Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1. halvår 2011/12"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 TK Development i hovedtræk 5 Regnskabsberetning 5 Afleverede projekter 7 Salg af Euro Mall Centre Management 7 Fremdrift i koncernens projekter 7 Incentiveprogrammer 8 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 8 Markedsforhold 8 Forventninger 9 Projektporteføljen i koncernen 10 Status på projektporteføljen 10 TKD Nordeuropa 11 Projektportefølje 11 Projektoverblik 12 Euro Mall Holding 14 Projektportefølje 14 Projektoverblik 15 TK Development, øvrig koncern 17 Investeringsejendomme 18 Øvrige forhold 19 Ledelsespåtegning 20 Koncernregnskab 21 Selskabsoplysninger 30 2/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Indholdsfortegnelse

3 Resume TK Development realiserede i første halvår 2011/12 et resultat efter skat på DKK 16,9 mio. mod DKK 6,2 mio. for samme periode året før. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2011 DKK 1.881,9 mio., svarende til en soliditet på 41,6 %. Der er i første kvartal 2011/12 indgået aftale om salg af koncernens retailpark i Kristianstad, Sverige, til en svensk investor. Det samlede projekt udgør ca m² hvoraf den eksisterende bygning på ca m² er overdraget til investor i april Koncernen har i juni 2011 solgt sin ejerandel af Euro Mall Centre Management til den amerikanske koncern CB Richard Ellis. Salget er indregnet i andet kvartal 2011/12. I tilknytning til koncernens tjekkiske investeringsejendom, shoppingcentret Futurum Hradec Králové, er der påbegyndt en udvidelse af centret på knap m². Byggeriet er opstartet i januar 2011 og forløber planmæssigt. Åbning forventes i foråret Aktuel udlejningsgrad for udvidelsen udgør 92 %. I Polen er byggeriet af et ca m² kontorbyggeri i Tivoli Residential Park, Warszawa, afsluttet i august Af det samlede projekt er ca m² solgt til en bruger, og af de resterende ca m² er der indgået salgsaftaler på 93 %. Enhederne forventes afleveret til køberne i løbet af tredje kvartal 2011/12. På koncernens projekt i Bielany, Polen, er byggeriet af første fase af projektet påbegyndt medio Det samlede projekt omfatter ca m², primært boliger, bestående af enheder hvoraf første fase udgør ca. 140 enheder. Forhåndssalget er påbegyndt i foråret Koncernen oplever fortsat en tilfredsstillende udlejningssituation og en tilfredsstillende kundetilstrømning og drift på koncernens færdigopførte shoppingcentre. Koncernens samlede projektportefølje udgør pr. 31. juli 2011 DKK mio. Heraf udgør de færdigopførte projekter DKK mio. som dermed er cashflow-genererende. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning udgør DKK 144 mio., svarende til en forrentning af anskaffelsessummen på ca. 7 %. Forrentning af anskaffelsessummen ved fuld udlejning forventes at udgøre 7,7 %. Der er igangværende salgsforhandlinger om flere af disse projekter. Samlet set udgør koncernens færdigopførte og dermed cashflow-genererende projekter samt koncernens investeringsejendomme DKK mio. Koncernens netto rentebærende gæld udgør DKK mio. Koncernens projektportefølje udgør pr. 31. juli m² (31. januar 2011: m²). Den fornyede usikkerhed på de internationale finansielle markeder har resulteret i en længere beslutningsproces hos både finansieringskilder og investorer. På den baggrund er tidspunktet for forventet byggestart på en del af koncernens projekter udskudt. Resultat efter skat i 2011/12 forventes fortsat at udgøre i niveauet DKK 100 mio., svarende til det tidligere offentliggjorte. Som følge af den fornyede uro på de internationale finansielle markeder og dermed længerevarende salgsforhandlinger om koncernens færdigopførte projekter er der dog en vis usikkerhed forbundet hermed. Baseret på en stærk projektportefølje har ledelsen tidligere tilkendegivet en forventning om et andet og højere indtjeningsniveau de efterfølgende år. Ledelsen anser fortsat projektporteføljen for at være stærk, men den fornyede uro på de internationale finansielle markeder medfører imidlertid at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed i resultatforventningerne, herunder det tidsmæssige forløb, til at fastholde denne udmelding. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2010/11. Resume TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 3/30

4 Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 1. halvår 2011/12 1. halvår 2010/11 Hele året 2010/11 Hovedtal Nettoomsætning 159,6 206,9 576,9 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 16,8 1,1 30,0 Bruttoresultat 85,0 106,0 256,0 Resultat før finansiering m.v. (EBIT) 20,6 40,4 127,2 Finansiering m.v. -44,4-32,9-53,2 Resultat før skat 8,1 8,4 74,2 Periodens resultat 16,9 6,2 73,6 Aktionærernes andel af periodens resultat 16,9 6,2 73,6 Samlet balance 4.521, , ,0 Materielle anlægsaktiver 416,6 364,9 394,2 heraf investeringsejendomme 362,3 356,6 358,6 Projektportefølje 3.407, , ,7 heraf igangværende og færdige projekter 3.415, , ,7 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder -7,8-0,3 0,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regning 0,6 10,7 12,2 Egenkapital 1.881, , ,0 Pengestrøm fra driften -6,6-181,8-182,7 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.186, , ,2 Nøgletal Egenkapitalforrentning (ROE) *) 1,8 % 0,8 % 4,3 % Overskudsgrad (EBIT margin) 12,9 % 19,5 % 22,1 % Soliditetsgrad (egenkapital) 41,6 % 35,1 % 40,4 % Indre værdi i DKK pr. aktie 44,7 54,0 44,4 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,5 0,4 0,5 Antal aktier ultimo Justeret gennemsnitligt antal aktier Resultat i DKK pr. aktie (EPS) 0,4 0,2 2,1 Udbytte i DKK pr. aktie 0,0 0,0 0,0 Børskurs i DKK pr. aktie Nøgletal korrigeret for warrants Egenkapitalforrentning (ROE) *) 1,8 % 0,8 % 4,3 % Soliditetsgrad (egenkapital) 41,6 % 35,1 % 40,4 % Indre værdi i DKK pr. aktie 44,7 54,0 44,4 Resultat i DKK pr. aktie (EPS-D) 0,4 0,2 2,1 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 2010 anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo/samlede aktiver. Sammenligningstal for 1. halvår 2010/11 hvori antal aktier indgår, er korrigeret med en justeringsfaktor på 0,94 for effekten af den i august 2010 gennemførte kapitalforhøjelse. *) Omregnet til helårsbasis. 4/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Hoved- og nøgletal for koncernen

5 TK Development i hovedtræk Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de standarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC) der gælder for regnskabsår der begynder 1. februar Implementeringen af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. De nye standarder og fortolkningsbidrag har således ingen effekt på resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. Bortset fra ovenstående er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for 2010/11. Der henvises til koncernens årsrapport 2010/11 for en fuldstændig beskrivelse af koncernens anvendte regnskabspraksis. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i DKK der er moderselskabets funktionelle valuta. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået (reviewet) af selskabets revisorer. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger som ledelsen har foretaget i forbindelse med anvendelsen af koncernens regnskabspraksis og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2010/11. For en nærmere beskrivelse henvises derfor til koncernens årsrapport 2010/11. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er i første halvår 2011/12 realiseret med DKK 159,6 mio. mod DKK 206,9 mio. i samme periode året før. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 85,0 mio. mod DKK 106,0 mio. i første halvår 2010/11. I bruttoresultatet indgår primært avancer fra afleverede projekter, drift af koncernens færdigopførte projekter samt drift og værdiregulering af koncernens investeringsejendomme. Værdireguleringen af koncernens investeringsejendomme udgør DKK 16,8 mio. hvoraf DKK 4,0 mio. vedrører den tjekkiske investeringsejendom, Futurum Hradec Králové, og DKK 12,8 mio. vedrører udvidelsen af samme ejendom. Den samlede værdiregulering i første halvår 2010/11 udgjorde DKK 1,1 mio. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør DKK 62,9 mio. hvilket er på niveau med første halvår 2010/11. Personaleomkostninger udgør DKK 45,2 mio. mod DKK 45,6 mio. for samme periode året før. Antallet af medarbejdere i koncernen udgør 129 pr. 31. juli Andre eksterne omkostninger er realiseret med DKK 17,7 mio. mod DKK 18,4 mio. for samme periode året før. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder udgør DKK 31,9 mio. i første halvår 2011/12 mod DKK 0,9 mio. i første halvår 2010/11. Den væsentligste del af indtjeningen vedrører avance fra salg af koncern-ens ejerandel i Euro Mall Centre Management, jf. omtale nedenfor. Finansiering TK Development har realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 44,4 mio. og dermed en stigning i forhold til første halvår 2010/11 på DKK 11,5 mio. Stigningen er bl.a. en naturlig konsekvens af at koncernen i marts 2010 åbnede shoppingcentret Sillebroen, Frederikssund, Danmark, som ud over at oppebære lejeindtægter der indregnes i bruttoresultatet, også medfører finansieringsomkostninger. Balancen Koncernens samlede balance udgør DKK 4.521,6 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2011 er et fald på DKK 100,4 mio., svarende til 2,2 %. Goodwill Goodwill er uændret i forhold til 31. januar 2011 og udgør DKK 33,3 mio. Goodwill vedrører forretningsenheden Euro Mall Holding. Der er ikke indikationer på at der skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme og investeringsejendomme under opførelse Værdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme og investeringsejendomme under opførelse finder sted ud fra en discounted cashflow-model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra et givet afkast. Værdiansættelsen er pr. 31. juli 2011 baseret på uændrede afkastkrav i forhold til 31. januar 2011 og udgør 6,5 % for de tyske investeringsejendomme og 7,0 % for den tjekkiske investeringsejendom, herunder den igangværende udvidelse. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 5/30

6 Værdiansættelsen af koncernens investeringsejendom under opførelse er herudover foretaget ud fra en konkret vurdering af projektet pr. statusdagen, herunder risici knyttet til færdiggørelsen. Den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme udgør DKK 362,3 mio. mod DKK 358,6 mio. pr. 31. januar Af værdien pr. 31. juli 2011 vedrører DKK 197,4 mio. koncernens tyske investeringsejendomme, og DKK 164,9 mio. vedrører koncernens tjekkiske investeringsejendom. Den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme under opførelse udgør DKK 48,5 mio. mod DKK 28,8 mio. pr. 31. januar Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver andrager i balancen DKK 293,3 mio. mod DKK 287,2 mio. pr. 31. januar Værdiansættelsen af skatteaktiverne er foretaget på baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en fem-årig periode. De første tre år er budgetteret ud fra en vurdering af konkrete projekter i koncernens projektportefølje. De efterfølgende to år er baseret på resultatfremskrivninger som er underbygget dels af konkrete projekter i projektporteføljen med en længere tidshorisont end tre år, dels af en række projektmuligheder. Der er en vis usikkerhed knyttet hertil hvorfor der er indregnet en reservation til imødegåelse af risikoen for manglende projektgennemførelse, udskydelse af projekter og risikoen for reducerede projektavancer i forhold til det forventede. Såfremt vilkårene og forudsætningerne for budgetter og resultatfremskrivninger, herunder de tidsmæssige forventninger ændres, kan værdien af skatteaktiverne være lavere end værdien opgjort pr. 31. juli 2011 hvilket kan have en væsentlig negativ betydning for koncernens resultater og finansielle stilling. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er i forhold til 31. januar 2011 reduceret med DKK 9,7 mio. og udgør DKK 3.415,0 mio. Faldet er primært en kombination af aflevering af projekter og investering i øvrige projekter. De samlede forudbetalinger baseret på forward fundingaftaler udgør DKK 318,6 mio. mod DKK 284,1 mio. pr. 31. januar Forward funding er i forhold til 31. januar 2011 forøget som følge af opbygning af forward funding på igangværende projekter. Pr. 31. juli 2011 udgør forward funding 98,8 % af den bogførte værdi af solgte projekter, brutto. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør DKK 280,5 mio. og er et fald i forhold til 31. januar 2011 på DKK 30,2 mio., primært relateret til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Likviditetsberedskab Koncernens samlede likviditetsberedskab udgør DKK 186,2 mio. mod DKK 231,0 mio. pr. 31. januar Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKK 1.881,9 mio. mod DKK 1.866,0 mio. pr. 31. januar Egenkapitalen er siden 31. januar 2011 bl.a. ændret med periodens resultat og negative kursreguleringer efter skat på DKK 3,2 mio. relateret til udenlandske dattervirksomheder. Soliditeten udgør 41,6 %. Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør DKK 211,6 mio. mod DKK 212,6 mio. pr. 31. januar Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør DKK 2.428,1 mod DKK 2.543,4 mio. pr. 31. januar Faldet udgør DKK 115,3 mio. hvoraf DKK 73,5 mio. vedrører gæld til kreditinstitutter. Der foretages sædvanlig modregning af finansielle gældsforpligtelser i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt bundne likvider i det omfang selskabet har modregningsret og samtidig har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at realisere aktiver og forpligtelser samtidigt. Pr. 31. juli 2011 er der ikke foretaget modregninger i hverken tilgodehavender eller bundne likvider. Koncernen har aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2011 har DKK 343,7 mio. udløb i 2011/12. En væsentlig del af kreditterne er forlænget, og der udestår alene forlængelse af kreditter på DKK 97,2 mio. Ledelsen forventer at disse vil blive forlænget. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet er negative med DKK 6,6 mio. bl.a. som følge af netto forøgelse af pengebindingen i projekter, tilgodehavender og kreditorer. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er positive med 6/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Ledelsesberetning

7 DKK 21,4 mio., primært som følge af salg af koncernens ejerandel af Euro Mall Centre Management til den amerikanske koncern CB Richard Ellis i juni Periodens pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negative med DKK 64,3 mio., bl.a. som følge af indfrielse af gæld i forbindelse med salg af projekter. Afleverede projekter Der er i første kvartal 2011/12 afleveret projekter på ca m². Der er ikke afleveret projekter i andet kvartal 2011/12. De afleverede projekter er: Kofoten, Kristianstad, Sverige Projektet omfatter en retailpark på ca m² hvoraf den eksisterende bygning på ca m² er fuldt udlejet. Tilbygningen forventes at udgøre ca m², og byggeriet forventes påbegyndt i efteråret Der er i første kvartal 2011/12 indgået aftale om salg af det samlede projekt til en svensk investor, og den eksisterende bygning er overdraget til investor i april Grundsalg, Hadsundvej, Aalborg, Danmark På Hadsundvej, Aalborg, Danmark, har koncernen i første kvartal 2011/12 overdraget ca m² boligbyggeretter til en privat investor. Salg af Euro Mall Centre Management Koncernen har i juni 2011 solgt sin ejerandel af Euro Mall Centre Management til den amerikanske koncern CB Richard Ellis. Salgssummen er aftalt til et fast beløb nu og med mulighed for en earn out efter fire år baseret på den opnåede indtjening i selskabet de foregående tre år. Salget er indregnet i andet kvartal 2011/12. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fokus på salg af de færdigopførte projekter tillige med gennemførelse af de øvrige eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. Herudover har koncernen fokus på nye projektmuligheder. Dette fokus har løbende sikret god fremdrift og yderligere optimering af de enkelte projekter hvilket betyder at koncernen har en robust projektportefølje og dermed står rustet til at imødegå de udfordringer der følger af de aktuelle markedsforhold. Koncernens samlede projektportefølje udgør pr. 31. juli 2011 DKK mio. Heraf udgør de færdigopførte projekter DKK mio. som dermed er cashflow-genererende. Driften af disse færdigopførte projekter, primært shoppingcentre, forløber tilfredsstillende. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning udgør DKK 144 mio., svarende til en forrentning af anskaffelsessummen på ca. 7 %. Forrentning af anskaffelsessummen ved fuld udlejning forventes at udgøre 7,7 %. Der er igangværende salgsforhandlinger om flere af disse projekter. Samlet set udgør koncernens færdigopførte og dermed cashflow-genererende projekter samt koncernens investeringsejendomme DKK mio. Koncernens netto rentebærende gæld udgør DKK mio. Færdigopførte projekter Koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, som åbnede den 25. marts 2010, har en aktuel udlejningsgrad på 93 %, og der pågår forhandlinger med lejere til de resterende lejemål. Centret oplever både en tilfredsstillende kundetilstrømning der svarer til det forventede, og en tilfredsstillende drift. I koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, som åbnede i oktober 2009, er både driften og kundetilstrømningen fortsat tilfredsstillende. Centret har en aktuel udlejningsgrad på 97 %. Koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, som åbnede i november 2009, har en aktuel udlejningsgrad på 97 %. Centret oplever fortsat både en tilfredsstillende drift og kundetilstrømning. Driften af og kundetilstrømningen til koncernens projekt Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, på ca m² er fortsat tilfredsstillende. Den aktuelle udlejningsgrad på det samlede projekt udgør 88 %. Der pågår forhandlinger med både lokale og internationale lejere til de resterende ledige lejemål. Projekter under opførelse/ikke påbegyndte projekter I Esbjerg, Danmark, har TK Development option på et areal hvor der planlægges opført et nyt shoppingcenter på ca m² på banearealerne ved Esbjerg Station. Centret forventes at bestå af ca. 70 butikker, og der er indgået lejekontrakter på 59 % af arealet, bl.a. med H&M, Kvickly, Imerco, Skoringen, Vero Moda og den svenske modetøjskæde Gina Tricot. Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2011 med åbning i I den svenske by Gävle har TK Development option på et areal til brug for udvikling af en retailpark på ca m². Det påtænkte projekt kan rummes inden for den eksisterende lokalplan. Der er mulighed for en faseopdeling af projektet hvor første fase omfatter ca m². Der er indgået lejekontrakter med Rusta, Jysk og Ö&B. Byggeriet af første fase forventes påbegyndt i efteråret 2011 med åbning i efteråret Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 7/30

8 I Polen er byggeriet af ca m² kontorbyggeri i Tivoli Residential Park, Warszawa, afsluttet i august Af det samlede projekt er ca m² solgt til en bruger, og salgsaftalen er baseret på forward funding. 93 % af det resterende areal på ca m² er solgt. Enhederne forventes afleveret til køberne i løbet af tredje kvartal 2011/12. På koncernens projekt i Bielany, Polen, er der opnået byggetilladelse til første fase af projektet. Det samlede projekt omfatter ca m², primært boliger, bestående af enheder. Første fase består af ca. 140 enheder, og byggeriet heraf er påbegyndt medio 2011 med forventet færdiggørelse ultimo Forhåndssalget er påbegyndt i foråret Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. I den østlige del af Tjekkiet, i Moravien, har TK Development en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af en Designer Outlet Village (factory outlet center) på ca m². Projektet opdeles i faser hvor første fase forventes at udgøre ca m². Projektet drøftes med lejere. Der er god interesse for projektet, og de første lejeaftaler er indgået. Byggestart på første fase forventes i efteråret 2012 med åbning i efteråret På koncernens retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen således fortsat en god lejerinteresse, og der er også i denne periode indgået lejeaftaler på flere af disse projekter. Den fornyede usikkerhed på de internationale finansielle markeder har resulteret i en længere beslutningsproces hos både finansieringskilder og investorer, jf. omtale under markedsforhold. På den baggrund er tidspunktet for forventet byggestart på en del af koncernens projekter udskudt. Incentiveprogrammer Bestyrelsen i TK Development blev på generalforsamlingen den 24. maj 2011 bemyndiget til at udstede warrants for i alt op til nom. DKK ( stk. a DKK 15) til direktion og ledende medarbejdere. Bestyrelsen har samme dag besluttet at udnytte denne bemyndigelse, og der er derfor til direktionen tildelt stk. warrants og til 27 øvrige ledende medarbejdere stk. warrants, i alt stk. warrants. Formålet med tildelingen er at skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders indsats og den langsigtede værdiskabelse i koncernen. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er efter regnskabsperiodens udløb effektueret et grundsalg i Polen. Salget indregnes i tredje kvartal 2011/12. Der er ikke herudover indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Markedsforhold Økonomiske nøgletal i form af BNP, privatforbrug og arbejdsløshed på koncernens markeder fremgår nedenfor. Nøgletallene giver en forventning om moderat vækst på alle koncernens markeder e 2012e 2013e BNP Danmark 1,7 1,0 1,3 1,5 Sverige 5,7 4,2 0,8 2,5 Finland 3,6 3,5 1,6 2,7 Letland -0,3 4,6 3,6 4,9 Litauen 1,3 6,0 3,7 4,8 Polen 3,8 3,3 3,4 4,0 Tjekkiet *) 2,2 2,1 2,2 3,8 Slovakiet **) 4,0 3,6 4,7 5,3 Privatforbrug Danmark 2,3 0,4 2,0 1,9 Sverige 3,4 1,7 1,0 2,1 Finland 2,7 2,8 2,0 2,5 Letland -0,1 4,0 3,9 5,0 Litauen -4,5 6,0 4,3 5,0 Polen 3,2 2,9 1,8 2,7 Tjekkiet *) -0,1 0,0 2,0 2,7 Slovakiet **) -0,3 1,4 3,8 4,7 Arbejdsløshed Danmark 4,2 4,0 4,0 3,7 Sverige 8,4 7,5 7,8 7,7 Finland 8,4 7,7 7,5 7,1 Letland 18,7 16,0 14,3 12,8 Litauen 17,8 16,0 13,8 12,2 Polen 12,1 12,0 11,2 11,0 Tjekkiet*) 7,4 7,1 6,7 6,0 Slovakiet **) 14,4 13,2 12,4 11,5 Kilde: Nordea Bank, Økonomisk Perspektiv, august 2011 *) Czech National Bank, Inflation Report 2011 III **) Slovak National Bank, Medium Term Forecast 2011 Q2 8/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Ledelsesberetning

9 På udlejningssiden inden for retail er lejernes fokus fortsat på den rette beliggenhed. TK Development oplever en god interesse for velbeliggende projekter, og flere stærke nationale og internationale kæder ekspanderer igen, om end beslutningsprocesserne, under indtryk af den fornyede uro på de internationale finansielle markeder, er blevet mere langtrukne. Lejeniveauet forventes fremadrettet at være nogenlunde stabilt. Dog må det forventes at lejeniveauet på sekundære placeringer vil være under pres. På enkelte af koncernens markeder vurderes lejeniveauet at være stigende på projekter på primære placeringer. I første halvdel af 2011 oplevede koncernen på investorsiden en øget interesse, især blandt ejendomsselskaber og institutionelle investorer. Den fornyede uro på de internationale finansielle markeder har imidlertid medført en stigende usikkerhed for ejendomsmarkedet hvilket påvirker TK Development negativt. Kreditinstitutterne er tilbageholdende med at yde lån til finansiering af fast ejendom, og samtidig udviser investorerne igen en tilbageholdenhed med investering i fast ejendom. For TK Development medfører dette at forhandlingerne om salg af koncernens projekter tager længere tid end tidligere forventet. Forventninger Ledelsens forventninger til 2011/12 baserer sig på koncernens eksisterende projekter og en forventning om at igangværende salgsforhandlinger om flere projekter afsluttes i 2011/12. Resultat efter skat i 2011/12 forventes fortsat at udgøre i niveauet DKK 100 mio., svarende til det tidligere offentliggjorte. Som følge af den fornyede uro på de internationale finansielle markeder og dermed længerevarende salgsforhandlinger om koncernens færdigopførte projekter er der dog en vis usikkerhed forbundet hermed. Baseret på en stærk projektportefølje har ledelsen tidligere tilkendegivet en forventning om et andet og højere indtjeningsniveau de efterfølgende år. Ledelsen anser fortsat projektporteføljen for at være stærk, men den fornyede uro på de internationale finansielle markeder medfører imidlertid at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed i resultatforventningerne, herunder det tidsmæssige forløb, til at fastholde denne udmelding. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2010/11. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 9/30

10 Projektporteføljen i koncernen Status på projektporteføljen Koncernens projektportefølje udgør m² pr. 31. juli Projektporteføljen består af m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Koncernens projektportefølje udgjorde pr. 31. januar m². Udviklingen i koncernens projektportefølje kan skitseres således: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 96,2 % 91,6 % 98,8 % Tabel 1 Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen pengebindingen i den solgte projektportefølje. Forward funding er i forhold til 31. januar 2011 forøget som følge af opbygning af forward funding på igangværende projekter. Udviklingen i koncernens projektportefølje i kvadratmeter fremgår nedenfor: ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total I nedenstående tabel fremgår fordelingen af den regnskabsmæssige værdi af projekterne i projektporteføljen pr. 31. juli 2011 opdelt på de to forretningsenheder. Projekter pr. 31. juli 2011 DKK mio. TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,2 % Ikke påbegyndte ,4 % Total ,2 % Øvrige Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,5 % Ikke påbegyndte ,3 % Total ,8 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, øvrig koncern, i alt DKK 71 mio. Tabel 3 I nedenstående tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt på de to forretningsenheder. Der er ikke udviklingsprojekter i den resterende del af koncernen. Projekter pr. 31. juli 2011 ( 000) m² TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,6 % Ikke påbegyndte ,0 % Total ,6 % Øvrige Færdigopførte ,2 % Under opførelse ,9 % Ikke påbegyndte ,3 % Total ,4 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, øvrig koncern. Tabel 4 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet om projektporteføljen under de respektive forretningsenheder. Projektportefølje Antal projekter Tabel 2 10/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Ledelsesberetning

11 TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. juli m², fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Færdigopførte projekter Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa har i Frederikssund opført et shoppingcenter på i alt ca m². Centret består af ca m² dagligvareenheder og ca m² specialbutikker og restauranter. Udlejningsgraden udgør aktuelt 93 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Centret åbnede i marts I tilknytning til centret er der etableret et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Centret oplever både en tilfredsstillende kundetilstrømning der svarer til det forventede, og en tilfredsstillende drift. Centret har i løbet af det første år efter åbning haft mere end 3,2 mio. besøgende. Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m², samt ca p-pladser. Centret åbnede i marts Udlejningsgraden udgør aktuelt 59 %. Der er sket en udskiftning af flere lejere, og enkelte lejere er fraflyttet. Senest har Signal og Asics åbnet butik i Premier Outlets Center. Der er nu indgået lejekontrakt med McDonald s som åbner i centret ultimo Der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Retailpark, Aabenraa, Danmark TKD Nordeuropa har i Aabenraa, Danmark, opført en retailpark på ca m². Projektet er nu fuldt udlejet til bl.a. jem & fix og T. Hansen. Vasevej, Birkerød, Danmark TKD Nordeuropa ejer en ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der arbejdes med en tilbygning på ca m². Projekter under opførelse Amerika Plads, p-kælder, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Strøgejendom, Mejlstedgade, Brønderslev, Danmark I forbindelse med aflevering af Føtex-delen til Dansk Supermarked i koncernens projekt på Østergade i Brønderslev har koncernen overtaget den tidligere Føtex-ejendom på ca m². Projektet udvikles til butikker. Der er indgået lejekontrakter med Deichmann og Intersport, og begge lejemål er åbnet primo Der pågår forhandlinger med lejere til det resterende areal på ca m². Trøjborgvej, Aarhus, Danmark TKD Nordeuropa har overtaget færdigudviklingen af et ejendomsprojekt på ca m² på Trøjborgvej i Aarhus. Projektet omfatter en dagligvareenhed på ca m² udlejet til REMA 1000, et erhvervslejemål på ca. 500 m² og lejeboliger på ca m². Byggeriet er påbegyndt ultimo 2010, og projektet er fuldt finansieret. Projektet forventes færdigopført i efteråret Projektet gennemføres i samarbejde med Nordica Real Estate A/S via et fælles projektselskab hvoraf TKD Nordeuropas ejerandel udgør 20 %. TKD Nordeuropa modtager honorarbetaling for de ydelser koncernen stiller til rådighed for det fællesejede projektselskab. Ikke påbegyndte projekter Østre Teglgade, København, Danmark TKD Nordeuropa ejer et projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Efter vedtagelse af ny lokalplan udgør projektarealet ca m². Grunden er velegnet til et kombineret bolig- og kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Amerika Plads, felt A og C, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark TKD Nordeuropa har option på et areal i Esbjerg hvor der planlægges opført et nyt shoppingcenter på ca m² Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 11/30

12 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. juli Projektnavn By Land Segment Areal (m 2 ) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Færdigopførte Sillebroen, shoppingcenter Frederikssund DK Butik/bolig % Medio 2008 Marts 2010 Premier Outlets Center Ringsted DK Butik % Efterår 2006 Marts 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa DK Butik % Efterår 2008 Medio 2009/ primo 2010 Vasevej Birkerød DK Mix % - - Under opførelse Amerika Plads, p-kælder København DK P-kælder % 2004 Løbende Strøgejendom, Mejlstedgade Brønderslev DK Butik % - - Trøjborgvej Aarhus DK Mix ) 20 % Ultimo 2010 Efterår 2011 Ikke påbegyndte Østre Teglgade København DK Kontor/bolig ) 100 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København DK Mix % Amerika Plads, felt A København DK Kontor % Shoppingcenter, Esbjerg Esbjerg DK Butik % Aarhus Syd, etape II Aarhus DK Butik % Ejby Industrivej København DK Kontor % Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg DK Mix ) 50 % Løbende Løbende Retailpark, Marsvej Randers DK Butik % Retailpark, Kofoten Kristianstad SE Butik % Efterår 2011 Forår 2012 Retailpark, Enebyängen, etape II Danderyd SE Butik % Medio 2012 Forår 2013 Handelskvarteret Kulan Gøteborg SE Mix % Retailpark, Karlstad Karlstad SE Butik % Retailpark, Söderhamn Söderhamn SE Butik % Forår 2013 Ultimo 2013 Retailpark Gävle Gävle SE Butik % Løbende Løbende Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors FI Butik % Kaarina Retail Park Turku FI Butik % DomusPro Retail Park Vilnius LT Butik % Primo 2012 Efterår 2012 Milgravja Street Riga LV Bolig % - - Ulmana Retail Park Riga LV Butik % - - TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. 2) Baseret på honorarindtægter. 12/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Ledelsesberetning

13 på banearealerne ved Esbjerg Station. Udviklingen er sket i samarbejde med DSB Ejendomsudvikling A/S. Centret forventes at bestå af ca. 70 butikker, og der er indgået lejekontrakter på ca. 59 % af arealet, bl.a. med H&M, Kvickly, Imerco, Skoringen, Vero Moda og den svenske modetøjskæde Gina Tricot. Lokalplanen er vedtaget, og byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2011 med åbning i Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa gennem et fællesejet selskab (50/50) med Frederikshavn Maritime Erhvervspark en business- og boligpark på ca m². Arealet er erhvervet af det fælles selskab hvor der sker løbende betaling for de erhvervede byggeretter i takt med at der udvikles og gennemføres konkrete projekter. Forberedelserne til en ny lokalplan omfattende m² boliger, kontorer og parkering, er nu igangsat. Retailpark, Marsvej, Randers, Danmark På Marsvej i Randers, Danmark, har koncernen i oktober 2010 overtaget udviklingen af et projekt på m² med henblik på etablering af butikker. Grundkøbet er fuldt finansieret. Udlejningen er igangsat, og der opleves en tilfredsstillende lejerinteresse til projektet. Kofoten, Kristianstad, Sverige Projektet omfatter en retailpark på ca m², bestående af en eksisterende bygning på ca m² og en tilbygning på ca m². Der er i første kvartal 2011/12 indgået aftale om salg af det samlede projekt til en svensk investor, og den eksisterende bygning er overdraget til investor i april Tilbygningen forventes at udgøre ca m² og er fuldt udlejet. Byggeriet heraf forventes påbegyndt i efteråret 2011 med færdiggørelse i foråret AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i Retailpark, Gävle, Sverige I den svenske by Gävle har TKD Nordeuropa option på et areal til brug for udvikling af en retailpark på ca m². Det påtænkte projekt kan rummes inden for den eksisterende lokalplan. Der er mulighed for en faseopdeling af projektet hvor første fase omfatter ca m². Der er indgået lejekontrakter med bl.a. Rusta, Jysk og Ö&B. Byggeriet af første fase forventes påbegyndt i efteråret 2011 med åbning i efteråret Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m². Der pågår forhandlinger med lejere hertil. Der vil være mulighed for en eventuel faseopdeling af projektet. DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Der er en god dialog med lejere til projektet, og der er indgået forhåndsaftaler med lejere på mere end halvdelen af arealet. Opstart af byggeriet forventes primo Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige I Danderyd kommune nær Stockholm har TKD Nordeuropa i 2010/11 afleveret retailparkens første fase på knap m² til investor. Byggeriet af anden etape på ca m² bestående af Plantagen, forventes påbegyndt medio 2012 med færdiggørelse i foråret Det samlede projekt er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Real baseret på forward funding. Handelskvarteret Kulan, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/ erhverv samt m² boliger. TKD Nordeuropa skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 13/30

14 Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sine aktiviteter på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix samt i Polen tillige boligsegmentet. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. juli m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Færdigopførte projekter Galeria Tarnovia, shoppingcenter, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding opført et m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked og ca m² specialbutikker. Centret har en aktuel udlejningsgrad på 97 % og oplever fortsat både en tilfredsstillende drift og kundetilstrømning. Galeria Sandecja, shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz opført et shoppingcenter på ca m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Centret har en aktuel udlejningsgrad på 97 % og oplever fortsat både en tilfredsstillende drift og kundetilstrømning. Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag har koncernen i et joint venture med en international samarbejdspartner udviklet et m² factory outlet center hvor anden fase på ca m² åbnede i oktober Aktuel udlejningsgrad for det samlede projekt udgør 88 %. Der pågår forhandlinger med flere potentielle tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Centret oplever fortsat både en tilfredsstillende drift og kundetilstrømning. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m². Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m² åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 84 %. Projekter under opførelse Tivoli Residential Park, service/kontor, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, udvikles ca m² kontor/serviceerhverv. Byggeriet er påbegyndt i foråret 2010 og færdigopført i august Der er med en bruger indgået aftale om salg af ca m² heraf. Salgsaftalen er baseret på forward funding. 93 % af det resterende areal på ca m² er solgt. Enhederne forventes afleveret til køberne i løbet af tredje kvartal 2011/12. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri på ca m² bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Første etape består af ca. 140 enheder, og byggeriet heraf er påbegyndt medio 2011 med forventet færdiggørelse ultimo Forhåndssalget er påbegyndt i foråret De øvrige etaper forventes færdigopført løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er det besluttet at udvide centret med m². Aktuel udlejningsgrad udgør 92 %. Byggeriet er påbegyndt i januar 2011 og forløber planmæssigt. Åbning forventes i foråret Euro Mall Holding modtager honorarer fra det fællesejede selskab for udlejning og byggestyring. Ikke påbegyndte projekter Stocznia, multifunktionelt center, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m² multifunktionelt center i Gdansk og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Der henvises til omtale ovenfor under Projekter under opførelse. Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Den videre fremdrift i projektet og tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejnings- 14/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Ledelsesberetning

15 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. juli Projektnavn By Land Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Færdigopførte Galeria Tarnovia, shopping center Tarnów PL Butik % Efterår 2008 November 2009 Galeria Sandecja, shopping center Nowy Sącz PL Butik % Medio 2008 Oktober 2009 Fashion Arena Outlet Center Prag CZ Butik % Forår 2007 Fase I: November 2007 Fase II: Oktober 2010 Most Retail Park, fase I Most CZ Butik % Efterår 2008 April 2009 Under opførelse Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa PL Service/ kontor % Forår 2010 August 2011 Residential Park, Bielany, fase I Warszawa PL Boliger/ service % Medio 2011 Ultimo 2012 Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové CZ Butik ) 20 % Primo 2011 Forår 2012 Ikke påbegyndte Stocznia, multifunktionelt center, Young City Gdansk PL Mix ) 76 % Residential Park, Bielany Warszawa PL Boliger/ service % Løbende Løbende Poznan Warta Poznan PL Boliger % - - Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie PL Butik ) Bytom Retail Park Bytom PL Butik % Løbende Løbende Prague Airport Ruzyne II Prag CZ Mix % Sterboholy Retail Park Prag CZ Butik % Retailpark, Teplice Teplice CZ Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Shoppingcenter, Frýdek Místek Frýdek Místek CZ Butik % Efterår 2012 Efterår 2013 Most Retail Park, fase II Most CZ Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Designer Outlet Village Moravia Moravien CZ Butik % Fase I: Efterår 2012 Fase I: Efterår 2013 Retailpark, Prešov Prešov SK Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 15/30

16 areal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding ejer arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har Euro Mall Holding en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af et shoppingcenter på ca m². Byggestart forventes i løbet af efteråret 2012 med åbning i efteråret Udlejningen er påbegyndt, og der er indgået bindende lejeaftaler med en række lejere. Designer Outlet Village Moravia, Tjekkiet I den østlige del af Tjekkiet, i Moravien, har Euro Mall Holding en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af en Designer Outlet Village (factory outlet center) på ca m². Projektet opdeles i faser hvor første fase forventes at udgøre ca m². Projektet drøftes med lejere. Der er god interesse for projektet, og de første lejeaftaler er indgået. Byggestart på første fase forventes i efteråret 2012 med åbning i efteråret Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding ejer arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret /30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Ledelsesberetning

17 TK Development, øvrig koncern Øvrig koncern TK Development, øvrig koncern, omfatter bl.a. TK Development A/S der er ultimativt moderselskab i koncernen og således også for TKD Nordeuropa A/S og Euro Mall Holding A/S. Derudover er projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiviteter placeret i denne del af koncernen. Strøgejendom, Mejlstedgade, Brønderslev, Danmark Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 17/30

18 Investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme Projektnavn By Segment Areal *) (m²) Ejerandel Åbning Futurum Hradec Králové, Tjekkiet Hradec Králové Butik % November 2000 Futurum Hradec Králové, Tjekkiet udvidelse Hradec Králové Butik % Forventes i foråret 2012 Tyskland Lüdenscheid / Berlin Boliger / mix % Investeringsejendomme i alt, inkl. udvidelse under opførelse *) Inkl. fællesarealer Koncernens investeringsejendomme indregnes i balancen under materielle aktiver. Værdien heraf måles til dagsværdi og udgør pr. 31. juli 2011 DKK 362,3 mio. mod DKK 358,6 mio. pr. 31. januar Centraleuropa Euro Mall Holdings investeringsejendom shoppingcentret Futurum Hradec Králové er pr. 31. juli 2011 bogført til DKK 164,9 mio., baseret på et afkastkrav på 7,0 % p.a., beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 5-årig periode. Afkastkravet er vurderet uændret i forhold til 31. januar Investeringsejendommen ejes i et joint venture med GE Capital og Heitman. TK Development har adgang til en performance-bestemt andel af værdireguleringerne på ejendommen hvilket er indregnet i den bogførte værdi. Centret er fuldt udlejet og har i perioden haft en tilfredsstillende udlejningssituation. I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové er der påbegyndt en udvidelse af centret på ca m². Byggeriet er opstartet i januar 2011, og åbning forventes i foråret Denne udvidelse er klassificeret under Investeringsejendomme under opførelse. Aktuel udlejningsgrad udgør 92 %. Værdiansættelsen beregnes ud fra en discounted cashflow-model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra et givet afkastkrav. Værdiansættelsen er som pr. 31. januar 2011 baseret på et afkastkrav på 7,0 %. Værdiansættelsen er herudover foretaget ud fra en konkret vurdering af projektet pr. statusdagen, herunder risici knyttet til færdiggørelsen. Den samlede værdi heraf udgør pr. 31. juli 2011 DKK 48,5 mio. Tyskland Koncernen har fem investeringsejendomme i Tyskland hvoraf en kombineret erhvervs- og boligudlejningsejendom er beliggende i Lüdenscheid i det vestlige Tyskland, og de fire resterende ejendomme er boligudlejningsejendomme i randområdet af Berlin. På de tyske boligudlejningsejendomme oplever koncernen generelt et stigende lejeniveau ved udskiftning af lejere. Værdien af disse ejendomme udgør pr. 31. juli 2011 DKK 197,4 mio., baseret på et afkastkrav på 6,5 % p.a., beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 10-årig periode. Afkastkravet er vurderet uændret i forhold til 31. januar Futurum Hradec Králové, Tjekkiet udvidelse 18/30 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Ledelsesberetning

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere