Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning Område Formålet Arbejdsmiljø Indledning Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen Varetagelse af opgaver og funktioner inden for arbejdsmiljøindsatsen Hovedudvalgets og sektorudvalgets opgaver Lokalt områdeudvalg Arbejdsmiljøopgaver i det lokale MED-udvalg eller personalemøde med MED-status samt arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøgrupper Valg af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøkoordinator MED-strukturen Hovedudvalget Sammensætning Hovedudvalgets opgaver Sektor MED-udvalg Formål Sammensætning Kompetence, herunder afgrænsning mellem lokale område-med-udvalg og lokale MED-udvalg Forretningsorden Twister Lokalt område MED-udvalg Ældreområdet Socialområdet Børneområdet Formål Sammensætning Kompetence, herunder afgrænsning til lokale MED-udvalg og sektor-med-udvalget Side 1 af 41

2 Forretningsorden Twister MED-udvalg på decentralt niveau MED-udvalget Sammensætning Personalemøder med MED-status Sammensætning Opgaver Kompetence Forretningsorden Twister Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse Information og drøftelse Retningslinjer og regler Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleant (stedfortræder) Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder mv Afskedigelse Voldgift vedr Håndhævelse af forpligtelserne i 11 stk. 4 6 om information og drøftelse Opsigelse af MED-aftalen Underskriftsblad Bilag 1. MED udvalgenes arbejdsmiljøopgaver Bilag 2. Vejledning omkring selvejendes institutioners repræsentation i den fælles MED organisation i Randers kommune Bilag 3. Minimumsårshjul for underliggende MED udvalg Bilag 4. Forretningsorden for Hovedudvalget Bilag 5. Gode råd om informationer Side 2 af 41

3 Indledning MED-aftalen i Randers Kommune er indgået i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået den 1. april 2013 mellem KL og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Randers Kommune er en værdibaseret virksomhed, som arbejder til gavn for borgerne. De bærende principper i styringen er: central styring decentral ledelse, brugerorientering og borgerinvolvering, faglighed, kvalitet og helhed effektivitet Vi vil være kendt for en åben og dialogbaseret kultur som orienterer sig imod brugerne og inddrager borgerne i kommunens ydelser. Formålet med aftalen om medindflydelse og medbestemmelse (MED) er at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet og sikre et sundt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledelse på de enkelte arbejdspladser og i Randers Kommune som helhed. Aftalen bygger på at der er gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere, at begge parter indgår i en fælles kultur af åbenhed, lyst til samarbejde og vilje til at inddrage den anden part i beslutningsprocessen, at aftalen skal være let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på det daglige samarbejde. Aftalen respekterer rammeaftalens bestemmelser og forudsætninger samt arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Ved siden af MED aftalen er der indgået en særskilt lokal Rammeaftale om medarbejderrepræsentanternes vilkår med personaleorganisationerne i henhold til De centrale parters fælles vejledning om indgåelse af lokale TR-aftaler. Randers den 4. december Hans Nikolaisen Kommunaldirektør Side 3 af 41

4 1 Område Denne MED-aftale er indgået i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse d. 1. april 2013 og i henhold til arbejdsmiljølovens regler. MED-aftalen dækker alle medarbejdere, hvis løn- og ansættelsesvilkår er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. MED-aftalen omfatter således 1. alle ansatte ved Randers Kommune, herunder Udbyhøj Havn 2. alle ansatte ved selvejende dag- og døgninstitutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Randers Kommune. 2 Formålet Randers Kommune er en værdibaseret virksomhed, som arbejder til gavn for borgerne. De bærende elementer i måden der arbejdes og samarbejdes på bygger på værdierne; ordentlighed, ligeværdighed, og åbenhed. Vi vil være kendt for en åben og dialogbaseret kultur som orienterer sig imod brugerne og inddrager borgerne i kommunens ydelser. Formålet med aftalen om medindflydelse og medbestemmelse (MED) er at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet og sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledelse på de enkelte arbejdspladser og i Randers Kommune som helhed. På alle kommunens arbejdspladser udøves ledelsesretten af byrådet eller dettes ledelsesrepræsentanter i samarbejde med medarbejderne og tillidsrepræsentanterne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne MED-aftale. En aktiv meningsudveksling med gensidig respekt for hinandens synspunkter og ansvar for opgaveløsningen skal sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse. Det betyder, at det til enhver tid er legitimt og velkomment at henlede opmærksomheden på problemer, og at disse søges løst i et nært samarbejde. Den gensidige informationsforpligtelse skal sikre et godt grundlag for beslutningerne så tidligt som muligt i en proces. Det betyder, at alle medarbejdere har ret til og mulighed for at have reel medindflydelse, medbestemmelse og handlekompetence på egen arbejdsplads, samt i kommunen som helhed de ansattes arbejdsmiljø- og sundhedsforhold til enhver tid er i fokus, arbejdsglæden og den enkelte ansattes behov for såvel tryghed som for personlig og faglig udvikling tilgodeses, Side 4 af 41

5 der skabes gode og udviklende arbejds- og beskæftigelsesforhold, alle ansatte engageres i såvel det daglige arbejde som i udviklingen af den enkelte arbejdsplads og af hele kommunen, den enkelte medarbejder gives mulighed for kompetenceudvikling, Randers Kommune skal være en god og attraktiv arbejdsplads, som fortsat kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere. Randers Kommunes personalepolitik er fundamentet for de holdninger, der skal præge det daglige arbejde. MED-aftalen skal medvirke til at styrke og udvikle medarbejderne og ledernes interesse for arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i Randers Kommune, således at såvel det centrale som det lokale arbejdsmiljøarbejde på alle niveauer er offensivt og på forkant med udviklingen på arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet. 3 Arbejdsmiljø Indledning Randers Kommune arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet er de lokale arbejdsmiljøgrupper. For at styrke arbejdsmiljøindsatsen er arbejdsmiljøet organisatorisk en del af MED-organisationen med Hovedudvalget som det øverste strategiske udvalg for arbejdsmiljøarbejdet. Integrationen af arbejdsmiljøet som en del af MED-organisationen, skal være med til at sikre fokus på det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i et én-strenget system. Dette sker ved at arbejdsmiljøet indgår som et naturligt element i de emner, der behandles i MED-organisationen. Det er en forventning, at dialogen om væsentlige processer og opgaver kommunikeres såvel fra hovedudvalget som ligeledes fra de underliggende niveauer. Hvordan arbejdsmiljøarbejdet rent praktisk foregår og er organiseret er beskrevet nedenfor. 1. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen Med henblik på at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet vil Randers Kommune anvende følgende aktiviteter og metoder. Styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet sker blandt andet i kraft af den én-strengede MED-struktur, som giver mulighed for at arbejdsforhold og øvrige samarbejdsforhold kan drøftes i samme udvalg, hvorved det er muligt at komme bredere rundt om de enkelte arbejdstemaer. Side 5 af 41

6 I tilknytning til budgetbehandlingen skal ledelsen i Hovedudvalget redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde ( 5 i trivselsaftalen) Arbejdspladsvurdering(APV) og trivselsmålingen er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet i Randers Kommune. Der sker en systematisk opfølgning på (APV)handlingsplaner og arbejdsmiljøindsatsen på de enkelte niveauer i MED-organisationen. Der sker en årlig arbejdsmiljødrøftelse i udvalgene. Derudover sker der en løbende opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet. Der kan formuleres aktuelle indsats og fokusområder fx sygefravær og arbejdsskader. Der skal årligt udarbejdes en samlet opgørelse over arbejdsulykker og sygefravær. Hovedudvalget beskriver hvorledes der sker anmeldelse, opfølgning og analyse af arbejdsulykker. Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøgrupperne skal gennemgå den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse i Randers Kommune. Arbejdsmiljøorganisationen tilbydes kompetenceudvikling jf. lovgivningen. Kompetenceudvikling i Randers Kommune er beskrevet i rammerne for kompetenceudvikling. Kommunikation og information er et centralt element i arbejdsmiljøarbejdet. Der udarbejdes en beskrivelse af hvordan kommunikation og information om arbejdsmiljøarbejdet bliver udbredt i organisationen til MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere. Kommunens centrale arbejdsmiljøkoordinator i Personale/HR deltager i møderne i Hovedudvalget. Funktionsbeskrivelse er beskrevet under afsnittet vedr. opgaver. Arbejdsmiljøkoordinatoren binder arbejdsmiljøindsatsen sammen mellem det strategiske og operationelle niveau. For at styrke og opprioritere arbejdsmiljøarbejdet iværksætter hovedudvalget udover det ovennævnte en række konkrete tiltag på de forskellige niveauer i MED organisationen. Tiltagene har til formål at udvikle arbejdsmiljøarbejdet, og i tiltagene ligger også koordinering og understøttelse af igangværende initiativer. Tiltagene koordineres op til eller som følge af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Af eksempler på tiltag er opfølgning på sygefravær, vold, mobning og chikane samt stress. I forbindelse hermed udbydes der kurser der understøtter arbejdet med de forskellige tiltag. Hovedudvalget følger i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse op på de indsatser og metoder der anvendes i forhold til at styrke og forbedre arbejdsmiljøet. Det vurderes, om indsatser og aktiviteter giver de ønskede resultater der er beskrevet som følge af arbejdsmiljødrøftelsen. Dette gøres konkret ved at der udarbejdes en tidsplan for de enkelte aktiviteter i løbet af perioden samt en beskrivelse af hvorledes indsatserne evalueres Side 6 af 41

7 2. Varetagelse af opgaver og funktioner inden for arbejdsmiljøindsatsen Hovedudvalgets og sektorudvalgets opgaver Det strategiske arbejdsmiljøarbejde varetages af Hovedudvalget og Sektorudvalget, hvor Hovedudvalget er det øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet og fungere som arbejdsmiljøudvalg. Hovedudvalget skal arbejde strategisk med arbejdsmiljøområdet, herunder udstikke de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Randers Kommune. Rammerne kan komme til udtryk i metoder, retningslinjer eller procedure. Hovedudvalget skal virke koordinerende samt følge op i forhold til det øvrige MED-system. Sektorudvalget varetager den overordnede arbejdsmiljøindsats vedrørende sektorudvalgets arbejdspladser strategisk niveau i forhold til fagområdet. Sektorudvalget skal sikre at Hovedudvalgets rammer og beslutninger inddrages Hovedudvalget og Sektorudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i bilag Lokalt områdeudvalg Dette niveau ligger mellem sektorudvalget og lokaludvalgene. Lokalt områdeudvalg har en koordinerende rolle, hvor de skal sikre at de retningslinjer og beslutninger der træffes i sektorudvalget gennemføres/udbredes inden for det lokale områdeudvalgs område. Det lokale områdeudvalg skal ligeledes tilpasse arbejdsmiljøarbejdet med lokale forhold/indsatser Arbejdsmiljøopgaver i det lokale MED-udvalg eller personalemøde med MED-status samt arbejdsmiljøgruppen Det lokale MED-udvalg eller Personalemøde med MED-status (lokaludvalget) detailplanlægger, leder og fører tilsyn med det lokale arbejdsmiljøarbejde. I forhold til de overliggende MEDniveauer foregår arbejdsmiljøarbejdet på det operationelle niveau. Udvalget forholder sig til eventuelle arbejdsmiljøproblemer indenfor eget område og sørger for at mulige problemer bliver håndteret. Hvis problemerne ikke kan løses på lokalt niveau, løftes de til et højere niveau i MED-systemet. De daglige opgaver udføres af arbejdsmiljøgruppen inden for den del af aftaleenheden, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Arbejdsmiljøgruppen består af én udpeget arbejdsleder og én valgt arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende iagttage arbejdsmiljøet på arbejdspladsen for at forebygge, at der opstår arbejdsmiljøproblemer. Hvis problemer opstår, skal arbejdsmiljøgruppen inddrages i løsningen. Arbejdsmiljøgruppen har en væsentlig opgave i at påvirke de ansatte til en adfærd der forbedrer sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøgruppen arbejder ud fra de rammer, som er beskrevet af de overliggende MED-udvalg (Hovedudvalg og Sektorudvalg) og samarbejder med Lokaludvalget om den lokale arbejdsmiljøindsats. Lokaludvalgene og arbejdsmiljøgruppernes opgaver er nærmere beskrevet i bilag 1. Side 7 af 41

8 4. Arbejdsmiljøgrupper På alle aftaleenheder dannes minimum én arbejdsmiljøgruppe. En arbejdsmiljøgruppe består af én valgt arbejdsmiljørepræsentant og én udpeget arbejdsleder. Alle ansatte skal være dækket af en arbejdsmiljøgruppe. De steder hvor en arbejdsmiljørepræsentant dækker flere arbejdspladser, organiseres der netværksmøder hvor arbejdsmiljørepræsentanten mødes med det personale som vedkommende dækker. Arbejdsmiljøgrupperne refererer til og indgår i de respektive lokaludvalg. Hvis der er flere arbejdsmiljøgrupper, vælges blandt medlemmerne repræsentanter, som sidder i lokaludvalget. Ændringer af arbejdsmiljøorganisationen godkendes i forhandlingsudvalget. Ved ansøgning om ændringer i arbejdsmiljøorganisationen skal der til forhandlingsudvalget fremsendes en beskrivelse af de ønskede ændringer ud fra nedenstående. Hvis der på en aftaleenhed ønskes oprettet flere arbejdsmiljøgrupper, skal det beskrives hvordan det daglige, operationelle arbejdsmiljøarbejde skal organiseres, fx hvilke opgaver den enkelte arbejdsmiljøgruppe varetager, samt hvilke områder/medarbejdere arbejdsmiljøgruppen dækker. Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper fastsættes ud fra et nærhedsprincip, som betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper. Arbejdsmiljøgruppen skal kunne løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde i forhold til: Arbejdsstedets geografiske forhold, størrelse og beliggenhed. Ved geografisk adskilte enheder skal arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljørepræsentanten) kunne udføre deres opsøgende opgaver, fx i forbindelse med kontrol og opfølgning på ulykker. Arbejdsstedets arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer. Hvad skaber arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold af opgaver for arbejdsmiljøgruppen? Arbejdets organisering. Hvis arbejdet fx er organiseret i skiftehold, skal der tages stilling til at om det har betydning for arbejdsmiljøgruppens opgaver og tilgængelighed. Har arbejdsstedet ansatte, der udfører arbejde på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, uden for virksomhedens faste arbejdssted. Særlige ansættelsesformer og andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Fx hvis der er mange løst-ansatte eller vikarer, kan det påvirke arbejdsmiljøgruppen i forhold til at sikre tilstrækkelig instruktion og oplæring. Hvert andet år i forbindelse med valg af arbejdsmiljørepræsentanter vil det være relevant at lokaludvalget behandler spørgsmålet om, hvorvidt organisationen fortsat har den rigtige størrelse og struktur. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes, så alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter. De ansatte skal have mulighed for at kunne drøfte Side 8 af 41

9 arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid. 4.1 Valg af arbejdsmiljørepræsentant Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen. Valg af arbejdsmiljørepræsentant sker efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om samarbejde om sikkerhed og sundhed. De ansatte skal vælge arbejdsmiljørepræsentanter i det antal, der er fastsat jf. ovenstående afsnit Arbejdsmiljøgrupper. For så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed gælder normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentant inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Den valgte meddeler valgets resultat til arbejdsgiveren. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller dennes organisation bliver bekendt med valget, uanset om funktionen først indtræder senere. Anmeldelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant skal ske til den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år og der kan ske genvalg. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten fratræder sin stilling på den arbejdsplads, hvor man er valgt ophører funktionen og medarbejderne har ret til at vælge en ny for den resterende periode. Hvis en arbejdsmiljørepræsentant er fraværende i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder på grund af orlov, sygdom e.l. er der mulighed for at de ansatte kan vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant, for den resterende del af valgperioden. Muligheden for valg af en ny arbejdsmiljørepræsentant drøftes i det lokale MED-udvalg. Virksomhedens ledelse skal gøre en stor og løbende indsats for at medarbejderne får valgt en arbejdsmiljørepræsentant. Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en arbejdsmiljørepræsentant. 4.2 Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsgiveren skal sørge for at alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget. I forbindelse med arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant udarbejdes der løbende en kompetence og udviklingsplan. 5. Arbejdsmiljøkoordinator Hovedudvalget har en opgave i at planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Randers Kommunes Arbejdsmiljøkoordinator er medvirkende til at Hovedudvalget kan Side 9 af 41

10 løse denne opgave. Arbejdsmiljøkoordinatoren er organisatorisk placeret i Personale/HR s HRteam. Arbejdsmiljøkoordinatorens opgave er bl.a.: Sparring og rådgivning til Direktionen, fagområderne samt institutionernes ledelse i arbejdsmiljøspørgsmål. Tilforordnet hovedudvalget og deltager i hovedudvalgets møder. Udarbejde den årlige ulykkesstatistik til Hovedudvalget. Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen mellem Hovedudvalget og de enkelte MED-udvalg Udarbejde oplæg til den årlige arbejdsmiljødrøftelse Udarbejde oplæg til Hovedudvalgets retningslinjer Informere om arbejdsmiljøtiltag og distribuere relevant materiale Den kommunale indgang i forbindelse med arbejdsmiljøspørgsmål, fx Arbejdstilsynet og kontaktperson i forbindelse med arbejdsmiljørådgiver. 4 MED-strukturen Hovedstrukturen for MED-organisationen er enstrenget og tager sit udgangspunkt i at enhver medarbejder kan henføres til et decentralt MED-organ, at MED-strukturen til enhver tid skal være i overensstemmelse med kommunens ledelsesstruktur, at MED-udvalgene som udgangspunkt sammensættes af ledere, og tillidsrepræsentanter, og arbejdsmiljørepræsentanter der er indenfor det område, som udvalget dækker. at MED-strukturen gøres så enkel som mulig, MED-strukturen i Randers Kommune består således af følgende: 1. Hovedudvalget for hele kommunen 2. Sektor MED-udvalg indenfor administration-, social-, ældre-, sundhed-, børne-, skolefamilie- samt kulturområdet. 3. Lokale område MED-udvalg indenfor social- børne- samt ældreområdet 4. Decentrale MED-udvalg eller personalemøder med MED-status på arbejdspladsniveau 5. Arbejdsmiljøgrupper Side 10 af 41

11 Der vælges mindst en arbejdsmiljøsrepræsentant og arbejdsleder til MED-udvalget på hvert niveau. MED-udvalgene kan nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige opgaver. MED-udvalgene holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt. Formøder aftales lokalt. Hovedudvalget godkender MED-strukturen. Såfremt der sker ændringer i kommunens organisations- og kompetenceplan tilpasses MEDstrukturen i overensstemmelse hermed efter aftale i hovedudvalget. Kommunens MED-struktur vedligeholdes løbende elektronisk og findes på kommunens Intranet. Heri fremgår såvel samarbejds- som arbejdsmiljøorganisation. Valgperioden for medarbejderrepræsentanter aftales til en 2-årig periode med virkning fra 1. marts i lige år. 5 Hovedudvalget Der nedsættes et hovedudvalg for Randers Kommune. Sammensætning Hovedudvalget sammensættes af: Der udpeges maksimalt 10 ledelsesrepræsentanter, med repræsentation af hele den til en hver tid siddende direktionen. Af ledelsesrepræsentanterne vælges 2 arbejdsledere fra arbejdsmiljøsorganisationen. Maksimum 13 medarbejderrepræsentanter ansat ved og aflønnet af Randers Kommune udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordelingsnøgle: LO FTF AC 3 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt kommunens arbejdsmiljøsrepræsentanter på sektorniveau Arbejdsmiljøkoordinatoren tilforordnes hovedudvalget og handler på udvalgets vegne mellem møderne. Der vælges personlige suppleanter, der indtræder i hovedudvalget ved de ordinære medlemmers forfald. Side 11 af 41

12 Hovedudvalgets opgaver Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der er af betydning for hele kommunen at vejlede om udmøntningen af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder nedsættelse af udvalg m.v. at fortolke aftalte retningslinjer at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom at sikre, at MED-aftalen bliver efterlevet alle steder i Randers Kommunes organisation, at udvikle en uddannelse, der kvalificerer ledelse og medarbejdere til at indgå i et samarbejde om de samlede opgaver i MED-systemet. medvirke til at styrke medarbejderne og ledernes interesse for arbejdsmiljøarbejdet ved at styrke og effektivisere det, således at såvel det centrale som det lokale arbejdsmiljøarbejde på alle niveauer fungerer sammenhængende. Således kan arbejdspladserne dermed være på forkant med udviklingen indenfor arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jfr. Rammeaftalens Hovedudvalget har endvidere en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme) aftaler jf. MED rammeaftalen. (Bilag 2 i MED rammeaftale) Hovedudvalget mødes minimum 1 gang årligt med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds - personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hovedudvalget skal minimum hvert andet år som led i den strategiske planlægning af MED arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. I forlængelse af drøftelsen udarbejdes en strategiplan. Yderlige forhold og emner end de ovenfor beskrevne med betydning for den strategiske udvikling af området eller arbejdspladsen tages op og drøftes i MED udvalget i henhold til bestemmelserne i 6, 7 og 8 i MED rammeaftalen. Udvalget rammesætter drøftelsen af emner. Det betyder, at udvalget beslutter metode samt frekvens i forbindelse med drøftelse af emner. Emner med betydning for den strategiske udvikling kan eksempelvis være styring, omstilling, samarbejde og trivsel mv. Side 12 af 41

13 6 Sektor MED-udvalg Der nedsættes sektor MED-udvalg indenfor følgende områder: administrationsområdet ældreområdet sundhedsområdet socialområdet børneområdet skoleområdet familieområdet kulturområdet Formål Sektor MED-udvalget har til opgave at drøfte spørgsmål af overordnet karakter og tværgående interesse for sektorområdet. Sektor MED-udvalget skal søge at anskue disse spørgsmål ud fra en principiel og overordnet indfaldsvinkel, der kan være et supplement til betragtninger fra de lokale MED-udvalg eller personalemøder med MED-status. Sektor MED-udvalget afholder 1-2 fælles møder med direktøren for området i forbindelse med budgetlægning, og herunder budgettets konsekvenser ved indgået forlig. Direktøren kan på anmodning af næstformanden indkaldes af det eller de relevante sektor MED-udvalg i sager af overordnet og generel karakter. Direktøren er forpligtet til at indkalde et eller flere sektor MED-udvalg i forhold der har væsentlige konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold jf. 7 stk. 4. Sektor udvalget fastsætter selv deres forretningsorden ud fra den skabelon der følger med MEDaftalen. Sammensætning Medarbejderrepræsentationen i Sektor MED-udvalget udpeges af hovedorganisationerne. Udpegningen sker blandt tillidsrepræsentanterne inden for udvalgets område og forhandles af organisationerne på hovedorganisationsområderne, LO-området, FTF-området og AC-området. Der udpeges 8-12 medarbejderrepræsentanter afhængig af sektorens sammensætning. Dette betyder, at sektor MED udvalgene kan variere i antal medlemmer. Der vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter af og blandt sektorområdets arbejdsmiljørepræsentanter. Der vælges 2 arbejdsledere. Side 13 af 41

14 Udvalget skal sammensættes på en sådan måde, at personalesammensætningen afspejles i udvalget. Antallet af ledelsesrepræsentanter i MED-udvalget kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Chefen for sektoren er formand for sektorudvalget. Næstformanden vælges blandt medarbejderrepræsentanterne i sektorudvalget Kompetence, herunder afgrænsning mellem lokale område-med-udvalg og lokale MEDudvalg Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Forhold og emner med betydning for den strategiske udvikling af området eller arbejdspladsen tages op og drøftes i MED udvalget i henhold til bestemmelserne i 5,6, 7 og 8 i MED rammeaftalen. Udvalget rammesætter drøftelsen af emner. Det betyder, at udvalget beslutter metode samt frekvens i forbindelse med drøftelse af emner. Emner med betydning for den strategiske udvikling kan eksempelvis være styring, omstilling, samarbejde og trivsel mv. Det påhviler ledelsen at informere om forslag til budget, regnskab, samt mål- og resultatarbejdet for området jf. MED Rammeaftalens 7 samt Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Sektor MED udvalget har tillige til opgave at virke for, at arbejdsmiljøet på institutionerne under det pågældende udvalg forbedres, og at samarbejdet på arbejdsmiljøområdet etableres, udvikles og vedligeholdes på en tilfredsstillende måde. Dette sker ved koordinering og udveksling af erfaring vedr. arbejdsmiljøarbejdet indenfor området. Sektorudvalget skal dog ikke påtage sig opgaver, der hører naturligt hjemme i de lokale MEDudvalg/ personalemøder med MED-status eller lokale område MED-udvalg, og det skal ikke påtage sig en koordinerende rolle i forhold til disse. Sektorudvalget vil skulle forholde sig til mange af de samme emner som de lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status, men ud fra et mere overordnet og tværgående helhedshensyn til sektorområdet. Anbefalinger fra sektorudvalget kan efterfølgende indgå i den lokale beslutningsproces. Eksempler på emner som kan drøftes i sektorudvalget er: Budgettet for hele sektorområdet, større arbejdsomlægninger, strukturspørgsmål for hele området, tværgående arbejdsmiljøspørgsmål, der kan forbedre arbejdsmiljøet i sektoren. F.eks. fælles undersøgelser i APV ere. Side 14 af 41

15 Derudover henvises til chefens kompetencer som afgrænsning for emner der kan diskuteres i sektor MED. Ved emner af relevans for direktøren på området indkaldes denne inden for de tidligere beskrevne rammer. Forretningsorden Sektorudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden med inspiration i minimumsdagsorden jf. bilag 5. Sektorudvalget holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt. Tvister Ledelsen eller medarbejderrepræsentanterne i et sektorudvalg kan for hovedudvalget indbringe spørgsmål om fortolkning af aftalte retningslinjer, om fortolkning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og om uoverensstemmelser om den lokale aftale. 7 Lokalt område MED-udvalg Der nedsættes lokale område MED-udvalg indenfor følgende områder: Ældreområdet: De 3 geografiske områder Nord, Syd og Vest. Socialområdet: Områderne Voksen Bo (handicapområdet) samt Dagbeskæftigelsesområdet. Børneområdet: De 5 geografiske områder: Midt, Nordvest, Nordøst, Sydvest samt Sydøst Det lokale område MED er placeret under sektor MED niveau og over lokal MED niveau. Formål Det lokale område MED udvalg har til opgave at drøfte spørgsmål af overordnet karakter og tværgående interesse for området. Det lokale område MED udvalg skal søge at anskue disse spørgsmål ud fra en principiel og overordnet indfaldsvinkel, der kan være et supplement til betragtninger fra de lokale MED-udvalg eller personalemøder med MED-status. Det påhviler ledelsen at informere om forslag til budget, regnskab, samt mål- og resultatarbejdet for området med henblik på ledelsens forpligtigelser jf. 7 i MED rammeaftalen samt aftale om Sundhed og Trivsel Forhold og emner med betydning for den strategiske udvikling af området eller arbejdspladsen tages op og drøftes i MED udvalget i henhold til bestemmelserne i 6, 7 og 8 i MED rammeaftalen. Side 15 af 41

16 Udvalget rammesætter drøftelsen af emner. Det betyder, at udvalget beslutter metode samt frekvens i forbindelse med drøftelse af emner. Emner med betydning for den strategiske udvikling kan eksempelvis være styring, omstilling, samarbejde og trivsel mv. Sammensætning Medarbejderrepræsentationen i Område-MED-udvalget udpeges af hovedorganisationerne. Udpegningen sker blandt tillidsrepræsentanterne inden for udvalgets område. Udpegningen skal tage udgangspunkt i fordelingsnøglen på hovedorganisationsområderne, dvs. LO-området FTFområdet og AC-området og den personalemæssige sammensætning. Der vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter af og blandt områdets arbejdsmiljørepræsentanter: Der vælges 2 arbejdsledere. Udvalget skal sammensættes på en sådan måde, at personalesammensætningen afspejles i udvalget. Antallet af ledelsesrepræsentanter i MED-udvalget kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Områdelederen er formand for udvalget. Næstformanden vælges blandt tillidsrepræsentanterne i udvalget. Kompetence, herunder afgrænsning til lokale MED-udvalg og sektor-med-udvalget Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Forretningsorden Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden med inspiration i minimumsdagsorden jf. bilag 3. Det lokale område udvalg holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt. Tvister Ledelsen eller medarbejderrepræsentanterne i et lokalt Område MED-udvalg kan for hovedudvalget indbringe spørgsmål om fortolkning af aftalte retningslinjer, om fortolkning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og om uoverensstemmelser om den lokale aftale. Side 16 af 41

17 8 MED-udvalg på decentralt niveau Der kan i decentrale enheder som er kendetegnet ved at have en leder med økonomisk dispositionsret og ledelseskompetence, når det angår personale og arbejdsvilkår enten oprettes 1. MED-udvalg eller 2. personalemøde med MED-status, som alle udøver såvel samarbejds- som arbejdsmiljøopgaver inden for lederens kompetenceområde. Begge udvalgstyper skal godkendes i hovedudvalget. Kompetence til at vælge og oprette et lokaludvalg eller personalemøder med MED-status afgøres lokalt. Leder og medarbejdere i den decentrale enhed vurderer selv, hvilken udvalgstype som er mest hensigtsmæssig. Tvist omkring udvalgsstruktur behandles i hovedudvalget. 1. MED-udvalget På hvert arbejdssted med selvstændig ledelsesfunktion, oprettes der et lokalt MED-udvalg. Der udarbejdes en oversigt over strukturen. Ændringer i strukturen skal godkendes af hovedudvalget. Sammensætning Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal tage udgangspunkt i en fordeling på hovedorganisationsområderne, dvs. LO-området, FTF-området og AC. Udvalgene skal være af en sådan størrelse og med en sådan sammensætning, at arbejdet i praksis kan fungere. Medarbejderrepræsentanterne vælges af personalet blandt de på arbejdsstedet ansatte tillidsrepræsentanter. Er der flere pladser i MED-udvalget end der er tillidsrepræsentanter, vælges andre medarbejdere på arbejdsstedet som medlemmer af udvalget. Disse har samme beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanter. Det samme gælder suppleanter i MED-udvalget. Udvalgene bør sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle relevante synspunkter kan komme frem. Så vidt muligt bør alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) være repræsenteret i udvalget. Dernæst kan de enkelte personalegruppers størrelse inddrages ved vurdering af sammensætning af udvalget på medarbejdersiden. Ligeledes skal sammensætningen tage hensyn til enhedens geografiske struktur, således at medarbejderne i de enkelte afdelinger oplever at få deres synspunkter repræsenteret i udvalget. Hvis ikke alle personaleorganisationer er repræsenteret, kan det overvejes, om der skal etableres et kontaktudvalg eller andet forum, som kan virke vejledende for personalerepræsentanterne i MED-udvalget. Hvis der opstår uenighed eller problemstillinger i forhold til sammensætningen, skal denne rejses overfor Hoved MED-udvalget. Ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanterne af sin midte. Side 17 af 41

18 Der skal tillige aftales ved flere arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen, hvordan repræsentationen af disse grupper skal være. Ved flere arbejdsmiljøgrupper skal der dog mindst vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsstedets ledelse udpeger af sin midte sine repræsentanter i MED-udvalget. Den ansvarlige leder af arbejdsstedet er formand for MED-udvalget. Medarbejderrepræsentanterne vælger blandt tillidsrepræsentanterne næstformanden i MED-udvalget. Arbejdsmiljøgruppen deltager som medlemmer i MED-udvalget. Såfremt der er flere arbejdsmiljøgrupper vælger de selv, hvem der skal deltage i MED-udvalget. Det gælder både blandt arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Der vælges suppleanter for medlemmerne, såfremt der er flere arbejdsmiljøgrupper. 2. Personalemøder med MED-status Medindflydelsen og medbestemmelsen for de medarbejdere, der ikke er omfattet af et MED-udvalg, sikres ved afholdelse af personalemøder med MED-status, hvori alle medarbejdere og ledelsesrepræsentanter på arbejdsstedet deltager. Sammensætning Den daglige leder er formand og tillidsrepræsentanten fungerer som næstformand. Denne vælges blandt de tillidsrepræsentanter, der er i afdelingen/institutionen. Er der ingen tillidsrepræsentant, er det en medarbejderrepræsentant, der fungerer som næstformand. Opgaver I henhold til MED rammeaftalen har lokaludvalget eller personalemøde m. MED status forskellige obligatoriske opgaver: aftale retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik samt opfølgning på sygefravær. drøfte overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen, sammenhæng mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling samt drøfte hvorledes kompetenceudvikling evalueres. Arbejdsmiljøopgaver. Opgaverne er beskrevet i bilag 1. Side 18 af 41

19 Forhold og emner med betydning for den strategiske udvikling af området eller arbejdspladsen tages op og drøftes i MED udvalget i henhold til bestemmelserne i 6, 7 i MED rammeaftalen samt 12 i MED aftalen for Randers Kommune. Udvalget rammesætter drøftelsen af emner. Det betyder, at udvalget beslutter metode samt frekvens i forbindelse med drøftelse af emner. Emner med betydning for den strategiske udvikling kan eksempelvis være styring, omstilling, samarbejde og trivsel mv. Generelt skal det decentrale MED udvalg holde sig orienteret om de overliggende udvalgs beslutninger og de eventuelle konsekvenser af disse for udvalget. Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Forretningsorden MED-udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden med inspiration i minimumsdagsorden jf. bilag. Det skal sikres at dagsorden og mødevirksomhed for personalemøde med MED-status og ordinært personale møde er adskilt. I forretningsordenen skal opgavefordelingen mellem MED-udvalget og sikkerhedsgruppen præciseres konkret, således at enhver medarbejder til hver en tid ved, hvor han/hun skal henvende sig. I MED-aftalens 3 fremgår MED-udvalgets arbejdsmiljøopgaver. MED-udvalgene holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt. Formøder aftales lokalt. Tvister Ledelsen eller medarbejderrepræsentanterne i et MED-udvalg kan for hovedudvalget indbringe spørgsmål om fortolkning af aftalte retningslinjer, om fortolkning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og om uoverensstemmelser om den lokale aftale. 9 Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. De elementer, der indgår i den konkrete vurdering af ledelseskompetencen, er bl.a., om der i ledelsesfunktionen indgår: Selvstændig ledelsesret, herunder personaleledelse Beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser Side 19 af 41

20 Selvstændigt budget- og regnskabs-ansvar og Daglig ledelse af arbejdsmiljøarbejdet Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere finder sted på alle niveauer, hvor ledelsen har kompetencen. 10 Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse indebærer, jf. rammeaftalens 6: 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. 11 Information og drøftelse Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informations-pligt på alle niveauer. Stk. 2 Ledelse og medarbejdere skal informere hinanden om alle forhold, som betyder noget for arbejdsforholdene og kommunens virke som helhed. Det påhviler ledelsen specielt at tilvejebringe et grundlag for drøftelse af de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af: Forslag til budget for det pågældende ledelsesområde, Sammenhængen imellem budget og opgavemængde jf. Aftale om trivsel og sundhed Organisationsændringer, rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger, herunder forhold i forbindelse med udbud og udlicitering af kommunale opgaver, Indførelse og brug af ny samt ændring af eksisterende teknologi, Arbejdsmiljøarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i arbejdsmiljølovgivningen, Personalepolitik, herunder lønpolitik, efteruddannelse og kompetenceudvikling. Side 20 af 41

21 Stk. 3 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutninger. Der er pligt til at forhandle betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene inden byrådet træffer beslutning. Stk. 4 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i byrådet. Stk.5 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 6 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Stk. 7 Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg fastsætter i forretningsordenen, hvornår og hvordan der skal informeres om givne emner. Stk. 8 Den eksterne information Ledelse og medarbejderrepræsentanterne bør på alle niveauer i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet i fællesskab drøfte og fastlægge procedurer for information om arbejdet til berørte medarbejdere og ledere. I øvrigt henvises til 7 i MED rammeaftalen. 12 Retningslinjer og regler Stk. 1 Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2 Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelsen af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Side 21 af 41

22 kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik og kompetenceudvikling mv. Stk. 3 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område og indgår i referatet. Stk. 4 Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 5 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer i retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk. 6 Retningslinjer, som er aftalt i henhold til stk. 2, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Stk. 7 Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget er fastsat eller godkendt af byrådet, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse. Stk. 8 Retningslinjer der er aftalt i henhold til 12 stk. 2 og i henhold til bestemmelserne i bilag 2 i MED rammeaftalen som vedrører hovedudvalgets obligatoriske opgaver punkt A til J gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Definition på procedureretningslinjer Procedure-retningslinjer drejer sig om fastlæggelse af proceduren for, hvornår og hvordan Randers Kommunes ledelse og medarbejdere drøfter budgettets konsekvenser for arbejds og personaleforhold, større rationaliserings og omstillingsprojekter samt kommenens personalepolitik De retningslinjer der allerede er fastlagt i Randers kommune, løber uændret videre ved indgåelse af denne aftale. 13 Valg af tillidsrepræsentanter Stk. 1. På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Ved afgørelsen af, om en arbejdsplads kan betragtes som en institution, indgår i overensstemmelse med hidtidig praksis bl.a. en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår: selvstændig ledelsesret, herunder personale ledelse beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser, selvstændigt budget- og regnskabsansvar. Daglig ledelse af arbejdsmiljøet Side 22 af 41

23 Som eksempler på begrebet institution kan nævnes dag- eller døgninstitution, en skole, en integreret ældreordning, administrationen på rådhuset eller et sektorområde. Stk. 2. Hvis medarbejderne og institutionens ledelse er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution. Stk. 3. Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen. Stk. 4. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 5. Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst 1 2 års tilknytning til Randers Kommune. I forbindelse med nyoprettelse af en institution kan der ses bort fra reglen om 1 2 års tilknytning til Randers Kommune, i det dog valg af tillidsrepræsentant i en evt. prøvetid i ansættelsen skal undgås. Elever, praktikanter og lærlinge er ikke valgbare. Personaleorganisationerne påser, at reglerne for valg og anmeldelse af tillidsrepræsentanter overholdes. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende organisation overfor kommunen. Kommunen er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra organisationen. Stk. 6. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen. Stk. 7. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges efter reglerne i arbejdsmiljølovgivningen, jf. bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdsmiljørepræsentanternes virksomhed sker i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. 14 Tillidsrepræsentantens virksomhed Stk. 1. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Tillidsrepræsentanten er den centrale medarbejderrepræsentant for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r). Side 23 af 41

24 Løsning af tillidsrepræsentantopgaver er en naturlig del af arbejdet i kommunen. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Stk. 4. Hvis arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen mv. 15 Valg af fællestillidsrepræsentanter Stk. 1. Det kan mellem de lokale afdelinger af personaleorganisationerne og kommunen aftales, at der for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til kommunen ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse. Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 og stk. 2 skal ledsages af en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem fællestillidsrepræsentanten og de enkelte tillidsrepræsentanter. Det skal i beskrivelsen klart fremgå hvilke opgaver, der varetages af fællestillidsrepræsentanten, og hvilke opgaver der henfører under de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner. Stk. 3. Det kan mellem en personaleorganisations lokale afdeling (sektor, klub), og kommunen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer enten en overenskomstgruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere overenskomstgrupper omfattet af overenskomst med samme lønmodtagerpart. Det aftales i så fald, hvilke spørgsmål der skal varetages af fællestillidsrepræsentanten. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de berørte og anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes skriftligt af vedkommende personaleorganisation/-organisationer over for kommunen. Stk. 4. Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, kan alene finde sted efter lokal aftale. Det er aftalt i henhold til 12 stk. 4, at der kan vælges fællestillidsrepræsentanter, som ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter. Det kan f.eks. være et medlem af bestyrelsen for personaleorganisationens lokale afdeling. Der er ikke krav om, at en fællestillidsrepræsentant i henhold til stk. 4 skal vælges af de berørte tillidsrepræsentanter. Personaleorganisationen(-erne) må selv fastlægge valgformen. Side 24 af 41

Aftalen respekterer rammeaftalens bestemmelser og forudsætninger samt arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser.

Aftalen respekterer rammeaftalens bestemmelser og forudsætninger samt arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Indledning MED-aftalen i Randers Kommune er indgået i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået den 1. april 2013 mellem KL og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte).

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale for Kerteminde Kommune om medindflydelse og medbestemmelse. 1 Indholdsfortegnelse: Tekst Side 1 Aftalens område 3 2 Formål 3 3 Lokale aftalemuligheder 4 4 Form og struktur 4 5 Kompetence 5

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale.

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale. MED-aftale 2011 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 16. november 2011 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Tilsvarende rammeaftale er indgået med Sundhedskartellet. Forord MED-aftale

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere