Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet er lagt sammen efter dialogmøderne i slutningen af 2007 mellem KL og kommunernes direktioner, fordi der på mødet var enighed om, at et samlet projekt i højere grad kunne sikre den fornødne sammenhæng i lederudviklingsaktiviteterne. Projektet indgår som et delprojekt i det fælleskommunale kvalitetsprojekt, som sigter mod at give bedre service til borgerne. Medarbejderne leverer bedre service, hvis de udsættes for kompetent ledelse. Derfor er god ledelse en forudsætning for, at kommunerne kan leve op til målene for kvalitetsreformen. I dette fælleskommunale projekt vil vi yde et bidrag til, at de ca ledere i kommunerne bliver endnu bedre ledere. 2. Formål Det overordnede formål med projektet er at sætte fokus på ledelses- og lederudvikling i kommunerne. Både udvikling via lederuddannelser og udvikling gennem en bredere vifte af kompetenceudviklingstiltag. For det første er det projektets formål, at kommunerne og KL sætter en offensiv dagsorden for ledelse i kommunerne. Både i forhold til Folketinget og den brede omverden. Igennem forskellige kommunikationsveje og -vinkler skal projektet synliggøre, at kommunerne allerede i dag gør en stor og målrettet indsats i forhold til lederudvikling. For det andet er det projektets formål, at kommunerne og KL i fællesskab skitserer forskellige strategier for lederudvikling, som er operationelle i kommunerne. Projektet vil både udbrede eksisterende lederudviklingsstrategier fra frontløberkommunerne og skabe en fælles udviklingsproces, hvor nye strategier for lederudvikling skitseres. For det tredje er det et formål, at kommunernes aktuelle indsats i forhold til lederudvikling dokumenteres, og at de forskellige tilgange til lederudvikling kortlægges. Og for det fjerde indgår lederudvikling som en del af Trepartsaftalen. Projektet skal dermed understøtte KL s interessevaretagelse i udviklingen og implementeringen af rammen for en ny offentlig lederuddannelse. Projektet iværksættes fordi: - Det skal forbedre kommunernes profil på ledelsesområdet gennem en mere offensiv og positiv dagsorden. 1

2 - Den viden, der opbygges i projektet og den erfaringsudveksling, der finder sted kan være med til at forbedre ledernes kompetencer. - Det giver dokumentation på området hvilken lederudvikling finder sted. - Det kan udgøre et indspil til de aktiviteter, som forventes gennemført med staten. 3. Mål, resultater og succeskriterier Resultatmål 1. En tænketank skitserer de største ledelsesmæssige udfordringer kommunerne står overfor og hvilken handlingsplan, udfordringerne kræver samt hvordan dagsordenen på ledelsesområdet sættes. 2. Fokus på kommunernes arbejde med lederudvikling som et indsatsområde for hele den kommunale organisation (jf. succeskriterium om storytellings pjece). 3. Skitsere forskellige strategier for kommunernes lederudvikling. Både skitsere nuværende strategier men også skitsere forslag til nye strategier, og hvilke sammenhænge strategien kan ses i relation til (fx kommunens mål, ledelsesgrundlag, værdier, lederevalueringer mv.). 4. Udarbejde dokumentation. En Survey kortlægning af lederudvikling hvordan gøres det i praksis? (fælles aktivitet for alle ledelsesprojekterne som også kan bruges i profileringsøjemed). 5. Input og sparring i forhold til KL s interessevaretagelse på lederuddannelsesområdet. Forslag til succeskriterier 1. Et debatoplæg der skaber et fælles afsæt i kommunerne, for at drøfte de største ledelsesmæssige udfordringer netop nu og som sætter den landspolitiske dagsorden for temaet lederudvikling i kommunerne. 2. At kommunerne får flere indblik i en bred vifte af veje, der alle fører til bedre ledere. 3. At kommunernes lederudvikling er dokumenteret og fungerer som et indspil i forhold til at sætte dagsordenen for lederudvikling i kommunerne. 4. At den nye ramme for lederuddannelse målrettet institutionsledere anvendes af kommunerne og afløser nuværende (sektorrettede) lederuddannelser/forløb. 5. At den offentlige debat om lederudvikling og ledelse i de danske kommuner også er præget af de positive historier. 4. Deltagerkreds 39 kommuner deltager i projektet. De deltagende kommuner er: 2

3 Albertslund, Billund, Brønderslev, Faxe, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Hedensted, Hillerød, Hørsholm, Ikast-Brande, Kolding, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Norddjurs, Nyborg, Næstved, Randers, Rebild, Ringkjøbing-Skjern, Ring-sted, Rudersdal, Rødovre, Skanderborg, Solrød, Sorø, Sønderborg, Svendborg, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Aalborg og Århus. 5. Organisering KL foreslår, at den samlede projektgruppe dvs. alle 39 kommuner og KL mødes til tre fælles arbejdsmøder i løbet af Et opstartsmøde i januar 2008, et midtvejsmøde fx i juni og et afsluttende møde/konference fx i november, hvor resultaterne af de enkelte aktiviteter præsenteres. Kommunerne, der arbejder med de enkelte aktiviteter i projektet, vil til hver enkelt aktivitet aftale egen mødekadence. 6. Arbejdsform Projektet Ledelse med ambitioner er det første af fire kvalitetsprojekter på ledelsesområdet, som KL inviterer kommunerne til. De øvrige projekter er: - Kodeks for god ledelse - Lederevaluering - Ledernetværk De fire ledelsesprojekter vil hver især have egne aktører og aktiviteter, men de vil også have fælles aktiviteter. Fx foretages der på tværs af de fire ledelsesprojekter en surveyundersøgelse af kommunernes aktuelle indsats på lederudviklingsområdet. Presse- og kommunikationsindsatsen vil også foregå på tværs af projekterne. Desuden vil projekt 1 nedsætte en tænketank, der i et debatoplæg skal skitsere de største ledelsesudfordringer i kommunerne netop nu. Dette oplæg vil fungere som et indspil i tilrettelæggelsen af aktiviteterne i de øvrige ledelsesprojekter. Bemandingen af aktiviteter er sket på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger om, hvilke(n) aktivitet(er), de særligt ønsker at bidrage til. Det forudsættes, at kommunerne stiller arbejdsressourcer til rådighed og dækker egne transportudgifter. KL afholder mødeudgifter, honorar til KL s konsulenter samt evt. honorar til forskere eller andre aktører. Det foreslås, at der i projektet gennemføres følgende aktiviteter: Aktivitet 1: Tænketank om lederudvikling Projektet nedsætter en tænketank, der består af 14 kommuner. Tænketankens opgave er at drøfte, hvad der kendetegner de største ledelsesudfordringer i kommunerne både nu og i tiden fremover. Der er brug for, at vi sammen bliver præcise på de største ledelsesudfordringer. De væsentligste udfordringer danner afsæt for, hvilken form for lederudvikling, der er 3

4 brug for. Desuden skal tænketanken også drøfte en plan for, hvordan udfordringerne kan håndteres. Tænketankens drøftelser skal resultere i et kort debatoplæg. Dette debatoplæg skal også fungere som et input i tilrettelæggelsen af aktiviteterne i de øvrige ledelsesprojekter. Derfor er det væsentligt at tænketankens debatoplæg udkommer ultimo marts, så det kan have en afsmittende effekt på de drøftelser, der finder sted i de øvrige aktiviteter. Tænketanken skal desuden drøfte, hvordan ledelsesdebatten fremover kan organiseres mest hensigtsmæssigt, så kommunerne og KL bliver mere offensive i debatten om offentlig ledelse. Viften af ideer til organisering af ledelsesdebatten skal beskrives og sendes til kommentering i hele kredsen af kommuner i projektet. Følgende 14 kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage til aktivitet 1: Arbejdsgruppe 1: Albertslund, Frederiksberg, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Langeland, Lolland, Nyborg, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rudersdal, Svendborg, Vejen og Aalborg Kommune. Aktivitet 2: Storytellingspjece Projektet vil udarbejde en storytellingspjece, der indeholder en samling personlige historier fra chefer og ledere i kommunerne. I pjecen skal chefer eller ledere fra de deltagende kommuner fortælle, hvordan de har udviklet deres kompetencer som ledere. Hvad har de lært af fx en god chef, et godt ledernetværk, en skræddersyet uddannelse, en håndboldtrænerjob i fritiden osv. Formålet med storytellingspjecen er at tydeliggøre de mange forskellige veje, der alle fører til udvikling af chefers og lederes kompetencer. Aktiviteten tager således udgangspunkt i det brede lederudviklingsperspektiv. Desuden kommer pjecen også til at fungere som branding af den kommunale sektor. Historierne skal illustrere de mange veje til udvikling, der er på en kommunal arbejdsplads. Og også gerne historier om modvind. At chefen/lederen skulle igennem en hård tid, men er kommet ud på den anden side igen og har lært af det svære. Historierne skal afspejle den mangfoldighed, der er blandt kommunale chefer og ledere. I forskellige ledelsespositioner i det kommunale landskab, mænd og kvinder, nye og erfarne osv. Historierne må meget gerne tage udgangspunkt i det hele menneske hvad har jeg lært af, hvad driver mig, og under hvilke rammer fungerer jeg som leder? De personlige historier kan krydres med tekstbokse med medarbejderudsagn, hvor lederens medarbejdere fortæller, hvorfor det er godt at være ansat her. Gruppen arbejder via mail/netbaseret kommunikation og ikke ved at mødes. KL skriver en guide til, hvordan historien kan fortælles, redigerer kommunernes historier, samler og får 4

5 dem trykt og distribueret. Endvidere sørger KL for mediekontakten til de landsdækkende medier og lægger storytellingspjecen på de relevante hjemmesider. Den guide KL udarbejder til, hvordan historien kan fortælles, kommer til at sætte rammen for, hvordan storytellingspjecen bliver. Derfor skal alle 39 kommuner have mulighed for at kommentere på guiden. Kommunerne skriver selv udkast til historien om, hvordan de har udviklet deres kompetencer som leder. Desuden kan kommunerne overveje at tage kontakt til regionale/lokale medier for at sælge historien. Storytellingspjecen skal markedsføres bredere end blot de 98 kommuner. Vi skal forsøge at afsætte en eller flere af historierne til landsdækkende medier. Markedsføringen beskrives mere udførligt i kommunikationsstrategien. Følgende ni kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage til aktivitet 2: Arbejdsgruppe 2: Billund, Brønderslev, Halsnæs, Hedensted, Hillerød, Ringkøbing-Skjern, Solrød, Svendborg og Århus Kommune. Aktivitet 3: Katalog over forskellige strategier til ledelsesudvikling Kommunerne har valgt mange forskellige strategier til ledelsesudvikling. Nogle er godt i gang med et ledelsesgrundlag, andre har udviklet interne lederuddannelser, mens andre igen arbejder systematisk med ledernetværk. Aktivitet 3 handler om at kortlægge disse forskellige veje til ledelsesudvikling. KL indsamler strategier til ledelsesudvikling. Både blandt de kommuner, der deltager i aktiviteten og kommuner i øvrigt samt andre offentlige/private virksomheder. Formålet med aktiviteten er, at kommunerne og KL vidensdeler om forskellige strategier til ledelsesudvikling, og at alle får inspiration til egne strategier til udvikling, og er med til at udvikle bud på fremtidens lederudviklingsstrategier. Desuden skal grupperne drøfte: - Hvordan sættes strategier i forhold til kommunens målsætninger, hvad skal strategier bruges til i forhold til kommunens udvikling? - Fremstille eksempler på strategier, som andre kan bruge og i dette arbejde inddrage fx Kodes for god ledelse og Ledere der lykkes. - Hvordan er strategierne blevet til og hvordan de fungerer i praksis? - Hvad er strategiernes sammenhæng til kommunens mål, ledelsesgrundlag, lederevalueringer, personalepolitik, mv. Resultatets af kommunernes drøftelser skal nedskrives og samles til inspiration for landets øvrige kommuner. 5

6 I alt 20 kommuner ønsker at arbejde med strategier til ledelsesudvikling. Kommunerne er inddelt i to grupper. Begge grupper består af kommuner, der allerede har en strategi for ledelsesudvikling og kommuner, der pt. ikke har. Begrundelsen for at blande kommunerne i de to grupper er, at de dels kan hente inspiration fra og vidensdele med de kommuner, der allerede har ledelsesstrategier, og dels kan de kommuner, der pt. ikke har en ledelsesudviklingsstrategi kommer med nye vinkler på arbejdet. KL tilrettelægger en proces hvor nuværende lederudviklingsstrategier indsamles, og er pennefører på beskrivelsen af nye strategier for lederudvikling. KL er også tovholder på kommunernes kommentering på strategierne samt samler og redigerer materialet. KL lægger en plan for offentliggørelse af materialet og skaber kontakten til de landsdækkende medier, samt sørger for offentliggørelse af kataloget over strategier på relevante hjemmesider. Følgende 20 kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage til aktivitet 3: Arbejdsgruppe 3a: Fredericia, Lolland, Læsø, Middelfart, Norddjurs, Randers, Rødovre, Skanderborg, Solrød og Aalborg Kommune. Arbejdsgruppe 3b: Billund, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Hørsholm, Mariagerfjord, Rebild, Ringkøbing-Skjern og Sorø Kommune. Aktivitet 4: En survey undersøgelse af kommunernes indsats på ledelsesudvikling KL vil udvikle en surveyundersøgelse, der kortlægger kommunernes indsats på ledelsesudviklingsområdet. Surveyens formål er at kortlægge udvalgte elementer af kommunernes arbejde med lederudvikling på institutionslederniveauet: fx hvordan sker lederudvikling i praksis mål og modeller? Har kommunerne formuleret lederudviklingsstrategier, og hvordan er de i givet fald koblet til fx værdier og ledelsesgrundlag? Hvilken rolle spiller lederevaluering, og i hvor høj grad finder der en systematisk lederevaluering og opfølgning sted? Hvor udbredt er institutionsledernes deltagelse i forskellige typer ledernetværk og hvordan oplever de selv deres behov, og hvad der virker? Et andet formål med at lave surveyundersøgelsen er at forhindre, at kommunerne blive bedt om at besvare flere forskellige skemaer om lederudvikling. Vi forsøger med andre ord at samle alle de relevante spørgsmål om lederudvikling i ét skema. Undersøgelsen gennemføres som et Enalyzer spørgeskema fra KL og med efterfølgende analyse og opfølgning ligeledes i KL. KL foreslår, at kommunerne kommenterer på spørgerammen via mailen. Desuden kan kommunerne hjælpe til med at blåstemple, at spørgeskemaet udsendes til institutionsledere i 6

7 alle kommuner med opfordring til at deltage på vegne af det fælleskommunale kvalitetsprojekt (øger svarprocent). KL vil som tak for hjælpen med kommentering af surveyundersøgelsen tilbyde hver enkelt kommune at komme på besøg til inspirationsmøde i fx lederkredsen, hvor kommunens egne lederudviklingsinitiativer spejles op imod den landsdækkende surveyundersøgelse. Undersøgelsens resultater skal efterfølgende danne afsæt for debat i alle fire ledelsesprojekter samt fungere som krog til historier i medierne. Følgende tre kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage til aktivitet 4: Faxe, Næstved og Århus Kommune. Aktivitet 5: Referencegruppe til input og sparring i forhold til KL s interessevaretagelse på lederuddannelsesområdet KL arbejder i øjeblikket sammen med de øvrige offentlige arbejdsgivere på at udvikle en ramme for en ny offentlig lederuddannelse. I projektet nedsættes en referencegruppe, der giver input og sparring til rammen for en ny offentlig lederuddannelse. Referencegruppen skal særligt give input og sparring til indholdet i de moduler (kravspecifikation), som rammen for den ny lederuddannelse kommer til at bestå af. Rammen for den nye offentlig lederuddannelse på diplomniveau forventes færdig efter sommerferien og den ny uddannelse forventes udbudt primo Kommunerne i referencegruppen drøfter endvidere, hvordan de selv benytter lederuddannelser. Hermed opnår referencegruppen også en vidensdeling om forskellige strategier for lederuddannelsesaktiviteter. Denne aktivitet har det smalle perspektiv på lederudvikling, idet den udelukkende fokuserer på lederuddannelser. Følgende 13 kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage til aktivitet 5: Arbejdsgruppe 5: Albertslund, Frederikssund, Hedensted, Ikast-Brande, Kolding, Lemvig, Nyborg, Næstved, Sorø, Sønderborg, Vesthimmerland, Viborg og Århus Kommuner 7. Tids- og aktivitetsplan Kommunerne, der arbejder med de enkelte aktiviteter i projektet, vil til hver enkelt aktivitet aftale egen mødekadence. Derfor er dette kun en foreløbig opgørelse over tids- og aktivitetsplan for projektet. 7

8 Januar 2008: Opstartsmøde i projektet den 30. januar Februar 2008: Indmelding af deltagere på de enkelte aktiviteter deadline den 6. februar Revidering af udkastet til projektbeskrivelse og godkendelse af den i KL s direktion Planlægning af de første møder i de fem aktiviteter Første møde i referencegruppen til lederuddannelse Første møde i tænketanken KL indsamler eksempler på lederudviklingsstrategier Marts 2008: KL sender en guide til, hvordan historierne til storytellingspjecen kan fortælles KL sender udkast til surveyundersøgelsen til kommentering KL sender udkast til debatoplæg til kommentering i tænketanken Besvarelser på surveyundersøgelsen svarfrist efter max 3 uger Udsendelse af det første nyhedsbrev om, hvad der sker i de enkelte aktiviteter og status på de øvrige delprojekter om ledelse April 2008: Første møde i arbejdsgrupperne om lederudviklingsstrategier. Seminar den april på Hotel Frederik, Slagelse. Generering af overordnede konklusioner i surveyundersøgelsen, pressestrategi etc. Maj 2008: KL skriver på baggrund af møde i arbejdsgrupperne forslag til nye lederudviklingsstrategier Kommunerne skriver deres historier til storytellingspjecen og afleverer til KL. Juni/juli 2008: Debatoplæg om ledelsesudfordringer offentliggøres KL redigerer bidragene til storytellingspjecen Forslag til forskellige lederudviklingsstrategier sendes til kommentering i kommunerne. KL indarbejder kommentarerne Den 11. juni fælles midtvejsseminar for alle fire kvalitetsprojekter om ledelse August 2008: KL får storytellingspjecen trykt September 2008: 8

9 Offentliggøre katalog over forskellige strategier til lederudvikling Storytellingspjecen offentliggøres November 2008: Afsluttende møde i projektet evt. afvikles som konference og evt. sammen med de øvrige ledelsesprojekter? 9

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere