Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle sager 1 Refer af Vækstforums møde den 13. september Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen 4 Globalisering og eksport tværgående initiiv 3 Internional/global stregi for Region Midtjylland 6 4 Danmarks Eksportråd - stregisk samarbejde 8 Uddannelse og kompetenceudvikling 5 Markedsplads for højtuddannede: Udpegning af operør for karrierekurser samt bevilling af midler til følgeforskning 11 Innovion 6 IT som innoviv drivkraft, projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt Teknologiudviklingsprogram inden for megassningen energi og miljø 17 8 Megassningen Erhverv-Sundhed Handlingsplanens pkt Analysestregi tværgående initiiv 9 Analysestregi for Vækstforum Midtjylland 25 Ansøgninger m.m. 10 Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2 Hub Vestjylland Region Midtjylland som forsøgsregion for biodiesel Ansøgninger til den konkurrenceudste pulje - indstillinger fra Vækstforum for Region Midtjylland 13 Ansøgninger til den konkurrenceudste pulje - indstillinger med regional medfinansiering Ansøgning fra Hedens Colosseum Fiskeriprogrammet Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) Eventuelt 43

3 Refer af Vækstforums møde den 13. september 2007 Den administrive styregruppe indstiller, referet godkendes. Beslutning Som indstillet. Bilag: Refer af Vækstforums møde den 13. september 2007

4 Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Den administrive styregruppe indstiller, der indgås dialog med ansvarlige aktører i forhold til udmøntning af partnerskabsaftalen med det formål præcisere partnerskabsaftalens målsætninger, samt relevante tiltag for nå målsætningen, stus for denne del af processen forelægges Vækstforum på mødet den 29. januar 2008, foreløbig opfølgning på udmøntning af partnerskabsaftalen forelægges Vækstforum på mødet den 25. marts 2008, inden drøftelserne mellem formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Den 14. juni 2007 blev der indgået en regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for perioden og med mulighed for årligt drøfte behovet for justeringer. Parterne mødes således i maj 2008 for drøfte de foreløbige resulter af partnerskabsaftalen. Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007, sekretariet i samarbejde med relevante aktører skal udarbejde et oplæg til det videre stregiske arbejde med partnerskabsaftalen. Sekretariet foreslår derfor, der frem til Vækstforums møde den 29. januar 2008 indledes dialog med de relevante aktører for fastsætte partnerskabsaftalens målsætninger og de konkrete tiltag for nå disse. På mødet den 29. januar 2008 vil der således foreligge en oversigt over målsætninger, relevante aktører, konkrete tiltag og oplæg til indikorer, som kan anvendes i forbindelse med den senere opfølgning og evaluering af partnerskabsaftalen. I partnerskabsaftalen indgår følgende områder: Uddannelse og arbejdskraftsudbud Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder Innovion og forskning Energi og Miljø

5 5 Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme Sekretariet for Vækstforum har tidligere udarbejdet en skemisk oversigt - bilag 1, hvor følgende fremgår Partnerskabsaftalen Vækstforums stregi og handlingsplan Stslige initiiver Handling/aktør Sekretariet foreslår følgende proces i forhold til det videre stregiske arbejde med partnerskabsaftalen: I forhold til Uddannelse og arbejdskraftsudbud indgås der dialog med: nyetablerede uddannelsesfora i Region Midtjylland for henholdsvis gymnasier, HF, erhvervsskoler og VUC. kommunerne i regionen - gennem Kommune Kontaktrådet Beskæftigelsesregionen I forhold til Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder indgås der primært dialog med: Væksthus Midt Innovion og Forskning - her påhviler initiivet i høj grad Vækstforum for Region Midtjylland. I forhold til Energi og Miljø vil der blive indgået dialog med: Sten Kommunerne Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme - initiivet påhviler i høj grad Vækstforum. Til orientering fremsendte Erhvervs- og Byggestyrelsen den 19. september 2007 oplæg til opfølgningsskema. Skemaet indeholder følgende: mål indssområde ansvarlig stus Bilag: Udmøntning af Partnerskabsaftale - Vækstforum for Region Midtjylland Opfølgningsskema Midtjylland - Udkast fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

6 Internional/global stregi for Region Midtjylland Resumé I 2008 nedsætter Regionsrådet et midlertidigt Globaliseringsudvalg som skal afgive betænkning vedrørende en globaliseringsstregi for Region Midtjylland inden udgangen af Udvalget vedrørende internionale aktiviteter er i gang med udarbejde en internional stregi, som skal forelægges Regionsrådet primo Dette arbejde samordnes, således den internionale stregi, som bl.a. omfter Region Midtjyllands internionale samarbejdsregioner og erhvervsrettede kontorer og et udvidet samarbejde med Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland forelægges Regionsrådet primo 2008, og globaliseringsstregien bliver bredere og vil omfte tværgående initiiver og partnerskaber med flere aktører i og uden for Region Midtjylland. Der planlægges en globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum i 2. halvår Den administrive styregruppe indstiller, orienteringen tages til efterretning Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2008 har Regionsrådet besluttet, der i 2008 og 2009 skal nedsættes nogle midlertidige udvalg og paneler - herunder et Globaliseringsudvalg, som skal fungere i Hovedopgaven for udvalget bliver afgive betænkning om en globaliseringsstregi for Region Midtjylland, og et kommissorium for udvalget er under udarbejdelse og skal vedtages af Regionsrådet inden årets udgang. En globaliseringsstregi vil kunne omfte mange emneområder og være bred og indeholde tværgående initiiver og partnerskaber med flere aktører i og udenfor Region Midtjylland. Udvalget vedrørende internionale aktiviteter har på sit møde den 5. september 2007 drøftet udarbejdelse af en internional stregi, og etableringen af et Globaliseringsudvalg i 2008 giver således nye perspektiver for udarbejdelse af en internional stregi og processen vedrørende dette. Udarbejdelsen af en internional stregi - samt en efterfølgende globaliseringsstregi - kan således ses i to tempi, hvor den internionale stregi vil omfte en række initiiver, som allerede er iværks eller er under udførelse som en del af Forberedelsesudvalgets vedtagelse fra 29. marts 2006 af følgende fire formål med Region Midtjyllands internionale arbejde:

7 7 styrke udvikling og vækst i virksomheder og organisioner i Region Midtjylland gennem internionalt samarbejde, sikre et højt fagligt niveau blandt medarbejderne og sikre, ydelserne fra Region Midtjylland er på et højt internionalt niveau, styrke mellemfolkelig forståelse gennem samarbejde på tværs af grænser, og sikre Region Midtjylland politisk indflydelse i organisioner, som arbejder med regionale problemstillinger på europæisk niveau. Vækstforum er en vigtig partner i forbindelse med udmøntning af en internional/global stregi. Region Midtjylland skal være en internional vækstregion og internionalisering er ét af de tværgående initiiver i Vækstforums Erhvervsudviklingsstregi og handlingsplan. Internionalisering indgår som ét af de seks stregiske kriterier, som Vækstforum lægger vægt på ved udvælgelse af initiiver, nemlig ' initiiver har et internionalt perspektiv, der anvender globale muligheder til styrke den regionale konkurrencekraft'. Konkret udmøntes dette bl.a. i etablering af Midtjyllands EU-kontor sammen med de 19 kommuner i Region Midtjylland (3.1), etablering af samarbejde med internionale stregiske samarbejdsregioner (3.2) samt Vestdansk Investeringsfremme (3.3) i henhold til Vækstforums handlingsplan. For yderligere skabe sammenhæng og synlighed i den internionale indss og styrke internionaliseringen af regionens virksomheder foreslås et tættere samarbejde med Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland, således et stregisk samarbejde mellem disse parter kan ses som en integreret del af Region Midtjyllands internionaliseringsindss. Samarbejdet med Danmarks Eksportråd kan synliggøre og skabe sammenhæng mellem Region Midtjyllands internionale stregiske samarbejdsregioner og erhvervsrettede kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina samt Midtjyllands EUkontor i Bruxelles og Danmarks Eksportråds vidt forgrenede netværk af ambassader og konsuler i hele verden og give optimale muligheder for eksportorienterede virksomheder i Region Midtjylland. Samtidig spiller den internionale dimension en vigtig rolle i den regionale udviklingsplan, som er under udarbejdelse, hvor globalt udsyn ses som et parameter, som kan medvirke til fornyelse og vækst i regionen. En internional stregi, som omfter disse områder, samt Region Midtjyllands politiske samarbejder i europæiske organisioner vil efter behandling i Udvalget vedrørende internionale aktiviteter den 7. november og 4. december 2007 kunne forelægges ved Vækstforums møde den 10. december 2007 og efterfølgende behandles i Regionsrådet. Regionsrådet holder temamøde om bl.a. internionalisering den 10. december, hvor Region Midtjyllands internionale samarbejde præsenteres og drøftes, og forslaget til internional stregi vil efterfølgende blive forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet primo Globaliseringsudvalget nedsættes pr. 1. januar 2008, og det foreslås, der i 2. halvår af 2008 arrangeres en globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum. Bilag: Not vedrørende stregiske referenceramme og indhold i en internional stregi for Region Midtjylland.

8 Danmarks Eksportråd - stregisk samarbejde Resumé Væksthus Midtjylland ansøger om en bevilling på kr. til finansiering af et 3- årigt, stregisk samarbejde med Danmarks Eksportråd med henblik på styrke eksportbestræbelserne blandt midtjyske virksomheder samt medvirke til, de opnår optimalt udbytte af globaliseringens muligheder. Som følge af det stregiske samarbejde vil små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland få styrket deres adgang til Danmarks Eksportråds programmer og vidt forgrenede repræsentioner i hele verden. Ansøgningen understøtter erhvervsudviklingsstregiens fokus på internionalisering og udgør sammen med Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og de erhvervsrettede initiiver, der er etableret i St. Petersborg, Ungarn, Rumænien og Shanghai, et væsentligt supplement til det af Regionsrådet allerede godkendte initiiv, virksomhedsudviklingsprogrammet Vækstmidt, idet der skabes en stærkere kobling mellem regionale og stslige vejlednings- og rådgivningsordninger til gavn for virksomhederne. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender projektet som en treårig aftale med Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland om et stregisk samarbejde for perioden med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges kr. af midlerne fra den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af projektet. Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling På baggrund af drøftelser med Danmarks Eksportråd om indgåelse af et stregisk samarbejde "mere internionalisering, mere vækst, mere Midtjylland" ansøger Væksthus Midtjylland om en bevilling på kr. til finansiering af et treårigt, stregisk samarbejde med Danmarks Eksportråd med henblik på styrke eksportbestræbelserne blandt midtjyske virksomheder samt medvirke til, de får det optimale udbytte af globalisering. Midtjyske virksomheder med eksportambitioner vil herigennem få en enkel, lokal og mere direkte adgang til Eksportrådets programmer og globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. Væksthus Midtjyllands kompetencer inden for eksportfremme og internionalisering styrkes. Danmarks Eksportråd opnår gennem samarbejdet et bedre kendskab og større kontakt til virksomheder i Region Midtjylland.

9 9 Samarbejdet forankres hos Væksthus Midtjylland og indebærer, der fysisk placeres en medarbejder fra Danmarks Eksportråd hos Væksthus Midtjylland. Medarbejderens opgave vil bl.a. blive afdække virksomhedernes internionaliseringsbehov i samarbejde med Væksthusets medarbejdere, og medvirke til tilrettelægge koordinerede udviklingsforløb, der anvender Danmarks Eksportråds ydelser i kombinion med Væksthusets tilbud til virksomheder med vækstambitioner, herunder tilbud om rådgivning og netværk vedrørende eksport, og sourcing via Vækstforums initiiv 6.5. "virksomhedsudvikling". Iværksættere vil ligeledes være målgruppe for initiivet via Vækstforums initiiv 6.4, idet et af elementerne i den specialiserede rådgivning er sikre, vækstiværksætterne får den globale synsvinkel med fra start. Det stregiske samarbejde indtænker Vækstforums initiiver til øget internionalisering af regionens virksomheder, idet det sikres, der opnås en yderligere synergieffekt i forhold til Eksportrådets tilbud ved etablere kontorplads hos Væksthus Midtjylland, som vil kunne benyttes af medarbejdere fra Region Midtjyllands Bruxelles kontor, når de er på hjembesøg samt af Danish Business Service i Sct. Petersborg, Development og New Business Opportunities i Ungarn, Darobi Center i Brasov i Rumænien samt repræsentionskontoret i Shanghai. Behovet for en forstærket indss dokumenteres bl.a. af analyser fra erhvervsorganisionerne og Danmarks Eksportråd, der viser, danske virksomheder ikke får optimalt udbytte af vækstmarkederne i bl.a. de nye EU medlemslande og i de såkaldte BRIK lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). På sigt vil der også være mulighed for et samarbejde med Eksportrådet omkring understøttelse af Region Midtjyllands megassninger inden for miljø og energi, fødevarer samt sundhed og erhverv. Økonomi: Initiivet har et samlet budget på kr. Væksthus Midtjylland søger om en bevilling på kr. over en tre-årig periode. Heraf ansøges om kr. fra Vækstforums erhvervsudviklingsmidler. Den Europæiske Regionalfond søges om et tilskud på kr., svarende til halvdelen af de budgetterede udgifter. Udenrigsministeriet medfinansierer initiivet med kr. Budget for en treårig periode: Anste med særlige kvalifikioner Indirekte udgifter (andel af husleje) Annoncering og erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi Afskrivning Eksternt undervisningspersonale Revision I alt Finansiering: Sten Region Midtjylland EU, Regionalfonden I alt

10 10 Bilag : I bilag 2 Eksport og globalisering er nærmere redegjort for baggrunden for forslaget, som i henhold til erhvervsudviklingsstregiens handlingsplan for relerer sig til internionalisering som et tværgående initiiv samt til initiiv 6.5 virksomhedsudvikling og initiiv 6.4 specialiseret rådgivning. Konceptpapir - samarbejde mellem Eksportråd, Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland Not fra administrionen "Eksport og globalisering"

11 Markedsplads for højtuddannede: Udpegning af operør for karrierekurser samt bevilling af midler til følgeforskning Resumé Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 igangsætte projektet Markedsplads for højtuddannede. Et element af projektet er udvikling og gennemførelse af karrierekurser, der skal introducere universitetsstuderende til de udfordringer og muligheder, der er forbundet med højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder. Aarhus Universitet indstilles til blive udbyder af karrierekurserne. Det indstilles endvidere, der bevilges midler til, der kan tilknyttes en følgeforsker til det samlede projekt. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum udpeger Aarhus Universitet som operør for karrierekurser, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 1,2 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden til karrierekurser, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 0,5 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden til følgeforskning. Det forudsættes, der opnås en medfinansiering til karrierekurserne som beskrevet i finansieringsplanen. Beslutning Indstilling tiltrådt. Det blev anbefalet overveje om karrierekurser er den rette betegnelse for forløbet. Sagsfremstilling Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 igangsætte projektet Markedsplads for højtuddannede. Projektet har til formål øge andelen af højtuddannede i regionens virksomheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder beliggende i regionens yderområder. Vækstforum indstillede til Regionsrådet, der reserveres i alt 9,1 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet i perioden , og der blev reserveret 4,8 mio. kr. fra EU's mål 2-program til projektet. Projekt Markedsplads for højtuddannede har et samlet budget på 22,9 mio. kr. Regionsrådet imødekom indstillingen på sit møde den 20. juni Værksforum udpegede på sit møde den 13. september 2007 operører for størstedelen af aktiviteterne under projekt Markedsplads for højtuddannede. Det aktuelle dagsordenspunkt vedrører udpegningen af en operør til afvikling af karrierekurser, samt bevilling af midler til en følgeforsker.

12 12 Der udbydes karrierekurser på forsøgsbasis over en 3-årig periode for studerende ved Aarhus Universitet. De studerende skal som minimum have påbegyndt deres 3. studieår. Fokus i kurserne er en praktisk introduktion til de udfordringer og muligheder, der er forbundet med højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder. Der inddrages små og mellemstore casevirksomheder i kursusforløbet, i særdeleshed fra regionens yderområder. Kurset kan for den individuelle studerende enten have et jobforberedende eller et praktikforberedende sigte, afhængigt af hvor langt den studerende er i sit uddannelsesforløb. Kurserne knyttes an til en mentorordning, hvor de studerende kan få individuel coaching fra erhvervsfolk. Kurserne afvikles første gang i foråret Justering, drift og vedligehold af en dabase til virksomhedsregistrering og - præsention; mentor- og mentee-registrering, elektronisk mching, samt udvikling af feures under den eksisterende projektzone.dk ved Aarhus Universitet vil indgå som en del af Aarhus Universitets medfinansiering af karrierekurserne. Aarhus Universitet medfinansierer endvidere i form af udviklingstimer. En følgeforsker skal løbende dokumentere forløbet og vurdere de igangste eksperimenters gennemslagskraft i forhold til den overordnede målsætning om få flere højtuddannede ud i regionens virksomheder. Forskeren kan endvidere bidrage til udviklingen af nye eksperimenter i løbet af projektperioden. Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum reserveret 2,5 mio. kr. til endnu ikke definerede eksperimenter. Det er et kriterium for udpegning af følgeforskeren, denne er uafhængig af de aktiviteter, som vedkommende skal følge. Der udarbejdes resultkontrakter med operøren for karrierekurser såvel som følgeforskeren. Et resultkrav i forbindelse med karrierekurserne er, mindst 150 studerende gennemfører kurset i løbet af den 3-årige periode, eksperimentet løber. Resultkontrakten i forbindelse med følgeforskningen vil lægge vægt på følgeforskerens løbende bidrag til processen samt til den afsluttende evaluering af projektet. Budget for følgeforskning og karrierekurser for en 3-årig periode Følgeforskning 0,5 mio. kr. Karrierekurser 1,5 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. Finansieringsplan for følgeforskning og karrierekurser for en 3-årig periode Region Midtjylland, karrierekurser 1,2 mio. kr. Region Midtjylland, følgeforskning 0,5 mio. kr. Aarhus Universitet, karrierekurser 0,3 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. Bilag: Projektbeskrivelse Markedsplads /Punkt_5_Bilag_1.PDF

13 IT som innoviv drivkraft, projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt. 5.3 Resumé Forprojektgruppen har vurderet, projektet i høj grad er perspektivrigt og foreslår, der igangsættes en fem-årig indss for styrke innovionspotentialet i samspillet mellem it-forskning og udvikling og regionens virksomheder. Indssen består af tre elementer: it-netværksagenter, rekruttering til it-uddannelser og it-virksomheder samt internionalt samspil. Indssen foreslås gennemført af et konsortium bestående af flere vigtige aktører på området. Stregien indeholder et aktivitetsniveau på 86,5 mio. kr. heraf indgår et beløb på 39,5 mio. kr. som regional medfinansiering. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum igangsætter projektet IT som innoviv drivkraft som beskrevet, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 39,5 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projekter i perioden , Vækstforum reserverer 5 mio. kr. fra EU s mål 2-program til projektet, stregien gennemføres af et konsortium som beskrevet. Beslutning Indstilling tiltrådt. Projektets samlede organision skal beskrives mere præcist i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning mv. til behandling i Vækstforum. Sagsfremstilling It som teknologi indeholder store innovionspotentialer for erhvervslivet og den offentlige sektor. It kan være med til skabe helt nye produkter, processer og forretningskoncepter. Den regionale udfordring er få oms it-områdets innovionspotentiale, så det bliver til gavn for erhvervslivet i hele regionen, specielt inden for Vækstforums tre megassninger. Det er baggrunden for, It som drivkraft indgår i Vækstforums handlingsplan under innovions indssfeltet samt, Vækstforum i april 2007 igangste forprojektet It som innoviv drivkraft. Projektet fokuserer på innovionspotentialet i samspillet mellem it-forskning og udvikling og regionens virksomheder. Det handler således ikke om øge den generelle it-anvendelse i virksomhederne (denne udfordring tages der hånd om i virksomheds- og kompetenceudviklingsprogrammerne). Forprojektgruppen består af:

14 14 Mogens Jespersen, direktør, Silkeborg Da Finn Støy, direktør, It forum midtjylland Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet Jens Overgaard, direktør, T&O Stelectric A/S Bente Hornbæk, kontorchef, Skanderborg Kommune Peter Rasmussen, specialkonsulent, Århus Kommune Anders Drejer, professor, Aarhus Universitet Per Guldbæk Larsen, prorektor, Vitus Bering Danmark Finn Nørgaard, area manager, Denmark Intelligent Port Systems A/S Elinor Bæk Thomsen, kontorchef, Regional Udvikling. I arbejdet har projektgruppen inddraget input fra IT-rådet og indarbejdet Vækstforums igangværende projekter på it-området, hvor det var relevant. Forprojektgruppen anbefaler, der igangsættes en fem-årig indss for perioden , en længde der hænger sammen med, effekterne af indssen ikke viser sig på det helt korte sigt. Der skal fokuseres på tre indssfelter: It-netværksagenter, rekruttering til ituddannelser og -erhverv - samt internionalt samspil. 1. It-netværksagenter Vækstforum støtter i dag flere projekter, der har som formål understøtte samarbejdet mellem it-videnmiljøet på Krinebjerg og erhvervslivet i hele regionen, og forprojektgruppen foreslår samle og videreudvikle denne indss ved etablere et net af itnetværksagenter, som placeres decentralt i kommuner/erhvervsråd og har til opgave fungere som fremskudte brobyggere og netværksskabere i forhold til Krinebjerg og øvrige it-videnmiljøer. Netværksagenter skal fokusere på samspillet mellem it-miljøerne og virksomhederne i megassninger, og der skal gøres en særlig indss for profilere det innovive potentiale i it over for disse virksomheder med henblik på skabe forudsætninger for forsknings- og udviklingssamarbejder mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Det vil give virksomhederne et bedre overblik og bedre muligheder for navigere i vidensamspillet på egne betingelser og dermed øget innovions kapacitet. Der gives i forslaget mulighed for, lokale aktører kan vælge specialisering af itnetværksagenter, så man lokalt kan vælge it og fødevarer eller it og vindteknologi som specialisering etc. Det foreslås desuden, der etableres en it-innovionspulje, som kan støtte eksperimenter og innovive projekter, der opstår i samarbejdet. 2. Rekruttering til it-uddannelser og -virksomhederne Der foreslås en samlet indss til fordel for øge rekrutteringen til uddannelserne og iterhvervet via en udbygning af samarbejdet mellem virksomheder og gymnasiale uddannelser. Synliggørelse af it-karrieremuligheder i Danmark, via profileringsmeriale til brug i Danmark og internionalt. 3. Internionalt samspil Det foreslås, der opbygges et internionalt netværk med henblik på skabe øget regional innovionskraft med udgangspunkt i it. Ved udvælgelsen sses der på regioner, der fokuserer på it som en vækstdriver for udvikling og innovion og samarbejder, hvor viden og kompetencer her i regionen bliver komplementeret og udfordret. Samarbejdet fokuserer på: Relioner mellem videninsti-

15 15 tutioner, virksomheder og videnmiljøer herunder innovionssamarbejde, forskningssamarbejde, samhandelsmuligheder, partnering, rekruttering af studerende og arbejdskraft, og emner der er indeholdt i Vækstforums handlingsplan. Forprojektgruppen foreslår, indssen gennemføres af et konsortium, med udgangspunkt i tre markante aktører på området: Innovion lab Alexandra instituttet It forum midtjylland. De tre aktører er valgt, fordi de er helt centrale aktører, når det drejer sig om etablere netværk og samarbejder mellem it-forsknings- og videnmiljøer og virksomheder, og når det drejer sig om løbende formidling af ny teknologi og teknologiske trends. Og de komplementerer hinanden, når det gælder om ramme forskellige typer af virksomheder med forskellige behov. Aktørerne skal supplere sig med 2-3 øvrige brobygningsinstitutioner, der repræsenterer megassninger eller øvrige indssområder i Vækstforums handlingsplan, for stimulere diversitet og dynamik i samspillet mellem videnmiljøerne og et samspil tæt på megassningernes perspektiv. Det foreslås, projektet igangsættes inden for følgende økonomiramme: Budget Indikiv ramme for implementering : 86,5 mio. kr. It netværksagenter 36,0 mio. kr. Innovionspulje krydsfeltinitiiver 22,5 mio. kr. Øget rekruttering 13,0 mio. kr. Internionalt samspil 15,0 mio. kr. I alt 86,5 mio. kr. Finansieringsplan Regionen EU mål 2 Andre I alt 39,5 mio. kr. 5,0 mio. kr. 42,0 mio. kr. 86,5 mio. kr. Medfinansiering fra andre består af medfinansiering fra kommuner, virksomheder, videninstitutioner og brobygningsorganisioner. Ligeledes forventes medfinansiering fra EU s mål 3-program (Interreg) midler. Den kommunale medfinansiering på ca. 20 mio. kr. tilvejebringes via deres deltagelse i lokale aktiviteter (fx. medfinansiering af lokale netværksagenter). Der har været indledende drøftelser med enkelte kommuner, som har givet positiv tilkendegivelse. Bilag: It som innoviv drivkraft

16 /Punkt_6_Bilag_1.pdf

17 Teknologiudviklingsprogram inden for megassningen energi og miljø Resumé Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 et program for udmøntning af megassningen inden for energi og miljø samt reservere midler til formålet. Et af megassningens indssområder er et teknologiudviklingsprogram, som er et tilbud til små og mellemstore virksomheder med henblik på færdigudvikling af teknologi inden for energiområdet og miljøområdet i tilknytning til energi. Et stort antal virksomheder i regionen vil således blive kontaktet med tilbud om et afklarende møde om den enkelte virksomheds muligheder på energiområdet. Hvis der er potentiale for færdigudvikling af produkter til markedet, får virksomhederne mulighed for få hjælp til dette ved rådgiver, som er specialist på det konkrete område. Programmet vil i praksis blive udført af Væksthus Midtjylland med et budget på 13,8 mio. kr. finansieret ved EU midler, regionale midler samt af de deltagende virksomheder. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der anvendes 3,9 mio. kr. fra EU s regionalfond til medfinansiere teknologiudviklingsprogrammet, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der anvendes 3,9 mil. kr. af reservionen til udmøntning af megassningen til teknologiudviklingsprogrammet. teknologiudviklingsprogrammet iværksættes som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Megassningen inden for energi og miljø indeholder en række indsområder. Et af disse indssområder er et teknologiudviklingsprogram, som er et rådgivningstilbud til små og mellemstore virksomheder med henblik på færdigudvikling af teknologi inden for energiområdet og miljøområdet i tilknytning hertil. Programmet skal bidrage til yderligere vækst hos virksomheder på energi og miljøområdet i Region Midtjylland. Endvidere vil udviklingen af ny teknologi på området kunne bidrage til en forøget energiproduktionen på basis af vedvarende energikilder og til energibesparelser samt til reduktion af udledningen af drivhusgasser. Programmet vil i praksis blive forestået af Væksthus Midtjylland. Der er udarbejdet projektbeskrivelse for programmet (resumé er vedlagt), og der vil blive udarbejdet resultkontrakt.

18 18 Programmet vil forløbe i følgende faser: 1. Informionskampagne om ordningen 2. Potentialeafklaring for de interesserede virksomheder 3. Udviklingsplan for de virksomheder, som vil modtage specialiseret rådgivning 4. Specialiseret rådgivning 5. Evaluering af virksomhedernes tilfredshed med ordningen 6. Måling af effekten De første 3 faser vil blive varetaget af Væksthus Midtjylland, medens den specialiserede rådgivning vil blive gennemført af forskellige prive konsulentfirmaer og videninstitutioner med indsigt i de aktuelle tekniske fagområder. Væksthus Midtjylland vil hjælpe virksomhederne med finde de rådgivere, som er kvalificeret til opgaven. Det er målet kontakte ca relevante virksomheder, hvoraf 150 forudsættes besøgt med henblik på potentialeafklaring og heraf igen 50 virksomheder får gennemført specialiseret rådgivning. Udbyttet for disse virksomheder skal være økonomisk vækst samt fordele i form af målrettet videntilførsel og mulighed for videndeling. Programmet vil blive koordineret med VÆKSTmidt programmet, som blev behandlet af Vækstforum på møde den 13. september Væksthus Midtjyllands indss vil være gris for de deltagende virksomheder, medens de selv skal betale halvdelen af honoraret til de specialiserede rådgivere. Følgende teknologiområder vil være omftet af programmet: Energiproduktion ved vedvarende energikilder Energiforbrug/-besparelser generelt Miljøteknologi med relion til energiproduktion Målgruppen af virksomheder vil primært være fremstillingsvirksomheder, herunder underleverandører, som leverer udstyr på energiområdet eller fremstillingsvirksomheder, som ønsker komme ind på området. Andre virksomheder kan også komme på tale, idet teknologi ses i bred forstand. Metoder og systemer inden for energi samt miljø i til tilknytning til energiområdet, er således også omftet. Som led i Væksthus Midtjyllands arbejde vil der blive foretaget en vurdering af mulighederne for etablere netværkssamarbejder mellem virksomheder inden for forskellige energiområder. Projektet vil forløbe i perioden 2008 til og med Det samlede budget for ordningen er vurderet til 13,8 mio. kr., som er foruds finansieret som følger: Finansiering Region Midtjylland EU, Regionalfond 3,9 mio. kr. 3,9 mio. kr. De deltagende virksomheder *) 6,0 mio. kr. I alt 13,8 mio. kr. *) De virksomheder, som modtager rådgivningshjælp fra specialiserede rådgivere betaler selv halvdelen

19 19 af omkostningerne hertil, medens resten finansieres af de offentlige tilskud. Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 reservere i alt 13 mio. kr. fra EU s regionalfond til udmøntning af megassningen inden for energi og miljø. Regionsrådet vedtog tilsvarende på sit møde den 22. august 2007 reservere 23 mio. kr. af regionens midler til erhvervsfremme til udmøntning af megassningen. Bilag: Projektbeskrivelse Resume /Punkt_7_Bilag_1.pdf

20 Megassningen Erhverv-Sundhed Handlingsplanens pkt. 5.6 Resumé Taskforcen (arbejdsgruppe med eksperter) har identificeret foreløbig to udviklingsplforme og indstiller til Vækstforum, der arbejdes videre med disse. Det skal løbende vurderes, om der kan identificeres yderligere plforme, eller om nye indssområder kan indarbejdes i de to første udviklingsplforme. Udvikling og etablering af de to plforme udgør kun en del af megasningen Erhvervsundhed. Det foreslås, Taskforcen arbejder videre med beskrivelse og forslag til handlingsplan for megassningen med henblik på afrapportering på Vækstforums møde den 29. januar I det videre arbejde skal det beskrives, hvordan Vækstforum og sundhedsvæsenet i Region Midtjylland kan udvikle og bevare et stregisk fokus på området. Endvidere skal betingelserne for produkt- eller forretningsgørelse vurderes med henblik på foreslå, hvilke supplerende foranstaltninger der kan fremme erhvervsudviklingen i tilknytning til sundhedssektoren. Det indstilles, Vækstforum indstiller en forhåndsreservion af et beløb. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum godkender, der arbejdes videre med etablering af to udviklingsplforme, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der over en 3-årig periode reserveres 10 mio. kr. pr. år af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til finansiering af den samlede indss, herunder de to udviklingsplforme, Vækstforum over en 3-årig periode reserverer 10 mio. kr. pr. år af midlerne fra den Europæiske Regionalfond til finansiering af den samlede indss, herunder til de to udviklingsplforme, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum den 29. januar 2008, Vækstforum godkender, taskforcen arbejder videre med udformningen af en samlet handlingsplan for megassningen Erhverv-sundhed. Handlingsplanen fremlægges for Vækstforum den 29. januar Beslutning Indstilling tiltrådt, med bemærkning om, etableringen af et hospital i den vestlige del af regionen indtænkes i megassningen. Sagsfremstilling Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, der skal iværksættes en megassning inden for området erhverv-sundhed. Megassningen tager udgangspunkt i regionens

21 21 styrkeposition på sundhedsområdet og skal sigte på en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer fra forskning over driften af hospitaler til plejehjem og hjemmepleje. Megassningen blev iværks ud fra et rionale om styrke den erhvervsmæssige spin-off i forbindelse med bygningen af det Det nye Universitetshospital i Skejby. Denne indss vil være en del af det videre arbejde med megassningen, men en væsentlig faktor i dette vil være inddragelse af bygherrerådgiveren, som endnu ikke er udvalgt. Der er neds en taskforce (arbejdsgruppe med eksperter) til udarbejde forslag til indsser på kort og langt sigt med henblik på erhvervsudvikling i tilknytning til sundhedsområdet. Medlemmerne af taskforcen fremgår af bilag 1. Taskforcen har opstillet følgende vision for arbejdet med erhverv-sundhed: Den midtjyske region skal være kendt og anerkendt for være stedet, hvor udviklingen af sundhedsmæssige metoder, projekter og produkter både skaber og understøttes af en erhvervsmæssig vækst. Den midtjyske region er udviklingslabororium for bedre sundhed og mere erhverv inden for sundhed. Taskforcen forventer, erhverv-sundhed foruden skabe en øget erhvervsudvikling på sigt også bliver en drivende faktor for innovion i sundhedssektoren. Det hidtidige arbejde i taskforcen støtter, der er en regional udviklingsgevinst ved sse på området erhverv-sundhed. En invition til eventuelle samarbejdsparter på sygehusområdet har medført identifikion af en række projekter, som vil kunne fremmes i ssningen. Samlingen af eksempler skal tjene yderligere til illustrere det store innovionspotentiale og fremgår af bilag 2. Det er taskforcens opftelse, en indss skal være langsigtet og vedvarende. Taskforcen foreslår, der arbejdes videre inden for følgende områder: Udviklingsplforme Udviklingsplform er betegnelsen for et fagligt område, hvor et samspil mellem virksomhed-bruger-udvikler-forsker vil kunne resultere i erhvervsudvikling og/eller bedre/billigere sundhedsydelser. Udviklingsplformene skal hver især organiseres, som det er hensigtsmæssigt for de pågældende områder. Taskforcen vil i det videre arbejde vurdere behovet for oprettelse af evt. andre udviklingsplforme, eller om nye indssområder f.eks. det ny universitetshospital i Århus vil kunne rummes i de ovenfor nævnte. Det vurderes imidlertid, en helt væsentlig faktor i dette vil være inddragelse af bygherrerådgiveren, som i skrivende stund ikke er udvalgt. Der er endvidere områder, hvor etableringen af yderligere plforme løbende skal vurderes, ligesom en styrket indss vil kunne være relevant på de først etablerede plforme. Arbejdet i udviklingsplformene skal i øvrigt bygge på brugerdreven innovion. En udviklingsplform forventes indeholde følgende elementer: En lille, daglig ledelse, en styregruppe og puljemidler til finansiering af projekter.

22 22 Det er af hensyn til projekternes fremdrift væsentligt, udviklingsplformene sikres en relivt stor, selvstændig beslutningskompetence. Det videre arbejde skal opstille forslag til: Kriterier for udviklingsplformenes arbejde og tildeling af midler Organision, dvs. sammensætning og arbejdsmåde for ledelse og styregruppe Ejer-/interessentforhold mv. Budget Udviklingsplform 1: Center for Pervasive Healthcare 2.0 (CPH 2.0) Udviklingsplformen bygger på det etablerede Center for Pervasive Healthcare, som indtil nu har været baseret på basis af IKT, mens et redesignet center vil arbejde på tværs af sundhedsfaglig praksis og innovionsarbejde og inddrage sundhedsfaglige, nurvidenskabelige, ingeniørmæssige, humanistiske, samfundsvidenskabelige, ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetencer som drivkraft. Hensigten er øge graden af forretningsgørelse og udvikle det sundhedsområde, der arbejder på tværs af sektorgrænser og offentlig/prive rammer. CPH 2.0 vil være repræsenteret på en række væsentlige praksissteder i sundhedssektoren, incl. hospitaler, kommunale sundhedscentre, pientforeninger og andre direkte interessenter, samt på universiteter, andre forskningssteder samt hos virksomheder og i relevante erhvervsmæssige netværk i Danmark og internionalt. CPH 2.0 vil bl.a. arbejde med følgende konkrete indssområder: Netværksetablering og udvikling Tværgående samarbejde mellem praksissteder i sundhedssektoren, virksomheder og forskningssteder Nionalt og internionalt projektarbejde som formidler, igangsætter og tovholder Kobling mellem investeringsinteresser, beslutningstagere og udviklings- og forskningsprojekter i tidlige faser Organisionsudvikling på sundhedssektorens praksissteder med henblik på innovionsarbejde og produktudvikling Formidlingsarbejde på tværs mellem de nævnte interessenter og udvikling af kommunikionsstregier, m.v. Udvikling af og eksperimenter med innovionsarbejde Udvikling af og formidling af forretningsstregier Samarbejde med formidlingscentre og netværk En række internionale virksomheder og forskningsinstitutioner samt nionale institutioner og universiteter har tilkendegivet interesse for deltagelse i det redesignede center. På flere af regionshospitalerne i Region Midtjylland er udviklingsarbejde allerede i gang med henblik på samarbejde med centret, og flere kommuner har tilkendegivet interesse. Internionale partnere har rettet forespørgsler med henblik på deltagelse i centret og dets aktiviteter. På basis af Vækstforums og Regionsrådets reservion af midler vil det være muligt indgå i forhandlinger med andre potentielle investorer, fx. st, universitet, kommuner mv. Udviklingsplform 2: MedTech Innovion Center (MTIC)

23 23 MedTech Innovion Center vil have til formål øge kommercialiseringen af ideer, opfindelse og forskningsresulter inden for Bio & MedTech. Ved etablere samarbejder med bl.a. TechTrans enheder, universiteter m.fl. vil centeret øge den erhvervsmæssige nyttiggørelse af de mange forskningsresulter, der allerede forefindes. Udviklingsplformen MedTech Innovion Center - skal bygge på regionens aktive Bio- og MedTechselskaber, eksisterende forskningsmiljøer og der skal etableres samarbejder med de eksisterende aktører på området. MedTech Innovion Center vil arbejde med etablering af en kuvøsefunktion for iværksættere på området, herunder skal der tilbydes iværksætterne sparring fra eksisterende virksomheder, der skal arbejdes målrettet og langsigtet med udvikling af kompetencer i virksomheder og uddannelsesinstitutioner, gennemførelse af demonstrionsprojekter samt styrkelse af finansieringsmulighederne. Den konkrete opbygning og organisering af centeret samt samarbejdet med eksisterende aktører skal yderligere beskrives i det videre arbejde. MedTech Innovion Center vil bl.a. arbejde med følgende konkrete indssområder: Etablering af netværk Internionale samarbejder med universiteter m.v. Tilbyde projekter og virksomheder sparring (advisory boards) med kompetencepersoner Etablere samarbejde med andre klynger inden for Bio & Med Tech Afholde nionale og internionale konkurrencer på området Igangsættelse af demonstrionsprojekter Afholdelse af seed camp Tiltrækning af investeringer fra etablerede virksomheder i Medicoindustrien Tilførsel af kapital Centeret vil fungere som igangsætter, dialogpartner og tovholder, mens aktiviteterne forventes gennemført af interessenterne med henblik på sikre, de specifikke faglige, tekniske og forretningsmæssige kompetencer forankres i virksomhederne. Der er givet en foreløbig interessetilkendegivelse fra Coloplast om deltagelse i det nye center, og endvidere har NOVO og Lønmodtagernes Dyrtidsfond vist et kommende Med- Tech Innovion Center stor interesse. Desuden har Medicoindustrien Brancheforening vist interesse for etablere et nionalt innovionscenter i tilknytning til MedTech Innovion Center. Centret skal placeres i miljøet omkring Skejby Sygehus for sikre kontakten til de virksomheder, der allerede er i området. Etablering af et nionalt innovionscenter vil indebære muligheder for samlokalisering, fælles projekter osv. Stregisk indss Der er konsteret behov for en stregisk indss, som fremadrettet skal koble Vækstforums erhvervsstregi og indssen på udviklingsplformene sammen, som skal sikre den nionale og internionale synlighed, og som løbende kan medvirke til udvikle den regionale indss på området og herunder identificere nye udviklingsområder. En del af det stregiske arbejde skal foregå i udviklingsplformene, men der skal i det videre arbejde opstilles et forslag til, hvordan de dele af den stregiske indss, som bedre kan løses centralt/politisk, skal håndteres. Produkt- og forretningsgørelse Der er konsteret behov for en mere målrettet indss, som skal sikre, en langt større del af det meget store erhvervspotentiale i sektoren kan bringes i spil. Taskforcen vil

24 24 derfor se på betingelserne for produktudvikling og forretningsgørelse med henblik på vurdere, om der er behov for supplerende foranstaltninger som kan fremme erhvervsudviklingen i forlængelse af sundhedssektoren. Internionalt samarbejde Der skal arbejdes målrettet på internionalisere arbejdet, både på projekt-, branche- og regionsplan, men også med hensyn til de metoder, der kan tages i brug for udvikle det erhvervsmæssige spin-off. Taskforcen vil i det videre arbejde inddrage flere internionale erfaringer, herunder projektbaserede nordiske samarbejder, som Innovion & Forskning i Regional Udvikling er leder af, og som i øjeblikket afventer bevilling fra Nordic Innovion Center. Projektet omfter primært partnere i Norge, Sverige og Danmark og sekundært partnere i USA, UK, Canada og Finland. Økonomi Det vil af hensyn til den videre proces være ønskeligt, Vækstforum og Regionsrådet reserverer midler, idet dette vil muliggøre forhandlinger med andre potentielle investorer, fx. medicoindustrien, st, universitet, kommuner mv. Herefter vil den bearbejdede indss blive forelagt i form af projekter med henblik på beslutning og bevilling. Det reserverede beløb er ikke på forhånd fastlagt mellem plformene ligesom de konkrete beløbsstørrelser heller ikke er fastlagt. Budget pr. år i en treårig periode Udviklingsplforme Erhvervsfremme Stregisk indss I alt Finansiering: Region Midtjylland EU, Regionalfonden Andre I alt 20 mio. kr. 9 mio. kr. 1 mio. kr. 30 mio. kr. 10 mio. kr. 10 mio. kr. 10 mio. kr. 30 mio. kr. Bilag: Oversigt over medlemmer af taskforcen Projekteksempler (ikke til offentliggørelse) Not om de stregiske rammer for implementering af megassningen erhvervsundhed

25 Analysestregi for Vækstforum Midtjylland Resumé Lov om erhvervsfremme foreskriver, de regionale vækstfora skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Derudover skal Region Midtjyllands Vækstforum overvåge effekten af de initiiver, der igangsættes på grundlag af den vedtagne erhvervsudviklingsstregi og handlingsplan for regionen. Der er derfor udarbejdet en analysestregi, som skal sætte rammerne for en systemisk overvågning af udviklingen inden for de områder, der er prioriteret i stregien og handlingsplanen. Den administrive styregruppe indstiller, analysestregien for Vækstforum Midtjylland tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Ifølge Lov om erhvervsfremme skal de regionale vækstfora overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Derudover skal Region Midtjyllands Vækstforum overvåge effekten af de initiiver, der igangsættes på grundlag af den vedtagne erhvervsudviklingsstregi og handlingsplan for regionen. Derfor er der udarbejdet en analysestregi, som skal sætte rammerne for en systemisk overvågning af udviklingen inden for de områder, der er prioriteret i stregien og handlingsplanen. Strukturen i analysestregien tager udgangspunkt i en overvågningsmodel foreslået af Copenhagen Economics i notet "Overvågning af Midtjyllands Vækststregi". Denne model opererer med fire niveauer: Initiiver i Vækstforums handlingsplan; regionens rammebetingelser; erhvervslivets præstioner; og øverst den overordnede målsætning, som er vækst i Region Midtjylland. Rammebetingelser er i analysestregien defineret som de rammer for erhvervsmæssig vækst, som er mulige påvirke gennem politisk handling, enten af Region Midjtyllands Vækstforum alene, eller som følge af et samarbejde med andre aktører. Sammenhængen mellem de forskellige niveauer kan illustreres med følgende eksempel. Handlingsplanen indeholder et initiiv, der skal styrke vejledningsindssen på bl.a. de erhvervsfaglige uddannelser med det formål styrke gennemførelsesprocenten, og derved øge andelen af unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Andelen af unge med en erhvervsfaglig uddannelse er en rammebetingelse for erhvervslivet. Såfremt denne andel øges, er det forventningen, virksomhederne udnytter den forbedrede rammebetingelse ved ansætte flere unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Når uddannelsesniveauet i virksomhederne øges, kan det have den effekt på erhvervslivets præstioner,

26 26 innovionsaktiviteten øges. Dette forventes på sigt øge den økonomiske vækst i Regionen. Analysestregien fokuserer på identifikionen af indikorer for den overordnede målsætning, samt for rammebetingelser. Det skyldes, Vækstforums primære opgave er skabe gode regionale rammebetingelser for erhvervslivet gennem en række konkrete initiiver. Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstregi indeholder imidlertid også initiiver, der har til hensigt påvirke adfærd og handlinger i forhold til udnyttelse af rammebetingelserne, og dermed forbedre præstionerne for erhvervslivet. Der er tale om en involverende politikudøvelse, som foregår i interaktion med erhvervsliv, institutioner, andre offentlige partnere m.v. Denne involverende politikudøvelse betyder, der i høj grad er fokus på den direkte forbindelse mellem støttede aktiviteter og erhvervslivets præstioner. På kort sigt er det imidlertid kun muligt måle på udviklingen i rammerne, eftersom aktiviteternes gennemslagskraft på erhvervslivets præstioner tager tid, og derfor først kan forventes føre til målbare resulter på længere sigt. Ud over det tager tid, før de igangste aktiviteter kan forventes føre til målbare resulter, offentliggøres de relevante da typisk med 1-2 års forsinkelse. Det betyder, analysestregien er langsigtet, og der først i 2008 kan forventes en stus på de udvalgte indikorer op til Regionernes fødsel. Og først i kan der måles på Region Midtjyllands første år. Erhvervs- og Byggestyrelsen har imidlertid iværks et projekt med udvikle en fælles overvågningsmodel - bl.a. baseret på den lokaløkonomiske model LINE. LINE-modellen skal, via aktualiserede registerda, give vækstfora og beskæftigelsesråd et mere aktuelt billede af arbejdsmarked og erhvervsliv. Dette arbejde kan eventuelt på sigt afhjælpe problemerne med forholdsvis lange damæssige forsinkelser. Analysestregien er releret til arbejdet med udarbejde resultkontrakter for de projekter, der igangsættes under handlingsplanens initiiver. Skabelonen for resultkontrakter blev vedtaget på Vækstforums møde den 13. september På projektniveau skal der udvikles effektmål, som afspejler, hvordan projektet bidrager til forbedre rammebetingelserne. Disse effektmål skal skrives ind i resultkontrakterne. Der fokuseres i analysestregien på udvikling af målbare, kvantitive indikorer. Erhvervsudviklingsstregien indeholder imidlertid også en række kvalitive målsætninger for, hvordan den ønskede udvikling opnås. Sådanne kvalitive målsætninger kan kun i begrænset omfang opfanges af indikorer, der i høj grad er baseret på optællinger. Der er derfor behov for supplere analyseplanens målbare indikorer med forskellige typer af kvalitive vurderinger af, hvordan regionens udvikling foregår. Bilag: Midtjyllands vækststregi Analyseplan

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 2 5.1. Markedsplads

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Strategisk referenceramme: Internationalt Globaliseringen EU Lissabon strategien EU s programmer Nationalt Den danske

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Bilag til It som innovativ drivkraft

Bilag til It som innovativ drivkraft Bilag til It som innovativ drivkraft Projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt. 5.3. Virksomhedernes konkurrencekraft skal styrkes ved at spredning og anvendelse af forskning og ny viden i stigende

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Oplæg til evaluering af ikraft

Oplæg til evaluering af ikraft Oplæg til evaluering af ikraft Baggrund Der skal gennemføres en ekstern evaluering af projektet ikraft inden udgangen af 2010. ikraft har til formål at skabe vækst og udvikling i Region Midtjylland ved

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18 Region Midtjylland Region Midtjyllands internationale samarbejder Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 18 Indstilling til Forberedelsesudvalget vedr. fremtidige internationale samarbejder

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere