Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1

2 Indenlandsk Sømandsmission Hjemmeside: Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til ISM Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med at gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer: Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Man kan give gaver til forskellige organisationer, men gaven skal være løbet op på mindst 500 kr. til hver enkelt organisation for at måtte medregnes. De første 500 kr. du giver i gaver er ikke fradragsberettiget, og derfor skal der gives kr. for at opnå de kr. i fradrag. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. Vejle,

3 Formandens hilsen Formand Hans Peter Kristensen For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt tilrette for os at vandre i. Dette motto bliver fremhævet igen og igen op gennem Sømandsmissionens historie. Sømandsmissionærer, generaler, Sømandsmissionens venner, formænd, medarbejdere på sømandshjemmene, præster og andet godtfolk har understreget rigtigheden af dette vers fra Bibelen. Var det måske lettere at finde vej før i tiden end det er i dag? Ved et kig i historiens skatkammer og ved samtaler med nogle af de gamle iblandt os ja så er der ikke meget, der tyder på at problemerne var mindre dengang. Der var store beslutninger og opgaver at tumle med alt fra økonomi, krig og nødvendige forandringer fordi skibene og behovene ændrede sig. Man fulgte med det bedste man kunne og det er forklaringen på, at vi kan fejre endnu et år i gerningen for søfolk og fiskere. Turde dem, der gik forud for os tro på de forud beredte gerninger, hvem er da vi, om vi tvivler! Sidste år kom formandshilsenen fra Ole Dahl, som nu er stoppet i hovedbestyrelsen efter 3 ½ år på posten. Ole ydede en rigtig god indsats, der gør det lettere for os andre at komme videre med arbejdet. IM har i stedet udpeget Anette Ingemansen til Sømandsmissionens bestyrelse. Vor grønlandske bestyrelsesmedlem er præst Oline Berthelsen, der har afløst præst Aviaja R. Pedersen. Alfred Wejse, Jørgen Erik Larsen og Jytte Kusk er udtrådt af bestyrelsen. Det er tre personer, som har erfaring på stort set alle niveauer i organisationen og det siger sig selv, at det er en udfordring at erstatte sådanne kapaciteter. Sømandsmissionær og skipper på Bethel, Keld Øster- gaard og direktør, Carsten Wengel er nyvalgte. Keld er ny næstformand og Carsten er ny kasserer. På kontoret i Vejle er der også sket ændringer i personalet, herunder at Jens Vindum er tiltrådt som administrationschef og er kommet godt i gang med arbejdet. Jens kender også vores organisation fra tiden som forstander for Svendborg Søfartsskole. På regnskabskontoret er Finn Juul Nielsen fratrådt og årsagen til, at jeg tillader mig at fremhæve Finns indsats, er på grund af et godt samarbejde gennem de år, hvor jeg fik lov til at være kasserer i Sømandsmissionen. I januar i år blev Frede Ruby Østergård ordineret i Haderslev Domkirke. Godt igen at have en ordineret præst i vores ledelse. Endvidere ser jeg den daglige ledelse med generalsekretær og administrationschefen sammen med de ansatte i regnskabsafdelingen og sekretariatet som et godt hold. I indeværende år er der også sket forandringer i missionærflokken, idet Simon Ambrosen med familie er flyttet fra jobbet i Aalborg til feriehjemmet Aggershøj, for at virke der. Til erstatning for Simon er Troels Rauff Larsen startet med udgangspunkt fra Aalborg Sømandshjem. I årets løb er der arbejdet med at styrke nutidens læsestue, som vi i dag antager at være formidling via internettet og facebook. Endvidere er der lagt mange kræfter i at få formuleret Sømandsmissionens visioner for de kommende år. Der er stillet mange hvorfor og hvordan spørgsmål, analyseret og forundersøgt og nu ligger der en plan for i hvilken retning vi ønsker at gå med organisationen. Arbejdet er udført i tæt samarbejde mellem hovedbestyrelse, general og missionærer og dækker såvel Grønland som Danmark. 3

4 Danmarksudvalget har ligeledes arbejdet på at finde passende indsatsområder for at hjælpe de danske sømandshjem. Der er afholdt temadag Fremtidens sømandshjem med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og bestyrere fra de danske sømandshjem. Her i sommer fik jeg mulighed for at besøge de grønlandske sømandshjem. Der blev mulighed for at besøge kirken, kommunen og ministeriet, hvilket gør det lettere at danne overblik over nødvendige tiltag og investeringer. Ikke mindst at besøge vores mange medarbejdere på hjemmene gjorde dybt indtryk, idet det gav forståelse for de udfordringer og problemer, som er forbundet med at drive et moderne sømandshjem i nord. Fremadrettet vil vi tilpasse organisationsstrukturen til opgaven, der skal udføres. Diakonien i bredeste forstand skal være i centrum, støttet af hovedbestyrelsen, vennerne og forretningsdelen. Vi vil bestræbe os på at understøtte de danske sømandshjem, der tjener formålet og anses for at kun- ne drives økonomisk forsvarligt. Ligeledes vil vi arbejde på at fastholde kontakten til Østdanmark. I Grønland skal ansættes en sømandsmissionær med base på et sømandshjem. Vi vil fastholde og gerne udbygge samarbejdet med vore venner, herunder vores søskendeorganisationer, som vi i forvejen løser opgaver sammen med. Skal ovennævnte lykkedes bør vi lytte til hvad Peter skriver i sit første brev, kap. 4 vers Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! HPK

5 Generalsekretærens årsberetning Generalsekretær Frede Ruby Østergård»(Herren siger): Se, i mine hænder har jeg tegnet dig.«esajas Bog kapitel 49 vers 16a I Sømandsmissionen er der gennem årenes løb tegnet mange huse, og de huse og deres indhold er lagt i Herrens hænder. Jeg tror, at de huse og deres indhold har betydet, at mange mennesker har opdaget, at de er skabt i Guds billede, ja, vi er ligefrem tegnet i hans hånd. Det minder mig om tre ting. For det første har vi hver især stor værdi for Gud du og jeg og hele menneskeheden er skabt i hans billede. Han har set, hvordan vi skulle skabes, og han så, at det var godt! Alle de fiskere og søfolk Sømandsmissionen møder til daglig har selvfølgelig samme værdi som du og jeg, og det ønsker Gud, at de og vi skal vide. For det andet er vi tegnet i hans hænder, og det minder mig om, at Jesus fik gennemboret sine hænder for at redde dig og mig. Hullet er den tegning, der kan minde os om den ufattelige værdi vi har. Han ville gå i døden for os, så vi kunne få et håb at leve på og et håb at række videre. For det tredje minder det mig om, at selvom mange af Sømandsmissionens stenhuse ikke bliver brugt som sømandshjem mere, så er der kommet mange levende sten i Guds hus ud af det altså mennesker som har fået et levende forhold til Gud, ved at finde Jesus gennem Sømandsmissionens huse. Jeg ønsker og beder for, at Guds kærlighed kommer til at fylde os og dem, som vi møder med budskabet tegningen i Jesu hænder. Jeg håber også, at vi kan glæde os over fordums gode historie uden at spærre for fremtidens nye muligheder for at lede andre hen til Guds hænder - med eller uden stenhuse. Evangeliet til søfolk og fiskere bliver til fire visioner Sømandsmissionens missionsstatement blev præsenteret sidste år sammen med de fire visioner. Det sidste år har hovedbestyrelsen haft fokus på at udarbejde strategier til de to første visioner, og det vil jeg løfte lidt af sløret for her. Visionerne er sat til at løbe fra Vision 1: Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede på alle betydende danske havne med tilbud om en snak om menneskelivet og formidling af evangeliet. Det betyder, at når vi står ved udgangen af 2013 skal Sømandsmissionen have 10 faste baser (Sømandshjem, caféer mv.) og 2 mobile baser (Bethel og Duen). Vi skal forsat drive enkehold. Vi har opdateret vores hjemmeside, så der også ud fra den vil blive drevet målrettet arbejde for søfolk og fiskere. Og endelig vil vi ved udgangen af 2013 have taget stilling til, om/ hvordan vi kan være nærværende på offshore-delen i den blå branche i Danmark. Vision 2: Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede i Grønland, så evangeliet bliver fastholdt og udbredt til flere. Uden gode relationer mellem indbyggerne i Grønland og Sømandsmissionens medarbejdere, når vi ikke vores mål med arbejdet i Grønland. Og derfor handler visionen overordnet om, at bestyrere og andre medarbejdere bliver længere i tjenesten forhåbentligt tre år i første kontrakt Og så tager de tre år mere, fordi de ikke kan lade være! Derfor vil vi have fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og selvfølgelig fokus på diakoni (diakoni forstået som både mission og omsorg/velfærd). Konkret betyder det, at vi snart skal have ansat en ny medarbejder i Nuuk, som både kan gå på havnen og inspirere bestyrere og assistenter til deres arbejde i den diakonale del af arbejdet. Og vi har fire velholdte og veldrevne Sømandshjem. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan verden ser ud om næsten tre år, men det er det vi i udgangspunktet går efter! Bethel og Duen Skipper Keld Østergaard skriver et stykke om Bethel andetsteds i Årbogen, men jeg vil her sige, at det er utroligt positivt at høre de ofte livbekræftende beretninger fra skibet. Ikke alle kommer helt frivilligt om 5

6 bord, men det er som om, at de skal, og når snakken så er kommet i gang, så løsner stemningen sig ofte, og vi kommer ind til de vigtige ting i livet. Jeg vil også sige tak til de frivillige, som bruger mange timer på skibet vi kan ikke holde åbent så mange dage om året uden jeres hjælp! Også alle de forsyninger af kage, jordbær, kartofler mv., som let - matroserne får, er vi taknemmelige for det viser en tydelig opbakning til både den lønnede og ulønnede besætning på skibet. Og så er det jo fantastisk, at vi allerede har et nyt skib på banen det gik lidt hurtigere end forventet. Skibet skal dog først i aktion for Sømandsmissionen til foråret. Inden skal det først på værft og Fulton Stiftelsen skal bruge det i vinterhalvåret. Ikke nok med at det er skønt, at vi kan konvertere penge fra salg af sømandshjem til så klart et sømandsmissionsarbejde, men det er også smukt, at vi samtidigt får mulighed for at kunne lægge skib til et nyt projekt til gavn for unge og deres familier i Fultons regi. Vi håber, at det bliver et godt samarbejde med dem, og samtidigt håber vi, at vi får udvidet samarbejdet med Broderkredsen og SMUK på en gang med skibet. Sømandsmissionærer Som konsekvens af, at søfolk og fiskere ikke har så meget tid til at komme fra borde, og når de er fra borde, så er de på vej hjem, så er der endnu mere brug for det opsøgende arbejde, som missionærerne udfører på skibene. Desværre er vores bygninger mere synlige i gadebilledet end 6 sømandsmissionærer, og det betyder, at vi måske skal være bedre til at få fortalt, hvad de oplever på skibene. Vi vil meget gerne komme på besøg i jeres sømandskreds, sognearrangement, kreds eller invitere jer på besøg på Bethelskibet, når det er i nærheden af jer så kontakt os endeligt, så vi kan få en aftale. Da Simon Amrosen flyttede til Ærø, kom vi til at mangle en i Aalborgområdet. Jeg er glad for, at Troels Rauff Larsen sagde ja til denne opgave. Troels var ikke ubekendt med at møde mennesker med evangeliet, men skulle selvfølgelig vænne sig til at gøre det på deres arbejdsplads skibene. Troels er gift med Anne, og de har en søn på godt 1 år. Herunder skal også nævnes, at Heri Elttør har været ansat som sømandsmissionær på Bethel i 1½ måned i foråret Det har været godt og inspirerende, at have dig med om bord. Heri er til daglig missionær i Indre Mission. Aggershøj Inden jeg henviser til stykket om Aggershøj andetsteds i Årbogen, vil jeg gerne nævne, at det er skønt, at vi igen har et par, som kan være de gennemgående figurer på Aggershøj. Tak til Margit og Simon Ambrosen for den gejst, som I har taget med, og pt. håber jeg, at det nye mandehold, hvor vi inviterer mandlige søfolk, fiskere og andre med tilknytning til Sømandsmissionen, bliver en succes. En fælles opfordring er dog, at vi gerne vil have flere frivillige med i arbejdet på Aggershøj. Sømandshjemmene Der er stadig kul på kedlerne på Sømandshjemmene. I Danmark har det igen været et hårdt år konkurrencemæssigt, og i Grønland har vi på trods af lederskift på tre ud af fire hjem fået et bedre resultat end de to foregående år. De Danske Sømandshjem har præget hovedbestyrelsens dagsorden i det forgangne år, både fordi man fra sømandshjemmenes side har ønsket at styrke samarbejdet, og fordi nogle hjem har haft brug for hjælp på det økonomiske plan. Vi har haft nedsat et udvalg, som fokuserede på fremtidens sømandshjem, og de arrangerede en temadag om det i marts. Specielt de økonomiske udfordringer har gjort, at hovedbestyrelsen har drøftet, under hvilke forudsætninger vi vil anbefale et sømandshjem at forsætte arbejdet eller lukke. Det har ikke været let, for sømandshjemmene er hjerteblod, og dog må vi alle huske, at formålet med hjemmene selvfølgelig er vigtigere end det enkelte hjems eksistens i tidernes morgen opbyggede man ikke et hjem for hjemmets skyld, men for at tjene søfolk og fiskere. Derfor vil hovedbestyrelsen i fremtiden se på to parametre, når en anbefaling om et sømandshjems fremtid skal gives formål og økonomi. De sømandshjem, som stadig har direkte missions- og velfærdsopgaver, og som kan drives økonomisk forsvarligt, vil vi anbefale drives videre. Hvis et hjem primært giver overskud er det også godt, da overskuddet i så fald kan udloddes til formålsbestemt arbejde. Det betyder også at eventuelle midler, som Sømandsmissionen vil blive betroet af de lukkede hjems bestyrelser, vil blive brugt til at forfølge målet på de danske havne. Den nye tilgang til fremtidens sømandshjem har i det forgangne år betydet, at to bestyrelser har sat deres sømandshjem til salg, Hanstholm og Skagen. I Skagen gik salget ret hurtigt. I det forløbne år er der også sket ledelsesmæssige ændringer på flere sømandshjem. I Fredericia og Frederikshavn har man valgt at gå over til en leder i stedet for et bestyrerpar. Eva Haahr blev som konstitueret leder afløst af Egon Madsen, som blev nyansat i Fredericia i foråret. Tina og Lars Risagers delte ledelse gives til Lars i Frederikshavn. I København satser man fortsat på at have bestyrepar, når Hannah og Jón stopper til november. I Hvide Sande blev 6

7 Birgit og Anders Boye ansat for ½ år, mens man er i gang med at lægge fremtidens puslespil også med hensyn til ledelsen efter at Henriette og Martin Faldt stoppede. Som omtalt under vores visioner, så er vi i gang med at gøre arbejdet på sømandshjemmene i Grønland bedre for medarbejderne, og samtidigt håber vi, at det styrker den formålsbestemte del af arbejdet. På Grønland kom der nyt bestyrerpar i Qaqortoq i efteråret da Maria Stoiberg og Aksel Lynge Nielsen blev ansat de havde tidligere været afløsere. I Aasiaat er der vagtskifte lige nu, da Maria og Johannes Jensen er ved at blive sat ind i hjemmets rutiner af bestyrer Jan Hummelshøj og souschef Anne-Marie Skovsgaard. Medarbejdermæssigt har vi oplevet, at vi allerede den 1. april havde 8 assistenter parat til sommervagtskiftet på hjemmene, og at vi fik en håndfuld gode ansøgninger til tjenesten som bestyrerpar i Aasiaat det er meget glædeligt og lover godt for fremtiden. Jeg vil gerne sige tak for den tørn, som alle bestyrere og assistenter har taget i det forløbne år. I har gjort det godt under svære forhold. Jeg vil også gerne sende en særlig tak for arbejdet til jer, der er stoppet i tjenesten og et varmt velkommen til alle nye. Også tak til de personer/par, som har givet en hånd med som afløsere i kortere eller længere tid et sømandshjem kan ikke stå tom! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Else og Visti Nygaard, Åse og Henning Kraglund, Kirsten og John Aaen, Mie og Mads Andersen og Estrid og Bent Olesen. Sømandskredse Det er også på sin plads, at jeg siger tak for den glæde og forbøn fra jer i sømandskredsene. Vi ansatte kan mærke, at der bliver levet med i arbejdet. Markeringen omkring jul bliver der stadig lagt positivt mærke til, og det er derfor godt, at der stadig bliver sørget for pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok tak for indsatsen. Samarbejde med Broderkredsen 1. februar 2011 så vores nye fælles blad med Broderkredsen dagens lys, og vi i Sømandsmissionen synes, at det er blevet godt. Det er skønt, at vi kan have samarbejde med Broderkredsen, og vi håber, at vi på sigt kan få mere glæde af hinanden også i det direkte formålsbestemte arbejde evangeliet til søfolk og fiskere. Jeg vil gerne takke for samarbejdet og beder til, at det må fortsætte i fremtiden. Ansatte På hovedkontoret i Vejle er vi ved at være faldet til, selvom vi sidst på året skulle finde en erstatning for Finn Juhl Nielsen og Lis Christensen. Heldigvis har vi haft glæde af Lis i foråret, mens Miriam Vibe Vibjerg, som nyansat i den fælles regnskabsafdeling for De Grønlandske Sømandshjem, er kommet ind i arbejdet. Finn har været på mange besøg siden Karin og han begyndte på Vordingborg Soldaterhjem, og vi er taknemmelige for, at deres hjerte banker for Sømandsmissionen. Mange af Finns opgaver ligger nu trygt hos Kristian Mikkelsen, som er blevet ansat som bogholder. Den første ændring i løbet af det seneste år var da Jens Vindum blev ansat i den nyoprettede stilling som administrationschef. Nu har han ansvaret for forretningen i Grønland, økonomien og for ledelsen af hovedkontoret, og han er blevet min stedfortræder. Opgaverne omkring Grønland kommer fra den nedlagte grønlandssekretærstilling, som Jørgen Møller havde beklædt i godt 20 år, og de øvrige opgaver kommer dels fra den nedlagte regnskabschefstilling og fra generalsekretæren. Der er kommet mange nye i det forløbne år, og det betyder, at ikke alt lige kører som efter en snor, og derfor skal vi holde alle sanser åbne hele tiden men det er gået godt, og derfor vil jeg gerne og fuldt berettiget sige tak for indsatsen i det forløbne år! Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. Den 14. oktober 2010 døde Inga Jørgensen, 93 år gammel. Inga var enke efter landssekretær Ingemann Jørgensen og sammen har de også været bestyrerpar på Aalborg Sømandshjem. Den 28. oktober 2010 døde Maren Nielsen, 102 år gammel. Maren har været med i Sømandskredsen i Mogenstrup siden dens opstart i 1958 og fra 1960 har hun været formand indtil kræfterne ikke længere strakte i Den 20. november 2010 døde Niels Kjær Lassen, 67 år gammel. Niels var i mange år sømandshjemsbestyrer i Grimsby i England, Aabenraa og Fredericia. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være deres minde. Bed og arbejd Gentagelse er godt, når det er vigtigt og det er denne underoverskrift! Så derfor vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at Sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. 7

8 En sømandsmissionærs hverdag Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen En sømandsmissionærs arbejde er et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Evangeliet til søfolk og fiskere får krop og handling på mange forskellige måder i arbejdet som sømandsmissionær. Forkyndelsen er naturligt en helt central del. Man kommer rundt i landet til møder i Indre Mission, i Y-mens klubber, i menighedsfællesskaber, i sømandskredse og på Sømandshjemmene. Andagter på Sømandshjem, ved bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, vagter i Arken, ombord på Det sejlende Sømandshjem og flere andre steder giver også en god mulighed for at forkynde evangeliet. Det giver mig rigtig mange lejligheder til at forkynde Jesus og fortælle vidnesbyrd fra hverdagen. Det er en af de store velsignelser ved arbejdet, at jeg får lov til at opleve at Gud går foran og baner vejen, så jeg får hjælp til at forkynde Kristus. Vi kan heller ikke selv jeg kan ikke selv. Er der noget man bliver klar over som sømandsmissionær, er det at man er helt afhængig af at Gud selv virker at Han går foran og går med. Uden det går det ikke. En af privilegierne er samtidig, at man ved, at der er mange der bærer med i forbøn tak for det. Som jeg fortalte er hverdagen meget alsidig. Den ene dag går måske på Arken i Esbjerg med skibsbesøg, forberedelse, til sømandskreds og vagt på Arken. Skibsbesøgene giver mange oplevelser som f. eks. en dag jeg kom med julegaver til besætningen på et forsyningsskib. Det blev til en samtale med en af besætningsmedlemmerne og efterfølgende en samtale sluttende med andagt i kaptajnskahytten sammen med kaptajnen som også er en kristen. Da jeg efter nytår besøger dem igen får jeg stukket en kuvert i hånden af kaptajnen. Kuverten indeholder en pæn pengegave som er samlet ind juleaften fra besætningen til Sømandsmissionen som tak. Det er en af de oplevelser der varmer og giver glæde i hverdagen. En anden måske i Hvide Sande med andagt på Sømandshjemmet, besøg på havnen, besøg af syge eller andre. Om aftenen afholde sømandshjemsaften eller som formand lede et bestyrelsesmøde på Sømandshjemmet. En tredje går måske med forberedelse og gennemførelse af udsendelse af Redningsbåden & Duen. Det er spændende at få enderne til at hænge sammen, når man skal samle materiale til Redningsbåden & Duen. Få det klar til deadline hos layouteren. Ikke mindst når der må laves om på planen fordi en artikel ikke nåede frem til tiden eller slet ikke kom. Efterfølgende få læst korrektur, så bladet kan sendes ud, uden stavefejl eller det, der er værre. Det er svært at beskrive, men måske kan man fornemme at intensiteten er høj lige inden det går i trykken. Glæden kommer når man ser resultatet og får tilkendegivelser om, at det er et flot og rigtig godt blad. En fjerde dag går måske med at skrive til Årbogen tale i telefonen, - hente en pakke på posthuset, - besøge en på sygehuset, tage i banken med pengegave fra et møde. Forberedelse af forkyndelse og om aftenen til møde for at forkynde. En femte dag går måske på Det sejlende Sømandshjem Bethel med rundvisning og samtaler med gæster. Det bliver til mange gode samtaler, lige fra formålet med skibet til en samtale om Ham der kan give liv og glæde og frelse. Indimellem skal støvsugeren og gulvskrubberen frem så skibet bliver ved med at være indbydende. Til aften skal der laves millionbøf eller frikadeller med kartofler til inden der gøres klar til de gæster der måske kommer fra en sømandskreds for at besøge os. En sjette dag går måske med at slå græsset hjemme eller vaske bilen, på kontoret, gøre rent, besøge venner og familie. En syvende med at gå til gudstjeneste, få gæster, være gæst, lave mad og holde konen i hånden. Det er ikke kedeligt. Ej heller problemfrit, men man bliver velsignet på så mange måder gennem tjenesten som sømandsmissionær. 8

9 Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Fax Bestyrerpar Margit og Simon Ambrosen Margit f Simon f g Igen i år er mange sømands-/fiskerenker inviteret til et 7-10 dages ophold på sømandsmissionens feriehjem Aggershøj, der ligger i Marstal på Ærø. Og igen i år har mange enker taget imod invitationen. Også enker/enlige der har arbejdet i eller har tilknytning til Sømandsmissionen er velkomne. Efter der sidste år ikke var noget bestyrerpar på Aggershøj, har vi valgt at sige ja til opgaven på feriehjemmet på Ærø. Det har betydet at vi i maj måned pakkede vores hus sammen i Aalborg og flyttede permanent til Ærø med vores to børn, Valentin 2 ½ år og Lilje ½ år. Vi glæder os til at komme helt på plads og få en hverdag til at fungere i vores nye hjem. Margit er ansat hele sommeren til at hygge om pigerne. Hun laver mad, bager, ordner blomster, sørger for huset og får den praktiske hverdag til at fungere. Simon er ansat i en ny stilling, hvor han virker som sømandsmissionær for pigerne, når de er på ophold, og resten af året virker som sømandsmissionær på havnene på Ærø og det sydfynske, samtidig med at han skal stå for en del renovering af Aggershøj. Vi fornemmer at pigerne er rigtig glade for at være på ferieophold her. Vi starter morgenen med morgenvækning til søde morgentoner fra Simon, der går en runde hos pigerne. Flaget hejses og der spises morgenmad. Vi holder hver morgen en morgenandagt og synger lidt sammen. I løbet af dagen arrangerer vi ture eller hygger herhjemme, alt efter hvad vejret og helbredet tillader. Til aften har vi en lille hyggelig stund, hvor vi synger og holder andagt sammen. Det bliver også tit til en dejlig snak om livet og hvad der rører sig i os mennesker. Vores store ønske og bøn er, at pigerne må møde Gud og se ham som deres frelser. Når sommeren er ovre skal vi til at tænke i muligheder. Hvad kan Aggershøj bruges til nu, hvor vi bor her permanent? Vi ønsker at bruge stedet noget mere og være et hjem for sømænd der ligger til ved vore havne. Stedet kan drives da vi modtager støtte fra forskellige rederier, foreninger, kommuner, fonde osv. Efter at beløbet faldt sidste år, vil vi igen prøve at søge flere steder, for at få tilskud til Aggershøj. Også en tak om I vil være med til at støtte op om arbejdet på Aggershøj. Tak for støtte i året der er gået; for forbøn, økonomi, frivillig hjælp og venlige ord. 9

10 Det sejlende sømandshjem Bethel Tlf Frivillige medarbejdere på skibet: Konrad Ruby Iversen Vesterhavsvej 33, Agger 7770 Vestervig Tlf Kristen Broe Furvej Thyborøn Tlf Bent Krogh Vesterhavsgade Thyborøn Tlf Jørgen Nielsen Langelandsgade Ringkøbing Tlf Bethelskibet Igen i år fik vi lov at stævne ud fra Hvide Sande med Bethelskibet. Der er ikke sket de store synlige ændringer i vinterens løb, men Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri har forestået en større gennemgang af alle de usynlige ting. Brændstoftanke og ballasttanke er tømt, renset og fyldt igen. Alle søventiler er skilt ad, smurt og monteret igen. Alt sikkerheds-, brand- og redningsudstyr gennemgået og afprøvet. Filtre er skiftet og ventiler justeret og hele skibet er toptrimmet til årets sejlads. Skibet har været på bedding og fået skiftet zinkklodser og blevet bundmalet. Forrige års sandblæsning og metallisering har gjort at der ikke var behov for det store arbejde over vandlinien. Årets togt begyndte fra Hvide Sande den 13. maj sent om aftenen og vi anløb Lemvig Havn den 14. tidligt om morgenen. 10

11 Jeg er før blevet spurgt hvorfor vi ofte sejler om natten, og svaret er ganske enkelt: Det er der, hvor der er færrest gæster ombord! Desuden er det en fin anledning til som besætning at være sammen alene, få drøftet dagenes indtryk, få ro i tankerne og i det hele taget mulighed for fælles opbyggelse i arbejdet og i troen på Jesus som den himmelske lods. Fra Lemvig gik turen videre gennem Limfjorden med besøg i yderligere fire havne, og derfra over Hundested til Bornholm. Den sidste uge på Bornholm havde vi vores general Frede Ruby Østergaard ombord. Tak til dig Frede for disse dage. Fra Bornholm gik turen tilbage til Køge, København og Kalundborg. I august var vi tilbage i Jylland hvor turen gik fra Åbenrå og op langs østkysten, rundt om Skagen og er nu på vej ned langs vestkysten. Turen i år bliver på ca sømil, og vi besøger 21 havne, inden vi igen anløber Hvide Sande. Det er nu femte togt, og det er en stor oplevelse, at møde mennesker rundt i havnene som kender os, og venter at vi kommer. Det gælder både de der færdes på havnene, og de havnekontorer vi kommer i kontakt med. Tak for en god modtagelse rundt i landet. Opgaverne er mange og forskellige ombord på et sejlende sømandshjem. At holde skibet pænt og i orden er også en del af, at de der besøger os, føler at det er et godt sted at være. Vi møder rigtig mange som giver udtryk for, at det er godt vi kommer netop til deres havn. Vi har ofte den fordel, at de ikke på forhånd kender os, og vi kender ikke dem. Dermed er der ikke indbyrdes forhold, der begrænser samtalerne. Som nævnt er der mange forskellige opgaver ombord. En aften anløb en coaster en havn hvor vi lå med Bethel. Vi så, at en ambulance holdt klar på kajen, og vi gik ombord på coasteren med det samme. Det viste sig at et besætningsmedlem var syg og blev kørt på hospitalet. I den situation var der en russisk besætning, som havde brug for, at vi hjalp dem med det praktiske i forbindelse med dette. De var ombord hos os og fik ringet og sendt mail til mandens familie. De besøgte os meget af tiden de næste dage og lykkeligvis var deres mand klar til at påmønstre igen efter 3 dage. Sømandsmissionens arbejde er altid, og må altid være, at bringe evangeliet til søens folk både med gerning og ord. I dyb taknemlighed over tjenesten vil vi fra Bethelskibet takke alle, der er med til, på hver sin måde, at støtte dette arbejde i Sømandsmissionen. Tak for samarbejdet med havnemyndigheder og Tak til alle jer rundt i landet, der følger os med forbøn og økonomisk støtte. Tak til hovedkontoret for et værdifuldt samarbejde i det daglige og for oplevelsen af at vi alle tjener samme sag. Hilsen Jørgen Erik og Keld 11

12 Grønland De fire sømandshjem, som vi har i Grønland er en betydningsfuld del af Sømandsmissionens aktiviteter. Ikke kun fordi det er en forretning, som er med til at skabe økonomisk grundlag for Sømandsmissionens mange aktiviteter, både i Grønland og Danmark, men også fordi der er et stort behov for kristne miljøer i Grønland. Sømandsmissionen har været i Grønland i mange år, og vi er kendt og respekteret for det arbejde, vi udfører. Grundlæggende er vi overbevist om, at der fortsat er behov for en Kirkens dagligstue hvor evangeliet forkyndes, og hvor mennesker møder opmærksomhed og omsorg. Alligevel skal vi være opmærksomme på de nye muligheder, der dukker op i takt med forandringen i det Grønlandske samfund. Vi må spørge os selv, hvad vi kan bidrage med, og hvordan vi gør sømandshjemmene mere synlige på havnen, skibene og i lokalområdet i øvrigt? Vores opgave er også at have 4 velholdte og veldrevne sømandshjem i Grønland. For at have det, er der mange områder, der skal være fokus på service, personalepleje, bygningsvedligeholdelse, økonomi, markedsføring m.m. Det er et ansvarsfuldt og omfattende arbejde, og heldigvis har vi alle fire steder bestyrere og medarbejdere, som arbejder målrettet på optimering af disse områder. Vores sømandshjem er stort set velholdte, men på det bygningsmæssige område er der plads til forbedringer, og der skal renoveres for store beløb i kommende år, hvis hjemmene skal vedblive med at være i nuværende stand, og der skal også ske bygningsmæssige forbedringer, hvis vi ønsker at være på forkant med udviklingen. Der er et stort udviklingspotentiale indenfor olie- og minedrift i Grønland, også i de områder, hvor vi driver sømandshjem. Derfor er det også relevant at vurdere, om der skal ske udvidelse nogle steder, og i denne forbindelse har vi været i kontakt med mange forskellige instanser og personer i Grønland, for at høre sidste nyt. Det er dog en kompleks problemstilling, hvor vi skal fare med forsigtighed, inden der tages store og økonomisk set kostbare beslutninger. Vi er taknemmelige for, at der er mennesker, som ser en opgave i at være bestyrere eller assistenter på vores grønlandske sømandshjem. De er grundforudsætningen for hele driften, og derfor vil vi være opmærksomme på den uddannelse, og de arbejdsbetingelser, vi giver dem. Det er vigtigt med forbøn for medarbejderne. Tak til alle, som bærer med på denne måde. 12

13 Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Postbox Nuuk Tlf Fax Bestyrerpar Vera & Jesper Kjeldmann Endnu et dejligt år er gået her på vores hjem i Nuuk. Det har været et rigtigt godt år for os. Vi kunne nævne mange oplevelser i vores dagligdag. Men her er nogle, der har været rigtig gode. Vi har haft besøg fra Danmark flere gange. Frede Ruby, Jens Vindum og Jørgen Erik. Et festligt trekløver, der fyldte meget på sømandshjemmet, men på en rigtig god måde. Vi skulle præsenteres for Jens, det har været meget positivt. Frede fik kontakt med en teologistuderende fra Århus; Elon, har boet her på sømandshjemmet i tre uger, hvor han skrev sin bachelor om mission i Grønland. Han har været meget inspirerende for os og tog del i dagligdagen. Han arrangerede ekstra bibeltimer nogle aftener, og nåede selv at få en bred kontakt til den grønlandske befolkning. Han har efterfølgende sendt os sin færdige opgave, og han har fået topkarakter, det er fortjent, tak Elon. Også tak til Frede for ideen. Vi er åbne for at få denne mulighed igen. Konventet i Aalborg var godt tilrettelagt. Vi fik mange input, bl.a. ved kursus af Bent Jakobsen. Det er godt at vende hjem med noget nyt i kufferten. Det er også rart, at få sat ansigt på nye folk i sømandsmissionen. Her tænker vi på de unge missionærer som vi mødte ved konventet. Vores sidste besøg har været af vores nye formand HP + Birgitte og Jens Vindum. De fik en gennem gang af vores sømandshjem, selvom tiden var knap. Vi værdsætter deres besøg meget højt. Her på hjemmet kører det i et godt tempo. Vi har haft et travlt år. Det ser ud til at olieeventyret også kommer til Nuuk. Det håber vi at få glæde af. Men når de ringer og spørger efter 70 værelser i nat, fordi de ikke kan komme til boreplatformen pga. tåge, er det ikke rart at sige desværre. Men når det kun er sofaen i dagligstuen der er ledig, er der ikke nogen mulighed. De chartrer så fly til Kangerlussuaq, det er alternativet. Vi har et godt personaleteam for tiden. Det gør arbejdet meget lettere for os alle. Her til sommer må vi sige farvel til Jakob og Johannes, vores to danske assistenter. Vi har været rigtig glade for de to unge mænd, som bliver afløst af to unge piger. Både Johannes og Jakob tager til Danmark for at studere. Vi ønsker det bedste for dem. Ja, nu nærmer tiden sig også, hvor vi skal undvære Ann Katrine et år. Hun begynder på Ollerup Musikskole til august, hun glæder sig meget. Mere end hendes forældre, men vi håber det bliver et rigtigt godt år for hende. God vind i Sømandsmissionen Guds Fred Vera & Jesper 13

14 Sømandshjemmet Sisimiut/Holsteinborg Postbox Sisimiut Tlf Fax Bestyrerpar Ruth og Peter Ellegaard Et år på Sisimiut Sømandshjem er gået og alting går sin vante gang. Kalenderen siger sommer, men der ligger stadig sne på fjeldene. Krydstogtturisterne fylder godt i bybilledet i deres ensfarvede jakker. Huse i alle regnbuens farver ligger badet i solens stråler. Ja, byen summer af liv både tidligt og sent, men hvem bekymrer sig også om klokken når solen altid skinner? Sømandshjemmet summer også af liv og glade gæster. Et kig i cafeteriet afspejler mangfoldigheden håndværkere, børnefamilier, unge, gamle, vandrere, krydstogtturister og mange mange flere. Sisimiut er byen, hvor der altid er noget at opleve og noget for enhver smag, både sommer og vinter. Og med Sømandshjemmet beliggende ved den gamle bydel med kirken på bakketoppen, er det et centralt sted for alle turister. Om sommeren er her rig mulighed for vandreture i fjeldet, sejlture, fisketure, at opleve midnatssolen, beundre de farvestrålende blomster, se hvaler og sæler og opleve en by der aldrig sover. Om vinteren byder byen på nordlys, mulighed for at stå på ski, ræse af sted på snescooter eller nyde landskabet fra hundeslæde, opleve de få timer med dagslys og se hvordan byen dækkes af et hvidt lag sne. Kom og besøg os, og oplev et spændende Grønland! Det forgangne år har budt på mange oplevelser og udfordringer, men vi takker Gud for Hans omsorg for os alle, og stoler på, at Han vil give os kraft til morgendagens opgaver. Ruth & Peter 14

15 Sømandshjemmet Aasiaat/Egedesminde Postbox Aasiaat Tlf Fax Bestyrer Jan Hummelshøj Souchef Anne-Marie Skovsgaard Så er endnu et år gået her på sømandshjemmet i Aasiaat med mange spændende udfordringer. Hen over sommeren 2010 oplevede vi lidt af olieeventyret, som der tales meget om her i Grønland. Der kom nye skibe i havn næsten hver dag, der var øget aktivitet i byen, nye arbejdspladser og mange internationale gæster, ikke mindst her på Sømandshjemmet. I efteråret renoverede vi vores køkken og fik et helt nyt køkken, som vi er ved at være meget glade for. I den forbindelse havde vi lukket i cafeteriet, mens hotellet stadig var åbent. Det var noget af en udfordring, da vi havde et lille interimistisk køkken og al servering foregik i dagligstuen på 1. sal. Vi havde i den samme periode, den store glæde at Kateket kursets afsluttende del, blev afholdt her. De skabte liv med sang og musik. Sidst i november fik vi lidt hjælp op fra Danmark. Else og Visti Nygaard kom for at hjælpe os oven på køkkenprojektet, så vi kunne få gang i cafeteriet igen. Spændende at høre om hvordan her så ud for 30 år siden, og opleve at nogle ting ikke havde forandret sig. Hen over jul og nytår havde vi en stille periode. Vi nød meget at have lidt tid til os selv og vores gæster. Juleaften fejrede vi sammen med nogle lokale fra byen. Her i foråret har vi haft travlt, men også god hjælp af vores 4 assistenter. Det har givet overskud til at få gang i renoveringsprojekter og vedligehold. Vi ser tilbage på et dejligt år med tak til Gud for, at vi fik hjælp, når vi havde brug for det. Personligt ser vi frem mod nye udfordringer, da vi forlader Aasiaat til september. Sømandshjemmet ser frem mod et nyt bestyrerpar, Maria og Johannes Jensen. Vi håber at de må finde arbejdet her, lige så rigt og givende som vi har. Igen i år vil vi gerne sige tak for opbakning og interesse, uden den ville sømandshjemmet ikke kunne være det, det er. Kærlig hilsen Jan og Anne-Marie 15

16 Sømandshjemmet Qaqortoq/Julianehåb Postbox Qaqortoq Telefon Telefax Mail: Bestyrer Aksel Lynge Nielsen Fra sømandshjemmet her i Qaqortoq er der udsigt til fjorden hvor man af og til kan se en isskosse, ja faktisk nogen gange et isbjerg komme sejlende forbi. Havnen er ikke stor og antallet af skibe er derfor også minimal. Vor mission på havnen er derfor ikke videre aktuel. Til gengæld er antallet af besøgende på Sømandshjemmet stort og interessen for vort arbejde møder vi tit. Det er derfor vor ambition for fremtiden at udvide missionen til et bredere folkeslag og dermed sætte gang i kristne aktiviteter i Qaqortoq. Dette vil vi gerne bede om forbøn til. Vi har tit den glæde at fungere som patienthotel for patienter på vej til eller fra egen hjembygd til eller fra hospitalet her i Qaqortoq, i Nuuk eller i Danmark. Patienterne er ofte gengangere og derved har vi mulighed for at følge lidt med i deres helbred fra gang til gang de er her. Det er livsbekræftende og det påvirker os rigtig meget at se såvel bedring som forværring af vore gæsters helbred. Hertil får vi lært at udøve næstekærlighed, men vi savner ordets magt til at kunne give trøst til de syge. Her i Qaqortoq savner vi åndelig føde. Vi har ikke mulighed for at gå til dansksprogede gudstjenester. Sidst vi nød godt af en dansksproget gudstjeneste var i midten af december 2010, hvor det var vor egen generalsekretær Frede der velsignede os. Derfor håber vi og tror på at et sådan tilfælde må melde sig igen. Indtil da nøjes vi med vore egne andagter og de grønlandsksprogede gudstjenester, som vi ikke forstår så meget af. Vi vil arbejde hen imod en blivende løsning til gavn for den dansksprogede menighed i Qaqortoq og i den sammenhæng vil vi endnu en gang bede om forbøn. Mange hilsner fra Sydgrønlandske, Assistenterne Dorthe Stenby og Anne Holm samt Bestyrer Aksel Lynge Nielsen 16

17 Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange kunne tro, kun for søfolk og fiskere, men samlet set er det et sted, hvor der hviler en særlig ånd over medarbejdere og gæster. En ånd som kommer fra det kristne livs- og menneskesyn, og som gerne skulle smitte af på alle, der kommer i berøring med stedet. Stedet bliver selvfølgelig drevet med økonomisk sans, men der er også tid til at slå ørene ud og møde gæsten om det så er en stamgæst eller ikke. Som det fremgår af de næste sider, er sømandshjemmene også hoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekendtur, fætterkusine-ophold eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Hjemmene bliver i stigende grad brugt som kursussted eller det sted, hvor man kan mødes for at holde møde i firmaet eller organisationen. Flere af vore sømandshjem arrangerer fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Så overvej næste gang, om ikke I skulle benytte et Sømandshjem til jeres ferie eller weekendophold! 17

18 Sømandshjemmet Bethel Nyhavn København K Tlf Fax Giro Hjemmeside: Bestyrerpar Hanna og Jon Olsen Ja, så er det tid til at skrive årsberetning igen, hvilket ikke bliver som de andre år, siden det er sidste gang vi skriver herfra. Der skal lyde en stor tak til alle vores venner og bekendte for de snart 22 år vi har været med i familien Sømandshjemmet og Sømandsmissionen. Tanken om ikke at skulle være her, er så overvældende. Men samtidig glæder vi os til at få tid til alle de ting, som vi ikke har nået, og selvfølgelig få mere tid sammen med familien. Det er nu et år siden Sømandsmissionen flyttede til Vejle, som helt sikkert har været et stort savn. Vi har dog oplevet, at vi har kunnet fungere alligevel. Der har været lige så mange gudstjenester som i de foregående år, takket være vores bestyrelse. Morgenandagten bliver stadig holdt klokken 10, selvom et par stole står tomme. Med hensyn til renovering, har vi skiftet tag på kirkebygningen, som var en dyr men nødvendig investering. Vi har desuden istandsat de lokaler hvor Sømandsmissionen havde kontor. Det var sandelig også af stor nødvendighed. Men vi var heldige og fik dem lejet ud med det samme. Vores samarbejde med Københavns Havn har nu varet et år. Vi ser stadig mange lystsejlere komme ind for at betale havneafgift, for at benytte sig af vores badefaciliteter og endda for at spørge om alt fra hvor man kan få repareret sejl, til hvor man kan købe wienerbrød. For at fatte sig i korthed, så er vi blevet lidt af en touristinformation. Hidtil har året gået godt og hvad gæster angår, har det været ok. Familiestemningen er som altid i top og vi glædes over at gæsterne finder sig godt til rette på vores lille hotel og at personalets flid og omgængelighed har været i top. Dette var vores sidste årsberetning herfra. Så er der kun tilbage endnu engang at sige tusind tak til alle venner vi har mødt her og alt vi har haft sammen. Hilsen Hanna og Jón 18

19 Skagen Sømandshjem Østre Strandvej Skagen Tlf Fax Hjemmeside: Der har mange gange og af en række forskellige bestyrere været skrevet en årsberetning fra Skagen Sømandshjem. Skrevet om de ting, der er hændt - de oplevelser, der har været og den betydning som Sømandshjemmet har haft her i Skagen. For to år siden fejrede vi Sømandshjemmets 100 års jubilæum. Det er som om Sømandshjemmet altid har været her og altid skal blive ved med at være på havnen. Sådan er der også mange her i byen der tænker. Derfor er det meget underligt at skulle skrive, at den 1. oktober i år er det slut helt slut! Så er navnet pillet af bygningen og de nye ejere vil gå i gang med at omdanne Sømandshjemmet til andet brug. Derfor siger det også sig selv, at det har været meget specielt at være både bestyrer og bestyrelse på Sømandshjemmet i det forløbne år. Der har selvfølgelig været rigtig mange overvejelser, som går forud for beslutningen om salg af Sømandshjemmet. Vi har i flere år kørt med underskud på driften, og den økonomiske situation blev ikke bedre af, at vi så os nødsaget til at købe grunden som Sømandshjemmet ligger på, da havnen besluttede at grunden skulle sælges sammen med flere andre grunde på havnen. Købet af grunden gav så også mulighed for at kunne sælge Sømandshjemmet. I samarbejde med Sømandsmissionen nåede vi i det tidlige forår så frem til den endelige konklusion, at der ikke var anden realistisk mulighed end at sætte Sømandshjemmet til salg. Det er naturligvis med stort vemod, at vi må sætte dette punktum for Sømandshjemmets virke her i Skagen. Men det er også med stor taknemmelighed over de mere end 100 år, hvor Sømandshjemmet har haft sin store betydning for fiskere og søfolk såvel som for hele byen. Sømandshjemmet har været en god ramme for både menneskelige og åndelige behov. Her er evangeliet blevet forkyndt med både hjerte, mund og hænder og der har altid været plads til alle typer af mennesker. Derfor vil jeg slutte denne afsked med Skagen Sømandshjem med at udtrykke en tak til de mange, der i årenes løb har virket i kortere eller længere tid på Sømandshjemmet. Men ikke mindst er det med en taknemlighed for Guds velsignelse over Sømandshjemmet i de mange år. Per Rasmussen Bestyrelsesformand 19

20 Velkommen på Tordenskjoldsgade 15b Tlf: DK-9900 Frederikshavn Fax: Web: I foråret har vi gennemført kundeanalyser! De viser os, at gæsterne værdsætter personalets imødekommenhed, renheden på hotellet og mulighed for ro og afslapning som de højest prioriterede kvaliteter på Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel. Oplev alle Events i Vendsyssel, mens du bor på Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel. Konference: Vi har travlt i vores konferencefaciliteter. De bliver hyppigt anvendt til kurser, møder, konference mv. Se vores udvalg af konferencepakker på og book til dit næste arrangement. Fra efteråret 2011 har vi opstartet samarbejde med uddannelsesinstitutioner, så vi fremover modtager elever. Vi satser på opkvalificering af alle medarbejdere, så vi hele tiden er på forkant med kvaliteten. Vi holder andagt i vores dagligstue hver formiddag kl Alle er meget velkomne! Vi sender de kærligste hilsener og takker for forbøn. Tina og Lars Risager Vores gæster siger:... Super rent og dejlig betjening Kurt 5. juni 2011 Venligt og imødekommende personale Jan 23. maj 2011 Godt tilbud for forretningsrejsende Steinarr 16. maj 2011 Se mere på booking.com NYT!! NYT!! Alle med abonnement på Redningsbåden/Duen får 15 % rabat på overnatning. 20

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang, nr, nr. 1 - f. 1 - f for orår 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 1 - Forår 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon

Læs mere