Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden."

Transkript

1 Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken Ansager Tlf

2

3 Børnehusets hovedbygning blev oprindeligt bygget i 1985, -det var ejet af Skovlund invest og blev brugt som systue. Snart kom bygningen dog til at stå tom. Et behov for børnehave/sfo opstod, da en del forældre i Skovlund og opland manglede pasning til deres børn. Denne gruppe forældre nedsatte en arbejdsgruppe, - og senere en bestyrelse, - der skulle prøve at løse problemet med børnepasning. Forældregruppens hovedmål var, at børnene skulle passes lokalt, som et led i bevarelse af vores lille lokale samfund. Kommunen gav forældregruppen mulighed for, at starte en puljeordning.( Puljeordning = Kommunen giver et tilskud til hvert barn. Dette tilskud + forældrebetaling pr. barn går til driften af puljeordningen. Driften af puljeordningen forestås af forældrebestyrelsen). Kommunen købte bygningen af Skovlund invest og stillede den til rådighed for forældregruppen. På denne måde startede Børnehuset i 1990, med 8 børn. 1. maj 2009 blev Skovlund børnehus privatinstitution. Overgangen fra pulje til privat var ikke den store forskel i det daglige arbejde med børnene. Med status som privat inst. sikrer vi børnehusets fremtidige virke i lokalsamfundet. Som privat inst. er vi ikke på kommunens autimatiske venteliste, hvilket betyder at nye forældre skal skrive kommende børn op ved direkte henvendelse her i børnehuset. Bestyrelsens arbejde/kompetence/ansvar. Børnehusets bestyrelse vælges af forældrene, på den årlige generalforsamling og består af personer, som får passet børn i Børnehuset. Hvorfor sidde i bestyrelsen? Medlemmerne af bestyrelsen har en positiv indflydelse på hvordan børnenes hverdag og udvikling forløber i Børnehuset. Bestyrelsen er i samarbejde med personalet, med til at fastsætte Børnehusets normer og værdier. Bestyrelsen består af Morten Mortensen (formand) Tine Esbensen (næstformand) Tom Krongaard (økonomi) Lenette Beltran-Sørensen (sekretær) Ulrik Alshauge (best. Medl.) Bestyrelsens arbejde indebærer. Arbejdsgiverfunktion. (ansættelse/afskedigelse af personale, Lønforhandling, m.v. Overordnet økonomisk ansvar. Administrativ hovedansvarlig. Gensidig inspiration personalet og bestyrelsen imellem. Bestyrelsen arbejder under tavshedspligt.

4 Personalesamarbejde Det er vigtigt med et godt klima og gode samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. Dette er ikke mindst vigtigt, når man arbejder med børn. I personalegruppen respekterer vi forskelligheder højt. Vi ser det som en stor værdi i samarbejdet, at kunne udveksle forskellige meninger, og have nogle gode konstruktive diskussioner, som er med til at skabe udvikling. En fælles pædagogisk linie er vigtig. Denne må dog ikke være mere snæver, end der er plads til personlig udfoldelse. Personalemøde Vi har personalemøde fælles for hele huset én gang hver 14. dag 2 timer, hvor der er en planlagt dagsorden. På dette møde koordinerer vi praktiske ting afdelingerne imellem, og man diskuterer overordnet omkring huset. En gang om året tager personalet på pædagogisk weekend fra fredag til lørdag. Her bliver nye pædagogiske tiltag diskuteret. Om fredagen er det bestyrelse og forældre, der er personale.

5 Børnehaven I børnehaven er alle børn i en gruppe. Der er tilknyttet faste voksne til gruppen og de er jeres primærkontaktpersoner, da de har det største/bedste kendskab til jeres barn. Grupperne vil også indimellem være på ture ud af huset, og være sammen til bestemte fastlagte aktiviteter Hver dag har hver gruppe samling inden vi spiser kl. ca , ved samling er der mulighed for at børnene kan fortælle om evt. oplevelser, vi synger, fortæller historier, leger sanglege m.m. Skolefritidsordningen I SFO vægter vi børnenes fritid, de har i skolen haft en struktureret indlæringsrig formiddag, og skal så føle at eftermiddagen er på egne præmisser, hvor leg - venskaber kan dyrkes, naturligvis under voksenopsyn. Vi prioriterer meget at vi voksne, er der for børnene når de kommer fra skole, der skal være tid til at snakke og lytte til børnene. Hver eftermiddag ca. kl er der cafe`,som er enten i køkkenet eller ude hvis vejret er godt.

6 Åbningstider Børnehaveafdelingen , fredag lukkes kl SFO og , fredag lukkes kl Vi har ingen lukkedage, men i ferieperioderne vil vi gerne have at forældrene positivt tilmelder børnene, så vi kan sætte personale på efter behov. Gæsteplejebørn Vi får ikke gæsteplejebørn mere Siden vi er blevet en privat institution Årsplan I januar udsendes en årsplan for de fastlagte /traditionelle arrangementer. Årsplanen findes på vores hjemmeside. Samarbejdspartnere Vi har mulighed for at trække på talehørepædagog, psykolog og fysioterapeuter. Hjemmeside Vi opfordrer jer til at besøge vores hjemmeside sammen med jeres barn, her kan I finde billeder og fortællinger om hverdagslivet i vores hus. Frugtordning Betaling til frugtordning opkræves kvartalsvis pr. giro Børnehavebørn betaler 180,00 kr. SFO børn betaler 140,00 kr.

7 Madordning I børnehaveafdelingen har vi madordning, hvilket betyder at børnene ikke har madpakker med. Vores intentioner med denne ordning, er at give børnene en sund og varieret kost, samt gode spisevaner. Børnene deltager i madlavning efter lyst og nyder at smage til. Der bliver talt meget om mad i vores lille køkken - også om farver og dufte. Børnene lærer også her tallene at kende, da de elsker at dække rullebordene, med det rette antal af kopper og tallerkner. Almindelig bordskik, indgår som en naturlig del af måltidet. Det skal pointeres, at madordningen ikke er nogen erstatning for aftensmaden i hjemmet. Foruden frokost får børnene formiddagsfrugt og eftermiddagskaffe. I SFO afdelingen får børnene eftermiddagskaffe. Der er morgenmad indtil kl for de børn som ikke har spist hjemmefra.

8 Vi vil Sørge for at give det enkelte barn selvværd. Selvværd er barnets egen følelse af at være noget værd som menneske at være elsket og værdsat ubetinget. Skabe nærhed, tryghed og give omsorg til det enkelte barn. Omsorg er det grundlæggende for at et barn kan trives og udvikles. Føler barnet tryghed og nærhed, er det bedre i stand til nysgerrigt at udforske omverdenen. Støtte barnet i at skabe venskaber, og udvikle dets forståelse og tolerance for menneskets forskellighed. Fremme barnets ansvarlighed og fællesskabsfølelse, med respekt for andre og de ting vi bruger og er afhængige af i hverdagen. Sikre at barnet får mulighed for at udvikle dets kreativitet og fantasi. Vi gør Selvværd, vi viser barnet respekt ved at lytte, se og høre, så det føler sig betydningsfuldt. Det er i orden at vise følelser, være ked af det, føle glæde. Omsorg, nærhed og tryghed, vi har tid til barnet i hverdagen, være nærværende, give det mulighed for at udforske og opdage i trygge rammer. Venskaber, forståelse, tolerance, vi giver barnet mulighed for at dyrke venskabet gennem legen, i gruppesammensætninger og i samarbejde med forældrene om at videreføre venskabet i hjemmet. Fortælle om og opleve samt modtage børn med forskellige kulturer, væremåder, udseende, tro og handicap. Ansvarlighed, fællesskabsfølelse, vi lader børnene hjælpe hinanden, lærer dem at behandle ting ordentlig, indgå aftaler og hjælpe dem, med at overholde dem. Kreativitet og fantasi, støtte børnenes egne initiativer og ideer, give dem mulighed for at eksperimentere.

9 Børnehusets kendetegn og kvalitet. Vi vil sætte det enkelte barn i centrum, og definere barnets behov ud fra alder, udvikling og livsvilkår. Det skal være rart og dejligt at være i børnehuset, hvor både børn, forældre og personale er glade for at komme. Der skal være et varmt, kærligt og accepterende miljø. Et barns liv er leg, og er derfor betydningsfuld for barnets udvikling. Vi mener det er vigtigt at skabe gode rammer og voksen fri områder. Vi vægter så få afbrydelser som muligt af børnenes lege, og respekterer og tilgodeser forskellighederne i drenge og pigers lege. Børnene må frit bevæge sig inde og ude, og lege der hvor de finder inspiration. Men vi forlanger at alle børn får frisk luft efter frokost. Vi vægter spontaniteten i dagligdagen højt, men tilrettelægger visse aktiviteter som ud over legen, også er meningsfyldte for barnets udvikling. Disse aktiviteter vil blive tilrettelagt, så de opfylder de nye krav (år 2004) om læreplaner/ læringsmiljø i daginstitutioner. Sprog Rim og remser, fortælling, historielæsning, tal og bogstaver. Natur Respekt og kendskab til naturen, skov, vand og å, vægt, form og antal. Krop og bevægelse Sundhed, ernæring og fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin - og grov motoriske bevægelser. Kulturelle udtryksformer og værdier Kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier og udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, træ, ler og maling m.m. Sociale kompetencer Etablere venskaber, have respekt for andre, indgå i fællesskaber og kende demokratiske værdier. Personlige kompetencer Selvværd, sætte grænser, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed. Dokumentationen for ovenstående aktiviteter året igennem, vil kunne ses via opslag, billeder, dagbogen og hjemmeside.

10 I SFO en er der endnu ikke fra ministeriets side, stillet krav om læreplaner. Det er forældrene der har der overordnede ansvar for børnenes opdragelse. SFO`ens opgave er at støtte forældrene i dette, med udgangspunkt i flg. værdigrundlag: Vi ønsker at motivere børnene til at være ærlige, til at kunne kende forskel på dit og mit og føle et fælles ansvar. Det er vigtigt at kende betydningen af at være en god kammerat, og hverdagens konflikter løses gennem dialog. Vi vil lære børnene at respektere og værdsætte både natur, dyr og mennesker. Ved at være åbne overfor børnenes ideer, styrker vi det enkelte barns selvværd og kreativitet. Derfor er medbestemmelse, selvstændighed og gensidig tillid nøgleordene. Dagligdagen kan indeholde - Træ og malerværksted - Sy/papir og klip - Udeliv/samvær med dyr - Leg - Gymnastiksalen. Vi har kaniner og geder, som passes af børn og voksne i dagligdagen. I weekender og ferier (hvor Børnehuset er lukket) passer forældrene dyrene på skift.

11 Vi ønsker at skabe et åbent, tillidsfuldt og tæt samarbejde, så barnet får de bedst mulige trivsels - og udviklingsbetingelse i sin tid i børnehuset. Vi ønsker et ligeværdigt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan løse de problemer der eventuelt måtte opstå. Derfor er det utroligt vigtigt, at den daglige kontakt fungerer hensigtsmæssigt. I forældre skal aldrig være i tvivl om jeres barns trivsel i børnehuset. Derfor er en åben og ærlig dialog vigtig. Hjemmebesøg Når jeres barn har været i børnehaven i ca. 4 måneder, tilbyder vi et hjemmebesøg. Her snakker vi sammen om, hvordan vi hver især har oplevet barnet i opstarten og hvordan det trives i hverdagen. Forældrekontakt i SFO I SFO en er forældresamarbejdet ikke helt så tæt som i børnehaven, da mange børn kommer lige efter skoletid, og selv går hjem. Vi tilbyder en forældresamtale i løbet af året, men I er altid velkommen til selv at bede om en samtale efter behov. Beskeder vedr. børn der holder fri, skrives af på white board-tavlen i gangen, men kan også telefoneres til børnehuset. Arbejdsaftner En gange om året, holder vi en fredag eftermiddag/aften arbejdsaften for hele huset. Her forventer vi, at I forældre kommer og giver et nap med, børn og søskende kan fint være med. Man kan selvfølgelig være forhindret, men vi gør opmærksom på, at I som forældre har en klar forpligtigelse, da børnehuset er forældrestyret. Aftenen slutter med et måltid mad. Ud over arbejdsaftenen kan I forvente, at vi enkelte gange har brug for jeres hjælp, og vil blive spurgt direkte af personale eller bestyrelse. Der er generalforsamling en` gang hvert år i marts måned, og en forældreaften i efteråret (september).

12 Traditioner. Traditioner skaber tryghed og kontinuitet i børnenes liv, og er samtidig med til at skabe børnehusets historie. For børnehaveafdelingen er følgende. Fastelavn: Vi slår katten af tønden, bager boller, laver fastelavnspynt og klæder os ud. Overnatning: Børnehavebørn overnatter i børnehuset, kommende skolebørn tager ud af huset, evt. sommerhus el. lign. Høstfest: Først i september holder vi høstuge. Vi sylter, bager, kerner smør og laver halmkranse m.m. Vi afslutter med en høstfest. Gallamiddag: Inden sommerferien starter, inviteres kommende skolebørn til gallamiddag. Der serveres traditionen tro flæskesteg og is. Vi får ved denne lejlighed sagt ordentlig farvel til de børn som skal i skole. Adventsspiral: I december måned laver vi adventsspiral. Aftenen er børnehavebørnenes julefest med forældrene. For SFO er følgende. Udklædningsfest: Festen foregår om aftenen, hvor børn og personale møder udklædt, og vi spiser sammen. Koloni: Vi har en overnatning, som eksempelvis kan være her i huset el. telttur o. lign. Decemberfest: Dette er SFO børnenes julefest sammen med forældrene. Fælles for SFO og børnehaveafdelingen. Bedsteforældredag: Bedsteforældrene inviteres til kaffe og hyggedag med deres børnebørn. Sommerfest: Vi slår telt op, og holder en fest for personale, børn og familie. Der vil være fælles spisning og børnene underholder. Vi har på tværs af hele huset, kreative uger hen over året.

13

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere