PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)"

Transkript

1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS NAVN FRIDUSEN - Dus 0-2 kl. Stolpedalsvej Aalborg (Skolen) (Fridusen) PERSONALENORMERING I Fridusen er der ansat 9 pædagoger, som varetager opgaven som Klassepædagoger dvs. er ansvarlig for kontakt til forældre, børnenes trivsel og udvikling. Vi har to integrationspædagoger ansat, som er kontaktpersoner for vores to-kulturelle børn. Derudover har vi en pædagogmedhjælper, en studerende, samt en vikar ansat. 1

2 FAGGRUPPER OG FUNKTIONER I Dus er der ansat: Pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende, integrationspædagoger og vikarer. Dus-teamet på Stolpedalsskolen: Dus-fællesleder Thomas Jessen Souschef Allan Larsen Afdelingsleder Bibi Madsen (3.-4. klasse) Afdelingsleder Helle Albæk Jakobsen (Fridusen klasse) Helle Albæk Jakobsen Afdelingsleder i Fridusen tlf: KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN PRAKTIKSTEDETS FORMÅL Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc. Dus står for det udvidede samarbejde mellem skole og Dus. Formålet er at organisere barnets fritid i et trygt og udviklende miljø. Dus-ordningen supplerer hjemmets opdragelse og skolens undervisning. Dus-ordningens socialpædagogiske opgave er at give børnene størst mulig livskvalitet og medvirke til udvikling af personlige kompetencer. Dette sker gennem leg, læring, kommunikation og æstetiske læreprocesser Aalborg kommune: Dus er Aalborg Kommunes skolefritidsordning og er som sådan organiseret i henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4. Dus-tilbuddet i Aalborg kommune er dels et selvstændigt fungerende fritidstilbud og dels en integreret del af skolens samlede virksomhed. Det vil sige, at det er Dussens opgave at arbejde for opfyldelse af hele folkeskolelovens formål. For yderligere information, se Aalborg kommunes hjemmeside. 2

3 KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE Vi har i Indskolingen ca. 220 glade og dejlige børn, der er tilknyttet vores Dus. Fridusen er området, hvor børnene går i Dus i klasse. (6-9 år). I vores hus har vi en gruppe børn, som har eget basislokale. Børnene i denne gruppe har indlæringsvanskeligheder, sociale- og eller familiemæssige vanskeligheder. Denne gruppe vil du også få kontakt med, da børnene har klasse- og basislokale i Fridusen. Vi modtager børn fra ca. 20 forskellige børnehaver fra det omkringliggende område. KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børnene, som ramme for vores pædagogiske arbejde. At barnet bliver set, hørt og er medbestemmmende i deres hverdag. Vi har stor forståelse for at Dus-tid er børnenes fritid, så børnene har meget medbestemmelse ifht. ture og aktiviteter. 3

4 PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING Alders-, stue-, afdelings-, funktionsopdeling. Afdelingen rummer i alt 9 klasser. Det er klassepædagoerne der spiser frokost med børnene. Vi prioriterer denne stund, fordi det er det eneste tidspunkt på dagen, hvor børnene er samlet og vi kan give dem beskeder og høre, hvad der røre sig blandt børnene. Efter spisning har alle klasser 5 lektion. Kl begynder de indendørs aktiviteter i huset. Det er både planlagte aktiviteter og spontane aktiviteter der foregår i vores hus. Det er som regel muligt at afprøve det man har lyst til som studerende. Børnene har også mulighed for at få indflydelse på ture og aktiviteter. I Fridusen har vi et træværksted, som har åbent alle ugens dage. Et Kreativværksted, som vi også bestræber os på at holde åbent alle dage. I den ene ende af vores hus har vi en Spillebule, hvor børnene hver dag, har mulighed for at spille pool, dansemåtter, wii, brætspil osv. To gange ugentligt har vi gymnastiksalen. Vi har en kælder, hvor der er puder, madrasser o.lign. Udover de forskellige områder/værksteder har vi et meget stort og dejligt udeområde og et sceneområde fyldt af liv og glade dage. kl begynder vi at lukke ned for aktiviteterne og mellem kl samles de sidste børn i sceneområdet. Vi holder primært møder om formiddagen, men vi har også nogle møder efter kl

5 PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR Ledelsesgrundlag, beslutningskompetencer etc. Skolens teamledelse: Skoleleder Vibeke Verwohlt Viceinspektør Mads Jørgensen Afd. Leder Jesper Gadeberg Dus-fællesleder Thomas Jessen Dus-teamet: Dus-fællesleder Thomas Jessen Souschef Allan Larsen Afdelingsleder Bibi Madsen (3-5. Klasse og Juniorklubben) Afdelingsleder Helle Albæk Jakobsen (Fridusen) Skolelederen er skolens øverste leder. Under hende er der skolens teamledelse og herunder de forskellige afdelinger af Dus og klub. Stolpedalsskolen er en stor skole med ca. 600 børn fordelt på børnehaveklasse til 9. klassetrin. Skolen modtager desuden børn i specialklasse og to-sprogede børn, som integreres enkeltvis i klasserne. På mellemtrinnet (3-5 klasse) er der tilknyttet en modtageklasse. Modtagerklassen modtager to-kulturelle børn, som endnu ikke kan følge undervisning i en alm. Klasse. Formålet er at udsluse børnene løbende i normal klasserne. Skolen er en kommunal folkeskole, som hører under Aalborg kommunes 4. afd. Skole og kulturforvaltningen. 5

6 INTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer, m.v. Du vil som studerende i Fridusen blive tilknyttet et team. Dvs. du følger din vejleder, som er i et team med to lærere.(klasseteam). Hver 4. fredag vil der være Årgangsteam møde, hvor klassepædagoger og lærere mødes årgangsvist. Hver tirsdag fra kl har vi personalemøde. På dette møde koordinere vi aktiviteter fra vores månedsblad, meddelelser og vi snakker trivsel for bade børn og voksen. Møder med teams: Klasseteam Årgangsteam Fælles møder: (skole og Dus) Pædagogiske Rådsmøder Husmøder EKSTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets samarbejde med andre faggrupper/professioner Lærere, PPR, Sundhedsplejerske, Talepædagog, Kompetencecenter, Noahs Ark. ØVRIGE FORHOLD 6

7 Regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse mv. Der indhentes børne- og straffeattest inden endelig ansættelse. Børneattest udfyldes første besøgsdag, så den ligger klar når du starter din praktik hos os. UDDANNELSESPLAN DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Du vil som studerende blive tilknyttet den afdeling som hedder Fridusen. Dette er fritidsog eftermiddagstilbud for børn fra 0 kl.- 2 kl. Vi har lokalesamarbejde med skolen og nogle af dine timer vil også ligge i skoletiden, hvilket aftales nærmere med din vejleder/team. 7

8 FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER Praktikhåndbogen for Pædagoguddannelsen i Aalborg (jan. 2009) er grundlag for denne praktik og for at kunne indstille praktikken til godkendelse. Herudover gælder følgende krav, som skal indfries i et tilfredsstillende omfang. De bedømmes af os (praktik-institutionen), og kravene skal indgå i læringsmålene. Den studerende skal 1. indgå aktivt i Dussen; personalemæssigt som del af medarbejderstaben, og fagligt i forhold til børnene. 2. være synlig i det daglige arbejde og vise aktiv deltagelse, 3. fremstå som engageret i sit arbejde og vise selvstændigt initiativ, 4. aktivt deltage i kommunikationen med forældrene, 5. udvise fleksibilitet og anerkendelse af den anden, 6. formå at indgå i løsningen af problemstillinger, 7. være ærlig og troværdig over for kolleger, forældre og børnene, 8. være indstillet på at modtage konstruktiv feedback ift. arbejdet og kollegerne. 9. kunne reflektere over egen praksis og kunne fremsætte alternativer i forhold hertil: a. kunne det gøres anderledes? b. hvorfor reflekterer jeg, som jeg gør? 10. deltage aktivt i vores mødeaktivitet og fremkomme med egne holdninger og meninger. 11. aktivt og på eget initiativ, tilegne dig relevant viden omkring Det Udvidede Samarbejde (DUS). 12. være velforberedt til vejledningstimerne. 13. møde til aftalt tid. 14. ved sygdom og raskmelding straks give besked til Dussen og skolen. 8

9 Gennerelle forventninger til alle studerende i Fridusen: - Du præsenterer dig for forældre og børn, ved at hænge et opslag op med billede og fortælle lidt om dig selv. - At du er synlig for forældrene i hverdagen og tager naturlig kontakt. - At du deltager i møder i forbindelse med Dus-, skole-, teamsamarbejde og i eventuelle pædagogiske dage/weekender. - At du tager del i hverdagen - både det praktiske og pædagogiske arbejde. - At du er undrende og spørgende - både omkring dine og pædagogernes arbejdsmetoder, samt vores Dus-indholdsplan. - At du i teamet og på Personalemøder fremlægger de tanker og ideer du har. - At du hver uge har noget at bidrage med på P-møde. Det kan være en problemstilling eller en observation, som giver anledning til debat eller undren. - At dit praktikdokument er tilgængelig for dit team og den øvrige personalegruppe. 9

10 Krav og forventninger fra første praktikperiode skal alle videreudvikles i anden praktikperiode. Den studerende skal: - Skabe relation til børnene. - Prøve egen viden af i praksis. - Støttes i at løse konflikter. - Være ansvarlig for egen læring. - Have kendskab til, hvordan man planlægger pædagogiske forløb. - Have kendskab til barnets fysiske og psykiske udvikling. - Kunne reflektere over egen praksis. - Udvise personlig ansvarlighed. - Komme med pædagogiske problemstillinger på personalemøder. - Være fleksibel. - Være omsorgsfuld. - Deltage i forældresamtaler møder mm. - Have medansvar. - Have mere fokus på det skriftlige. - Have kendskab til tværfaglige samarbejdspartnere. - søge udfordringer i huset og derefter reflekterer og evaluerer. - være ansvarlig for egen praktik. Du er på lige fod med det øvrige personale, så du er også ansvarlig for at få hverdagen til at fungere. - tage ansvar for at få gennemført pædagogiske projekter/tiltag i din praktik. ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE Dine arbejdstider aftales med afdelingsleder. 10

11 ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I Årlige Arrangementer i Fridusen: Sommer OL Vinter OL Markedsdag Emneuger Forældremøder Fastelavn Du finder ud hvilke arangementer du skal deltage i samråd med din vejleder, når du starter hos os. FORBESØG FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager? Den studerende skal i god tid ringe og aftale mødetid for besøgsdagene med afdelingsleder Helle Albæk Jakobsen. Der vil være afsat tid til at snakke målbeskrivelse/målafklaring sammen med vejleder. Den studerende vil på besøgsdagene blive vist rundt i institutionen og blive præsenteret for den klasse, som den studerende skal være tilknyttet. 11

12 PRAKTIKVEJLEDNING PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende? Anja Eriksen vejlederkursus maj 2010 Helle Albæk Jakobsen vejlederkursus maj 2010 Jeanette Jacobsen vejlederkursus oktober

13 ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Udveksling af forventninger til hinanden studerende/vejleder imellem. På din første vejledningstime gennemgår vi uddannelsesplanen Du bliver vejledt i forhold til din målformulering Du vil få vejledning ca. 1.5 time om ugen Vi forventer, at du løbende skriver dagbog med eksempler fra dagligdagen, som senere bruges Til at reflektere over og diskutere på vejledningstimerne. Efter hver vejledningstime laver den studerende et referat, der godkendes af vejleder. Til hver vejledning laver den studerende en dagsorden i samarbejde med vejlederen. Til hver vejledningstime laves en skriftlig disposition i samarbejde med vejlederen. Vejledning er din mulighed for, at få afprøvet dine holdninger og faglige kunnen, samt diskutere de værdier, der ligger til grund herfor. Det er dig der er primære tovholder på vejledningstimerne. Vi tager udgangspunkt i bekendtgørelsen for din aktuelle praktik som vi forventer du arbejder udfra. Der planlægges vejledning af 1,5 times varighed en gang om ugen. Her deltager den studerende og vejleder. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionen forgår efter regler udstukket af denne og i samspil med praktikinstitutionen. Du er ansvarlig for dagsorden til vejledning, samt at skrive referat fra vejledningstimerne. Din vejleder skal godkende og evt. tilføje noget til referatet. Både den studerende og vejleder underskriver alle referater. PRAKTIKDOKUMENTET Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen? 13

14 Læringsmålene inddrages som et punkt på vejledning. Udfra den studerendes læringsmål, arbejdspunker aftaler/laves projekter eller aktivteter med børnene. På vejledning vil der også bruges tid på reflektion, evaluering af aktiviteter eller situationer fra hverdagen i Dussen. ORGANISERING AF KONTAKTEN TIL UDDANNELSESINSTITUTIONEN Tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Godkendelse af læringsmål jf. 15 stk. 2 Dus har et formaliseret samarbejde med Seminariet forstået på den måde, at vejlederen primært deltager i, de på forhånd fastlagte arrangementer vedr. de studerende der er i vores hus. F. eks. praktikvejlederindkald, 2/3 delssamtale, opgaveevaluering. Endvidere tilstræber vi at, deltage i praktikvejlederkurser, temadage og anden undervisning som udbydes fra Seminariet. 2/3-besøg (gælder kun 2. og 3. Praktikperiode) Du har som studerende ansvar for at lave dagsorden til og referat fra 2/3-besøget. HVORDAN HÅNDTERES BETÆMKELIGHED/BEKYMRING I FORHOLD TIL MÅLOPFYLDELSE 14

15 Ved betænkelighed: Der rettes henvendelse til den uddannelsesansvarlige, hvor man på et fælles møde praktikvejleder, praktiklærer og studerende, finder en fælles løsning på hvilke tiltag der skal foretages. Afsluttende evaluering og indstilling jf. 22 Senest 3 uger før praktikken afsluttes sendes en praktikvurdering til seminariet, efter gennemgang med den studerende, om praktikken godkendes. Praktikvurderigen begrundes ud fra læringsmål 15

16 LINJEFAG Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem? SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE Vi har rådighed over skolens gymnastiksal 2 gange ugentligt. Vi laver 2 årlige bevægelsesuger, hvor der er forskellige aktiviteter. Disse aktiviteter bliver tilrettelagt med henblik på at bevæge sig, bruge sin krop på mange forskellige måder, samt at udfordre børnenes motorik. Vi har også en tradition i huset for at afholde både sommer og vinter Ol med børnene - I disse uger har vi også fokus på sundhed, krop og bevægelse, samt konkurrencemomentet. UDTRYK, MUSIK OG DRAMA Vi har årlige emneuger, som indeholder dans og drama/teater. Vi har en årlig Markedsdag, hvor de børn der har lyst får mulighed for at øve og optræde, med eks.vis dans, akrobatik, sang eller andet. VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK Børnene bruger hver dag vores udeområde, hvor der er mulighed for at udforske naturen, være med til at lave bål/bålmad en gang om ugen. Børnene finder insekter, bygger huler, klatre og følger årstidernes skiften mm. Vi har et træværksted, der har åbent alle ugens dage. Der er også dagligt mulighed for at lave forskellige kreative tiltag i Krativværkstedet. 16

17 SPECIALISERING Inden for hvilke områder kan praktikstedet tilbyde specialiseringsmuligheder? Uddybes i skemaet vedr. specialiseringsmuligheder sidst i skabelonen BØRN OG UNGE Vores praktik er en normalpraktik. Dog vil du som studerende få kendskab til vores Aktiv Dus, som er en specialpraktik, hvilken også har lokaler i Fridusen. 2. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER (CKF) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende. Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling. Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår. Praktikstedets Organisation, kultur og ledelse. Internt og eksternt samarbejde. Magt og etik i den institutionelle ramme. 17

18 2. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen PRAKTIKUDDANNELSENS BEKENDGØRELSENS BILAG 7. Praktikuddannelsen bidrager til uddannelsens målsætning ved at tilvejebringe basis og ramme for professionsbaseret viden, forståelse og færdigheder som grundlag for professionel handling. Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere den studerendes læring og vidensskabelse. Udgangspunktet for den studerendes læring er deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion vedrørende samspillet mellem pædagog, institution og profession. Praktikuddannelsen udgør rammen for den studerendes praktiske øvelser og er felt for den studerendes egen undersøgelse af den pædagogiske profession og professionens brugergrupper. Uddannelsens tre praktikperioder tilrettelægges med en progression, der gradvist inddrager flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og som udvider den studerendes opmærksomhedsfelt og overblok i forhold til pædagogisk praksis og profession. Første praktikperiode rettes primært mod den konkrete pædagogiske relation, hvorefter fokus tillige omfatter institutionelle perspektiver i anden praktikperiode, for endelig i tredje praktikperiode at placere den pædagogiske opgave i forhold til den samfundsmæssige forandringsproces. Faglige kompetencemål: Målet er at den studerende kan Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde. Deltage i udviklings- og forandringsprocesser Planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer Dokumentere og formidle pædagogisk praksis og begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis 18

19 HVOR OG HVORDAN KAN DEN STUDERENDE INDGÅ I OG BIDRAGE TIL TILRETTELÆGGELSEN OG ORGANISERINGEN AF DET DAGLIGE PÆDAGOGISKE ARBEJDE På personalemøder og på et ugentligt planlægningsmøde. Her planlægges ud fra hvilke aktiviteter, traditioner eller hvilke ønsker pædagoger og den studerende kan have til den kommende måned. Vi udsender en månedlig aktivitetskalender til forældrene på intra. HVOR OG HVORDAN KAN DEN STUDERENDE DELTAGE I UDVIKLINGS-OG FORANDRINGSPROCESSER I det daglige arbejde, planlægningsmøder og personalemøder. Pædagogiske dage, pæd. Rådsmøder og Husmøder. HVOR OG HVORDAN KAN DEN STUDERENDE PLANLÆGGE, GENNEMFØRE, DOKUMENTERE OG EVALUERE PÆDAGOGISKE Den studerende vil få adgang til skole Intra, hvor det vil være muligt at præsenterer sig selv og dokumenterer projekter. Her kan den studerende ligge sit praktikdokument ud, så forældrene kan se det. I det daglige har vi mange forskellige steder hvor vi hænger dokumentation op i Dussen eller laver udstillinger. HVOR OG HVORDAN KAN DEN STUDERENDE DOKUMENTERE OG FORMIDLE PÆDAGOGISK PRAKSIS Den studerende vil have stor mulighed for at udføre pædagogiske aktiviteter, forløb i Fridusen. Vi er åbne og sætter ikke mange begrænsninger ift. nye tiltag. Det vigtigste for os er at den studerende har gjort sig nogle tanker om processens mål, metode, evaluering og vigtigst at børnene deltager i aktiviteter med glæde. 19

20 HVOR OG HVORDAN KAN DEN STUDERENDE BEGRUNDE OG FORHOLDE SIG ETISK OG KRISTISK REFLEKTERENDE TIL EGEN OG PRAKTIKSTEDETS Den studerende har mulighed på vejledning og på personalemøder til at begrunde og forholde sig reflekterende. Også i hverdagen, vil den studerende kunne stille spørgsmål og forholde sig kritisk og undrende. PRAKTIKSTEDETS FORSLAG TIL RELEVANT LITTERATUR FOR 2. PRAKTIKPERIODE Anbefaling af faglitteratur: Faglitteratur aftales efter læringsmålene er fastsat. Forslag til litteraturemner: Målgruppen (6-9 år), Drenge-piger kultur, De stille piger og de vilde drenge, konfliktløsning/håndtering. BØRN OG UNGE Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er for specialiserings-området, børn og unge, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. MENNESKE-, LÆRINGS- OG UDVIKLINGSSYN I RELATION TIL KONKRETE DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER Du skal til vejledning have forskellige eksempler med. Det kan være en problematik omkring et barn, eller en situation hvor forskellige menneskesyn kommer til udtryk. Ud fra artikler og eksempler fra hverdagen diskuteres også didaktiske og metodiske overvejelser. 20

21 BØRN OG UNGES LIVSBETINGELSER OG TRIVSEL, HERUNDER OMSORGSSVIGT OG MOBNING, I RELATION TIL KULTURELLE, INSTITIONELLE OG SAMFUNDSMÆSSIGE VILKÅR Vi er meget opmærksomme på om børnene I Fridusen trives. Der afholdes forældresamtaler to gange årligt og er der ønske om/brug for flere gør vi også det. Alle forældre bliver inviteret til en info aften omkring Den gode klasse. INKLUSION OG EKSKLUSION Da vi har en special-dus med basislokale I Fridusen, har vi det sidste år arbejdet med inklusion af børn I de alm. klasser og med at få børnene til at deltage mere I fælles aktiviteter. BØRNE- OG UNGEKULTUR, LEG OG AKTIVITETER Vi har mange forskellige aktiviteter I huset. Vi har årlige bevægelsesuger og bruger hver dag udeområdet, som indbyder til masser af leg og boldspil. UDSATTE BØRN OG UNGE SAMT BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV FOR PÆDAGOGISK STØTTE OG INDSATS Vi har I Fridusen børn, som har brug for ekstra opmærksomhed I form af støtte og vejledning. Vi har ansat en støttepædagog, som har mulighed for sammen med børnene at trække sig væk fra det store rum, lave projekter, tage på ture ud af huset el. lign. Det er meget forskellige behov børnene har, men grundlæggende arbejdes der ud fra at skabe gode, nye eller mere holdbare relationer til andre børn. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG SPROGVURDERINGER I DAGTILBUD Alle klasser har en pædagog og to lærere tilknyttet. (klasseteam). Hvert team udarbejder I fællesskab en årsplan. Årsplanene skal indeholde beskrivelser af projekter og planer over fagligt og pædagogisk indhold. Der laves sprogvurdering I børnehaverne inden børnene starter her hos os. På skolen er der tilknyttet en talepædagog, som fortsætter med børnene, hvis det er nødvendigt. 21

22 SKOLESTART OG FRITIDSORDNING. OVERGANG FRA DAGINSTITUTION TIL SKOLE Vi inviterer pædagoger fra børnehaverne inden skolestart. Pædagogerne giver en overlevering på de børn der skal starte her på Stolpedalsskolen. Børnene har mulighed for at komme I Dus en uge inden de starter I skole. 22

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (3. praktikperiode) Juni 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Aktiv Dus Special Dus, for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Dus 3 kl./ Fritids- og Juniorklubben - Stolpedalsskolen. (Vi modtager i denne afdeling kun studerende i 1. praktikperiode) ADRESSE: POSTNR. OG BY: TLF.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF INSTITUTION

BESKRIVELSE AF INSTITUTION BESKRIVELSE AF INSTITUTION SFO VULKANEN ØSTERMARKSKOLEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Østermarken 22 A 9600 Aars 9966 8866(67) Leder: Jan Høst jhh@vesthimmerland.dk Souschef: Lauri

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedbeskrivelse

Praktikstedbeskrivelse Praktikstedbeskrivelse BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN SFO SØHULEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mastrupvej 75 9530 Støvring 99888211 (Spor A) 99888212 (Spor B)

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Mou skolefritidsordning Ny Høstemarksvej 7, Mou 9230 Storvorde Tlf. nr.: 98311607 / 96771920 Mail-adresse.:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp Praktikstedsbeskrivelse Praktiksted Institutionstype Herningvej Skole Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp DUS (SFO) Børnegruppe Fysiske

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Kastanieparken Kastanieparken 58 9362 Gandrup Tlf.: 98 25 85 85 Mail: mekv-aeh@aalborg.dk

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Praktikstedsbeskrivelse Hjallerup Børnehave Inst. nr. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Institutionens navn: Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse Hjemmeside Institutionstype/foranstaltning Antal børn/unge/voksne

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN 2013 BØRNEHUSET BIERSTED Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk 1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hadsund skoles SFO Stadionvej 5 9560 Hadsund Tlf. 97114530 www.hadsund-skole.dk Seminarie Praktikområde University college Nordjylland Normal Åbningstider Morgenåbent alle hverdage

Læs mere

Vestervang Fritidshjem Dannebrogsgade 47 1660 København V 21 52 20 60 fh@vestervangfrit.dk www.vestervangfrit.dk

Vestervang Fritidshjem Dannebrogsgade 47 1660 København V 21 52 20 60 fh@vestervangfrit.dk www.vestervangfrit.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: 35-566 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Vestervang Fritidshjem

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Daginstitutionen Kragebakken

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn: A. Beskrivelse af praktikstedet Diabetikerhjemmet Solglimt Adresse: Solglimtvej 13 Tlf.: 59653233 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: SFO Lærkereden ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Muldbjergskolen Skolevangen 44 9800 Hjørring www.muldbjergskolen.dk muldbjergskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Plan for studerende i 1. praktik side 10. Plan for studerende i 2. praktik side 11. Plan for studerende i 3. praktik side 12

Plan for studerende i 1. praktik side 10. Plan for studerende i 2. praktik side 11. Plan for studerende i 3. praktik side 12 Praktik i DUS-Sønderbro Indhold: Praktikstedsbeskrivelse - side 2 Praktikdokument side 5-6 Uddannelsesplan side 7 Praktikforbesøg Institutionen som praktiksted Praktikvejledning Plan for studerende i 1.

Læs mere

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17.

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Børnehuset Delfinen Institutionens navn. Hellerupvej 18 Adresse. 2900 Hellerup Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Skovvænget Ballerup Boulevard

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere