NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM FORSØGSPLANLÆGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM FORSØGSPLANLÆGNING"

Transkript

1 NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM FORSØGSPLANLÆGNING

2 Oprettelse af forsøgsplan... 3 Basis oplysninger... 4 Forsøgsdesign... 5 Planlagte grundbehandlinger... 6 Forsøgsbehandlinger... 7 Måletider og måleparametre... 9 Tekstafsnit Skitser Godkendelse af forsøgsplanen Rettelser af forsøgsplanen Flerårige forsøgsplaner

3 Forsøgsplanlægning er et program til udarbejdelse forsøgsplaner. I Forsøgsplanlægning designer man forsøget, dvs. fastlægger afgrøde, antal led, gentagelser, forsøgsbehandlinger, måleparametre og vejledende tekster. I mange tilfælde er den nemmeste måde at oprette en forsøgsplan på at kopiere en anden plan, og efterfølgende rette den til. Når forsøgsplanen er udarbejdet og godkendt "sendes" den til de forsøgsenheder, der skal udføre forsøget. Dette sker ved at tildele forsøget i modulet Fordeling af forsøg. Ved tildelingen oprettes forsøgsbehandlinger, måleparametre m.m. i databasen og data kan herefter indtastes i PC-Markforsøg. Se vejledning til Fordeling af forsøg. Forsøgsplaner Forsøgsplanlægning vil altid starte på fanebladet Forsøgsplaner, som er inddelt i fagområder med et faneblad for hvert af følgende områder: Korn og bælgsæd, Økologi, Grovfoder, Kartofler, Frø- og industriafgrøder, Kontrolforsøg og test, Gødskning, Jordbehandling og Plantebeskyttelse. På fanebladet vises en liste over forsøgsplaner indenfor fagområdet i den valgte landsforsøgsenhed og det valgte høstår. Den aktive forsøgsplan er markeret med en sort pil til venstre og plannr. og titel er vist under ikonerne foroven. Oprettelse af forsøgsplan Vælg det fagområde, som du ønsker at oprette en ny forsøgsplan i ved at klikke på områdets faneblad, f.eks. Korn og bælgsæd. 1. Højreklik og vælg Opret forsøgsplan eller Ctrl+O. 2. I boksen Opret forsøgsplan vælges plannummer (liste med ledige numre vises ved at trykke på pilen) eller der indtastes et plannummer (ikke i Danmark). I stedet for at opbygge en plan fra ny kan man kopiere en eksisterende forsøgsplan: 1. Markér den plan der ønskes kopieret, højreklik og vælg Kopier forsøgsplan eller Ctrl+C. 2. Vælg faneblad med relevant fagområde, højreklik og vælg Indsæt forsøgsplan eller Ctrl+V. 3. Vælg plannummer som beskrevet ovenfor. Oversigt over forsøgsplaner med vindue til angivelse af plannr. 3

4 Basis oplysninger På fanebladet Basis oplysninger indtastes titel, afgrøde, type, afgrøde m.m. Titel Titel indtastes ved at klikke på knappen med 3 prikker til højre eller ved et vilkårligt tastetryk. Titlen kan indtastes på flere sprog (eget sprog + engelsk og evt. flere). Den indtastede titel vil fremgå på fanebladet Forsøgsbehandlinger. Andre basisoplysninger Desuden kan følgende indtastes: Projekt nr. Projekttype Sponsor Afgrøde Efterafgrøde Kategori Må bestilles via Internet Offentliggjort Skema til kemidosering Skema til gødningsdosering Bestillingstype Maximalt antal forsøg Forsøgstilskud Tilskudstekst Nettomerudbytte/nettoudbytte Projektnr. kan bruges til at styre udbetaling af forsøgstilskud, betaling af analyseomkostninger m.m. Her kan vælges Forsøg, Demonstration eller Undersøgelse. Valget har betydning hvis man efterfølgende vil udtrække data, som f.eks. alene stammer fra egentlige forsøg og ikke fra demonstrationer. Hvis man anfører et sponsornavn vil det fremgå af forsøgsplaner og resultatudskrifter. Anfør forsøgets hovedafgrøde. Forsøget beregnes efter den standardberegning, der gælder for den valgte afgrøde. Anfør efterafgrøde sået i forsøget eller efter forsøget. Vælg relevant kategori. Kategorien bruges til udtræk af forsøgsstatistikker, f.eks. antal forsøg med husdyrgødning. Ved flueben vil der være en Bestillingsknap på forsøgsplanen, så man kan bestille forsøget. Ved flueben vil forsøget blive offentliggjort på internettet. Sæt flueben, hvis det er et forsøg, hvor der skal udsprøjtes kemikalier. Sæt flueben, hvis det er et forsøg, hvor der skal udbringes gødning. Fordeles til max. betyder, at forsøgene fordeles blandt dem der har bestilt forsøget Frit op til max betyder, at forsøgene tildeles automatisk til dem, der har bestilt det, indtil max antal forsøg nås. Angiver det maksimale antal forsøg, der må anlægges efter forsøgsplanen. Angiver det forsøgstilskud, der skal udbetales til den udførende forsøgsenhed. Her kan anføres supplerende tekst, f.eks. "tilskuddet inkluderer kr. i tilskud til forsøgsvært. Ved flueben vil der i forsøgsresultatet blive beregnet nettomerudbytte/nettoudbytte, altså udbytte fratrukket 4

5 Merudbytteled i 1-faktorielle forsøg omkostninger til behandlinger med planteværn #. Det forudsættes, at afgrøden er oprettet med Her angives hvilket led, som merudbyttet skal beregnes ud fra. Basisoplysninger med vindue, hvor der kan skrives titel på forsøg. Forsøgsdesign På fanebladet Forsøgsdesign oprettes forsøgets design. Øverst på fanebladet er vist antal led i de enkelte faktorer. Hvis der ikke er vist nogen værdier, er det fordi, der endnu ikke er oprettet forsøgsbehandlinger. Parcelfordeling Ved klik på pilen til højre for boksen vises en liste over de tilgængelige forsøgsdesigns i Nordic Field Trial System. Det er ikke muligt at benytte andre designs. Designejer Designejer indikerer, hvem der har ret til at ændre i designet. Som default er det sat til "Nordic Field Trial System", hvilket betyder, at den udførende forsøgsenhed er designejer, og således kan ændre design ud forsøgets placering i marken. NFTS (Landscentret SAS) angiver, at det er Landscentret, der ejer designet. Det betyder, at den udførende forsøgsenhed ikke kan ændre designet. Nordic Field Trial System (SA) angiver at systemadministratoren ejer forsøget. Værn Ved klik på pilen til højre for boksen vises en liste over de måder, som man kan placere værn på i forsøget. 5

6 Gentagelser og rækker Angiv først det ønskede antal gentagelser og efterfølgende antal rækker. Parcelkrav Her kan anføres kravene til anlægs- og høstparcellens minimum størrelse. Størrelsen vil komme til at fremgå af forsøgsplanen Standardforsøgsled Standardforsøgsled er lig med det forsøgsled i forsøget, som ligger tættest på normal dyrkningspraksis i landbrugetbruget. Standardforsøgsleddet bruges til statistiske udtræk, f.eks. af gennemsnitsudbyttet af en afgrøde. Man kan ikke angive standardforsøgsled før man har oprettet forsøgsbehandlinger. Vis design Ved tryk på Vis design kan man se, hvordan forsøgets layout/design ser ud. Man skal have oprettet forsøgsbehandlinger på fanebladet Forsøgsbehandlinger før man kan se design. Forsøgsdesign. Den fremskudte boks viser et eksempel på hvordan forsøgsdesignet kan se ud. Planlagte grundbehandlinger På fanebladet Planlagte grundbehandlinger oprettes de grundbehandlinger (ikke forsøgsbehandlinger), som skal gennemføres i hele forsøget, f.eks. Så-dato eller gylle. Opret grundbehandling Sådan oprettes en grundbehandling: 1. Højreklik på fanebladet Planlagte grundbehandlinger og vælg Tilføj grundbehandling. 2. I vinduet Tilføj vælges relevant faneblad og ønsket middel/handling vælges på listerne ved at dobbeltklikke på eller ved at klikke på Tilføj. 3. Klik på Luk når alle grundbehandlinger er oprettet. 6

7 Prøve af organiske gødninger Hvis der skal udtages en prøve af organisk gødning udbragt som grundbehandling gøres følgende: 1. Markér feltet Gødn. prøve ud for den organiske gødning, der skal udtages en prøve af. 2. Klik på... som åbner vinduet Gødningsprøver. 3. Klik på Tilføj gødningsprøve 4. Vælg laboratorium ud fra listen, som fremkommer ved at klikke på pilen til højre i boksen. 5. I vinduet til højre vælges de analyser, som prøven skal analyseres for. 6. Klik på Luk. Forsøgsbehandlinger På fanebladet Forsøgsbehandlinger oprettes forsøgsbehandlingerne, som består af Lednavn, Behandlingstid, Tidspunkt, Behandling og Specifikation af behandling. Generelt gælder, at forsøgsled og behandlingstider kan klippes, kopieres og indsættes enten ved genvejstaster eller ved at højreklikke. Lednavn Lednavne betegnes på følgende måde: Faktor 1: 1, 2, 3... Faktor 2: A, B, C... Faktor 3: I, II, III... Man kan give de enkelte faktorer en betegnelse, f.eks. Sorter, Bladsvampebekæmpelse e.l. ved at højreklikke og vælge Rediger faktorbetegnelser. Oprettelse af forsøgsbehandling Opret først forsøgsled: 1. Vælg fanebladet med den faktor du vil oprette forsøgsled på 2. Højreklik og vælg Opret forsøgsled. 3. I kolonnen Suppl. info kan skrives en supplerende vejledende tekst. 4. Hvis der skal være mere end 1 behandlingstid, f.eks. 2 svampebehandlinger oprettes yderligere behandlingstider ved at markere 1 i kolonnen Nr. i leddet, højreklikke og vælge Opret behandlingstid. Tidspunkt Tidspunktet kan angives på flere måder: St. fra Tidligste tidspunkt for behandlingen angivet i stadier (BBCH) St. til Seneste tidspunkt for behandlingen angivet i stadier (BBCH) Pl. dato Her kan angives den dato behandlingen skal foretages Tid opslag Her kan man slå en tidsangivelse op i en normtabel, f.eks. 3 uger efter forrige behandling Tid fri tekst Her kan man frit skrive et tidspunkt for behandlingen, f.eks. Ultimo marts. Hvis planen skal anvendes på et andet sprog skal teksten oversættes, mens den er oversat i ovenstående tekster Behandling og specifikation af behandling Som hovedregel oprettes de fleste forsøgsbehandlinger alene ved at tilføje en behandling i kolonnen Behandling. Men i enkelte tilfælde kan det være aktuelt at oprette en behandling og efterfølgende lave en specifikation af denne. For eksempel: 7

8 Behandling Sortsblanding Specifikation af behandling (Sorter i sortsblandingen): Ambition Ritmo Solist Skalmeje 150 kg N 625 kg NS ,65 BI måltal Her skal forsøgsplanlæggeren ikke anføre en specifikation af behandlingen. Den aktuelle behandling indberettes i PC-Markforsøg (fanebladet Forsøgsbehandlinger, Specifikation af behandlinger) En forsøgsbehandling oprettes på følgende måde: 1. I kolonnen Behandling/navn markeres det led, hvor der skal oprettes en behandling, højreklik og vælg Tilføj behandling. 2. I vinduet Tilføj vælges den relevante gruppe, f.eks. Sorter. 3. Vælg behandling og klik på Tilføj. Når alle behandlinger til en behandlingstid er valgt lukkes vinduet. 4. Mængder indtastes i kolonnen pr. ha. Forsøgsbehandlinger oprettes primært i kolonnen Behandling, men behandlingen kan specificeres i kolonnen Specifikation En specifikation af en behandling oprettes på samme måde ved at højreklikke i kolonnen Specifikation af behandling/navn og vælge Tilføj behandling. Hvis der under Specifikation af behandling vælges en organisk gødning, kan der oprettes en gødningsprøve: 1. Markér feltet Gødn. prøve længst til højre 2. Klik på... som åbner vinduet Gødningsprøver. 8

9 3. Klik på Tilføj gødningsprøve 4. Vælg laboratorium ud fra listen, som fremkommer ved at klikke på pilen til højre i boksen. 5. I vinduet til højre vælges de analyser, som prøven skal analyseres for. 6. Klik på Luk. Hvis der allerede er oprettet en prøve på forsøgsplanen, f.eks. på grundbehandlinger eller på et andet forsøgsled, markeres denne prøve i vinduet Gødningsprøver og der klikkes på Vælg prøve. Prøver af organisk gødning kan oprettes i specifikation af behandling. Måletider og måleparametre Bedømmelser og målinger i et forsøg er organiseret logisk struktur, der betegnes måletider, P1..Pn. Til de enkelte måletider er der knyttet et tidspunkt enten i form af beskrivende tidspunkt, stadieangivelser eller dato (se afsnittet om tidspunkt under Forsøgsbehandlinger). Endelig er der tilknyttet måleparametre, som er betegnelser for hvad der faktisk skal bedømmes, tælles, måles eller vejes i forsøget. Måletider og parametre oprettes på fanebladet Måleparametre. Oprettelse af måletider Måletider oprettes på følgende måde: 1. Højreklik på fanebladet Måleparametre og vælg Opret måletid. 2. I vinduet Planlagt tidspunkt vælges enten Beskrivende tidspunkt, Stadium fra (til) eller Planlagt dato 3. Klik OK 4. Der kan oprettes flere måletider af gangen og byttes om på måletider ved at trække dem med musen. For hver måletid vælges Stadium og/eller Planlagt dato desuden kan måletiden suppleres med tekst enten via opslag eller fri tekst. Bemærk at fri tekst ikke kopieres til enkeltforsøgene. 9

10 Oprettelse af måleparametre Måleparametre oprettes på følgende måde: 1. Højreklik aktuel måletid og vælg Tilføj måleparameter 2. Vælg relevant gruppe, f.eks. Ukrudt. 3. Vælg måleparameter, dobbeltklik eller klik på Tilføj. Nederst i vinduet kan man angive på hvad niveau, der skal måles. Forsøg: 1 værdi for hele forsøget; Led: 1 værdi pr. led; Parcel: 1 værdi pr. parcel. 4. Når alle måleparametre til en måletid er valgt lukkes vinduet. I vinduet nederst til højre kan man tilføje en supplerende/vejledende tekst, ligesom man kan anføre ledfravalg og gentagelsesfravalg. Ledfravalg betyder, at man angiver, hvis der er nogle led, der ikke skal bedømmes. Det er f.eks. nogle gange aktuelt i nogle måletider kun at bedømme i det ubehandlede led. Klik på... i kolonnen Ledfravalg og afkryds de led, som der ikke skal måles. Tilsvarende kan man fravælge gentagelser, som der ikke skal måles i. Oprettelse af prøver Prøver oprettes som måleparametre, vælg gruppen Jord-/afgrødeprøver i vinduet Tilføj måleparameter. Pas på med om prøverne skal være på forsøgs-, led- eller parcelniveau. I vinduet til nederst til højre på fanebladet Måleparametre gøres følgende: 1. Markér feltet Analyser ud for den oprettede prøve 2. Afkryds de analyser, som skal udføres. Prøver i forsøget oprettes som en måletid/måleparameter. Hvad prøven skal analyseres for angives i kolonnen analyser og efterfølgende i vinduet "Vælg analyser i prøven". Tekstafsnit Tekstafsnit er forklaringer og "instruktioner" om formålet med forsøget, betingelser hvorunder det skal gennemføres, hvordan specifikke operationer behandlinger, bedømmelser, prøveudtagning m.m. skal udføres. 10

11 Tekst i en forsøgsplan er placeret i 4 blokke: Forsøgsbetingelser, Før forsøgsbehandlinger, før måleparametre og efter måleparametre. Generelt anbefales at have en standardiseret struktur, så brugerne af forsøgsplanerne nemt kan finde de vejledende tekster. Der er oprettet standardtekster, så man ikke skal skrive de tekster, der bruges flere gange. Opret tekst 1. På fanebladet Tekstafsnit markeres den tekstblok, som teksten skal placeres i. 2. Højreklik og vælg Tilføj tekstafsnit. 3. Herved åbnes vinduet Vælg tekstafsnit. Til venstre ses betegnelserne for de foruddefinerede tekster. Når en tekst-betegnelse markeres, vises tekstindholdet til højre. 4. Markér en tekst og klik på Tilføj. 5. Herefter åbnes mulighed for at skrive en tekst på 4 sprog til højre. Skitser I nogle forsøg, f.eks. med særlige krav til anlæg/design, kan det være nødvendigt at vedhæfte skitser. Skitsen udarbejdes i Excel eller andet program og gemmes som i gif format. På fanebladet Skitser kan man indsætte en skitse ved at højreklikke og vælge Tilføj skitse. Godkendelse af forsøgsplanen Når forsøgsplanen er færdig skal den godkendes. Det er vigtigt, at forsøgsplanen er kontrolleres igennem inden den godkendes, idet ændringer i en forsøgsplan, der er godkendt og tildelt til forsøgsenheder kan medføre fare for misforståelser og give anledning til meget administrativ bøvl. En forsøgsplan godkendes ved på fanebladet Forsøgsplaner at markere forsøget, højreklikke musen og vælge Godkend forsøgsplan. Rettelser af forsøgsplanen På fanebladet Rettelser kan man registrere ændringer. Dette er især aktuelt efter forsøgsplanen er godkendt og tildelt, idet forsøgsmedarbejderne har brug for at kunne se, hvis en forsøgsplan er blevet ændret. 11

12 Der oprettes et ændringsnotat ved at højreklikke musen og vælge Opret ændringsnotat. Notatet skrives i vinduet Ændringsnotat. Man kan anføre om notatet skal publiceres, hvorved det vil fremgå af forsøgsplanen. Typisk vil man vælge ikke at publicere rettelser, der ikke har betydning for korrekt gennemførelse af forsøget. Endvidere kan man anføre om ændringen skal registreres som en kvalitetsfejl. Flerårige forsøgsplaner En flerårig forsøgsplan oprettes ved at oprette planen på normal vis. Efterfølgende højreklikker man på forsøget på fanebladet Forsøgsplaner og vælger Forlæng planen. Herefter vil systemet tildele forsøget et nyt nummer baseret på det gamle nummer + høstår. At gøre en forsøgsplan flerårig betyder, at forsøgsled og måleparametre kopieres til det nye år. Efterfølgende er det ikke længere muligt at slette eller tilføje forsøgsled. 12

Nordic Field Trial System. Forsøgsplanlægning

Nordic Field Trial System. Forsøgsplanlægning Nordic Field Trial System Forsøgsplanlægning Udarbejdelse af forsøgsplan... 3 Oprettelse af forsøgsplan... 4 Basis oplysninger... 5 Forsøgsdesign... 7 Planlagte grundbehandlinger... 8 Forsøgsbehandlinger...

Læs mere

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM ADMINISTRATION

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM ADMINISTRATION NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM ADMINISTRATION Hvem ejer en forsøgsplan?... 3 Metoder til fordeling af forsøg... 3 Fordeles efter bestilling... 6 Fri bestilling... 6 2 Fordeling af forsøg i Nordic Field Trial

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv Nr 2 Vinterbygsorter Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM PC-MARKFORSØG

NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM PC-MARKFORSØG NORDIC FIELD TRIAL SYSTEM PC-MARKFORSØG 0. INDLEDNING TIL PC-MARKFORSØG... 4 START PC-MARKFORSØG... 4 FUNKTIONER I PC-MARKFORSØG... 4 1. LISTE OVER FORSØG... 5 TILKNYT FORSØGSVÆRT TIL FORSØG... 5 TILKNYT

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1 Sitecore Foundry 4.0 Kalenderliste 19. november 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Team Fritid og Kultur

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Team Fritid og Kultur VEJLEDNING HALLER Udarbejdet af Team Fritid og Kultur Marts 2016 Indhold 1. Generel information... 3 2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen... 4 3. Oprettelse af titlen halinspektør...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

II - Hvis du allerede kender nummeret i "358" (f.eks. fra listen over regionens tildelte danse), er det nok nemmere at bruge dette:

II - Hvis du allerede kender nummeret i 358 (f.eks. fra listen over regionens tildelte danse), er det nok nemmere at bruge dette: Åbn først reservationssiden: www.maraton.kemirisk.dk Indhold: 1 - Vælg en dans 2 - Reservér den valgte dans 3 - Se dine reserverede danse 4 - Se 'ledige' danse 5 - 'Frigiv' en reserveret dans 6 - Kopier

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid VEJLEDNING HALLER Udarbejdet af Kultur & Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen... 4 3. Oprettelse af titlen halinspektør... 7

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som: Stamkort I UVvej har hver enkelt unge/elev deres eget stamkort. Stamkortet indeholder alle oplysninger i programmet om den unge. Stamkortet åbnes ved at dobbeltklikke på en ung, på forsiden af UVvej. Stamkortet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT

Kirketælling. Indberet antal deltagere. vejledning FOLKEKIRKENS IT Kirketælling vejledning Indberet antal deltagere Dokument nr * Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sådan logger du ind på administrationssystemet sogn.dk/admin... 2 1.1 Medlemmer af menighedsråd og præster

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ Sted íðíðîéðð Í»µ ±² º± Í

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere