Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012"

Transkript

1 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken maj 2014, dok.nr: 32982/14 1

2 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013 blev der foretaget en større undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Undersøgelsen, som bygger på ca spørgeskemabesvarelser med ansatte fra hele folkekirken og efterfølgende en lang række kvalitative interviews med folkekirkeansatte, resulterede i en rapport indeholdende en række anbefalinger og fokusområder. I juni måned 2013 offentliggjorde den daværende kirkeminister resultatet af undersøgelsen, og i oktober måned samme år afholdtes en konference, hvor alle på folkekirkens område var inviteret til at deltage i drøftelsen af undersøgelsens resultater og de fremadrettede indsatsområder. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen og konferencen forestod styregruppen for undersøgelsen efterfølgende udarbejdelsen af denne handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen. Handlingsplanen er opdelt i de fire områder: ledelse, konflikter, balancen mellem arbejdsliv og privatliv og social kapital. De fire områder blev i undersøgelsesrapporten udpeget som områder hvorpå folkekirken har særlige udfordringer men også muligheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. I handlingsplanen er der inden for hvert af de fire fokusområde foreslået en række forskellige indsatser og angivet én eller flere ansvarlige for hver af indsatserne. Det er herefter op til de udpegede ansvarlige som blandt andre Arbejdsmiljørådet, Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø, Folkekirkens Samarbejdsudvalg mv. at forestå det videre arbejde med indsatserne. Udpegningen af en række ansvarlige fritager dog ikke andre på folkekirkens område fra at tage ansvar for trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser. Med arbejdsmiljørapporten, konferencen og denne handlingsplan håber styregruppen for undersøgelsen på, at der er givet inspiration til lokale initiativer, således at der både lokalt og centralt arbejdes på at få skabt et endnu bedre psykisk arbejdsmiljø i folkekirken. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 2

3 Fokusområde: Ledelse - hvordan tackler vi de problemstillinger, som de unikke ledelsesstrukturer i folkekirken medfører? Udfordringer: Manglende synlig og klar ledelse Utydelig ledelsesstruktur Manglende viden om kompetencer og ansvar Manglende kompetencer til at lede og blive ledet Manglende forventningsafstemning Organisationsstrukturen Uklare retningslinjer og regler Manglende viden om ledelsesansvar Forslag til initiativer: 1. Udarbejdelse af kodeks for god ledelse Undersøgelsen viser, at der blandt de ansatte i folkekirken er en udbredt oplevelse af manglende og uklar ledelse. Op til 10 % af de adspurgte kirkefunktionærer i undersøgelsen ved slet ikke hvem deres leder er. Der skal derfor skabes viden om og fokus på ledelse og lederroller i folkekirken. Løsning: Der foreslås udviklet en række statements om, hvad god ledelse i folkekirken kan bestå af. Hvad skal der til for at det enkelte menighedsråd udøver god ledelse over for de ansatte? Udsagnene skal være et værktøj og en ramme for en drøftelse af, hvad god ledelse er i det enkelte menighedsråd. Kodeks for god ledelse skal laves således, at det kan bruges som procesværktøj på folkekirkens meget forskellige arbejdspladser, hvor der givetvis også er meget forskellige holdninger til, hvad god ledelse er - lige fra ønsker om en meget synlig og nærværende ledelse til ønsker om stor frihed til at udføre jobbet som den enkelte ønsker det. Formål: Formålet er at udvikle et værktøj som både kan hjælpe med, at man i menighedsrådene og menighedsråd og ansatte imellem får afstemt forventningerne til hinanden i forhold til ledelsesopgaven. Præsternes placering/rolle skal også tænkes ind i kodekset, således at præsternes rolle også bliver en del af drøftelsen af god ledelse. Kodekset er altså ikke tænkt som en facitliste men som et redskab til udvikling gennem refleksion - og en anledning til at sætte god ledelse på den fælles dagsorden. Indhold: Organisationsdiagram og skabelon for samtale/forventningsafstemning om hvilken ledelse der skal være på den lokale arbejdsplads. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 3

4 Landsforeningens af Menighedsråd og Kirkeministeriet laver et udkast i samarbejde. 2. Personalepolitik Personalepolitikken på folkekirkenspersonale.dk opdateres i henhold til anbefalingerne fra arbejdsmiljøundersøgelsen og fra konferencen. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg til at forestå dette arbejde. Indhold: antimobbepolitik, hvoraf det fremgår, at mobning er et absolut nultoleranceområde afsnit om vold, trusler og chikane politik for kommunikation og samarbejde, hvor kommunikationspyramiden og model med handlingsdomæner evt. indgår arbejdsmiljøpolitik/trivselspolitik herunder også noget om modeller for APV og trivselsundersøgelser (spilleregler i forbindelse med trivselsrunder som anbefales i rapporten) politik vedr. håndtering af følelsesmæssige belastninger model som redskab til drøftelse af værdier på arbejdspladsen - de 7 gode tegn for hvordan man gerne vil kendes som arbejdsplads. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø tager stilling til, hvordan en lignende opdatering i fht. personalepolitik for præster kan ske. Folkekirkens Samarbejdsudvalg Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 3. Information om lederuddannelse for menighedsrådsmedlemmer Baggrund: Til trods for et pænt udbud af lederuddannelser fra Landsforeningen af Menighedsråd, opleves der en generel mangel på ledelseskompetence blandt menighedsrådsmedlemmerne. Det indikerer, at der muligvis er en udfordring omkring manglende information om uddannelserne. Der skal derfor arbejdes med en forbedring af informationsniveauet - herunder så det kommer til at stå mere klart, hvorfor det er en god ide at tage imod tilbuddet om uddannelse. Løsning: I første omgang er Landsforeningen af Menighedsråd ansvarlig for at informere om lederuddannelse, men de menighedsråd, som ikke søger oplysning og vejledning her, skal tilgås på anden vis - f.eks. via provstiudvalgsmøderne. Der skal i den forbindelse udarbejdes information, som kan præsenteres på provstiudvalgsmøderne. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 4

5 Landsforeningen af Menighedsråd 4. Fokus på værdibaseret ledelse og målrettet MUS Der bør fokuseres og arbejdes mere målrettet med MUS. Dialogværktøj og MUS-koncept bør markedsføres noget mere. Eventuelt nyt MUS-koncept overvejes. Kompetenceudviklingssekretariatet tager kontakt til Landsforeningen af Menighedsråd mhp. evt. projekt omkring MUS for kirkefunktionærer. Model med de 7 gode tegn for hvordan man gerne vil kendes som arbejdsplads kan passende tænkes ind i dette. Landsforeningen af Menighedsråd 5. Folder om hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet Der bør udarbejdes kort informationsmateriale, om hvordan ansvaret for arbejdsmiljøet er bygget op. Det skal tydeliggøres hvilke pligter og ansvar henholdsvis arbejdsgiver, ledere og ansatte har i forhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøopgaverne som f.eks. etablering af arbejdsmiljøorganisation, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdspladsvurdering, ulykkesforebyggelse mv. skal også gerne listes op, og der skal henvises til arbejdsmiljøhåndbogen (under udarbejdelse) på Kirketrivsel.dk, hvor vejledninger og værktøjer findes. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 5

6 Fokusområde: Konflikter - hvordan kan vi skabe de rammer, der gør det muligt at håndtere konflikter bedre og tidligere? Udfordringer: Mobning Manglende dialog- og mødekultur Manglende tydelighed i ansvar og ledelse ved konflikter Selve organisationsstrukturen Manglende helhedsforståelse Manglende konfliktløsningsværktøjer Konfliktskyhed og personliggørelse af uoverensstemmelser Manglende viden om faglige og overenskomstmæssige forhold Forslag til initiativer: 6. Forsøg med fælles arbejdsmiljøorganisation Baggrund: Mange arbejdspladser i folkekirken er ikke bevidste om, hvilke arbejdsmiljøopgaver de er ansvarlige for, og de får dem derfor heller ikke udført. Mange sogne har ikke oprettet en arbejdsmiljøorganisation, For de flestes vedkommende er dette begrundet i, at de har under 10 ansatte, og derfor ikke har pligt til det. Arbejdsmiljøreglerne indeholder mulighed for at organisere sig på anden vis end med den i reglerne beskrevne standard-arbejdsmiljøorganisation. Anvendelsen af en anden model er dog vanskelig at gennemføre i folkekirken, da det ikke er entydigt, hvem der eventuelt skal indgå aftalerne. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er af den opfattelse, at det kan styrke arbejdsmiljøarbejdet, hvis disse arbejdspladser bliver dækket af en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljørådet ønsker derfor at lave forsøg med oprettelse af arbejdsmiljøgrupper, der dækker flere sogne. Som reglerne er bygget op, er det dog vanskeligt at gøre dette. Folkekirken hører i Arbejdstilsynssammenhæng til i branchen af religiøse institutioner og begravelsesvæsen, og her ses det af smiley-ordningen, at branchen er den 6. værste i Danmark 1. Arbejdstilsynets oversigt over reaktioner viser, at det især halter med egenindsatsen såsom udarbejdelse af APV og udfordringer i relation til såvel det ergonomiske arbejdsmiljø som det psykiske arbejdsmiljø og ulykkesrisici. Alt i alt er der en lang række arbejdsmiljøudfordringer, som ikke bliver håndteret godt nok som arbejdsmiljøarbejdet fungerer i dag. Derfor bør der tænkes nyt for at sikre, at disse opgaver bliver løst. 1 Her er Danmarksmestrene i elendigt arbejdsmiljø, Ugebrevet A4 7/ maj 2014, dok.nr: 32982/14 6

7 Løsning: Via pilotforsøg afdækkes modeller for en anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet. F.eks. ved at flere menighedsråd/arbejdsgivere indgår i en fælles organisation og deler arbejdsmiljøgrupper. Formål: Formålet med forsøgene er at forbedre og systematisere arbejdsmiljøarbejdet i primært små sogne med under 10 ansatte ved at oprette en fælles arbejdsmiljøorganisation, der dækker flere sogne. Et af projektets mål er, at der gennem systematiseringen af arbejdsmiljøarbejdet skal kunne ses en konkret forbedring af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i de deltagende sogne. Udover at forsøget gerne skal forbedre både det materielle arbejdsmiljø (det fysiske og psykiske arbejdsmiljø) og egenindsatsen (de lovbundne opgaver så som APV osv.), skal forsøgene også sikre, at de menighedsråd der tilslutter sig AMO-modellen får viden om og struktur på arbejdsmiljøarbejdet. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 7. Nærmere undersøgelse af mobning i folkekirken I første omgang foretages yderligere analyser af tallene vedr. mobning fra arbejdsmiljøundersøgelsen. Det skal kortlægges: - hvem der har problemerne - i hvilke sammenhænge problemerne opstår. Herefter tages der stilling til evt. yderligere initiativer I første omgang sekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 8. Mere forståelse for helheden og andre faggruppers opgaver Mere forståelse for helheden og for andre faggruppers opgaver fremmes bl.a. gennem: a) Introkurser for nyansatte som gøres obligatorisk for alle nyansatte i 2014 b) Udbuddet af Landsforeningens kurser for menighedsrådsmedlemmer Desuden bør der generelt være mere fokus på information om allerede eksisterende værktøjer fra bl.a. kirkeuddannelse.dk til at fremme dialogen og forståelsen for andre faggruppers opgaver. Kirkeministeriet Landsforeningen af Menighedsråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 7

8 9. Projekt: Arbejdsmiljørådgivning Baggrund: Baggrunden for projektet vedr. arbejdsmiljørådgivning er, at der i dag ikke findes et tilstrækkeligt godt tilbud til kirker, der ikke er i stand til at håndtere de psykiske arbejdsmiljøproblemer, der ofte udspiller sig i årevis blandt andet på grund af negativ/manglende samarbejdskultur. Menighedsrådenes sædvanlige rådgivere forsøger i dag at rådgive bedst muligt, men ressourcerne er ikke tilstrækkelige, idet der ofte er brug for en intensiv og tværfaglig indsats. Nogle menighedsråd søger hjælp hos private konsulenthuse, som kun i begrænset omfang kender til folkekirkens særlige forhold og ikke har den særlige ekspertise, der skal til for at skabe varige forandringer. Samtidigt er disse konsulenthuse ofte dyre. Det foreslås derfor, at der arbejdes for at oprette en form for rådgivningsenhed inden for arbejdsmiljø med særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Løsning: Den foreslåede rådgivning skal være tværfaglig men med primære kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Rådgivningen skal kunne tilbyde en bred vifte af ydelser inden for rådgivning om trivsel og psykisk arbejdsmiljø og være godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for området. Det er vigtigt, at der også ydes rådgivning om forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø og udvikling af trivsel. Det er også vigtigt at rådgivningen fungerer som en uafhængig instans. Formål: Det er tanken med arbejdsmiljørådgivningen i folkekirken, at kirker på rimelige vilkår skal kunne få professionel bistand til løsning af problemer og udfordringer indenfor det psykiske arbejdsmiljøområde og forebyggelse generelt. Forankringen skal overvejes, så det kommer til at fungere som en uafhængig instans. (inspiration kan hentes fra søfartens BST) Forskellige muligheder for økonomi og organisering: 1. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og udbydes på helt kommercielle vilkår. 2. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Noget af driften af rådgivningen finansiers via puljer/fonde. Resten betales af brugeren (søfartens BST fik statslig støtte i en årrække i starten men fungerer i dag uden støtte. Det kunne være en model). 3. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Noget af driften finansieres via medlemsskab/abonnement - resten betales af brugeren. 4. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (måske andre) indgår aftaler med en række strategiske samarbejdspartnere, som bliver sat på opgaverne. Rådgivningen udbydes på kommercielle vilkår. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 8

9 Det foreslås at det videre arbejde med at udvikle modellen for arbejdsmiljørådgivning med hensyn til, organisering, indhold og finansiering placeres under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 10. Vejledning/drejebog til det gode møde Der udarbejdes en vejledning/drejebog til det gode møde bl.a. indeholdende: - Redskab til afstemning af forventninger til hinanden - forslag til mere samtalestruktur og fællesskab (med inspiration fra kommunikationspyramiden i arbejdsmiljørapporten)- også når det handler om fejring af succeser - forslag om mere regelmæssig og professionaliseret mødekultur mellem menighedsrådets kontaktperson/den daglige leder og medarbejdere - forslag om årlig drøftelse i menighedsrådet af personalepolitikken - forslag om ugentlige møder/mødestruktur med alle medarbejdere Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 11. Konfliktløsningsværktøjer Baggrund: Arbejdsmiljøundersøgelsen viser, at der er en del udfordringer med konflikter rundt omkring på de lokale folkekirkelige arbejdspladser. Hver tredje af alle de ca , som har svaret på undersøgelsen, har valgt at uddybe i kommentarfeltet vedr. konflikter. Det tyder på, at det er noget som fylder meget hos de ansatte. Da konflikter er en stor belastning for de ansattes trivsel og sågar kan være grobund for mobning, skal der findes/udarbejdes værktøjer til at håndtere disse konflikter bedre end i dag,. Løsning: Der skal laves en markedsundersøgelse af, hvad der i dag findes af tilgængelige konflikthåndteringsværktøjer. Der skal ligeledes ses på, hvordan de kan tilpasses en folkekirkelig arbejdsplads. Formål: Formålet er at få tilpasset/udviklet værktøjer til folkekirken til håndtering af konflikter, således at de ikke eskalerer og ødelægger samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø (inspiration - BAR kontors konflikthåndteringsværktøj) Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 9

10 12. Synliggørelse og information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser Der findes allerede i dag information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser på kirketrivsel.dk. Denne information vil blive udbygget i forbindelse med relanceringen af den nye hjemmeside. Lokalt skal arbejdsmiljøorganisationerne samtidig opfordres til at gøre mere opmærksomme på sig selv samt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og på arbejdspladsvurderingen og de overordnede resultater heraf. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøorganisationerne (både præsters og kirkefunktionærers) 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 10

11 Fokusområde: Balancen mellem arbejdsliv og privatliv - hvordan håndterer vi det grænseløse arbejde (endnu) bedre? Udfordringer: Tjenesteboligen/manglende grænser ml. arbejde og privatliv Det grænseløse arbejde Skæve arbejdstider Flydende arbejdstider Følelsesmæssige belastninger Professionelle vs. frivillige Forslag til initiativer: 13. Arbejde med at se på de overordnede forhold vedr. tjenesteboliger Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen er i gang med et arbejde vedr. forholdene omkring præsters tjenestebolig herunder særligt de arbejdsmiljømæssige udfordringer der kan være, når man bor i tjenestebolig og gode råd i den forbindelse. Når dette arbejde er færdiggjort, overtager arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø det videre arbejde med at se på præsters tjenesteboliger og de trivselsmæssige udfordringer i den anledning. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 14. Rammesætning og håndtering af oplevelsen af det grænseløse arbejde For præsters vedkommende har COWI allerede lavet noget forarbejde herom, som der kan arbejdes videre med. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø For kirkefunktionærer kan der også være problemer med manglende rammesætning i forhold til, hvornår man er på arbejde, og hvornår man ikke er det. Dette er oftest mest udtalt, hvis man bor i sognet. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 11

12 Menighedsrådene er ansvarlige for lokalt at tage en drøftelse med de ansatte om rammesætning og arbejdstid. 15. Arbejdstidsplanlægning Der bør ske en udbredelse af EDUCTORs redskab til personlig arbejdstidsplanlægning for præster. Kurset, som afvikles af konsulent Eva B. Simonsen, anvendes i dag primært i Århus Stift. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø For kirkefunktionærer findes der ikke umiddelbart noget tilsvarende. Det bør overvejes om dette er nødvendigt. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 16. Håndtering af følelsesmæssige belastninger Der bør ske en udbredelse af viden om og anvendelse af redskaber til at håndtere følelsesmæssige belastninger, som f.eks: - kollegial samtale/sparring om svære situationer - debriefing - supervision - ERFA-grupper - formalisering af indbyrdes hjælp indlagt i teams - uddannelse Redskaberne kan i første omgang præsenteres og anbefales i personalepolitikken, hvor der f.eks. også bør fremgå en anbefaling om, at man samles efter de kirkelige handlinger - herunder særligt efter en svær begravelse. Der findes allerede en række kurser, der kan hjælpe med at klæde de ansatte på til at håndtere følelsesmæssige belastninger - som f.eks. Samarbejde, kommunikation og faglig etik, Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald, Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt og den professionelle betjening af kirkens brugere. Disse kurser er obligatoriske for nogle faggrupper men frivillige for andre som f.eks. gravermedhjælpere og gartnere- og gartneriarbejdere. Da undersøgelsen viser, at disse faggrupper også udsættes for følelsesmæssige belastninger, bør det generelt anbefales, at de også deltager i kurserne. Det bør ligeledes anbefales, at alle biskopper hver især fastlægger en strategi for stiftets håndtering af følelsesmæssige belastninger for præster. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 12

13 Det kan i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd overvejes om - og i givet hvordan en lignende overordnet strategi for håndtering af følelsesmæssige belastninger for kirkefunktionærer kan udvikles. Det kan overvejes, at lave et mindre projekt, hvor man samler erfaringer fra sogne og andre brancher med henblik på udbredelse af de rette redskaber i folkekirken. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 13

14 Fokusområde: Social kapital - hvordan kan vi blive endnu bedre til at løse kerneopgaven i fællesskab? Udfordringer: Mere kalenderkoordinering end egentligt samarbejde Solistkulturen Manglende drøftelse af kerneopgave og værdier Manglende professionalitet Manglende rum for dialog og samtale 'Fejlfinderkultur', Kultur med fokus på de dårlige historier Forslag til initiativer: 17. Opmærksomhed om de værktøjer som allerede findes til at skabe dialog og samarbejde Der bør skabes opmærksomhed om mange af de værktøjer, der allerede findes til at skabe bedre dialog og samarbejde Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 18. Artikel om social kapital Der udarbejdes en artikel til Landsforeningens Blad og evt. til de faglige organisationers blade, hvor begrebet social kapital og resultaterne fra arbejdsmiljøundersøgelsen præsenteres. Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 19. Projekt Social kapital Baggrund: Social kapital er udtryk for relationen mellem medarbejderne på en arbejdsplads og for medarbejdernes evne til i fællesskab at løse arbejdspladsens kerneopgave. Social kapital måles i dimensionerne tillid, samarbejde og retfærdighed. En høj social kapital styrker arbejdet med kerneopgaven samt det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 14

15 Undersøgelsen har vist at folkekirken har en høj social kapital, og at det især er på parametrene tillid og samarbejde, at folkekirken ligger højt. Den høje sociale kapital er umiddelbart ikke overraskende, da folkekirken bygger på et stærkt værdifællesskab, hvor mange af de ansatte netop ser kirkens værdier som vigtige for at arbejde der. Folkekirkens høje sociale kapital er med til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø til trods for de udfordringer, som kirken ellers har med bl.a. en uklar ledelsesstruktur. Således kan den høje sociale kapital anvendes som redskab til at lappe de huller, som bl.a. den tostrengede ledelsesstruktur skaber. Hvis den høje sociale kapital skal kompensere for de udfordringer, der er på andre områder, fordrer det imidlertid en mere bevidst anvendelse af den sociale kapital, hvor det bl.a. sikres, at fællesskabsfølelsen reelt bygger på fælles værdier, om hvordan man vil være som arbejdsplads, og at der er fælles opfattelser af arbejdsopgaverne. Undersøgelsen viser, at der netop ofte er forskellige opfattelser om kerneopgaven fra sogn til sogn, såvel som indbyrdes mellem faggrupperne. Ligeledes fordrer det, at samarbejde reelt eksisterer og ikke blot angives som værende godt, fordi der ikke ønskes eller opleves et behov for samarbejde, der overstiger koordinering. Og endelig fordrer det også, at tilliden ikke blot bygger på en kultur, hvor hver passer sit i blind tiltro til, at de øvrige klarer deres. Samtidig er det i arbejdet med social kapital i folkekirken værd at rette opmærksomheden mod de faldgruber der kan være ved at have en høj social kapital. For eksempel det forhold at en høj social kapital kan udgøre en barriere for forandringer og de problemer der kan følge, hvis en høj social kapital ikke er bygget op omkring en fælles forståelse af kerneopgaven. Der bør derfor iværksættes et projekt med henblik på at afprøve og formidle forskellige metoder til at udvikle og arbejde med den sociale kapital i folkekirken. Det anses i den forbindelse som hensigtsmæssigt, at der ydes en særlig indsats for at definere, hvad der ude i sognene er samlende værdier for kirken som arbejdsplads. Der er ikke kendskab til, at man ret mange steder har arbejdet målrettet med social kapital i folkekirken, men det vurderes at et målrettet arbejde med social kapital kan have store gevinster for det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Formål: Der mangler viden om social kapital i folkekirken og om, hvordan man gennem et målrettet arbejde med den sociale kapital kan være med til at skabe endnu bedre trivsel. Derfor bør der igangsættes et større projekt, hvor der arbejdes med afprøvning og tilpasning af metoder til udvikling af social kapital så de kan bruges inden for folkekirken. Tyngden i projektet ligger på den efterfølgende formidling og udbredelsen af best practice -eksempler til de folkekirkelige arbejdspladser. Det forslåede projekt har følgende formål: at afprøve og målrette forskellige metoder til arbejdet med social kapital til i folkekirken, at tilpasse metoderne så de kan bruges af de folkekirkelige arbejdspladser uden behov for eksterne konsulenter, at formidle metoderne og resultaterne til andre arbejdspladser inden for folkekirken 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 15

16 Organisering: Projektet organiseres efter samme principper som ved nedsættelse af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen. Projektet drives af et fælles sekretariat (f.eks. projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen). Det faglige indhold såsom valg af metoder samt tilpasning af disse, interventioner samt beskrivelse af best practice-eksempler skal udføres af eksterne konsulenter. Økonomi: Omprioriteringpuljen søges om midler. Desuden undersøges muligheden for finansiering fra forskellige arbejdsmiljørelaterede fonde og evt. forskningsprojekter. Tidsperspektiv/faser: Projektet forventes at skulle forløbe over en periode på 2-3 år 1. fase udvælgelse af eksterne konsulenter, der skal stå for valg af metoder, tilpasning af disse til folkekirken samt forberedelse af interventioner. Udvælgelse af et antal sogne eller provstier til at arbejde målrettet med social kapital 2. fase Pilotforløb/interventioner i de udvalgte sogne/provstier, justering og evaluering 3. fase Udarbejdelse af værktøjer og best practice-eksempler 4. fase Forløb med at klæde ressourcepersoner/ambassadører på til at hjælpe/rådgive andre sogne i arbejdet med at udvikle den sociale kapital. 5. fase Forløb med udrulning af værktøjer og best practice-eksempler gennem lokale workshops og temaaftener i provstierne Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 16

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning + AMR / TR. Præsteforeningen 5. oktober 2016: Konference for SB-formænd og præster i AMU

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning + AMR / TR. Præsteforeningen 5. oktober 2016: Konference for SB-formænd og præster i AMU Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning + AMR / TR Præsteforeningen 5. oktober 2016: Konference for SB-formænd og præster i AMU Hans Hjerrild & Jens Christian Bach Iversen Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Kirkekonferencen 2017

Kirkekonferencen 2017 Kirkekonferencen 2017 Arbejdsmiljø: aktuelle udfordringer og løsninger 9. september 2017 Hans Hjerrild, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Dagsorden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd hvem er vi Den korte status på

Læs mere

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Dagsorden Indledning om ledelse Definition af Folkekirkens 2-strengede system Workshop Pointer om ledelse til anvendelse i praksis Folkekirkens

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 03/09 2014 September 2014 Mødedato: 3. september 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Kampmannsgade 4, 1790 København V., Det Grønne Mødelokale K-2-26 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

At arbejde med mobning på arbejdspladsen som autoriserede konsulenter

At arbejde med mobning på arbejdspladsen som autoriserede konsulenter At arbejde med mobning på arbejdspladsen som autoriserede konsulenter AM 2015, november 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk TANKER OM MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN Spørgeskemaer overrapporterer mobning

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 10/9 2015 September 2015 Mødedato: 10. september 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere