miljøklagenævnet henviser til redegørelsen s. 67. Redegørelsen blev den 27. marts 2009 godkendt af Transportministeren. Ministerens godkendelse trådte i stedet for VVM-tilladelse af anlægsarbejdet efter planlovens 6 11 g, stk. 4, jf. lov om en cityring 4, stk. 3. I godkendelsen står bl.a.: Jeg er enig med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i, at der i det fortsatte arbejde med optimering af projektet skal arbejdes for en yderligere begrænsning af de miljømæssige gener, som anlægget af Cityringen medfører, idet begrænsning af de miljømæssige gener naturligvis skal holde sig inden for Cityringlovgivningens rammer og projektets budget. Jeg har ingen indvendinger mod, at Metroselskabets bestyrelse, som ønsket af Københavns Kommune, arbejder videre med en miljømæssig optimering af byggepladserne ved hhv. Nørrebroparken og Christiansborg (Gammel Strand) i forbindelse med udbud af Cityringen. I et brev af 23. maj 2013 fra Transportministeriet til Metroselskabet I/S vurderede ministeriet en udvidelse af arbejdstiderne i forbindelse med anlægsarbejdet. Vurderingen skete på baggrund af den anmodning fra Metroselskabet I/S, som også ligger til grund for Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 (se længere nede). Transportministeriets brev var vedlagt et notat udarbejdet af ministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. I notatet står bl.a.: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Transportministeriet har i fællesskab fortolket Metroselskabets forslag op imod VVM-redegørelsen og VVM-godkendelsen. Det er vurderingen, at forslaget om ændret arbejdstid kan rummes inden for den godkendte VVM-redegørelse, idet det fremgår af Metroselskabets ansøgning og indsendte materiale, at de samlede støjgener ikke bliver værre. Eventuelle klager over spørgsmål om fortolkning af VVM/tilsyn med VVM vil skulle afgøres af Transportministeriet, som i forbindelse med sagsbehandlingen vil høre de to kommuner, på samme måde som det foregik i forbindelse med godkendelse af VVM, jf. 4, stk. 2 i Cityringsloven. Den 19. juni 2013 vedtog Københavns Kommunes Borgerrepræsentation følgende beslutningsforslag: INDSTILLING OG BESLUTNING Indstilling om 6 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning. 3

4 at Metroselskabets anmodning (bilag 1) tiltrædes med de justeringer, som fremgår af løsningsafsnittet, at forslaget til rammer for myndighedsbehandling (bilag 2) tiltrædes som grundlag for den efterfølgende myndighedsbehandling, at Borgerrepræsentationen tiltræder vedlagte bilag med initiativer i relation til de udvidede arbejdstider på Cityringen, at Økonomiforvaltningen får mandat til på vegne af Københavns Kommune, som interessent i Metroselskabet, at varetage kommunens beslutning om, at tiltagene i bilaget gennemføres, at der i 2013 og 2014 afsættes henholdsvis 2 mio. kr. og 4 mio. kr. til et døgnbemandet kommunalt metrotilsyn i Teknik- og Miljøforvaltningen, samt at der i 2013 gives en bevilling på 2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, ordinær drift, funktion (Miljøtilsyn virksomheder), som finansieres fra Økonomiudvalgets bevilling fælles driftspulje, funktion , puljen for uforudsete udgifter, og aktiviteten i 2014 indarbejdes i budgetforslaget for PROBLEMSTILLING Københavns Kommune har den 29. april 2013 modtaget en anmodning fra Metroselskabet I/S, hvori de søger om, at ejerbeslutningen fra december 2010 udmøntes. Ejerbeslutningen blev tiltrådt på Borgerrepræsentationens møde den 16. december 2010 i forbindelse med indgåelse af kontrakterne for Cityringen og giver selskabet mulighed for at udføre døgnarbejde på 4 valgfrie stationer/byggepladser. Som det fremgår af den daværende beslutning, vil døgnarbejde kræve dispensationer fra de generelle støjkrav og begrænsninger, og vil skulle håndteres af de relevante miljømyndigheder. Det fremgår endvidere, at i hvilket omfang disse vil kunne imødekommes vil blive afklaret i den videre proces med de relevante myndigheder, dvs. Københavns og Frederiksberg Kommunes miljøafdelinger med tilhørende politisk behandling. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til rammerne for Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af Metroselskabets ansøgninger for de enkelte byggepladser. Rammerne i bilag 2 vil efterfølgende danne grundlag for kommunens myndighedsbehandling for de enkelte byggepladser. Muligheden for døgnarbejde er en forudsætning for Cityringens færdiggørelse i Metroselskabet har jf. Borgerrepræsentationens beslutning i december 2010 mulighed for at benytte døgnarbejdspladser på 4 stationer/byggepladser. VVM-redegørelsen for Cityringen giver dertil mulighed for døgnarbejde med aktiviteter, der er nødvendige for den kontinuerte tunnelboring på de tre tunnelarbejdspladser. En tunnelarbejdsplads er en byggeplads, der betjener tunnelboremaskinen med materialer mv. De 3 tunnelarbejdspladser er Nørrebroparken, Øster Søgade og Otto Busses Vej. Metroselskabet foreslår i deres anmodning, at Borgerrepræsentationens beslutning udmøntes i: døgnarbejde på stationsbyggepladsen ved Marmorkirken, døgnarbejde på tunnelarbejdspladsen ved Øster Søgade med aktiviteter, der ikke er nødvendige for den kontinuerte tunnelboring, ligesom det allerede foregår i Nørrebroparken, udvidelse af arbejdstiden med 4 timer på alle byggepladser for konkrete aktiviteter til kl på hverdage, når arbejdet går under jorden, hvor støjniveauet generelt er lavere og i nogle tilfælde på lørdage og sønda- 4

5 ge, samt udvidelse af arbejdstiden med 4 timer på Trianglen, Rådhuspladsen og Gammel Strand til kl på hverdage for alle aktiviteter. Ønsket om udvidet arbejdstid omhandler således metrobyggepladser i både Københavns og Frederiksberg Kommune. LØSNING Det vurderes, at Metroselskabets forslag til anvendelse af udvidet arbejdstid er bedre end at anvende muligheden med fire døgnarbejdspladser, idet langt færre naboer udsættes for nattestøj. Samtidig bliver anlægsperioden forkortet, og det sikres, at den samlede tidsplan bliver overholdt, så Cityringen kan åbne som planlagt. Metroselskabet vurderer, at den foreslåede arbejdstid vil give den største effekt for fremdriften i metrobyggeriet samtidig med, at det generer færre naboer. Udvidelsen om aftenen gennemføres primært efter færdiggørelse af det mest støjende arbejde, og når arbejdet foregår under jorden. Samtidig vil Metroselskabet iværksætte yderligere støjreducerende tiltag. På baggrund af beregninger af støj og effekter af støjreducerende tiltag på byggepladserne, kan Metroselskabet samlet godtgøre, at forslaget medfører, at de samlede støjgener bliver mindre og de støjende aktiviteter i anlægsarbejderne samlet kommer til at tage kortere tid end de ellers ville gøre. Metroselskabets beregninger viser således, at der vil være støjtimer ud over normal arbejdstid i det oprindelige forslag med 4 døgnarbejdspladser alle ugens dage, mod støjtimer i det fremsendte forslag. Muligheden for døgnarbejde på Marmorkirken vil betyde, at anlægsperioden for stationsboksen, der er den mest støjende aktivitet, vil blive forkortet fra 39 måneder til ca. 18 måneder, Tilsvarende kan anlægsperioden på Øster Søgade reduceres fra ca. 30 måneder til ca. 16 måneder. Den konkrete regulering af støjen på byggepladserne vil tage udgangspunkt i bilag 2, som opdeler byggepladserne i tre forskellige kategorier: Døgnarbejdspladser, hvor der må arbejdes med støjende aktiviteter døgnet rundt og hvor støjgenerne vil have så stort et omfang, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til, hvorledes naboerne kompenseres. Byggepladser med udvidet arbejdstid til etablering af vægge til stationsboksene, hvor alle byggeaktiviteter må gennemføres i hverdage mellem og på lørdage mellem 09-15, hvor det i aftentimerne kun tillades at arbejde med etablering af slidsevægge og hvor andre støjende aktiviteter med støjgener over 60 db kun tillades, når der er særlige, dokumenterede behov. Øvrige byggepladser, hvor alle byggeaktiviteter må gennemføres i hverdage mellem og på lørdage mellem 09-15, hvor der må arbejdes om aftenen, men hvor aktiviteter, som støjer mere end 55 db kun tillades, når der er særlige, dokumenterede behov. For at kunne skabe den ønskede fremdrift i byggeriet, vil der som beskrevet i ansøgningen være behov for at tillade aktiviteter på de to sidstnævnte typer byggepladser, hvis støjeffekter i aftentimerne overstiger de nævnte grænser på hhv. 60 og 55 db. Metroselskabets ansøgning rummer et ønske om at få fastsat en generel støjramme for byggepladserne. Da der er tale om byggeaktiviteter, som skaber væsentlige nabogener, 5

6 vil der imidlertid fra miljømyndighedens side blive stillet krav om, at Metroselskabet i de enkelte ansøgninger specifikt skal kunne redegøre for de særlige forhold, som kan ligge til grund for at miljømyndigheden kan meddele tilladelse til støjende aktiviteter i aftentimerne. Der lægges desuden i bilag 2 op til begrænsninger i forhold til Metroselskabets ønsker, herunder begrænsning af byggeaktiviteter om søndagen, arbejdstider om lørdagen og muligheden for at gennemføre byggeaktiviteter af særlig støjende karakter. Baggrund VVM-vurdering Transportministeriet er VVM-myndighed efter Lov om Cityringen. VVM-redegørelsen for Cityringen samt hvidbog og tillæg til kommuneplan blev tiltrådt af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune primo 2009 og dannede baggrund for Transportministeriets godkendelse af projektet den 27. marts Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Transportministeriet har i fællesskab fortolket Metroselskabets forslag op imod VVM-redegørelsen og VVM-godkendelsen. Det er vurderingen, at forslaget om ændret arbejdstid kan rummes inden for den godkendte VVM-redegørelse, idet det fremgår af Metroselskabets ansøgning og indsendte materiale, at de samlede støjgener ikke bliver værre, se bilag 3. Afværgeforanstaltninger Metroselskabet ønsker at iværksætte en række støjdæmpende initiativer, der forventes at kunne nedbringe det samlede støjbillede med cirka 5 db og i perioder mere. De støjdæmpende tiltag finansieres gennem anlægsbudgettet. De støjdæmpende tiltag, der nævnes i Metroselskabets anmodning er: Lydpotter eller lydsluser på de mest støjende maskiners indsugning og udstødning lndkapsling af kapning af pæletoppe Tildækning af huller i toppladen Forhøjet støjhegn eller facadeafskærming Evt. lydreducerende forsatsvinduer Til brug for myndighedsbehandlingen vil Metroselskabet i de konkrete ansøgninger udarbejde en redegørelse for, at man har valgt de mest støjsvage maskiner, værktøjer, jf. oplysningerne i bilag 4, og metoder, som det er teknisk muligt at benytte jævnfør BAT-princippet (bedst tilgængelige teknik). I forbindelse med myndighedsbehandlingen af de konkrete ansøgninger vil der blive lagt vægt på, hvilke afværgeforanstaltninger Metroselskabet påtænker iværksat på de enkelte pladser, herunder facadeisolering eller afskærmning, aflastningstilbud mv. Nye rammer for Metroselskabets arbejde vil betyde et behov for styrket miljøtilsyn og myndighedshåndhævelse af byggepladserne for i nødvendigt omfang at kunne sikre en systematisk opfølgning på nabohenvendelser og naboklager og for at tilse, at påbudte krav om fx støjdæmpning, støjniveauer, arbejdstider og aktiviteter føres ud i livet af entreprenørerne. Ekspropriation Støj og sundhed Embedslægen har i forbindelse med Ekspropriationskommissionens kendelse af 8. januar 2013 udtalt, at der ikke er nogen facitliste for, hvor meget støj man kan tåle. 6

7 Genevirkningen af støj afhænger af tidspunktet på døgnet. Ved regulering af ekstern støj fra virksomheder er der derfor forskellige vejledende grænseværdier for perioderne dag, aften og nat. Ved kortlægning af støj fra veje og jernbaner tillægges støj om aftenen et genetillæg på 5 db, mens støj om natten tillægges et genetillæg på 10 db. Udsættelse for støj ved høje niveauer især om natten over lang tid vil kunne påvirke menneskers sundhed. Årsagen til dette menes at være øget stress og søvnforstyrrelser. Derfor anbefaler WHO en grænse for udendørs støj om natten på 55dB. Berørte naboer En udvidelse af arbejdstiden vil medføre en yderligere støjpåvirkning af naboerne i forhold til en arbejdstid, der i dag i udgangspunktet er kl på hverdage. Metroselskabet har i forslaget om udvidet arbejdstid opgjort antal boliger i forskellige hovedbyggefaser. Den mest støjende fase er etablering af afstivende vægge. Berørte boliger ved etablering af afstivende vægge uden og med dæmpning på 5 db Metroselskabets forslag om døgnarbejde vil, med en dæmpning på 5 db, betyde, at i alt ca. 480 boliger ved Marmorkirken og Øster Søgade udsættes for 55 db, heraf udsættes 150 boliger for 60 db, eller mere om aftenen og natten i ca. 1½ år. Ved de andre byggepladser i skemaet oven over vil naboer i ca. 9 måneder opleve støj over 60 db i op til fire timer yderligere om aftenen, og syv timer om lørdagen, men ikke om natten. Der er i forbindelse med de politiske drøftelser af sagen blevet rejst en række konkrete spørgsmål. De er belyst i den samling dokumenter, der er vedlagt som bilag 8. ØKONOMI Det er Metroselskabets vurdering, at såfremt selskabet ikke udnytter ejernes forudsatte mulighed for udvidede arbejdstider vil projektet risikere en udskydelse i op til 1 år. De samlede ekstraomkostninger herfor vurderes at være i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia. kr. inklusiv renteudgifter og direkte og afledte omkostninger. Heri er ikke medtaget tabte driftsindtægter ved forsinket åbning af Cityringen for passagerdrift. Disse merudgifter vil i givet fald skulle dækkes af selskabets ejere, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune 7

8 og Transportministeriet. Det vurderes, at forslaget giver den største effekt for projektets fremdrift og samtidig sikrer, at den samlede tidsplan bliver overholdt, så Cityringen kan åbne som planlagt. Natur- og Miljøklagenævnet har under behandlingen af sagen bedt Transportministeriet om en udtalelse. I brev af 27. juni 2013 skrev ministeriet i uddrag sådan: Cityringsloven ikke eksplicit omtaler, hvem der er klagemyndighed, mens det flere steder er omtalt, at planlovens regler skal anvendes udfyldende. Det forhold, at klagerne over VVM iht. planloven skulle afgøres af Transportministeriet indebar også at evt. klager over miljøvurderingsloven skulle afgøres af Transportministeriet. I modsat fald ville der være to konkurrerende klagemyndigheder. VVM-vurderingen efter planloven og miljøvurderingen efter miljøvurderingsloven er foretaget i samme proces og samme dokument, og kan således ikke adskilles. Dette forhold gjorde det nødvendigt, at klagemyndigheden fsva de to regelsæt var samme instans ellers ville man kunne risikere, at de to konkurrerende myndigheder ville kunne komme til to forskellige resultater. Det er Transportministeriets opfattelse, at det samme forhold gør sig gældende nu, idet vi i VVM-notatet om udvidet arbejdstid på Cityringen har anført, at eventuelle klager over fortolkningen af VVM/tilsyn med VVM vil skulle afgøres af Transportministeriet, som i forbindelse med sagsbehandlingen vil høre de to kommuner, på samme måder som det foregik ifm med godkendelse af VVM, jf. 4, stk. 2, i Cityringloven. Vi har i forbindelse med VVM-notatet ikke eksplicit udtalt os om miljøvurderingsloven, men i og med at vi har udtalt, at det forsat er Cityringlovens bestemmelser, der gælder i forhold til spørgsmålet om klageadgang, vil det således også være Transportministeriet, der er klagemyndighed efter miljøvurderigsloven og det vil være os, der skal tage stilling til, om der er tale om myndighedsbeslutninger, der falder ind under miljøvurderingslovens regulering. Den 4. juli 2013 modtog Natur- og Miljøklagenævnet Københavns Kommunes bemærkninger i klagesagen. I bemærkningerne står i uddrag sådan: Peter Pagh gør i sin klage principalt gældende, at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 af rammer for myndighedsbehandling af Metroselskabets anmodninger om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er en beslutning omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at denne er ugyldig, fordi beslutningen er truffet uden forudgående miljøvurdering og offentlige høring og uden at der er truffet en screeningsafgørelse efter lovens 3, stk. 2. Teknik- og Miljøforvaltningen er ikke enig i klagers principale påstand om, at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 har retlig status som en plan omfattet af miljøvurderingslovens 1, stk. 3, herunder i at Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 er ugyldig, fordi der ikke er sket forudgående miljøvurdering og offentlig høring. Naturstyrelsen varetager administrationen af miljøvurderingsloven på vegne af Miljøministeren, jf. 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Den 5. juli 2013 bad Natur- og Miljøklagenævnet Naturstyrelsen om bemærkninger til Transportministeriets brev af 27. juni Naturstyrelsen svarede i af 8. juli 2013, at styrelsen ikke havde bemærkninger hertil. 8

9 Efter modtagelse af aktindsigt i Natur- og Miljøklagenævnets sag sendte klager bl.a. følgende bemærkninger i af 25. juli 2013: Kommentarer til Transportministeriets vurdering Transportministeriets svar af 27. juni 2013 om kompetenceforholdet må forstås således, at ministeriet begrunder sin vurdering af ministeriets kompetence som klagemyndighed på en analogi til Naturklagenævnets tidligere afgørelse af 14. maj 2009, uden ministeriet har taget højde for den ved lov nr. 250 af 31. marts 2009 gennemførte lovændring af bl.a. miljøvurderingslovens 1, stk. 3 og 16, hvilket var foranlediget af en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen om manglende gennemførelse af direktiv 2001/42 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet. Som det fremgår af ikrafttrædelsesreglen i lov 250/2009 2, stk. 2, fandt loven ikke anvendelse på den klagesag, som Naturklagenævnet den 14. maj 2009 henviste til Transportministeriet, hvorfor Naturklagenævnet ikke i afgørelsen inddrog lovændringen. Når lovændringen har betydning i den foreliggende klagesag, er det dels pga. den nye ordlyd af miljøvurderingslovens 1, stk. 3 og dels pga. ændringen af klageadgangen i miljøvurderingslovens 16. Mens den tidligere version af miljøvurderingsloven således var begrænset til planer og programmer samt ændringer heri, som i medfør af lovgivningen tilvejebringes af en offentlig myndighed, blev miljøvurderingslovens anvendelsesområde udvidet til også at omfatte planer og programmer, der udarbejdes som grundlag for en offentlig myndigheds opgavevaretagelse. Ændringen blev i motiverne begrundet med: Lovforslaget indeholder en række ændringer som opfølgning på regeringens svar på Europa-Kommissionens åbningsskrivelse. Den væsentligste ændring består i, at loven i overensstemmelse med direktivet også kommer til at omfatte planer og programmer som udarbejdes på grundlag af administrative bestemmelser eller som grundlag for myndighedens administration. Den danske udgave af direktivet indeholder i den forbindelse alene ordet»administrative bestemmelser«, hvilket normalt vil blive opfattet som i henhold til lovgivningen (love, bekendtgørelser eller cirkulærer). Imidlertid anvender den engelske udgave ordet»administrative provisions«, hvilket også omfatter administrative pålæg fra ministre, eller politiske råd eller udvalg som fx en kommunal masterplan eller en masterplan for kommunens havnearealer. Dette foreslås nu sikret ved, at lovforslaget medtager planer og programmer, som udarbejdes med henblik på at tilvejebringe et administrationsgrundlag. (min fremhævelse). Det er således lovændringen i 2009, der begrunder, at Københavns Kommunes beslutning af 19. juni 2013 af rammer for myndighedsbehandlingen af konkrete ansøgninger i cityringprojektet om ændret arbejdstid mv. er omfattet af miljøvurderingsloven. Men heraf følger så samtidigt, at det i alle tilfælde må lægges til grund, at Københavns Kommunes beslutning af 19. juni 2013 er omfattet af miljøvurderingsloven, som jeg mere udførligt har redegjort for i klagen og i replikken. I konsekvens heraf frafaldes subsidiær indsigelse om, at rammebeslutningen af 19. juni 2013 er omfattet af VVM-reglerne, da VVM-reglerne først er relevante i forbindelse med den konkrete fastsættelse af vilkår på de enkelte byggepladser. Ved den i 2009 gennemførte ændring af klagereglerne i miljøvurderingslovens 16, blev klageadgangen til Natur- og Miljøklagenævnet (på daværende tidspunkt Naturklagenævnet) udvidet, således at der nu også er udtrykkelig klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet over overtrædelse af miljøvurderingsloven, hvis en 9

10 plan er vedtaget efter en lov, hvor der ikke ellers ville være klageadgang til klagenævnet. Det bestemmes således i 16, stk. 2: Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til lov eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelser efter 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur og Miljøklagenævnet som sammensat efter 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet af de i stk. 3, nævnte klageberettigede inden 4 uger efter offentliggørelsen efter 4, stk. 4, eller 10. Denne udvidelse af klageadgangen blev i bemærkningerne til lovforslaget motiveret således: Loven skal for at leve op til Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus konventionen) give mulighed for, at den berørte del af offentligheden får adgang til at få prøvet afgørelser vedrørende miljøvurderingen truffet af den planlæggende myndighed. Lovens klagebestemmelser foreslås derfor udvidet til at omfatte klageadgang vedrørende miljøvurdering af de planer og programmer, hvor der i henhold til lovgivningen ikke i dag består e klageadgang, samt for de planer og programmer der ikke tilvejebringes på grundlag af lovgivningen. [..] Århus-konventionen pålægger underskriverlandene at sikre den berørte offentlighed en fair, rimelig, betimelig og ikke uoverkommelig dyr adgang til at få prøvet myndighedens afgørelse vedrørende spørgsmål om miljøvurdering af planen eller programmet. Forslaget udbygger klagebestemmelserne så disse bringes i overensstemmelse med konventionen. Forslaget fastlægger således, at myndighedens beslutninger vedrørende miljøvurdering af planer og programmer, der tilvejebringes i henhold til lovgivning uden mulighed for klage eller tilvejebringes uden lovgrundlag, vil kunne påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet. De retlige spørgsmål, som kan indbringes, er hvorvidt planer og programmer skulle have været miljøvurderet og om miljøvurderingen opfylder lovens krav til indhold og procedure. [..] Forslaget undtager alene klageadgang for så vidt angår afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med planer og programmer, der vedtages af Folketinget ved en lovgivningsprocedure. Miljøvurderingsloven er ændret i forhold til Naturklagenævnets afgørelse fra maj 2009, hvor der alene var klageret over overtrædelser af miljøvurderingsloven til Naturklagenævnet nu Natur- og Miljøklagenævnet hvis en sådan klageret fremgik udtrykkelig af den pågældende reguleringslov. Med miljøvurderingslovens 16, stk. 2 er retsstillingen nu den, at der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over alle planer og programmer, der måtte blive vedtaget i modstrid med miljøvurderingsloven og det gælder også, når planen har karakter af en ramme udarbejdet som grundlag for en offentlig myndigheds opgavevaretagelse, hvilket netop er tilfældet i den foreliggende sag. Den eneste undtagelse fra klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet er, hvis der i den pågældende særlov er en udtrykkelig klageadgang, og denne klageadgang i øvrigt må anses at opfylde kravene i Århuskonventionens artikel 9(4) om en fair, rimelig, betimelig og ikke uoverkommelig dyr adgang til uafhængig prøvelse af en myndigheds afgørelse vedrørende spørgsmål om miljøvurdering af planen eller programmet. I den foreliggende sag er det evident, at der ikke i Cityringsloven er nogen hjemmel til, at Borgerrepræsentationens afgørelse af 19. juni 2013 kan indbringes for Transportministeriet, ligesom det er åbenbart, at Transportministeriet ikke opfylder de krav, der må stilles til uafhængig prøvelse. Det må i forlængelse heraf noteres, at selv om Cityringloven blev ændret i foråret 2013, indeholder Cityringloven fortsat ingen regler om klageret vedrørende manglende miljøvurdering. Det følger dermed direkte af miljøvurderingslovens 16, stk. 2, at nærværende klagesag kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet. 10

11 De af Transportministeriet anførte paralleller til den tidligere sag må i øvrigt anses for at være irrelevante, da der er den helt afgørende forskel, at det i den tidligere sag fra 2009 var kommunen, der havde ansvaret for forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse, mens det var Transportministeren, der meddelte VVM-tilladelsen. I den foreliggende sag om fastsættelse af det administrative grundlag for støjgrænser og arbejdstider, er det evident, at det er Københavns Kommune og ikke Transportministeriet der har kompetencen, hvorfor synspunktet om konkurrerende kompetence savner ethvert fornuftigt meningsindhold. Det må i forlængelse heraf konstateres, at det er ubestridt, at der ikke er sket en miljøvurdering eller en screening efter miljøvurderingsloven forud for Borgerrepræsentationens beslutning den 19. juni 2013, hvorfor sagens juridiske spørgsmål herefter kan opsummeres i tre punkter: 1. Om Natur- og Miljøklagenævnet har kompetence til at behandle klagen? 2. Om beslutningen af 19. juni 2013 er omfattet af miljøvurderingsloven? 3. Om Københavns Kommunes overtrædelse af miljøvurderingsloven skal tillægges ugyldighedsvirkning, således at afgørelsen ophæves og sagen hjemvises? Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Følgende fremgår af lov om en cityring: 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at træffe dispositioner i henhold til denne lov til projektering og anlæg af en Cityring som en metro. 3. Stk.3. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune forestår i fællesskab udarbejdelse af VVMredegørelse, herunder høring og eventuel miljøvurdering, for hele Cityringen. 4 Stk.2. Godkendelse af den endelige linjeføring samt udformningen og placeringen af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter, skakte m.m. træffes af transport- og energiministeren efter høring af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og et af Folketinget nedsat udvalg. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vedtager herefter kommuneplantillæg endeligt med de eventuelle ændringer, der fremgår af godkendelsen. Stk.3. Transport- og energiministerens godkendelse efter stk. 2 træder i stedet for en VVM-tilladelse efter 11 g, stk. 4, i lov om planlægning. Miljøvurderingslovens 16, stk. 1 og 2, lyder sådan: 16 11

12 Myndighedens afgørelser efter denne lov kan påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Stk.2. Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til lov eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelser efter 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet af de i stk. 3 nævnte klageberettigede inden 4 uger efter offentliggørelsen efter 4, stk. 4, eller 10. Det er Transportministeriets og Naturstyrelsens vurdering, at VVM-vurdering og miljøvurdering konkret ikke kan adskilles og at det følger af lov om en cityring, at Transportministeriet er klagemyndighed for så vidt angår forhold vedrørende miljøvurdering i forbindelse med anlæg af cityringen. Det er derfor også Transportministeriet, der skal tage stilling til, hvilke myndighedsbeslutninger om anlægsarbejdet, der falder ind under miljøvurderingsloven. Klageadgangen for spørgsmål om overholdelse af miljøvurderingsloven ved tilblivelsen af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 reguleres således af lov om en cityring, jf. herved miljøvurderingslovens 16, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet må derfor også lægge til grund, at det er Transportministeriet, der har kompetence til at tage stilling til det af klager anførte om bl.a. betydningen af senere lovændringer og af Århuskonventionens 7 artikel 9, stk. 4. Afgørelse Natur- og Miljøklagenævnet afviser at behandle klage over tilblivelsen af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni Nævnet sender klagen til Transportministeriet Gorm Møller Seniorkonsulent Hanne Marie Motzfeldt Specialkonsulent 7 Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsafgørelser på miljøområdet (Århus-konventionen). 12

13 Afgørelse er sendt pr. til: Peter Pagh, Degnehusene 70, 2620 Albertslund, Copenhagen Metro Team I/s, Metrovej 11, 2300 København S, og Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K, og Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø, Njalsgade 13-15, 1502 København V, og 13

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Professor dr. Jur. Peter Pagh

Professor dr. Jur. Peter Pagh Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 21820038/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV 2. oktober 2013 Ref.: Vedr.:

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor.

Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Att.: Hanne Marie Motzfeldt Påstandsdokument "Ved brev af 20. september 2013 afgav Metroselskabet sine bemærkninger i anledning af klagen over

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00727 Ref.: CHVES-NMKN DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig Gammel Strand arbejdstid (timer) Andel aktive arbejdstimer i perioden Forventet varighed Omtrentlig (mdr.) start Tidsrum Aktivitet Støjniveau Afværge-foranstaltning Slidsevægge Lydpotter eller lydsluser

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE-

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE- Beboerforeningerne omkring Marmorkirken v. Steffen Hamann Frederiksgade 5, 4. sal 1265 København K Email: shamann1@gmail.com Tlf: 2636 3361 Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. april 2014 J.nr.: NMK-10-00774 Ref.: ULSJE/FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: trm@trm.dk; mba@trm.dk 18-03-2014 Sagsnr. 2014-0039942 Dokumentnr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10.09.2013 J.nr.: NMK-33-01908 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om at fritage en grundejerforening

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. november 2015 J.nr.: NMK-31-01726 KlageID: 86487 Ref.: MTJ-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere