Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud"

Transkript

1 Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud

2 Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel Nielsen på telefon eller ligesom spørgsmål i øvrigt kan rettes hertil. U d b u d s v i l k å r Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (bilag 1). Tilbudsgivere vil blive orienteret indenfor 3 hverdage efter mødet i økonomiudvalget. Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 90 dage efter budfristen, medmindre Syddjurs Kommune inden da afviser tilbuddet. Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Tekst til bankgaranti vedlægges som bilag 2. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Salget er betinget af økonomiudvalgets og eventuelt byrådets godkendelse. E j e n d o m s b e s k r i v e l s e Matr.nr. 2s Balle By, Rosmus Beliggenhed Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Arealer Bebygget areal: 476 m 2 Grundareal: m 2 Bebyggelse Ejendommen, som er en tidligere købmandsgård, er opført i røde mursten og sadeltag af henholdsvis bølgeeternit og skifer tagplader. Bebygget areal udgør 476 m 2. Ejendommen

3 opvarmes via fjernevarme og elvarme. Der er et samlet boligareal på 106 m 2 og erhvervsareal på 412 m 2. Erhvervsarealet kan godkendes til beboelse. Dette kræver tilladelse fra Syddjurs Kommune. Der kan anmodes om forhåndstilkendegivelse fra team Plan og Byggeri (kontaktinformation). Ejendommen er tilsluttet privat alment vandværk og der er afløb til spildevandsforsyningen. Kopi af BBR-meddelelse vedlægges som bilag 3. Matr. Nr. 5f, der fremgår af BBR-meddelelsen, er ikke en del af dette udbud. Beskrivelse Ejendommen består af lokaler udlejet til Balle Borgerforening, 1 beboelseslejlighed, der er udlejet, samt lokaler til institution (børnehave). Der er uudnyttet loftrum, der ikke godkendt til beboelse, men tidligere er anvendt til dette. Institutionen har gulve belagt med linoleum, akustikloft samt lette vægge til opdeling af lokalerne. Borgerforeningens lokaler indeholder entré, garderobe, køkken, 2 toiletter og borgerstue. Beboelseslejligheden indeholder entré, stue, køkken, badeværelse og 2 værelser. Udenomsarealerne har hovedsageligt været udlagt til institutionens brug. Derudover er der parkeringsmulighed for ca. 4 biler. Som bilag 4 vedlægges oversigtskort, der viser bygningens placering lokalområde, og som bilag 5 vedlægges plantegninger. Plantegningerne er kun vejledende. Inventar Lejernes inventar medfølger ikke. Alt ejendommens øvrige inventar medfølger i handlen, herunder inventar i den tidligere institutions køkken. Pris Ejendommen udbydes uden vejledende pris. Salg vil som udgangspunkt ske til højestbydende, men sælger er som nævnt indledningsvis berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. Offentlig ejendomsværdi Ejendommen er i 2010 offentligt vurderet til kr , heraf grundværdi kr Offentlig ejendomsvurdering vedlægges som bilag 6. Servitutter Tingbogsattest for ejendommen vedlægges som bilag 7. Der er på ejendommen lyst følgende servitutter: dok. om pligt til at afgive jord til en vej mv., bilag 8

4 lokalplan nr. 121, vedr. 2S, bilag Servitut vedr. forsyning/afløb - kloakanlæg, bilag 10 Det er købers eget ansvar at kontrollere, hvilke servitutter der er lyst på ejendommen. Ovenstående er vejledende. Planforhold Ejendommen er omfattet af lokalplan 121 vedr. matr. Nr. 2s. Denne lokalplan kan ved et salg blive ophævet og erstattet med ny lokalplan. Køber er selv ansvarlig for at ansøge om ny lokalplan for at ændre anvendelsesmulighederne. Du kan læse mere om planprocessen her: En ny lokalplan skal holde sig indenfor rammevilkårene i kommuneplanrammen. Ejendommen kan ifølge kommuneplanramme anvendes til både bolig og erhverv jf. Kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 8.2.BE1, Bilag 11. Ejendommen rummer således mange muligheder for en køber. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ønsket brug kan tillades ved ny lokalplan, bør du afklare dette ved henvendelse til sælger, inden du afgiver et tilbud. Zoneforhold Ejendommen er beliggende i byzone, jf. den nu gældende lokalplan 121. Miljøforhold Der er dokumenteret jordforurening på ejendommen niveau 2. Forureningsattest vedlægges som bilag 12. Som bilag 12a vedlægges brev fra Region Midtjylland om kortlægningen og som bilag 12b vedlægges rapport om forureningsundersøgelse fra Niras Ledninger Der henvises til Ledningsejerregisteret på Forsikring Ejendommen er forsikret i If-forsikring under police nr Ejendomsskat Ejendomsskatter udgør for året 2012 i alt kr. 0, da der er kommunal fritagelse for betaling af ejendomsskat. Ny ejer vil blive opkrævet ejendomsskatter. Ejendomsskattebillet vedlægges som bilag 13 Forbrugstal Syddjurs Kommune kan oplyse følgende vejledende årlige forbrugstal, idet det bemærkes, at det høje varmeforbrug skyldes anvendelsen til institution: El: ca kr. Varme: ca kr. (skyldes børnehaven) Vand: kr. Vedligehold bygning: kr.

5 Vedligehold udenomsarealer kr. (skyldes børnehaven) Moms Ejendommen er ikke momsregistreret. Ejendomsdatarapport Ejendomsdatarapport vedlægges som bilag 14. Energimærke Energimærke af vedlægges som bilag 15. Det bemærkes, at rapporten er gældende 5 år fra den Lejeforhold Ejendommen er delvist udlejet til privat beboelse og Balle borgerforening. Køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens lejere. Lejekontrakter vedlægges som bilag 16. S a l g s v i l k å r Ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges således som den er og forefindes og som beset af køber. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder med ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens og ejendommens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handelen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud, at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver, med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler.

6 Servitutter mv. Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og forpligtelser, som fremgår af tingbogen jf. bilag 5. Det bemærkes, at lokalplan 121 kan ophæves ved ny lokalplan med ændret anvendelsesformål. Det bemærkes yderligere, at pantebrev fra Nykredit er under aflysning, da der er tale om et lån, der er indfriet, men aldrig aflyst fra tingbogen. Overtagelse og refusion Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale. Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendommen indtægter og udgifter, hvis saldo berigtiges kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. Købesummen Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesummen indbetales til Syddjurs Kommunes konto i Djurslands Bank, reg.nr. 7320, konto nr Ved betaling efter overtagelsesdagen, f.eks. mod ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold til renteloven. Berigtigelse og omkostninger Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler samtlige omkostninger i forbindelse hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat eller ejendomsmægler. Anmeldelse af skøde og servitutter til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 1 uge efter aftalt overtagelsesdag. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. Ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og fortrydelsesret Der kan ikke tilbydes ejerskifteforsikring på erhvervsejendomme, hvorfor der ikke er udarbejdet tilstandsrapport på ejendommen. Idet ejendommen hovedsageligt benyttes til erhverv, har køber ikke fortrydelsesret.

7 T i l b u d s a f g i v e l s e Tilbud skal afgives skriftligt og i underskrevet stand, ved anvendelse af blanketten på næste side. Blanketten sendes i konvolut mærket UDBUD/FORTROLIGT til: Syddjurs Kommune Direktionssekretariatet Hovedgaden Rønde eller scannes og sendes som med angivelse af ordene UDBUD/FORTROLIGT i emnefeltet til: Hvis du sender dit tilbud pr. , skal du huske at bede kommunen bekræfte modtagelsen af din .

8 Tilbud på Lykkesholmvej 1, 8444 Balle. Matr. Nr. 2s (tidl. Balle Børnehave) Undertegnede: Underskrift Navn Adresse Cpr/CVR nr. Tlf. byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen Lykkesholmvej 1, 8444 Balle. Matr. Nr. 2s. Kr. Skriver kroner Når meddelelse om økonomiudvalgets godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver, udgør 1) nærværende udbudsmateriale, 2) denne tilbudsblanket, og 3) udvalgets godkendelse sammen en købsaftale vedrørende ejendommen. Det afgivne tilbud er bindende i 90 dage efter budfristen, medmindre Syddjurs Kommune inden da afviser tilbuddet. Bemærk, at tilbuddet ikke kan gøres betinget. Hvis du/i mener, at visse vilkår skal præciseres/ændres, bedes du/i rette henvendelse til Syddjurs Kommune inden budfristen, hvorefter Syddjurs Kommune meddeler, om det giver anledning til at ændre udbudsvilkårene.

9 B I L A G Bilag 01 Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Bilag 02 Tekst til eventuel bankgaranti Bilag 03 BBR-meddelelse Bilag 04 GIS kort Bilag 05 Plantegninger Bilag 06 Offentlig ejendomsvurdering Bilag 07 Uofficiel tingbogsattest Bilag 08 dok. Om pligt til at afgive jord til en vej mv. Bilag 09 lokalplan nr. 121, vedr. 2S. Bilag 10 Servitut vedr. forsyning/afløb kloakanlæg Bilag 11 Relevant uddrag af Kommuneplanramme Bilag 12 Forureningsattest fra Region Midt Bilag 12a Brev fra Region Midtjylland om kortlægningen Bilag 12b Rapport om forureningsundersøgelse fra Niras Bilag 13 Ejendomsskattebillet Bilag 14 Ejendomsoplysningsrapport og resumé Bilag 15 Energimærke Bilag 16 Lejekontrakter Bilag 17 Vejforsyning

10 Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. juli juni Nr Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk. 1. Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr AI003851

11 24. juni Nr Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 BERTEL HAARDER / Christian Vigh

12 Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde et beløb på kr. (tilbudte købesum) skriver med tillæg af 2 % til dækning af eventuelle renter heraf fra overtagelsesdagen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i Syddjurs Kommunes favør. Beløbet er til sikkerhed for den forpligtelse, som garantirekvirenten har over for Syddjurs Kommune ved køb af ejendommen benævnt i henhold til tilbud af og udbudsmateriale af. Efter garantiens bortfald returneres den til garantistiller. Dato: Underskrift: [Pengeinstitut/Forsikringsselskab]: Bilag: Tegningsvedtægter for pengeinstituttet / forsikringsselskabet.

13 Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen på telefonnr eller -adressen: Oplysninger om grunde Adresse: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle Vand & afløb Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 2s BALLE BY, ROSMUS Adresse: Vestergade 9 (vejkode: 2235), 8444 Balle Vand & afløb Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 5f BALLE BY, ROSMUS Oplysninger om tekniske anlæg Anlægsnr.: 1 Beliggende på matrikel 2s Tank (Produkt på væske form) Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Etableringsår: 1981 Oplysninger om bygninger Tanken er afblændet Størrelsesklasse: Under l Bygningsnr.: 1 Adresse: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle Bygning til daginstitution Matrikelnr.: 2s Ejerlav: BALLE BY, ROSMUS Opførelsesår: 1947 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 476 Samlet bygningsareal 520 Samlet boligareal 236 heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 185 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 461 heraf indbygget carport 0 Tagetage 377 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle /4

14 Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 2 Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning 1OMBYGNING INDENFOR EKS. RAMMER TIL BØRNEHAVE Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal fra ESR: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle Areal Bolig/Erhverv/ Andet Åben/Lukket Udestue/ Overdækning Antal værelser Bolig/Erhverv WC/Bad ST 0 0 0/106/0 0/0 0/1 2/(D*) JA(E*) Daginstitution. Bemærkninger for enheden OMSORGSLOKALE MED TEKØKKEN Køkken /0/0 0/0 3/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). Vestergade 16 (vejkode: 2235), 8444 Balle 0 0 0/306/0 0/0 0/8 3/(D*) (G*) Daginstitution. *A: Vandskyllende toilet udenfor enheden *B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden *C: Adgang til badeværelse *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil *E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation) *F: Adgang til fælles køkken *G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang. *H: Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr.: 2 Adresse: Vestergade 9 (vejkode: 2235), 8444 Balle Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration Matrikelnr.: 5f Ejerlav: BALLE BY, ROSMUS Opførelsesår: 1987 Materialer Ydervæg: Metalplader Tagdækning: Built-up Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 48 Samlet bygningsareal 48 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 Kælder 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Samlet erhvervsareal 48 heraf indbygget carport 0 Tagetage 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 heraf udnyttet 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 Lukkede overdækninger 0 Overdækkende arealer 0 Åbne overdækninger 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Varmeinstallation: Elovne, elpaneler Opvarmningsmiddel: Elektricitet Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme Bygningsnr.: 3 Adresse: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle Udhus Matrikelnr.: 2s Opførelsesår: 2001 Materialer Ydervæg: Træbeklædning Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 54 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Ejerlav: BALLE BY, ROSMUS BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle /4

15 Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation Bemærkninger for bygning bålhytte BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle /4

16 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Lykkesholmvej 1 (vejkode: 1165), 8444 Balle /4

17 Din pligt som ejer Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer undlader, at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig at antallet og den omtrentlige størrelse af bygningerne på din grund er i overensstemmelse med de registrerede forhold. Kommunen har lov til, at kontrollere de oplysninger, du giver til i BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved register samkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager. Du bør være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Energiforsyning Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du maler huset indvendigt eller indretter nyt køkken. Når du køber et hus skal du være opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal indsendes til kommunen inden 4 uger. BBR registrerer din ejendom på mange niveauer. De 3 vigtigste er: Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen. Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til en lufthavnsterminal. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses dette. En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller erhvervsenheder. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen hæfter du som ejer for fejlen. Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, olietanke, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning. Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere fra kommune til kommune. Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig i reglerne på forhånd på Arealerne på BBR-meddelelsen Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten. De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene læs mere på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Er der i en bygning to eller flere lejligheder fordeles adgangs- og trappearealer mellem de enkelte lejligheder. Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR s boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal til erhverv. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.4

18 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse Helårsbeboelse Stuehus til landbrugsejendom. Fritliggende enfamiliehus Række-, kæde- eller dobbelthus Etageboligbebyggelse Kollegium. Døgninstitution Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med Landbrug, industri, offentlige værker o.lign. Landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding m.v Industri, fabrik, håndværk m.v. El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalter m.v. Anden bygning til landbrug, industri m.v. Handel, kontor, transport og service Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m.v Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Liberalt erhverv Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service virksomhed. Andet bygning til transport, handel m.v. Institutioner og kultur Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og lign. Skole, undervisning og forskning Hospital, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m.v. Daginstitutioner m.v. Anden institution. Fritidsformål Sommerhus. Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset fra sommerhus. Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. Kolonihavehus. Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. Garage til et eller to køretøjer. Carport. Udhus. Toilet og afløb Toiletforhold Antal vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenhed. Vandskyllende toilet udenfor enheden. Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelsen med enheden. Badeforhold Antal badeværelser i enheden Adgang til badeværelser Hverken badeværelser eller adgang til badeværelser. Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Adgang til fælles køkken Fast kogeinstallation i værelse eller på gang. Ingen fast kogeinstallation. Materialer Ydervæggenes materiale Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Fibercement, asbest (eternit el. lign). Fibercement, asbestfri r Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk). Træbeklædning Betonelementer (Etagehøje betonelementer) Metalplader PVC Glas Ingen Andet materiale Afløbsforhold Tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag, typisk tagpap). Tagpap (med taghældning). Fibercement, herunder asbest (bølge eller skifereternit) Cementsten Tegl Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Stråtag Fibercement (asbestfri) PVC Glas Andet materiale Asbestholdigt materiale Asbestholdigt ydervægsmateriale. Asbestholdigt tagdækningsmateriale. Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale. Kilder til bygningens materialer. Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Kilde til bygningsarealer Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Energi og vandforsyning Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr Ovne (Kakkelovne, kamin, brændeovn o. lign.) Varmepumpe Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas) Elovne, elpaneler Gasradiator Ingen varmeinstallation Blande (kræver specifikation på enhedsniveau) Opvarmningsmiddel Elektricitet Gasværksgas Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Fast brændsel (kul, brænde mm.) Halm Naturgas Andet Supplerende varme Ikke oplyst Varmepumpeanlæg Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.) Ovne til flydende brændsel. Solpaneler Pejs Gasradiator Elovn, elpaneler Biogasanlæg Andet Bygningen har ingen supplerende varme. Afløbskoder gammelt kodesæt: Kodesættet benyttes for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Afløb til fælles privat spildevandsanlæg. Afløb til samletank. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse). Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Mekanisk rensning med privat udledning dir. til vandløb. Mekanisk og biologisk rensning. Udledning direkte uden rensning til vandløb, søer eller havet. Andet Afløbskoder nyt kodesæt: Der er indført temmelig mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret til på eget initiativ at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger i det åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) eller om de behandles hver for sig. Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er i BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er en forkortelse for organisk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, at alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. I så fald kan forholdene registreres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændig oversigt over afløbskoder i BBR og en vejledning hertil kan findes på Andet Boligtype Egentlig beboelseslejlighed Blandet erhverv og bolig med eget køkken Enkeltværelse Fællesbolig eller fælleshusholdning Sommer-/fritidsbolig Andet Offentlig støtte Almen familiebolig Støttet privat udlejningsbolig Støttet privat andelsbolig Almen ungdomsbolig Støttet privat ungdomsbolig Almen ældrebolig Almen plejebolig Midlertidig oprettelse/fuldførelse Ikke midlertidig oprettet. Midlertidig oprettet. Midlertidig fuldført. Fredning Fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som 1 men med tinglyst bevaringsbestemmelser jf. lovens 15. Tinglyst bevaringsdeklaration men, bygningen ikke fredet. På middelalderlige bygningsdele er der tinglyste fredningsbestemmelser. Indeholder middelalderlige bygningsdele. Bygningen og den umiddelbare omgivelser fredet iht. til bygningsfredningsloven. Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration. Bevaringsværdig Medtaget i registrant, bevaringsplan mm. Ejerforhold Privatperson(er) eller interessentskab. Almennyttigt boligselskab Aktie-, anparts- eller andet selskab Forening, legat eller selvejende institution Privat andelsboligforening Kommunen (beliggenhedskommune) Kommunen (anden kommune) Regionskommune Staten Andet, moderejendom for ejerlejligheder Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Privat, alment vandforsyningsanlæg Enkeltindvindingsanlæg (egen boring) Brønd Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme) Ingen vandforsyning Kilde til bygningsarealer Oplyst af ejer. Oplyst af teknisk forvaltning. Oplyst af andre. Bygningen er maskinelt oprettet. Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning. Vejledning til BBR-meddelelse Vers. 1.4

19 GIS Målforhold 1:1500 Dato 6/ Signaturforklaring KMS, COWI

20

21

22

23 Ejendomsvurdering Page 1 of Ejendomsvurdering 2011 Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: LYKKESHOLMVEJ 1, 8444 BALLE Vurderingsår: 2010 Kopi Kommune: SYDDJURS Ejendomsnr.: 3652 Vurderingskreds: EBELTOFT Benyttelse: Komm bebo og forretn Lejligheds antal: 1 Matrikel: 2 S, BALLE Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis forrige års vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvmpris standard Bygretpris standard Vejareal prisen er 0 Nedslag jordforurening kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fritagelser: Dækningsafgift: kr kr. Fritagelser: 7 fritagelse - grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. kommunal ejd kr kr. Vis forrige års vurdering

24 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :16:21 EJENDOM: Adresse: Lykkesholmvej Balle Samlet areal: 4470 m2 Heraf vej: 654 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0002s Areal: 4470 m2 Heraf vej: 654 m2 Retskreds: 0066 NOTERINGER: Dato: Foretaget notering om jordforurening kortlagt på vidensniveau 2 på en del af matrikelnummeret. Kortlægningsnummer: ADKOMSTER DOKUMENT: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Syddjurs kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Rente: OGSÅ LYST PÅ:

25 Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Konverteret til digital pantebrev: Ja Beskrivelse: Pantebrev KREDITORER: Navn: Nykredit Realkredit A/S CVR: TILLÆGSTEKST: Anmærkning byrder Tillægstekst Kontantlån, Indekslån, Refinansieringsklausul, Tillige anden ejendom SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om pligt til at afgive jord til en vej mv, (43-374) Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 66_00-II_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST:

26 Tillægstekst Lokalplan nr. 121, Vedr 2S Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer 66_00-II_ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 30 LEDNINGER: Forsyning / afløb PÅTALEBERETTIGET: Navn: SYDDJURS SPILDEVAND A/S CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0706 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 66_T-II_782

27 WS101652Wslet SEPBARC0DE 0U121 LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND Ved ekspedition af kopier af skøde- og pantedokumenter medsender landsarkivet de supplerende dokumenter, hvortil der er henvisning og som skønnes relevante. Man påtager sig dog intet ansvar for, at alle sådanne dokumenter er medtaget ved kopieringen. J^ y yy^ \S"j^'H0\

28 WS101652Wslet SEPBARC0DE 0U121 STATENS ARKIVER LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND SYDDJURS KOMMUNE CEWTRAI POSif/ODTAGELSE INI?GAET 2 2 MRS Syddjurs Kommune Lundbergsvej Hbeltoft Fremsendes uden følgeskrivelse Dato: 20. marts BEST.: Hemicd fremsendes bestilling vedr. matr. nr. 2 s Balle By, Rosmus, beliggende Lykkesholmvcj 1. Balle. Faktura for udført arbejde sendes elektronisk (ra Økonomistyrelsen, til Syddjurs Kommune, Direktionssekretariatet, Hovedgaden 77, Rønde. Venlig hilsen Birgitte Vestergaard Futtrup arkivar D Ifølge aftale D På foranledning af Deres brev / af n Ifolge telefonsamtale D Til godkendelse 0 Til orientering n Til videre foranstaltning D Kommentar udbedes n Ring venligst, Uf D Relur med tak for lån n Ønskes retur n Kvittering ønskes n Til dækning af D Ang. vores/ Deres joumalnr. D Andet LL. SCT. HANS GADE S - DK-88OO VIBORG TELEFON: ( + 45) TELEFAX: ( + 45) HJEMMESIDE: WWWSA.DK/LAV CVR-NR EAN-NR

29 WS101652Wslet SEPBARC0DE 0U121 \ \. '' 374 j./^ //y C^^^'-t.C'Ciyt.rA'^^Z^ 2'"S,;3i>V^- ^il<^ i ^. -Ty ^ CnJ^anJsMjL <V«ri..... j. o ' Z. p-e -«; t ^1_ t/>z^ ^^ V C/CcÆ^ ^ Å^>-vL^ tycd.^y^.=j)-e^ CUZ rtjiy7.-tu J' e éc^ /ik ou^ (TirtS^^ jér^uiji y^^^ ^>'z^ d3y^ <^t-^a^4-c ^^^ AMyy7 7 /Zef^r^tf 7 ce-^t^c 7 f^f^zjsu ^, ^ > r -J'. Z^,.

30 W Wslet WSEPBARCODE 0U X i-la. Oo-v.<y^ Jl^r^-ey^ QlÆaiAo->o^-t. ^^^^^^y^-^-taeu-lc icx^o-^rry^^tu^c^ <é>/^eyy-uscsry^ Q^y^^k^ry, C ^ S ^ /,i3^j/ JDOA^U ^~^y UCc>rS-»%^cZd Jo-jyyz. '=^'^>z.=^^^^ c^^t^^t.«.^ ^^<2^2/>T^S<:;C^ ejlryil.o/cz^^ts^x^^^,,,^ 2. JU- //2.CJ2Å. ^.ayr^x^a^ -<?.^^^S^, /oa^, a^-<^^c^ qci^ y/t^ oé^^ y>'"2.<.^'t!^v <>'i-^-«<>-z a:j2_ ^^-^ ci:>eonyi^~t^ ocey>-i- e.-toyn- -^ y-i^ rz.,y^a^'ar?'x3ce/z ^ "Cs^ ^^3é '^ S^a^ c^^^^ L.X. e yy^m.^:xy>xl J^ ^ ^. ^ %/?'^?^ : / /.- ri'tyz.t/^lxyi^ c:jc y>'hj-ej:'^^n.y^ci^ On^<Xy2yx^<Xy2^ey>-7-C>ijL. ^^^O'^-c^y^^-^-^y^'iJ ^'Ccy^y-Cyi^ <^ ^i>>xj (2,^^!^^. <2^sS ^^ y injilmn-- y>nå yir'?'z.e^^ J (^J^^.ÆfVco-T-i?^«- 1^~e--C!'OLQ^.. o <Syty?n.r»~^o^oCe^-C'^^ (^:i/uc /M'f P^J^'^n-T..cy>^L^4y^i^e.^. 4^,^^ J Æ^7^/^^i>^, <y/o^^ i-f "f^yéf ay>-l.c/eyi. Oo-i^c_^ llc^ ff oa (Ttr-cryA^o^^Ce,' cc&e^i^ ^.Jj/A ^^xihhey^-t^^^yv Jlø^o->%ay>-xX:C CH--^ -^^^^^2^yiy:>'eyyi^ Q-Z-c^ /^.4:i^y>y &^ryr^iiji3''z-<js» e/2 ^^^e-, ^-vormy^o^uiy^ 'i^øg6:> ^^^, S'iPi^Le. s/*=t^ Å^y>r,.aU^ iha /hz^ 2't-<i^ yd^^v" ^»-^^^^^ ^ ^ /^T^z^cxKT-c <2y^Cy7y2y~cyy^ y-i~ Cyy^4cyin '2>TK=>(^!^.'t^ LJtk4 ^A^leyi. fa-æcz ^JL^

31 WS101552Wslet SEPBARC0DE 0U121 Jp cy^o-yi/2^^2^ OO'-rS^lyy-tk^. y^'&ø.æya'y^ f L^Otn^-C^Cd-A^ 375 ^^ii^^ C^^i^^^t^ M!-^3(i/2!^«-?5'é^>'T^^^ ^ / ÅJ^iUyrynM-gyi. /^<:^^ <yy^ yo ^3^.«^^L^<?t,e^ Q..yK > 0.^ yy. (Z^^ -^ : y ^^^^y:)oyu^*^ ; 'Ty-iu:)^^^ Cyyty^^yZ^ LJtilyy'r.^'OLyj^^ Qy/'y-f^, 0^^y>^ [y^æ jjoy-t^cieyiy^ty^ Cr> ifey>^c)(^^r>->^ /-t:yi^c^. ^ s-p-ua^^«(ytj yilmy>^i -O'-eyi.y^y '^'-^^^yi^c^2<,rx_ c ^ i 4. /S^cMé^. /So/. A. cjs /2.. 3a 6^2^. 23 //^ '^-7^- i. it- iyz<^0>-t-. ^ ^O^y^ en'"æ y>n^coyy^ ri-^yiyty-e^oé CiA ^Cly^'^^^ ^^^n^tp-^c^ct-c^^-f:^ '^ ^--é^^c Jl ^~i/>n,oca- -Jiyi^y^^ua^n. /-<yy^..eyarz.y>' l^*-f yle/ /l/'-c^- <?*-z-<^ *>» O'^^jy^is. C /^yiyuzyyxu^jey*- iy~ c-^..cæ>^s_qi^ é-e-^a^t-^ AytjLoUA^n- cc&yy^ //^ yl-^*^ <^ ^/^^ty>y 'yyt<y>^ ^Lo^^ O^Xyif^^^i "^^^ /t^{s-taotmy>^^ ^?^ ^^a.^^l/^:5s^^>tæ-^ v^^ '^'^^ ^ ajbzac'ux-'y^ /ft^^-^nc^ /^"JOTT^^-Å^ zå» ^3!^! %::^e&ey>->'t^-ey^ ^/'e^2^'?7-r.^y>^ Bjo-zy:>C^yi^^C'^C^yyn. /^ 'f^js,j.d'cy>> foixy?^ cc^yyn^ a^^o-*t/&>-y-.» é,l e '^y^. '^^^.^..c^m'oi^ C'ÆiUÆ'vi. At^aie^A^ 0309^ -J**^ 't^-txct.c^'ce, t.4y>-i.oc^yyæ i^^^^^y>^ l ^ ".-i-z^ c^ Gycyiyz>'T:}>^.^^ occ..i^^ y/a' <J>^^ iyi ^ ^ a<>yiy2^^^ C-^-OC yh % JayocX:f^^'<^cy>rLj^o-->''-y~c^^ O-y '^..eyyiyy^-emf (S''5y4;^^^ø<'->T^^x>-ty ^ Ly^S-^'^^o-r, -^t^ i}^r- MÆ C>;^(^^7^V^^ <S-y/^.,c^'y tc^ ^yey^-'fyiy^^ <SjyyyLoCeyi^oCaMcyx ^e-^^y y '^L^>n=y>'Z<..^>^^ ^^,,y^ CIL/ y^a'-'^t'^^t^ cæ^>>-i_c>é^ cyy^^a^^p'?-**^'^ eyz >0:C..,-e^ J^ky /^S>c? n* ri^y^. CB>/éy^

32 WS101652Wslet SEPBARC0DE 0U121 Fotokopi udfærdiget af Landsarkivet for Nørrejylland Viborg, den f //^ 2017

33

34

35

36

37

38

39

40

41 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :52:29 EJENDOM: Adresse: Markrundingen Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014el FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Skovvænget Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014bm Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014dd Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014dø FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0039q Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0039k FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES:

42 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0048c Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0048d Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0048a Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0048b Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0048e Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0003l FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Bispemosevej Balle Landsejerlav: Hyllested By, Hyllested Matrikelnummer: 0062b FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Hyllested Skovgårde, Hyllested Matrikelnummer: 0030 FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Adresse: Skovvænget Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014cs Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup

43 Matrikelnummer: 0014df Landsejerlav: Attrup By, Rosmus Matrikelnummer: 0022 Adresse: Århusvej 33A 8400 Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014bz FØLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: Kreditor: Ebeltoft Kommune Hovedstol: DKK Dokumenttype: Ejerpantebrev Dato/løbenummer: Kreditor: Ebeltoft Kommune Hovedstol: DKK Dokumenttype: Ejerpantebrev Dato/løbenummer: FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Kirkevænget 13A 8400 Ebeltoft Landsejerlav: Hyllested By, Hyllested Matrikelnummer: 0004n FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Rosmus By, Rosmus Matrikelnummer: 0026b Landsejerlav: Rosmus By, Rosmus Matrikelnummer: 0026e Landsejerlav: Rosmus By, Rosmus Matrikelnummer: 0026f Landsejerlav: Rosmus By, Rosmus Matrikelnummer: 0026a Landsejerlav: Rosmus By, Rosmus

44 Matrikelnummer: 0026c Landsejerlav: Rosmus By, Rosmus Matrikelnummer: 0026d Adresse: Markrundingen Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014ed FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Markrundingen Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014em FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Gråskegårdevej Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0039n FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Rosmus Bygade 22A 8444 Balle Landsejerlav: Rosmus By, Rosmus Matrikelnummer: 0002o FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Adresse: Lykkesholmvej Balle Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0002s FØLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES:

45 Kreditor: Nykredit Realkredit A/S Hovedstol: DKK Dokumenttype: Realkreditpantebrev Dato/løbenummer: FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Drammelstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0022a Landsejerlav: Drammelstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0022b Landsejerlav: Hyllested By, Hyllested Matrikelnummer: 0015c FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Adresse: Rådhusbakken Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0003r Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0003t Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0003c Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0003s FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0001dø Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0001ea Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0001dz Landsejerlav: Balle By, Rosmus

46 Matrikelnummer: 0001ce Landsejerlav: Balle By, Rosmus Matrikelnummer: 0003ae FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Skovgårde Bygade 5A 8400 Ebeltoft Landsejerlav: Hyllested Skovgårde, Hyllested Matrikelnummer: 0006c Landsejerlav: Hyllested By, Hyllested Matrikelnummer: 0004o FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0039m FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Skovgårde Bygade 5B 8400 Ebeltoft Landsejerlav: Hyllested Skovgårde, Hyllested Matrikelnummer: 0029 Adresse: Bispemosevej 3

47 Landsejerlav: Matrikelnummer: 8444 Balle Rosmus By, Rosmus 0007l FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014dæ Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014as Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014dv FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Adresse: Markrundingen Ebeltoft Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014ei FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer:

48 Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0052c Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0052a Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0052b Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0052d FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Landsejerlav: Hyllested By, Hyllested Matrikelnummer: 0072a Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014dz Landsejerlav: Tirstrup By, Tirstrup Matrikelnummer: 0014a FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: Dato/løbenummer: SERVITUT: LEDNINGER: Forsyning / afløb SERVITUT TEKST: Deklaration om alment kloakanlæg Undertegnede ejer af de nævnte ejendomme deklarerer herved, at der med bindende virkning for såvel nuværende som efterfølgende ejere af ejendommen tinglyses følgende bestemmelser til sikring af de på vedhæftede tinglysningsrids

49 ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: viste kloakanlæg. Pkt. 1 Det skal tåles, at der er anbragt kloakanlæg på ejendommene, således som vist med rødt på vedhæftede rids. Pkt. 2 Anlæggene skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til ef tersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, ledningsejeren skønner det nødvendigt. Pkt. 3 I et bælte af 2 meter på hver side af anlæggene må der ikke bebygges, beplantes med træer med dybtgående rødder eller finde anden benyttelse sted, der kan være til gene for an læggene. For kloakledninger måles de 2 m fra det lodrette plan gennem ledningen. Anlægsejeren kan di spensere herfra og fastsætter da vilkårene herfor. I samme areal må intet iværksættes, der kan være til hinder eller skade for eftersyn, reparation- eller vedligeholdelsesarbejder. Pkt. 4 Der må tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Anlægsejeren er pligtig til snarest efter arbejdets afslutning at retablere opgravede arealer. Pkt. 5 Erstatning for eventuel skade forvoldt ved eftersyns- eller reparationsarbejdet fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af 2 uvildige personer udmeldt af retten. Pkt. 6 For så vidt angår ledningsanlæg nedlagt i private fællesveje i byer og bymæssige områder, som er omfattet af afsnit 3 i lov om private fællesveje, viger denne deklarations bestemmelser i forhold til bestemmelserne i lov om private fællesveje, om ledningsanlæg i sådanne veje. Pkt. 7 Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende anlægssejer, for tiden Syddjurs Spildevand A/S. Foranstående bestemmelser begæres tinglyst på de nævnte matr.nr.e, idet der med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen på tinglysningstidspunktet.

50 GEOPARTNER LANDINSPEKTØRGÅRDEN A/S Birk Centerpark Herning CVR: Kontaktoplysninger: NCA, MYNDIGHED: Syddjurs kommune Hovedgaden Rønde CVR: PÅTALEBERETTIGET: SYDDJURS SPILDEVAND A/S Tyrrisvej Rønde CVR: BILAG: Bilagsreference: da-050e-44c4-b4cb Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 3, Balle By, Rosmus Bilagsreference: f35f857c-8f59-4fd4-a a5dda9c Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 4, Rosmus By, Rosmus Bilagsreference: 82cbb09b-cc a52a-26b05fbf1b28 Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 5, Hyllested By, Hyllested Bilagsreference: 4181c36e-73b2-45e f0cd90a6f Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 6, Hyllested Skovgårde, Hyllested Bilagsreference: 095ba78c-c3fb-41ab-81e5-5073b129a838 Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 8, Tirstrup By, Tirstrup Bilagsreference: d84bb521-b7d9-432c-a09c-fb470f4757f5 Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 9, Attrup By, Rosmus Bilagsreference: de4bbac f7b15d53dbf Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse rids 10 Bilagsreference: 2a738a b8b0-f f9b Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse rids 3 Bilagsreference: 5ec6ac13-ca17-4b14-92f8-5fe30a9c75a9 Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og

51 bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse rids 4 Bilagsreference: 567b1a06-d51a-460f-8a22-d bd9d Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse rids 5 Bilagsreference: d2-49a4-b c1db Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse rids 6 Bilagsreference: d1a22a c6a-bba2-edad1ed7aed0 Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse rids 8 Bilagsreference: d0b0e3fa-3d3a-4ac4-85cd-a f34f Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på lejet grund. Beskrivelse af bilag: Stedfæstelse rids 9 Bilagsreference: 362a89b3-d03c-4df d8e0d86122 Bilag referencekode: Matrikelkort med attestation? = e-rids? (ved salg af nyudstykket parcel). Beskrivelse af bilag: Rids 10, Drammelstrup By, Tirstrup

52 Balle Balle ligger i den østligste del af kommunen og har en del af sine ejendomme beliggende i Norddjurs Kommune. Byen, der har godt 500 indbyggere, er som Tirstrup en lokalby, der endnu ikke er overført til byzone. Rammekort Balle 1: Der er udlagt nye rammer inden for det eksisterende byområde mellem Ny Ballevej og byen samt udlagt område til nyt helårsboligbyggeri ved Vestergade i byens nord-vestlige udkant. Balle 8.2.B1 Boligområde ved Åvangen Områdets anvendelse: Boligområde åben-lav Max. Bebyggelsesprocent: 25% for den enkelte ejendom. Max. Etageantal: 1 etage med udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag Max. Bygningshøjde: 8,5m Zoneforhold: Byzone 8.2.B2 Boligområde omkring Østergade og Vestergade Områdets anvendelse: Boligområde åben-lav Max. Bebyggelsesprocent: 30% for den enkelte ejendom. Max. Etageantal: 2 Max. Bygningshøjde: 8,5m Zoneforhold: Landzone. Overføres til byzone ved lokalplan. 8.2.B3 Boligområde ved Gråkærsvej Områdets anvendelse: Boligområde tæt-lav Max. Bebyggelsesprocent: 40% for den enkelte ejendom. Max. Etageantal: 2 Max. Bygningshøjde: 7,5m Opholds- og Friarealer: Min. 20% (af grundarealet) sammenhængende friareal foruden parkeringsarealer. Zoneforhold: Landzone. Overføres til byzone ved lokalplan. 8.2.BE1 Blandet bolig og erhverv omkring Østergade og Vestergade Områdets anvendelse: Blandet byområde Miljøklasse: 1-2 Max. Bebyggelsesprocent: 30% for den enkelte ejendom for boliganvendelse og 45% for den enkelte ejendom for anden bebyggelse. Max. Etageantal: 2 Max. Bygningshøjde: 8,5m Max. Bruttoetageareal for butikker: Dagligvarebutikker: 1.500m 2 pr. butik. Udvalgsvarebutikker: 1.000m 2 Zoneforhold: Landzone. Overføres til byzone ved lokalplan. 8.2.BE2 Blandet bolig og erhverv omkring Østergade og Vestergade Områdets anvendelse: Blandet byområde Miljøklasse: 1-2 Max. Bebyggelsesprocent: 30% for den enkelte ejendom for boliganvendelse og 45% for den enkelte ejendom for anden bebyggelse. Max. Etageantal: 2 Max. Bygningshøjde: 8,5m Zoneforhold: Landzone. Overføres til byzone ved lokalplan. 8.2.BE3 Blandet bolig og erhverv til jordbrugsparceller i Balle Områdets anvendelse:

53 Attest Der er søgt på følgende matrikel: 2s Balle By, Rosmus, Syddjurs Kommune Placeringen af matriklen kan ses på kortet. Her kan du også se om der er "registreringer" i nærheden. Yderligere matrikler på lokaliteten: Matrikel nr. Matrikel status Nuancering Alle adresser på matriklen 5f Balle By, Rosmus Udgået inden kortlægning Lykkesholmvej 1, 8444 Syddjurs og Vestergade 16, 8444 Syddjurs og Vestergade 9, 8444 Syddjurs 2az Balle By, Rosmus V2-kortlagt Ingen Lykkesholmvej 2, 8444 Syddjurs og Vestergade 14A, 8444 Syddjurs og Vestergade 14B, 8444 Syddjurs og Vestergade 14C, 8444 Syddjurs og Vestergade 14D, 8444 Syddjurs Der er viden om, at der på lokaliteten har været følgende aktiviteter, der har eller kan have forurenet: Aktivitetsnavn Branche Drift periode fra... til Servicestationer 50.5 Servicestationer Attest udarbejdet Side 1 af 2

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere