Hermed fremsendes halvårsrapporten 2002 for Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes halvårsrapporten 2002 for Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab."

Transkript

1 Alm. Brand Direktionen Midtermolen København Ø Telefon Telefax Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks København K Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2002 Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab Reference Dato Side SLB/ 28. august af 17 Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab - Halvårsrapport 2002 Hermed fremsendes halvårsrapporten 2002 for Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab. Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første halvår 2002 blev 84 mio.kr. mod -107 mio.kr. for første halvår De samlede indtægter udgør 2,9 mia.kr. Koncernens egenkapital udgør 2,8 mia.kr. pr. 30. juni Som besluttet på selskabets generalforsamling 17. april 2002, har Alm. Brand A/S erhvervet skadesforsikringsaktiviteterne mv. fra det daværende Alm. Brand af 1792 G/S. Erhvervelsen blev godkendt af Finanstilsynet den 19. august 2002, hvorefter alle forretningsmæssige aktiviteter er samlet under Alm. Brand A/S. Resultatet i Koncernens skadesforsikringsdivision blev på -1 mio.kr. Præmieudviklingen i divisionen er gunstig, men resultatet er belastet af det usædvanligt dårlige vejrlig i 2002 samt af høje omkostninger. Resultatet for Alm. Brand Bank udgør 71 mio.kr. mod 20 mio.kr. i første halvår Årsagen hertil er dels et øget udlån - og som følge heraf en forbedret rentemarginal - dels et øget forretningsomfang. Samtidig har Banken fastholdt uændrede omkostninger. Liv- og pensionsdivisionen fik i første halvår 2002 et nulresultat. Divisionens præmieudvikling er som forventet, mens resultatet er påvirket af den negative udvikling på de finansielle markeder. Risiko- og omkostningsresultatet udvikler sig tilfredsstillende. Alm. Brand Koncernens øvrige områder udviklede sig som forventet i første halvår Dette gælder såvel reassuranceaktiviteten, der er under afløb, som resultatet fra det tidligere Gefion og øvrige aktiviteter. Samlet bidrog disse til resultatet med et overskud på 14 mio.kr. Koncernens investeringsafkast blev i første halvår 2002 hårdt ramt af den negative udvikling på de finansielle markeder. Det samlede afkast på Koncernens investeringsaktiver blev på 71 mio.kr. På trods af udviklingen på finansmarkederne har Koncernens Alm. Brand A/S CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Provinsforsikring A/S CVR-nr Forsikringsaktieselskabet Alm. Brand Skade CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr

2 Side 2 af 17 livselskaber på intet tidspunkt i 2002 været i det af Finanstilsynet definerede "røde risikoscenarie". I forbindelse med erhvervelsen af skadesforsikringsporteføljen fra det tidligere Alm. Brand af 1792 G/S har Alm. Brand A/S udvidet sin aktiekapital fra nominelt kr. til kr. Den ansvarlige kapital i Alm. Brand Bank er øget med 300 mio.kr. For hele 2002 forventes de samlede indtægter at blive i niveauet 6 mia.kr., mens resultatet vurderes at ligge i niveauet 80 mio.kr. Det forventede resultat er en nedjustering af det i årsrapporten 2001 meddelte niveau på knap 200 mio.kr. Årsagen hertil skal findes i årets dårlige vejrlig samt den negative udvikling på de finansielle markeder. Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Søren Boe Mortensen på tlf. nr eller telefax nr Med venlig hilsen Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab Søren Boe Mortensen Adm. direktør Alm. Brand A/S CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen København Ø Telefon Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Provinsforsikring A/S CVR-nr Forsikringsaktieselskabet Alm. Brand Skade CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr

3 , Skadesforsikringsselskab Side 3 af 17 Alm. Brand A/S, Skadesforsikringsselskab Halvårsrapport 2002 Hovedtal - halvår 2002 Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 2,9 mia.kr. Periodens resultat 84 mio.kr. Koncern egenkapital 2,8 mia.kr. Indre værdi pr. aktie 119 kr. Ledelsens beretning Resultat Resultatet for Alm. Brand A/S Koncernen for første halvår 2002 udgør 84 mio.kr. mod -107 mio.kr. i samme periode Eksklusive minoriteter udgør resultatet 81 mio.kr. Koncernens samlede indtægter i første halvår 2002 blev på mio.kr. Alm. Brand A/S Koncernens egenkapital udgør mio.kr. ultimo juni I foråret 2002 besluttede generalforsamlingen for Alm. Brand A/S at erhverve skadesforsikringsaktiviteterne m.v. fra det daværende Alm. Brand af 1792 G/S, og dermed samle alle forretningsmæssige aktiviteter. Med Finanstilsynets godkendelse den 19. august 2002 er alle forretningsmæssige aktiviteter i Alm. Brand Koncernen pr. første januar 2002 samlet under det børsnoterede selskab Alm. Brand A/S. Halvårsregnskabet og sammenligningstallene er aflagt efter den nye struktur og tallene fra tidligere år er således sammenlignelige med 2002-tallene. Forretningsområderne Koncernens forretningsmæssige aktiviteter er opdelt i tre divisioner: Skadesforsikring, Livsforsikring samt Bankvirksomhed. Herudover er der afviklingsaktiviteter vedrørende det tidligere Gefion og reassuranceselskabet Kjøbenhavnske Re, som er under afløb. Koncernens skadesforsikringsdivision fik i første halvår 2002 et resultat på -1 mio.kr. Udviklingen i præmieindtægterne er gunstig, erstatningsudgifterne er korrigeret for det meget dårlige vejrlig tilfredsstillende og på omkostningssiden ses der nu resultater af de omkostningsbesparende tiltag, der er foretaget. Ikke desto mindre er resultatet ikke tilfredsstillende blandt andet på grund af det dårlige vejrlig. Endvidere er effekten af Koncernens saneringsprogram overfor visse dele af erhvervsog landbrugssegmentet endnu ikke slået fuldt igennem på skadesudbetalingerne og dermed på resultatet. Koncernens bankdivision opnåede et godt resultat og er inde i en positiv udvikling. Divisionen fik et overskud på 71 mio.kr. mod 20 mio.kr. i første halvår Årsagen til det forbedrede resultat er blandt andet, at udlånet er steget, hvilket har øget Bankens renteindtægter. Samtidig med at Banken har udvidet sine aktiviteter er omkostningerne fastholdt på sidste års niveau, mens de samlede tab og hensættelser er faldet. Liv- og Pensionsdivisionens resultat i første halvår 2002 blev et nulresultat mod et overskud på 37 mio.kr. året før. Resultatet er ikke tilfredsstillende, og årsagen til resultatet er den negative udvikling på finansmarkederne. Udviklingen i divisionens præmieindtægter udvikler sig som forventet, ligesom omkostnings- og risikoresultatet er tilfredsstillende. Alm. Brand Koncernens øvrige områder udviklede sig som forventet i første halvår Dette gælder såvel Koncernens reassuranceaktivitet, der er under afløb, som resultatet fra det tidligere Gefion og øvrige aktiviteter. Samlet er der inklusive tilbageførsel af en hensættelse til eventualforpligtelser vedrørende Kjøbenhavnske Re et samlet overskud for øvrige områder på 14 mio.kr. Koncernens investeringsafkast blev for første halvår 2002 hårdt ramt af den negative udvikling på finansmarkederne. Det samlede afkast på Koncernens investeringer blev på 71 mio.kr. inklusive investeringsafkastet i Livkoncernen. Væsentlige begivenheder Som besluttet på generalforsamlingen i Alm. Brand A/S den 17. april 2002 er erhvervelsen af skadesforsikringsaktiviteterne m.v. fra det daværende Alm. Brand af 1792 G/S blevet gennemført. Alle forretningsmæssige aktiviteter er herefter samlet i Alm. Brand A/S. Det tidligere Alm. Brand af 1792 G/S er efter salget af skadesforsikringsporteføljen omdannet til en forening med begrænset ansvar (fmba). Alle nye som eksisterende skadesforsikringstagere i Koncernen er fremover medlemmer af foreningen. I forbindelse med købet udstedte Alm. Brand A/S aktier for nominelt 288 mio.kr. i en rettet emission mod det daværende Alm. Brand af 1792 G/S samt betalte et kontant vederlag på 200 mio.kr. Aktiekapitalen i Alm. Brand A/S er herefter nominelt kr. Alm. Brand af 1792 fmba ejer hermed 60% af Alm. Brand A/S mod før overdragelsen godt 50%.

4 Side 4 af 17 Kapitalgrundlaget i det 100% ejede datterselskab, Alm. Brand Forsikring A/S er blevet styrket. Med henblik på fortsat udvikling af Koncernens skadesforsikringsaktiviteter har Alm. Brand A/S besluttet at tilføre selskabet 100 mio.kr. Den ansvarlige kapital i Alm. Brand Bank blev i maj 2002 øget gennem optagelse af supplerende lånekapital på 300 mio.kr. fra en ekstern finansieringskilde. Alm. Brand Koncernens omkostninger er fortsat for høje. Der arbejdes målrettet i hele Koncernen mod at begrænse disse. Omkostningsprocenten i Alm. Brand s skadesforsikringsdivision blev 25,6 i første halvår Med henblik på at effektivisere Koncernens Liv- og Pensionsselskaber er det besluttet, at fusionere Koncernens Liv- og pensionsselskaber i Fusionen forløber planmæssigt og forventes endelig gennemført i oktober For yderligere at effektivisere Koncernens administration blev Koncernens finansfunktion i august placeret under økonomifunktionen. Samtidig blev Marketing og Region Direkte lagt sammen. Der er i forbindelse med halvåret indført en bonusordning for Koncernens direktion og ledende medarbejdere baseret på afkastet af egenkapitalen for de enkelte regnskabsår. Bonusordningens størrelse vil ikke påvirke Koncernens omkostningsniveau væsentligt. For at styrke Koncernens ledelse er Bankens direktion medio august blevet udvidet med to direktører. Samtidig blev der gennemført en reorganisering i Banken således, at Banken deles i to hovedområder; detail og engros. Ansvaret for de to afdelinger er fordelt på de to direktører. Viceadm. direktør Henrik Nordam vil fortsat være adm. direktør i Banken, men vil hermed få frigjort ressourcer til arbejdet i koncerndirektionen sammen med adm. direktør Søren Boe Mortensen. Bankens to datterselskaber Alm. Brand Bilkredit og Alm. Brand Leasing indgik i juli 2002 en aftale med GE Capital Danmark om køb af en portefølje af finansieringskontrakter vedrørende autoaktiviteter i Danmark. Porteføljen har en restgæld på 1,3 mia. kr. Alm. Brand Koncernen samler alle hovedkontorsfunktionerne på Midtermolen i København. Formålet er at sikre den optimale effektivitet, koordinering og kommunikation internt i Koncernen. Sammenflytningen forventes afslutttet i løbet af Direkte Skade Skadesforsikringsaktiviteterne i Alm. Brand Koncernen omfatter forsikringsydelser til den almindelige dansker i de tre segmenter; privat, landbrug og erhverv og er inklusive syge- og ulykkesforsikring. Resultat Skadeforsikringsområdets præmier udgjorde mio.kr. i første halvår Den samlede præmie i første halvår 2001 var mio.kr. Væksten i præmieindtægterne er på 5,3%. Præmievæksten inden for alle områder er som forventet. For egen regning udgjorde præmierne mio.kr. i perioden. Resultatet før skat blev -1 mio.kr. Divisionens samlede erstatningsprocent blev 75,6%, hvilket ikke er tilfredsstillende. Årsagen hertil er blandt andet de mange vejrligsbegivenheder i foråret Omkostningsprocenten blev 25,6% Combined ratio blev som følge heraf 101,2%. Combined ratio for egen regning blev 106,2% med en erstatningsprocent og en omkostningsprocent på henholdsvis 78,5 og 27,7. Væsentlige begivenheder Vejrlig Første halvår 2002 har været karakteriseret ved at et større antal vejrligsskader, herunder storm i begyndelsen af året og nedbør i store mængder i forårsmånederne. Den samlede udgift er skønsmæssigt opgjort til 105 mio.kr. mod ca. 45 mio.kr. på et normalår. Erstatningsansvarsloven Folketinget har vedtaget en ændring af erstatningsansvarsloven (EAL). Ændringen gælder fra den første juli 2002 og betyder,

5 Side 5 af 17 at skadelidte generelt vil modtage højere erstatninger for personskader. Loven giver forsikringsselskaberne mulighed for at regulere præmierne svarende til de forventede øgede erstatningsudgifter. Der er således ikke tale om en traditionel præmievarsling, hvor kunderne fritstilles. Præmievarslingen blev gennemført i juni måned. Projekt TIA På skadesforsikringsområdet er Alm. Brand Koncernen i gang med at implementere et nyt forsikringssystem TIA. Formålet med implementering af TIA er at ruste Alm. Brand Koncernen til fremtiden. Udover en forbedret og effektiviseret kundebetjening åbner systemet mulighed for hurtigere markedstilpasning i form af produktudvikling og forbedret systemunderstøttelse til både nye og eksisterende distributionskanaler. I forbindelse med implementeringen af systemet, ændrer Alm. Brand Koncernen sine forretningsprocesser således, at der opnås effektivisering af de administrative rutiner og forbedring af servicen overfor kunderne. Implementering af projektet omfatter samtlige kundegrupper. Første del af systemerne blev sat i produktion i første halvår Privat Det er i første halvår 2002 lykkedes at fastholde markedsandelen på privatområdet på trods af fortsat hård konkurrence. Salgsresultatet er tilfredsstillende og det samme gælder udviklingen i fastholdelsen af kunderne. Erstatningsprocenten på privatområdet er tilfredsstillende, hvis der ses bort fra de nævnte vejrligsbegivenheder. Primo året introducerede Alm. Brand et nyt, forbedret seniorkoncept. Konceptet indeholder tilbud til den ældre kundegruppe på såvel forsikrings- som bankområdet. For eksempel er Alm. Brand først på markedet med et tilbud om forsikringsdækning for tricktyverier. Konceptet har styrket Alm. Brands position på området. Den eksisterende samarbejdsaftale mellem Alm. Brand og EDC-kæden er udvidet således, at EDC nu også formidler salg af andre forsikringer end hus- og ejerskifteforsikringer, hvorved distributionen af almindelige skadesforsikringer overfor privatkunder styrkes. Erhverv Som følge af et utilfredsstillende forløb på erhvervsporteføljen kombineret med forøgede reassuranceudgifter er der primo 2002 varslet generelle præmieforhøjelser på store dele af denne bestand. Der er samtidig indført en generel selvrisiko på samtlige bygnings- og løsøreforsikringer. Endelig er der varslet individuelle præmieforhøjelser på en række større risici på industri- og mæglersegmentet. Varslingerne er forløbet tilfredsstillende og med en begrænset afgang til følge. Med udgangspunkt i de gennemførte tiltag på porteføljen forløber den generelle erhvervsportefølje som planlagt. Første halvår 2002 har erhvervsporteføljen dog været ramt af flere store skader end forventet. På mæglerporteføljen er forløbet fortsat utilfredsstillende. Yderligere varslinger er gennemført - herunder forhøjelser af mæglerporteføljens bestand af arbejdsskadeforsikringer. Disse reguleringer vil dog først få resultatvirkning fra Landbrug Landbrugssegmentet har haft en negativ resultatafvigelse, hvilket skyldes uventet mange vejrligsskader, samt en generel forøget frekvens og størrelse på skaderne Divisionens satsning på gruppeaftaler med landbrugets organisationer har i foråret 2002 blandt andet betydet indgåelse af en stor aftale med et betydeligt potentiale. På baggrund af stigende skadesudgifter på landbrugssegmentet, er der i første halvår gennemført saneringsaktiviteter overfor visse kundegrupper. Samtidig indtegnes der ikke længere forsikringer uden generel selvrisiko. Personforsikring Erstatningsniveauet på personforsikringsområdet er efter første halvår 2002 over det forventede. Forløbet følges fortsat nøje blandt andet med udgangspunkt i de seneste års utilfredsstillende forløb på arbejdsskade.

6 Side 6 af 17 Bank Alm. Brand Bank er specialiseret inden for rådgivning og finansieringsprodukter omkring opsparing og investering. Herudover har banken et bredt udbud inden for bil- og ejendomsfinansiering samt finansielle løsninger til landbrug. Resultat Alm. Brand Bank Koncernens resultat før skat udgør 65 mio.kr. for første halvår 2002 mod 36 mio.kr. i første halvår 2001, svarende til en stigning på godt 80%. Bankkoncernens nettorente- og gebyrindtægter udgjorde 212 mio.kr. i første halvår 2002 mod 199 mio.kr. sidste år. De samlede tab og hensættelser for første halvår 2002 udgør 15 mio.kr. mod 24 mio.kr. i første halvår Omkostningerne udgør 152 mio.kr. i 2002 mod 151 mio.kr. i samme periode Effektiviseringer og større volumen har medvirket til, at indtjeningen per omkostningskrone steg til 1,39 for første halvår i år fra 1,21 for første halvår Målet er 1,50. Alm. Brand Bank Koncernens udlån er fortsat stigende. Bankkoncernens øgede fokus på udlån til forbrug, bolig og landbrug har bevirket, at det samlede udlån er 7% højere end sidste år. Udlånet ultimo juni i år udgjorde mio.kr. mod mio.kr. sidste år. Indlån er til gengæld faldet til fordel for placeringer i aktier og obligationer. Indlånet var ultimo juni mio.kr. Det øgede udlån har medført, at udlån i forhold til indlån er steget fra 76% i 2001 til 93% i Alm. Brand Bank Koncernens egenkapital inklusive minoriteter voksede i første halvår fra 806 mio.kr. primo året til 910 mio.kr. Forrentningen efter skat af egenkapitalen udgør 17%. Væsentlige begivenheder Med henblik på at styrke Alm. Brand Banks position som Danmarks opsparings- og investeringsbank, lancerede Banken en fastrentekampagne, hvor kunderne blev tilbudt landets bedste rente. Kampagnen resulterede i en stigning i indlånet på over 600 mio.kr. Som Danmarks opsparings- og investeringsbank vil Alm. Brand Bank fortsat fremover sikre høje indlånsrenter overfor kunderne. Bankens to datterselskaber Alm. Brand Bilkredit og Alm. Brand Leasing styrkede i sommerens løb deres position indenfor låne- og leasingfinansiering af person- og varevogne. Selskaberne indgik således en aftale med GE Capital Danmark om køb af en portefølje af finansieringskontrakter vedrørende autoaktiviteter i Danmark. Porteføljen har en restgæld på 1,3 mia.kr. Som forudsat i Alm. Brand A/S Børsprospekt 2002 øgede Banken i maj 2002 den ansvarlige kapital gennem optagelse af supplerende lånekapital på 300 mio.kr. fra en ekstern finansieringskilde. Den samlede ansvarlige kapital i Alm. Brand Bank udgør herefter mio.kr. og solvensen er 14,4% Alm. Brand blev i foråret 2002 sponsor for AGF s superligahold. En kreds af bankens nuværende kunder fra Århus-området, der ønskede at støtte AGF, var initiativtagere til dette sponsorat. Alm. Brand Pantebreve A/S gennemførte i februar 2002 atter en kapitalforhøjelse. Kapitalforhøjelsen betød en stigning i aktiekapitalen på 50%. Af de nyudstedte aktier tegnede Alm. Brand Bank som leadmanager kun 0,3%. Den store efterspørgsel efter aktier i pantebrevselskabet har forbedret bankens position inden for pantebrevsområdet. Banken er i dag en af de markedsledende på området. Livsforsikring Livkoncernen varetager aktiviteterne inden for livs- og pensionsforsikring i Alm. Brand Koncernen. Aktiviteterne omfatter også syge- og ulykkesforsikring, som er et skadesforsikringsprodukt og derfor rapporteringsmæssigt medtages i Koncernens skadesforsikringsområde. Resultat Resultatet i Livkoncernen eksklusive syge/- ulykke er for første halvår 2002 på 0 kr. mod et resultat for første halvår 2001 på 37 mio.kr. Resultatet muliggør ikke overførsler til driftsherretillæg og øvrige overførsler til styrkelse af egenkapitalen. Dette tilgodeha-

7 Side 7 af 17 vende opgøres på en særlig skyggekonto og vil blive indtægtsført efterhånden som fremtidige positive resultater tillader dette. Årsagen til det forringede resultat er den negative udvikling på finansmarkederne. Således har udviklingen på aktiemarkederne medført et meget dårligt afkast på aktieinvesteringerne. Det negative resultat er dog blevet delvist modsvaret af ændringen af den maksimale opgørelsesrente af livsforsikringshensættelserne. Disse hensættelser er ultimo perioden opgjort med en maksimal rente på 4,20% i henhold til Finanstilsynets retningslinier mod en opgørelsesrente på mellem 3,75% og 4,00% ved udgangen af Præmieindtægterne for egen regning udgør 293 mio.kr. i første halvår 2002 og er som forventet og på niveau med året før. Både omkostningsresultatet og risikoresultatet er positive og tilfredsstillende. Pr. første januar 2002 er regnskabspraksis ændret således, at obligationer værdiansættes til markedsværdier. I årsregnskabet for 2002 vil de forsikringsmæssige hensættelser ligeledes blive værdiansat til markedsværdier. Liv- og pensionsselskaber i Danmark er underlagt regler for opgørelse af overskuddet og fordelingen mellem egenkapitalen og forsikringerne. Disse regler er på nuværende tidspunkt under ændring. I forbindelse med ændring af reglerne for overskud af livs- og pensionsforsikring har Liv-koncernen mulighed for at foretage korrektion af tidligere års overskudsberegning i størrelsesordenen 68 mio.kr. Der er ikke foretaget korrektion for første halvår Kollektivt bonuspotentiale (den tidligere bonusudjævningshensættelse) udgør 0,5% af de forsikringsmæssige hensættelser pr. 30. juni Livsforsikringshensættelserne f.e.r. udgør i alt mio.kr., hvoraf 222 mio.kr. er afsat til sikring af ydelsesgarantier gennem en maksimal opgørelsesrente på 4,20%. Livkoncernens egenkapital udgør 780 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til udgangen af Egenkapitalen har et tilgodehavende (driftsherretillæg og øvrige overførsler til styrkelse af egenkapitalen, der opgøres på en såkaldt skyggekonto) som pr. 30. juni 2002 udgør 97 mio.kr. Tilgodehavendet vil blive indtægtsført i takt med fremtidige positive resultater. Livkoncernen overvåger løbende den finansielle situation i forhold til Finanstilsynets såkaldte risikoscenarier, der kræver, at hvert enkelt selskab i Livkoncernen har tilstrækkelig overdækning af reserver til at modstå det såkaldte røde scenarie, svarende til et aktiefald på 12%, en renteændring på 0,7 procentpoint samt et fald i investeringsejendommes værdi på 8%. Alle Alm. Brands livselskaber har i hele perioden frem til offentliggørelsen af halvårsrapporten 2002 haft overdækning i forhold hertil. Investeringsafkast i livsforsikring Periodens afkast af investeringsaktiver fremgår af nedenstående opstilling. Gens. penge- Periodens Mio.kr. binding Afkast afkast i % Obligationer ,6% Aktier ,4% Grunde og bygninger ,7% Øvrige poster 20 I alt ,5% Andelen af aktier har for hele perioden udgjort 12-15% af investeringsaktiverne inklusive pantebreve m.v. Fordelingen mellem udenlandske og danske aktier ligger i niveauet Den negative udvikling på aktiemarkederne er fortsat efter 30. juni 2002 og som følge heraf, har koncernen valgt at nedbringe eksponeringen mod aktiemarkederne. Aktieandelen er reduceret og udgør ca.11% ultimo august. Ejendomsinvesteringerne har udgjort ca. 11%. Efter halvåret er ejendomsandelen øget til ca. 14% som følge af købet af Ejendommene Midtermolen 1-3. Investeringsafkastet for første halvår 2002 er utilfredsstillende.

8 Side 8 af 17 Væsentlige begivenheder Den negative udvikling på finansmarkederne har påvirket hele Liv- og pensionsbranchen og således også Alm. Brand s Livkoncern. Uroen i perioden har dog ikke påvirket kundernes interesse for pensionsopsparing i traditionelle livs- og pensionsprodukter, mens der spores en forsigtighed overfor produkter tilknyttet aktierisiko. I første halvår 2002 er den positive udvikling inden for administration og service fortsat. Ekspeditionstiderne for såvel nye som bestående kunder vurderes at være blandt branchens absolut bedste. Aktiviteterne i perioden har været koncentreret om at styrke tilbuddene og integrationen af pensionsopsparingsprodukter overfor bestående kunder i Alm. Brand Koncernen. Som eksempler herpå kan nævnes nye investeringsforeninger i Alm. Brand Invest specielt tilpasset pensionsopsparing. Som omtalt i årsregnskabsmeddelelsen for 2001 forventes selskaberne i Livkoncernen fusioneret med virkning fra første januar Sammenlægningen forløber planmæssigt og forventes endeligt godkendt i oktober. Øvrige områder Udover Alm. Brand Koncernens strategiske forretningsområder, har en række forskellige aktiviteter positivt påvirket det samlede resultat med i alt 14 mio.kr. Første halvår 2002 blev den første periode for Kjøbenhavnske Re som et ikke-tegnende selskab. Organisationen er nu omdannet til at håndtere afløbsporteføljen og i forbindelse hermed er medarbejderstaben reduceret betragteligt. Det vurderes fortsat, at World Trade Center skaden totalt vil koste selskabet 700 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til årsrapporten Der er stadig stor usikkerhed omkring størrelsen af den totale skade. Forløbet af forsikringsforretningen har i første halvår 2002 været gunstig for selskabet. Selskabet har ikke været ramt af naturkatastrofer eller andre større hændelser. Bruttoresultatet for første halvår 2002 blev derfor positivt med 37 mio.kr. Med udgangen af marts 2002 ophørte bestræbelserne på at sælge den fortsættende del af Kjøbenhavnske Re. Nedlukningen af denne aktivitet medførte i første halvår 2002 udgifter til blandt andet fratrædelsesgodtgørelser, tomgangshusleje mv. For at beskytte selskabets tilbageværende portefølje, tegnedes ultimo 2001 retrocessionsbeskyttelse. De høje priser på retrocessionsbeskyttelse, der fulgte WTC katastrofen, betød, at prisen for disse beskyttelser var høj, svarende til en udgift på 160 mio.kr. I andet halvår 2002 er der kun en minimal risiko for, at selskabet vil få tab som følge af nye hændelser. Hele beskyttelsesprogrammet er udgiftsført i første halvår Som følge heraf blev selskabets resultat -158 mio.kr. for perioden. Kjøbenhavnske Re har i de første måneder af året primært fokuseret på at få begrænset den forretning, der havde risiko ind i 2002, hvilket er lykkedes med stor succes. Selskabet har herefter intensiveret bestræbelserne på at afslutte mellemværende på allerede indgåede kontrakter, der endnu ikke er endeligt afsluttede. Arbejdet med disse såkaldte commutations forventes at tage yderligere fart i 2. halvår af Øvrige aktiviteter i Koncernen bidrager med et samlet resultat på 172 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af den tidligere Gefionaktivitet, tilbageførte hensættelser til eventualforpligtelser vedrørende Kjøbenhavnske Re samt koncernudgifter m.v. Debitorafdelingen varetager opfølgningen på misligeholdte kontrakter fra det tidligere Gefion. Opfølgningen betyder fortsat, at tidligere foretagne hensættelser kan tilbageføres som indtægter. Tilbageførte hensættelser vedrørende denne aktivitet udgjorde 43 mio.kr. i første halvår Som forventet er dette bidrag til Koncernens samlede resultat for nedadgående set i forhold til tidligere år. I årsregnskabet 2001 er der hensat 150 mio.kr. til eventualforpligtelser vedrørende

9 Side 9 af 17 Kjøbenhavnske Re. Der er efterfølgende foretaget en juridisk vurdering, hvorefter hensættelsen er tilbageført. Investeringsvirksomhed Resultat Koncernens samlede afkast på investeringerne eksklusiv bank for første halvår 2002 blev på 71 mio.kr., hvoraf 50 mio.kr. vedrører Livkoncernens beholdninger. Renter og udbytter m.v. gav et afkast på 364 mio.kr. for hele Koncernen, heraf 264 mio.kr. i Livkoncernen. Kursgevinster og tab blev -254 mio.kr. hvoraf tabet i Livkoncernen var 307 mio.kr. Aktivernes fordeling Aktier Koncernens eksponering til aktiemarkederne er blevet gradvist reduceret igennem første halvår. Dette er primært sket ved reduktion i Alm. Brand Forsikring A/S beholdning af børsnoterede aktier. Livkoncernens eksponering er blevet fastholdt på et konstant niveau, når der ses bort fra effekten af de generelt faldende aktiekurser. Ultimo juni 2002 var aktieandelen af Koncernens investeringsaktiver eksklusive bank på 11%. Koncernen har ikke væsentlige udestående kommitments til private equity fonde eller lignende investeringer i unoterede selskaber. Obligationer Andelen af realkreditobligationer i Koncernens beholdning er øget gennem første halvår Omlægningen har primært påvirket sammensætningen af Livkoncernens obligationsbeholdning. I forventning om generelt stigende renter har varigheden på alle Koncernens obligationsbeholdninger ligget på eller under benchmark igennem første halvår Den samlede beholdning af obligationer eksklusiv bank var ultimo perioden 74% af de samlede investeringsaktiver. Ejendomme Ejendomsporteføljen har været uændret gennem første halvår, svarende til 8% af de samlede investeringer eksklusiv bank. Markederne Første halvår 2002 var præget af meget svingende finansmarkeder. Det af mange ventede opsving manifesterede sig ikke i første halvår 2002 blandt andet som følge af forårets regnskabsskandaler i USA. KFX-indekset var ultimo juni 2002 faldet med 9,7% fra årets start og med 30,5% fra det hidtil højeste niveau i oktober Tilsvarende faldt verdensindekset med 12,8% i første halvår og med 36,3% fra toppen. De ti-årige danske renter steg med 4 bp til 5,20%, mens de tilsvarende tyske faldt marginalt, hvilket medførte, at det dansk-tyske rentespænd udvidedes. Performance I første halvår 2002 havde Koncernen en negativ performance på beholdningen af rentebærende aktiver. Den negative performance gælder primært Livkoncernen, mens skadeforsikringsselskaberne har positiv performance. Den samlede Koncerns aktieportefølje bidrog positivt til performance i forhold til de opstillede benchmark. Dette skyldes primært en større beholdning af Falck-aktier, der gradvist er blevet reduceret i perioden. Valuta har givet et negativt bidrag, hvilket kan tilskrives faldet i dollar mod danske kroner. Koncernens dollar-aktiver har ikke været fuldt afdækkede i perioden. Performance på den samlede portefølje er på linie med benchmark. Regnskabspraksis Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2001, bortset fra værdiansættelse af obligationer i Koncernens Livselskaber, der fra 1. januar 2002 værdiansættes til markedsværdi. Effekten er reguleret over det kollektive bonuspotentiale. Regnskabet for 1. halvår 2002 er urevideret. Sammenligningstallene for Koncernen er korrigeret i forbindelse med køb af skadesforsikringsaktiviteten fra Alm. Brand af 1792 G/S.

10 Side 10 af 17 Forventninger for 2002 Som nævnt i årsrapporten 2001 er det Alm. Brand Koncernens strategi, at rentabilitet fremover prioriteres over vækst. Koncernen forventer et resultat for 2002, der er bedre end resultatet for 2001, hvilket var væsentligt belastet af store skader i Koncernens reassuranceselskab. Første halvår 2002 var på skadeforsikringssiden præget af mange vejrligbegivenheder med storme og skybrud. I forhold til samme periode i 2001 er der konstateret en forværring på omkring 105 mio.kr. Det voldsomme vejr er fortsat med skybrud i juli og august. Alm. Brand budgetterer med to større vejrligsskader på et år. I årets første otte måneder har der været syv vejrligbegivenheder. Det er forventningen, at disse begivenheder vil påvirke resultatet i forhold til det forventede med omkring 100 mio. kr. på årsbasis. Samtidig har udviklingen på de finansielle markeder påvirket Koncernens resultat negativt. Som følge af disse begivenheder forventes resultatet for hele 2002 at blive i niveauet 80 mio.kr., hvilket er en nedjustering i forhold til forventningerne primo året. De samlede indtægter forventes uændret at blive i niveauet 6,0 mia.kr. Det skal påpeges, at den betydelige usikkerhed, der knytter sig til specielt udviklingen på finansmarkederne, i væsentlig grad vil kunne påvirke resultatet for Skade Vejrligsskaderne påvirker resultatet på alle segmenter, men landbruget er specielt eksponeret. Det er Alm. Brands vurdering at det nuværende præmieniveau på landbrug er i underkanten af det nødvendige til at betale for de forsikringsmæssige risici. Præmieregulering på området overvejes derfor. På erhverv er der gennemført en større varsling i forbindelse med årsskiftet, og der er ikke planlagt yderligere generelle opstramninger. På udvalgte kundesegmenter vil der ske tiltag for at forbedre rentabiliteten. Privatområdet udvikler sig som planlagt. Combined ratio for hele 2002 skønnes at ligge i niveauet 101 netto og 106 brutto. Omkostningerne forventes at følge det budgetterede. For skadesdivisionen forventes et resultat i niveauet 50 mio.kr. for Bank Som for den øvrige Koncern har Alm. Brand Bank i 2002 valgt at øge fokus på rentabilitet frem for vækst. Fra 2003 vil Banken atter prioritere en vækststrategi. Forventningen til privatkundeområdet er en pæn vækst i både ind- og udlån. Med henblik på at styrke Bankens position som Danmarks opsparings- og investeringsbank vil Alm. Brand Bank også fremover give kunderne en høj indlånsrente, hvilket forventes at medføre øget indlån i resten af På udlånssiden forventes det, at bankens nye produkter vil vinde indpas og sikre en øget markedsandel. På engrosområdet ventes det, at handelsaktiviteterne og efterspørgslen efter investeringsejendomme og pantebrevsengagementer vil blive fastholdt på nuværende niveau om end med lettere vigende marginaler. Bilkredit/Leasing forventer resten af året en stigende omsætning og en øget markedsandel. Selskaberne har parallelt hermed fokus på indkøring af den tidligere omtalte autoportefølje, som er erhvervet fra GE Capital. Forventningerne til årsresultatet 2002 for Alm. Brand Bank er i niveauet 100 mio.kr. Liv og Pension Efter de forventede fremtidige overskudsregler vil resultaterne og egenkapitaludviklingen for Livkoncernen være direkte påvirket af udviklingen på finansmarkederne. Præmieindtægterne forventes for året 2002 uændret på niveau med Forventningen til resultatet for 2002 er et mindre positivt resultat, som i væsentlig omfang vil afhænge af udviklingen på finansmarkederne i 2. halvår Pr. 30. juni 2002 udgør det samlede resultat af investeringsvirksomhed før rentefordeling -50 mio.kr. hvoraf kursreguleringerne udgør -307 mio.kr. Med den nuværende usikkerhed på finansmarkederne er det vanskeligt at udtrykke forventninger til kursregulerin-

11 Side 11 af 17 gerne i resten af 2002, men det vurderes ikke sandsynligt, at der for året 2002 kan opnås et samlet afkast på niveau med det forventede. Forventningen til resultatet i Livkoncernen med forbehold for de svingende finansmarkeder er i niveauet 20 mio.kr. for Som omtalt i årsregnskabsmeddelelsen for 2001 vil selskaberne i Liv-koncernen blive fusioneret med virkning fra første januar Sammenlægningen forløber planmæssigt og forventes endeligt godkendt i oktober måned. Øvrige aktiviteter For Koncernens øvrige aktiviteter forventes et resultat på niveau 10 mio.kr. for Reassuranceforretningens natur gør dog, at der er usikkerhed omkring afviklingen af de dækningsberettigede indtrufne skader. Særligt vil udfaldet af WTC skaderne samt udviklingen af selskabets asbestoseskader være afgørende for reassuranceselskabets fremtidige kapitalniveau. Det er dog vurderingen, at de foretagne hensættelser er tilstrækkelige til afvikling af de allerede indtrufne skader, og da selskabet kun i begrænset omfang er i risiko for nye skader, forventes resultaterne fremover at være stabile. Aktionærforhold Kursudviklingen Kursen på Alm. Brand A/S aktierne var 89 ultimo 2001 mod 84 ved udgangen af første halvår Den indre værdi pr. aktie var 119 kr. ultimo første halvår 2002, og dermed blev Alm. Brand A/S aktien handlet til en kurs svarende til 71% af den indre værdi. Der blev i første halvår 2002 gennemsnitligt handlet stk. Alm. Brand A/S aktier dagligt. Aktieudvidelse På generalforsamlingen den 17. april 2002 blev det besluttet, at Alm. Brand A/S erhverver skadesforsikringsaktiviteterne m.v. fra det daværende Alm. Brand af 1792 G/S. Denne erhvervelse er gennemført. Som betaling herfor udstedte Alm. Brand A/S aktier for nominelt 288 mio.kr. i en rettet emission mod Alm. Brand af 1792 G/S samt betalte et kontant vederlag på 200 mio.kr. Kapitaludvidelsen blev godkendt den 5. august Aktiekapitalen i Alm. Brand A/S er herefter nominelt kr. mod før emissionen kr. Aktionærsammensætning Antallet af navnenoterede aktionærer var ved udgangen af første halvår Den største aktionær i Alm. Brand A/S er Alm. Brand af 1792 fmba, der ultimo august 2002 ejede 60% af aktierne. Følgende aktionærer har meddelt Alm. Brand A/S, at de besidder mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet: Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen København Ø Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge Hillerød Købstædernes Forsikring, gensidige Grønningen København K Finanskalender Ekstraordinær generalforsamling forventes afholdt i efteråret 2002 Årsrapporten for 2002 forventes offentliggjort i marts Selskabet forventer at offentliggøre kvartalsrapporter fra og med Aktiestørrelsen er på 80 kr. og hver aktie giver én stemme.

12 Side 12 af 17 Organisationsdiagram A/S FORSIKRING LIV og PENSION BANK PERSONSKADE LIV og PENSION II BILKREDIT PROVINS- FORSIKRING LIV og PENSION III PANTEBREVE LEASING SKADES- FORSIKRING LIVSFORSIKRING BANK

13 Side 13 af 17 Koncern Moderselskab 1. halvår 1. halvår Mio.kr Samlede indtægter Forsikringsteknisk resultat af direkte skadesforsikring Resultat af bank Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Resultat af forsikrings- og bankvirksomhed Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Andre ordinære poster, netto Resultat før skat Skat Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncernegenkapital Egenkapitalforrentning før skat 6,3% 9,9% 35,6% Egenkapitalforrentning efter skat 6,2% 5,9% 33,2% Aktiver i alt ekskl. bankvirksomhed Aktiver bankvirksomhed Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 14,9% 19,7% 14,8% Resultat før skat Skat Periodens resultat Aktiver Investeringsaktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Gæld Egenkapitalforrentning før skat 6,2% 10,1% 36,4% Egenkapitalforrentning efter skat 6,1% 6,0% 33,9% Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 72,4% 77,7% 69,0% Indre værdi pr. aktie * Udbytteprocent * Resultat pr. aktie (hele kr.) * Børskurs ultimo * Børskurs/Indre værdi * 0,71 0,63 0,64 * Sammenligningstallene for disse nøgletal er ikke korrigeret i forbindelse med køb af skadesforsikringsporteføljen.

14 Side 14 af 17 Skadesforsikring 1. halvår 1. halvår Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Andre ordinære poster Skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Erstatningsprocent, brutto 75% 70% 71% Omkostningsprocent, brutto 26% 28% 26% Combined ratio, brutto 101% 98% 97% Egenkapitalforrentning før skat 0% 10% 8% Egenkapitalforrentning efter skat 0% 5% 8%

15 Side 15 af 17 Bank 1. halvår 1. halvår Mio.kr Bankvirksomhed Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab Andre ordinære indtægter Omkostninger Tab og hensættelser Resultat før skat Skat Periodens resultat Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital inkl. minoriteter Rentemarginal (netto) 2,7% 2,5% 2,5% Tab og hensættelser i forhold til udlån 0,20% 0,33% 0,26% Egenkapitalforrentning før skat 15% 10% 15% Egenkapitalforrentning efter skat 17% 5% 8%

16 Side 16 af 17 Livsforsikring 1. halvår 1. halvår Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Overført investeringsafkast Skat Periodens resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncernegenkapital Aktiver i alt Nøgletal for livsforsikringsselskab: Afkast før realrenteafgift 2,0% Afkast efter selskabets realrenteafgift 1,9% Afkast efter korrigeret realrenteafgift 2,0% Omkostningsprocent 10,3% Omkostninger beregnet som rentemarginal 0,9% Omkostninger pr. forsikret (hele kr.) 600 Omkostningsresultat 0,39% Risikoresultat 0,75% Bonusreserve 0,3% Egenkapitalreserve 3,4% Solvensgrad 170%

17 Side 17 af 17 Egenkapitalen har efter 1. januar 2002 udviklet sig som følger: Egenkapital Koncern Aktie- Overført Egen- Minoritets- egen- Mio.kr. Antal aktier kapital resultat kapital interesser kapital Pr. 1. januar Udstedelse af nye aktier til Alm. Brand af 1792 G/S Kontant vederlag Omkostninger ved sammenlægningen Nettoaktiver fra Alm. Brand af 1792 G/S Efter omstrukturering Resultat 1. halvår Bevægelse minoriteter Pr. 30. juni

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere