UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET"

Transkript

1 UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 2 Maj årgang ISSN Nr LÆS INDE I BLADET Lederuddannelser der virker i virkeligheden Super Sygehuse i EU Som en af landets mest erfarne og største udbydere af lederuddannelser til mellemledere i det offentlige har vi belæg for, at vores uddannelser er et godt valg og virker i praksis. Nye muligheder for lederuddannelse er nu en realitet Træf et godt valg - for din egen og din organisations fremtid! KLEO står nu stærkere end nogensinde som en aktiv del af Professionshøjskolen UCC. Diplomuddannelse i Ledelse Nu med mulighed for en international profil. Kontakt os for en helhedsløsning målrettet din organisations udfordringer. Tag en forsker med på råd Professionsinstitut KLEO Ledelse og organisationsudvikling t: e: w: Vejen til virksomhedens vækst går gennem HR

2 Det enkle liv fransk landidyl i smukke omgivelser Se UDDANNELSE 6. årgang ISSN Nr Nr. 3 September 2008 Læs Ledelse & Uddannelse direkte på nettet MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Vi udvikler menneskelige ressourcer NU HAR DU MULIGHED FOR at læse hele magasinet i en LivePaper udgave på magasinets hjemmeside SOM ANNONCØR KAN DU linke direkte fra din annonce i magasinet til egen hjemmeside via LivePaper udgaven. Processer og systemer Ring på for yderligere information. Rådgivning og coaching Strategisk kompetenceudvikling Medarbejderudvikling LÆS INDE I BLADET Vi skal have flere forskere

3 Ansvarshavende redaktør: John Vabø, cand. polit. INDHOLD 2/09 Fagredaktion: Professor Ole Fogh Kirkeby Centerleder, cand.scient.adm. Michael Karvø Organisationskonsulent, cand. psych. Claus Dahl Dir. Cand.comm. Andreas Bering Professor Peter Munk Christiansen Programdirektør Kristoffer Brix Bertelsen Associate Professor, Jeanette Lemmergaard Centerleder, cand. pæd. et art, Peter Ulholm Direktør Liselotte Krøyer Annoncer: Niels Rudolfsen Tlf.: Abonnement: 4 udgaver (incl. moms) kr. 180,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Redaktionens og udgivers adresse: SCANPUBLISHER Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf.: Fax: ISSN Nr Vi skal styrke innovation i den offentlige sektor AF: VIDENSKABSMINISTER, HELGE SANDER 4 Diplomuddannelse i i ledelse AF: REKTOR, SØREN VANG RASMUSSEN 5 Leg dig klog AF: KONSULENT BIRGITTE LENSTRUP 8 Nye muligheder for lederuddannelse er nu en realitet AF: BENT HANSEN, FORMAND FOR DANSKE REGIONER 10 Nallerne væk al magt til medarbejderne AF: LEDELSESKONSULENT, JENS LARSEN 14 Tag en forsker med på råd AF: ANJA KJÆRGAARD 16 Ledelse for ledere AF: CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN 20 Gør gode ledere endnu bedre AF: STUDIELEDER, JESPER KREUTZMAN 22 Førstehjælp til finanskrisen AF: MADS JACOBSEN, KOMMUNIKATIONSCHEF 24 Vejen til virksomhedens vækst går gennem HR AF: KARIN NØRGAARD, JOURNALIST 26 Administration: Katja Neergaard Layout: Jørgen Karup, Grafiker Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S LEDELSE & UDDANNELSE 2 3

4 AF VIDENSKABSMINISTER HELGE SANDER FOTO: HANS JUHL VI SKAL STYRKE INNOVATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Vores evne til løbende at udvikle, producere og markedsføre nye varer og ydelser er afgørende for Danmarks konkurrencekraft. Overalt i samfundet skal vi være innovative og omsætte nytænkning til værdi. Det gælder i virksomhederne og i den offentlige sektor. Det er regeringens mål, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden. Det lyder ambitiøst. Og det er det også. Men regeringen har gjort sit hjemmearbejde. Vi er godt på vej med at realisere målet gennem såvel globaliseringsstrategien, universitetsreformen og fusionerne, kvalitetsreformen og nu den nye skattereform, der sænker skatten markant på den sidst tjente krone. Innovation i den offentlige sektor er vigtig for at skabe større effektivitet, ressourcebesparelser og serviceforbedring for borgerne og virksomhederne. Og samtidig kan der, når innovationsprojekterne giver mulighed for det, i et samarbejde med private partnere skabes nye forretningsmuligheder for danske virksomheder i den skarpe, internationale konkurrence. Dermed er der god synergi mellem kvalitetsreformen i den offentlige sektor og globaliseringsstrategien, som skal styrke Danmarks konkurrenceevne. Det er klart, at finanskrisen har skabt usikkerhed og nervøsitet. Krisen har forplantet sig både til den private og offentlige sektor. Men efter mange års sund og ansvarlig økonomisk politik, høj beskæftigelse og en stabil dansk krone er vi bedre rustet til at møde udfordringerne, end så mange andre lande. Når jeg møder kollegaer fra andre lande, får vi også ros for den måde, som vi har grebet tingene an på. Særlig interesse har globaliseringsarbejdet med at styrke forskning, uddannelse og innovation samt vores reformer på universitetsområdet. INNOVATION I DET OFFENTLIGE Vi har også fået sat innovation i den offentlige sektor på dagsordenen. Den offentlige sektor er en væsentlig del af vores samfundsøkonomi. Derfor er det vigtigt, at vi aktivt inddrager den offentlige sektor i innovationspolitikken. Innovation i den offentlige sektor er fremover en afgørende faktor i at møde de udfordringer, som globaliseringen og den demografiske udvikling stiller os over for samtidig med, at vi gerne vil opretholde et højt offentligt serviceniveau til borgerne og virksomhederne. Videnskabsministeriet støtter derfor i dag en lang række forskellige innovationsprojekter, hvor offentlige institutioner samarbejder med private virksomheder og videninstitutioner. For eksempel støtter vi innovationskonsortiet IntelliCare, som skal finde brugbare og personrelaterede løsninger på plejeproblemer. Studier af aktivitetsmønstre og behov hos de ældre og plejepersonalet og udvikling og afprøvning af intelligent teknologi skal styrke dansk forskning, og samtidig blive en løftestang for eksport af samlede integrerede velfærdssystemer. Kommuner, virksomheder, interesseorganisationer og videninstitutioner samarbejder i projektet til gavn for dem alle. Anstrengelserne for bedre at forstå og fremme offentlig innovation hæmmes imidlertid af manglende forståelse for, hvad innovation i den offentlige sektor er, og hvordan det måles. Vi mangler simpelthen data. Der eksisterer kun begrænset, systematisk målbar viden om de offentlige institutioners innovationskraft, og om hvordan vi skal fremme mere offentlig innovation. Undersøgelser viser også, at de bedste offentlige institutioner er fuldt på højde med de bedste private virksomheder, når det kommer til innovation. Men hvordan står det egentlig til med niveauet generelt i den offentlige sektor? Det ved vi endnu ikke. Derfor har jeg taget initiativ til, at vi får viden om, hvordan det står til med innovationskraften i den danske offentlige sektor, hvordan det udvikler sig over tid, og hvor innovativ den danske offentlige sektor er sammenlignet med andre lande. NORDISK PROJEKT MED OECD-POTENTIALE Vi har igangsat et stort fælles, nordisk forsknings- og udviklingsprojekt med at udvikle nye redskaber, så vi kan måle innovation i de offentlige sektorer og sammenligne på tværs af landegrænserne. Projektet skal udvikle retningslinjer for dataindsamling og måleværktøjer for offentlig innovation. Selvom projektet i første omgang gennemføres med innovationsministerierne og de statistikansvarlige i de andre nordiske lande, er det ambitionen, at resultatet skal bruges som ny international standard. Vi arbejder derfor tæt sammen med OECD, Eurostat og nøgleaktører i andre lande for på sigt at kunne løfte projektet og resultaterne videre op i EU- og OECD-regi. Projektet kan få en væsentlig betydning for udviklingen af den offentlige sektor. Vi inddrager naturligvis i Videnskabsministeriet relevante brugere fra den offentlige sektor og interesseorganisationer i projektet. Innovation i den offentlige sektor bør ikke være undtagelsen. Men et naturligt led i den daglige opgavevaretagelse og kvalitetssikring af vores velfærdssamfund.

5 DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE / DIPLOMA OF LEADERSHIP AF SØREN VANG RASMUSSEN, REKTOR UNIVERSITY COLLEGE SYD Søren Vang Rasmussen, rektor University College Syd UC Syd udbyder diplomuddannelsen i ledelse, der henvender sig til alle nuværende og kommende ledere såvel privat som offentligt ansatte. Diplomuddannelsen i ledelse er en uddannelse på bachelorniveau, der erstatter alle lederuddannelser på dette niveau. Den kvalificerer dig til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau. Du trænes i evnen til at lede i praksis på en effektiv og professionel måde Uddannelsen er den første af sin art, der forsøger at forstå ledelse som et fag, en disciplin man uddannes i med fokus på en række generelle forhold på tværs af brancher og sektorer. Kravene til ledelse i det moderne samfund er mangfoldige og komplekse. Det er en ledelsesopgave at kunne begribe og forstå en lang række sammenhænge og hensyn for derved at kunne identificere egne handlemuligheder og ikke mindst efterfølgende at handle! Diplomuddannelsen i ledelse er en lederuddannelse med fokus på din personlige udvikling som leder. Uddannelsen er procesorienteret med fokus på lederrollen, organisationsudvikling og udvikling af din personlige ledelsesstil. Undervisningen er praksisorienteret og fokuserer på koblingen mellem ledelsesteori og dine daglige udfordringer. Dine erfaringer inddrages i undervisningen, hvor du skal reflektere over din egen organisation og demonstrere, hvordan teorien i praksis kan anvendes til at lede og motivere medarbejdere. Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie moduler samt en afgangsopgave. De obligatoriske moduler har et generelt sigte på leadership, og valgfagene samt afgangsopgaven giver dig mulighed for at specialisere dig i en bestemt funktion, profession eller branche. Du kan tage hele uddannelsen eller enkeltmoduler. UC SYD HAR GODE ERFARINGER MED REKVIREREDE FORLØB Det er både det private og det offentlige, der henvender sig for at få rekvirerede forløb, så uddannelsen giver mening for organisation og forståelse hos rekvirentens ledelse. Af rekvirenter kan nævnes Vejen Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Skjern Bank, Dansk Landbrugsrådgivning, De frie Børnehaver og Menighedernes Børnehaver. I de rekvirerede forløb har vi ofte samarbejde med andre, for at tilføre uddannelsen en større alsidighed. Af samarbejdspartnere kan nævnes andre professionshøjskoler, IBC, COK, EA Vest og Attractor. HVAD FÅR DEN ENKELTE LEDER UD AF AT TAGE EN DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE? Det har vi fået svar på fra nogle ledere. Her er et par af svarene. Tidligere lå hovedvægten af min ledelse i det, der kaldes management. Igennem diplomuddannelsen har jeg fået udviklet mine personlige kompetencer, så jeg i min lederrolle udøver meget mere lederskab. Jeg har fået indsigt i en del teorier, som jeg gennem egen refleksion kan omsætte til noget brugbart i min ledelsespraksis. Organisationskult ur og kompetenceudvikling er blot et par af de mange spændende emner, der tages op under studiet. Det har givet en væsentlig ny viden, som bruges i mit daglige arbejde, bl.a. omkring udvikling og forandringer i organisationen. Poul Kjærulff, Produktionschef, DK international food I 2005 var vi en del afdelingssygeplejersker på SVS Esbjerg, der blev pålagt at tage uddannelsen af vores ledelse, og det var ikke uden protester fra vores side. Vi havde mange års erfaring som afdelingssygeplejersker og kunne bestemt ikke se, at en lederuddannelse ville være relevant for os. Hvad kunne vi bruge det til, som forskellige teoretikere bød ind med? Vi havde gode og velfungerende afdelinger. I dag må jeg erkende, at jeg har fået mange værktøjer, jeg kan bruge fremadrettet i mit job som leder. Jeg kan se, at jeg fortrinsvis har beskæftiget mig med ledelse, og fundet ud af betydningen af at jeg fremadrettet skal have plads til at videreudvikle mit lederskab. Flere teoretikere har sammen med de kompetente undervisere inspireret mig til min egen udvikling inden for ledelse. Ledelse er blevet et fag og noget jeg ikke kan undvære. Hele undervisningsforløbet og opgaveskrivningen tager udgangspunkt i vores hverdag, og det er meget inspirerende, at høre hvad andre ledere både indenfor det offentlige og det private oplever og mener. Annette Olesen, Afdelingssygeplejerske, SVS Esbjerg Uddannelsen kan tages som heltids-, deltids- og netstudie. Er du blevet interesseret i diplomuddannelsen i ledelse så klik ind på www. ucsyd.dk LEDELSE & UDDANNELSE 2 5

6 SUPER SYGEHUSE I EU AF SOFIE CARSTEN NIELSEN, SPIDSKANDIDAT TIL EUROPA-PARLAMENTET FOR RADIKALE VENSTRE Skal EU virkelig blande sig i vores sundhed? Ja, det mener jeg faktisk. På en lang række områder giver det mening, at de europæiske lande samarbejder om at forbedre folkesundheden. Det gælder i forhold til at varsle hinanden om epidemier, udveksle organer til transplantation på tværs af grænserne og i forhold til at patienterne frit kan vælge behandling i EU og få udgifterne refunderet hjemme. Men det er ikke tilstrækkeligt, at de nationale sundhedsvæsener samarbejder lidt hist og pist. Hvis vi skal imødekomme udfordringerne på sundhedsområdet med en aldrende befolkning og flere krav i takt med nye behandlingsmetoder, så er vi i EU nødt til at tænke langsigtet og visionært på sundhedsområdet. Europa består af en masse små nationalstater, der med små sygehuse prøver at bekæmpe sygdomme, som kun få kender, men som tilsammen rammer mange. Det kan borgerne ikke være tjent med. Vi skal have et europæisk sundhedsvæsen, der tager hånd om de farligste og vanskeligste sygdomme. Et sundhedsvæsen, der tackler sygdomme på rette niveau: En brækket arm på nærmeste lokale skadestue. En kræftsvulst på det regionale hospital i EU, der er bedst til netop det. Og en blødersygdom på et EU super sygehus. 10 SUPER SYGEHUSE Jeg foreslår, at vi i EU-regi opretter 10 super sygehuse, der fokuserer på forsk-

7 ning og udvikling af nye behandlingsmetoder for sjældne sygdomme og højtspecialiseret behandling. Fordelen ved europæiske super sygehuse er, at man kan samle den sparsomme ekspertise, der findes på særlige områder. Mange diagnoser har læger på de nationale hospitaler ikke erfaring med og ved ikke, hvordan de skal behandle. Det koster liv. På EU super sygehusene kan man samle eksperterne og dermed optimere behandling og forskning og helbrede en mange europæere. Ved at samle forskning og behandling på særlige områder vil man opnå et nødvendigt supplement til den nationale indsats. Forskningen i sjældne diagnoser bringer resultater, der kan bruges ved behandling af helt almindelige sygdomme som kræft. Derfor giver super hospitalerne en merværdi, der rækker langt ud over de mennesker, man kan behandle på hospitalerne. Hospitalerne skal være for alle europæere. Men de skal i første omgang være særligt rettet mod personer med sjældne og særligt vanskelige lidelser. De 10 super sygehuse skal placeres centralt i Europa og tæt ved de store internationale lufthavne, så det er nemt at komme dertil for flest mulige europæere. Det vil sige i byer som Hamborg, Frankfurt, Paris, Bruxelles, Prag, Wien, Budapest, Milano, Barcelona og London. NYE MEDIKAMENTER Vi skal også intensivere samarbejdet omkring lægemidler. Både generelt, hvor jeg mener man skal samle godkendelsen et sted nemlig i EU s lægemiddelagentur EMEA frem for som nu, hvor godkendelse er delt mellem de nationale myndigheder og EMEA. Men også specifikt i forhold til de sjældne sygdomme. Medicinalindustrien har ikke kommerciel interesse i at udvikle medicin til så få, derfor skal EU bidrage med en forskningsindsats, der kan bruges til at udvikle nye medikamenter. Super sygehusene egner sig ikke til kroniske patienter. Men disse patienter skal ikke af den grund gå glip af de fordele, EU s indblanding i sundhed vil give. Der ligger nemlig et kæmpe potentiale i såkaldt e-sundhed og telemedicin. Altså at man udnytter informations og kommunikationsteknologi i sundhedsvæsenet. Fx ved at levere fjernbistand fra eksperterne på et stort centraleuropæisk hospital til mindre steder i yderkantsområder. Eller ved at kroniske patienter selv kan foretage prøver hjemme, som de så sender til analyse hos de førende behandlere rundt om i Europa. Man kan også udnytte overskud af fx radiologer i et land til at behandle data fra patienter i et andet land. Det kræver alt sammen fælles standarder og formater, og det skal EU sørge for gennem fælles retningslinier og gennem projekter, der udvikler teknologien og anvendelsen af den. Både mit forslag om super sygehuse og patientrettighedsdirektivet, der lader patienter vælge behandling på det europæiske sygehus, hvor behandlingen er bedst eller ventetiden kortest, er med til at bidrage til en udvikling mod specialisering, arbejdsdeling og større enheder med mere ekspertise. Det er en udvikling, vi ser i øjeblikket på nationalt niveau, men jeg mener vi på sigt også vi se den på europæisk simpelthen fordi det er det, der giver borgerne den mest optimale behandling. Samtidig er det den måde, vi bedst kan udnytte lægernes kompetencer og sundhedsvæsenernes knappe ressourcer. Og det er det, der gør at vi kan behandle flere bedre. LEDELSE DER VIRKER LEDELSE DER UDFORDRER Udfordringen Viden Offentlige lederuddannelser skal ske På Danmarks Forvaltningshøjskole arbejdspladsnært og have effekt for og i Center for Ledelse og Styring har både leder og organisation. vi et bredt udbud af uddannelser og kurser der tager fat om nutidens og Samskabende innovation i samarbejde mellem borger, professionel fremtidens udfordringer. og politiker er en forudsætning for Vi gør brug af den nyeste viden og udviklingen af velfærdsydelserne innovative arbejdsformer, og vi samarbejder med ledernes hjemmeorganisation om at udvikle ledelse og Nye vilkår for ledelse nødvendiggør nye former for lederudannelse og ledere der gør en forskel. lederudvikling. Se alle vores tilbud på Kontakt os Udviklingen af velfærdsydelserne sker gennem viden der virker og viden der udfordrer. Vi udbyder diplomuddannelsen i ledelse, KIOL, Statens FørlederUddannelse og en lang række kurser om ledelse. Vil du vide mere kan du se på vores hjemmeside eller du kan kontakte chefkonsulent Tue Sanderhage på eller DANMARKS FORVALTNINGSHØJSKOLE LEDELSE & UDDANNELSE 2 7

8 LEG DIG KLOG Af Konsulent Birgitte Lenstrup Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gør, forstår jeg. Gammelt kinesisk ordsprog OM JESPER MATHISEN Jesper er uddannet HD(O) og Kaospilot. Han har været i Mannaz siden 1. august 2008, men har før arbejdet i 4 år som chefkonsulent i KL med fokus på bl.a. Lean, ledernetværk, projektledelse og uddannelse af interne konsulenter som proceskonsulenter. Jesper har stor undervisningserfaring fra åbne såvel som skræddersyede undervisningsforløb og udviklingsprocesser. Han brænder for den gode undervisning med effekt for deltageren LEG DIG KLOG Hvad bliver resultatet, hvis man sætter en direktion til at visualisere en fælles vision ud fra en række tilfældige materialer som pap, grankogler, ispinde, stof og legeklodser? En mere nuanceret, kreativ dialog, som indeholder mere end ord, siger chefkonsulent Jesper Mathisen, fordi noget du selv har bygget, siger langt mere end ord. Desuden er processen i at formulere visionen langt hurtigere, fordi man undgår mundhuggeri, som måske snarere handler om indbyrdes magtkampe end om valg af ord. FLERE SANSER I BRUG Chefkonsulent Jesper Mathisen har en baggrund som Kaospilot og har i adskillige år brugt leg i sin undervisning. For at opnå den optimale læringssituation er der nogle faktorer, der skal være på plads. Fagligheden skal være i orden, men det er langt fra nok. Selv den mest vidende underviser kan tale sine elever i søvn, hvis han er kedelig nok. Derfor er det lige så vigtigt, at undervisningen er engagerende, varieret og virkelighedsnær for at skabe reel læring og effekt. Det er her, de lidt mere utraditionelle læringsmetoder kommer til deres ret, siger han. Vi ved eksempelvis, at man gennem øvelser kan lege sig frem til en klar forståelse for noget meget komplekst. I tilfældet med visionsprocessen for direktionen betyder skabelsesprocessen, at der sker en kobling mellem højre og venstre hjernehalvdel, som sætter nye tanker i gang. Generelt er det sådan, at når man bruger flere sanser, fx i fysiske øvelser, så er der flere sanser om at huske. Vi ved også, at hvis deltagerne ikke bliver aktiverede - enten via spørgsmål eller øvelser - så bliver de passive, og så lærer de simpelthen mindre effektivt. Det jeg gør, forstår jeg Et gammelt kinesisk ordsprog lyder sådan: Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gør, forstår jeg. Det er helt på linje med Jesper Mathisens opfattelse af læring. Jeg mener klart, at vi husker bedre, når vi gør tingene kropsligt. Det er sådan set en oldgammel metode. Vi bruger den bare i en moderne setting, som vi prøver at bygge ind i et læringsforløb. Fx lader vi (efter lidt planlægningstid) deltagerne på projektlederkurser gå rundt i grupper med bind for øjnene og finde puslebrikker hængt op på træer i en park med 50 meter mellem hvert træ for til sidst at samle dem. Dette giver bl.a. deltagerne en klar forståelse af, hvor vigtigt det er at have klare milepæle for ikke at miste motivation og pejling. Hvis du har bind for øjnene og mangler milepæle, er det nemt at fare vildt på 50 meter præcis som i et projekt, hvor man kan skyde langt ved siden af målet, hvis der ikke løbende samles op ved milepæle. Denne øvelse giver deltagerne en klar fælles referenceramme at tale ud fra, når de sidenhen skal diskutere og takle dilemmaer inden for emnet. Fysiske øvelser er ofte så effektive, at Jesper Mathisen regelmæssigt møder mennesker, som husker netop disse øvelser, og især pointerne, flere år efter at de har lavet dem. Ingen kobling - ingen læring Det kan virke meget nemt set udefra, men Serious Play får kun en værdi, hvis underviseren formår for at koble aktiviteten til en læring, som kan overføres til deltagernes udfordringer i hverdagen. Mange laver øvelser og lege udelukkende for at få lidt frisk luft og sjov. Serious Play kan meget mere end det, hvis

9 legen er struktureret, bliver samlet op og koblet til hverdagen. Det giver ikke effektiv kompetenceudvikling at hive andre konsulenter ind til at lege lidt med deltagerne, ud over at de selvfølgelig får et energiboost og et godt grin. Det er nødvendigt at holde fast i, at det er den strukturerede refleksion og kobling til hverdagens udfordringer, der giver læring. IKKE KUN FOR BØRNEHAVEPÆDAGOGER At lege sig klog fungerer dog ikke altid, som man forventer. En gruppe akademikere kan fx sagtens få mere ud af at lege end børnehavepædagogerne. Jesper Mathiesen fortæller: Jeg underviste en gruppe af højtuddannede, offentligt ansatte akademikere fra et ministerium. Det var tydeligt, de ikke gad noget fjol og lal. Der skulle opnås resultater. Min første indskydelse var at fylde dem med teori og fakta og iscenesætte akademiske diskussioner, men det ville være at give dem mere af det, de allerede havde. En af deres største udfordringer var, at de brugte alt for langt tid på møder, fordi alle diskuterede metoder og argumenterede mod hinandens forslag, frem for at løse opgaven. Denne situation skulle ikke genskabes i undervisningssituationen, og derfor besluttede jeg mig i stedet for at udfordre dem med leg, sjov og øvelser. De var naturligvis skeptiske i starten, men det viste sig efter et par øvelser, at det lige var det, de trængte til. Det løste op for en dialog mellem dem, som var konstruktiv og de opnåede derfor de resultater, de søgte. Men det kræver selvfølgelig også, at man tør noget som underviser. Hvis en kursusdeltager er forberedt på at være kreativ og blive udfordret, så kommer de lidt utraditionelle læringsmetoder heller ikke som en overraskelse, men ifølge Jesper Mathisen er det en forudsætning at afstemme forventningerne. En kursusdeltager bør vide, hvad vedkommende kan forvente sig af undervisningen. Hvis jeg beder dem om at være modige, så er det med den indstilling, de møder op, og det er et vigtigt udgangspunkt. Herefter er det din opgave som underviser at styre forventningerne og guide deltagerne i den rigtige retning. Skik følge eller land fly Der er ikke alle lande, hvor kulturen egner sig til anvendelsen af utraditionelle læringsmetoder. Frankrig og til dels Tyskland er gode eksempler. Her bruger man mere kæft, trit og retning, og afstanden er stor selv til de nærmeste ledere. Derfor vil det være for grænseoverskridende at lave sjove øvelser med hinanden. Rejser du derimod til Grønland, kan du lige så godt pakke hele PowerPoint-præsentationen sammen, for her er det kun den gode historiefortæller, der kan trænge igennem. Andre steder, som fx i Afrika, kan man nærmest ikke lære noget uden at bruge hele kroppen. Der er store kulturelle forskelle på dette felt. Danskerne er gode til at lege sig kloge I Danmark har vi en flad organisationsstruktur, og vi er antiautoritære. Det mener Jesper Mathisen er en fordel, når der anvendes leg i undervisningen. I Danmark er der en voksende forståelse for, at læring ligesom alle andre felter må udvikle sig i takt med samfundet. Det mener jeg i det lange løb bliver en stor fordel for alle danskere fra folkeskole til efteruddannelse. Vi kommer til at lege os kloge. Du kan læse mere om læring og kompetenceudvikling på OM FORFATTEREN Birgitte Lenstrup er kommunikationskonsulent i Mannaz A/S, hvor hun siden 2003 har arbejdet med kommunikation og markedsføring. I december 2008 overtog hun ansvaret for Mannaz nyhedsmails som skrivende redaktør. Drømmer du om at blive en leder, der kan tåle tæsk, modstand og arbejdspres uden at miste arbejdsglæden. Læs mere på LEDELSE & UDDANNELSE 2 9

10 AF BENT HANSEN, FORMAND FOR DANSKE REGIONER NYE MULIGHEDER FOR LEDERUDDANNELSE ER NU EN REALITET. Vi offentlige arbejdsgivere i regioner, kommuner og stat har som led i trepartsaftalen udviklet en ny lederuddannelse målrettet offentlige ledere. Det er Den Offentlige Lederuddannelse, som er på diplomniveau og som ledere har mulighed for at begynde på til september Den Offentlige Lederuddannelsen bliver styrket både i bredden og i dybden. Der bliver flere valgmuligheder og kvaliteten af disse valgmuligheder bliver styrket. Lederne kommer til at opleve, at paletten af tilbud er både bedre og større end før. CERTIFICERING AF LEDERUDDANNELSER Fra efteråret 2009 bliver det ligeledes meget nemmere for arbejdergivere og ledere at få de mange forskellige lederuddannelser til at spille sammen. Vi i Danske Regioner, KL og Finansministeriet har sammen med Undervisningsministeriet etableret en uafhængig certificeringsordning, så både private og offentlige udbydere får mulighed for at udbyde Den Offentlig Lederuddannelse på diplom niveau. Certificeringen sikrer, at uddannelsesmodulerne aktivt er rettet mod at udvikle lederkompetencer i nært samspil med lederens egne ledelsesudfordringer, at uddannelsen er på diplomniveau og at der er fuld merit mellem Den Offentlige Lederuddannelse og det almindelige uddannelsessystem. Fra efteråret 2009 bliver det derfor muligt for ledere i regioner, kommuner og stat at tage lederuddannelse på professionshøjskolerne, i egen organisation, hos private udbydere eller i kombinationer heraf med sikkerhed for at modulerne har diplomniveau og kan meriteres ind i den eksisterende diplomuddannelse i ledelse. OFFENTLIGE LEDERJOB GØR EN FORSKEL Offentlige ledere spiller en helt afgørende rolle for, at grundlæggende samfundsmæssige institutioner som sygehuse, skoler, børnehaver, plejehjem, politi, veje og trafik fungerer og at den offentlige sektors tilbud til borgerne udvikles. Med tanke på betydningen af de opgaver, lederne løser, er der ingen tvivl om, at det er et meget meningsfuldt job at være leder i den offentlige sektor. Nok et af de mest meningsfulde job, man kan forestille sig. Men det er også et krævende job. Det er et job, som kræver, at lederne konstant er villige til at lære nyt og opsøge ny viden. Det er nødvendigt for at kunne følge med i det tempo, som den offentlige sektor i disse år udvikler sig i. Et krævende job, hvor man er sikker på at gøre en forskel. OFFENTLIG LEDERUDDANNELSE GØR EN FORSKEL Vi offentlige arbejdsgivere har længe ønsket en lederuddannelse, som også gør en forskel i hverdagen. En forskel for den enkelte leder og for arbejdspladsen. Det har vi også fået med den nye lederuddannelse. Indholdsmæssigt er Den Offentlige Lederuddannelse målrettet de offentlige lederes opgaver, og det er i endnu højere grad end tidligere blevet muligt at kombinere læringen på arbejdspladsen

11 med uddannelse. Det er noget vi har erfaring med fra blandt andet regionerne, og som vi ved har en effekt. FLERE FÅR LEDERUDDANNELSE Med trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF fik mange ledere i det offentlige også en ret til lederuddannelse på diplomniveau, og frem til 2011 er der samlet i den offentlige sektor afsat over 200 mio. kr., således at rigtig mange ledere kan komme i gang med uddannelsen. OGSÅ EN NY FLEKSIBLE MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG LEDELSE I trepartsaftalen sikrede vi også et nyt tilbud om en masteruddannelse i offentlig ledelse, som er mere fleksibel og mere rettet mod den offentlige sektor, end de eksisterende lederuddannelsestilbud på masterniveau. Der er afsat i alt 75 mio. kr. til initiativet, og når uddannelsen åbner 1. september 2009, forventes det, at der oprettes ca. 400 nye studiepladser. Den nye masteruddannelse udbydes af et østkonsortium med Copenhagen Business School, Københavns Universitet og i samarbejde med Aalborg Universitet og et vestkonsortium med Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Tilbuddet om lederuddannelse til de offentlige ledere bliver dermed kraftigt forbedret på flere niveauer. Der bliver nu meget mere fleksibilitet, bedre sammenhæng og sikkerhed for indhold og kvalitet. SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ORGANISATIONEN Men god ledelse følger naturligvis ikke uden videre af, at mulighederne for kompetenceudvikling bliver forbedret. De enkelte organisationer, som sender lederne på lederudviklingsforløb, skal være sig bevidste om, hvad der skal komme ud af forløbet. Hvordan lederens nye kompetencer bedst kan bringes i spil i den daglige ledelse. Og den enkelte leder skal bruge de nye tilbud aktivt til at blive en endnu bedre leder. Vi vil med de nye tilbud gerne række hånden ud til lederne i den offentlige sektor, for at vi sammen kan sikre at ledelse på alle niveauer i den offentlige sektor bliver mærkbart styrket i de kommende år. Nu skal vi så have yderligere gang i lederuddannelsesaktiviteterne. MASTER I LEDELSE AF BYGGERI For dig, der går op i udvikling og forandring.. Læs mere på Eller skriv til lektor Kristian Kristiansen Nyt hold starter til september. LEDELSE & UDDANNELSE 2 11

og processer, der understøtter de www.pbj.dk Telefon: 43 62 74 00

og processer, der understøtter de www.pbj.dk Telefon: 43 62 74 00 www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE M A G A S I N F O R O F F E N T L I G O G P R I VAT L E D E L S E I V I D E N S S A M F U N D E T Nr. 1 mar ts 2010 8. årgang ISSN Nr. 1604-4134 l æ s i n d e i b

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Tema: Ledelse uddannelse - bundlinje

Tema: Ledelse uddannelse - bundlinje LPF's nyhedsmagasin udgives af: Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Porcelænshaven 18A DK-2000 Frederiksberg www.mpp.cbs.dk Ansvarshavende redaktør Eva

Læs mere