Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012"

Transkript

1 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken maj 2014, dok.nr: 32982/14 1

2 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013 blev der foretaget en større undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Undersøgelsen, som bygger på ca spørgeskemabesvarelser med ansatte fra hele folkekirken og efterfølgende en lang række kvalitative interviews med folkekirkeansatte, resulterede i en rapport indeholdende en række anbefalinger og fokusområder. I juni måned 2013 offentliggjorde den daværende kirkeminister resultatet af undersøgelsen, og i oktober måned samme år afholdtes en konference, hvor alle på folkekirkens område var inviteret til at deltage i drøftelsen af undersøgelsens resultater og de fremadrettede indsatsområder. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen og konferencen forestod styregruppen for undersøgelsen efterfølgende udarbejdelsen af denne handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen. Handlingsplanen er opdelt i de fire områder: ledelse, konflikter, balancen mellem arbejdsliv og privatliv og social kapital. De fire områder blev i undersøgelsesrapporten udpeget som områder hvorpå folkekirken har særlige udfordringer men også muligheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. I handlingsplanen er der inden for hvert af de fire fokusområde foreslået en række forskellige indsatser og angivet én eller flere ansvarlige for hver af indsatserne. Det er herefter op til de udpegede ansvarlige som blandt andre Arbejdsmiljørådet, Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø, Folkekirkens Samarbejdsudvalg mv. at forestå det videre arbejde med indsatserne. Udpegningen af en række ansvarlige fritager dog ikke andre på folkekirkens område fra at tage ansvar for trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser. Med arbejdsmiljørapporten, konferencen og denne handlingsplan håber styregruppen for undersøgelsen på, at der er givet inspiration til lokale initiativer, således at der både lokalt og centralt arbejdes på at få skabt et endnu bedre psykisk arbejdsmiljø i folkekirken. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 2

3 Fokusområde: Ledelse - hvordan tackler vi de problemstillinger, som de unikke ledelsesstrukturer i folkekirken medfører? Udfordringer: Manglende synlig og klar ledelse Utydelig ledelsesstruktur Manglende viden om kompetencer og ansvar Manglende kompetencer til at lede og blive ledet Manglende forventningsafstemning Organisationsstrukturen Uklare retningslinjer og regler Manglende viden om ledelsesansvar Forslag til initiativer: 1. Udarbejdelse af kodeks for god ledelse Undersøgelsen viser, at der blandt de ansatte i folkekirken er en udbredt oplevelse af manglende og uklar ledelse. Op til 10 % af de adspurgte kirkefunktionærer i undersøgelsen ved slet ikke hvem deres leder er. Der skal derfor skabes viden om og fokus på ledelse og lederroller i folkekirken. Løsning: Der foreslås udviklet en række statements om, hvad god ledelse i folkekirken kan bestå af. Hvad skal der til for at det enkelte menighedsråd udøver god ledelse over for de ansatte? Udsagnene skal være et værktøj og en ramme for en drøftelse af, hvad god ledelse er i det enkelte menighedsråd. Kodeks for god ledelse skal laves således, at det kan bruges som procesværktøj på folkekirkens meget forskellige arbejdspladser, hvor der givetvis også er meget forskellige holdninger til, hvad god ledelse er - lige fra ønsker om en meget synlig og nærværende ledelse til ønsker om stor frihed til at udføre jobbet som den enkelte ønsker det. Formål: Formålet er at udvikle et værktøj som både kan hjælpe med, at man i menighedsrådene og menighedsråd og ansatte imellem får afstemt forventningerne til hinanden i forhold til ledelsesopgaven. Præsternes placering/rolle skal også tænkes ind i kodekset, således at præsternes rolle også bliver en del af drøftelsen af god ledelse. Kodekset er altså ikke tænkt som en facitliste men som et redskab til udvikling gennem refleksion - og en anledning til at sætte god ledelse på den fælles dagsorden. Indhold: Organisationsdiagram og skabelon for samtale/forventningsafstemning om hvilken ledelse der skal være på den lokale arbejdsplads. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 3

4 Landsforeningens af Menighedsråd og Kirkeministeriet laver et udkast i samarbejde. 2. Personalepolitik Personalepolitikken på folkekirkenspersonale.dk opdateres i henhold til anbefalingerne fra arbejdsmiljøundersøgelsen og fra konferencen. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg til at forestå dette arbejde. Indhold: antimobbepolitik, hvoraf det fremgår, at mobning er et absolut nultoleranceområde afsnit om vold, trusler og chikane politik for kommunikation og samarbejde, hvor kommunikationspyramiden og model med handlingsdomæner evt. indgår arbejdsmiljøpolitik/trivselspolitik herunder også noget om modeller for APV og trivselsundersøgelser (spilleregler i forbindelse med trivselsrunder som anbefales i rapporten) politik vedr. håndtering af følelsesmæssige belastninger model som redskab til drøftelse af værdier på arbejdspladsen - de 7 gode tegn for hvordan man gerne vil kendes som arbejdsplads. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø tager stilling til, hvordan en lignende opdatering i fht. personalepolitik for præster kan ske. Folkekirkens Samarbejdsudvalg Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 3. Information om lederuddannelse for menighedsrådsmedlemmer Baggrund: Til trods for et pænt udbud af lederuddannelser fra Landsforeningen af Menighedsråd, opleves der en generel mangel på ledelseskompetence blandt menighedsrådsmedlemmerne. Det indikerer, at der muligvis er en udfordring omkring manglende information om uddannelserne. Der skal derfor arbejdes med en forbedring af informationsniveauet - herunder så det kommer til at stå mere klart, hvorfor det er en god ide at tage imod tilbuddet om uddannelse. Løsning: I første omgang er Landsforeningen af Menighedsråd ansvarlig for at informere om lederuddannelse, men de menighedsråd, som ikke søger oplysning og vejledning her, skal tilgås på anden vis - f.eks. via provstiudvalgsmøderne. Der skal i den forbindelse udarbejdes information, som kan præsenteres på provstiudvalgsmøderne. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 4

5 Landsforeningen af Menighedsråd 4. Fokus på værdibaseret ledelse og målrettet MUS Der bør fokuseres og arbejdes mere målrettet med MUS. Dialogværktøj og MUS-koncept bør markedsføres noget mere. Eventuelt nyt MUS-koncept overvejes. Kompetenceudviklingssekretariatet tager kontakt til Landsforeningen af Menighedsråd mhp. evt. projekt omkring MUS for kirkefunktionærer. Model med de 7 gode tegn for hvordan man gerne vil kendes som arbejdsplads kan passende tænkes ind i dette. Landsforeningen af Menighedsråd 5. Folder om hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet Der bør udarbejdes kort informationsmateriale, om hvordan ansvaret for arbejdsmiljøet er bygget op. Det skal tydeliggøres hvilke pligter og ansvar henholdsvis arbejdsgiver, ledere og ansatte har i forhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøopgaverne som f.eks. etablering af arbejdsmiljøorganisation, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdspladsvurdering, ulykkesforebyggelse mv. skal også gerne listes op, og der skal henvises til arbejdsmiljøhåndbogen (under udarbejdelse) på Kirketrivsel.dk, hvor vejledninger og værktøjer findes. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 5

6 Fokusområde: Konflikter - hvordan kan vi skabe de rammer, der gør det muligt at håndtere konflikter bedre og tidligere? Udfordringer: Mobning Manglende dialog- og mødekultur Manglende tydelighed i ansvar og ledelse ved konflikter Selve organisationsstrukturen Manglende helhedsforståelse Manglende konfliktløsningsværktøjer Konfliktskyhed og personliggørelse af uoverensstemmelser Manglende viden om faglige og overenskomstmæssige forhold Forslag til initiativer: 6. Forsøg med fælles arbejdsmiljøorganisation Baggrund: Mange arbejdspladser i folkekirken er ikke bevidste om, hvilke arbejdsmiljøopgaver de er ansvarlige for, og de får dem derfor heller ikke udført. Mange sogne har ikke oprettet en arbejdsmiljøorganisation, For de flestes vedkommende er dette begrundet i, at de har under 10 ansatte, og derfor ikke har pligt til det. Arbejdsmiljøreglerne indeholder mulighed for at organisere sig på anden vis end med den i reglerne beskrevne standard-arbejdsmiljøorganisation. Anvendelsen af en anden model er dog vanskelig at gennemføre i folkekirken, da det ikke er entydigt, hvem der eventuelt skal indgå aftalerne. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er af den opfattelse, at det kan styrke arbejdsmiljøarbejdet, hvis disse arbejdspladser bliver dækket af en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljørådet ønsker derfor at lave forsøg med oprettelse af arbejdsmiljøgrupper, der dækker flere sogne. Som reglerne er bygget op, er det dog vanskeligt at gøre dette. Folkekirken hører i Arbejdstilsynssammenhæng til i branchen af religiøse institutioner og begravelsesvæsen, og her ses det af smiley-ordningen, at branchen er den 6. værste i Danmark 1. Arbejdstilsynets oversigt over reaktioner viser, at det især halter med egenindsatsen såsom udarbejdelse af APV og udfordringer i relation til såvel det ergonomiske arbejdsmiljø som det psykiske arbejdsmiljø og ulykkesrisici. Alt i alt er der en lang række arbejdsmiljøudfordringer, som ikke bliver håndteret godt nok som arbejdsmiljøarbejdet fungerer i dag. Derfor bør der tænkes nyt for at sikre, at disse opgaver bliver løst. 1 Her er Danmarksmestrene i elendigt arbejdsmiljø, Ugebrevet A4 7/ maj 2014, dok.nr: 32982/14 6

7 Løsning: Via pilotforsøg afdækkes modeller for en anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet. F.eks. ved at flere menighedsråd/arbejdsgivere indgår i en fælles organisation og deler arbejdsmiljøgrupper. Formål: Formålet med forsøgene er at forbedre og systematisere arbejdsmiljøarbejdet i primært små sogne med under 10 ansatte ved at oprette en fælles arbejdsmiljøorganisation, der dækker flere sogne. Et af projektets mål er, at der gennem systematiseringen af arbejdsmiljøarbejdet skal kunne ses en konkret forbedring af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i de deltagende sogne. Udover at forsøget gerne skal forbedre både det materielle arbejdsmiljø (det fysiske og psykiske arbejdsmiljø) og egenindsatsen (de lovbundne opgaver så som APV osv.), skal forsøgene også sikre, at de menighedsråd der tilslutter sig AMO-modellen får viden om og struktur på arbejdsmiljøarbejdet. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 7. Nærmere undersøgelse af mobning i folkekirken I første omgang foretages yderligere analyser af tallene vedr. mobning fra arbejdsmiljøundersøgelsen. Det skal kortlægges: - hvem der har problemerne - i hvilke sammenhænge problemerne opstår. Herefter tages der stilling til evt. yderligere initiativer I første omgang sekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 8. Mere forståelse for helheden og andre faggruppers opgaver Mere forståelse for helheden og for andre faggruppers opgaver fremmes bl.a. gennem: a) Introkurser for nyansatte som gøres obligatorisk for alle nyansatte i 2014 b) Udbuddet af Landsforeningens kurser for menighedsrådsmedlemmer Desuden bør der generelt være mere fokus på information om allerede eksisterende værktøjer fra bl.a. kirkeuddannelse.dk til at fremme dialogen og forståelsen for andre faggruppers opgaver. Kirkeministeriet Landsforeningen af Menighedsråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 7

8 9. Projekt: Arbejdsmiljørådgivning Baggrund: Baggrunden for projektet vedr. arbejdsmiljørådgivning er, at der i dag ikke findes et tilstrækkeligt godt tilbud til kirker, der ikke er i stand til at håndtere de psykiske arbejdsmiljøproblemer, der ofte udspiller sig i årevis blandt andet på grund af negativ/manglende samarbejdskultur. Menighedsrådenes sædvanlige rådgivere forsøger i dag at rådgive bedst muligt, men ressourcerne er ikke tilstrækkelige, idet der ofte er brug for en intensiv og tværfaglig indsats. Nogle menighedsråd søger hjælp hos private konsulenthuse, som kun i begrænset omfang kender til folkekirkens særlige forhold og ikke har den særlige ekspertise, der skal til for at skabe varige forandringer. Samtidigt er disse konsulenthuse ofte dyre. Det foreslås derfor, at der arbejdes for at oprette en form for rådgivningsenhed inden for arbejdsmiljø med særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Løsning: Den foreslåede rådgivning skal være tværfaglig men med primære kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Rådgivningen skal kunne tilbyde en bred vifte af ydelser inden for rådgivning om trivsel og psykisk arbejdsmiljø og være godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for området. Det er vigtigt, at der også ydes rådgivning om forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø og udvikling af trivsel. Det er også vigtigt at rådgivningen fungerer som en uafhængig instans. Formål: Det er tanken med arbejdsmiljørådgivningen i folkekirken, at kirker på rimelige vilkår skal kunne få professionel bistand til løsning af problemer og udfordringer indenfor det psykiske arbejdsmiljøområde og forebyggelse generelt. Forankringen skal overvejes, så det kommer til at fungere som en uafhængig instans. (inspiration kan hentes fra søfartens BST) Forskellige muligheder for økonomi og organisering: 1. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og udbydes på helt kommercielle vilkår. 2. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Noget af driften af rådgivningen finansiers via puljer/fonde. Resten betales af brugeren (søfartens BST fik statslig støtte i en årrække i starten men fungerer i dag uden støtte. Det kunne være en model). 3. Rådgivningen kan samles under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Noget af driften finansieres via medlemsskab/abonnement - resten betales af brugeren. 4. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (måske andre) indgår aftaler med en række strategiske samarbejdspartnere, som bliver sat på opgaverne. Rådgivningen udbydes på kommercielle vilkår. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 8

9 Det foreslås at det videre arbejde med at udvikle modellen for arbejdsmiljørådgivning med hensyn til, organisering, indhold og finansiering placeres under Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. 10. Vejledning/drejebog til det gode møde Der udarbejdes en vejledning/drejebog til det gode møde bl.a. indeholdende: - Redskab til afstemning af forventninger til hinanden - forslag til mere samtalestruktur og fællesskab (med inspiration fra kommunikationspyramiden i arbejdsmiljørapporten)- også når det handler om fejring af succeser - forslag om mere regelmæssig og professionaliseret mødekultur mellem menighedsrådets kontaktperson/den daglige leder og medarbejdere - forslag om årlig drøftelse i menighedsrådet af personalepolitikken - forslag om ugentlige møder/mødestruktur med alle medarbejdere Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 11. Konfliktløsningsværktøjer Baggrund: Arbejdsmiljøundersøgelsen viser, at der er en del udfordringer med konflikter rundt omkring på de lokale folkekirkelige arbejdspladser. Hver tredje af alle de ca , som har svaret på undersøgelsen, har valgt at uddybe i kommentarfeltet vedr. konflikter. Det tyder på, at det er noget som fylder meget hos de ansatte. Da konflikter er en stor belastning for de ansattes trivsel og sågar kan være grobund for mobning, skal der findes/udarbejdes værktøjer til at håndtere disse konflikter bedre end i dag,. Løsning: Der skal laves en markedsundersøgelse af, hvad der i dag findes af tilgængelige konflikthåndteringsværktøjer. Der skal ligeledes ses på, hvordan de kan tilpasses en folkekirkelig arbejdsplads. Formål: Formålet er at få tilpasset/udviklet værktøjer til folkekirken til håndtering af konflikter, således at de ikke eskalerer og ødelægger samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø (inspiration - BAR kontors konflikthåndteringsværktøj) Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 9

10 12. Synliggørelse og information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser Der findes allerede i dag information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser på kirketrivsel.dk. Denne information vil blive udbygget i forbindelse med relanceringen af den nye hjemmeside. Lokalt skal arbejdsmiljøorganisationerne samtidig opfordres til at gøre mere opmærksomme på sig selv samt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og på arbejdspladsvurderingen og de overordnede resultater heraf. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøorganisationerne (både præsters og kirkefunktionærers) 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 10

11 Fokusområde: Balancen mellem arbejdsliv og privatliv - hvordan håndterer vi det grænseløse arbejde (endnu) bedre? Udfordringer: Tjenesteboligen/manglende grænser ml. arbejde og privatliv Det grænseløse arbejde Skæve arbejdstider Flydende arbejdstider Følelsesmæssige belastninger Professionelle vs. frivillige Forslag til initiativer: 13. Arbejde med at se på de overordnede forhold vedr. tjenesteboliger Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen er i gang med et arbejde vedr. forholdene omkring præsters tjenestebolig herunder særligt de arbejdsmiljømæssige udfordringer der kan være, når man bor i tjenestebolig og gode råd i den forbindelse. Når dette arbejde er færdiggjort, overtager arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø det videre arbejde med at se på præsters tjenesteboliger og de trivselsmæssige udfordringer i den anledning. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 14. Rammesætning og håndtering af oplevelsen af det grænseløse arbejde For præsters vedkommende har COWI allerede lavet noget forarbejde herom, som der kan arbejdes videre med. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø For kirkefunktionærer kan der også være problemer med manglende rammesætning i forhold til, hvornår man er på arbejde, og hvornår man ikke er det. Dette er oftest mest udtalt, hvis man bor i sognet. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 11

12 Menighedsrådene er ansvarlige for lokalt at tage en drøftelse med de ansatte om rammesætning og arbejdstid. 15. Arbejdstidsplanlægning Der bør ske en udbredelse af EDUCTORs redskab til personlig arbejdstidsplanlægning for præster. Kurset, som afvikles af konsulent Eva B. Simonsen, anvendes i dag primært i Århus Stift. Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø For kirkefunktionærer findes der ikke umiddelbart noget tilsvarende. Det bør overvejes om dette er nødvendigt. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 16. Håndtering af følelsesmæssige belastninger Der bør ske en udbredelse af viden om og anvendelse af redskaber til at håndtere følelsesmæssige belastninger, som f.eks: - kollegial samtale/sparring om svære situationer - debriefing - supervision - ERFA-grupper - formalisering af indbyrdes hjælp indlagt i teams - uddannelse Redskaberne kan i første omgang præsenteres og anbefales i personalepolitikken, hvor der f.eks. også bør fremgå en anbefaling om, at man samles efter de kirkelige handlinger - herunder særligt efter en svær begravelse. Der findes allerede en række kurser, der kan hjælpe med at klæde de ansatte på til at håndtere følelsesmæssige belastninger - som f.eks. Samarbejde, kommunikation og faglig etik, Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald, Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt og den professionelle betjening af kirkens brugere. Disse kurser er obligatoriske for nogle faggrupper men frivillige for andre som f.eks. gravermedhjælpere og gartnere- og gartneriarbejdere. Da undersøgelsen viser, at disse faggrupper også udsættes for følelsesmæssige belastninger, bør det generelt anbefales, at de også deltager i kurserne. Det bør ligeledes anbefales, at alle biskopper hver især fastlægger en strategi for stiftets håndtering af følelsesmæssige belastninger for præster. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 12

13 Det kan i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd overvejes om - og i givet hvordan en lignende overordnet strategi for håndtering af følelsesmæssige belastninger for kirkefunktionærer kan udvikles. Det kan overvejes, at lave et mindre projekt, hvor man samler erfaringer fra sogne og andre brancher med henblik på udbredelse af de rette redskaber i folkekirken. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 13

14 Fokusområde: Social kapital - hvordan kan vi blive endnu bedre til at løse kerneopgaven i fællesskab? Udfordringer: Mere kalenderkoordinering end egentligt samarbejde Solistkulturen Manglende drøftelse af kerneopgave og værdier Manglende professionalitet Manglende rum for dialog og samtale 'Fejlfinderkultur', Kultur med fokus på de dårlige historier Forslag til initiativer: 17. Opmærksomhed om de værktøjer som allerede findes til at skabe dialog og samarbejde Der bør skabes opmærksomhed om mange af de værktøjer, der allerede findes til at skabe bedre dialog og samarbejde Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 18. Artikel om social kapital Der udarbejdes en artikel til Landsforeningens Blad og evt. til de faglige organisationers blade, hvor begrebet social kapital og resultaterne fra arbejdsmiljøundersøgelsen præsenteres. Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen 19. Projekt Social kapital Baggrund: Social kapital er udtryk for relationen mellem medarbejderne på en arbejdsplads og for medarbejdernes evne til i fællesskab at løse arbejdspladsens kerneopgave. Social kapital måles i dimensionerne tillid, samarbejde og retfærdighed. En høj social kapital styrker arbejdet med kerneopgaven samt det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 14

15 Undersøgelsen har vist at folkekirken har en høj social kapital, og at det især er på parametrene tillid og samarbejde, at folkekirken ligger højt. Den høje sociale kapital er umiddelbart ikke overraskende, da folkekirken bygger på et stærkt værdifællesskab, hvor mange af de ansatte netop ser kirkens værdier som vigtige for at arbejde der. Folkekirkens høje sociale kapital er med til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø til trods for de udfordringer, som kirken ellers har med bl.a. en uklar ledelsesstruktur. Således kan den høje sociale kapital anvendes som redskab til at lappe de huller, som bl.a. den tostrengede ledelsesstruktur skaber. Hvis den høje sociale kapital skal kompensere for de udfordringer, der er på andre områder, fordrer det imidlertid en mere bevidst anvendelse af den sociale kapital, hvor det bl.a. sikres, at fællesskabsfølelsen reelt bygger på fælles værdier, om hvordan man vil være som arbejdsplads, og at der er fælles opfattelser af arbejdsopgaverne. Undersøgelsen viser, at der netop ofte er forskellige opfattelser om kerneopgaven fra sogn til sogn, såvel som indbyrdes mellem faggrupperne. Ligeledes fordrer det, at samarbejde reelt eksisterer og ikke blot angives som værende godt, fordi der ikke ønskes eller opleves et behov for samarbejde, der overstiger koordinering. Og endelig fordrer det også, at tilliden ikke blot bygger på en kultur, hvor hver passer sit i blind tiltro til, at de øvrige klarer deres. Samtidig er det i arbejdet med social kapital i folkekirken værd at rette opmærksomheden mod de faldgruber der kan være ved at have en høj social kapital. For eksempel det forhold at en høj social kapital kan udgøre en barriere for forandringer og de problemer der kan følge, hvis en høj social kapital ikke er bygget op omkring en fælles forståelse af kerneopgaven. Der bør derfor iværksættes et projekt med henblik på at afprøve og formidle forskellige metoder til at udvikle og arbejde med den sociale kapital i folkekirken. Det anses i den forbindelse som hensigtsmæssigt, at der ydes en særlig indsats for at definere, hvad der ude i sognene er samlende værdier for kirken som arbejdsplads. Der er ikke kendskab til, at man ret mange steder har arbejdet målrettet med social kapital i folkekirken, men det vurderes at et målrettet arbejde med social kapital kan have store gevinster for det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Formål: Der mangler viden om social kapital i folkekirken og om, hvordan man gennem et målrettet arbejde med den sociale kapital kan være med til at skabe endnu bedre trivsel. Derfor bør der igangsættes et større projekt, hvor der arbejdes med afprøvning og tilpasning af metoder til udvikling af social kapital så de kan bruges inden for folkekirken. Tyngden i projektet ligger på den efterfølgende formidling og udbredelsen af best practice -eksempler til de folkekirkelige arbejdspladser. Det forslåede projekt har følgende formål: at afprøve og målrette forskellige metoder til arbejdet med social kapital til i folkekirken, at tilpasse metoderne så de kan bruges af de folkekirkelige arbejdspladser uden behov for eksterne konsulenter, at formidle metoderne og resultaterne til andre arbejdspladser inden for folkekirken 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 15

16 Organisering: Projektet organiseres efter samme principper som ved nedsættelse af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen. Projektet drives af et fælles sekretariat (f.eks. projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen). Det faglige indhold såsom valg af metoder samt tilpasning af disse, interventioner samt beskrivelse af best practice-eksempler skal udføres af eksterne konsulenter. Økonomi: Omprioriteringpuljen søges om midler. Desuden undersøges muligheden for finansiering fra forskellige arbejdsmiljørelaterede fonde og evt. forskningsprojekter. Tidsperspektiv/faser: Projektet forventes at skulle forløbe over en periode på 2-3 år 1. fase udvælgelse af eksterne konsulenter, der skal stå for valg af metoder, tilpasning af disse til folkekirken samt forberedelse af interventioner. Udvælgelse af et antal sogne eller provstier til at arbejde målrettet med social kapital 2. fase Pilotforløb/interventioner i de udvalgte sogne/provstier, justering og evaluering 3. fase Udarbejdelse af værktøjer og best practice-eksempler 4. fase Forløb med at klæde ressourcepersoner/ambassadører på til at hjælpe/rådgive andre sogne i arbejdet med at udvikle den sociale kapital. 5. fase Forløb med udrulning af værktøjer og best practice-eksempler gennem lokale workshops og temaaftener i provstierne Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen. 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 16

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere