SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Forsidefoto: Uenigheder om hækken kan give sig udslag i mange sjove situationer - her er en uenighed om hækkens højde endt med, at den ene halvdel er klippet i én højde og den anden i en anden højde. Indholdsfortegnelse Fra formanden. side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v. side 4 Tilmelding til regionsmøde på Hejse Kro side 5 Ny mand i stolen hos FødevareErhverv side 7 Træer på og ved offentlig vej side 8 Brevkasse side 14 Spørg bare side 17 Program for regionsmøde på Hejse Kro side 19 2

3 Fra formanden Så er eftersommeren over os, og Hegnsynene er godt i gang rundt omkring i landet. Man begynder igen at planlægge, for at holde styr på møderne i det sidste halvår af den periode, hvor vi er udpeget. I vores kommune (Ikast- Brande Kommune) har vi planlagt de første tre hegnsyn i september måned. Vi nærmer os kommunalvalget, og i den forbindelse melder mange spørgsmål sig om tiden efter valget. Spørgsmål, hvoraf jeg omtalte en del i den sidste leder. Heriblandt ønsket om flere kvinder i Hegnsynene og ændringen af afgangsalderen. Blandt en vis procentdel af borgere opstår tvistigheder mellem naboer inden for Hegnsynenes arbejdsområde. Her er det Hegnsynene kan komme på banen, og det lykkes ofte at lave forlig, når en neutral tredjepart kan hjælpe med at bringe tingene på plads. Hegnsynet er en glimrende og billig instans i den situation. Det er her vi skal se, lytte og vejlede, og som regel opstille en forligssituation, der tilbyder en aftale, der kan accepteres af begge parter. Det er dejligt, når det sker, men en gang imellem er afstanden mellem parterne så stor, at det ikke er muligt, og da er det som altid vigtigt at kende hegnsloven, så der kan afsiges en korrekt kendelse. Hegnsynene skal være godt forberedte, når de går ud i en forretning, og er de usikre, må de sætte sig ordentligt ind i tingene eller søge råd. Det er ofte omkring de mest elementære forhold, nemlig procedurerne, at de fleste fejl begås. Hegnsynene skal med andre ord sørge for at holde sig ajour og veluddannede. Det er vigtigt løbende at orientere jeres kommunalbestyrelse og partiorganisation om jeres arbejde og betydningen heraf, således at partiorganisation og kommunalbestyrelse har mulighed for at forstå og støtte udvælgelsen af nye medlemmer til Hegnsynet. Også selvom der er en tradition for at mange genudpeges. Jeg vil slutte med at erindre om Regionsmødet på Hejse Kro ved Fredericia i det sydlige Jylland lørdag den 31. oktober Se omtalen inde i bladet. Husk at tilmelde jer! Jens Ernst Nielsen 3

4 Foreningen af hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. og redaktør: Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. 4

5 Programmet kan ses på side 19. Tilmelding til Regionsmøde Lørdag den 31. oktober 2009 kl Hotel Hejse Kro Skærbækvej Fredericia Tlf: Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag d. 23. oktober Send denne blanket, eller meld til via hjemmesiden hegnsyn.dk til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej Herning Pris 1200,- kr. pr deltager overføres forud til Danske Bank Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her: Navn og adresse. Dato og kommunens underskrift/stempel 5

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Ny mand i stolen hos FødevareErhverv Cand. jur., fuldmægtig Flemming Jessen overtager stolen efter Anne Holst. Det er den 51 årige Flemming Jessen, København der har fået jobbet som fuldmægtig på arealkontoret, med hegnsyn som et af sine arbejdsområder. Han afløser fuldmægtig Anne Holst, der går på pension den 1. oktober, og har afviklet ferie m.v. siden sommer. Den nye mand, som vi selvsagt vil få meget at gøre med i vores forening, er egentlig afrikaner, men den lyse af slagsen. Han er født i Swaziland, der ligger på grænsen mellem Sydafrika og Mozambique i den østlige del på Afrikas sydspids. Hans forældre var dog pæredanske, men arbejdede i Swaziland, hvor Flemming Jessen således opholdt sig de første 3 år af sit liv. Senere gik han over Vor Frue Plads og blev jurist, en eksamen han i første omgang benyttede i det private, og han var således advokat, da han i 1994 blev ansat i fødevareministeriet. Her har han beskæftiget sig med flere sagsområder, bl.a. jordfordelingssager. Det er alligevel dog et helt nyt område, han nu starter på, og han har da også benyttet muligheden for at få råd og bistand fra Anne Holst, inden hun helt forlader direktoratet. Flemming Jessen, der er gift, far til 3 døtre og bosat i København, glæder sig til bla. at møde hegnsynsforeningen og dets medlemmer på årsmøderne, men han gør samtidig opmærksom på, at der nok vil gå noget tid, inden han vidensmæssigt er på højde med forgængeren. Herfra skal der lyde en velkomst til Flemming Jessen på den nye post. SYNSPUNKTER OG DEBAT Fat papiret og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en diskette eller mail til: -benje 7

8 Træer på og ved offentlig vej Af advokat Jørgen Jørgensen. Vejlovene Træer eller anden beplantning på, over og i offentlig vej kan Vejstyrelsen kræve fjernet, opstammet eller beskåret uanset formålet. Det kræves altså ikke, at Vejstyrelsen kan påvise gener eller vejtekniske hensyn, der kan begrunde kravet, jfr. lov om offentlige veje 103, stk. 2, første pkt. For beplantning ved vejarealet kan vejstyrelsen rejse samme krav, hvis hensynet til færdsel eller vejens istandsættelse gør det nødvendigt, jfr. vejlovens 103, stk. 2, andet pkt. Hvis Vejstyrelsens krav ikke efterkommes inden en angiven frist, kan Vejstyrelsen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Vejloven indeholder ikke hjemmel til for vejbestyrelsen at kræve, at en grundejer til enhver tid og i alle tilfælde skal vedligeholde hække eller anden beplantning, således at beplantningen holdes inden for eget skel. Det indebærer, at hegn, der lovligt er plantet i skel ud til vejen, skal vedligeholdes efter hegnslovens regler. Eventuel tvist forelægges Hegnsynet, der også skal tage stilling til omkostningsfordelingen. Beplantning op ad huse, der står i skel eller tæt ved skel må i henhold til vejlovens 103, stk. 1, eller dennes analogi, kunne etableres således, at beplantningen i en højde af 2,80 meter over fortov kan rage ud over dette indtil 1 meter fra kørebane eller cykelsti. I det omfang, en sådan beplantning i henhold til 103, stk. 2, kan kræves beskåret eller fjernet, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning. For beplantning på offentlige vejarealer, der lovligt er sket i forbindelse med privat byggeri, fx bede eller træer på et offentligt vejareal eller offentlig plads, bekostet af bygherren og med tilladelse af vejmyndigheden, vil en eventuel nødvendig beskæring eller fjernelse ikke kunne kræves betalt af den pågældende grundejer i henhold til vejlovens 103, stk. 2, idet vejmyndighe- 8

9 den som udgangspunkt skal retablere beplantningen. På private fællesveje må træer eller anden beplantning kun plantes med vejmyndighedernes samtykke. Hvis istandsættelse af vejen eller hensyn til færdslen gør det nødvendigt at beskære eller fjerne træer eller anden beplantning, kan det ske ved vejmyndighedernes foranstaltning for grundejerens regning. I det indbyrdes forhold dækkes udgifterne mellem grundejerne med den fordelingsnøgle, der er fastsat for vejens vedligeholdelse. Herudover indeholder vejlovens 111 regler om udformning og vedligeholdelse af hegn mod naboejendommen, der opsættes efter Vejstyrelsens bestemmelse af vejtekniske eller færdselsmæssige årsager. Hegnsloven De regler, der gælder om vejhegn i hegnsloven, har som udgangspunkt til formål at sikre grundejeren en hegnsret, og der er ikke tale om en gensidig hegnspligt mod en offentlig vej. For vejhegn, der er omfattet af hegnslovens 10, stk. 3, og 11, er det overordnet hensynet til et tiltalende helhedsindtryk og hensynet til uhindret færdsel, der er grundlaget for Hegnsynets afgørelse, og det er Hegnsynet, der træffer afgørelse i eventuelle tvister om sådanne hegn med den begrænsning, der følger af Vejstyrelsens kompetence i henhold til vejlovens 103 og 111. Et andet spørgsmål er, om en nabo til en offentlig vej kan kræve vejtræer eller anden beplantning på vejen fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, hvis beplantningen påfører ham gener. Som udgangspunkt skal en grundejer ikke acceptere, at anden beplantning end et eventuelt fælleshegn overskrider skellinien, se Bengt Berg: Hegnsloven, 3.udg., side 173, men dette udgangspunkt må korrigeres, hvis generne kan reduceres væsentligt ved beskæring af træet, således at dette ud fra en samlet afvejning af de forskellige hensyn, der gør sig gældende, kan bevares, se nedenfor under pkt. B. Grene og rødder, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt over hegnet, at dette udsættes for beskadigelse eller er til gene for færdsel med maskiner og redskaber, er grundejeren berettiget til at kappe i skellinien i en sådan højde og på en sådan måde, at genen ophører eller reduceres væsentligt. Grene, der på grund af alder, råd eller lignende skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan kræves kappet, selv om de ikke overskrider skellinien og uanset hvor højt oppe, de sidder, se herved hegnslovens 19, stk. 2 og 3. Det er en forudsætning, at der gives et passende varsel forud for kapningen, således at ejeren af træet eller beplantningen selv får mulighed for at foretage den nødvendige beskæring. 9

10 Naboretlige grundsætninger Generelt Hvis beplantningen ikke overskrider ejendomsskellet, men kun giver gener i form af skygge eller nedfaldne grene mv., kræves der ganske meget for at få en sådan beplantning beskåret eller fjernet, idet man efter retspraksis kun kan opnå dom til fjernelse eller beskæring efter naborettens almindelige regler, når der påføres grundejeren en væsentlig ulempe, der overstiger hvad der efter en samlet bedømmelse af sagen findes rimeligt. Heri indgår træejerens interesse i at bevare træet og hvad grundejeren efter stedets beskaffenhed må være forberedt på. Hvis træerne eksisterede forud for en eventuel udstykning eller er placeret samtidig med, at der udstykkes, eller blot eksisterede forud for erhvervelse af ejendommen, må en grundejer være forberedt på de gener, et sådant træ vil kunne påføre ham, og der skal derfor være tale om meget væsentlige gener, hvis domstolene skal træffe bestemmelse om beskæring, kapning eller fældning. Retspraksis har udviklet en tålegrænse, således at en nabo kan kræve et træ beskåret eller fjernet, hvis de gener, træet påfører ham, overskrider denne tålegrænse. Efter den nyeste praksis skal der være tale om betydelige skyggevirkninger og andre gener i form af nedfaldne grene og blade. Kun hvis en beskæring ikke kan bringe generne ved træet ned under tålegrænsen eller hvis en beskæring beskadiger træet så meget, at der er risiko for at det vælter, vil naboen kunne kræve træet fældet - se eksempelvis Ugeskrift for Retsvæsen 2001, side 2406, hvor 4 høje bøgetræer, der var 150 år gamle, hvis kroner ragede ind over naboejendommen og som skyggede så meget, at der dele af eftermiddagen og om aftenen ikke var sol i haven, blev fældet. En beskæring ville skamfere træerne, fremme nedbrygning og i øvrigt ikke tilvejebringe acceptable forhold for naboen. Der tages hensyn til træets alder, således at jo ældre et sundt træ er, desto mere utilbøjelig vil man være til at 10

11 imødekomme ejeren af nabogrundens begæring om eventuel beskæring af træet ud over, hvad der følger af hegnslovens regler. Domstolene anerkender nødigt hævd på placeringen af et træ, fordi træet vokser og kan påføre stadig større gener. Men har træet stået i mere end 50 år, kan der være vundet alderstidshævd på træets placering. Beplantning af vejtræer eller beplantning i parker eller offentlige anlæg kan være reguleret i lokalplan, byplan eller andre offentlige forskrifter så som fx frednings- eller bevaringsbestemmelser. I sådanne tilfælde må en grundejer formentlig acceptere væsentlige gener fra træet, forudsat at der ikke er risiko for fysiske skader på naboejendommens bygninger, idet der sker en afvejning af interesserne i at bevare henholdsvis træet og bygningerne. Særligt om vejtræer, hvis kroner eller grene overskrider skellinien til ejendomme langs vejen Hvis grene fra et enkeltstående træ i det offentlige rum eller en beplantning anlagt af kommune, vejmyndigheder eller anden offentlig myndighed, overskrider skellinien højere oppe end skelhegnets højde, vil udgangspunktet nok stadig være, at nabogrundejeren kan forlange kapning i skellinien, fordi selve det forhold, at skellet overskrides, som udgangspunkt indebærer, at tålegrænsen er nået. Østre Landsrets dom af 21. december 1965, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1965, side 363 Ø, er illustrativ. Sagen drejer sig om et flere hundrede år gammelt egetræ, der stod på et offentligt vejareal, der i sin tid var udskilt fra den ejendom, hvis nuværende ejer havde væsentlige gener fra træet, idet han benyttede grunden som stejleplads og hans garn satte sig jævnligt fast i grene fra træet, der ragede ind over grunden, ligesom nedfaldne grene beskadigede hans garn og besværliggjorde rengøring af disse. Træet var bevaringsværdigt og blev i forbindelse med tvisten med den pågældende grundejer søgt fredet samtidig med, at Hegnsynet afsagde en kendelse, hvorefter træet skulle fældes, hvilket lå uden for Hegnsynets kompetence. Fredningsansøgningen blev ved en misforståelse trukket tilbage. Sagen kom for retten og blev behandlet efter naborettens grundsætninger, idet hverken vejlovene eller hegnsloven fandt anvendelse på forholdet. Retten fandt ikke, at der var vundet hævd på den bestående tilstand og gav grundejeren medhold i, at træet var til gene i et sådant omfang, at grenene kunne forlanges beskåret. Han fik ikke medhold i sit krav om, at træet skulle fældes, selv om størsteparten af træets krone befandt sig over hans grund. Sagen viser, at grundprincippet om, at grene, der går ind over skel, kan for- 11

12 langes kappet, hvis de er til gene, men sagen illustrerer samtidig, at der er modifikationer, således at bevaringsværdige træer i det offentlige rum nyder en beskyttelse, selv om krone eller grene måtte overskride skellinien til grundejer langs vejen. Hvis fredningssagen var gået igennem før retssagen, ville resultatet formentlig være faldet ud til vejmyndighedens fordel. Det er min opfattelse, at træer, der er fredede, bevaringsværdige eller er plantet som en del af en byplan eller indgår i en lokalplan og som udgør et væsentligt element i bybilledet, nyder beskyttelse, således at hensynet til almenheden taler med større vægt end hensynet til den enkelte grundejer, der påføres gener. Der skal dog have været hjemmel for vejmyndighederne til at træffe bestemmelse om beplantning med træer i byplanvedtægt, lokalplan, byggelovgivning mv., se Ugeskrift for Retsvæsen 1945, side 996. Købere af ejendomme langs veje med enkeltstående træer eller alléer må være forberedt på gener fra træerne, således at man må finde sig i større gener fra sådanne træer end de gener, man ellers må tåle fra træer på nabogrunden. Det følger dog af hegnslovens 19, at grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt over hegnet, at det udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, kan kræves afkappet i skellinien. Hensynet til almenheden kan også gøre sig gældende i en tvist mellem to naboer, hvis træet udgør en karakteristisk del af bybilledet og i øvrigt er bevaringsværdigt. Tålegrænsen er ikke et fast objektivt kriterium, men beror på et konkret skøn, hvori der indgår flere momenter. Jo længere en situation har bestået, desto mere utilbøjelig vil domstolene være til at imødekomme begæring om beskæring eller fældning af træer, og man vil lægge vægt på, hvad en grundejer måtte være forberedt på, da han erhvervede sin ejendom, og på træernes betydning for bybilledet og for landskabet. For træer langs landevej, der traditionelt er stynede, må vejmyndighederne fortsætte hermed i overensstemmelse med gældende sædvane og faglig standard. 12

13 Sammenfatning Jeg har gennemgået den nyeste praksis og har ikke fundet afgørelser af tvister imellem vejmyndighederne og ejerne af en naboejendom om enkeltstående træer. Det forekommer mig indlysende, at vejmyndighederne må vedligeholde og beskære sine træer, således at de på intet tidspunkt er til væsentlig gene for færdsel eller medfører risiko for naboejendommene, og i øvrigt i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard. Hvis dette udgangspunkt er opfyldt, kan Vejmyndighedernes beplantninger, der ikke er omfattet af hegnsloven og ikke går ind over skel, kun kræves beskåret eller fældet, hvis tålegrænsen er overskredet, og dertil kræves, at beplantningen eller træerne medfører meget betydelige gener i form af skygge og nedfaldne blade eller skade på bygninger. For fredede eller bevaringsværdige træer rykkes tålegrænsen yderligere. Grene, der overskrider skellinien, kan naboer langs vejen forlange kappet i skellinien, hvis de beskadiger hegn eller er til gene for færdslen på nabogrunden. For trækroner og grene højere oppe er udgangspunktet, at disse kan forlanges beskåret eller evt. kappet, men særlige forhold gør sig gældende, hvis træet er fredet, bevaringsværdigt eller indgår som en del af en offentlig planlægning. Henvisninger Ved udarbejdelse af artiklen er anvendt: Bengt Berg: Hegnsloven med kommentarer, navnlig side 175 ff. Bengt Bergs hjemmeside nyere retspraksis om træer. Vejlovens 103 og 111 med kommentarer i Karnov. Vejlovene med kommentarer v/ E. A. Abitz, Juristforbundets Forlag BREVKASSE Advokat Jørgen Jørgensen besvarer spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller mail til og få svar her i bladet. 13

14 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål 1: Formanden for ejerforeningen Gammel Køge Landevej i Hvidovre har i en længere redegørelse bedt om at få belyst en sag om fældning og beskæring af hegn og træer langs og i skel mellem ejerforeningens ejendom og naboejendommen. Det oprindelige hegn mellem ejerforeningens ejendom og naboejendommen bestod af en mirabellehæk og en tjørnehæk. Denne beplantning var i tidens løb blevet til en række træer, som ejerforeningen fandt, var generende, idet blade og frugter fra træerne ville misfarve en ny flisebelægning på ejerforeningens gårdsplads. I hegnet til naboejendommen var der et hak, som blev benyttet af naboen til haveaffald, som blev smidt over hegnet. Færdslen til dette hak måtte ske over ejerforeningens grund. Ejerforeningen regnede med, at træerne stod på foreningens grund og lod dem fjerne ved professionel hjælp af et skovhuggerfirme, idet ejerforeningen antog, at en bagved værende beplantning gav naboen den fornødne beskyttelse for indkigsgener i henhold til hegnsloven. Ejerforeningen varslede ikke naboen om træfældningen og beskæringen. Efter at en landmåler havde fastlagt, hvor skellet forløb, viste det sig, at træerne delvis stod på ejerforeningens grund, delvis på naboens grund. Hegnsynet blev tilkaldt, men afviste at behandle sagen. Svar: I sagen er parterne uenige om faktum, idet begge parter hævder, at mirabellehegnet stod på deres grund, mens der synes at være enighed om, at hvidtjørnen stod på nabogrunden. Landinspektørens skelplan synes dog at vise, at mirabellerne stod i skel eller så tæt ved skel, at det ikke med sikkerhed kan siges, om der er tale om eget hegn eller fælleshegn. Hvis beplantningen er ensartet og fremstår som et hegn og har hegnsfunktion, dvs. at det ud over at være vokset sammen i kronerne også skal være tæt ved jorden, ligger det inden for Hegnsynets kompetence at tage stilling til hegnets udformning. Ejerforeningen kan kræve hegnet kappet til en højde af 2 meter i henhold til hegnslovens 18, stk. 3. Hvis der er tale om et eget hegn, er højden 2 meter + afstanden til skel. Skulle Hegnsynet mene, at kriterierne for at statuere, at der er tale om et hegn, ikke er 14

15 opfyldt eller kun delvis opfyldt, kan generende grene, der hænger ind over ejerforeningens grund, kræves kappet i henhold til hegnslovens 19, stk. 2 og 3. Da mirabellerne er beskåret i god tro, og da såvel fældningen som beskæringen af hvidtjørnen er sket med professionel bistand, vil der næppe være grundlag for et erstatningskrav mod ejer-foreningen ud over eventuelle udgifter ved opsætning af et nyt fælleshegn, hvilket ejerforeningen under alle omstændigheder bør tage initiativ til. Så kan man også undgå de trekantede hak, hvortil man, ifølge tegningen, næsten kun kan komme ved at betræde ejerforeningens grund. Det må betragtes som en fejl, at modparten ikke er blevet varslet om ejerforeningens fældning og beskæring, idet man har frataget ham muligheden for at foretage en mere skånsom beskæring end fældning og frataget ham en forhandling om, i hvilket omfang man kunne imødekomme ejerforeningen på tilfredsstillende måde og samtidig sikre, at nabogrunden fortsat ville være ugenert. I tilfælde af eventuel uenighed mellem parterne kunne en tvist afgøres af Hegnsynet. I det omfang tvisten måtte ligge uden for Hegnsynets kompetence, afgøres den af domstolene efter almindelige naboretlige regler. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 2: Hej Jørgen Jørgensen Tja, nu har jeg, nok som så mange andre, siddet og søgt på regler vedrørende hegn og hække og er så stødt på din brevkasse, og jeg kunne nu tænke mig at spørge dig om vores hæk. Hækken er blevet plantet ca. 1965, da huset blev opført, og dengang var der marker for enden af grunden - og vel derfor er hækken blevet plantet lige inden for skelpælene, altså på egen grund. Siden er der så blevet bygget et hus bagved vores, og nu har vi så en berberis-hæk på over 2 meter i højden, men nu til spørgsmålet. Må jeg fjerne hækken uden tilladelse fra naboen, og kan de have vundet hævd på hækken? Ps! Vil gerne være anonym. (Spørgerens identitet er redaktionen bekendt) Svar: Da hegnet er plantet på egen grund, er der som udgangspunkt tale om et eget hegn, som frit kan ombyttes, ændres eller sløjfes, jf. hegnslovens 13. Udgiften hertil skal betales af hegnets ejer, se hegnslovens 16, stk. 1. Såfremt der ikke er andet hegn ved ejendommene, skal naboen have en måneds varsel, således at han kan tage stilling til, om han evt. vil kræve et fælleshegn rejst i stedet for det tidligere eget hegn, og være med til at bestemme udformningen af dette, evt. ved et hegnsyn. 15

16 Efter en analogi af hegnslovens 10, stk. 8, kan Hegnsynet efter min opfattelse træffe bestemmelse om opsætning af et midlertidigt hegn, der yder læ og skærmer mod indkig, indtil et nyt hegn er vokset op, forudsat at det hegn, der ønskes kappet, er eneste hegn mellem ejendommene, og forudsat at en ny beplantning eller fælleshegn, plankeværk eller lignende ikke straks danner et forsvarligt hegn, der yder den nødvendige beskyttelse. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 3: Vi har, med interesse, været inde på jeres hjemmeside og er lidt i tvivl om praktikken i en eventuel hegnsynssag. Kort fortalt handler det om, at vi bor i et 10 år gammelt parcelhuskvarter, højt beliggende i udkanten af byen og med flot udsigt over Storebælt og Fjord. Der er tale om en udstykning fra en landbrugsejendom, hvor den skrånende jord støder op til udstykningen, kun adskilt af en offentlig sti. Udstykningen blev lanceret som liebhaveri pga. udsigten. Den nye ejer af landbrugsejendommen ønsker nu at plante juletræer på et 2 ha stort areal op mod os. Juletræerne kan vi nok ikke gøre så meget ved, men der skal tillige plantes et læbælte bestående af 2 rækker elletræer med op til 4 m højde, hvilket fuldstændig vil fratage alle huse udsigten. Værdien af husene vil falde betragteligt. Vi blev i 2008 kontaktet af den nye ejer af landbrugsejendommen, der ønskede at sælge en kile af jorden til os for op mod 1 mio. kr. (så vi kunne beholde vores udsigt), og han har for nylig tilbudt, at vi, sammen med øvrige husejere, kunne købe de 2 ha for 4 mio. kr. (han har selv givet kr. pr. ha). Det er dog ikke muligt for os at købe, hverken en kile eller hele arealet, da der er tale om landbrugsjord. Vi opfatter sagen som ren chikane mod os, idet de nævnte beløb langt overstiger indtægtsmulighederne ved juletræsdyrkning. Det skal nævnes, at beplantningen ikke er påbegyndt endnu, men det er hvad ejeren af landbrugsejendommen har givet udtryk for på møder med grundejerforeningsrepræsentanter samt nogle private møder med nogle af vores naboer. Vi henvender os derfor m.h.p. en vurdering af, om der er grundlag for at føre en hegnsynssag. Med venlig hilsen Bente Elmsted og Morten Hansen Skælskør Svar: Det fremgår ikke af brevet, om udstykningen i sin tid skete fra den landbrugsejendom, der ligger mellem parcelhuskvarteret og fjorden/bæltet, og heller ikke om der evt. er lyst en udstykningsdeklaration på landbrugsejen- 16

17 dommen, men jeg går ud fra, at det ikke er tilfældet og at afstanden fra kystlinjen til juletræsbeplantningen overstiger 300 meter, idet der gælder særlige regler for beplantning tæt ved kysten. Læbeplantning kan i henhold til læhegnsloven anlægges som beplantning af træer eller buske med indtil 7 planterækker og en bredde af ikke over 10 meter og en højde på ikke over 10 meter i en afstand af 10 meter fra ejendomsskel. Såfremt læhegnet udgør eneste hegn mod naboejendommen, skal læhegnets ejer skriftligt underrette naboen om påtænkte foranstaltninger mindst en måned før de iværksættes. Tvister vedrørende læhegn ligger inden for Hegnsynets kompetence, for så vidt læhegnet i øvrigt lovligt kan opsættes. Om der kan kræves erstatning af sælger af byggegrundene er afhængigt af, hvilke tilsagn der er givet om udsigten. Tilsagn skal i så fald være meget præcise og ikke kun have karakter af anprisninger. I stedet for at købe jorden kunne jeg foreslå, at grundejerforeningen erhvervede en udsigtsservitut. Prisen for denne kunne evt. beregnes som differencen mellem den antagelige gennemsnitlige indtægt ved dyrkning af korn, majs eller frøafgrøder set i forhold til provenuet ved dyrkning af juletræer ganget med faktor 10. En servitut skal udformes præcist og med angivelse af grundejerforeningen som påtaleberettiget. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf , og FødevareErhverv, tlf Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12) Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på 17

18 Foreningens hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør 1000 andre hver måned. Du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. Webmaster: Torben Østerbæk, tlf Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 18

19 Velkommen til Hejse Kro Foreningen af Hegnsyn i Danmark byder alle hegnsynsmedlemmer, sekretærer og andre interesserede til regions- og kursusmøde: Lørdag den 31. oktober 2009 kl på Hotel Hejse Kro Skærbækvej Fredericia Tlf: Program: Kl Morgenbuffet. Kl Velkomst og præsentation. Kl Indlæg og debat v. advokat Jørgen Jørgensen. Kl Indlæg og debat v. rådgiver Svend G. Kofoed-Dam. Kl Frokost og kaffe. Kl Indlæg v. tidl. hegnsynsformand Hans Lauridsen. Spørgerunde, hvor deltagerne kan få svar og kommentarer fra foredragsholderne. Kl. ca Afslutning v. formand Jens Ernst Nielsen. Tilmelding: Klip/kopier blanketten vedr. tilmelding til regionsmødet på side 5 i dette nr. af Ret & Skel (eller send en mail via hjemmesiden ). Tilmeldingen sendes til forretningsfører Bent Jensen senest den 23. oktober 2009, samtidig med overførsel af deltagergebyret på kr. 1200,- pr. deltager. Betalingen dækker, foruden selve kurset, også fortæring af kaffe og frokost m.m. Der bliver på mødet lejlighed til at udveksle erfaringer med kolleger og høre spændende nyt - husk at medbringe Hegnsloven! Med venlig hilsen Bestyrelsen 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning B Velkommen til regionsmøde 20

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Lyngby DOM Afsagt den 31. oktober 2011 i sag nr. BS 150-1538/2009: A mod B Sagens baggrund Sagen er indbragt for retten ved stævning modtaget den 4. juni 2009. Sagen vedrører spørgsmålet, om A

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 114 JUNI 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere