Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012"

Transkript

1 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken maj 2014, dok.nr: 32982/14 1

2 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013 blev der foretaget en større undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Undersøgelsen, som bygger på ca spørgeskemabesvarelser med ansatte fra hele folkekirken og efterfølgende en lang række kvalitative interviews med folkekirkeansatte, resulterede i en rapport indeholdende en række anbefalinger og fokusområder. I juni måned 2013 offentliggjorde den daværende kirkeminister resultatet af undersøgelsen, og i oktober måned samme år afholdtes en konference, hvor alle på folkekirkens område var inviteret til at deltage i drøftelsen af undersøgelsens resultater og de fremadrettede indsatsområder. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen og konferencen forestod styregruppen for undersøgelsen efterfølgende udarbejdelsen af denne handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen. Handlingsplanen er opdelt i de fire områder: ledelse, konflikter, balancen mellem arbejdsliv og privatliv og social kapital. De fire områder blev i undersøgelsesrapporten udpeget som områder hvorpå folkekirken har særlige udfordringer men også muligheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. I handlingsplanen er der inden for hvert af de fire fokusområde foreslået en række forskellige indsatser og angivet én eller flere ansvarlige for hver af indsatserne. Det er herefter op til de udpegede ansvarlige som blandt andre Arbejdsmiljørådet, Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø, Folkekirkens Samarbejdsudvalg mv. at forestå det videre arbejde med indsatserne. Udpegningen af en række ansvarlige fritager dog ikke andre på folkekirkens område fra at tage ansvar for trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser. Med arbejdsmiljørapporten, konferencen og denne handlingsplan håber styregruppen for undersøgelsen på, at der er givet inspiration til lokale initiativer, således at der både lokalt og centralt arbejdes på at få skabt et endnu bedre psykisk arbejdsmiljø i folkekirken. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 2

3 Fokusområde: Ledelse - hvordan tackler vi de problemstillinger, som de unikke ledelsesstrukturer i folkekirken medfører? Udfordringer: Manglende synlig og klar ledelse Utydelig ledelsesstruktur Manglende viden om kompetencer og ansvar Manglende kompetencer til at lede og blive ledet Manglende forventningsafstemning Organisationsstrukturen Uklare retningslinjer og regler Manglende viden om ledelsesansvar Forslag til initiativer: 1. Udarbejdelse af kodeks for god ledelse Undersøgelsen viser, at der blandt de ansatte i folkekirken er en udbredt oplevelse af manglende og uklar ledelse. Op til 10 % af de adspurgte kirkefunktionærer i undersøgelsen ved slet ikke hvem deres leder er. Der skal derfor skabes viden om og fokus på ledelse og lederroller i folkekirken. Løsning: Der foreslås udviklet en række statements om, hvad god ledelse i folkekirken kan bestå af. Hvad skal der til for at det enkelte menighedsråd udøver god ledelse over for de ansatte? Udsagnene skal være et værktøj og en ramme for en drøftelse af, hvad god ledelse er i det enkelte menighedsråd. Kodeks for god ledelse skal laves således, at det kan bruges som procesværktøj på folkekirkens meget forskellige arbejdspladser, hvor der givetvis også er meget forskellige holdninger til, hvad god ledelse er - lige fra ønsker om en meget synlig og nærværende ledelse til ønsker om stor frihed til at udføre jobbet som den enkelte ønsker det. Formål: Formålet er at udvikle et værktøj som både kan hjælpe med, at man i menighedsrådene og menighedsråd og ansatte imellem får afstemt forventningerne til hinanden i forhold til ledelsesopgaven. Præsternes placering/rolle skal også tænkes ind i kodekset, således at præsternes rolle også bliver en del af drøftelsen af god ledelse. Kodekset er altså ikke tænkt som en facitliste men som et redskab til udvikling gennem refleksion - og en anledning til at sætte god ledelse på den fælles dagsorden. Indhold: Organisationsdiagram og skabelon for samtale/forventningsafstemning om hvilken ledelse der skal være på den lokale arbejdsplads. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 3

4 Landsforeningens af Menighedsråd og Kirkeministeriet laver et udkast i samarbejde. 2. Personalepolitik Personalepolitikken på folkekirkenspersonale.dk opdateres i henhold til anbefalingerne fra arbejdsmiljøundersøgelsen og fra konferencen. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg til at forestå dette arbejde. Indhold: antimobbepolitik, hvoraf det fremgår, at mobning er et absolut nultoleranceområde afsnit om vold, trusler og chikane politik for kommunikation og samarbejde, hvor kommunikationspyramiden og model med handlingsdomæner evt. indgår arbejdsmiljøpolitik/trivselspolitik herunder også noget om modeller for APV og trivselsundersøgelser (spilleregler i forbindelse med trivselsrunder som anbefales i rapporten) politik vedr. håndtering af følelsesmæssige belastninger model som redskab til drøftelse af værdier på arbejdspladsen - de 7 gode tegn for hvordan man gerne vil kendes som arbejdsplads. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø tager stilling til, hvordan en lignende opdatering i fht. personalepolitik for præster kan ske. Folkekirkens Samarbejdsudvalg Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 3. Information om lederuddannelse for menighedsrådsmedlemmer Baggrund: Til trods for et pænt udbud af lederuddannelser fra Landsforeningen af Menighedsråd, opleves der en generel mangel på ledelseskompetence blandt menighedsrådsmedlemmerne. Det indikerer, at der muligvis er en udfordring omkring manglende information om uddannelserne. Der skal derfor arbejdes med en forbedring af informationsniveauet - herunder så det kommer til at stå mere klart, hvorfor det er en god ide at tage imod tilbuddet om uddannelse. Løsning: I første omgang er Landsforeningen af Menighedsråd ansvarlig for at informere om lederuddannelse, men de menighedsråd, som ikke søger oplysning og vejledning her, skal tilgås på anden vis - f.eks. via provstiudvalgsmøderne. Der skal i den forbindelse udarbejdes information, som kan præsenteres på provstiudvalgsmøderne. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 4

5 Landsforeningen af Menighedsråd 4. Fokus på værdibaseret ledelse og målrettet MUS Der bør fokuseres og arbejdes mere målrettet med MUS. Dialogværktøj og MUS-koncept bør markedsføres noget mere. Eventuelt nyt MUS-koncept overvejes. Kompetenceudviklingssekretariatet tager kontakt til Landsforeningen af Menighedsråd mhp. evt. projekt omkring MUS for kirkefunktionærer. Model med de 7 gode tegn for hvordan man gerne vil kendes som arbejdsplads kan passende tænkes ind i dette. Landsforeningen af Menighedsråd 5. Folder om hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet Der bør udarbejdes kort informationsmateriale, om hvordan ansvaret for arbejdsmiljøet er bygget op. Det skal tydeliggøres hvilke pligter og ansvar henholdsvis arbejdsgiver, ledere og ansatte har i forhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøopgaverne som f.eks. etablering af arbejdsmiljøorganisation, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdspladsvurdering, ulykkesforebyggelse mv. skal også gerne listes op, og der skal henvises til arbejdsmiljøhåndbogen (under udarbejdelse) på Kirketrivsel.dk, hvor vejledninger og værktøjer findes. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 5

6 Fokusområde: Konflikter - hvordan kan vi skabe de rammer, der gør det muligt at håndtere konflikter bedre og tidligere? Udfordringer: Mobning Manglende dialog- og mødekultur Manglende tydelighed i ansvar og ledelse ved konflikter Selve organisationsstrukturen Manglende helhedsforståelse Manglende konfliktløsningsværktøjer Konfliktskyhed og personliggørelse af uoverensstemmelser Manglende viden om faglige og overenskomstmæssige forhold Forslag til initiativer: 6. Forsøg med fælles arbejdsmiljøorganisation Baggrund: Mange arbejdspladser i folkekirken er ikke bevidste om, hvilke arbejdsmiljøopgaver de er ansvarlige for, og de får dem derfor heller ikke udført. Mange sogne har ikke oprettet en arbejdsmiljøorganisation, For de flestes vedkommende er dette begrundet i, at de har under 10 ansatte, og derfor ikke har pligt til det. Arbejdsmiljøreglerne indeholder mulighed for at organisere sig på anden vis end med den i reglerne beskrevne standard-arbejdsmiljøorganisation. Anvendelsen af en anden model er dog vanskelig at gennemføre i folkekirken, da det ikke er entydigt, hvem der eventuelt skal indgå aftalerne. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er af den opfattelse, at det kan styrke arbejdsmiljøarbejdet, hvis disse arbejdspladser bliver dækket af en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljørådet ønsker derfor at lave forsøg med oprettelse af arbejdsmiljøgrupper, der dækker flere sogne. Som reglerne er bygget op, er det dog vanskeligt at gøre dette. Folkekirken hører i Arbejdstilsynssammenhæng til i branchen af religiøse institutioner og begravelsesvæsen, og her ses det af smiley-ordningen, at branchen er den 6. værste i Danmark 1. Arbejdstilsynets oversigt over reaktioner viser, at det især halter med egenindsatsen såsom udarbejdelse af APV og udfordringer i relation til såvel det ergonomiske arbejdsmiljø som det psykiske arbejdsmiljø og ulykkesrisici. Alt i alt er der en lang række arbejdsmiljøudfordringer, som ikke bliver håndteret godt nok som arbejdsmiljøarbejdet fungerer i dag. Derfor bør der tænkes nyt for at sikre, at disse opgaver bliver løst. 1 Her er Danmarksmestrene i elendigt arbejdsmiljø, Ugebrevet A4 7/ maj 2014, dok.nr: 32982/14 6

7 Løsning: Via pilotforsøg afdækkes modeller for en anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet. F.eks. ved at flere menighedsråd/arbejdsgivere indgår i en fælles organisation og deler arbejdsmiljøgrupper. Formål: Formålet med forsøgene er at forbedre og systematisere arbejdsmiljøarbejdet i primært små sogne med under 10 ansatte ved at oprette en fælles arbejdsmiljøorganisation, der dækker flere sogne. Et af projektets mål er, at der gennem systematiseringen af arbejdsmiljøarbejdet skal kunne ses en konkret forbedring af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i de deltagende sogne. Udover at forsøget gerne skal forbedre både det materielle arbejdsmiljø (det fysiske og psykiske arbejdsmiljø) og egenindsatsen (de lovbundne opgaver så som APV osv.), skal forsøgene også sikre, at de menighedsråd der tilslutter sig AMO-modellen får viden om og struktur på arbejdsmiljøarbejdet. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 7. Nærmere undersøgelse af mobning i folkekirken I første omgang foretages yderligere analyser af tallene vedr. mobning fra arbejdsmiljøundersøgelsen. Det skal kortlægges: - hvem der har problemerne - i hvilke sammenhænge problemerne opstår. Herefter tages der stilling til evt. yderligere initiativer I første omgang sekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 8. Mere forståelse for helheden og andre faggruppers opgaver Mere forståelse for helheden og for andre faggruppers opgaver fremmes bl.a. gennem: a) Introkurser for nyansatte som gøres obligatorisk for alle nyansatte i 2014 b) Udbuddet af Landsforeningens kurser for menighedsrådsmedlemmer Desuden bør der generelt være mere fokus på information om allerede eksisterende værktøjer fra bl.a. kirkeuddannelse.dk til at fremme dialogen og forståelsen for andre faggruppers opgaver. Kirkeministeriet Landsforeningen af Menighedsråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 7

8 9. Projekt: Arbejdsmiljørådgivning Baggrund: Baggrunden for projektet vedr. arbejdsmiljørådgivning er, at der i dag ikke findes et tilstrækkeligt godt tilbud til kirker, der ikke er i stand til at håndtere de psykiske arbejdsmiljøproblemer, der ofte udspiller sig i årevis blandt andet på grund af negativ/manglende samarbejdskultur. Menighedsrådenes sædvanlige rådgivere forsøger i dag at rådgive bedst muligt, men ressourcerne er ikke tilstrækkelige, idet der ofte er brug for en intensiv og tværfaglig indsats. Nogle menighedsråd søger hjælp hos private konsulenthuse, som kun i begrænset omfang kender til folkekirkens særlige forhold og ikke har den særlige ekspertise, der skal til for at skabe varige forandringer. Samtidigt er disse konsulenthuse ofte dyre. Det foreslås derfor, at der arbejdes for at oprette en form for rådgivningsenhed inden for arbejdsmiljø med særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Løsning: Den foreslåede rådgivning skal være tværfaglig men med primære kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Rådgivningen skal kunne tilbyde en bred vifte af ydelser inden for rådgivning om trivsel og psykisk arbejdsmiljø og være godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for området. Det er vigtigt, at der også ydes rådgivning om forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø og udvikling af trivsel. Det er også vigtigt at rådgivningen fungerer som en uafhængig instans. Formål: Det er tanken med arbejdsmiljørådgivningen i folkekirken, at kirker på rimelige vilkår skal kunne få professionel bistand til løsning af problemer og udfordringer indenfor det psykiske arbejdsmiljøområde og forebyggelse generelt. Forankringen skal overvejes, så det kommer til at fungere som en uafhængig instans. (inspiration kan hentes fra søfartens BST) Forskellige muligheder for økonomi og organisering: 1. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og udbydes på helt kommercielle vilkår. 2. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Noget af driften af rådgivningen finansiers via puljer/fonde. Resten betales af brugeren (søfartens BST fik statslig støtte i en årrække i starten men fungerer i dag uden støtte. Det kunne være en model). 3. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Noget af driften finansieres via medlemsskab/abonnement - resten betales af brugeren. 4. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (måske andre) indgår aftaler med en række strategiske samarbejdspartnere, som bliver sat på opgaverne. Rådgivningen udbydes på kommercielle vilkår. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 8

9 Det foreslås at det videre arbejde med at udvikle modellen for arbejdsmiljørådgivning med hensyn til, organisering, indhold og finansiering placeres under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 10. Vejledning/drejebog til det gode møde Der udarbejdes en vejledning/drejebog til det gode møde bl.a. indeholdende: - Redskab til afstemning af forventninger til hinanden - forslag til mere samtalestruktur og fællesskab (med inspiration fra kommunikationspyramiden i arbejdsmiljørapporten)- også når det handler om fejring af succeser - forslag om mere regelmæssig og professionaliseret mødekultur mellem menighedsrådets kontaktperson/den daglige leder og medarbejdere - forslag om årlig drøftelse i menighedsrådet af personalepolitikken - forslag om ugentlige møder/mødestruktur med alle medarbejdere Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 11. Konfliktløsningsværktøjer Baggrund: Arbejdsmiljøundersøgelsen viser, at der er en del udfordringer med konflikter rundt omkring på de lokale folkekirkelige arbejdspladser. Hver tredje af alle de ca , som har svaret på undersøgelsen, har valgt at uddybe i kommentarfeltet vedr. konflikter. Det tyder på, at det er noget som fylder meget hos de ansatte. Da konflikter er en stor belastning for de ansattes trivsel og sågar kan være grobund for mobning, skal der findes/udarbejdes værktøjer til at håndtere disse konflikter bedre end i dag,. Løsning: Der skal laves en markedsundersøgelse af, hvad der i dag findes af tilgængelige konflikthåndteringsværktøjer. Der skal ligeledes ses på, hvordan de kan tilpasses en folkekirkelig arbejdsplads. Formål: Formålet er at få tilpasset/udviklet værktøjer til folkekirken til håndtering af konflikter, således at de ikke eskalerer og ødelægger samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø (inspiration - BAR kontors konflikthåndteringsværktøj) Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 9

10 12. Synliggørelse og information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser Der findes allerede i dag information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser på kirketrivsel.dk. Denne information vil blive udbygget i forbindelse med relanceringen af den nye hjemmeside. Lokalt skal arbejdsmiljøorganisationerne samtidig opfordres til at gøre mere opmærksomme på sig selv samt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og på arbejdspladsvurderingen og de overordnede resultater heraf. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøorganisationerne (både præsters og kirkefunktionærers) 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 10

11 Fokusområde: Balancen mellem arbejdsliv og privatliv - hvordan håndterer vi det grænseløse arbejde (endnu) bedre? Udfordringer: Tjenesteboligen/manglende grænser ml. arbejde og privatliv Det grænseløse arbejde Skæve arbejdstider Flydende arbejdstider Følelsesmæssige belastninger Professionelle vs. frivillige Forslag til initiativer: 13. Arbejde med at se på de overordnede forhold vedr. tjenesteboliger Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen er i gang med et arbejde vedr. forholdene omkring præsters tjenestebolig herunder særligt de arbejdsmiljømæssige udfordringer der kan være, når man bor i tjenestebolig og gode råd i den forbindelse. Når dette arbejde er færdiggjort, overtager arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø det videre arbejde med at se på præsters tjenesteboliger og de trivselsmæssige udfordringer i den anledning. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 14. Rammesætning og håndtering af oplevelsen af det grænseløse arbejde For præsters vedkommende har COWI allerede lavet noget forarbejde herom, som der kan arbejdes videre med. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø For kirkefunktionærer kan der også være problemer med manglende rammesætning i forhold til, hvornår man er på arbejde, og hvornår man ikke er det. Dette er oftest mest udtalt, hvis man bor i sognet. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 11

12 Menighedsrådene er ansvarlige for lokalt at tage en drøftelse med de ansatte om rammesætning og arbejdstid. 15. Arbejdstidsplanlægning Der bør ske en udbredelse af EDUCTORs redskab til personlig arbejdstidsplanlægning for præster. Kurset, som afvikles af konsulent Eva B. Simonsen, anvendes i dag primært i Århus Stift. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø For kirkefunktionærer findes der ikke umiddelbart noget tilsvarende. Det bør overvejes om dette er nødvendigt. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 16. Håndtering af følelsesmæssige belastninger Der bør ske en udbredelse af viden om og anvendelse af redskaber til at håndtere følelsesmæssige belastninger, som f.eks: - kollegial samtale/sparring om svære situationer - debriefing - supervision - ERFA-grupper - formalisering af indbyrdes hjælp indlagt i teams - uddannelse Redskaberne kan i første omgang præsenteres og anbefales i personalepolitikken, hvor der f.eks. også bør fremgå en anbefaling om, at man samles efter de kirkelige handlinger - herunder særligt efter en svær begravelse. Der findes allerede en række kurser, der kan hjælpe med at klæde de ansatte på til at håndtere følelsesmæssige belastninger - som f.eks. Samarbejde, kommunikation og faglig etik, Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald, Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt og den professionelle betjening af kirkens brugere. Disse kurser er obligatoriske for nogle faggrupper men frivillige for andre som f.eks. gravermedhjælpere og gartnere- og gartneriarbejdere. Da undersøgelsen viser, at disse faggrupper også udsættes for følelsesmæssige belastninger, bør det generelt anbefales, at de også deltager i kurserne. Det bør ligeledes anbefales, at alle biskopper hver især fastlægger en strategi for stiftets håndtering af følelsesmæssige belastninger for præster. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 12

13 Det kan i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd overvejes om - og i givet hvordan en lignende overordnet strategi for håndtering af følelsesmæssige belastninger for kirkefunktionærer kan udvikles. Det kan overvejes, at lave et mindre projekt, hvor man samler erfaringer fra sogne og andre brancher med henblik på udbredelse af de rette redskaber i folkekirken. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 13

14 Fokusområde: Social kapital - hvordan kan vi blive endnu bedre til at løse kerneopgaven i fællesskab? Udfordringer: Mere kalenderkoordinering end egentligt samarbejde Solistkulturen Manglende drøftelse af kerneopgave og værdier Manglende professionalitet Manglende rum for dialog og samtale 'Fejlfinderkultur', Kultur med fokus på de dårlige historier Forslag til initiativer: 17. Opmærksomhed om de værktøjer som allerede findes til at skabe dialog og samarbejde Der bør skabes opmærksomhed om mange af de værktøjer, der allerede findes til at skabe bedre dialog og samarbejde Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 18. Artikel om social kapital Der udarbejdes en artikel til Landsforeningens Blad og evt. til de faglige organisationers blade, hvor begrebet social kapital og resultaterne fra arbejdsmiljøundersøgelsen præsenteres. Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 19. Projekt Social kapital Baggrund: Social kapital er udtryk for relationen mellem medarbejderne på en arbejdsplads og for medarbejdernes evne til i fællesskab at løse arbejdspladsens kerneopgave. Social kapital måles i dimensionerne tillid, samarbejde og retfærdighed. En høj social kapital styrker arbejdet med kerneopgaven samt det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 14

15 Undersøgelsen har vist at folkekirken har en høj social kapital, og at det især er på parametrene tillid og samarbejde, at folkekirken ligger højt. Den høje sociale kapital er umiddelbart ikke overraskende, da folkekirken bygger på et stærkt værdifællesskab, hvor mange af de ansatte netop ser kirkens værdier som vigtige for at arbejde der. Folkekirkens høje sociale kapital er med til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø til trods for de udfordringer, som kirken ellers har med bl.a. en uklar ledelsesstruktur. Således kan den høje sociale kapital anvendes som redskab til at lappe de huller, som bl.a. den tostrengede ledelsesstruktur skaber. Hvis den høje sociale kapital skal kompensere for de udfordringer, der er på andre områder, fordrer det imidlertid en mere bevidst anvendelse af den sociale kapital, hvor det bl.a. sikres, at fællesskabsfølelsen reelt bygger på fælles værdier, om hvordan man vil være som arbejdsplads, og at der er fælles opfattelser af arbejdsopgaverne. Undersøgelsen viser, at der netop ofte er forskellige opfattelser om kerneopgaven fra sogn til sogn, såvel som indbyrdes mellem faggrupperne. Ligeledes fordrer det, at samarbejde reelt eksisterer og ikke blot angives som værende godt, fordi der ikke ønskes eller opleves et behov for samarbejde, der overstiger koordinering. Og endelig fordrer det også, at tilliden ikke blot bygger på en kultur, hvor hver passer sit i blind tiltro til, at de øvrige klarer deres. Samtidig er det i arbejdet med social kapital i folkekirken værd at rette opmærksomheden mod de faldgruber der kan være ved at have en høj social kapital. For eksempel det forhold at en høj social kapital kan udgøre en barriere for forandringer og de problemer der kan følge, hvis en høj social kapital ikke er bygget op omkring en fælles forståelse af kerneopgaven. Der bør derfor iværksættes et projekt med henblik på at afprøve og formidle forskellige metoder til at udvikle og arbejde med den sociale kapital i folkekirken. Det anses i den forbindelse som hensigtsmæssigt, at der ydes en særlig indsats for at definere, hvad der ude i sognene er samlende værdier for kirken som arbejdsplads. Der er ikke kendskab til, at man ret mange steder har arbejdet målrettet med social kapital i folkekirken, men det vurderes at et målrettet arbejde med social kapital kan have store gevinster for det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Formål: Der mangler viden om social kapital i folkekirken og om, hvordan man gennem et målrettet arbejde med den sociale kapital kan være med til at skabe endnu bedre trivsel. Derfor bør der igangsættes et større projekt, hvor der arbejdes med afprøvning og tilpasning af metoder til udvikling af social kapital så de kan bruges inden for folkekirken. Tyngden i projektet ligger på den efterfølgende formidling og udbredelsen af best practice -eksempler til de folkekirkelige arbejdspladser. Det forslåede projekt har følgende formål: at afprøve og målrette forskellige metoder til arbejdet med social kapital til i folkekirken, at tilpasse metoderne så de kan bruges af de folkekirkelige arbejdspladser uden behov for eksterne konsulenter, at formidle metoderne og resultaterne til andre arbejdspladser inden for folkekirken 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 15

16 Organisering: Projektet organiseres efter samme principper som ved nedsættelse af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen. Projektet drives af et fælles sekretariat (f.eks. projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen). Det faglige indhold såsom valg af metoder samt tilpasning af disse, interventioner samt beskrivelse af best practice-eksempler skal udføres af eksterne konsulenter. Økonomi: Omprioriteringpuljen søges om midler. Desuden undersøges muligheden for finansiering fra forskellige arbejdsmiljørelaterede fonde og evt. forskningsprojekter. Tidsperspektiv/faser: Projektet forventes at skulle forløbe over en periode på 2-3 år 1. fase udvælgelse af eksterne konsulenter, der skal stå for valg af metoder, tilpasning af disse til folkekirken samt forberedelse af interventioner. Udvælgelse af et antal sogne eller provstier til at arbejde målrettet med social kapital 2. fase Pilotforløb/interventioner i de udvalgte sogne/provstier, justering og evaluering 3. fase Udarbejdelse af værktøjer og best practice-eksempler 4. fase Forløb med at klæde ressourcepersoner/ambassadører på til at hjælpe/rådgive andre sogne i arbejdet med at udvikle den sociale kapital. 5. fase Forløb med udrulning af værktøjer og best practice-eksempler gennem lokale workshops og temaaftener i provstierne Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 16

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere