EASY EGGS/ INOX. Egg boiler watt - type 6728 / 6729

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729"

Transkript

1 EASY EGGS/ INOX Egg boiler watt - type 6728 / 6729

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 OBH Nordica Æggekoger Før brug Før æggekogeren tages i brug første gang, bør denne brugsanvisning læses grundigt igennem, og derefter gemmes til senere brug. Vask dernæst æggekogerens låg og æggeholder af i varmt vand tilsat opvaskemiddel og tør delene grundigt af. Æggekogerens bund tørres af med en fugtig klud. Sådan bruges æggekogeren Vandmængden er afhængig af antallet af æg, og om æggene skal være blødkogte, smilende eller hårdkogte. Det medfølgende målebæger har derfor 3 skalaer for hhv. blødkogt, smilende og hårdkogt, som er: Soft Medium Hard = blødkogt = smilende = hårdkogt Målebægeret fyldes med koldt vand, alt efter hvordan æggene ønskes kogt samt antallet af æg. Markeringen passer til æg af størrelsen M. Dog kan der være mindre variationer i resultatet alt afhængig af både æggenes størrelse samt hvor mange æg, der koges ad gangen. Faktorer som æggenes friskhed, om de er kolde eller har stuetemperatur osv. spiller også en rolle m.h.t. resultatet. Det anbefales at prøve sig frem. Kogning Sæt æggekogeren på en varmebestandig, plan overflade. Fjern låget og tag æggeholderen frem. Nu prikkes æggets tykke ende med nålen, der sidder i æggeholderen. Herved undgår man, at ægget revner under kogningen. Pas på: nålen er spids. Fyld vand i målebægeret afhængig af mængden af æg samt hvordan de ønskes kogt, og hæld vandet ned i bunden af æggekogeren. Sæt de prikkede æg i æggeholderen (1 til 7 æg), og sæt denne tilbage på bunden. Læg låget på og sæt stikket i en stikkontakt. Tænd derefter for æggekogeren ved at trykke på knappen foran på apparatet. Når vandet er fordampet, går et lydsignal i gang for at indikere, at æggene er færdige. Æggekogeren afbrydes ved at trykke på kontakten foran på apparatet. Husk at tage ledningen ud af stikkontakten. Fjern forsigtigt låget (pas på den varme damp), og tag æggene ud. Undgå at røre eller flytte æggekogeren, mens denne er tændt, da alle delene bliver meget varme. 3

4 Servering Fjern forsigtigt låget og tag æggeholderen med æggene ud og afkøl begge med koldt vand. Hvis æggene får lov at blive i æggekogeren, vil disse koge videre på eftervarmen og blive hårdkogte. Vær opmærksom på, at æggekogeren og æggene efter endt kogning vil være meget varme. Rengøring og vedligeholdelse Tag stikket ud af stikkontakten og lad æggekogeren køle af før rengøring. Den løse æggeholder og låget vaskes af i varmt sulfovand put ikke delene i opvaskemaskinen. Når bunden er kølet af, rengør da indersiden med en fugtig klud med sulfo eller en blød børste. Tør efter med en tør klud eller et stykke køkkenrulle. Ydersiden af æggekogerens bund aftørres en fugtig klud. Undlad at bruge skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere apparatets overflade eller ridse bunden af æggekogeren. Vær forsigtigt når æggeholderen rengøres, da nålen er meget spids! Afkalkning af bunden Æggekogerens bund kan afkalkes ved at hælde blande eddike op med vand i forholdet 1:10 og hælde dette i bunden af æggekogeren. Lad blandingen koge uden låg i et par minutter. Skyl godt efter og rengør som sædvanlig. Gentag afkalkningen om nødvendigt. NEDSÆNK ALDRIG ÆGGEKOGERENS BUND I VAND ELLER ANDRE VÆSKER Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg også for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 4

5 9. Placer apparatet på en plan overflade og aldrig på eller i nærheden af kogeplader, åben ild el. lign. 10. Rør ikke apparatets varme dele under brug, og tag kun i apparatets håndtag. 11. Anvend aldrig apparatet udendørs eller i fugtige omgivelser. 12. Når apparatet indeholder varm væske må det ikke adskilles eller flyttes. Vent til apparatet og vandet er afkølet. 13. VIGTIGT! Under brug udvikles varm damp, som kan forårsage forbrændinger. 14. Advarsel: Undgå skader ved brug af æggeprikkeren. 15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 16. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 6728/ volt vekselstrøm 350 watt Løs æggeholder med æggeprikker Låg & målebæger Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica äggkokare Innan användning Innan äggkokare tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Diska locket och ägghållaren i varmt vatten och diskmedel. Skölj noga och eftertorka. Torka av botten delen med en lätt fuktad trasa eller svamp. Användning Vattenmängden beror på antalet ägg och om äggen ska vara löskokta eller hårdkokta. Det medföljande måttet har därför 3 skalor för löskokt, mellan och hårdkokt som ser ut som följer: Soft Medium Hard = Löskokt = Mellan = Hårdkokt Måttet fylls med kallt vatten beroende på hur du vill ha äggen kokta samt antalet ägg. Markeringen är till mellanstora ägg (str M). Dock kan resultatet variera beroende på äggens storlek samt hur många ägg som kokas åt gången. Faktorer som äggens färskhet, om de är kalla eller har rumstemperatur osv. spelar också roll. Det rekommenderas att man provar sig fram. Kokning Sätt äggkokaren på en värmebeständig plan yta. Äggens undersida pickas med nålen som sitter på ägghållaren, så att man undviker att äggen spricker under kokningen. Uppmärksamma: nålen är vass. Fyll vatten i måttet beroende på hur många ägg du vill koka och hur du vill ha dem kokta, och häll ner det i botten av äggkokaren. Sätt på locket. Placera önskat antal ägg i ägghållaren (1-7), äggen ska stå med den pickade sidan uppåt. Sätt på locket och anslut stickkontakten till vägguttaget. Sätt därefter på äggkokaren genom att trycka på strömbrytaren. När vattnet dunstat ljuder en signal som signalerar att äggen är färdigkokta. Stäng av äggkokaren genom att trycka på strömbrytaren. Dra försiktigt ur kontakten från vägguttaget. Ta försiktigt av locket (se upp för den varma ångan) och ta ur äggen. Undvik att flytta äggkokaren när den används då alla delar blir mycket varma. Servering 6 Ta försiktigt av locket (se upp för den varma ångan), ta ur ägghållaren och ställ den under rinnande kallt vatten. Om äggen får stå kvar i äggkokaren kokas dessa vidare på eftervärmen och blir hårdkokta.

7 Var uppmärksam på att äggkokaren och äggen är mycket varma. Rengöring Dra ur kontakten och låt äggkokaren kylas ner innan rengöring. Ägghållaren och locket diskas i vatten och diskmedel diska inte delarna i diskmaskinen. Låt skålen med beläggning svalna innan du rengör insidan med en fuktig trasa. Torka med en torr trasa eller papper. Äggkokarens hölje kan rengöras med en fuktig trasa. Undvik att använda repande rengöringsmedel som kan repa höljet och förstöra beläggningen i botten av äggkokaren. Var försiktig när du gör rent ägghållaren eftersom nålen är mycket vass! Avkalkning Äggkokarens botten kan avkalkas genom att blanda ättika med vatten (1 del ättika till 10 delar vatten) och hälla blandningen i botten av äggkokaren. Låt det koka utan lock i ett par minuter. Skölj väl efteråt och rengör som vanligt. Upprepa om det behövs. NEDSÄNK ALDRIG ÄGGKOKARENS BOTTEN I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den till senare tillfälle. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet av eller kännedom om apparaten, såvida de inte är under uppsyn eller har fått instruktion i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet. 6. Barn bör hållas under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid förstå och värdera möjliga risker. Lär barnen ta ansvar vid hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bordskanten. 8. Lämna aldrig apparaten obevakad. 9. Placera apparaten på en plan yta och aldrig på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Rör inte apparatens heta delar under användning och tag endast i apparatens handtag. 11. Använd aldrig apparaten utomhus eller i fuktiga omgivningar. 12. När apparaten innehåller varm vätska får den ej tas isär eller flyttas. Vänta tills apparaten och vattnet svalnat. 13. VIKTIGT! Under användning utvecklas varm ånga som kan orsaka brännskador. 14. Varning: Äggpickaren är vass, undvik att röra den med fingret. 7

8 15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 17. Apparaten är endast för privat bruk. 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 6728/ volt växelström 350 watt Lös ägghållare och äggpickare Mått och lock Rätt till löpande ändringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Eggkoker Før bruk Før eggkokeren tas i bruk første gang, bør bruksanvisningen leses grundig og spares til senere bruk. Vask lokket og eggbeholder i varmt vann tilsatt oppvaskemiddel og tørk de godt. Eggkokerens beholder tørkes av med en fuktig klut. Slik brukes eggkokeren Vannmengden er avhengig av antall egg og om eggene skal være bløtkokte, smilende eller hardkokte. Det medfølgende målebeger har derfor 3 skalaer for hhv. bløtkokt, smilende og hardkokt, som er: Soft = bløtkokt Medium = smilende Hard = hardkokt Målebegeret fylles med kaldt vann, alt etter hvordan eggene ønskes kokt og antall egg. Markeringen passer til egg av størrelsen M. Det kan være mindre variasjoner i resultatet alt avhengig av både eggenes størrelse og hvor mange egg som kokes om gangen. Faktor som eggenes ferskhet, om de er kalde eller har stuetemperatur osv. spiller også en rolle med henhold til resultatet. Det anbefales å prøve seg frem. Koking Sett eggkokeren på en varmebestandig og plan overflate. Fjern lokket og ta eggbeholderen frem. Nå prikkes eggets tykkeste ende med nålen, som sitter i eggholderen. Dette gjøres for å unngå at egget sprekker under koking. Pass på: nålen er spiss. Fyll vann i målebegeret avhengig av hvor mange egg og hvordan de ønskes kokt, og hell vannet i bunnen av eggkokeren. Sett de prikkede eggene i eggholderen (1 til 7 egg), og sett denne tilbake på bunnen. Legg på lokket og sett støpselet i en kontakten. Slå på eggkokeren ved å trykke på knappen foran på eggkokeren. Når vannet er fordampet vil en lydsignal indikere på at eggene er ferdig. Kokingen avbrytes ved å trykke på knappen foran på eggkokeren. Husk å ta støpselet ut av kontakten. Fjern forsiktig lokket (pass på den varme dampen) og ta ut eggene. Unngå å røre eller flytte eggkokeren når den er skrudd på, fordi alle delene blir veldig varme. Servering Fjern forsiktig lokket og ta eggholderen med eggene ut og avkjøl begge delene i kaldt vann. Hvis eggene blir værende i eggkokeren, vil de koke videre på ettervarmen og bli hardkokte. 9

10 Vær oppmerksom på at eggkokeren og eggene etter koking vil være veldig varme. Rengjøring og vedlikehold Ta støpselet ut av kontakten og la eggkokeren avkjøle før rengjøring. Den løse eggholderen og lokket vaskes i varmt såpevann sett ikke delene i oppvaskemaskin. Når bunnen er avkjølt, rengjør innsiden med en fuktig klut med såpe eller en myk børste. Tørk deretter med en tørr klut eller tørkepapir. Utsiden av eggkokerens bunn tørkes av med en fuktig klut. Unngå bruk av skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe eller matte apparatets overflate eller bunnen av eggkokeren. Vær forsiktig når eggbeholderen rengjøres, da nålen er veldig spiss! Avkalkning av bunnen Bunnen av eggkokeren kan avkalkes ved å helle en blanding av eddik og vann i forhold 1:10 og helle dette i bunnen av eggkokeren. La blandingen koke uten lokk i et par minutter. Skyll deretter godt og rengjør som vanlig. Gjenta avkalkningen om nødvendig. SENK ALDRI EGGKOKERENS BUNN I VANN ELLER ANDRE VÆSKER Sikkerhet og elektriske apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og ta vare på den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 V vekselstrøm, og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. 3. Ta alltid støpselet ut av kontakten ved forstyrrelser under bruk, etter bruk, når det settes deler på/av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer ( barn) med begrensede fysiske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet. Med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å oppfatte og vurdere farene. Lær derfor barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun brukes under oppsyn. 9. Plasser apparatet på en slett overflate og aldri på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l 10. Rør ikke på apparatets varme deler under bruk og ta kun i apparatets håndtak. 11. Bruk aldri apparatet utendørs eller i fuktige omgivelser. 12. Når apparatet inneholder varm væske, må det ikke røres eller flyttes på. Vent til apparatet og vannet er avkjølt. 13. VIKTIG! Under bruk utvikles det varm damp som kan forårsake forbrenninger. 14. Advarsel: Unngå skader ved bruk av eggeprikkeren. 10

11 15. Sjekk alltid at apparatet, ledningen og støpselet er uten skader før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den skiftes av fabrikanten, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngår at det oppstår noen fare. 16. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI- rele- brytestrøm maks 30 ma). Kontakt evnt. en autorisert el- installatør. 17. Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk. 18. Brukes Apparatet til annet formål enn det den er beregnet til eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvitteringen medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet leveres inn til butikken der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Tlf.: Faks: Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tekniske data OBH Nordica 6728/ volt vekselstrøm 350 watt Løs eggholder med eggeprikker Lokk & målebeger Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -munankeitin Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen munankeittimen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Pese kansi ja munateline lämpimällä astianpesuainevedellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti. Pyyhi munankeittimen lämpölevy kostealla liinalla. Käyttö Tarvittavan veden määrä riippuu kananmunien lukumäärästä sekä siitä, tuleeko munien olla pehmeitä, puolikovia tai kovia. Laitteen mukana tulevassa mitta-astiassa on siksi seuraavat kolme asteikkoa pehmeille, puolikoville ja koville kananmunille: Soft = pehmeä Medium = puolikova Hard = kova Mittaa mitta-astiaan kylmää vettä munien määrästä ja halutusta kovuusasteesta riippuen. Asteikon merkinnät ovat keskikokoisille munille. Tulokseen vaikuttaa sekä munien koko, että kerralla keitettävien munien lukumäärä. Munien tuoreudella ja niiden lämpötilalla, kylmät tai huoneenlämpöiset, on myös merkitystä. Kokeilemalla saat toivotun tuloksen. Keittäminen Aseta munankeitin lämmönkestävälle, tasaiselle alustalle. Nosta kansi ja munateline pois paikaltaan. Tee kananmunien pohjaan reikä munatelineessä olevalla piikillä, jotta kuori ei halkeaisi keittämisen aikana. Ole varovainen, sillä piikki on hyvin terävä. Mittaa mitta-astiaan tarvittava määrä vettä, munien määrästä sekä halutusta kovuusasteesta riippuen. Kaada vesi munankeittimen lämpölevylle. Aseta rei itetyt munat telineelle (1-7) ja nosta se takaisin lämpölevylle. Laita kansi paikalleen. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite painamalla sen etupuolella olevaa kytkintä. Kun vesi on haihtunut, kuulet merkkiäänen sen osoitukseksi että kananmunat ovat nyt valmiit. Kytke laite pois päältä painamalla etupuolella olevaa kytkintä. Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta. Poista kansi varovasti (varo kuumaa höyryä) ja nosta munateline ylös. Vältä koskemasta tai siirtämästä munankeitintä käytön aikana, sillä sen kaikki osat ovat hyvin kuumia. Tarjoilu Poista kansi varovasti ja nosta munateline ylös. Jäähdytä teline munineen kylmässä vedessä. Jos munat jätetään keittimeen, ne jatkavat kypsymistä jälkilämmöllä ja niistä tulee kovaksikeitettyjä. 12

13 Huomioi, että sekä munankeitin että kananmunat ovat keittämisen jälkeen hyvin kuumia. Puhdistus Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. Pese irrallinen munateline ja kansi lämpimällä astianpesuainevedellä, ei astianpesukoneessa. Anna lämpölevyn jäähtyä ja pyyhi sitten sen sisäpuoli astianpesuaineeseen kostutetulla liinalla tai pehmeällä harjalla. Kuivaa liinalla tai talouspyyhkeellä. Puhdista munankeittimen ulkopinnat kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitteen ulkopintoja ja lämpölevyä. Ole varovainen puhdistaessasi munatelinettä, sillä sen piikki on hyvin terävä! Kalkinpoisto Poista munankeittimen lämpölevyltä mahdolliset kalkkisaostumat seuraavasti: Sekoita väkiviinaetikkaa ja vettä 1:10 ja kaada seos lämpölevylle. Anna seoksen kiehua pari minuuttia ilman kantta. Huuhtele lämpölevy tämän jälkeen huolellisesti ja puhdista kuten mainittu. Toista kalkinpoisto tarvittaessa. ÄLÄ KOSKAAN UPOTA RUNKO-OSAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite vain 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen tai häiriön sattuessa käytön aikana tai kun osia irrotetaan tai kiinnitetään laitteeseen sekä ennen puhdistusta. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. 6. Lapsia tulee pitää silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan laitteen vaarallisuutta. Opeta lapsille vastuullista sähkölaitteiden käyttöä. 7. Varmista, ettei liitosjohto pääse riippumaan työtasolta. 8. Laitetta saa käyttää ainoastaan valvotusti. 9. Sijoita laite tasaiselle alustalle. Ei koskaan keittolevyjen, avotulen tai vastaavan päälle tai lähelle. 10. Älä koske laitteen kuumia osia käytön aikana. Tartu vain sen kädensijaan. 11. Älä koskaan käytä laitetta ulkona tai kosteissa olosuhteissa. 12. Kun laitteessa on lämmintä nestettä, sitä ei saa siirtää eikä purkaa osiin. Odota kunnes laite ja vesi ovat jäähtyneet. 13. TÄRKEÄÄ! Käytön aikana muodostuu kuumaa höyryä, joka voi aiheuttaa palovammoja. 13

14 14. Varoitus: Varo vahinkoja käyttäessäsi munapiikkiä. 15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa että laite, liitosjohto ja pistotulppa ovat vaurioitumattomia. Mikäli liitosjohto vaurioituu, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa ainoastaan valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 16. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 17. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 18. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6728/ V 350 W Irrallinen munateline, jossa munapiikki Kansi ja mitta-astia Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 15

16 DK/BSB/ /0207

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. easy eggs // egg boiler // Type 6728, Takes 1 7 eggs // Egg pricker // On/off lamp //

Kitchen. easy eggs // egg boiler // Type 6728, Takes 1 7 eggs // Egg pricker // On/off lamp // Kitchen easy eggs // egg boiler // On/off lamp // Takes 1 7 eggs // Egg pricker // Type 6728, 6729 6728_6729_UL_UVN_310713.indd 1 8/14/2013 10:58:27 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

CHILLI. Sandwich grill - type 6943

CHILLI. Sandwich grill - type 6943 Sandwich grill - type 6943 CHILLI Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use - english...

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535 COOKING PLATES Single and double - type 6534 and 6535 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use -

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating //

Kitchen. sandwich grill black // Type 6934. sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Pilot lamps // Easy to clean // Non-stick coating // Kitchen sandwich grill black // sandwich grill // Grills 2 sandwiches // Non-stick coating // Easy to clean // Pilot lamps // Type 6934 6934_UL_UVN_161213.indd 1 12/17/2013 12:57:11 AM Bruksanvisning -

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere