Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere"

Transkript

1 UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på undervisningen i UEA Side Virksomhedsskolen besøgte DM i SKILLS side 13 Nye erhvervspraktiktilbud side 14 FTU-tallene 15. marts / sådan valgte de unge uddannelse side 15 Merkantil Virksomhedsskole - et nyt tilbud til unge side 16 Personalia. Side Kort nyt. Side 19 Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere Nyt fra ledelsen Lockout Den seneste tid i UU Aarhus-Samsø har været præget af, at mange UU vejledere har været lockoutet i forlængelse af sammenbruddet i overenskomstforhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening. Ikke alle vejledere er organiseret i Danmarks Lærerforening, og de har sammen med tjenestemændene varetaget opgaver ude på skolerne i den udstrækning, der har været elever og klasser, der blev undervist. Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for 8. klasserne har været uberørt lige bortset fra de kurser, der foregik på Social- og Sundhedsuddannelserne. I de ca. 4 uger, som lockouten har varet, har der selvfølgelig været en del opgaver, som vi ikke har kunnet løse. Ledelsen vil i den kommende tid i samarbejde med vejlederne komme til klarhed over, hvilke opgaver som skal prioriteres. Alle relevante samarbejdspartnere vil blive informeret løbende. Som en konsekvens af lockouten har vi heller ikke kunnet besætte de ledige stillinger, som vi opslog i starten af april. Ansættelsesproceduren er genoptaget, og vi regner med at være på plads med ansættelserne inden sommer.

2 Konference om bekymringsmærker En anden konsekvens af lockouten blev desværre, at vi måtte aflyse vores konference om bekymringsmærker. Her havde vi inviteret alle studievejledere og uddannelsesledere i Aarhus til en konference, så vi sammen kunne starte samarbejdet om fastholdelsessamarbejdet om de unge, som er i risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse. Indsatsen om de unge, kan I læse mere om i dette nummer af UU INFO. 15+ (samarbejde om unge over 15 år) Indsatsen vedr. bekymringsmærker er også en del af det såkaldte 15+ kommissorium, som er blevet vedtaget i styregruppen for Det Tværgående Områdesamarbejde. I dette nummer af UU INFO kan I også læse mere om det nye 15+ kommissorium, som vi glæder os til at implementere. Ledelse Vi har i UU Aarhus-Samsø endnu engang ændret en smule på holdopstillingen i ledelsen. Claus Bislev er fortsat chef for Job og Uddannelse, som er det center i Jobcenteret for unge under 30 år, hvor UU er placeret. Marie Thodberg har overtaget funktionen som UU leder fra Claus og er desuden afdelingsleder for specialvejledningen, STU, vejledningen for de årige, samt for Virksomhedsskolen. Anders Skov er afdelingsleder for vejledningen i grundskolen, vejledningen for årige samt for fritidsjobprojektet. God læselyst med dette nummer af UU INFO Marie Thodberg og Anders Skov Ja. Maleri af Conny Maxwell, som udstiller i maj og juni i UU 2

3 15+ samarbejdet Af Anders Skov, afdelingsleder UU Aarhus-Samsø Styregruppen for DTO (Det tværgående områdesamarbejde) har nu godkendt det 15+ kommissorium, som UU har udarbejdet. Kommissoriet beskriver, hvordan vi på tværs af magistrater og forvaltninger skal samarbejde om unge under 18 år, som ikke er undervisningspligtige. I forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet, har vi i UU afholdt kvalificeringsmøder med en række ledere fra både MBU (Magistraten for Børn og Unge) og MSB (Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse). Det har været rigtig positivt med de mange input, som vi har fået, og det vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for. Udgangspunktet for kommissoriet er, at vi i UU ved, hvor alle ca unge, som ikke længere er undervisningspligtige, er. De er næsten alle (99 %) i gang med enten uddannelse, afklarende- eller opkvalificerende forløb. De unge, som ikke er i gang, har vi i UU kontakt til, og de er i samarbejde med os og deres forældre ved at revidere deres uddannelsesplan, da de ifølge loven skal være i ny aktivitet inden for 30 dage. Det kunne jo godt lyde som om, at der ikke var nogen problemer med de unge, og vi med hastige skridt nærmede os målsætningen om, at 95% af en årgang skal have en mindst en ungdomsuddannelse. Men vi modtager ca. 700 afbrud om året fra unge under 18 år, som så skal have deres uddannelsesplan revideret. Derfor ser vi at udfordringen på vej mod 95 % målsætningen ligger i at fastholde de unge i uddannelse og ikke i at finde og få de unge i gang. Nu kunne det godt lyde som, at vi bare kastede bolden over til ungdomsuddannelserne og de institutioner, som har afklarende og opkvalificerende forløb for at bede dem være bedre til at fastholde de unge. Men netop fastholdelse er efter vores opfattelse en fælles kommunal opgave og et kommunalt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvor vi i UU bl.a. har en stor opgave i, at de unge har forudsætningerne for at vælge den rigtige uddannelse / forløb og har indsigt i egne kompetencer, mens skolerne har en stor opgave i, at de unge er parate til uddannelse, når de afslutter grundskolen. Endelig er der mange andre kommunale partnere, som kan støtte op om den unge, så den unge bliver i stand til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har derfor bygget kommissoriet op i to dele: Den forebyggende lokale indsats i overgangen fra grundskole Det bydækkende kommunale fastholdelsesberedskab 3

4 Den forebyggende lokale indsats i overgangen fra grundskole Kommissoriet lægger op til, at der på alle skoler i forbindelse med at eleverne har udarbejdet deres endelig uddannelsesplan i 9. og 10 klasse bliver en systematisk gennemgang af eleverne, hvor UU vejlederen, repræsentanter fra skolen og repræsentanter fra FU deltager. Her tages der stilling til, om der er elever, som skal tilbydes en særlig støttende indsats i overgangen til uddannelse, afklarende eller opkvalificerende forløb. Der bliver også taget stilling til, om repræsentanter fra socialforvaltningen skal inddrages i enkelte tilfælde. Hvis det besluttes at tilbyde en særlig indsats, skal forældre og elev selvfølgelig inddrages via et netværksmøde. Der kan med fordel laves aftaler i de enkelte lokale områder, hvor skole, FU og UU meget tidligere begynder på en systematisk gennemgang af de unge med henblik på at tilbyde støtte, så den unge får bedre mulighed for at blive uddannelsesparat til den ønskede uddannelse og desuden bliver bedre klædt på til at vælge uddannelse. Det bydækkende kommunale fastholdelsesberedskab Ifølge vejledningsloven skal ungdomsuddannelserne kontakte UU, hvis de har en ung, som er i overhængende risiko for at afbryde sit uddannelsesforløb. Det kaldes for bekymringsmærker, og den anden del af kommissoriet lægger op til, at der skal udvikles et tværkommunalt fastholdelsesberedskab, som UU kan involvere, når UU bliver kontaktet af en institution. UU bliver dermed indgangen til det kommunale fastholdelsesberedskab, når uddannelsesinstitutionen vurderer, at der skal hjælp til at fastholde den unge. I den forbindelse har UU haft et udviklingsarbejde med ungdomsuddannelserne vedr. bekymringsmærker, som er beskrevet i anden artikel i dette nummer af UU INFO (side 5). I UU glæder vi os til det fremtidige samarbejde, som kommissoriet lægger op til og håber, at det kan være med til, at endnu flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I maj og juni udstiller Conny Maxwell malerier i Job&Uddannelse, Værkmestergade 3,1. Conny maler Den glade Svinehyrde 4

5 Bekymringsmærker et UU projekt i kommunens handlingsplan for 95% målsætningen Af koordinator Bjarne Togsverd og UU vejleder Eva Geer Projektet omkring bekymringsmærker løb af stablen i efteråret 2012 i samarbejde med HG på Århus Købmandsskole, Sønderhøj, og Århus Social- og Sundhedsskole i Aarhus Kommune. Omdrejningspunktet var udvikling af nye arbejdsgange, der skulle sikre en hurtig, koordineret og struktureret indgriben over for den enkelte unge, der ville være i risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse. Projektet konkluderer efterfølgende, at det virker særdeles præventivt på de frafaldstruede unge, når ungdomsuddannelsen og UU arbejder tæt sammen, som fx når ungdomsuddannelsen konsekvent afgiver bekymringsmærker til en kendt vejleder. Vejlederen kan så fungere som sparringspartner og evt. blive indgangen til det kommunale system. Endvidere konkluderes det, at den største succes opnås, når ungdomsuddannelsen har en nedskrevet frafaldspolitik for interne fastholdelsesmuligheder, og for hvornår bekymringsmærket sættes, og UU indkaldes. Baggrund for projektet Uddannelsesrådet, bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus Kommune, har gennem flere år interesseret sig for fastholdelse i uddannelse. En interesse der med sidste års afbrudstal stadig er højaktuel. Således var der sidste år 1925 aarhusianske unge, der afbrød deres ungdomsuddannelse. Nogle gjorde det allerede før start i form af et skift til en anden uddannelse, men tilbage stod ca unge, der afbrød en ungdomsuddannelse uden at gå i gang med en ny. En udfordring uddannelsesrådet måtte forholde sig til ikke mindst set i lyset af regeringens 95% målsætning. Der blev i første omgang skelet til Silkeborg, hvor man havde haft succes med Garantiskolen (et koncept, hvor uddannelsesinstitutionen ikke slipper den unge, før den unge er i gang med en ny uddannelse eller med en aktivitet, der kan føre til uddannelse). Det viste sig imidlertid ikke muligt i en by som Aarhus med mange uddannelsesinstitutioner at gennemføre Garantiskole-tankegangen. Et andet vigtigt argument for at søsætte projektet var den ministerielle bekendtgørelse fra marts 2009, hvori det bekendtgøres, at alle uddannelsesinstitutioner elektronisk skal give Ungdommens Uddannelsesvejledning besked om den unges status i forhold til: Start Gennemført Afbrud Risiko for afbrud - også kaldt bekymringsmærker. Men ud af de i alt 2411 afbrud blev der sidste år kun sat 161 bekymringsmærker. Altså endnu en indikator på, at samarbejdet omkring de afbrudstruede unge ikke fungerede optimalt, og at der var et stort behov for at få området undersøgt. Da Garantiskole-modellen ikke kunne vedtages i Aarhus kommune, besluttede Uddannelsesrådet at iværksætte en interviewrunde omkring uddannelsesinstitutioners fastholdelsespolitik herunder brug af bekymringsmærker. Med udgangspunkt i den iværksatte UU Aarhus-Samsø i efteråret 2012 pilotprojektet omkring bekymringsmærker. 5

6 Projektstart Projektgruppen blev enige om at fokusere på: Fastholdelses-politikken bag afsendelse af bekymringsmærket. UU s handling på at bekymringsmærkerne blevet sat. Spørgsmålet om det ville betyde noget for samarbejdet omkring de unge, hvis det var den samme person, der kontaktede ungdomsuddannelsen, hver gang et bekymringsmærke var blevet sat. Projektet Projektgruppen besluttede herefter at lave et forsøg med en UU kontaktperson på de enkelte uddannelser. Det blev aftalt, at ungdomsuddannelserne skulle afsætte et elektronisk bekymringsmærke, og det så var kontaktpersonernes opgave at kontakte uddannelsesstedet for at enten at sparre om den unge eller at aftale et møde på uddannelsesstedet. På HG Sønderhøj blev egen fastholdelsespolitik tydeligt formuleret med henblik på, hvornår kontaktpersonen skulle kontaktes. Kontaktpersonsordningen på HG Sønderhøj fortsatte ind i 2013, og kontaktpersonen havde i det tidsrum kontakt med 34 unge. Heraf forlod 10 unge uddannelsen for enten at påbegynde en ny ungdomsuddannelse eller for at fortsætte i anden forberedende aktivitet, 5 kom på kontanthjælp, 2 fraflyttede kommunen, mens 17 altså halvdelen fortsatte på HG. På baggrund af dette tal og på baggrund af de øvrige projekterfaringer blev der i januar 2013 lavet en indstilling til ledelsen i UU Aarhus-Samsø. Heri anbefales en kontaktpersonsordning, og samtidig præciseres det, at det altafgørende for succes er samarbejde, og at ungdomsuddannelsen har sin egen nedskrevne fastholdelses/bekymringsmærke-politik. Projektet omkring bekymringsmærker danner fremadrettet grobund for besøg på de forskellige ungdomsuddannelser for at fortsætte dialogen omkring implementering af bekymringsmærker og fastholdelse af de frafaldstruede unge. Dag. Maleri af Conny Maxwell 6

7 AarhusUng - ny info-app til unge årige i Aarhus Nu skal de unge kun søge ét sted Af: Lone A. Petersen, IT-medarbejder Baggrunden for AarhusUng I det daglige arbejde med de unge har UU vejlederne Ib Jensen og Eva Geer erfaret, at de unge nemt farer vild i de mange tilbud i Aarhus. Herved fødtes idéen om at samle alle tilbuddene ét sted, siger Ib Jensen og fortsætter, de unge skal nemt kunne danne sig et hurtigt overblik, så et af nøgleordene har været keep it simple. Alle tilbud er derfor ikke med, men vi har udvalgt et repræsentativt udsnit til de unge. Målgruppe App en er primært til de 10-20% af de unge dem der ikke bare går i gang, falder fra, skifter eller bliver ramt af forskellige personlige udfordringer. De skal vide, hvor de så kan henvende sig. Herudover er selvfølgelig alle andre unge, der har brug for en hånd, de der arbejder professionelt med de unge, vejledere i alle afskygninger, klubmedarbejdere, gademedarbejdere, lærere på ungdomsuddannelserne og forældrene. Hvad indeholder app en Hovedområderne er følgende: På vej til uddannelse Ungdomsuddannelse Arbejde Fritid Ungdomsliv Penge og bolig Under de enkelte områder findes linksamlinger med en kort beskrivelse af de enkelte tilbud. Hvis fx den unge går ind under ungdomsliv, vil der blandt andet være henvisninger til Ungdomscentret, Cyberhus, Misbrugsbehandling, TUBA og Ensomhed. Introduktionsvideo: Hvordan app en bruges: Se AarhusUng og spred budskabet Vi opfordrer til, at alle, der arbejder med unge, downloader app en, som er tilgængelig både fra Google Play og App Store. Har du ikke en smartphone, kan du se indholdet på Herefter håber vi, at du vil bringe budskabet videre til de unge. Fremover vil der være en lille såkaldt QR-kode på UU s brevskabeloner til de unge og forældrene. Koden kan bruges til hurtigt at hente app en direkte med sin smartphone. Udvikling og rettelser App en er vores bud på et lokalt Aarhus-overblik, men vi modtager gerne forslag til forbedringer samt besked om fejl og mangler. Kun på den måde får vi et brugbart og stærkt værktøj til os og de unge. 7

8 Processen Projektet er et samarbejde mellem UU Aarhus-Samsø (UU), Børn og Unge (B&U), Fritids- og ungdomsskoleområdet (FU), Ungdomscentret og grupper af unge. Gruppen fra UU bag projektet består af Anders Skov, Peter Lilleheden, Ib Jensen, Eva Geer, Lone Petersen og Stine Kjølholt. Eva og Ib har samlet materiale og arbejdet med struktur og indhold med udviklerne. Peter har stået for koordinering med samarbejdsparter og oplæg, og sidst er Lone og Stine kommet til projektet og har stået for henholdsvis indtastningsarbejdet og kontakt til de unge. Ib Jensen fortæller om udviklingsforløbet: Efter at have indhentet de økonomiske midler, tog vi kontakt til Center for Digital Pædagogik, som har været vores sparringspartner igennem processen. Fra vores forestillinger om, hvad app en skulle indeholde til det færdige resultat, har vi undervejs haft workshops med potentielle brugere. Vi har mødtes med flere hold produktionsskoleelever, elever på ungdomsuddannelserne, Min Vej til Uddannelse og endelig nogle 10. klasses elever. Noget af det første vi fandt ud af var, at ikke alle unge i målgruppen har en smartphone. Men nok en bærbar eller stationær derhjemme. Derfor har app en en hjemmeside, som spejler alt indhold og åbnes i en browser til computere og tablets. Herudover har vi holdt den oprindelige tværfaglige baggrundsgruppe orienteret og mødtes med dem undervejs. Version 2 er (måske) på vej Vi er pt. i evalueringsfasen og regner med, at vi får den fornødne økonomiske opbakning til en version 2 via de allerede søgte midler. Så den nuværende version er forhåbentlig kun første skridt til at forbedre de unges overblik over de utallige tilbud, de har i Aarhus. Sommer. Maleri af Conny Maxwell 8

9 UU hjælper unge i gang med fritidsjob Af konsulent Christian Bang Kristensen Et fritidsjob kan for nogle unge være et skridt på vejen til uddannelse. Det er kort fortalt tænkningen bag Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til en fritidsjobsindsats, at et fritidsjob medvirker til at kvalificere den unges kompetencer til at vælge uddannelse og holde fast i uddannelse. UU Aarhus-Samsø har fået midler fra denne pulje til en særlig indsats i 2013 for udsatte unge. Tre erfarne jobkonsulenter er blevet ansat i UU til at tage udfordringen op med de unge. Det er målet, at i løbet af 2013 skal 300 unge få et fritidsjob gennem indsatsen. En stor del af de unge i målgruppen er tosprogede, hvor familien fx ikke har kendskab til arbejdsmarkedet og mangler erfaringer med virksomhedskulturer og kravene til at bestride et job. I projektets start er det de årige, der nyder godt af indsatsen. Det er planen senere at udvide målgruppen til også at omfatte udsatte unge op til 24 år. Et lille skub De tre jobkonsulenter Rikke Marie Schnuchel, Reza Taremian og Kurt Pehrsson fortæller, at deres arbejde med at finde de unge er begyndt på 10. klassecentrene. I samarbejde med UU vejlederne samles fritidsjobinteresserede unge til samtaler med jobkonsulenterne. Gennem de individuelle samtaler afdækker konsulenterne de unges ønsker og forudsætninger for at kunne bestride et fritidsjob. Konsulenterne fortæller, at de unge er meget motiverede, og mange har på eget initiativ tidligere søgt job uden held. De har måske brug for et fif til at gøre ansøgningen bedre eller gode råd til ansættelsessamtalen. De unge er overvejende meget realistiske i deres jobønsker inden for det ufaglærte område, men de har lige brug for et lille skub til at komme videre, siger Rikke Marie Schnuchel. Efter samtalerne matcher konsulenterne de unge til relevante virksomheder, og de unge får så kontaktoplysninger til virksomhederne. Det er nu den unges opgave at sende en ansøgning, og forhåbentlig resulterer den i en jobsamtale. Jobkonsulenterne er således kun en løftestang til et eventuelt fritidsjob. Fra venstre: Kurt Pehrsson, Rikke Marie Schnuchel og Reza Taremian Kendskab til arbejdsmarkedet Det er jobkonsulenternes ønske, at der senere i projektet bliver mulighed for at lave kurser for unge, hvor de kan lære, hvordan man fx laver CV og ansøgning, de kan træne til jobsamtalen og i det hele taget få forståelse for virksomhedskultur og arbejdspladsens forventninger til medarbejderne. Kurt Pehrsson fortæller, at mange unge ikke ved, hvordan man gebærder sig til en samtale. Det kostede fx en ung mand et job, at han havde mobiltelefonen tændt under samtalen. Det vil være meget relevant, hvis vi som erfarne jobkonsulenter kunne bruge mere tid på at give de unge vejledning om arbejdsmarkedet, job og uddannelse, slutter Reza Taremian. 9

10 Sådan er det gået i 1. kvartal Jobkonsulenterne har haft samtaler med 133 unge på 10. klassecentre, Projekt Nøglen i Lystrup/ Elstedhøj, Min Vej Til Uddannelse, Vejledningscentret i Gellerup og Get2job i Gellerup. De 133 unge fordeler sig således: 46 er startet i fritidsjob, 34 er henvist til samtale med virksomhed (har ikke fået svar endnu), 19 er ikke længere med i projektet, 15 er i mellemtiden blevet over 18 år, men er dog stadig med, 19 er endnu ikke blevet matchet med en virksomhed. Mangler unge Der er nu 50 virksomheder med i projektet. Jobkonsulenternes virksomhedskontakt har desuden resulteret i yderligere 18 job, som er videreformidlet til Jobcentret. Det drejer sig om ordinære job, løntilskudsjob, praktikforløb, flexjob og lærepladser. Konsulenterne er godt tilfredse med resultatet af indsatsen i 1. kvartal. Status her i april er, at der faktisk mangler unge jobinteresserede årige. Den aktuelle konflikt på undervisningsområdet gør det ikke lettere for konsulenterne at få kontakt til de unge og lave aftaler på skolerne. Fra fritidsjob til fuldtidsarbejde Iman Ali er en af de unge, som er kommet i gang med et fritidsjob via projektet. Iman gik i vinter på et afklaringsforløb på Min Vej Til Uddannelse. En dag kom jobkonsulenterne Rikke Marie og Kurt og fortalte om mulighederne for at få hjælp til at finde et fritidsjob. Iman blev interesseret i et fritidsjob hos Fakta på Langenæs. Hun har ikke tidligere haft fritidsjob og har aldrig skrevet en ansøgning. Med hjælp fra UU vejlederne lavede Iman en ansøgning til butikschef Jesper Thomsen, Fakta. Ansøgningen resulterede i en jobsamtale, der gik godt, og Iman kunne straks begynde som fritidsjobber. Iman trimmer varer i butikken Det havde længe været Imans plan at uddanne sig inden for butik og handel, og hun blev rigtig glad, da butikschefen kunne tilbyde hende en fuldtidsstilling i Fakta. Jeg kan blive her, til jeg fylder 18 år, så vil jeg begynde på HG. Jeg føler, at det er det rigtige job for mig, og jeg trives rigtig godt med kundekontakt, siger Iman og vender tilbage til arbejdet i butikken. 10

11 Ledelsesfokus på undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Af konsulent Christian Bang Kristensen En undersøgelse af UEA aktiviteter i folkeskolen I sommeren 2012 fik Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en ¹kortlægning af UEA aktiviteter i Folkeskolen. Resultaterne af undersøgelsen viser bl.a., at der er meget store forskelle på, hvordan UEA prioriteres og tilrettelægges på skolerne. Generelt er det obligatoriske emne ikke højt prioriteret i indskolingen og på mellemtrinnet. Rapporten konkluderer også, at mange i undersøgelsen peger på, at UEA i højere grad bør integreres i de obligatoriske fag og dermed i skolernes hverdag. Med UEA som indgangsvinkel kan man sikre et praksiselement i de obligatoriske fag. Søndervangskolen i Aarhus - en skole med strategi og plan for UEA På Søndervangskolen har ledelsen formuleret en klar målsætning og lagt en strategi og plan for, hvordan de enkelte klassetrin skal samarbejde med erhvervslivet. Skolen er en heldagsskole, hvor en meget stor del af forældrene ikke har tilknytning og kendskab til det danske arbejdsmarked. På Søndervangskolen fortæller viceskoleleder Martin Bernhard om baggrunden for indsatsen: Vi vurderer, at en kobling mellem skole, virksomhed og uddannelse er noget, der vil sikre eleverne et sundt arbejdsliv, når de forlader grundskolen. Vi tænker også, at grundskolen er den basale base, hvor kompetencer, færdigheder og motivation, der skal til for at indgå i et aktivt medborgerskab efterfølgende, bliver erhvervet. Hvis eleverne ikke har tilstrækkelige kompetencer i forhold til at begå sig i ungdomsuddannelsessystemet, så må vi gentænke den model for, hvordan vi har gjort det indtil nu. Deri er bl.a. koblingen og inddragelsen af virkeligheden væsentlig, for det er virksomhederne, der melder tilbage til skolen med de helt specifikke forventninger, som de har til unge mennesker, der starter på virksomhederne og som skal kunne opretholde en stilling og et arbejdsliv. Det er klar tale for eleverne. De forstår, at det er den her virkelighed, vi skal ud i, uanset om det er en produktionsvirksomhed, en servicevirksomhed eller en vidensvirksomhed. Samtidig er det en palet, der bredes ud gennem elevernes skolegang i et 0. til 9. klasses perspektiv, hvor de får forskellige muligheder for at se forskellige virksomheder siger Martin Bernhard. Det er vigtigt, at eleverne får forståelse for, hvilke realistiske muligheder, de har. Der er ikke frit valg for alle på alle hylder. Sådan organiseres samarbejdet med virksomheder Alle klasser skal kobles sammen med en virksomhed i en virksomhedsadoption. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at få de sidste aftaler på plads, så hele skoleforløbet er dækket. Sideløbende med adoptionerne har 6. og 7. klassetrin JobSnuser, hvor klasserne har samarbejde med en virksomhed og en erhvervsskole. Det er skolens erfaring, at virksomhederne gerne vil samarbejde. Virksomhederne ser samarbejdet som en del af deres CSR strategi (Corporate Social Responsibility), hvor de tager et socialt ansvar for samfundets borgere - og et særligt ansvar for lokalområdet. Konkret melder virksomhederne også tilbage til skolen, at medarbejderne synes, det er sjovt at have børnene på besøg og lave forskellige aktiviteter med dem. Martin Bernhard understreger, at det er vigtigt i et samarbejde med virksomheder, at skolen er i stand til at vise stor fleksibilitet. ¹) Hele rapporten kan hentes på dette link: Kortlægning af UEA aktiviteter i folkeskolen 11

12 Klasser og samarbejdsvirksomheder på Søndervangskolen Klasse Virksomhed Lokalcenter Viby. Virksomhedsadoption Helnan Marselis Hotel. Virksomhedsadoption 6. Højbjerg Maskinfabrik. Virksomhedsadoption og JobSnuser 7. Dansk Supermarked. JobSnuser. Afventer respons på indgåelse af virksomhedsadoption 8. Afventer respons på indgåelse af virksomhedsadoption 9. Johnson Controls. Virksomhedsadoption Hvad får eleverne ud af samarbejdet Martin Bernhard fortæller, at det er vigtigt, at der er en oplevelsesorienteret tilgang til elevernes besøg i virksomhederne. Eleverne husker bedre viden, der er knyttet sammen med oplevelser. Virksomhederne opererer med deadlines og formelle krav om, hvad der skal til for at få dagligdagen til at fungere. Deri ligger værdier, som vi gerne vil have, eleverne får indsigt i. Der er desuden de helt basale kompetencer, som vi også kræver i skolen: man skal komme til tiden, man skal møde, være aktiv og deltagende. Når eleverne oplever kravene fortalt med virksomhedens sprogbrug, har det en anden virkning, end når vi bruger skolens pædagogiske sprog, siger Martin Bernhard. Det er skolens mål, at partnerskabsaftalerne formaliseres og udvikles over årene og bliver til et kvalifikationsafsæt, så de unge på Søndervangskolen rent faktisk bliver dygtigere. Vi kan kun måle effekten af indsatsen på gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne, de unges karaktergennemsnit og de nationale tests. Det er de objektive kriterier, vi har for at se, om vi løser opgaven, som vi skal, siger Martin Bernhard. Søndervangskolen forventer at komme op på landsgennemsnittet inden for en kortere årrække. Projekt Fritidsjob Sideløbende med det generelle erhvervssamarbejde har Søndervangskolen de seneste to et halvt år deltaget i Projekt Fritidsjob sammen med Boligforeningerne Aarhus Omegn og Alboa samt Fritids- og Ungdomsskolen (FU) i Viby Syd. Projektet har været nøje fulgt af endvidere LO samt Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Projektet har et særligt eksplicit fokus på de unge, som bor i bebyggelserne Søndervang, Kærslund og Rosenhøj. Projektet går ud på at søge og finde fritidsjob til unge i alderen 13 til godt 20 år. Projektet er finansieret af Landsbyggefonden. Der har indtil nu været mere end 200 ansættelser i fritidsjob. Et fritidsjob kan for en undervisningspligtig elev tænkes ind i skoledagen, hvis det vurderes at have positiv effekt for den unge. Projektet slutter ved årets udgang. Et nyt projekt med jobkompetencer og erhvervsfokus i den almindelige undervisning Søndervangskolen har søgt og fået bevilget et nyt treårigt projekt hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I projektet skal jobkompetencer og erhvervsfokus indarbejdes og implementeres i den almindelige undervisning i langt højere grad end hidtil. Det nye projekt og vores arbejde med virksomhedspartnerskaber passer perfekt sammen med skolens og områdets bestræbelser på reel faglig, social og personlig kvalificering af fremtidens borgere, slutter Martin Bernhard. I næste udgave af UU INFO bringer vi er artikel om Tovshøjskolens arbejde med erhvervsfokus. 12

13 Virksomhedsskolen besøgte i DM i Skills Af Ilse Fogtmann, UU vejleder En øjenåbner Som de fleste ved, blev der i dagene januar 2013 afholdt DM i Skills i NRGI Park & Arena i Aarhus. Dette storstilede arrangement havde bl.a. til formål at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og mulighederne inden for de forskellige fag. Derfor var det også oplagt, at vores drenge fra Virksomhedsskolen skulle ud og besøge DM i Skills, og vi havde på forhånd lavet aftaler med underviserne fra Center for byggeri på Aarhus Tech, at de skulle stå parate og fortælle om de forskellige uddannelser til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Dette viste sig at være en øjenåbner for især én af vore elever. Efter et mislykket forsøg på at tage en landbrugsuddannelse var han startet i Virksomhedsskolen i slutningen af oktober 2012 med henblik på at blive afklaret i forhold til bygge- og anlægsområdet. I hele perioden var han mødt stabilt og engageret ind hver morgen i byggeriet, men var dog stadig lidt tvivlende omkring hvilken retning, han skulle gå. Var det bygningsstruktør eller anlægsstruktør? Men det blev der rådet bod på den dag i januar til DM i Skills i NRGI Park & Arena. Her fik vores elev pludselig det hele til at falde på plads. Efter at have suget til sig i demonstrationshallen og efter en længere snak med faglærerne var han klar over, at det var anlægsstruktørvejen, han skulle gå. Efterfølgende tog han sin mor med til Åbent Hus på Center for Byggeri, og det medførte igen, at grundforløbslæreren en uge senere ringede til os i Virksomhedsskolen. Han var nemlig blevet kontaktet af et lille entreprenørfirma, som stod og manglede en lærling, og så tænkte han straks på vores elev, som vi også kun kunne anbefale, idet han i forløbet hernede i byggeriet havde udvist stor stabilitet og motivation. Selv havde faglæreren ikke lige nogen på grundforløbet, som kunne bruges. Vi fik hurtigt indkaldt til et møde i Virksomhedsskolen, hvor alle parter var til stede, og der er nu underskrevet en uddannelsesaftale med start den 22. marts Det er derfor en glad, ung mand, vi siger farvel til her nedefra, og som tager af sted med et kompetencebevis i hånden. Han er således godt rustet til at starte som lærling og ved, hvad han går ind til. Simone. Maleri af Conny Maxwell 13

14 Nye erhvervspraktikmuligheder for skoleelever (temapraktik) Af konsulent Christian Bang Kristensen Krav til eleverne For at komme i erhvervspraktik hos DONG Energy skal du have en grundlæggende forståelse og interesse for naturvidenskabelige fag såsom matematik, natur/teknik, fysik og kemi. Snak med UU vejlederen på din skole og måske en underviser i et naturfagligt fag for at finde ud af, om DONG Energys praktikuge vil være noget for dig. Sådan skriver DONG Energy til elever, der klikker ind på firmaets hjemmeside for at se, hvad erhvervspraktikken handler om. Der stilles store krav til eleverne: De skal være fagligt dygtige og motiverede, de skal kunne overskue en femdages uge med komplekst indhold og mange skift, og de skal selv kunne sørge for transport til og fra Fredericia. Program for praktikken: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Introduktion til DONG Energy, sikkerheds- og teamøvelser Besøg på Aarhus Universitet - Geologi Besøg på Skærbækværket Besøg på Syddansk Universitet - Vindenergi Opsamling, afslutningen og fællesaktivitet Som for de andre temapraktikker, UU tilbyder, betyder den personligt motiverede ansøgning rigtig meget. Praktikvirksomhederne lægger mange ressourcer ind i at give eleverne en uge med et højt fagligt indhold og samtidig præsentere eleverne for et bredt spektrum af job- og uddannelsesmuligheder i de forskellige brancher. Derfor er kravene om høj motivation og faglig interesse og kunnen gennemgående. Praktikken hos DONG Energy er helt ny og skal prøves for første gang til efteråret. Den udbydes til elever i hele landet, og UU Aarhus-Samsø koordinerer praktikken for elever i Jylland. Læs mere om DONGS tilbud på: folkeskolepraktik.aspx Også TDC er begyndt at tilbyde temapraktik. I efteråret 2012 deltog tre elever fra Aarhus sammen med ni andre fra Region Midt i TDCs første temapraktik. I løbet af ugen kom eleverne gennem et varieret program, hvor de blev introduceret til TDC som organisation og fik viden om, hvad der skal til for at blive ansat i TDC. De efterfølgende dage besøgte eleverne TDCs butikker og callcentret. En dag var afsat til udkørende opgaver hos private kunder med en tekniker, og praktikken sluttede med et besøg i Innovation Lab, hvor der blev arbejdet med opfindelser både i teori og praksis. Aarhuseleverne var glade for ugens forløb. De var dog især begejstrede for besøgene i callcentret og TDC butikkerne, hvor der var høj energi blandt de unge TDC-medarbejdere. Praktikken har fået en positiv evaluering og tilbydes igen til efteråret. Her på UU Aarhus-Samsøs hjemmeside kan du læse mere om de mange andre temapraktikker, som UU tilbyder skoleeleverne: 14

15 Sådan valgte de unge i Aarhus Kommune uddannelse den 15. marts 2013 Opgørelsen omfatter elever fra 9. klasse og elever fra 10. klasse. (I alt 4.614). Til sammenligning er tallene for valget i 2012 nævnt i parentes. Uddannelsesvalg 9. klasse pct. 10. klasse pct. 10. klasse eller anden skoleform 50,26 (51,03) 0,60 (1,70) Tekniske erhvervsuddannelser 2,86 (2,64) 10,34 (7,17) Merkantile erhvervsuddannelser 1,22 (1,25) 4,20 (5,53) Social - og sundhedsuddannelser 0,45 (1,06) 1,39 (3,64) EGU og STU 0,13 (0,32) 1,73(1,23) STX (inkl. IB) 31,08 (29,07) 46,14 (44,92) HHX 7,42 (6,14) 14,73 (15,52) HTX 4,21 (3,44) 6,20 (5,00) HF 0,06 (0,00) 6,47 (5,58) Andet 2,92 (5,05) 8,20 (9,70) Sum 100,00 100,00 Det statistiske grundlag er alle unge, der har bopæl i Aarhus, og omfatter også unge på efterskole, som søger ungdomsuddannelse eller 10. kl. i det kommende skoleår. Populationen af unge på årgangen er faldet med 4,1 procentpoint i forhold til 2012 (4811 unge). Antallet af unge, der søger 10. klasse, er faldende. Kun 50,26 % af de unge har søgt 10. klasse i 2013, imod 51,03 % i unge har søgt uddannelsesforberedende aktiviteter, arbejde eller udlandsophold. Det er kategorien Andet. Samlet set har flere unge tilmeldt sig en ungdomsuddannelse i Erhvervsuddannelser Søgningen til erhvervsuddannelserne viser en svag stigning til de tekniske erhvervsuddannelser for 9. klasse (0,22 procentpoint). For 10. klasser er der en væsentlig større stigning på 3,17 procentpoint. Søgningen til de merkantile uddannelser og Social- og Sundhedsuddannelserne er faldet. I 2013 søgte 1,22 % af 9. klasserne en merkantil uddannelse mod 1,25 % i Et fald på 0,03 procentpoint. I 2013 søgte 4,20 % af 10. klasserne en merkantil uddannelse mod 5,53 % i Et fald på 1,33 procentpoint. Søgningen til Social- og Sundhedsuddannelserne er mere end halveret for 9. klasses vedkommende: 0,45 % i 2013 mod 1,06 % i For 10. klasse er søgningen næsten halveret: I 2013 søgte 1,39 % mod 3,64 % i Den samlede rapport over uddannelsesvalget kan ses på (Rapporten åbnes fra forsiden under rubrikken Aktuelt). 15

16 Den merkantile Virksomhedsskole et nyt tilbud til unge fra 1. maj 2013 Af UU vejleder Rikke Marie Schnuchel Den merkantile Virksomhedsskole er et afklarings- og uddannelsesforberedende tilbud til unge mellem 16 og 25 år. Tilbuddet er målrettet unge, der ønsker en uddannelse indenfor det merkantile felt, men som endnu ikke er endeligt brancheafklarede og derfor har brug for støtte til at blive uddannelsesparate. Den merkantile Virksomhedsskole er etableret i Kvickly i Bruuns Galleri. Skolen bygger på en tæt sammenhæng mellem teori/undervisning, praksislæring og helhedsorienteret, håndholdt vejledning og danner ramme om et godt og stabilt ungemiljø. Dagligdagen I dagligdagen arbejder de unge størstedelen af tiden sammen med de øvrige kolleger i butikken. Parallelt hermed sættes fokus på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling gennem daglig, løbende vejledning og dialog med henholdsvis skolens faglærer og vejleder (der begge har base i Kvickly). Undervisningsdelen på forløbet indeholder både teoretiske og uddannelsesforberedende elementer. Under forløbet på Den merkantile Virksomhedsskole får eleverne således mulighed for at prøve butiksfaget i praksis. Målet er, at eleverne gennem forløbet afklares og bringes tættere på at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse inden for detailbranchen eksempelvis påbegynder grundforløb på HG eller indgår aftale om Ny mesterlære inden for branchen. Praktisk info Sted: Kvickly, Bruuns Galleri, M. P. Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C Mødetid: 32½ time om ugen (mandag-fredag inden for Kvicklys åbningstider) Økonomi: Under forløbet modtager eleverne for størstepartens vedkommende produktionsskoleydelse. Enkelte vil modtage kontanthjælp. Samarbejdspartnere Den merkantile Virksomhedsskole er et samarbejde mellem Kvickly Bruuns Galleri, Aarhus Købmandsskole, Gøglerproduktionsskolen Aarhus og Job&Uddannelse. Baggrund Den merkantile Virksomhedsskole bygger videre på de positive erfaringer og de metoder, der er udviklet på Virksomhedsskolen inden for bygge- og anlægsbranchen. Denne er etableret i forbindelse med Aarhus Kommunes byggeri af Dokk1 - det nye multimediehus på Aarhus Havn i et samarbejde mellem bygherren/aarhus Kommune, NCC, Århus Produktionsskole, Aarhus Tech og Job&Uddannelse. Visitation Kontakt Rikke Marie Schnuchel for aftale om indledende samtale. Er den unge i målgruppen til Produktionsskoleforløb visiteres til Gøglerproduktionsskolen. Der udarbejdes Målgruppevurdering og Uddannelsesplan. 16

17 Personalia Nye medarbejdere Jeg hedder Lone Albin Petersen, og mine områder er læring, IT og sundhed. Jeg finder det livsbekræftende at hjælpe mennesker, som søger hjælp. Som produktionsskolelærer var min største opgave at give eleverne mod på at åbne bøgerne igen - igennem tro på, at de kunne. Hos UU er min opgave at informere de unge om deres muligheder igennem hjemmesiden og en ny app. I mit private liv hjælper jeg voksne af med overvægt via et onlineværktøj til kalorietælling. Min baggrund er folkeskolelærer, multimediedesigner, slankekonsulent og coach. Jeg hedder Stine Kjølholt, og jeg blev færdiguddannet som antropolog i august Jeg har altid været interesseret i arbejdet med unge og har gennem mit studium arbejdet med unge og ungdomskulturelle problemstillinger. Derudover har jeg sideløbende med mit studie arbejdet med unge i forskellige FU områder. Herunder Silkeborgvej og Grenåvej øst. Jeg er stadig ansat i Grenåvej øst som tovholder og koordinator for en del af Aarhus Kommunes Børn og Ungebyråd. Jeg er ansat som konsulent i job og uddannelse og arbejder pt. primær med evaluering af virksomhedsskolen for bygge og anlæg. Jeg hedder Line Bartholomæussen og er vejleder for årige og sidder i Jobinfo. Jeg er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og i gang med en uddannelse som uddannelsesjob og karrierevejleder. Mine tidligere arbejdserfaringer er forankret i special- og normalområdet, hvor jeg har undervist udviklingshæmmede, unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge på en almen efterskole. Jeg har i flere sammenhænge lavet frivilligt arbejde og sidst på Cyberhus, hvor jeg var chatrådgiver for unge i vanskeligheder af personligog social karakter. Jeg hedder Rikke Marie Schnuchel. Jeg har de seneste år arbejdet inden for den kommunale beskæftigelsesindsats som konsulent, beskæftigelsessagsbehandler, mentor og underviser. Jeg har primært arbejdet med ledige unge med andre barrierer end ledighed med henblik på afklaring af fremtidigt uddannelsesvalg, tilknytning til arbejdsmarkedet og fastholdelsesstrategier ift. job og uddannelse. Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag og har tidligere arbejdet som underviser i gymnasieskolen, projektmedarbejder/formidler på museum og fundraiser. Jeg hedder Kurt Pehrsson og er oprindelig uddannet inden for handel og har sidenhen gennemført en lederuddannelse og siddet i Langå Byråd. Jeg har i en lang årrække arbejdet som mentor/coach for udsatte grupper. De sidste år har jeg i jobcenterregi arbejdet med kontanthjælpsmodtagere match 1-3. Som virksomhedskonsulent har jeg tidligere i Jobcenter Aarhus arbejdet med oprettelse af virksomhedscentre. Pt. er jeg ansat som virksomhedskonsulent i Job&Uddannelse med henblik på at skabe fritidsjobåbninger til unge mennesker på år. Jeg hedder Reza Taremian. Jeg er oprindelig uddannet skibsbygger fra Aarhus Flydedok. I 2003 blev jeg ansat som jobkonsulent i Jobcenter Aarhus, hvor jeg har deltaget i forskellige projekter med flygtninge og indvandrere og har bl.a. også været udstationeret på Sprogskolen, LærDansk Århus. I 2010 tog jeg diplomuddannelsen i beskæftigelse. I 2013 blev jeg ansat som jobkonsulent i Job&Uddannelse til at skaffe fritidsjob til årige. 17

18 Afskedsreception Tirsdag d. 17. april tog UU Aarhus-Samsø afsked med vejlederne Bodil Fisker og Ole Adelkvist. Bodil Fisker og Marie Thodberg Bodil har været vejleder på Katrinebjergskolen, Lisbjergskolen, Lystrup Skole og Vejlby Skole igennem en årrække. I en periode i 90 erne var Bodil tovholder for grundskolevejledere i Nord og Midt, en position hun genoptog, da hun i det sidste halve år varetog koordinatoropgaven i det nuværende team Nord. Bodil har professionelt og på sin rolige, eftertænksomme facon løftet en kæmpe opgave i UU. Vellidt af kolleger og meget respekteret som samarbejdspartner på de skoler, hvor hun har fungeret som UU vejleder. Altid med et bankende hjerte for de unge ikke mindst de unge der har brug for en særlig opmærksomhed. Tak til Bodil. Marie Thodberg og Ole Adelkvist Ole har igennem årene været vejleder på Møllevangskolen og Ellekærskolen, og sidst har Ole fungeret som vejleder i specialteamet i UU Aarhus, med tilknytning til team Vest. Ole har været kendetegnet ved sin punktlighed og meget systematiske måde at organisere vejledningen på. En god egenskab at have, når han i specialvejledningen har skullet vejlede unge med sager på tværs i forvaltningerne. Ole har gennem årene gået meget konstruktivt til opgaverne og altid, på sin venlige facon, været parat til at komme med forslag til nye arbejdsgange og måder at organisere på. Tak til Ole. 18

19 Kort nyt Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere Kurset tilbydes gratis til klasselærere, dansklærere, samfundsfagslærere og andre interesserede lærere på 8. og 9. klassetrin. Målet med kurset er at sikre fælles forståelse for uddannelsesparathed på baggrund af viden og viden om, hvordan undervisning og vejledning supplerer hinanden. Kurset er todelt I første del præsenterer VIA Center for Undervisningsmidler materialer og eksempler på, hvordan uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering (UEA) kan inddrages i undervisningen. I anden del sætter Ungdommens Uddannelsesvejledning fokus på ansvars og opgavefordelingen samt redskaber og metoder til uddannelsesplanlægningen. Kursusinvitation er sendt til alle skoler i Aarhus Kommune. Næste UU INFO udkommer oktober

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere