Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere"

Transkript

1 UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på undervisningen i UEA Side Virksomhedsskolen besøgte DM i SKILLS side 13 Nye erhvervspraktiktilbud side 14 FTU-tallene 15. marts / sådan valgte de unge uddannelse side 15 Merkantil Virksomhedsskole - et nyt tilbud til unge side 16 Personalia. Side Kort nyt. Side 19 Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere Nyt fra ledelsen Lockout Den seneste tid i UU Aarhus-Samsø har været præget af, at mange UU vejledere har været lockoutet i forlængelse af sammenbruddet i overenskomstforhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening. Ikke alle vejledere er organiseret i Danmarks Lærerforening, og de har sammen med tjenestemændene varetaget opgaver ude på skolerne i den udstrækning, der har været elever og klasser, der blev undervist. Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for 8. klasserne har været uberørt lige bortset fra de kurser, der foregik på Social- og Sundhedsuddannelserne. I de ca. 4 uger, som lockouten har varet, har der selvfølgelig været en del opgaver, som vi ikke har kunnet løse. Ledelsen vil i den kommende tid i samarbejde med vejlederne komme til klarhed over, hvilke opgaver som skal prioriteres. Alle relevante samarbejdspartnere vil blive informeret løbende. Som en konsekvens af lockouten har vi heller ikke kunnet besætte de ledige stillinger, som vi opslog i starten af april. Ansættelsesproceduren er genoptaget, og vi regner med at være på plads med ansættelserne inden sommer.

2 Konference om bekymringsmærker En anden konsekvens af lockouten blev desværre, at vi måtte aflyse vores konference om bekymringsmærker. Her havde vi inviteret alle studievejledere og uddannelsesledere i Aarhus til en konference, så vi sammen kunne starte samarbejdet om fastholdelsessamarbejdet om de unge, som er i risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse. Indsatsen om de unge, kan I læse mere om i dette nummer af UU INFO. 15+ (samarbejde om unge over 15 år) Indsatsen vedr. bekymringsmærker er også en del af det såkaldte 15+ kommissorium, som er blevet vedtaget i styregruppen for Det Tværgående Områdesamarbejde. I dette nummer af UU INFO kan I også læse mere om det nye 15+ kommissorium, som vi glæder os til at implementere. Ledelse Vi har i UU Aarhus-Samsø endnu engang ændret en smule på holdopstillingen i ledelsen. Claus Bislev er fortsat chef for Job og Uddannelse, som er det center i Jobcenteret for unge under 30 år, hvor UU er placeret. Marie Thodberg har overtaget funktionen som UU leder fra Claus og er desuden afdelingsleder for specialvejledningen, STU, vejledningen for de årige, samt for Virksomhedsskolen. Anders Skov er afdelingsleder for vejledningen i grundskolen, vejledningen for årige samt for fritidsjobprojektet. God læselyst med dette nummer af UU INFO Marie Thodberg og Anders Skov Ja. Maleri af Conny Maxwell, som udstiller i maj og juni i UU 2

3 15+ samarbejdet Af Anders Skov, afdelingsleder UU Aarhus-Samsø Styregruppen for DTO (Det tværgående områdesamarbejde) har nu godkendt det 15+ kommissorium, som UU har udarbejdet. Kommissoriet beskriver, hvordan vi på tværs af magistrater og forvaltninger skal samarbejde om unge under 18 år, som ikke er undervisningspligtige. I forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet, har vi i UU afholdt kvalificeringsmøder med en række ledere fra både MBU (Magistraten for Børn og Unge) og MSB (Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse). Det har været rigtig positivt med de mange input, som vi har fået, og det vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for. Udgangspunktet for kommissoriet er, at vi i UU ved, hvor alle ca unge, som ikke længere er undervisningspligtige, er. De er næsten alle (99 %) i gang med enten uddannelse, afklarende- eller opkvalificerende forløb. De unge, som ikke er i gang, har vi i UU kontakt til, og de er i samarbejde med os og deres forældre ved at revidere deres uddannelsesplan, da de ifølge loven skal være i ny aktivitet inden for 30 dage. Det kunne jo godt lyde som om, at der ikke var nogen problemer med de unge, og vi med hastige skridt nærmede os målsætningen om, at 95% af en årgang skal have en mindst en ungdomsuddannelse. Men vi modtager ca. 700 afbrud om året fra unge under 18 år, som så skal have deres uddannelsesplan revideret. Derfor ser vi at udfordringen på vej mod 95 % målsætningen ligger i at fastholde de unge i uddannelse og ikke i at finde og få de unge i gang. Nu kunne det godt lyde som, at vi bare kastede bolden over til ungdomsuddannelserne og de institutioner, som har afklarende og opkvalificerende forløb for at bede dem være bedre til at fastholde de unge. Men netop fastholdelse er efter vores opfattelse en fælles kommunal opgave og et kommunalt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvor vi i UU bl.a. har en stor opgave i, at de unge har forudsætningerne for at vælge den rigtige uddannelse / forløb og har indsigt i egne kompetencer, mens skolerne har en stor opgave i, at de unge er parate til uddannelse, når de afslutter grundskolen. Endelig er der mange andre kommunale partnere, som kan støtte op om den unge, så den unge bliver i stand til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har derfor bygget kommissoriet op i to dele: Den forebyggende lokale indsats i overgangen fra grundskole Det bydækkende kommunale fastholdelsesberedskab 3

4 Den forebyggende lokale indsats i overgangen fra grundskole Kommissoriet lægger op til, at der på alle skoler i forbindelse med at eleverne har udarbejdet deres endelig uddannelsesplan i 9. og 10 klasse bliver en systematisk gennemgang af eleverne, hvor UU vejlederen, repræsentanter fra skolen og repræsentanter fra FU deltager. Her tages der stilling til, om der er elever, som skal tilbydes en særlig støttende indsats i overgangen til uddannelse, afklarende eller opkvalificerende forløb. Der bliver også taget stilling til, om repræsentanter fra socialforvaltningen skal inddrages i enkelte tilfælde. Hvis det besluttes at tilbyde en særlig indsats, skal forældre og elev selvfølgelig inddrages via et netværksmøde. Der kan med fordel laves aftaler i de enkelte lokale områder, hvor skole, FU og UU meget tidligere begynder på en systematisk gennemgang af de unge med henblik på at tilbyde støtte, så den unge får bedre mulighed for at blive uddannelsesparat til den ønskede uddannelse og desuden bliver bedre klædt på til at vælge uddannelse. Det bydækkende kommunale fastholdelsesberedskab Ifølge vejledningsloven skal ungdomsuddannelserne kontakte UU, hvis de har en ung, som er i overhængende risiko for at afbryde sit uddannelsesforløb. Det kaldes for bekymringsmærker, og den anden del af kommissoriet lægger op til, at der skal udvikles et tværkommunalt fastholdelsesberedskab, som UU kan involvere, når UU bliver kontaktet af en institution. UU bliver dermed indgangen til det kommunale fastholdelsesberedskab, når uddannelsesinstitutionen vurderer, at der skal hjælp til at fastholde den unge. I den forbindelse har UU haft et udviklingsarbejde med ungdomsuddannelserne vedr. bekymringsmærker, som er beskrevet i anden artikel i dette nummer af UU INFO (side 5). I UU glæder vi os til det fremtidige samarbejde, som kommissoriet lægger op til og håber, at det kan være med til, at endnu flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I maj og juni udstiller Conny Maxwell malerier i Job&Uddannelse, Værkmestergade 3,1. Conny maler Den glade Svinehyrde 4

5 Bekymringsmærker et UU projekt i kommunens handlingsplan for 95% målsætningen Af koordinator Bjarne Togsverd og UU vejleder Eva Geer Projektet omkring bekymringsmærker løb af stablen i efteråret 2012 i samarbejde med HG på Århus Købmandsskole, Sønderhøj, og Århus Social- og Sundhedsskole i Aarhus Kommune. Omdrejningspunktet var udvikling af nye arbejdsgange, der skulle sikre en hurtig, koordineret og struktureret indgriben over for den enkelte unge, der ville være i risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse. Projektet konkluderer efterfølgende, at det virker særdeles præventivt på de frafaldstruede unge, når ungdomsuddannelsen og UU arbejder tæt sammen, som fx når ungdomsuddannelsen konsekvent afgiver bekymringsmærker til en kendt vejleder. Vejlederen kan så fungere som sparringspartner og evt. blive indgangen til det kommunale system. Endvidere konkluderes det, at den største succes opnås, når ungdomsuddannelsen har en nedskrevet frafaldspolitik for interne fastholdelsesmuligheder, og for hvornår bekymringsmærket sættes, og UU indkaldes. Baggrund for projektet Uddannelsesrådet, bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus Kommune, har gennem flere år interesseret sig for fastholdelse i uddannelse. En interesse der med sidste års afbrudstal stadig er højaktuel. Således var der sidste år 1925 aarhusianske unge, der afbrød deres ungdomsuddannelse. Nogle gjorde det allerede før start i form af et skift til en anden uddannelse, men tilbage stod ca unge, der afbrød en ungdomsuddannelse uden at gå i gang med en ny. En udfordring uddannelsesrådet måtte forholde sig til ikke mindst set i lyset af regeringens 95% målsætning. Der blev i første omgang skelet til Silkeborg, hvor man havde haft succes med Garantiskolen (et koncept, hvor uddannelsesinstitutionen ikke slipper den unge, før den unge er i gang med en ny uddannelse eller med en aktivitet, der kan føre til uddannelse). Det viste sig imidlertid ikke muligt i en by som Aarhus med mange uddannelsesinstitutioner at gennemføre Garantiskole-tankegangen. Et andet vigtigt argument for at søsætte projektet var den ministerielle bekendtgørelse fra marts 2009, hvori det bekendtgøres, at alle uddannelsesinstitutioner elektronisk skal give Ungdommens Uddannelsesvejledning besked om den unges status i forhold til: Start Gennemført Afbrud Risiko for afbrud - også kaldt bekymringsmærker. Men ud af de i alt 2411 afbrud blev der sidste år kun sat 161 bekymringsmærker. Altså endnu en indikator på, at samarbejdet omkring de afbrudstruede unge ikke fungerede optimalt, og at der var et stort behov for at få området undersøgt. Da Garantiskole-modellen ikke kunne vedtages i Aarhus kommune, besluttede Uddannelsesrådet at iværksætte en interviewrunde omkring uddannelsesinstitutioners fastholdelsespolitik herunder brug af bekymringsmærker. Med udgangspunkt i den iværksatte UU Aarhus-Samsø i efteråret 2012 pilotprojektet omkring bekymringsmærker. 5

6 Projektstart Projektgruppen blev enige om at fokusere på: Fastholdelses-politikken bag afsendelse af bekymringsmærket. UU s handling på at bekymringsmærkerne blevet sat. Spørgsmålet om det ville betyde noget for samarbejdet omkring de unge, hvis det var den samme person, der kontaktede ungdomsuddannelsen, hver gang et bekymringsmærke var blevet sat. Projektet Projektgruppen besluttede herefter at lave et forsøg med en UU kontaktperson på de enkelte uddannelser. Det blev aftalt, at ungdomsuddannelserne skulle afsætte et elektronisk bekymringsmærke, og det så var kontaktpersonernes opgave at kontakte uddannelsesstedet for at enten at sparre om den unge eller at aftale et møde på uddannelsesstedet. På HG Sønderhøj blev egen fastholdelsespolitik tydeligt formuleret med henblik på, hvornår kontaktpersonen skulle kontaktes. Kontaktpersonsordningen på HG Sønderhøj fortsatte ind i 2013, og kontaktpersonen havde i det tidsrum kontakt med 34 unge. Heraf forlod 10 unge uddannelsen for enten at påbegynde en ny ungdomsuddannelse eller for at fortsætte i anden forberedende aktivitet, 5 kom på kontanthjælp, 2 fraflyttede kommunen, mens 17 altså halvdelen fortsatte på HG. På baggrund af dette tal og på baggrund af de øvrige projekterfaringer blev der i januar 2013 lavet en indstilling til ledelsen i UU Aarhus-Samsø. Heri anbefales en kontaktpersonsordning, og samtidig præciseres det, at det altafgørende for succes er samarbejde, og at ungdomsuddannelsen har sin egen nedskrevne fastholdelses/bekymringsmærke-politik. Projektet omkring bekymringsmærker danner fremadrettet grobund for besøg på de forskellige ungdomsuddannelser for at fortsætte dialogen omkring implementering af bekymringsmærker og fastholdelse af de frafaldstruede unge. Dag. Maleri af Conny Maxwell 6

7 AarhusUng - ny info-app til unge årige i Aarhus Nu skal de unge kun søge ét sted Af: Lone A. Petersen, IT-medarbejder Baggrunden for AarhusUng I det daglige arbejde med de unge har UU vejlederne Ib Jensen og Eva Geer erfaret, at de unge nemt farer vild i de mange tilbud i Aarhus. Herved fødtes idéen om at samle alle tilbuddene ét sted, siger Ib Jensen og fortsætter, de unge skal nemt kunne danne sig et hurtigt overblik, så et af nøgleordene har været keep it simple. Alle tilbud er derfor ikke med, men vi har udvalgt et repræsentativt udsnit til de unge. Målgruppe App en er primært til de 10-20% af de unge dem der ikke bare går i gang, falder fra, skifter eller bliver ramt af forskellige personlige udfordringer. De skal vide, hvor de så kan henvende sig. Herudover er selvfølgelig alle andre unge, der har brug for en hånd, de der arbejder professionelt med de unge, vejledere i alle afskygninger, klubmedarbejdere, gademedarbejdere, lærere på ungdomsuddannelserne og forældrene. Hvad indeholder app en Hovedområderne er følgende: På vej til uddannelse Ungdomsuddannelse Arbejde Fritid Ungdomsliv Penge og bolig Under de enkelte områder findes linksamlinger med en kort beskrivelse af de enkelte tilbud. Hvis fx den unge går ind under ungdomsliv, vil der blandt andet være henvisninger til Ungdomscentret, Cyberhus, Misbrugsbehandling, TUBA og Ensomhed. Introduktionsvideo: Hvordan app en bruges: Se AarhusUng og spred budskabet Vi opfordrer til, at alle, der arbejder med unge, downloader app en, som er tilgængelig både fra Google Play og App Store. Har du ikke en smartphone, kan du se indholdet på Herefter håber vi, at du vil bringe budskabet videre til de unge. Fremover vil der være en lille såkaldt QR-kode på UU s brevskabeloner til de unge og forældrene. Koden kan bruges til hurtigt at hente app en direkte med sin smartphone. Udvikling og rettelser App en er vores bud på et lokalt Aarhus-overblik, men vi modtager gerne forslag til forbedringer samt besked om fejl og mangler. Kun på den måde får vi et brugbart og stærkt værktøj til os og de unge. 7

8 Processen Projektet er et samarbejde mellem UU Aarhus-Samsø (UU), Børn og Unge (B&U), Fritids- og ungdomsskoleområdet (FU), Ungdomscentret og grupper af unge. Gruppen fra UU bag projektet består af Anders Skov, Peter Lilleheden, Ib Jensen, Eva Geer, Lone Petersen og Stine Kjølholt. Eva og Ib har samlet materiale og arbejdet med struktur og indhold med udviklerne. Peter har stået for koordinering med samarbejdsparter og oplæg, og sidst er Lone og Stine kommet til projektet og har stået for henholdsvis indtastningsarbejdet og kontakt til de unge. Ib Jensen fortæller om udviklingsforløbet: Efter at have indhentet de økonomiske midler, tog vi kontakt til Center for Digital Pædagogik, som har været vores sparringspartner igennem processen. Fra vores forestillinger om, hvad app en skulle indeholde til det færdige resultat, har vi undervejs haft workshops med potentielle brugere. Vi har mødtes med flere hold produktionsskoleelever, elever på ungdomsuddannelserne, Min Vej til Uddannelse og endelig nogle 10. klasses elever. Noget af det første vi fandt ud af var, at ikke alle unge i målgruppen har en smartphone. Men nok en bærbar eller stationær derhjemme. Derfor har app en en hjemmeside, som spejler alt indhold og åbnes i en browser til computere og tablets. Herudover har vi holdt den oprindelige tværfaglige baggrundsgruppe orienteret og mødtes med dem undervejs. Version 2 er (måske) på vej Vi er pt. i evalueringsfasen og regner med, at vi får den fornødne økonomiske opbakning til en version 2 via de allerede søgte midler. Så den nuværende version er forhåbentlig kun første skridt til at forbedre de unges overblik over de utallige tilbud, de har i Aarhus. Sommer. Maleri af Conny Maxwell 8

9 UU hjælper unge i gang med fritidsjob Af konsulent Christian Bang Kristensen Et fritidsjob kan for nogle unge være et skridt på vejen til uddannelse. Det er kort fortalt tænkningen bag Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til en fritidsjobsindsats, at et fritidsjob medvirker til at kvalificere den unges kompetencer til at vælge uddannelse og holde fast i uddannelse. UU Aarhus-Samsø har fået midler fra denne pulje til en særlig indsats i 2013 for udsatte unge. Tre erfarne jobkonsulenter er blevet ansat i UU til at tage udfordringen op med de unge. Det er målet, at i løbet af 2013 skal 300 unge få et fritidsjob gennem indsatsen. En stor del af de unge i målgruppen er tosprogede, hvor familien fx ikke har kendskab til arbejdsmarkedet og mangler erfaringer med virksomhedskulturer og kravene til at bestride et job. I projektets start er det de årige, der nyder godt af indsatsen. Det er planen senere at udvide målgruppen til også at omfatte udsatte unge op til 24 år. Et lille skub De tre jobkonsulenter Rikke Marie Schnuchel, Reza Taremian og Kurt Pehrsson fortæller, at deres arbejde med at finde de unge er begyndt på 10. klassecentrene. I samarbejde med UU vejlederne samles fritidsjobinteresserede unge til samtaler med jobkonsulenterne. Gennem de individuelle samtaler afdækker konsulenterne de unges ønsker og forudsætninger for at kunne bestride et fritidsjob. Konsulenterne fortæller, at de unge er meget motiverede, og mange har på eget initiativ tidligere søgt job uden held. De har måske brug for et fif til at gøre ansøgningen bedre eller gode råd til ansættelsessamtalen. De unge er overvejende meget realistiske i deres jobønsker inden for det ufaglærte område, men de har lige brug for et lille skub til at komme videre, siger Rikke Marie Schnuchel. Efter samtalerne matcher konsulenterne de unge til relevante virksomheder, og de unge får så kontaktoplysninger til virksomhederne. Det er nu den unges opgave at sende en ansøgning, og forhåbentlig resulterer den i en jobsamtale. Jobkonsulenterne er således kun en løftestang til et eventuelt fritidsjob. Fra venstre: Kurt Pehrsson, Rikke Marie Schnuchel og Reza Taremian Kendskab til arbejdsmarkedet Det er jobkonsulenternes ønske, at der senere i projektet bliver mulighed for at lave kurser for unge, hvor de kan lære, hvordan man fx laver CV og ansøgning, de kan træne til jobsamtalen og i det hele taget få forståelse for virksomhedskultur og arbejdspladsens forventninger til medarbejderne. Kurt Pehrsson fortæller, at mange unge ikke ved, hvordan man gebærder sig til en samtale. Det kostede fx en ung mand et job, at han havde mobiltelefonen tændt under samtalen. Det vil være meget relevant, hvis vi som erfarne jobkonsulenter kunne bruge mere tid på at give de unge vejledning om arbejdsmarkedet, job og uddannelse, slutter Reza Taremian. 9

10 Sådan er det gået i 1. kvartal Jobkonsulenterne har haft samtaler med 133 unge på 10. klassecentre, Projekt Nøglen i Lystrup/ Elstedhøj, Min Vej Til Uddannelse, Vejledningscentret i Gellerup og Get2job i Gellerup. De 133 unge fordeler sig således: 46 er startet i fritidsjob, 34 er henvist til samtale med virksomhed (har ikke fået svar endnu), 19 er ikke længere med i projektet, 15 er i mellemtiden blevet over 18 år, men er dog stadig med, 19 er endnu ikke blevet matchet med en virksomhed. Mangler unge Der er nu 50 virksomheder med i projektet. Jobkonsulenternes virksomhedskontakt har desuden resulteret i yderligere 18 job, som er videreformidlet til Jobcentret. Det drejer sig om ordinære job, løntilskudsjob, praktikforløb, flexjob og lærepladser. Konsulenterne er godt tilfredse med resultatet af indsatsen i 1. kvartal. Status her i april er, at der faktisk mangler unge jobinteresserede årige. Den aktuelle konflikt på undervisningsområdet gør det ikke lettere for konsulenterne at få kontakt til de unge og lave aftaler på skolerne. Fra fritidsjob til fuldtidsarbejde Iman Ali er en af de unge, som er kommet i gang med et fritidsjob via projektet. Iman gik i vinter på et afklaringsforløb på Min Vej Til Uddannelse. En dag kom jobkonsulenterne Rikke Marie og Kurt og fortalte om mulighederne for at få hjælp til at finde et fritidsjob. Iman blev interesseret i et fritidsjob hos Fakta på Langenæs. Hun har ikke tidligere haft fritidsjob og har aldrig skrevet en ansøgning. Med hjælp fra UU vejlederne lavede Iman en ansøgning til butikschef Jesper Thomsen, Fakta. Ansøgningen resulterede i en jobsamtale, der gik godt, og Iman kunne straks begynde som fritidsjobber. Iman trimmer varer i butikken Det havde længe været Imans plan at uddanne sig inden for butik og handel, og hun blev rigtig glad, da butikschefen kunne tilbyde hende en fuldtidsstilling i Fakta. Jeg kan blive her, til jeg fylder 18 år, så vil jeg begynde på HG. Jeg føler, at det er det rigtige job for mig, og jeg trives rigtig godt med kundekontakt, siger Iman og vender tilbage til arbejdet i butikken. 10

11 Ledelsesfokus på undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Af konsulent Christian Bang Kristensen En undersøgelse af UEA aktiviteter i folkeskolen I sommeren 2012 fik Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en ¹kortlægning af UEA aktiviteter i Folkeskolen. Resultaterne af undersøgelsen viser bl.a., at der er meget store forskelle på, hvordan UEA prioriteres og tilrettelægges på skolerne. Generelt er det obligatoriske emne ikke højt prioriteret i indskolingen og på mellemtrinnet. Rapporten konkluderer også, at mange i undersøgelsen peger på, at UEA i højere grad bør integreres i de obligatoriske fag og dermed i skolernes hverdag. Med UEA som indgangsvinkel kan man sikre et praksiselement i de obligatoriske fag. Søndervangskolen i Aarhus - en skole med strategi og plan for UEA På Søndervangskolen har ledelsen formuleret en klar målsætning og lagt en strategi og plan for, hvordan de enkelte klassetrin skal samarbejde med erhvervslivet. Skolen er en heldagsskole, hvor en meget stor del af forældrene ikke har tilknytning og kendskab til det danske arbejdsmarked. På Søndervangskolen fortæller viceskoleleder Martin Bernhard om baggrunden for indsatsen: Vi vurderer, at en kobling mellem skole, virksomhed og uddannelse er noget, der vil sikre eleverne et sundt arbejdsliv, når de forlader grundskolen. Vi tænker også, at grundskolen er den basale base, hvor kompetencer, færdigheder og motivation, der skal til for at indgå i et aktivt medborgerskab efterfølgende, bliver erhvervet. Hvis eleverne ikke har tilstrækkelige kompetencer i forhold til at begå sig i ungdomsuddannelsessystemet, så må vi gentænke den model for, hvordan vi har gjort det indtil nu. Deri er bl.a. koblingen og inddragelsen af virkeligheden væsentlig, for det er virksomhederne, der melder tilbage til skolen med de helt specifikke forventninger, som de har til unge mennesker, der starter på virksomhederne og som skal kunne opretholde en stilling og et arbejdsliv. Det er klar tale for eleverne. De forstår, at det er den her virkelighed, vi skal ud i, uanset om det er en produktionsvirksomhed, en servicevirksomhed eller en vidensvirksomhed. Samtidig er det en palet, der bredes ud gennem elevernes skolegang i et 0. til 9. klasses perspektiv, hvor de får forskellige muligheder for at se forskellige virksomheder siger Martin Bernhard. Det er vigtigt, at eleverne får forståelse for, hvilke realistiske muligheder, de har. Der er ikke frit valg for alle på alle hylder. Sådan organiseres samarbejdet med virksomheder Alle klasser skal kobles sammen med en virksomhed i en virksomhedsadoption. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at få de sidste aftaler på plads, så hele skoleforløbet er dækket. Sideløbende med adoptionerne har 6. og 7. klassetrin JobSnuser, hvor klasserne har samarbejde med en virksomhed og en erhvervsskole. Det er skolens erfaring, at virksomhederne gerne vil samarbejde. Virksomhederne ser samarbejdet som en del af deres CSR strategi (Corporate Social Responsibility), hvor de tager et socialt ansvar for samfundets borgere - og et særligt ansvar for lokalområdet. Konkret melder virksomhederne også tilbage til skolen, at medarbejderne synes, det er sjovt at have børnene på besøg og lave forskellige aktiviteter med dem. Martin Bernhard understreger, at det er vigtigt i et samarbejde med virksomheder, at skolen er i stand til at vise stor fleksibilitet. ¹) Hele rapporten kan hentes på dette link: Kortlægning af UEA aktiviteter i folkeskolen 11

12 Klasser og samarbejdsvirksomheder på Søndervangskolen Klasse Virksomhed Lokalcenter Viby. Virksomhedsadoption Helnan Marselis Hotel. Virksomhedsadoption 6. Højbjerg Maskinfabrik. Virksomhedsadoption og JobSnuser 7. Dansk Supermarked. JobSnuser. Afventer respons på indgåelse af virksomhedsadoption 8. Afventer respons på indgåelse af virksomhedsadoption 9. Johnson Controls. Virksomhedsadoption Hvad får eleverne ud af samarbejdet Martin Bernhard fortæller, at det er vigtigt, at der er en oplevelsesorienteret tilgang til elevernes besøg i virksomhederne. Eleverne husker bedre viden, der er knyttet sammen med oplevelser. Virksomhederne opererer med deadlines og formelle krav om, hvad der skal til for at få dagligdagen til at fungere. Deri ligger værdier, som vi gerne vil have, eleverne får indsigt i. Der er desuden de helt basale kompetencer, som vi også kræver i skolen: man skal komme til tiden, man skal møde, være aktiv og deltagende. Når eleverne oplever kravene fortalt med virksomhedens sprogbrug, har det en anden virkning, end når vi bruger skolens pædagogiske sprog, siger Martin Bernhard. Det er skolens mål, at partnerskabsaftalerne formaliseres og udvikles over årene og bliver til et kvalifikationsafsæt, så de unge på Søndervangskolen rent faktisk bliver dygtigere. Vi kan kun måle effekten af indsatsen på gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne, de unges karaktergennemsnit og de nationale tests. Det er de objektive kriterier, vi har for at se, om vi løser opgaven, som vi skal, siger Martin Bernhard. Søndervangskolen forventer at komme op på landsgennemsnittet inden for en kortere årrække. Projekt Fritidsjob Sideløbende med det generelle erhvervssamarbejde har Søndervangskolen de seneste to et halvt år deltaget i Projekt Fritidsjob sammen med Boligforeningerne Aarhus Omegn og Alboa samt Fritids- og Ungdomsskolen (FU) i Viby Syd. Projektet har været nøje fulgt af endvidere LO samt Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Projektet har et særligt eksplicit fokus på de unge, som bor i bebyggelserne Søndervang, Kærslund og Rosenhøj. Projektet går ud på at søge og finde fritidsjob til unge i alderen 13 til godt 20 år. Projektet er finansieret af Landsbyggefonden. Der har indtil nu været mere end 200 ansættelser i fritidsjob. Et fritidsjob kan for en undervisningspligtig elev tænkes ind i skoledagen, hvis det vurderes at have positiv effekt for den unge. Projektet slutter ved årets udgang. Et nyt projekt med jobkompetencer og erhvervsfokus i den almindelige undervisning Søndervangskolen har søgt og fået bevilget et nyt treårigt projekt hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I projektet skal jobkompetencer og erhvervsfokus indarbejdes og implementeres i den almindelige undervisning i langt højere grad end hidtil. Det nye projekt og vores arbejde med virksomhedspartnerskaber passer perfekt sammen med skolens og områdets bestræbelser på reel faglig, social og personlig kvalificering af fremtidens borgere, slutter Martin Bernhard. I næste udgave af UU INFO bringer vi er artikel om Tovshøjskolens arbejde med erhvervsfokus. 12

13 Virksomhedsskolen besøgte i DM i Skills Af Ilse Fogtmann, UU vejleder En øjenåbner Som de fleste ved, blev der i dagene januar 2013 afholdt DM i Skills i NRGI Park & Arena i Aarhus. Dette storstilede arrangement havde bl.a. til formål at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og mulighederne inden for de forskellige fag. Derfor var det også oplagt, at vores drenge fra Virksomhedsskolen skulle ud og besøge DM i Skills, og vi havde på forhånd lavet aftaler med underviserne fra Center for byggeri på Aarhus Tech, at de skulle stå parate og fortælle om de forskellige uddannelser til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Dette viste sig at være en øjenåbner for især én af vore elever. Efter et mislykket forsøg på at tage en landbrugsuddannelse var han startet i Virksomhedsskolen i slutningen af oktober 2012 med henblik på at blive afklaret i forhold til bygge- og anlægsområdet. I hele perioden var han mødt stabilt og engageret ind hver morgen i byggeriet, men var dog stadig lidt tvivlende omkring hvilken retning, han skulle gå. Var det bygningsstruktør eller anlægsstruktør? Men det blev der rådet bod på den dag i januar til DM i Skills i NRGI Park & Arena. Her fik vores elev pludselig det hele til at falde på plads. Efter at have suget til sig i demonstrationshallen og efter en længere snak med faglærerne var han klar over, at det var anlægsstruktørvejen, han skulle gå. Efterfølgende tog han sin mor med til Åbent Hus på Center for Byggeri, og det medførte igen, at grundforløbslæreren en uge senere ringede til os i Virksomhedsskolen. Han var nemlig blevet kontaktet af et lille entreprenørfirma, som stod og manglede en lærling, og så tænkte han straks på vores elev, som vi også kun kunne anbefale, idet han i forløbet hernede i byggeriet havde udvist stor stabilitet og motivation. Selv havde faglæreren ikke lige nogen på grundforløbet, som kunne bruges. Vi fik hurtigt indkaldt til et møde i Virksomhedsskolen, hvor alle parter var til stede, og der er nu underskrevet en uddannelsesaftale med start den 22. marts Det er derfor en glad, ung mand, vi siger farvel til her nedefra, og som tager af sted med et kompetencebevis i hånden. Han er således godt rustet til at starte som lærling og ved, hvad han går ind til. Simone. Maleri af Conny Maxwell 13

14 Nye erhvervspraktikmuligheder for skoleelever (temapraktik) Af konsulent Christian Bang Kristensen Krav til eleverne For at komme i erhvervspraktik hos DONG Energy skal du have en grundlæggende forståelse og interesse for naturvidenskabelige fag såsom matematik, natur/teknik, fysik og kemi. Snak med UU vejlederen på din skole og måske en underviser i et naturfagligt fag for at finde ud af, om DONG Energys praktikuge vil være noget for dig. Sådan skriver DONG Energy til elever, der klikker ind på firmaets hjemmeside for at se, hvad erhvervspraktikken handler om. Der stilles store krav til eleverne: De skal være fagligt dygtige og motiverede, de skal kunne overskue en femdages uge med komplekst indhold og mange skift, og de skal selv kunne sørge for transport til og fra Fredericia. Program for praktikken: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Introduktion til DONG Energy, sikkerheds- og teamøvelser Besøg på Aarhus Universitet - Geologi Besøg på Skærbækværket Besøg på Syddansk Universitet - Vindenergi Opsamling, afslutningen og fællesaktivitet Som for de andre temapraktikker, UU tilbyder, betyder den personligt motiverede ansøgning rigtig meget. Praktikvirksomhederne lægger mange ressourcer ind i at give eleverne en uge med et højt fagligt indhold og samtidig præsentere eleverne for et bredt spektrum af job- og uddannelsesmuligheder i de forskellige brancher. Derfor er kravene om høj motivation og faglig interesse og kunnen gennemgående. Praktikken hos DONG Energy er helt ny og skal prøves for første gang til efteråret. Den udbydes til elever i hele landet, og UU Aarhus-Samsø koordinerer praktikken for elever i Jylland. Læs mere om DONGS tilbud på: folkeskolepraktik.aspx Også TDC er begyndt at tilbyde temapraktik. I efteråret 2012 deltog tre elever fra Aarhus sammen med ni andre fra Region Midt i TDCs første temapraktik. I løbet af ugen kom eleverne gennem et varieret program, hvor de blev introduceret til TDC som organisation og fik viden om, hvad der skal til for at blive ansat i TDC. De efterfølgende dage besøgte eleverne TDCs butikker og callcentret. En dag var afsat til udkørende opgaver hos private kunder med en tekniker, og praktikken sluttede med et besøg i Innovation Lab, hvor der blev arbejdet med opfindelser både i teori og praksis. Aarhuseleverne var glade for ugens forløb. De var dog især begejstrede for besøgene i callcentret og TDC butikkerne, hvor der var høj energi blandt de unge TDC-medarbejdere. Praktikken har fået en positiv evaluering og tilbydes igen til efteråret. Her på UU Aarhus-Samsøs hjemmeside kan du læse mere om de mange andre temapraktikker, som UU tilbyder skoleeleverne: 14

15 Sådan valgte de unge i Aarhus Kommune uddannelse den 15. marts 2013 Opgørelsen omfatter elever fra 9. klasse og elever fra 10. klasse. (I alt 4.614). Til sammenligning er tallene for valget i 2012 nævnt i parentes. Uddannelsesvalg 9. klasse pct. 10. klasse pct. 10. klasse eller anden skoleform 50,26 (51,03) 0,60 (1,70) Tekniske erhvervsuddannelser 2,86 (2,64) 10,34 (7,17) Merkantile erhvervsuddannelser 1,22 (1,25) 4,20 (5,53) Social - og sundhedsuddannelser 0,45 (1,06) 1,39 (3,64) EGU og STU 0,13 (0,32) 1,73(1,23) STX (inkl. IB) 31,08 (29,07) 46,14 (44,92) HHX 7,42 (6,14) 14,73 (15,52) HTX 4,21 (3,44) 6,20 (5,00) HF 0,06 (0,00) 6,47 (5,58) Andet 2,92 (5,05) 8,20 (9,70) Sum 100,00 100,00 Det statistiske grundlag er alle unge, der har bopæl i Aarhus, og omfatter også unge på efterskole, som søger ungdomsuddannelse eller 10. kl. i det kommende skoleår. Populationen af unge på årgangen er faldet med 4,1 procentpoint i forhold til 2012 (4811 unge). Antallet af unge, der søger 10. klasse, er faldende. Kun 50,26 % af de unge har søgt 10. klasse i 2013, imod 51,03 % i unge har søgt uddannelsesforberedende aktiviteter, arbejde eller udlandsophold. Det er kategorien Andet. Samlet set har flere unge tilmeldt sig en ungdomsuddannelse i Erhvervsuddannelser Søgningen til erhvervsuddannelserne viser en svag stigning til de tekniske erhvervsuddannelser for 9. klasse (0,22 procentpoint). For 10. klasser er der en væsentlig større stigning på 3,17 procentpoint. Søgningen til de merkantile uddannelser og Social- og Sundhedsuddannelserne er faldet. I 2013 søgte 1,22 % af 9. klasserne en merkantil uddannelse mod 1,25 % i Et fald på 0,03 procentpoint. I 2013 søgte 4,20 % af 10. klasserne en merkantil uddannelse mod 5,53 % i Et fald på 1,33 procentpoint. Søgningen til Social- og Sundhedsuddannelserne er mere end halveret for 9. klasses vedkommende: 0,45 % i 2013 mod 1,06 % i For 10. klasse er søgningen næsten halveret: I 2013 søgte 1,39 % mod 3,64 % i Den samlede rapport over uddannelsesvalget kan ses på (Rapporten åbnes fra forsiden under rubrikken Aktuelt). 15

16 Den merkantile Virksomhedsskole et nyt tilbud til unge fra 1. maj 2013 Af UU vejleder Rikke Marie Schnuchel Den merkantile Virksomhedsskole er et afklarings- og uddannelsesforberedende tilbud til unge mellem 16 og 25 år. Tilbuddet er målrettet unge, der ønsker en uddannelse indenfor det merkantile felt, men som endnu ikke er endeligt brancheafklarede og derfor har brug for støtte til at blive uddannelsesparate. Den merkantile Virksomhedsskole er etableret i Kvickly i Bruuns Galleri. Skolen bygger på en tæt sammenhæng mellem teori/undervisning, praksislæring og helhedsorienteret, håndholdt vejledning og danner ramme om et godt og stabilt ungemiljø. Dagligdagen I dagligdagen arbejder de unge størstedelen af tiden sammen med de øvrige kolleger i butikken. Parallelt hermed sættes fokus på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling gennem daglig, løbende vejledning og dialog med henholdsvis skolens faglærer og vejleder (der begge har base i Kvickly). Undervisningsdelen på forløbet indeholder både teoretiske og uddannelsesforberedende elementer. Under forløbet på Den merkantile Virksomhedsskole får eleverne således mulighed for at prøve butiksfaget i praksis. Målet er, at eleverne gennem forløbet afklares og bringes tættere på at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse inden for detailbranchen eksempelvis påbegynder grundforløb på HG eller indgår aftale om Ny mesterlære inden for branchen. Praktisk info Sted: Kvickly, Bruuns Galleri, M. P. Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C Mødetid: 32½ time om ugen (mandag-fredag inden for Kvicklys åbningstider) Økonomi: Under forløbet modtager eleverne for størstepartens vedkommende produktionsskoleydelse. Enkelte vil modtage kontanthjælp. Samarbejdspartnere Den merkantile Virksomhedsskole er et samarbejde mellem Kvickly Bruuns Galleri, Aarhus Købmandsskole, Gøglerproduktionsskolen Aarhus og Job&Uddannelse. Baggrund Den merkantile Virksomhedsskole bygger videre på de positive erfaringer og de metoder, der er udviklet på Virksomhedsskolen inden for bygge- og anlægsbranchen. Denne er etableret i forbindelse med Aarhus Kommunes byggeri af Dokk1 - det nye multimediehus på Aarhus Havn i et samarbejde mellem bygherren/aarhus Kommune, NCC, Århus Produktionsskole, Aarhus Tech og Job&Uddannelse. Visitation Kontakt Rikke Marie Schnuchel for aftale om indledende samtale. Er den unge i målgruppen til Produktionsskoleforløb visiteres til Gøglerproduktionsskolen. Der udarbejdes Målgruppevurdering og Uddannelsesplan. 16

17 Personalia Nye medarbejdere Jeg hedder Lone Albin Petersen, og mine områder er læring, IT og sundhed. Jeg finder det livsbekræftende at hjælpe mennesker, som søger hjælp. Som produktionsskolelærer var min største opgave at give eleverne mod på at åbne bøgerne igen - igennem tro på, at de kunne. Hos UU er min opgave at informere de unge om deres muligheder igennem hjemmesiden og en ny app. I mit private liv hjælper jeg voksne af med overvægt via et onlineværktøj til kalorietælling. Min baggrund er folkeskolelærer, multimediedesigner, slankekonsulent og coach. Jeg hedder Stine Kjølholt, og jeg blev færdiguddannet som antropolog i august Jeg har altid været interesseret i arbejdet med unge og har gennem mit studium arbejdet med unge og ungdomskulturelle problemstillinger. Derudover har jeg sideløbende med mit studie arbejdet med unge i forskellige FU områder. Herunder Silkeborgvej og Grenåvej øst. Jeg er stadig ansat i Grenåvej øst som tovholder og koordinator for en del af Aarhus Kommunes Børn og Ungebyråd. Jeg er ansat som konsulent i job og uddannelse og arbejder pt. primær med evaluering af virksomhedsskolen for bygge og anlæg. Jeg hedder Line Bartholomæussen og er vejleder for årige og sidder i Jobinfo. Jeg er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og i gang med en uddannelse som uddannelsesjob og karrierevejleder. Mine tidligere arbejdserfaringer er forankret i special- og normalområdet, hvor jeg har undervist udviklingshæmmede, unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge på en almen efterskole. Jeg har i flere sammenhænge lavet frivilligt arbejde og sidst på Cyberhus, hvor jeg var chatrådgiver for unge i vanskeligheder af personligog social karakter. Jeg hedder Rikke Marie Schnuchel. Jeg har de seneste år arbejdet inden for den kommunale beskæftigelsesindsats som konsulent, beskæftigelsessagsbehandler, mentor og underviser. Jeg har primært arbejdet med ledige unge med andre barrierer end ledighed med henblik på afklaring af fremtidigt uddannelsesvalg, tilknytning til arbejdsmarkedet og fastholdelsesstrategier ift. job og uddannelse. Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag og har tidligere arbejdet som underviser i gymnasieskolen, projektmedarbejder/formidler på museum og fundraiser. Jeg hedder Kurt Pehrsson og er oprindelig uddannet inden for handel og har sidenhen gennemført en lederuddannelse og siddet i Langå Byråd. Jeg har i en lang årrække arbejdet som mentor/coach for udsatte grupper. De sidste år har jeg i jobcenterregi arbejdet med kontanthjælpsmodtagere match 1-3. Som virksomhedskonsulent har jeg tidligere i Jobcenter Aarhus arbejdet med oprettelse af virksomhedscentre. Pt. er jeg ansat som virksomhedskonsulent i Job&Uddannelse med henblik på at skabe fritidsjobåbninger til unge mennesker på år. Jeg hedder Reza Taremian. Jeg er oprindelig uddannet skibsbygger fra Aarhus Flydedok. I 2003 blev jeg ansat som jobkonsulent i Jobcenter Aarhus, hvor jeg har deltaget i forskellige projekter med flygtninge og indvandrere og har bl.a. også været udstationeret på Sprogskolen, LærDansk Århus. I 2010 tog jeg diplomuddannelsen i beskæftigelse. I 2013 blev jeg ansat som jobkonsulent i Job&Uddannelse til at skaffe fritidsjob til årige. 17

18 Afskedsreception Tirsdag d. 17. april tog UU Aarhus-Samsø afsked med vejlederne Bodil Fisker og Ole Adelkvist. Bodil Fisker og Marie Thodberg Bodil har været vejleder på Katrinebjergskolen, Lisbjergskolen, Lystrup Skole og Vejlby Skole igennem en årrække. I en periode i 90 erne var Bodil tovholder for grundskolevejledere i Nord og Midt, en position hun genoptog, da hun i det sidste halve år varetog koordinatoropgaven i det nuværende team Nord. Bodil har professionelt og på sin rolige, eftertænksomme facon løftet en kæmpe opgave i UU. Vellidt af kolleger og meget respekteret som samarbejdspartner på de skoler, hvor hun har fungeret som UU vejleder. Altid med et bankende hjerte for de unge ikke mindst de unge der har brug for en særlig opmærksomhed. Tak til Bodil. Marie Thodberg og Ole Adelkvist Ole har igennem årene været vejleder på Møllevangskolen og Ellekærskolen, og sidst har Ole fungeret som vejleder i specialteamet i UU Aarhus, med tilknytning til team Vest. Ole har været kendetegnet ved sin punktlighed og meget systematiske måde at organisere vejledningen på. En god egenskab at have, når han i specialvejledningen har skullet vejlede unge med sager på tværs i forvaltningerne. Ole har gennem årene gået meget konstruktivt til opgaverne og altid, på sin venlige facon, været parat til at komme med forslag til nye arbejdsgange og måder at organisere på. Tak til Ole. 18

19 Kort nyt Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere Kurset tilbydes gratis til klasselærere, dansklærere, samfundsfagslærere og andre interesserede lærere på 8. og 9. klassetrin. Målet med kurset er at sikre fælles forståelse for uddannelsesparathed på baggrund af viden og viden om, hvordan undervisning og vejledning supplerer hinanden. Kurset er todelt I første del præsenterer VIA Center for Undervisningsmidler materialer og eksempler på, hvordan uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering (UEA) kan inddrages i undervisningen. I anden del sætter Ungdommens Uddannelsesvejledning fokus på ansvars og opgavefordelingen samt redskaber og metoder til uddannelsesplanlægningen. Kursusinvitation er sendt til alle skoler i Aarhus Kommune. Næste UU INFO udkommer oktober

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

UU INFO. Marts 2015. Interferens

UU INFO. Marts 2015. Interferens UU INFO Marts 2015 Nyt fra ledelsen, side 2 UU på ny adresse, side 3 Uddannelsesparathedsvurdering, side 4 Afbrudsrapporten, side 5 Min Vej til Uddannelse - en kultur man vokser ind i, side 8 Buskaravane

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere