Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere"

Transkript

1 UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på undervisningen i UEA Side Virksomhedsskolen besøgte DM i SKILLS side 13 Nye erhvervspraktiktilbud side 14 FTU-tallene 15. marts / sådan valgte de unge uddannelse side 15 Merkantil Virksomhedsskole - et nyt tilbud til unge side 16 Personalia. Side Kort nyt. Side 19 Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere Nyt fra ledelsen Lockout Den seneste tid i UU Aarhus-Samsø har været præget af, at mange UU vejledere har været lockoutet i forlængelse af sammenbruddet i overenskomstforhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening. Ikke alle vejledere er organiseret i Danmarks Lærerforening, og de har sammen med tjenestemændene varetaget opgaver ude på skolerne i den udstrækning, der har været elever og klasser, der blev undervist. Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for 8. klasserne har været uberørt lige bortset fra de kurser, der foregik på Social- og Sundhedsuddannelserne. I de ca. 4 uger, som lockouten har varet, har der selvfølgelig været en del opgaver, som vi ikke har kunnet løse. Ledelsen vil i den kommende tid i samarbejde med vejlederne komme til klarhed over, hvilke opgaver som skal prioriteres. Alle relevante samarbejdspartnere vil blive informeret løbende. Som en konsekvens af lockouten har vi heller ikke kunnet besætte de ledige stillinger, som vi opslog i starten af april. Ansættelsesproceduren er genoptaget, og vi regner med at være på plads med ansættelserne inden sommer.

2 Konference om bekymringsmærker En anden konsekvens af lockouten blev desværre, at vi måtte aflyse vores konference om bekymringsmærker. Her havde vi inviteret alle studievejledere og uddannelsesledere i Aarhus til en konference, så vi sammen kunne starte samarbejdet om fastholdelsessamarbejdet om de unge, som er i risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse. Indsatsen om de unge, kan I læse mere om i dette nummer af UU INFO. 15+ (samarbejde om unge over 15 år) Indsatsen vedr. bekymringsmærker er også en del af det såkaldte 15+ kommissorium, som er blevet vedtaget i styregruppen for Det Tværgående Områdesamarbejde. I dette nummer af UU INFO kan I også læse mere om det nye 15+ kommissorium, som vi glæder os til at implementere. Ledelse Vi har i UU Aarhus-Samsø endnu engang ændret en smule på holdopstillingen i ledelsen. Claus Bislev er fortsat chef for Job og Uddannelse, som er det center i Jobcenteret for unge under 30 år, hvor UU er placeret. Marie Thodberg har overtaget funktionen som UU leder fra Claus og er desuden afdelingsleder for specialvejledningen, STU, vejledningen for de årige, samt for Virksomhedsskolen. Anders Skov er afdelingsleder for vejledningen i grundskolen, vejledningen for årige samt for fritidsjobprojektet. God læselyst med dette nummer af UU INFO Marie Thodberg og Anders Skov Ja. Maleri af Conny Maxwell, som udstiller i maj og juni i UU 2

3 15+ samarbejdet Af Anders Skov, afdelingsleder UU Aarhus-Samsø Styregruppen for DTO (Det tværgående områdesamarbejde) har nu godkendt det 15+ kommissorium, som UU har udarbejdet. Kommissoriet beskriver, hvordan vi på tværs af magistrater og forvaltninger skal samarbejde om unge under 18 år, som ikke er undervisningspligtige. I forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet, har vi i UU afholdt kvalificeringsmøder med en række ledere fra både MBU (Magistraten for Børn og Unge) og MSB (Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse). Det har været rigtig positivt med de mange input, som vi har fået, og det vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for. Udgangspunktet for kommissoriet er, at vi i UU ved, hvor alle ca unge, som ikke længere er undervisningspligtige, er. De er næsten alle (99 %) i gang med enten uddannelse, afklarende- eller opkvalificerende forløb. De unge, som ikke er i gang, har vi i UU kontakt til, og de er i samarbejde med os og deres forældre ved at revidere deres uddannelsesplan, da de ifølge loven skal være i ny aktivitet inden for 30 dage. Det kunne jo godt lyde som om, at der ikke var nogen problemer med de unge, og vi med hastige skridt nærmede os målsætningen om, at 95% af en årgang skal have en mindst en ungdomsuddannelse. Men vi modtager ca. 700 afbrud om året fra unge under 18 år, som så skal have deres uddannelsesplan revideret. Derfor ser vi at udfordringen på vej mod 95 % målsætningen ligger i at fastholde de unge i uddannelse og ikke i at finde og få de unge i gang. Nu kunne det godt lyde som, at vi bare kastede bolden over til ungdomsuddannelserne og de institutioner, som har afklarende og opkvalificerende forløb for at bede dem være bedre til at fastholde de unge. Men netop fastholdelse er efter vores opfattelse en fælles kommunal opgave og et kommunalt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvor vi i UU bl.a. har en stor opgave i, at de unge har forudsætningerne for at vælge den rigtige uddannelse / forløb og har indsigt i egne kompetencer, mens skolerne har en stor opgave i, at de unge er parate til uddannelse, når de afslutter grundskolen. Endelig er der mange andre kommunale partnere, som kan støtte op om den unge, så den unge bliver i stand til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har derfor bygget kommissoriet op i to dele: Den forebyggende lokale indsats i overgangen fra grundskole Det bydækkende kommunale fastholdelsesberedskab 3

4 Den forebyggende lokale indsats i overgangen fra grundskole Kommissoriet lægger op til, at der på alle skoler i forbindelse med at eleverne har udarbejdet deres endelig uddannelsesplan i 9. og 10 klasse bliver en systematisk gennemgang af eleverne, hvor UU vejlederen, repræsentanter fra skolen og repræsentanter fra FU deltager. Her tages der stilling til, om der er elever, som skal tilbydes en særlig støttende indsats i overgangen til uddannelse, afklarende eller opkvalificerende forløb. Der bliver også taget stilling til, om repræsentanter fra socialforvaltningen skal inddrages i enkelte tilfælde. Hvis det besluttes at tilbyde en særlig indsats, skal forældre og elev selvfølgelig inddrages via et netværksmøde. Der kan med fordel laves aftaler i de enkelte lokale områder, hvor skole, FU og UU meget tidligere begynder på en systematisk gennemgang af de unge med henblik på at tilbyde støtte, så den unge får bedre mulighed for at blive uddannelsesparat til den ønskede uddannelse og desuden bliver bedre klædt på til at vælge uddannelse. Det bydækkende kommunale fastholdelsesberedskab Ifølge vejledningsloven skal ungdomsuddannelserne kontakte UU, hvis de har en ung, som er i overhængende risiko for at afbryde sit uddannelsesforløb. Det kaldes for bekymringsmærker, og den anden del af kommissoriet lægger op til, at der skal udvikles et tværkommunalt fastholdelsesberedskab, som UU kan involvere, når UU bliver kontaktet af en institution. UU bliver dermed indgangen til det kommunale fastholdelsesberedskab, når uddannelsesinstitutionen vurderer, at der skal hjælp til at fastholde den unge. I den forbindelse har UU haft et udviklingsarbejde med ungdomsuddannelserne vedr. bekymringsmærker, som er beskrevet i anden artikel i dette nummer af UU INFO (side 5). I UU glæder vi os til det fremtidige samarbejde, som kommissoriet lægger op til og håber, at det kan være med til, at endnu flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I maj og juni udstiller Conny Maxwell malerier i Job&Uddannelse, Værkmestergade 3,1. Conny maler Den glade Svinehyrde 4

5 Bekymringsmærker et UU projekt i kommunens handlingsplan for 95% målsætningen Af koordinator Bjarne Togsverd og UU vejleder Eva Geer Projektet omkring bekymringsmærker løb af stablen i efteråret 2012 i samarbejde med HG på Århus Købmandsskole, Sønderhøj, og Århus Social- og Sundhedsskole i Aarhus Kommune. Omdrejningspunktet var udvikling af nye arbejdsgange, der skulle sikre en hurtig, koordineret og struktureret indgriben over for den enkelte unge, der ville være i risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse. Projektet konkluderer efterfølgende, at det virker særdeles præventivt på de frafaldstruede unge, når ungdomsuddannelsen og UU arbejder tæt sammen, som fx når ungdomsuddannelsen konsekvent afgiver bekymringsmærker til en kendt vejleder. Vejlederen kan så fungere som sparringspartner og evt. blive indgangen til det kommunale system. Endvidere konkluderes det, at den største succes opnås, når ungdomsuddannelsen har en nedskrevet frafaldspolitik for interne fastholdelsesmuligheder, og for hvornår bekymringsmærket sættes, og UU indkaldes. Baggrund for projektet Uddannelsesrådet, bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus Kommune, har gennem flere år interesseret sig for fastholdelse i uddannelse. En interesse der med sidste års afbrudstal stadig er højaktuel. Således var der sidste år 1925 aarhusianske unge, der afbrød deres ungdomsuddannelse. Nogle gjorde det allerede før start i form af et skift til en anden uddannelse, men tilbage stod ca unge, der afbrød en ungdomsuddannelse uden at gå i gang med en ny. En udfordring uddannelsesrådet måtte forholde sig til ikke mindst set i lyset af regeringens 95% målsætning. Der blev i første omgang skelet til Silkeborg, hvor man havde haft succes med Garantiskolen (et koncept, hvor uddannelsesinstitutionen ikke slipper den unge, før den unge er i gang med en ny uddannelse eller med en aktivitet, der kan føre til uddannelse). Det viste sig imidlertid ikke muligt i en by som Aarhus med mange uddannelsesinstitutioner at gennemføre Garantiskole-tankegangen. Et andet vigtigt argument for at søsætte projektet var den ministerielle bekendtgørelse fra marts 2009, hvori det bekendtgøres, at alle uddannelsesinstitutioner elektronisk skal give Ungdommens Uddannelsesvejledning besked om den unges status i forhold til: Start Gennemført Afbrud Risiko for afbrud - også kaldt bekymringsmærker. Men ud af de i alt 2411 afbrud blev der sidste år kun sat 161 bekymringsmærker. Altså endnu en indikator på, at samarbejdet omkring de afbrudstruede unge ikke fungerede optimalt, og at der var et stort behov for at få området undersøgt. Da Garantiskole-modellen ikke kunne vedtages i Aarhus kommune, besluttede Uddannelsesrådet at iværksætte en interviewrunde omkring uddannelsesinstitutioners fastholdelsespolitik herunder brug af bekymringsmærker. Med udgangspunkt i den iværksatte UU Aarhus-Samsø i efteråret 2012 pilotprojektet omkring bekymringsmærker. 5

6 Projektstart Projektgruppen blev enige om at fokusere på: Fastholdelses-politikken bag afsendelse af bekymringsmærket. UU s handling på at bekymringsmærkerne blevet sat. Spørgsmålet om det ville betyde noget for samarbejdet omkring de unge, hvis det var den samme person, der kontaktede ungdomsuddannelsen, hver gang et bekymringsmærke var blevet sat. Projektet Projektgruppen besluttede herefter at lave et forsøg med en UU kontaktperson på de enkelte uddannelser. Det blev aftalt, at ungdomsuddannelserne skulle afsætte et elektronisk bekymringsmærke, og det så var kontaktpersonernes opgave at kontakte uddannelsesstedet for at enten at sparre om den unge eller at aftale et møde på uddannelsesstedet. På HG Sønderhøj blev egen fastholdelsespolitik tydeligt formuleret med henblik på, hvornår kontaktpersonen skulle kontaktes. Kontaktpersonsordningen på HG Sønderhøj fortsatte ind i 2013, og kontaktpersonen havde i det tidsrum kontakt med 34 unge. Heraf forlod 10 unge uddannelsen for enten at påbegynde en ny ungdomsuddannelse eller for at fortsætte i anden forberedende aktivitet, 5 kom på kontanthjælp, 2 fraflyttede kommunen, mens 17 altså halvdelen fortsatte på HG. På baggrund af dette tal og på baggrund af de øvrige projekterfaringer blev der i januar 2013 lavet en indstilling til ledelsen i UU Aarhus-Samsø. Heri anbefales en kontaktpersonsordning, og samtidig præciseres det, at det altafgørende for succes er samarbejde, og at ungdomsuddannelsen har sin egen nedskrevne fastholdelses/bekymringsmærke-politik. Projektet omkring bekymringsmærker danner fremadrettet grobund for besøg på de forskellige ungdomsuddannelser for at fortsætte dialogen omkring implementering af bekymringsmærker og fastholdelse af de frafaldstruede unge. Dag. Maleri af Conny Maxwell 6

7 AarhusUng - ny info-app til unge årige i Aarhus Nu skal de unge kun søge ét sted Af: Lone A. Petersen, IT-medarbejder Baggrunden for AarhusUng I det daglige arbejde med de unge har UU vejlederne Ib Jensen og Eva Geer erfaret, at de unge nemt farer vild i de mange tilbud i Aarhus. Herved fødtes idéen om at samle alle tilbuddene ét sted, siger Ib Jensen og fortsætter, de unge skal nemt kunne danne sig et hurtigt overblik, så et af nøgleordene har været keep it simple. Alle tilbud er derfor ikke med, men vi har udvalgt et repræsentativt udsnit til de unge. Målgruppe App en er primært til de 10-20% af de unge dem der ikke bare går i gang, falder fra, skifter eller bliver ramt af forskellige personlige udfordringer. De skal vide, hvor de så kan henvende sig. Herudover er selvfølgelig alle andre unge, der har brug for en hånd, de der arbejder professionelt med de unge, vejledere i alle afskygninger, klubmedarbejdere, gademedarbejdere, lærere på ungdomsuddannelserne og forældrene. Hvad indeholder app en Hovedområderne er følgende: På vej til uddannelse Ungdomsuddannelse Arbejde Fritid Ungdomsliv Penge og bolig Under de enkelte områder findes linksamlinger med en kort beskrivelse af de enkelte tilbud. Hvis fx den unge går ind under ungdomsliv, vil der blandt andet være henvisninger til Ungdomscentret, Cyberhus, Misbrugsbehandling, TUBA og Ensomhed. Introduktionsvideo: Hvordan app en bruges: Se AarhusUng og spred budskabet Vi opfordrer til, at alle, der arbejder med unge, downloader app en, som er tilgængelig både fra Google Play og App Store. Har du ikke en smartphone, kan du se indholdet på Herefter håber vi, at du vil bringe budskabet videre til de unge. Fremover vil der være en lille såkaldt QR-kode på UU s brevskabeloner til de unge og forældrene. Koden kan bruges til hurtigt at hente app en direkte med sin smartphone. Udvikling og rettelser App en er vores bud på et lokalt Aarhus-overblik, men vi modtager gerne forslag til forbedringer samt besked om fejl og mangler. Kun på den måde får vi et brugbart og stærkt værktøj til os og de unge. 7

8 Processen Projektet er et samarbejde mellem UU Aarhus-Samsø (UU), Børn og Unge (B&U), Fritids- og ungdomsskoleområdet (FU), Ungdomscentret og grupper af unge. Gruppen fra UU bag projektet består af Anders Skov, Peter Lilleheden, Ib Jensen, Eva Geer, Lone Petersen og Stine Kjølholt. Eva og Ib har samlet materiale og arbejdet med struktur og indhold med udviklerne. Peter har stået for koordinering med samarbejdsparter og oplæg, og sidst er Lone og Stine kommet til projektet og har stået for henholdsvis indtastningsarbejdet og kontakt til de unge. Ib Jensen fortæller om udviklingsforløbet: Efter at have indhentet de økonomiske midler, tog vi kontakt til Center for Digital Pædagogik, som har været vores sparringspartner igennem processen. Fra vores forestillinger om, hvad app en skulle indeholde til det færdige resultat, har vi undervejs haft workshops med potentielle brugere. Vi har mødtes med flere hold produktionsskoleelever, elever på ungdomsuddannelserne, Min Vej til Uddannelse og endelig nogle 10. klasses elever. Noget af det første vi fandt ud af var, at ikke alle unge i målgruppen har en smartphone. Men nok en bærbar eller stationær derhjemme. Derfor har app en en hjemmeside, som spejler alt indhold og åbnes i en browser til computere og tablets. Herudover har vi holdt den oprindelige tværfaglige baggrundsgruppe orienteret og mødtes med dem undervejs. Version 2 er (måske) på vej Vi er pt. i evalueringsfasen og regner med, at vi får den fornødne økonomiske opbakning til en version 2 via de allerede søgte midler. Så den nuværende version er forhåbentlig kun første skridt til at forbedre de unges overblik over de utallige tilbud, de har i Aarhus. Sommer. Maleri af Conny Maxwell 8

9 UU hjælper unge i gang med fritidsjob Af konsulent Christian Bang Kristensen Et fritidsjob kan for nogle unge være et skridt på vejen til uddannelse. Det er kort fortalt tænkningen bag Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til en fritidsjobsindsats, at et fritidsjob medvirker til at kvalificere den unges kompetencer til at vælge uddannelse og holde fast i uddannelse. UU Aarhus-Samsø har fået midler fra denne pulje til en særlig indsats i 2013 for udsatte unge. Tre erfarne jobkonsulenter er blevet ansat i UU til at tage udfordringen op med de unge. Det er målet, at i løbet af 2013 skal 300 unge få et fritidsjob gennem indsatsen. En stor del af de unge i målgruppen er tosprogede, hvor familien fx ikke har kendskab til arbejdsmarkedet og mangler erfaringer med virksomhedskulturer og kravene til at bestride et job. I projektets start er det de årige, der nyder godt af indsatsen. Det er planen senere at udvide målgruppen til også at omfatte udsatte unge op til 24 år. Et lille skub De tre jobkonsulenter Rikke Marie Schnuchel, Reza Taremian og Kurt Pehrsson fortæller, at deres arbejde med at finde de unge er begyndt på 10. klassecentrene. I samarbejde med UU vejlederne samles fritidsjobinteresserede unge til samtaler med jobkonsulenterne. Gennem de individuelle samtaler afdækker konsulenterne de unges ønsker og forudsætninger for at kunne bestride et fritidsjob. Konsulenterne fortæller, at de unge er meget motiverede, og mange har på eget initiativ tidligere søgt job uden held. De har måske brug for et fif til at gøre ansøgningen bedre eller gode råd til ansættelsessamtalen. De unge er overvejende meget realistiske i deres jobønsker inden for det ufaglærte område, men de har lige brug for et lille skub til at komme videre, siger Rikke Marie Schnuchel. Efter samtalerne matcher konsulenterne de unge til relevante virksomheder, og de unge får så kontaktoplysninger til virksomhederne. Det er nu den unges opgave at sende en ansøgning, og forhåbentlig resulterer den i en jobsamtale. Jobkonsulenterne er således kun en løftestang til et eventuelt fritidsjob. Fra venstre: Kurt Pehrsson, Rikke Marie Schnuchel og Reza Taremian Kendskab til arbejdsmarkedet Det er jobkonsulenternes ønske, at der senere i projektet bliver mulighed for at lave kurser for unge, hvor de kan lære, hvordan man fx laver CV og ansøgning, de kan træne til jobsamtalen og i det hele taget få forståelse for virksomhedskultur og arbejdspladsens forventninger til medarbejderne. Kurt Pehrsson fortæller, at mange unge ikke ved, hvordan man gebærder sig til en samtale. Det kostede fx en ung mand et job, at han havde mobiltelefonen tændt under samtalen. Det vil være meget relevant, hvis vi som erfarne jobkonsulenter kunne bruge mere tid på at give de unge vejledning om arbejdsmarkedet, job og uddannelse, slutter Reza Taremian. 9

10 Sådan er det gået i 1. kvartal Jobkonsulenterne har haft samtaler med 133 unge på 10. klassecentre, Projekt Nøglen i Lystrup/ Elstedhøj, Min Vej Til Uddannelse, Vejledningscentret i Gellerup og Get2job i Gellerup. De 133 unge fordeler sig således: 46 er startet i fritidsjob, 34 er henvist til samtale med virksomhed (har ikke fået svar endnu), 19 er ikke længere med i projektet, 15 er i mellemtiden blevet over 18 år, men er dog stadig med, 19 er endnu ikke blevet matchet med en virksomhed. Mangler unge Der er nu 50 virksomheder med i projektet. Jobkonsulenternes virksomhedskontakt har desuden resulteret i yderligere 18 job, som er videreformidlet til Jobcentret. Det drejer sig om ordinære job, løntilskudsjob, praktikforløb, flexjob og lærepladser. Konsulenterne er godt tilfredse med resultatet af indsatsen i 1. kvartal. Status her i april er, at der faktisk mangler unge jobinteresserede årige. Den aktuelle konflikt på undervisningsområdet gør det ikke lettere for konsulenterne at få kontakt til de unge og lave aftaler på skolerne. Fra fritidsjob til fuldtidsarbejde Iman Ali er en af de unge, som er kommet i gang med et fritidsjob via projektet. Iman gik i vinter på et afklaringsforløb på Min Vej Til Uddannelse. En dag kom jobkonsulenterne Rikke Marie og Kurt og fortalte om mulighederne for at få hjælp til at finde et fritidsjob. Iman blev interesseret i et fritidsjob hos Fakta på Langenæs. Hun har ikke tidligere haft fritidsjob og har aldrig skrevet en ansøgning. Med hjælp fra UU vejlederne lavede Iman en ansøgning til butikschef Jesper Thomsen, Fakta. Ansøgningen resulterede i en jobsamtale, der gik godt, og Iman kunne straks begynde som fritidsjobber. Iman trimmer varer i butikken Det havde længe været Imans plan at uddanne sig inden for butik og handel, og hun blev rigtig glad, da butikschefen kunne tilbyde hende en fuldtidsstilling i Fakta. Jeg kan blive her, til jeg fylder 18 år, så vil jeg begynde på HG. Jeg føler, at det er det rigtige job for mig, og jeg trives rigtig godt med kundekontakt, siger Iman og vender tilbage til arbejdet i butikken. 10

11 Ledelsesfokus på undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Af konsulent Christian Bang Kristensen En undersøgelse af UEA aktiviteter i folkeskolen I sommeren 2012 fik Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en ¹kortlægning af UEA aktiviteter i Folkeskolen. Resultaterne af undersøgelsen viser bl.a., at der er meget store forskelle på, hvordan UEA prioriteres og tilrettelægges på skolerne. Generelt er det obligatoriske emne ikke højt prioriteret i indskolingen og på mellemtrinnet. Rapporten konkluderer også, at mange i undersøgelsen peger på, at UEA i højere grad bør integreres i de obligatoriske fag og dermed i skolernes hverdag. Med UEA som indgangsvinkel kan man sikre et praksiselement i de obligatoriske fag. Søndervangskolen i Aarhus - en skole med strategi og plan for UEA På Søndervangskolen har ledelsen formuleret en klar målsætning og lagt en strategi og plan for, hvordan de enkelte klassetrin skal samarbejde med erhvervslivet. Skolen er en heldagsskole, hvor en meget stor del af forældrene ikke har tilknytning og kendskab til det danske arbejdsmarked. På Søndervangskolen fortæller viceskoleleder Martin Bernhard om baggrunden for indsatsen: Vi vurderer, at en kobling mellem skole, virksomhed og uddannelse er noget, der vil sikre eleverne et sundt arbejdsliv, når de forlader grundskolen. Vi tænker også, at grundskolen er den basale base, hvor kompetencer, færdigheder og motivation, der skal til for at indgå i et aktivt medborgerskab efterfølgende, bliver erhvervet. Hvis eleverne ikke har tilstrækkelige kompetencer i forhold til at begå sig i ungdomsuddannelsessystemet, så må vi gentænke den model for, hvordan vi har gjort det indtil nu. Deri er bl.a. koblingen og inddragelsen af virkeligheden væsentlig, for det er virksomhederne, der melder tilbage til skolen med de helt specifikke forventninger, som de har til unge mennesker, der starter på virksomhederne og som skal kunne opretholde en stilling og et arbejdsliv. Det er klar tale for eleverne. De forstår, at det er den her virkelighed, vi skal ud i, uanset om det er en produktionsvirksomhed, en servicevirksomhed eller en vidensvirksomhed. Samtidig er det en palet, der bredes ud gennem elevernes skolegang i et 0. til 9. klasses perspektiv, hvor de får forskellige muligheder for at se forskellige virksomheder siger Martin Bernhard. Det er vigtigt, at eleverne får forståelse for, hvilke realistiske muligheder, de har. Der er ikke frit valg for alle på alle hylder. Sådan organiseres samarbejdet med virksomheder Alle klasser skal kobles sammen med en virksomhed i en virksomhedsadoption. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at få de sidste aftaler på plads, så hele skoleforløbet er dækket. Sideløbende med adoptionerne har 6. og 7. klassetrin JobSnuser, hvor klasserne har samarbejde med en virksomhed og en erhvervsskole. Det er skolens erfaring, at virksomhederne gerne vil samarbejde. Virksomhederne ser samarbejdet som en del af deres CSR strategi (Corporate Social Responsibility), hvor de tager et socialt ansvar for samfundets borgere - og et særligt ansvar for lokalområdet. Konkret melder virksomhederne også tilbage til skolen, at medarbejderne synes, det er sjovt at have børnene på besøg og lave forskellige aktiviteter med dem. Martin Bernhard understreger, at det er vigtigt i et samarbejde med virksomheder, at skolen er i stand til at vise stor fleksibilitet. ¹) Hele rapporten kan hentes på dette link: Kortlægning af UEA aktiviteter i folkeskolen 11

12 Klasser og samarbejdsvirksomheder på Søndervangskolen Klasse Virksomhed Lokalcenter Viby. Virksomhedsadoption Helnan Marselis Hotel. Virksomhedsadoption 6. Højbjerg Maskinfabrik. Virksomhedsadoption og JobSnuser 7. Dansk Supermarked. JobSnuser. Afventer respons på indgåelse af virksomhedsadoption 8. Afventer respons på indgåelse af virksomhedsadoption 9. Johnson Controls. Virksomhedsadoption Hvad får eleverne ud af samarbejdet Martin Bernhard fortæller, at det er vigtigt, at der er en oplevelsesorienteret tilgang til elevernes besøg i virksomhederne. Eleverne husker bedre viden, der er knyttet sammen med oplevelser. Virksomhederne opererer med deadlines og formelle krav om, hvad der skal til for at få dagligdagen til at fungere. Deri ligger værdier, som vi gerne vil have, eleverne får indsigt i. Der er desuden de helt basale kompetencer, som vi også kræver i skolen: man skal komme til tiden, man skal møde, være aktiv og deltagende. Når eleverne oplever kravene fortalt med virksomhedens sprogbrug, har det en anden virkning, end når vi bruger skolens pædagogiske sprog, siger Martin Bernhard. Det er skolens mål, at partnerskabsaftalerne formaliseres og udvikles over årene og bliver til et kvalifikationsafsæt, så de unge på Søndervangskolen rent faktisk bliver dygtigere. Vi kan kun måle effekten af indsatsen på gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne, de unges karaktergennemsnit og de nationale tests. Det er de objektive kriterier, vi har for at se, om vi løser opgaven, som vi skal, siger Martin Bernhard. Søndervangskolen forventer at komme op på landsgennemsnittet inden for en kortere årrække. Projekt Fritidsjob Sideløbende med det generelle erhvervssamarbejde har Søndervangskolen de seneste to et halvt år deltaget i Projekt Fritidsjob sammen med Boligforeningerne Aarhus Omegn og Alboa samt Fritids- og Ungdomsskolen (FU) i Viby Syd. Projektet har været nøje fulgt af endvidere LO samt Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Projektet har et særligt eksplicit fokus på de unge, som bor i bebyggelserne Søndervang, Kærslund og Rosenhøj. Projektet går ud på at søge og finde fritidsjob til unge i alderen 13 til godt 20 år. Projektet er finansieret af Landsbyggefonden. Der har indtil nu været mere end 200 ansættelser i fritidsjob. Et fritidsjob kan for en undervisningspligtig elev tænkes ind i skoledagen, hvis det vurderes at have positiv effekt for den unge. Projektet slutter ved årets udgang. Et nyt projekt med jobkompetencer og erhvervsfokus i den almindelige undervisning Søndervangskolen har søgt og fået bevilget et nyt treårigt projekt hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I projektet skal jobkompetencer og erhvervsfokus indarbejdes og implementeres i den almindelige undervisning i langt højere grad end hidtil. Det nye projekt og vores arbejde med virksomhedspartnerskaber passer perfekt sammen med skolens og områdets bestræbelser på reel faglig, social og personlig kvalificering af fremtidens borgere, slutter Martin Bernhard. I næste udgave af UU INFO bringer vi er artikel om Tovshøjskolens arbejde med erhvervsfokus. 12

13 Virksomhedsskolen besøgte i DM i Skills Af Ilse Fogtmann, UU vejleder En øjenåbner Som de fleste ved, blev der i dagene januar 2013 afholdt DM i Skills i NRGI Park & Arena i Aarhus. Dette storstilede arrangement havde bl.a. til formål at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og mulighederne inden for de forskellige fag. Derfor var det også oplagt, at vores drenge fra Virksomhedsskolen skulle ud og besøge DM i Skills, og vi havde på forhånd lavet aftaler med underviserne fra Center for byggeri på Aarhus Tech, at de skulle stå parate og fortælle om de forskellige uddannelser til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Dette viste sig at være en øjenåbner for især én af vore elever. Efter et mislykket forsøg på at tage en landbrugsuddannelse var han startet i Virksomhedsskolen i slutningen af oktober 2012 med henblik på at blive afklaret i forhold til bygge- og anlægsområdet. I hele perioden var han mødt stabilt og engageret ind hver morgen i byggeriet, men var dog stadig lidt tvivlende omkring hvilken retning, han skulle gå. Var det bygningsstruktør eller anlægsstruktør? Men det blev der rådet bod på den dag i januar til DM i Skills i NRGI Park & Arena. Her fik vores elev pludselig det hele til at falde på plads. Efter at have suget til sig i demonstrationshallen og efter en længere snak med faglærerne var han klar over, at det var anlægsstruktørvejen, han skulle gå. Efterfølgende tog han sin mor med til Åbent Hus på Center for Byggeri, og det medførte igen, at grundforløbslæreren en uge senere ringede til os i Virksomhedsskolen. Han var nemlig blevet kontaktet af et lille entreprenørfirma, som stod og manglede en lærling, og så tænkte han straks på vores elev, som vi også kun kunne anbefale, idet han i forløbet hernede i byggeriet havde udvist stor stabilitet og motivation. Selv havde faglæreren ikke lige nogen på grundforløbet, som kunne bruges. Vi fik hurtigt indkaldt til et møde i Virksomhedsskolen, hvor alle parter var til stede, og der er nu underskrevet en uddannelsesaftale med start den 22. marts Det er derfor en glad, ung mand, vi siger farvel til her nedefra, og som tager af sted med et kompetencebevis i hånden. Han er således godt rustet til at starte som lærling og ved, hvad han går ind til. Simone. Maleri af Conny Maxwell 13

14 Nye erhvervspraktikmuligheder for skoleelever (temapraktik) Af konsulent Christian Bang Kristensen Krav til eleverne For at komme i erhvervspraktik hos DONG Energy skal du have en grundlæggende forståelse og interesse for naturvidenskabelige fag såsom matematik, natur/teknik, fysik og kemi. Snak med UU vejlederen på din skole og måske en underviser i et naturfagligt fag for at finde ud af, om DONG Energys praktikuge vil være noget for dig. Sådan skriver DONG Energy til elever, der klikker ind på firmaets hjemmeside for at se, hvad erhvervspraktikken handler om. Der stilles store krav til eleverne: De skal være fagligt dygtige og motiverede, de skal kunne overskue en femdages uge med komplekst indhold og mange skift, og de skal selv kunne sørge for transport til og fra Fredericia. Program for praktikken: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Introduktion til DONG Energy, sikkerheds- og teamøvelser Besøg på Aarhus Universitet - Geologi Besøg på Skærbækværket Besøg på Syddansk Universitet - Vindenergi Opsamling, afslutningen og fællesaktivitet Som for de andre temapraktikker, UU tilbyder, betyder den personligt motiverede ansøgning rigtig meget. Praktikvirksomhederne lægger mange ressourcer ind i at give eleverne en uge med et højt fagligt indhold og samtidig præsentere eleverne for et bredt spektrum af job- og uddannelsesmuligheder i de forskellige brancher. Derfor er kravene om høj motivation og faglig interesse og kunnen gennemgående. Praktikken hos DONG Energy er helt ny og skal prøves for første gang til efteråret. Den udbydes til elever i hele landet, og UU Aarhus-Samsø koordinerer praktikken for elever i Jylland. Læs mere om DONGS tilbud på: folkeskolepraktik.aspx Også TDC er begyndt at tilbyde temapraktik. I efteråret 2012 deltog tre elever fra Aarhus sammen med ni andre fra Region Midt i TDCs første temapraktik. I løbet af ugen kom eleverne gennem et varieret program, hvor de blev introduceret til TDC som organisation og fik viden om, hvad der skal til for at blive ansat i TDC. De efterfølgende dage besøgte eleverne TDCs butikker og callcentret. En dag var afsat til udkørende opgaver hos private kunder med en tekniker, og praktikken sluttede med et besøg i Innovation Lab, hvor der blev arbejdet med opfindelser både i teori og praksis. Aarhuseleverne var glade for ugens forløb. De var dog især begejstrede for besøgene i callcentret og TDC butikkerne, hvor der var høj energi blandt de unge TDC-medarbejdere. Praktikken har fået en positiv evaluering og tilbydes igen til efteråret. Her på UU Aarhus-Samsøs hjemmeside kan du læse mere om de mange andre temapraktikker, som UU tilbyder skoleeleverne: 14

15 Sådan valgte de unge i Aarhus Kommune uddannelse den 15. marts 2013 Opgørelsen omfatter elever fra 9. klasse og elever fra 10. klasse. (I alt 4.614). Til sammenligning er tallene for valget i 2012 nævnt i parentes. Uddannelsesvalg 9. klasse pct. 10. klasse pct. 10. klasse eller anden skoleform 50,26 (51,03) 0,60 (1,70) Tekniske erhvervsuddannelser 2,86 (2,64) 10,34 (7,17) Merkantile erhvervsuddannelser 1,22 (1,25) 4,20 (5,53) Social - og sundhedsuddannelser 0,45 (1,06) 1,39 (3,64) EGU og STU 0,13 (0,32) 1,73(1,23) STX (inkl. IB) 31,08 (29,07) 46,14 (44,92) HHX 7,42 (6,14) 14,73 (15,52) HTX 4,21 (3,44) 6,20 (5,00) HF 0,06 (0,00) 6,47 (5,58) Andet 2,92 (5,05) 8,20 (9,70) Sum 100,00 100,00 Det statistiske grundlag er alle unge, der har bopæl i Aarhus, og omfatter også unge på efterskole, som søger ungdomsuddannelse eller 10. kl. i det kommende skoleår. Populationen af unge på årgangen er faldet med 4,1 procentpoint i forhold til 2012 (4811 unge). Antallet af unge, der søger 10. klasse, er faldende. Kun 50,26 % af de unge har søgt 10. klasse i 2013, imod 51,03 % i unge har søgt uddannelsesforberedende aktiviteter, arbejde eller udlandsophold. Det er kategorien Andet. Samlet set har flere unge tilmeldt sig en ungdomsuddannelse i Erhvervsuddannelser Søgningen til erhvervsuddannelserne viser en svag stigning til de tekniske erhvervsuddannelser for 9. klasse (0,22 procentpoint). For 10. klasser er der en væsentlig større stigning på 3,17 procentpoint. Søgningen til de merkantile uddannelser og Social- og Sundhedsuddannelserne er faldet. I 2013 søgte 1,22 % af 9. klasserne en merkantil uddannelse mod 1,25 % i Et fald på 0,03 procentpoint. I 2013 søgte 4,20 % af 10. klasserne en merkantil uddannelse mod 5,53 % i Et fald på 1,33 procentpoint. Søgningen til Social- og Sundhedsuddannelserne er mere end halveret for 9. klasses vedkommende: 0,45 % i 2013 mod 1,06 % i For 10. klasse er søgningen næsten halveret: I 2013 søgte 1,39 % mod 3,64 % i Den samlede rapport over uddannelsesvalget kan ses på (Rapporten åbnes fra forsiden under rubrikken Aktuelt). 15

16 Den merkantile Virksomhedsskole et nyt tilbud til unge fra 1. maj 2013 Af UU vejleder Rikke Marie Schnuchel Den merkantile Virksomhedsskole er et afklarings- og uddannelsesforberedende tilbud til unge mellem 16 og 25 år. Tilbuddet er målrettet unge, der ønsker en uddannelse indenfor det merkantile felt, men som endnu ikke er endeligt brancheafklarede og derfor har brug for støtte til at blive uddannelsesparate. Den merkantile Virksomhedsskole er etableret i Kvickly i Bruuns Galleri. Skolen bygger på en tæt sammenhæng mellem teori/undervisning, praksislæring og helhedsorienteret, håndholdt vejledning og danner ramme om et godt og stabilt ungemiljø. Dagligdagen I dagligdagen arbejder de unge størstedelen af tiden sammen med de øvrige kolleger i butikken. Parallelt hermed sættes fokus på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling gennem daglig, løbende vejledning og dialog med henholdsvis skolens faglærer og vejleder (der begge har base i Kvickly). Undervisningsdelen på forløbet indeholder både teoretiske og uddannelsesforberedende elementer. Under forløbet på Den merkantile Virksomhedsskole får eleverne således mulighed for at prøve butiksfaget i praksis. Målet er, at eleverne gennem forløbet afklares og bringes tættere på at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse inden for detailbranchen eksempelvis påbegynder grundforløb på HG eller indgår aftale om Ny mesterlære inden for branchen. Praktisk info Sted: Kvickly, Bruuns Galleri, M. P. Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C Mødetid: 32½ time om ugen (mandag-fredag inden for Kvicklys åbningstider) Økonomi: Under forløbet modtager eleverne for størstepartens vedkommende produktionsskoleydelse. Enkelte vil modtage kontanthjælp. Samarbejdspartnere Den merkantile Virksomhedsskole er et samarbejde mellem Kvickly Bruuns Galleri, Aarhus Købmandsskole, Gøglerproduktionsskolen Aarhus og Job&Uddannelse. Baggrund Den merkantile Virksomhedsskole bygger videre på de positive erfaringer og de metoder, der er udviklet på Virksomhedsskolen inden for bygge- og anlægsbranchen. Denne er etableret i forbindelse med Aarhus Kommunes byggeri af Dokk1 - det nye multimediehus på Aarhus Havn i et samarbejde mellem bygherren/aarhus Kommune, NCC, Århus Produktionsskole, Aarhus Tech og Job&Uddannelse. Visitation Kontakt Rikke Marie Schnuchel for aftale om indledende samtale. Er den unge i målgruppen til Produktionsskoleforløb visiteres til Gøglerproduktionsskolen. Der udarbejdes Målgruppevurdering og Uddannelsesplan. 16

17 Personalia Nye medarbejdere Jeg hedder Lone Albin Petersen, og mine områder er læring, IT og sundhed. Jeg finder det livsbekræftende at hjælpe mennesker, som søger hjælp. Som produktionsskolelærer var min største opgave at give eleverne mod på at åbne bøgerne igen - igennem tro på, at de kunne. Hos UU er min opgave at informere de unge om deres muligheder igennem hjemmesiden og en ny app. I mit private liv hjælper jeg voksne af med overvægt via et onlineværktøj til kalorietælling. Min baggrund er folkeskolelærer, multimediedesigner, slankekonsulent og coach. Jeg hedder Stine Kjølholt, og jeg blev færdiguddannet som antropolog i august Jeg har altid været interesseret i arbejdet med unge og har gennem mit studium arbejdet med unge og ungdomskulturelle problemstillinger. Derudover har jeg sideløbende med mit studie arbejdet med unge i forskellige FU områder. Herunder Silkeborgvej og Grenåvej øst. Jeg er stadig ansat i Grenåvej øst som tovholder og koordinator for en del af Aarhus Kommunes Børn og Ungebyråd. Jeg er ansat som konsulent i job og uddannelse og arbejder pt. primær med evaluering af virksomhedsskolen for bygge og anlæg. Jeg hedder Line Bartholomæussen og er vejleder for årige og sidder i Jobinfo. Jeg er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole og i gang med en uddannelse som uddannelsesjob og karrierevejleder. Mine tidligere arbejdserfaringer er forankret i special- og normalområdet, hvor jeg har undervist udviklingshæmmede, unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge på en almen efterskole. Jeg har i flere sammenhænge lavet frivilligt arbejde og sidst på Cyberhus, hvor jeg var chatrådgiver for unge i vanskeligheder af personligog social karakter. Jeg hedder Rikke Marie Schnuchel. Jeg har de seneste år arbejdet inden for den kommunale beskæftigelsesindsats som konsulent, beskæftigelsessagsbehandler, mentor og underviser. Jeg har primært arbejdet med ledige unge med andre barrierer end ledighed med henblik på afklaring af fremtidigt uddannelsesvalg, tilknytning til arbejdsmarkedet og fastholdelsesstrategier ift. job og uddannelse. Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag og har tidligere arbejdet som underviser i gymnasieskolen, projektmedarbejder/formidler på museum og fundraiser. Jeg hedder Kurt Pehrsson og er oprindelig uddannet inden for handel og har sidenhen gennemført en lederuddannelse og siddet i Langå Byråd. Jeg har i en lang årrække arbejdet som mentor/coach for udsatte grupper. De sidste år har jeg i jobcenterregi arbejdet med kontanthjælpsmodtagere match 1-3. Som virksomhedskonsulent har jeg tidligere i Jobcenter Aarhus arbejdet med oprettelse af virksomhedscentre. Pt. er jeg ansat som virksomhedskonsulent i Job&Uddannelse med henblik på at skabe fritidsjobåbninger til unge mennesker på år. Jeg hedder Reza Taremian. Jeg er oprindelig uddannet skibsbygger fra Aarhus Flydedok. I 2003 blev jeg ansat som jobkonsulent i Jobcenter Aarhus, hvor jeg har deltaget i forskellige projekter med flygtninge og indvandrere og har bl.a. også været udstationeret på Sprogskolen, LærDansk Århus. I 2010 tog jeg diplomuddannelsen i beskæftigelse. I 2013 blev jeg ansat som jobkonsulent i Job&Uddannelse til at skaffe fritidsjob til årige. 17

18 Afskedsreception Tirsdag d. 17. april tog UU Aarhus-Samsø afsked med vejlederne Bodil Fisker og Ole Adelkvist. Bodil Fisker og Marie Thodberg Bodil har været vejleder på Katrinebjergskolen, Lisbjergskolen, Lystrup Skole og Vejlby Skole igennem en årrække. I en periode i 90 erne var Bodil tovholder for grundskolevejledere i Nord og Midt, en position hun genoptog, da hun i det sidste halve år varetog koordinatoropgaven i det nuværende team Nord. Bodil har professionelt og på sin rolige, eftertænksomme facon løftet en kæmpe opgave i UU. Vellidt af kolleger og meget respekteret som samarbejdspartner på de skoler, hvor hun har fungeret som UU vejleder. Altid med et bankende hjerte for de unge ikke mindst de unge der har brug for en særlig opmærksomhed. Tak til Bodil. Marie Thodberg og Ole Adelkvist Ole har igennem årene været vejleder på Møllevangskolen og Ellekærskolen, og sidst har Ole fungeret som vejleder i specialteamet i UU Aarhus, med tilknytning til team Vest. Ole har været kendetegnet ved sin punktlighed og meget systematiske måde at organisere vejledningen på. En god egenskab at have, når han i specialvejledningen har skullet vejlede unge med sager på tværs i forvaltningerne. Ole har gennem årene gået meget konstruktivt til opgaverne og altid, på sin venlige facon, været parat til at komme med forslag til nye arbejdsgange og måder at organisere på. Tak til Ole. 18

19 Kort nyt Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere Kurset tilbydes gratis til klasselærere, dansklærere, samfundsfagslærere og andre interesserede lærere på 8. og 9. klassetrin. Målet med kurset er at sikre fælles forståelse for uddannelsesparathed på baggrund af viden og viden om, hvordan undervisning og vejledning supplerer hinanden. Kurset er todelt I første del præsenterer VIA Center for Undervisningsmidler materialer og eksempler på, hvordan uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering (UEA) kan inddrages i undervisningen. I anden del sætter Ungdommens Uddannelsesvejledning fokus på ansvars og opgavefordelingen samt redskaber og metoder til uddannelsesplanlægningen. Kursusinvitation er sendt til alle skoler i Aarhus Kommune. Næste UU INFO udkommer oktober

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

95% målsætning. og erhvervslivets rolle

95% målsætning. og erhvervslivets rolle 95% målsætning og erhvervslivets rolle Indledning Regeringen har opstillet en national målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Århus er uddannelsesinstitutionerne,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Uddannelse og job klasse

Uddannelse og job klasse Uddannelse og job 6.- 9. klasse Skjoldhøjskolen skoleåret 2015-16 De tre kompetenceområder skal udforme sig med progression skoleforløbet igennem. Kompetenceområderne skal bidrage til, at eleverne kender

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Februar 2017 Det lange, seje træk. Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i job eller uddannelse.

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Byrådet Aarhus Kommune Rådhuset Aarhus C. Indstilling om Unge i erhverv. 1. Resumé:

Byrådet Aarhus Kommune Rådhuset Aarhus C. Indstilling om Unge i erhverv. 1. Resumé: Byrådet Aarhus Kommune Rådhuset Aarhus C Indstilling om Unge i erhverv 1. Resumé: ÅUF / April 2016 Arbejde spiller en central rolle i ethvert menneskes liv. Det er derfor vigtigt, at unge får erfaringer

Læs mere

Virksomhedsskolerne i Aarhus. - Praksisorienteret forberedelse til uddannelse

Virksomhedsskolerne i Aarhus. - Praksisorienteret forberedelse til uddannelse Virksomhedsskolerne i Aarhus - Praksisorienteret forberedelse til uddannelse Indhold 1. Introduktion til virksomhedsskolemodellen... 1 2. Samarbejdsmodellen... 3 2.1. Samarbejdspartnere... 3 2.2. Opgaver,

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu?

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu? om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Mødereferat. Møde i Århus Uddannelsesråd. Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2016

Mødereferat. Møde i Århus Uddannelsesråd. Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2016 Mødereferat Dato 7. marts 2016 Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Møde i Århus Uddannelsesråd Mødedato 26. marts 2016 Mødested: SOSU Aarhus Afbud: Lone Sandholdt Jacobsen, Viby Gymnasium Referent:

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Sammen om uddannelse til alle unge. Aarhus Kommunes Handlingsplan for 95% målsætningen

Sammen om uddannelse til alle unge. Aarhus Kommunes Handlingsplan for 95% målsætningen Sammen om uddannelse til alle unge Aarhus Kommunes 1 Læs mere om handlingsplanen på www.aarhus.dk/95 1. Indledning: 95% i ungdomsuddannelse i 2013 en målsætning i Aarhus Alle hænder og hoveder skal bruges

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere