Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter benævnt som DOL) i Århus Kommune. Århus Kommune Borgmesterens Afdeling DOL er et element af Trepartsaftalen fra 2007 mellem KL, Finansministeriet og de faglige organisationer, der bl.a. sætter fokus på bedre ledelse i kommunerne for at understøtte udviklingen af attraktive arbejdspladser og bedre kvalitet i servicen til borgerne. Trepartsaftalen omfatter en ret for institutionsledere, med borgerrettede funktioner og et budget- og personaleansvar, til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau. Indstillingen omfatter ud over DOL en lederuddannelse på masterniveau for alle ledere på chefniveau i Århus Kommune, herunder direktører, forvaltningschefer og kontorchefer som led i en styrket og helhedsorienteret lederuddannelse. I modsætning til DOL er der ikke ret til at gennemføre lederuddannelsen på baggrund af på forhånd fastfastsatte kriterier. Lederuddannelsen betegnes nedenfor som den fleksible masteruddannelse. M0/2008/ Sagsnummer M0/2008/01854 Sagsbehandler Frederik Gammelgaard/Rikke Stengaard Madsen/Lene Stevn Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Indstillingen omfatter endelig et tilbud om lederudviklingsforløb for ledertalenter/aspiranter. Dette tilbud ligger også ud over DOL. For så vidt angår DOL, vil der efter indstillingens behandling i byrådet gennemføres et udbud blandt certificerede virksomheder med henblik på at iværksætte diplomuddannelsen primo Beslutningspunkter At 1) at principperne for DOL og styrket lederudvikling i Århus Kommune tiltrædes. At 2) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i samarbejde med magistratsafdelingerne at gennemføre udbud. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune

2 At 3) den offentlige lederuddannelse finansieres af den enkelte magistratsafdeling inden for eksisterende budgetter i det omfang udgifterne til uddannelsen rækker ud over den statslige medfinansiering. At 4) masteruddannelsen i lighed med at 3) finansieres af den enkelte magistratsafdeling inden for eksisterende budgetter i det omfang udgifterne til uddannelsen rækker ud over den statslige medfinansiering. At 5) det strategiske arbejde med lederudvikling i Århus Kommune forankres i et Forum for Lederudvikling som nærmere beskrevet i indstillingen. 3. Baggrund 3.1. Trepartsaftalerne fra 2002 og 2007 Trepartsaftalen fra 2007 mellem KL, Finansministeriet og de faglige organisationer sætter bl.a. fokus på bedre ledelse i kommunerne for at understøtte udviklingen af attraktive arbejdspladser og bedre kvalitet i servicen til borgerne. Trepartsaftalen indebærer, at institutionsledere med budget- og personaleansvar og som har borgerrettede funktioner, har ret til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau inden udgangen af Nyansatte ledere inden for gruppen har ret til at påbegynde uddannelsen senest 3 år efter tiltræden. Øvrige ledere direktører, forvaltningschefer, kontorchefer - er ikke omfattet af trepartsaftalen fra Det skal i ses i sammenhæng med trepartsaftalen fra 2002, hvor Regeringen, KL, Danske regioner, LO og AC aftalte at tilbyde en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse til denne gruppe af ledere. Den fleksible masteruddannelse er forskningsbaseret og kan som noget nyt gennemføres over en længere periode på op til 6 år. Den fleksible masteruddannelse har fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast Århus Kommunes arbejde med DOL På baggrund af trepartsaftalen 2007 og til grund for indstillingen er der udarbejdet en projektrapport (Projektrapport for Fælles lederudvikling i Århus Kommune). Rapporten er udarbejdet af en tværmagistratslig projektgruppe under Personalestyregruppen. Der har derudover været nedsat en følgegruppe, bestående af ledere på forskellige niveauer fra magistratsafdelingerne til at sparre i forhold til indhold og organisering. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 2 af 10

3 Projektrapporten har været i høring i magistratsafdelingerne og i følgegruppen og bemærkningerne efterfølgende indarbejdet i projektrapporten. Rapporten med bilag er vedlagt denne indstilling, Der har endvidere været møder med de faglige organisationer, der repræsenterer institutionslederne primært for at afklare, hvem der i Århus Kommune har ret til at tage lederuddannelsen på diplomniveau Lederuddannelsens sammenhæng med kommunens værdier og overordnede politiker Lederuddannelsen skal ses i sammenhæng med igangværende overordnede initiativer og politiske beslutninger, der alle har udgangspunkt i kommunens overordnede værdier; troværdighed, respekt og engagement. Lederuddannelsen understøtter helhedsledelse i Århus Kommune. Konkret i forhold til DOL ved, at lederuddannelsen gennemføres på tværs af magistratsafdelingerne. Lederuddannelsen er således et fælles kommunalt projekt. Lederuddannelsen tager udgangspunkt i og skal medvirke til at realisere Århus Kommunes ledelsesgrundlag, herunder ved en anerkendende tilgang til ledelse og til at ledelse er et fag uafhængig af sektor. Lederuddannelsen skal endvidere ses i sammenhæng med øvrige personale- og organisationsrettede initiativer og fokusområder i Århus Kommune. I 2009 er der særligt fokus på arbejdsglædereform, tillidsog afbureaukratiseringsreform og program for den attraktive arbejdsplads. Disse fokusområder vil blive inddraget i den konkrete planlægning af lederuddannelsen, hvormed den byrådsvedtagne personalepolitik samtidig understøttes, herunder personalepolitikkens vision om den gode arbejdsplads. Lederuddannelsen vil indeholde elementer af politikker og strategier, et teoretisk fundament samt praksisopgaver, cases m.v., således at der sikres både en teoretisk og samtidig praksisnær forankring af uddannelsen i forhold til Århus Kommune. 4. Den forventede effekt Lederuddannelsen skal bidrage til en bedre ledelse i Århus Kommune, herunder at ledere i Århus Kommune i overensstemmelse med ledel- Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 3 af 10

4 sesgrundlaget er garant for en effektiv og tidssvarende opgaveløsning baseret på høj kvalitet, helheder og ressourcebevidsthed. Lederuddannelsen skal bidrage til større helhedsledelse i Århus Kommune via fælles lederudviklingsforløb for alle ledere i Århus Kommune, der skal sikre et fælles ledelsessprog og en helhedsforståelse mellem lederniveauerne i organisationen. Den fælles lederudvikling skal også medvirke til at skabe en sammenhæng mellem lederudviklingstiltag i kommunen på forskellige ledelsesniveauer og større forståelse af ledelse på tværs i organisationen. 5. De planlagte ydelser 5.1. Overordnet strategi for tværgående lederudvikling i Århus Kommune Indstillingen indebærer, at der overordnet sikres en rød tråd i den tværgående lederudvikling i Århus Kommune, der rækker videre end trepartsaftalen og tager udgangspunkt i tværgående lederudvikling for alle ledere med chefansvar. Skematisk kan det opstilles således: Gruppe Indhold Gennemførelse Direktørgruppen og forvaltningschefer Masteruddannelse Visse af diplommodulerne På fleksibel masteruddannelse På individuelle forløb Kontorchefer m.fl. Masteruddannelse På fleksibel masteruddannelse Institutionsledere med RET til diplomuddannelsen Ledere under institutionsle- Visse af diplommodulerne Lederuddannelsen på diplomniveau Hele eller relevante dele af diplomud- På individuelle forløb Grundmodulerne anbefales gennemført på hold for denne gruppe for at styrke netværksdannelse, men kan også gennemføres på de individuelle forløb. Anbefales gennemført på hold for denne gruppe Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 4 af 10

5 derniveauet Ledere på vej / talentpleje Førleder- Udvikling dannelse som et tilbud, der efterfølgende kan indgå i deres diplomlederuddannelse Relevante dele af diplomuddannelsen, som efterfølgende, når de bliver ledere, kan indgå i deres diplomlederuddannelse Førlederudviklingsforløbet skal tilpasses til indholdet af diplomuddannelsen, således at der skabes en helhed. Dette overlades til arbejdsgruppen for førlederudviklingen. for at styrke netværksdannelse, men kan også gennemføres på de individuelle forløb. Etableres som særskilte forløb for denne gruppe. Af hensyn til de praktiske muligheder vil der dog være enkelte, som indpasses på de individuelle forløb. Ledere har mulighed for at uddanne sig yderligere på overliggende niveauer. Ledere, der er under institutionslederniveauet, vil således kunne påbegynde diplomuddannelsen som led i den enkeltes lederudvikling og med meritadgang efterfølgende, hvis de vil gennemføre hele diplomuddannelsen, fx ved avancement. Det er den enkelte magistratsafdeling, der beslutter, om der kan ydes støtte til yderligere uddannelsesplaner. Det forudsættes, at der udover de tværgående tiltag sker individuel og anden lederudvikling i den enkelte magistratsafdeling, som støtter op om og supplerer lederuddannelsen, fx vedr. sektorspecifikke områder og mere redskabsorienterede kurser Diplomuddannelsen til institutionsledere iht. Trepartsaftalen afgrænsning og indhold Trepartsaftalen indebærer, at institutionsledere og administrative ledere, der har borgerrettede opgaver, og som har personale- og budgetansvar, har ret til at gennemføre uddannelsen inden Nyansatte ledere indenfor gruppen har ret til at påbegynde uddannelsen senest 3 år efter tiltræden. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 5 af 10

6 I henhold til trepartsaftalen skal den enkelte kommune afgrænse, hvem der har ret til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau. Der er ved afgrænsning af hvem, der har ret til uddannelsen taget hensyn til forskelligheden i organisering magistratsafdelingerne imellem og delegation af kompetence. Ledere for selvejende institutioner er inkluderet. Gruppen kan naturligvis ændre sig i forbindelse med organisatoriske ændringer og øget/mindsket kompetence. Magistratsafdeling Stillingskategori Antal ledere, der pt. har retten Sociale Forhold og Institutionsledere og 62 Beskæftigelse centerledere Teknik og Miljø Borgerrettede funktioner 9 Sundhed og Omsorg Ledere af plejen 26 Aktivitetsledere 13 Serviceledere 13 Administrative ledere 13 Teamledere i plejen 117 Ledere i myndighedsafdelingen 13 Kultur og Borgerservice Sport & Fritid 7 Musikhuset: Administrationschef 2 og produktionschef Borgerservice og biblioteker 15 Kulturinstitutioner 4 Børn & Unge Skoleledere 53 Dagtilbudsledere 140 Tandplejeledere 20 PPR Teamledere 6 Sundhedsplejerskeledere 6 Fritids- og Ungdomsskoleledere 13 Borgmesterens Afdeling 0 Århus Kommune I alt 533 Lederuddannelsen er et fælles kommunalt projekt. I ordningen er der en indbygget fleksibilitet, som består i at lederen i samråd med sin chef kan vælge at tage moduler hos andre udbydere. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 6 af 10

7 Uddannelsen består i overensstemmelse med trepartsaftalen af 5 obligatoriske grundmoduler (der er bestemt centralt) på i alt 30 ECTS point og et antal specialiserede moduler med i alt 30 ECTS point, incl. en afslutningsopgave. Grundmodul Specialiserede (valgfrie) moduler Afslutningsprojekt Personaleledelse Kommunikation Kvalitet, resultater og effekt Udvikling, forandring og innovation Det personlige lederskab Organisation og styring Generel ledelse Sektorspecifikke temaer 30 ECTS point 30 ECTS point KL arbejder på nuværende tidspunkt på en mulighed for meritoverføring i forhold til de allerede ansatte ledere for visse af modulerne på grundlag af en vurdering af hidtidig udviklingsforløb og realkompetencer. Den nærmeste leder har en vigtig rolle i at motivere, planlægge og aftale det konkrete forløb for de deltagende ledere gennem udviklingssamtaler, lederevaluering og lederaftaler. Det er vigtigt, at deltagerne får gode muligheder for at deltage aktivt på uddannelsen. Det forudsættes derfor, at nærmeste leder, forvaltningerne og afdelingerne tilpasser arbejdsopgaver mv. under uddannelsesforløbet Den ny fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse til øvrige ledere på chefniveau Mens den offentlige lederuddannelse på diplomniveau retter sig mod ledere med borgerkontakt og personaleledelse (fx institutionsledere), retter den ny fleksible offentlige masteruddannelse sig primært mod ledere på chefniveau (f.eks. kontorchefer, afdelingschefer og direktører). Som tidligere nævnt har denne gruppe af chefer ikke en ret til at gennemføre en lederuddannelse, og beslutning om gennemførelse af den fleksible masteruddannelsen træffes således i den enkelte magistratsafdeling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 7 af 10

8 Masteruddannelsen skal ses i sammenhæng med trepartsaftalen fra 2002, hvor Regeringen, KL, Danske regioner, LO og AC aftalte, at der etableres en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode på op til 6 år og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. 6. Organisering af indsatsen 6.1. Udbud af diplomuddannelsen For så vidt angår DOL, vil der i løbet af foråret 2009 blive udarbejdet udbudsmateriale, således at udbuddet kan igangsættes, når virksomhederne er certificerede, med henblik på igangsættelse primo Udbuddet bør formuleres således, at virksomheder har mulighed for at byde ind på både hele uddannelsen og dele af uddannelsen. Der er under Personalestyregruppen nedsat en projektgruppe med deltagelse af alle magistratsafdelinger, som skal stå for udarbejdelse af udbudsmateriale Forum for lederudvikling Som et led i varetagelse af driftsopgaven skal der sikres en organisering af den løbende kvalitetskontrol og justering af lederuddannelsen. Med det omfang diplomlederuddannelsen vil få, vil den løbende kvalitetskontrol og samspillet med de eksterne leverandører for justering af de enkelte uddannelsesmoduler være af et betydeligt omfang. Med forslaget om en tværgående diplomuddannelse kan opgaven for eksempel organiseres på tværs af de enkelte magistratsafdelinger, således at alle afdelinger bidrager til løsning af denne opgave. Det anbefales, at det strategiske arbejde, den løbende kvalitetskontrol og udvikling af lederudvikling i Århus Kommune forankres i et Forum for Lederudvikling. Her vil f.eks. evalueringer, justeringer, kontinuerlig relevans, samarbejde med udbydere mv. kunne drøftes både på tværs af magistratsafdelinger og med de forskellige udbydere. Forum for Lederudvikling organiseres med deltagelse af Personalestyregruppen, og f.eks. ad hoc deltagelse fra de virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der indgår i lederudviklingstiltag i kommunerne, herunder på diplom- og masterniveau. Den øverste ledelse i kommunen i form af kvartalsmødekredsen og direktørgruppen inddrages for at sikre det strategiske sigte med udbud og efterspørgsel. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 8 af 10

9 Forum for lederudvikling har i første omgang til opgave at udarbejde forslag til den løbende opfølgning og kvalitetssikring af uddannelsen, således at Århus Kommune som rekvirent kan sikre, at både deltagerne og Århus Kommune som organisation får det størst mulige udbytte af den betydelige uddannelsesindsats. I arbejdet kan inddrages eksterne parter (f. eks. Uddannelsesforskere og/eller en repræsentativ gruppe af de ledere, der har gået på uddannelsen) Organisering af Masteruddannelsen Magistratsafdelingerne administrerer selv deltagelse i den ny fleksible masteruddannelse. Personalestyrelsen har udstukket en ramme pr. kommune for Århus Kommunes fælles ramme fordeles efter lønsum mellem magistratsafdelingerne. Den enkelte magistratsafdeling søger herefter om tilskud indenfor egen andel af den fælles ramme. 7. Konsekvenser for ressourcer I henhold til regeringsaftalen med kommunerne juni 2008 ventes en statslig medfinansiering af DOL til allerede ansatte ledere. Århus Kommune får således tilført ca. 20 mio. kr. hertil i perioden De økonomiske midler foreslås fordelt ud fra en fordelingsnøgle, der baseres på antal ansatte med borgerrettede funktioner. Det forventes, at der vil blive afsat yderligere statslige midler i perioden indtil Under denne forudsætning vil tilbud om diplomuddannelse til den gruppe af ledere, der er afgrænset i punkt 5.2., for størstedelens vedkommende kunne finansieres via den statslige medfinansiering til de allerede ansatte ledere. Det indstilles, at finansiering af diplomuddannelsen der ud over finansieres i den enkelte magistratsafdeling inden for eksisterende budgetter. For så vidt angår den ny fleksible masteruddannelse er der i Trepartsaftalen afsat i alt 75 mio. kr. til støtte af det nye initiativ. Personalestyrelsen har i den forbindelse udstukket en ramme pr. kommune for Århus Kommune kan således søge om i alt ,00 støttekroner i Støtten er bundet op på ECTS points, og der ydes et tilskud på kr. pr. ECTS-point. Administrationsgrundlag og procedurer for støtten varetages af Personalestyrelsen. Personalestyregruppen har besluttet at fordele den fælles ramme for Århus Kommune mellem magistratsafdelingerne efter lønsum. Det indstilles, at masteruddannelsen finansieres af den enkelte magistratsafdeling inden Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 9 af 10

10 for eksisterende budgetter i det omfang udgifterne til uddannelsen rækker ud over den statslige medfinansiering. Nicolai Wammen / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Projektrapport for Fælles lederudvikling i Århus Kommune (kopi til alle / + elektronisk) Styrket lederuddannelse i Århus Kommune Side 10 af 10

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere