SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Forsidefoto: Uenigheder om hækken kan give sig udslag i mange sjove situationer - her er en uenighed om hækkens højde endt med, at den ene halvdel er klippet i én højde og den anden i en anden højde. Indholdsfortegnelse Fra formanden. side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v. side 4 Tilmelding til regionsmøde på Hejse Kro side 5 Ny mand i stolen hos FødevareErhverv side 7 Træer på og ved offentlig vej side 8 Brevkasse side 14 Spørg bare side 17 Program for regionsmøde på Hejse Kro side 19 2

3 Fra formanden Så er eftersommeren over os, og Hegnsynene er godt i gang rundt omkring i landet. Man begynder igen at planlægge, for at holde styr på møderne i det sidste halvår af den periode, hvor vi er udpeget. I vores kommune (Ikast- Brande Kommune) har vi planlagt de første tre hegnsyn i september måned. Vi nærmer os kommunalvalget, og i den forbindelse melder mange spørgsmål sig om tiden efter valget. Spørgsmål, hvoraf jeg omtalte en del i den sidste leder. Heriblandt ønsket om flere kvinder i Hegnsynene og ændringen af afgangsalderen. Blandt en vis procentdel af borgere opstår tvistigheder mellem naboer inden for Hegnsynenes arbejdsområde. Her er det Hegnsynene kan komme på banen, og det lykkes ofte at lave forlig, når en neutral tredjepart kan hjælpe med at bringe tingene på plads. Hegnsynet er en glimrende og billig instans i den situation. Det er her vi skal se, lytte og vejlede, og som regel opstille en forligssituation, der tilbyder en aftale, der kan accepteres af begge parter. Det er dejligt, når det sker, men en gang imellem er afstanden mellem parterne så stor, at det ikke er muligt, og da er det som altid vigtigt at kende hegnsloven, så der kan afsiges en korrekt kendelse. Hegnsynene skal være godt forberedte, når de går ud i en forretning, og er de usikre, må de sætte sig ordentligt ind i tingene eller søge råd. Det er ofte omkring de mest elementære forhold, nemlig procedurerne, at de fleste fejl begås. Hegnsynene skal med andre ord sørge for at holde sig ajour og veluddannede. Det er vigtigt løbende at orientere jeres kommunalbestyrelse og partiorganisation om jeres arbejde og betydningen heraf, således at partiorganisation og kommunalbestyrelse har mulighed for at forstå og støtte udvælgelsen af nye medlemmer til Hegnsynet. Også selvom der er en tradition for at mange genudpeges. Jeg vil slutte med at erindre om Regionsmødet på Hejse Kro ved Fredericia i det sydlige Jylland lørdag den 31. oktober Se omtalen inde i bladet. Husk at tilmelde jer! Jens Ernst Nielsen 3

4 Foreningen af hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. og redaktør: Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. 4

5 Programmet kan ses på side 19. Tilmelding til Regionsmøde Lørdag den 31. oktober 2009 kl Hotel Hejse Kro Skærbækvej Fredericia Tlf: Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag d. 23. oktober Send denne blanket, eller meld til via hjemmesiden hegnsyn.dk til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej Herning Pris 1200,- kr. pr deltager overføres forud til Danske Bank Reg.nr Konto nr Foreningens CVR-nr. er: Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her: Navn og adresse. Dato og kommunens underskrift/stempel 5

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Ny mand i stolen hos FødevareErhverv Cand. jur., fuldmægtig Flemming Jessen overtager stolen efter Anne Holst. Det er den 51 årige Flemming Jessen, København der har fået jobbet som fuldmægtig på arealkontoret, med hegnsyn som et af sine arbejdsområder. Han afløser fuldmægtig Anne Holst, der går på pension den 1. oktober, og har afviklet ferie m.v. siden sommer. Den nye mand, som vi selvsagt vil få meget at gøre med i vores forening, er egentlig afrikaner, men den lyse af slagsen. Han er født i Swaziland, der ligger på grænsen mellem Sydafrika og Mozambique i den østlige del på Afrikas sydspids. Hans forældre var dog pæredanske, men arbejdede i Swaziland, hvor Flemming Jessen således opholdt sig de første 3 år af sit liv. Senere gik han over Vor Frue Plads og blev jurist, en eksamen han i første omgang benyttede i det private, og han var således advokat, da han i 1994 blev ansat i fødevareministeriet. Her har han beskæftiget sig med flere sagsområder, bl.a. jordfordelingssager. Det er alligevel dog et helt nyt område, han nu starter på, og han har da også benyttet muligheden for at få råd og bistand fra Anne Holst, inden hun helt forlader direktoratet. Flemming Jessen, der er gift, far til 3 døtre og bosat i København, glæder sig til bla. at møde hegnsynsforeningen og dets medlemmer på årsmøderne, men han gør samtidig opmærksom på, at der nok vil gå noget tid, inden han vidensmæssigt er på højde med forgængeren. Herfra skal der lyde en velkomst til Flemming Jessen på den nye post. SYNSPUNKTER OG DEBAT Fat papiret og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en diskette eller mail til: -benje 7

8 Træer på og ved offentlig vej Af advokat Jørgen Jørgensen. Vejlovene Træer eller anden beplantning på, over og i offentlig vej kan Vejstyrelsen kræve fjernet, opstammet eller beskåret uanset formålet. Det kræves altså ikke, at Vejstyrelsen kan påvise gener eller vejtekniske hensyn, der kan begrunde kravet, jfr. lov om offentlige veje 103, stk. 2, første pkt. For beplantning ved vejarealet kan vejstyrelsen rejse samme krav, hvis hensynet til færdsel eller vejens istandsættelse gør det nødvendigt, jfr. vejlovens 103, stk. 2, andet pkt. Hvis Vejstyrelsens krav ikke efterkommes inden en angiven frist, kan Vejstyrelsen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Vejloven indeholder ikke hjemmel til for vejbestyrelsen at kræve, at en grundejer til enhver tid og i alle tilfælde skal vedligeholde hække eller anden beplantning, således at beplantningen holdes inden for eget skel. Det indebærer, at hegn, der lovligt er plantet i skel ud til vejen, skal vedligeholdes efter hegnslovens regler. Eventuel tvist forelægges Hegnsynet, der også skal tage stilling til omkostningsfordelingen. Beplantning op ad huse, der står i skel eller tæt ved skel må i henhold til vejlovens 103, stk. 1, eller dennes analogi, kunne etableres således, at beplantningen i en højde af 2,80 meter over fortov kan rage ud over dette indtil 1 meter fra kørebane eller cykelsti. I det omfang, en sådan beplantning i henhold til 103, stk. 2, kan kræves beskåret eller fjernet, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning. For beplantning på offentlige vejarealer, der lovligt er sket i forbindelse med privat byggeri, fx bede eller træer på et offentligt vejareal eller offentlig plads, bekostet af bygherren og med tilladelse af vejmyndigheden, vil en eventuel nødvendig beskæring eller fjernelse ikke kunne kræves betalt af den pågældende grundejer i henhold til vejlovens 103, stk. 2, idet vejmyndighe- 8

9 den som udgangspunkt skal retablere beplantningen. På private fællesveje må træer eller anden beplantning kun plantes med vejmyndighedernes samtykke. Hvis istandsættelse af vejen eller hensyn til færdslen gør det nødvendigt at beskære eller fjerne træer eller anden beplantning, kan det ske ved vejmyndighedernes foranstaltning for grundejerens regning. I det indbyrdes forhold dækkes udgifterne mellem grundejerne med den fordelingsnøgle, der er fastsat for vejens vedligeholdelse. Herudover indeholder vejlovens 111 regler om udformning og vedligeholdelse af hegn mod naboejendommen, der opsættes efter Vejstyrelsens bestemmelse af vejtekniske eller færdselsmæssige årsager. Hegnsloven De regler, der gælder om vejhegn i hegnsloven, har som udgangspunkt til formål at sikre grundejeren en hegnsret, og der er ikke tale om en gensidig hegnspligt mod en offentlig vej. For vejhegn, der er omfattet af hegnslovens 10, stk. 3, og 11, er det overordnet hensynet til et tiltalende helhedsindtryk og hensynet til uhindret færdsel, der er grundlaget for Hegnsynets afgørelse, og det er Hegnsynet, der træffer afgørelse i eventuelle tvister om sådanne hegn med den begrænsning, der følger af Vejstyrelsens kompetence i henhold til vejlovens 103 og 111. Et andet spørgsmål er, om en nabo til en offentlig vej kan kræve vejtræer eller anden beplantning på vejen fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, hvis beplantningen påfører ham gener. Som udgangspunkt skal en grundejer ikke acceptere, at anden beplantning end et eventuelt fælleshegn overskrider skellinien, se Bengt Berg: Hegnsloven, 3.udg., side 173, men dette udgangspunkt må korrigeres, hvis generne kan reduceres væsentligt ved beskæring af træet, således at dette ud fra en samlet afvejning af de forskellige hensyn, der gør sig gældende, kan bevares, se nedenfor under pkt. B. Grene og rødder, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt over hegnet, at dette udsættes for beskadigelse eller er til gene for færdsel med maskiner og redskaber, er grundejeren berettiget til at kappe i skellinien i en sådan højde og på en sådan måde, at genen ophører eller reduceres væsentligt. Grene, der på grund af alder, råd eller lignende skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan kræves kappet, selv om de ikke overskrider skellinien og uanset hvor højt oppe, de sidder, se herved hegnslovens 19, stk. 2 og 3. Det er en forudsætning, at der gives et passende varsel forud for kapningen, således at ejeren af træet eller beplantningen selv får mulighed for at foretage den nødvendige beskæring. 9

10 Naboretlige grundsætninger Generelt Hvis beplantningen ikke overskrider ejendomsskellet, men kun giver gener i form af skygge eller nedfaldne grene mv., kræves der ganske meget for at få en sådan beplantning beskåret eller fjernet, idet man efter retspraksis kun kan opnå dom til fjernelse eller beskæring efter naborettens almindelige regler, når der påføres grundejeren en væsentlig ulempe, der overstiger hvad der efter en samlet bedømmelse af sagen findes rimeligt. Heri indgår træejerens interesse i at bevare træet og hvad grundejeren efter stedets beskaffenhed må være forberedt på. Hvis træerne eksisterede forud for en eventuel udstykning eller er placeret samtidig med, at der udstykkes, eller blot eksisterede forud for erhvervelse af ejendommen, må en grundejer være forberedt på de gener, et sådant træ vil kunne påføre ham, og der skal derfor være tale om meget væsentlige gener, hvis domstolene skal træffe bestemmelse om beskæring, kapning eller fældning. Retspraksis har udviklet en tålegrænse, således at en nabo kan kræve et træ beskåret eller fjernet, hvis de gener, træet påfører ham, overskrider denne tålegrænse. Efter den nyeste praksis skal der være tale om betydelige skyggevirkninger og andre gener i form af nedfaldne grene og blade. Kun hvis en beskæring ikke kan bringe generne ved træet ned under tålegrænsen eller hvis en beskæring beskadiger træet så meget, at der er risiko for at det vælter, vil naboen kunne kræve træet fældet - se eksempelvis Ugeskrift for Retsvæsen 2001, side 2406, hvor 4 høje bøgetræer, der var 150 år gamle, hvis kroner ragede ind over naboejendommen og som skyggede så meget, at der dele af eftermiddagen og om aftenen ikke var sol i haven, blev fældet. En beskæring ville skamfere træerne, fremme nedbrygning og i øvrigt ikke tilvejebringe acceptable forhold for naboen. Der tages hensyn til træets alder, således at jo ældre et sundt træ er, desto mere utilbøjelig vil man være til at 10

11 imødekomme ejeren af nabogrundens begæring om eventuel beskæring af træet ud over, hvad der følger af hegnslovens regler. Domstolene anerkender nødigt hævd på placeringen af et træ, fordi træet vokser og kan påføre stadig større gener. Men har træet stået i mere end 50 år, kan der være vundet alderstidshævd på træets placering. Beplantning af vejtræer eller beplantning i parker eller offentlige anlæg kan være reguleret i lokalplan, byplan eller andre offentlige forskrifter så som fx frednings- eller bevaringsbestemmelser. I sådanne tilfælde må en grundejer formentlig acceptere væsentlige gener fra træet, forudsat at der ikke er risiko for fysiske skader på naboejendommens bygninger, idet der sker en afvejning af interesserne i at bevare henholdsvis træet og bygningerne. Særligt om vejtræer, hvis kroner eller grene overskrider skellinien til ejendomme langs vejen Hvis grene fra et enkeltstående træ i det offentlige rum eller en beplantning anlagt af kommune, vejmyndigheder eller anden offentlig myndighed, overskrider skellinien højere oppe end skelhegnets højde, vil udgangspunktet nok stadig være, at nabogrundejeren kan forlange kapning i skellinien, fordi selve det forhold, at skellet overskrides, som udgangspunkt indebærer, at tålegrænsen er nået. Østre Landsrets dom af 21. december 1965, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1965, side 363 Ø, er illustrativ. Sagen drejer sig om et flere hundrede år gammelt egetræ, der stod på et offentligt vejareal, der i sin tid var udskilt fra den ejendom, hvis nuværende ejer havde væsentlige gener fra træet, idet han benyttede grunden som stejleplads og hans garn satte sig jævnligt fast i grene fra træet, der ragede ind over grunden, ligesom nedfaldne grene beskadigede hans garn og besværliggjorde rengøring af disse. Træet var bevaringsværdigt og blev i forbindelse med tvisten med den pågældende grundejer søgt fredet samtidig med, at Hegnsynet afsagde en kendelse, hvorefter træet skulle fældes, hvilket lå uden for Hegnsynets kompetence. Fredningsansøgningen blev ved en misforståelse trukket tilbage. Sagen kom for retten og blev behandlet efter naborettens grundsætninger, idet hverken vejlovene eller hegnsloven fandt anvendelse på forholdet. Retten fandt ikke, at der var vundet hævd på den bestående tilstand og gav grundejeren medhold i, at træet var til gene i et sådant omfang, at grenene kunne forlanges beskåret. Han fik ikke medhold i sit krav om, at træet skulle fældes, selv om størsteparten af træets krone befandt sig over hans grund. Sagen viser, at grundprincippet om, at grene, der går ind over skel, kan for- 11

12 langes kappet, hvis de er til gene, men sagen illustrerer samtidig, at der er modifikationer, således at bevaringsværdige træer i det offentlige rum nyder en beskyttelse, selv om krone eller grene måtte overskride skellinien til grundejer langs vejen. Hvis fredningssagen var gået igennem før retssagen, ville resultatet formentlig være faldet ud til vejmyndighedens fordel. Det er min opfattelse, at træer, der er fredede, bevaringsværdige eller er plantet som en del af en byplan eller indgår i en lokalplan og som udgør et væsentligt element i bybilledet, nyder beskyttelse, således at hensynet til almenheden taler med større vægt end hensynet til den enkelte grundejer, der påføres gener. Der skal dog have været hjemmel for vejmyndighederne til at træffe bestemmelse om beplantning med træer i byplanvedtægt, lokalplan, byggelovgivning mv., se Ugeskrift for Retsvæsen 1945, side 996. Købere af ejendomme langs veje med enkeltstående træer eller alléer må være forberedt på gener fra træerne, således at man må finde sig i større gener fra sådanne træer end de gener, man ellers må tåle fra træer på nabogrunden. Det følger dog af hegnslovens 19, at grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt over hegnet, at det udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, kan kræves afkappet i skellinien. Hensynet til almenheden kan også gøre sig gældende i en tvist mellem to naboer, hvis træet udgør en karakteristisk del af bybilledet og i øvrigt er bevaringsværdigt. Tålegrænsen er ikke et fast objektivt kriterium, men beror på et konkret skøn, hvori der indgår flere momenter. Jo længere en situation har bestået, desto mere utilbøjelig vil domstolene være til at imødekomme begæring om beskæring eller fældning af træer, og man vil lægge vægt på, hvad en grundejer måtte være forberedt på, da han erhvervede sin ejendom, og på træernes betydning for bybilledet og for landskabet. For træer langs landevej, der traditionelt er stynede, må vejmyndighederne fortsætte hermed i overensstemmelse med gældende sædvane og faglig standard. 12

13 Sammenfatning Jeg har gennemgået den nyeste praksis og har ikke fundet afgørelser af tvister imellem vejmyndighederne og ejerne af en naboejendom om enkeltstående træer. Det forekommer mig indlysende, at vejmyndighederne må vedligeholde og beskære sine træer, således at de på intet tidspunkt er til væsentlig gene for færdsel eller medfører risiko for naboejendommene, og i øvrigt i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard. Hvis dette udgangspunkt er opfyldt, kan Vejmyndighedernes beplantninger, der ikke er omfattet af hegnsloven og ikke går ind over skel, kun kræves beskåret eller fældet, hvis tålegrænsen er overskredet, og dertil kræves, at beplantningen eller træerne medfører meget betydelige gener i form af skygge og nedfaldne blade eller skade på bygninger. For fredede eller bevaringsværdige træer rykkes tålegrænsen yderligere. Grene, der overskrider skellinien, kan naboer langs vejen forlange kappet i skellinien, hvis de beskadiger hegn eller er til gene for færdslen på nabogrunden. For trækroner og grene højere oppe er udgangspunktet, at disse kan forlanges beskåret eller evt. kappet, men særlige forhold gør sig gældende, hvis træet er fredet, bevaringsværdigt eller indgår som en del af en offentlig planlægning. Henvisninger Ved udarbejdelse af artiklen er anvendt: Bengt Berg: Hegnsloven med kommentarer, navnlig side 175 ff. Bengt Bergs hjemmeside nyere retspraksis om træer. Vejlovens 103 og 111 med kommentarer i Karnov. Vejlovene med kommentarer v/ E. A. Abitz, Juristforbundets Forlag BREVKASSE Advokat Jørgen Jørgensen besvarer spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller mail til og få svar her i bladet. 13

14 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål 1: Formanden for ejerforeningen Gammel Køge Landevej i Hvidovre har i en længere redegørelse bedt om at få belyst en sag om fældning og beskæring af hegn og træer langs og i skel mellem ejerforeningens ejendom og naboejendommen. Det oprindelige hegn mellem ejerforeningens ejendom og naboejendommen bestod af en mirabellehæk og en tjørnehæk. Denne beplantning var i tidens løb blevet til en række træer, som ejerforeningen fandt, var generende, idet blade og frugter fra træerne ville misfarve en ny flisebelægning på ejerforeningens gårdsplads. I hegnet til naboejendommen var der et hak, som blev benyttet af naboen til haveaffald, som blev smidt over hegnet. Færdslen til dette hak måtte ske over ejerforeningens grund. Ejerforeningen regnede med, at træerne stod på foreningens grund og lod dem fjerne ved professionel hjælp af et skovhuggerfirme, idet ejerforeningen antog, at en bagved værende beplantning gav naboen den fornødne beskyttelse for indkigsgener i henhold til hegnsloven. Ejerforeningen varslede ikke naboen om træfældningen og beskæringen. Efter at en landmåler havde fastlagt, hvor skellet forløb, viste det sig, at træerne delvis stod på ejerforeningens grund, delvis på naboens grund. Hegnsynet blev tilkaldt, men afviste at behandle sagen. Svar: I sagen er parterne uenige om faktum, idet begge parter hævder, at mirabellehegnet stod på deres grund, mens der synes at være enighed om, at hvidtjørnen stod på nabogrunden. Landinspektørens skelplan synes dog at vise, at mirabellerne stod i skel eller så tæt ved skel, at det ikke med sikkerhed kan siges, om der er tale om eget hegn eller fælleshegn. Hvis beplantningen er ensartet og fremstår som et hegn og har hegnsfunktion, dvs. at det ud over at være vokset sammen i kronerne også skal være tæt ved jorden, ligger det inden for Hegnsynets kompetence at tage stilling til hegnets udformning. Ejerforeningen kan kræve hegnet kappet til en højde af 2 meter i henhold til hegnslovens 18, stk. 3. Hvis der er tale om et eget hegn, er højden 2 meter + afstanden til skel. Skulle Hegnsynet mene, at kriterierne for at statuere, at der er tale om et hegn, ikke er 14

15 opfyldt eller kun delvis opfyldt, kan generende grene, der hænger ind over ejerforeningens grund, kræves kappet i henhold til hegnslovens 19, stk. 2 og 3. Da mirabellerne er beskåret i god tro, og da såvel fældningen som beskæringen af hvidtjørnen er sket med professionel bistand, vil der næppe være grundlag for et erstatningskrav mod ejer-foreningen ud over eventuelle udgifter ved opsætning af et nyt fælleshegn, hvilket ejerforeningen under alle omstændigheder bør tage initiativ til. Så kan man også undgå de trekantede hak, hvortil man, ifølge tegningen, næsten kun kan komme ved at betræde ejerforeningens grund. Det må betragtes som en fejl, at modparten ikke er blevet varslet om ejerforeningens fældning og beskæring, idet man har frataget ham muligheden for at foretage en mere skånsom beskæring end fældning og frataget ham en forhandling om, i hvilket omfang man kunne imødekomme ejerforeningen på tilfredsstillende måde og samtidig sikre, at nabogrunden fortsat ville være ugenert. I tilfælde af eventuel uenighed mellem parterne kunne en tvist afgøres af Hegnsynet. I det omfang tvisten måtte ligge uden for Hegnsynets kompetence, afgøres den af domstolene efter almindelige naboretlige regler. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 2: Hej Jørgen Jørgensen Tja, nu har jeg, nok som så mange andre, siddet og søgt på regler vedrørende hegn og hække og er så stødt på din brevkasse, og jeg kunne nu tænke mig at spørge dig om vores hæk. Hækken er blevet plantet ca. 1965, da huset blev opført, og dengang var der marker for enden af grunden - og vel derfor er hækken blevet plantet lige inden for skelpælene, altså på egen grund. Siden er der så blevet bygget et hus bagved vores, og nu har vi så en berberis-hæk på over 2 meter i højden, men nu til spørgsmålet. Må jeg fjerne hækken uden tilladelse fra naboen, og kan de have vundet hævd på hækken? Ps! Vil gerne være anonym. (Spørgerens identitet er redaktionen bekendt) Svar: Da hegnet er plantet på egen grund, er der som udgangspunkt tale om et eget hegn, som frit kan ombyttes, ændres eller sløjfes, jf. hegnslovens 13. Udgiften hertil skal betales af hegnets ejer, se hegnslovens 16, stk. 1. Såfremt der ikke er andet hegn ved ejendommene, skal naboen have en måneds varsel, således at han kan tage stilling til, om han evt. vil kræve et fælleshegn rejst i stedet for det tidligere eget hegn, og være med til at bestemme udformningen af dette, evt. ved et hegnsyn. 15

16 Efter en analogi af hegnslovens 10, stk. 8, kan Hegnsynet efter min opfattelse træffe bestemmelse om opsætning af et midlertidigt hegn, der yder læ og skærmer mod indkig, indtil et nyt hegn er vokset op, forudsat at det hegn, der ønskes kappet, er eneste hegn mellem ejendommene, og forudsat at en ny beplantning eller fælleshegn, plankeværk eller lignende ikke straks danner et forsvarligt hegn, der yder den nødvendige beskyttelse. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål 3: Vi har, med interesse, været inde på jeres hjemmeside og er lidt i tvivl om praktikken i en eventuel hegnsynssag. Kort fortalt handler det om, at vi bor i et 10 år gammelt parcelhuskvarter, højt beliggende i udkanten af byen og med flot udsigt over Storebælt og Fjord. Der er tale om en udstykning fra en landbrugsejendom, hvor den skrånende jord støder op til udstykningen, kun adskilt af en offentlig sti. Udstykningen blev lanceret som liebhaveri pga. udsigten. Den nye ejer af landbrugsejendommen ønsker nu at plante juletræer på et 2 ha stort areal op mod os. Juletræerne kan vi nok ikke gøre så meget ved, men der skal tillige plantes et læbælte bestående af 2 rækker elletræer med op til 4 m højde, hvilket fuldstændig vil fratage alle huse udsigten. Værdien af husene vil falde betragteligt. Vi blev i 2008 kontaktet af den nye ejer af landbrugsejendommen, der ønskede at sælge en kile af jorden til os for op mod 1 mio. kr. (så vi kunne beholde vores udsigt), og han har for nylig tilbudt, at vi, sammen med øvrige husejere, kunne købe de 2 ha for 4 mio. kr. (han har selv givet kr. pr. ha). Det er dog ikke muligt for os at købe, hverken en kile eller hele arealet, da der er tale om landbrugsjord. Vi opfatter sagen som ren chikane mod os, idet de nævnte beløb langt overstiger indtægtsmulighederne ved juletræsdyrkning. Det skal nævnes, at beplantningen ikke er påbegyndt endnu, men det er hvad ejeren af landbrugsejendommen har givet udtryk for på møder med grundejerforeningsrepræsentanter samt nogle private møder med nogle af vores naboer. Vi henvender os derfor m.h.p. en vurdering af, om der er grundlag for at føre en hegnsynssag. Med venlig hilsen Bente Elmsted og Morten Hansen Skælskør Svar: Det fremgår ikke af brevet, om udstykningen i sin tid skete fra den landbrugsejendom, der ligger mellem parcelhuskvarteret og fjorden/bæltet, og heller ikke om der evt. er lyst en udstykningsdeklaration på landbrugsejen- 16

17 dommen, men jeg går ud fra, at det ikke er tilfældet og at afstanden fra kystlinjen til juletræsbeplantningen overstiger 300 meter, idet der gælder særlige regler for beplantning tæt ved kysten. Læbeplantning kan i henhold til læhegnsloven anlægges som beplantning af træer eller buske med indtil 7 planterækker og en bredde af ikke over 10 meter og en højde på ikke over 10 meter i en afstand af 10 meter fra ejendomsskel. Såfremt læhegnet udgør eneste hegn mod naboejendommen, skal læhegnets ejer skriftligt underrette naboen om påtænkte foranstaltninger mindst en måned før de iværksættes. Tvister vedrørende læhegn ligger inden for Hegnsynets kompetence, for så vidt læhegnet i øvrigt lovligt kan opsættes. Om der kan kræves erstatning af sælger af byggegrundene er afhængigt af, hvilke tilsagn der er givet om udsigten. Tilsagn skal i så fald være meget præcise og ikke kun have karakter af anprisninger. I stedet for at købe jorden kunne jeg foreslå, at grundejerforeningen erhvervede en udsigtsservitut. Prisen for denne kunne evt. beregnes som differencen mellem den antagelige gennemsnitlige indtægt ved dyrkning af korn, majs eller frøafgrøder set i forhold til provenuet ved dyrkning af juletræer ganget med faktor 10. En servitut skal udformes præcist og med angivelse af grundejerforeningen som påtaleberettiget. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf , og FødevareErhverv, tlf Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12) Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på 17

18 Foreningens hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør 1000 andre hver måned. Du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. Webmaster: Torben Østerbæk, tlf Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 18

19 Velkommen til Hejse Kro Foreningen af Hegnsyn i Danmark byder alle hegnsynsmedlemmer, sekretærer og andre interesserede til regions- og kursusmøde: Lørdag den 31. oktober 2009 kl på Hotel Hejse Kro Skærbækvej Fredericia Tlf: Program: Kl Morgenbuffet. Kl Velkomst og præsentation. Kl Indlæg og debat v. advokat Jørgen Jørgensen. Kl Indlæg og debat v. rådgiver Svend G. Kofoed-Dam. Kl Frokost og kaffe. Kl Indlæg v. tidl. hegnsynsformand Hans Lauridsen. Spørgerunde, hvor deltagerne kan få svar og kommentarer fra foredragsholderne. Kl. ca Afslutning v. formand Jens Ernst Nielsen. Tilmelding: Klip/kopier blanketten vedr. tilmelding til regionsmødet på side 5 i dette nr. af Ret & Skel (eller send en mail via hjemmesiden ). Tilmeldingen sendes til forretningsfører Bent Jensen senest den 23. oktober 2009, samtidig med overførsel af deltagergebyret på kr. 1200,- pr. deltager. Betalingen dækker, foruden selve kurset, også fortæring af kaffe og frokost m.m. Der bliver på mødet lejlighed til at udveksle erfaringer med kolleger og høre spændende nyt - husk at medbringe Hegnsloven! Med venlig hilsen Bestyrelsen 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning B Velkommen til regionsmøde 20

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Hegnsloven & Hegnssyn.

Hegnsloven & Hegnssyn. Bolius fakta nr. 1120. Den 29 aug. 2007 Der gælder ret klare regler for opsætning og udformning af hegn, men som udgangspunkt skal du blive enig med din nabo. Kan det ikke lade sig gøre, kan kommunens

Læs mere

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 126 Juli 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft 1 of 7 Syddjurs Hegnsyn Hegnsynsmand Svend Erik Pedersen Skovgårdevej 32 Vrinners 8420 Knebel 09-03-2009 Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 99 SEPTEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Hejse Kro (markeret som 1) bliver et hegnsynsmæssigt centrum i oktober, først med et sekretærkursus og senere et regionsmøde. F O R E N I N G E N A

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Dato 18. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/11827-27 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Vejdirektoratet

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 110 JUNI 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningens formand gennem 9 år, Helge Sølgaard (th) takkede sammen med Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen. Preben Andersen takkede på bestyrelsens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 11/17240 PÅBUD OM STØTTEMUR I breve af 2. november og 16. december 2011 har advokaten på vegne af ejeren af E vej 16 klaget over Kommunens påbud

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider juni 2002 Ministerielle skrivelser m.m. Om hvilke ejendomme, der som tilgrænsende ejendomme skal pålægges bidrag til vedligeholdelse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 102 MAJ 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Nyborg Strand Årsmødet 2005 F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

Vejledning i forbindelse med terrænspring

Vejledning i forbindelse med terrænspring Vejledning i forbindelse med terrænspring Terrænforskelle og hegn Af Bent Jensen Mange af de stillede spørgsmål til foreningens rådgivning handler på den ene eller den anden måde om terrænforskelle mellem

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

Et udbytterigt årsmøde

Et udbytterigt årsmøde Et udbytterigt årsmøde 146 MAJ 2016 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det?

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? EKSEMPLER FRA HORSENS KOMMUNE NATURAFDELINGEN PARKER, SKOVE, GRØNNE OMRÅDER, VEJBEPLANTNING Eksempel 1 2013 Virksomhed

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 106 MAJ 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Forretningsfører og kasserer takkede af i Nyborg. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47 Dato 17. juni 2014 Dokument 13/18712 Side Status for S og beskæring af hæk I e-mail af 23. september og 2. oktober 2013 har I klaget over Kommunens påbud af 6. september 2013 om at beskære jeres hæk langs

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere