Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER (Vedea) Hvidovregade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER 2001. (Vedea) Hvidovregade."

Transkript

1 Hvidovre Reserveret Post Danmark Lokalhistorie 19.ÅRGANistorN&&LJHus t0&mber 2001 Alarmpladsen 3 Avedørelejren 2650 Hvidovre Hvidovregade. (Vedea) Er iflg. Bivejsfortegnelsen, Vej no.13. Dec favne= 4.504,42 mtr alen bredde= 6,27-7,53 mtr. Dec No.13. Hvidovrevejen fra Rødovre Sogneskel gennem Hvidovre By til GI.Køge Landevej. Den første del indtil Hvidovregade kaldes.: Hvidovre Torvevej. Den sidste del af vejen kaldes i daglig tale, Mellemdigsvej. Vejen går til Roskilde Landevej, ved Damhuskroen mtr. i klasse 1 B. 6,3-7,5 mtr. bredde, uden grøfter. Dec No.13 b.hvidovregade fra Hvidovre Torvevej gennem byen til matr.13bæ. (matr. 13's sydskel) mtr. i klasse 1 B. 6,2-8.0 mtr. bredde, uden grøfter. Dec.1932 og Nr.13 d. Hv.gade fra Hvidovrevej fra matr.7ap's vestskel, gennem Hvidovre By til hjørnet af Kettevej (lb.nr.15) og Hvidovrevej (lb.nr.13) mtr. i klasse 1 B 6,2-8,0 mtr, bredde, uden grøfter. Dec nr.25 Hv.gade, fra Hvidovrevej (lb.nr13) gennem Hvidovre By til hjørnet af Kettevej (lb.nr, 15) og Hvidovrevej (lb.nr.13) mtr. i klasse 1 B 6,2-8,0 mtr. bredde, uden grøfter. Fattiggården i Hvidovre (Foto.:HLA). Kommende Aktiviteter """ sd.02. Siden sidst""""""".""" sd.03. Ernst Andersens notater".sd.04. Hvidovregade engang"" sd.05. Hvidovregade, Facts """"sd.12. Bogtilbud" "."""""""""".sd.13. Simons Batteri ".".""""""sd.14. Et par huse""."""""""""sd.16. Advent - hvad er det?""".sd.18. Hvidovregade note"."."".sd

2 !Historiem Hus Hvidovre Alarmpladsen 3 _A l e f-- Redaktion.: moh I id Kommunes Loka. lhistorise Arkiv. Per E.Hansen (ansv), Dan Olsen. ' e'cffiorgerhuset. Hv1dovreveJ Hvidovre. Tlf.: Medlemsblad trykt i 650 ekspl. Tirsdg I Onsdg. kl Torsdg kl Deadline no.4. d. 15 januar Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rytterskolen. Hvidovre Kirkeplads 1. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen Hvidovre. Tlf.: Giro ISSN januar. kl Foredrag i Bibliotekscafeen. Inge og Dirch Janssen fra Amagermuseet og Tårnby kommune, fortæller om tidligere svensk og hollandsk indvandring på Amager. Foredraget illustreres med diverse lysbilleder. 18.februar. kl Foredrag i Bibliotekscafeen. Etnolog Birgit Andreasen fra Rødovre lokalhistorisk forening fortæller om Rødovres historie. Der er mange paraleller til Hvidovre, men også historier, som er anderledes. 11 marts. kl Generalforsamling i Bibliotekscafeen. Den årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vore vedtægter. Bagefter vises en lokalhistorisl< film. Hvidovre Skole Kommunekontor - Rådhus Byret Dommerkontor ? v/p.e.hansen 03.okt. Udflugten til Andelslandsbyen "Nyvang" ved Holbæk var ment som en optakt til Vagn Oluf Nielsen 3 senere foredrag om Andelsbevægelsen i Danmark. Turen må siges at være populær, idet 40 medlemmer, "Bussen fuld", deltog i dette arrangement, med rundvisning, frokost og kaffe med kage. De efterfølgende foredrag, som afholdtes i Rytterskolen i løbet af efteråret, blev mødt med stor interesse. 07.okt. "Historien i Gaden". Københavns Befæstningsdags arrangement blev i Hvidovre udført under titlen "Militær i Avedøre". En mindeplade blev opsat på stedet hvor "Paradislejren" lå og i løbet af dagen var flere hændelser med til at underholde de besøgende. Ved en voldvandring om aftenen, i mørket, kunne Hjemmeværnet afslutte den gode dag med et show, som omfattede masser af krudt og kugler. Selskabets tre foredrag har i efteråret drejet sig om "Hvidovre Kommuneatlas". 1 O.sept. Planchef Judith Lauersen og byplanlægger Karsten Thøgersen, begge Hv. Kommune fortalte om og gennemgik den flotte publikation. 15.okt. "Kommuneatlas og huse i Hvidovre". Historiker Hannelene Toft Jensen holdt et foredrag om de arkitektoniske og historiske værdier ved vore huse og bebyggelser. 12 nov. Poul Sverri Id og arkitekt Kirsten Andersen delte et foredrag. Kirsten talte om vores forhold til Avedøre og om den positive udvikling, der er foregået her i de seneste 3 årtier. Poul snakkede om bygningsbevarelse og kulturmiljøer. Han sluttede med at orientere om planerne med oprettelse af en bygningsbevarelseforening i samarbejde med Hv.lokhist.selskab. Disse tre foredrag var rimeligt besøgte, især det seneste, med Poul Sverrild som magnet. 10,nov. "Arkivets dag". Åbent Hus på en lørdag viste sig at være en god ide, idet ca.30 mennesker, på et tidspunkt, trængtes i de små lokaler. Interessen for lokalhistorie må siges at være god. Det må bemærkes, at en gruppe tyrkiske interesserede medborgere var blandt de besøgende. Vor deltagelse i "Torvedagene", arrangeret af " Hvidovres Kæmper",resulterede i pænt salg af lokalhistorisk litteratur og ikke mindst i flere nye medlemmer. Selskabet har p.t. 345 medlemmer+ 43 institutioner iflg. Dan Olsen. 2 3

3 Ernst Andersens notater. (Vedea). Redigeret af P.E.Hansen.(nov.200 1).Vi kan ikke tale om Hvidovres lokalhistorie uden at nævne Ernst Andersen ( ). og hans glødende interesse for Hvidovres fortid. Han var en ægte hvidovredreng, født og opvokset i et lille hus i Hv.gade 3. Hans far var graver ved Hvidovre Kirke og Ernst blev her på stedet hele sit liv sådan indledtes en beskrivelse af Hvidovres første lokalhistoriker i dette blad, no.4.dec Man kunne også læse, at han de sidste år, som fuldmægtig på Hvidovre Rådhus, var placeret i et lokale i kælderen, som var stuvende fuld af diverse facts om Hvidovres bøndergårde, matrikler, anekdoter, historier o.lign. Ved hans død i 1976 blev det meste af dette materiale overflyttet til Hvidovres lokalhistoriske arkiv, som heldigvis var blevet etableret kort forinden med H.O.Nordlund som daglig leder. Sagerne foreligger med en vis spontanitet. Maskinskrevne ark med diverse rettelser og tilføjelser og små noter på lapper papir. Det er som at finde en skat af forskellige lokale oplysninger, især fra hans egen periode, Ar 1900 og fremover. Dette materiale kan i dag betragtes som rygraden i Hvidovre lokalhistorie. Jeg har kigget lidt i bunkerne og bringer her, lettere redigeret, nogle smagsprøver fra Ernst Andersens notater. (Vedea =ved Ernst Andersen). Ernst Andersens hus Hvidovregade 3. (Foto.: HLA) Hvidovregade, som den var engang i 1920' erne (Østlige side} Grøften langs Hv.gade fra Kildevej lå ret dybt i forhold til Hvidovre Torvevej. (ca. 1,4 mtr.), hvorfor der her i svinget var anbragt nogle afvisersten og en træbom. En vinterdag i 1912, rutsjede her en hyrebil, efter en tur til Hvidovre Kirke, ned af skrænten og væltede om på siden. Efter arealets opfyldning, på dette sted, byggede købmand Holger Michael Hansen i 1913 en købmands- og beboelsesejendom med stald og udhus. Man skulle ofte selv hente sine varer hos grossisten inde i byen, derfor var det nødvendigt for købmanden at have hest og vogn. Stald og udhus blev senere ombygget til lejlighed. Huset blev i 1945 nedrevet, for at give plads til den nuværende bygning. (Hvidovre Torv 1-3).. Hvidovre Torv 5 er en 2 etagers hvid Villa bygget af tømrermester Carl Petersen i Allerede i 1898 havde han opført "Lykkens Minde" (Hvidovre Torv 7). Det var et hus på 3 etager og 6 lejligheder. Han var dengang lige blevet gift, hvad der vel forklarer stedets navn. Huset rummede, fra 1909 til 1924, Hvidovres første Sognerådskontor, i en mindre 4 5

4 lejlighed. (11922 blev Ernst Andersen ansat her som den første lønnede kontorist i Hvidovre Kommune). Foran no.7 og no.9, var der en smal forhave. Nabohuset no.9 var meget gammelt. Her begynder vore dages Hvidovregade. (østlige side). Hv.gade 1. Var købmand Niels Andreassens forretnin m d beboelse g lige-. ledes stald til hest og vogn Han havde, som gårdene 1 øvrigt, en mødding ud til gaden. Det var bekvemt når gødningen skulle udføres til markerne. Hv.gade 3 er også et gammelt hus (Ernst Andersens fødehjem o bopæl). Siden 1915 utvivlsomt det mest fotograferede og kunstmalet hus 1 Gaden. Under betegnelsen, "Idyl i Hv.gade", kunne der købes reproduktioner af stedet og maleriet har været på udstilling bl.a. i Tyskland. Hv.gade 5 er udstykket fra no.3 og 7. Er meget gammelt, men en del ombygget. Hv.gade 7 ejet af Jens Mathisen, der også havde no.9. Hv.gade 9 ("Ellely")er også ombygget, men af nyere dato. Her var i vestenden af huset, en manufakturforretning (1901 ). Den ejdes af Jens Mathiasen og frk. Albrechtsen, der også havde forretning på Vesterbrogade 106. Hv.gade =nuværende Hv.gade 1-9, før anlæg af Hvido re TorvJ1 _ 951). Hv.gade 21 er indkørsel til "Astrupgård" matr.3a, gården havde 1 ældre tid indkørsel fra Kildevej, som ligger sydligere i Hv.gade, bagom smeden. Hv.gade 23 var et gammelt hus. Hv.gade 25 er Smedens hus. Matr.53 er udstykket fra "Holmegården" matr.4, som udflyttede i (til pladsen ved Hvidovre Station). Umiddelbart herefter, kommer omtalte Kildevej, der som skrevet, var den oprindelige vej til "Åstrupgård" samt "Torstensgården", som også lå her før dennes udflytning. Kildevej. er iflg. Bivejsfortegnelsen. Vej no og 1917 fra Hv.gade til omkring Brandposten. 14 mtr. i klasse mtr. bredde uden grøfter. Navnet "Kildevej" var rammende fordi vandet i brandposten her, navnlig ved forårstid, løb ovenud. Her lå mod syd et hus for brandsprøjten. Brandposten havde to afløbstude 1 for gående og 1 for kørende, som medførte tønder til vandet. Posten var i kraft af materialet (en udhulet træstamme) og den store løftehøjde for vandet, samt den lange og tunge pumpestang og på grund af slidtage ikke just af høj ydelsesgrad.. Hv.gade gartneriet "Godthåb" lå på "Holmegård"'s gamle gårdsplads. Sprøjtehusets grøft langs østsiden af gaden, helt til matr.2d, var ike rørlagt og meget vandførende, fordi den fra nordskellet af matr.54 modtog tilløb fra markerne mod vest. Den var en del af vandløbet, kaldet Bygrøften., Hv.gade var Peter.Mortensens eng. Her lå førhen "Baandsgård" matr.5, samt "Sønderkær", indtil den brændte i Vi løb undertiden på skøjter her, i vandhullerne efter de gamle møddinge.. (Peter Mortensen var ældre broder til Lars Peder Mortensen, der lagde navn til "Mortensens gård" matr. 7 på nuværende Hvidovre Torv). Hv.gade "Stengård"'s gamle gårdsplads (matr. 2). Her lå nu et hus med et mælkeforpagtersted. Syd for huset, midt i landsbyen var et gadekær, som blev forsynet af Bygrøften, der i sit videre forløb passerede bag om Fattighuset. Hv.gade 47.Lå øst for dette gadekær og rummede Gartner Frederik Petesens Gartneri, der som nabo no.47c. havde "Vaskemandens hus og et andet lille hus no.47b. Disse tre ejendomme lå på den udflyttede "Hvidovregård"'s gårdsplads. Hv.gade 49. Lå syd for gadekæret ud mod Hv.gade og var i flere år en lille grøn plads som blev benyttet af cirkus og andet gøgleri med luftgynger, tivoli m.m. Her blev der i 1916 bygget et hus. Hv.gade Var et gammelt dobbelthus, som rummede Hvidovres anden telefoncentral ( ). Md. Eriksen passede den første ( ). Fattighuset, der lå på adressen no 53a., havde siden 1862 rummet mange ubemidlede skæbner. Det blev endeligt nedrevet i Hv.gade 57. Var Blikkenslager Tolver Fisehers hus. Hans forretning lå ud mod gaden, hvor der i husets vestgavl var anbragt såvel vindue som dør. Hv.gade 57a og 57b. To gamle huse (matr.66 og matr. 39b), som lå i smøgen øst bag om Tolver Fisehers hus. Hv.gade 57c. I smøgen lå også, et aftægtshus for "Risbjerggård". (matr.14c). Her boede i mange år gasværksarbejder Ludvig Rasmussen, formand for Sygekassen. (Han blev sognerådsformand i1942 efter Arnold Nielsens død). Hv.gade 59. et to-familiehus. Hv.gade 61 En af de mindste grunde og et af de mindste huse i Hvidovre, sam- 6 7

5 bygget med no.61a. Hv.gade 63 et gammelt hus, kaldet mælkehandler Emil Petersens hus. Her boede senere Lauritz Olsen, der modtog medalje for ædel dåd, p.gr. af sin indsats ved redningsarbejdet omkring jernbaneulykken i Vigerslev (191 9). (Her går der kludder i Ernst Andersens kronologiske gennemgang af husene. Jeg prøver at rekonstruer hvad der står skrevet, med div. tilføjelser.) I det sidste stræde på Hvidovregades østlige side runder vi hjørnet og drejer mod nord. Her ligger på vestsiden.: Hv.gade 67a. kendt, fordi skatteopkræver og vejmand Niels Hansen boede der. Og på østsiden.: Hv.gade 67b. et gammelt dobbelthus. Tilbage i strædet går vi videre mod øst og på nordsiden ligger.: Hv.gade 67c. et meget lille hus. For enden af dette østlige stræde, lå et sted som gårdejer N.Chr.Nielsen i 1909 udstykkede fra "Bakkegården" (matr.9). (I 1931 ejes stedet, sammen med matr.14b af trioen J.P.Jensen, A.Nielsen og VE.Andersen. Her blev kolonihaverne "Hvidovrevang" anlagt og eksisterede indtil 1966, hvor bebyggelsen Næsborgvej blev opført. ) På strædets sydside ligger.: Hv.gade 69. matr. 62a + b. Det var et gammelt dobbelthus. Hv.gade 71.eller Vigerslev alle 382.(matr.61 ), havde også været et dobbelthus, men var siden 1906, blevet hovedejendom for gartner Vilhelm Poulsens Gartneri. (matr. 2g.) Matriklerne 61, 62a og 62b, blev alle nedrevet for at give plads til en tankstation. Syd herfor lå ved et lille stræde, Maler Pries ejendom, et gammelt hus. Hans kone holdt i 1800 tallets slutning, en slags skole for enkelte børn. Her har der formentlig i 1700 tallet, været en smedie, idet engen udenfor kaldes "Smedeengen". Hv.gade afsluttedes på østsiden med en gård (matr.13), som efter en brand i 1883, flyttes nogle hundrede meter sydligere med navnet "Eriksminde". På pladsen ud for denne ejendom stod kommunens vejtromle, når den ikke var i brug. (Stentromle). Hvidovregade, som den var engang i 1920' erne (Vestlige side) Hv.gade 2. Her lå et mælkeforpagterhus fra tidligt i 1800-tallet. Det bebos senere af Lars Peter Mortensen, den sidste bonde på matr.7 "Mortensens gård". Hv.gade 4. Var adressen på matr.6 "Nørregården". Hv.gade 6-8. Det gamle hus lå på lodden (1 1/4 td. Land), der blev drevet som et gartneri, ejet af gartner O.P.Andersen. (De nævnte ejendomme blev ryddet i 1951, for at give plads til Hvidovre Torv). Hv.gade tilhørte Peter Jørgensen, et gammelt hus, hvor der en overgang før 1902 var sylokale for Hvidovre Skole og skolestue for nogle af eleverne. I Peter Jørgensens have, var opstillet bistader. Hv.gade Lorenz Hansens gård "Ørgården" eller "Højgård" (matr.8.) Hv.gade 18. Huset, der tidligere havde været Degnebolig, grænsede mod vest op til "Klockergrafen". Det var en åben plads, hvor der stod noget vand. Her løb vi på skøjter om vinteren. Pladsen havde i fællesskabets tid været brugt til opmagasinering af bøndernes større markredskaber. Hv.gade 20. Syd for degneboligen lå matr.2e ved et smalt stræde ned til gaden. Her var i midten af 1800-tallet et mindre Hvidtølsbryggeri, som gav anledning til 8 9

6 navnet "Bryggeristræde". (Hvor meget øl, der er brygget her, står hen i det uvisse. Folketællingen for 1845 anfører Lars Hansen, der bor her, som Husmand, der handler med Gjær). Senere købes ejendommen af Jens Larsen. Han havde tidligere arvet et gammelt hus, som lå oppe ved gaden og herfra dyrket gartneri på lodden matr.45. Det var toften efter de udflyttede gårde "Stenshavegård" og "Skelgården". Herfra solgtes i 1901 en grund til den nye skole. (nuv.:dommerkontor). J J Hv.gade 22. Var også udstykket fra matr.45. Her var et nyt hus blevet opført. Hv.gade 24. Den nye skole blev opført her i På tomten efter de tidligere ovennævnte gårde. Hv.gade "Bakkegården", engang ejet af Kommandør H:E:Bluhme. Han var kendt for sine opmålinger på Grønland og som søn af Danmarks daværende Premier- og udenrigsminister, C.A.Bluhme. Hv.gade Også en gård, "Baunebakkegård" tæt knyttet til "Bakkegården". Hv.gade Et ubebygget jordbrugersted på tomten efter den udflyttede "Høvedstensgård". Hv.gade 38. Huset lå på "Bredalsgården'"s gamle tomt og rummede Madam Eriksens købmandsbutik. Hun havde tillige, fra 1904, telefoncentralen indtil 1915, hvor Københavns Telefonselskab overtog. Hv.gade 40. En tom grund. Hv.gade To huse efter hinanden, lå på tomten efter "Strandegård", hvor Ole Jensen engang huserede. Hv.gade 46. Her lå resten af den gamle gård ''Tvingsager". Her havde Anders Jacobsen engang sin smedie og samtidig gartneri. Sønnen Jens Andersen byggede et nyt hus på stedet og kaldte det "Fælles Flid". ("Strandegård" og "Tvingsager" var 2 halvgårde med en særlig historie omkring udskiftningen) 96 Bokkeg5rd Hv.gade 48. Gartneri på lodden med et hus på tomten efter "Friheden". Hv.gade 50. Ligeledes et hus på "Friheden"s'tomt. Hv.gade 52. "Spurvegården" med sine marker som en afslutning på den sydlige landsby. NB. Gårdnavne som er nævnt er vejledende, idet de fleste gårde først blev navngivet efter udflytningen. I fælleskabets tid er det ofte bondens navn, der knyttes til gården. (eks.: Ole Jensens gård eller måsl<e Kirkens gård o.lign.) Hvidovre Landsby. ' Husnumre (små I tal) Kort v. PEH

7 Hvidovregade Facts. (Vedea) Indtil 1904 var d.er grøfter langs begge sider af Hvidovregade. Træbroer førte over grøften til ejendommene. Flere af ejendommenes hække var klippet så de dannede en portal over indgangslågerne lagdes de første kloakrør i den da nedlagte grøft Blev der trukket telefonledninger i Hvidovregade. (luftledninger) Blev der trukket elektriske ledninger i Hvidovregade. (luftledninger). (Allerede i 1913 forelå der på et sognerådsmøde (d.4/12), anmodning fra Hvidovre Grundejerforening om opsætning af lygter i byen. Sognerådets svar, der var negativt, sluttede med. : "medens man ikke ser sig i stand til, foreløbigt, at anskaffe lygter" Husnummerering i Hvidovregade blev foretaget for strækningen fra Hvidovrevej, Hus no.1 (matr.3 i) og hus no.2 (matr. 7 ap) til udførelsen i l.g.smiths alle (matr.13 b) nr.71 og Spurvegården (matr.11 a) nr Kloakledninger nedlægges i Zone li Som følge af anlægget "Hvidovre Torv", Blev husnumrene Hv.gade nr. 1,3,5,7,9" samt 2,4,6,8 inddraget under Hvidovre Torv. 195x. Hv.gade, udfor matr. 11 bm blev nedlagt som vej og i stedet ført langs nordskellet af matr. 11 bm. til Hvidovrevej. Det nedlagte stykke vej bag om Risbjerg Kirke blev dog etableret som gangsti. Små reguleringer oppe i Hv.gade blev foretaget udfor matr. 9 a, 10 c og 71. Bogtilbud fra Arkivet til Selskabets medlemmer spar mere end 50%. Julen er over os. Det er gavetid, og i år har arkivet et ekstraordinært tilbud. Takket være en rar trykker, kan vi tilbyde den nye bog om Strandvang til under halvdelen af den ordinære pris på kr.60, Lokalhistorisk Arkivs Hans Chr. Thomsen har sammen med Svend Mortensen skrevet en bog om det sydlige Hvidovre, f som rækker langt ud over den foreningshistorie, som er bogens emne. Andetsteds i bladet findes en smagsprøve fra bogen. Ved forevisning af dette blad, kan medlemmerne købe bogen for kun kr.25,-,<\l f.1\/\/v\l\l N\l'N'v"lv\IV\/\/v\fvV\l'N lv IVVVv"1\N\llN\/v\IVVVV\l NV\l\/ Nv'f.IV'vVv\NvW>.l\lv\/ Hans Chr. Thomsen og Svend Mortensens i bog om Strandvang, kan købes på Hvidovre Kommunes Lokalarkiv Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.? > åben.: Tirsdag/Onsdag kl Torsdag kl Forevisning af denne kupon giver adgang til at købe s 1 ekspl. for kr. 25,- (Normalpris kr.60, -) ;:> 'V"/V'l./vV-./VV\l\l'./vV'/ /V\/vVv'."v\/V'vVv\f\A/\/v\fvVv\l\;V\fv\l\A/\/v'lvVVVV 1\A/V\/'1Vv /\/\A/vV'!\N./\/',/\/ ;. L

8 Følgende historie er hentet i den nye bog.: "Strandvang" en grundejerforening ved Hvidovre Strand. Publikationen er resultatet af et godt samarbejde mellem - Arkivet/ Hans Chr. Thomsen og Grundejerforeningen/ Sv. Mortensen. En vellykket indsats og lokalhistorie, så det """"".batter. Simons Batteri. På et kort fra 1917 kan man se, at Strandvang på matriklerne 6d og 7b har haft en militær tilstedeværelse i form af et batteri. I 1986 lavede Skat Danfil, der var Bette Fifs yngste søn, en erindringsskitse om Simons Batteri, som det blev kaldt. "Sandsynligvis er jeg en af de få nulevende, der har kendt Langhøj før den i 1914 blev til "Simons batteri". Da myldrede det med arbejdssoldater, og på kort tid var der gravet en 2 m bred siksakformet skyttegrav gennem højen og ca 50 m til hver side, hvor der blev lavet 2 kanonstillinger i hver. Midtfor i højens sydøstside blev bygget 3 rum på ca 20 m 2 hver til telefon og telegrafcentral, soverum, køkken og værksted. I nordøstsiden blev lavet tilsvarende rum overdækket, men åbent ud til strand og bugt. I dette rum var kikkerter og periskop til overvågning af hav og landområdet. Der var også lysblink til vagtskibene. I nordvestsiden ligeledes 2 tilsvarende rum med indgang fra såvel foran og bagud som ind i skyttegraven, beregnet til kanonammunition og sprængstoffer o. I. Det hele var omgærdet af et 4-5 m bredt pigtrådshegn med en åbning mod Strandmarksvej. Lige indenfor var en barak der blev udnyttet af infanterivagtmandskabet, der kom fra Avedøre kaserne. Engang imellem kom feltartilleriet og besatte stillingerne og prøvede kanonerne. Nogenlunde sådan så der ud, og jeg havde som en af de få, fri adgang til det hele, på grund af det kontaktforhold det faste mandskab fik med mine forældre, der boede for enden af Strandmarksvej. Der var 8 mand fast stationeret i højen. De blev kaldt ingeniørsoldater. Det var ingeniører, polyteknikere og højere uddannede håndværkere. De skulle selv lave deres mad på skift. En skønne dag kom en meget ulykkelig "kok" ned til mor og spurgte om hun ikke kunne hjælpe dem med noget mad den dag. Han havde svedet ærterne og flæsket. Jo, sagde mor, kom du bare med det til grisene, så slagter jeg nogle kyllinger og så kan I komme herned og spise. Disse soldater kedede sig, men med deres færdigheder og kundskaber producerede de masser af husflid fremstillet af hylstre fra gevær-og kanonammunition, kobberledninger, tin, zink og bly og hvad de ellers kunne få fat i fra hærens depoter. Resultatet var standerlamper, bordlamper, skåle, fade, askebægre, skrivesæt, papirknive og måske også bronzetidsvåben. Vi fik noget af det, men det er væk nu. Tilbage blev smadrede telefoner, centraler, husgeråd og og andre rariteter, og det hele blev jævnet. Hvis man i dag graver 4-5 meter ned i højen vil man finde efterladenskaber fra de "vikinger" der var der fra NB. Der er en vis usikkerhed omkring de to høje, Langhøj og Simons Høj. Dels om det er gravhøje fra vor fortid eller om det er naturlige forekomster i terrainet. I hvert fald er Langhøj fredet af nationalmuseet pr. 6 jan En redegørelse af de faktiske forhold vil blive behandlet senere, her i bladet. (Kortgrundlag.:Copyrihgt. Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemcstcrvej 8, 2400 Kbhvn Nv.) Første gang i Hvidovre Avis Red

9 ET PAR HUSE I HVIDOVREGADE ca.1?2.t Hv.gade 38. Huset lå på "Bredalsgården"'s gamle tomt og rummede Madam Eriksens købmandsbutik. Hun havde tillige, fra 1904, telefoncentralen indtil 1915, hvor Københavns Telefonselskab overtog. Hv.gade 57. Var Blikkenslager Tolver Fisehers hus. Hans forretning lå ud mod gaden, hvor der i husets vestgavl var anbragt såvel vindue som dør

10 ADVENT - hvad er det? Så er det atter tiden, hvor vi tæller ned til årets to store begivenheder, nemlig Julen og Nytåret. Specielt Julen reklameres tidligere for hvert år. I hvert fald begynder forberedelserne allerede i løbet af november måned, der skal jo skabes omsætning. Hos børnene bliver forventningerne skruet op, dag for dag, ved hjælp af nedtællinger i form af kalenderlys og diverse julekalendere, enten i hjemmet eller via TV's store udbud af forskellige julerier. Lige nu fejres Advent, symboliseret ved kransen og de fire lys. Hvorfor gør vi det og hvad er Advent?. Slår man op i et leksikon finder man følgende forklaring.: Advent er kirkeårets sidste fire uger før jul og begynder tidligst sidste søndag i november. Navnet, som kommer fra latin (adventus), kan oversættes med snarlig komme, forventning, glædelig ankomst el. lign" Det betyder altså glæden ved Jesu fødsel og/eller forventningen om hans senere genkomst. (Som det ønskes i bønnen. :... komme Guds rige). Brugen af adventskrans kommer til Danmark omkring første verdenskrig. Skikken kom til Åbenrå i 1915, hvor den første krans var tændt i Set. Nicolai kirke. I Sønderjylland var kransen almindelig i 1930'erne, og bredte sig herfra til det øvrige land. En adventskrans er monteret med fire lys, og kun fire. Adventstiden havde i den romersk-katolske kirke præg af bod. Man skulle i tiden forberede sig på Herrens genkomst, rense sig og gøre bod. I kirkens liturgi er violet, bodsfarven. Derfor violette bånd på en adventskrans. (Rød er kirkens farve for glæde og nogle syntes Glæden er vigtigere end Boden). I Sønderjylland tændes hver søndag et lys mere for hver uge, medens man på Sjælland tænder alle fire lys hver uge. Den sønderjydske måde er den ældste og sikkert den rigtige. Den symboliserer mere og mere lys til kulmination på årets mørkeste tid. Inspiration.: Jørn Jørgensens bog.:"- så ved jeg julen kommer". (1975).. -t! Skikken er bare meget ældre end den kristne kirkes optakt til Jesus Kristus. Allerede de gamle grækere kendte fænomenet. På græsk hed det, Epidemi (epi =ned over, demos =folket). I vor tid har ordet fået en negativ klang, men meningen var oprindeligt glædelig forventning, en fest i betydningen.: Guderne viser sig. Specielt guden Apollons fødselsdag var en epidemifest. Man talte altså om adventus i forbindelse med optakten til større begivenheder. Det kunne være forberedelser til offentlige festdage, f.eks. regentens eller andre prominente personers fødselsdag. En periode, hvor der blev indbudt gæster fra fjern og nær, indsamlet forråd, pyntet op og gjort klar til en stor fest. Solhverv, som er en hedensk fest, gjorde også brug af adventus. Her var det solen og dermed lysets snarlige sejr over de mørke magter, som blev forberedt. Det er nok denne hedenske skik, som blev overtaget af de kristne og tillempet kirkeåret som vi kender i dag. Posten skal ud. (Foto.:HLA) Hvidovre Lokalhistoriske Selskab ønsker hermed vore medlemmer, venner og bekendte, en glædelig Jul og et godt Nytår

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere