Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1

2 Indenlandsk Sømandsmission Hjemmeside: Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til ISM Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med at gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer: Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Man kan give gaver til forskellige organisationer, men gaven skal være løbet op på mindst 500 kr. til hver enkelt organisation for at måtte medregnes. De første 500 kr. du giver i gaver er ikke fradragsberettiget, og derfor skal der gives kr. for at opnå de kr. i fradrag. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. Vejle,

3 Formandens hilsen Formand Hans Peter Kristensen For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt tilrette for os at vandre i. Dette motto bliver fremhævet igen og igen op gennem Sømandsmissionens historie. Sømandsmissionærer, generaler, Sømandsmissionens venner, formænd, medarbejdere på sømandshjemmene, præster og andet godtfolk har understreget rigtigheden af dette vers fra Bibelen. Var det måske lettere at finde vej før i tiden end det er i dag? Ved et kig i historiens skatkammer og ved samtaler med nogle af de gamle iblandt os ja så er der ikke meget, der tyder på at problemerne var mindre dengang. Der var store beslutninger og opgaver at tumle med alt fra økonomi, krig og nødvendige forandringer fordi skibene og behovene ændrede sig. Man fulgte med det bedste man kunne og det er forklaringen på, at vi kan fejre endnu et år i gerningen for søfolk og fiskere. Turde dem, der gik forud for os tro på de forud beredte gerninger, hvem er da vi, om vi tvivler! Sidste år kom formandshilsenen fra Ole Dahl, som nu er stoppet i hovedbestyrelsen efter 3 ½ år på posten. Ole ydede en rigtig god indsats, der gør det lettere for os andre at komme videre med arbejdet. IM har i stedet udpeget Anette Ingemansen til Sømandsmissionens bestyrelse. Vor grønlandske bestyrelsesmedlem er præst Oline Berthelsen, der har afløst præst Aviaja R. Pedersen. Alfred Wejse, Jørgen Erik Larsen og Jytte Kusk er udtrådt af bestyrelsen. Det er tre personer, som har erfaring på stort set alle niveauer i organisationen og det siger sig selv, at det er en udfordring at erstatte sådanne kapaciteter. Sømandsmissionær og skipper på Bethel, Keld Øster- gaard og direktør, Carsten Wengel er nyvalgte. Keld er ny næstformand og Carsten er ny kasserer. På kontoret i Vejle er der også sket ændringer i personalet, herunder at Jens Vindum er tiltrådt som administrationschef og er kommet godt i gang med arbejdet. Jens kender også vores organisation fra tiden som forstander for Svendborg Søfartsskole. På regnskabskontoret er Finn Juul Nielsen fratrådt og årsagen til, at jeg tillader mig at fremhæve Finns indsats, er på grund af et godt samarbejde gennem de år, hvor jeg fik lov til at være kasserer i Sømandsmissionen. I januar i år blev Frede Ruby Østergård ordineret i Haderslev Domkirke. Godt igen at have en ordineret præst i vores ledelse. Endvidere ser jeg den daglige ledelse med generalsekretær og administrationschefen sammen med de ansatte i regnskabsafdelingen og sekretariatet som et godt hold. I indeværende år er der også sket forandringer i missionærflokken, idet Simon Ambrosen med familie er flyttet fra jobbet i Aalborg til feriehjemmet Aggershøj, for at virke der. Til erstatning for Simon er Troels Rauff Larsen startet med udgangspunkt fra Aalborg Sømandshjem. I årets løb er der arbejdet med at styrke nutidens læsestue, som vi i dag antager at være formidling via internettet og facebook. Endvidere er der lagt mange kræfter i at få formuleret Sømandsmissionens visioner for de kommende år. Der er stillet mange hvorfor og hvordan spørgsmål, analyseret og forundersøgt og nu ligger der en plan for i hvilken retning vi ønsker at gå med organisationen. Arbejdet er udført i tæt samarbejde mellem hovedbestyrelse, general og missionærer og dækker såvel Grønland som Danmark. 3

4 Danmarksudvalget har ligeledes arbejdet på at finde passende indsatsområder for at hjælpe de danske sømandshjem. Der er afholdt temadag Fremtidens sømandshjem med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og bestyrere fra de danske sømandshjem. Her i sommer fik jeg mulighed for at besøge de grønlandske sømandshjem. Der blev mulighed for at besøge kirken, kommunen og ministeriet, hvilket gør det lettere at danne overblik over nødvendige tiltag og investeringer. Ikke mindst at besøge vores mange medarbejdere på hjemmene gjorde dybt indtryk, idet det gav forståelse for de udfordringer og problemer, som er forbundet med at drive et moderne sømandshjem i nord. Fremadrettet vil vi tilpasse organisationsstrukturen til opgaven, der skal udføres. Diakonien i bredeste forstand skal være i centrum, støttet af hovedbestyrelsen, vennerne og forretningsdelen. Vi vil bestræbe os på at understøtte de danske sømandshjem, der tjener formålet og anses for at kun- ne drives økonomisk forsvarligt. Ligeledes vil vi arbejde på at fastholde kontakten til Østdanmark. I Grønland skal ansættes en sømandsmissionær med base på et sømandshjem. Vi vil fastholde og gerne udbygge samarbejdet med vore venner, herunder vores søskendeorganisationer, som vi i forvejen løser opgaver sammen med. Skal ovennævnte lykkedes bør vi lytte til hvad Peter skriver i sit første brev, kap. 4 vers Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! HPK

5 Generalsekretærens årsberetning Generalsekretær Frede Ruby Østergård»(Herren siger): Se, i mine hænder har jeg tegnet dig.«esajas Bog kapitel 49 vers 16a I Sømandsmissionen er der gennem årenes løb tegnet mange huse, og de huse og deres indhold er lagt i Herrens hænder. Jeg tror, at de huse og deres indhold har betydet, at mange mennesker har opdaget, at de er skabt i Guds billede, ja, vi er ligefrem tegnet i hans hånd. Det minder mig om tre ting. For det første har vi hver især stor værdi for Gud du og jeg og hele menneskeheden er skabt i hans billede. Han har set, hvordan vi skulle skabes, og han så, at det var godt! Alle de fiskere og søfolk Sømandsmissionen møder til daglig har selvfølgelig samme værdi som du og jeg, og det ønsker Gud, at de og vi skal vide. For det andet er vi tegnet i hans hænder, og det minder mig om, at Jesus fik gennemboret sine hænder for at redde dig og mig. Hullet er den tegning, der kan minde os om den ufattelige værdi vi har. Han ville gå i døden for os, så vi kunne få et håb at leve på og et håb at række videre. For det tredje minder det mig om, at selvom mange af Sømandsmissionens stenhuse ikke bliver brugt som sømandshjem mere, så er der kommet mange levende sten i Guds hus ud af det altså mennesker som har fået et levende forhold til Gud, ved at finde Jesus gennem Sømandsmissionens huse. Jeg ønsker og beder for, at Guds kærlighed kommer til at fylde os og dem, som vi møder med budskabet tegningen i Jesu hænder. Jeg håber også, at vi kan glæde os over fordums gode historie uden at spærre for fremtidens nye muligheder for at lede andre hen til Guds hænder - med eller uden stenhuse. Evangeliet til søfolk og fiskere bliver til fire visioner Sømandsmissionens missionsstatement blev præsenteret sidste år sammen med de fire visioner. Det sidste år har hovedbestyrelsen haft fokus på at udarbejde strategier til de to første visioner, og det vil jeg løfte lidt af sløret for her. Visionerne er sat til at løbe fra Vision 1: Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede på alle betydende danske havne med tilbud om en snak om menneskelivet og formidling af evangeliet. Det betyder, at når vi står ved udgangen af 2013 skal Sømandsmissionen have 10 faste baser (Sømandshjem, caféer mv.) og 2 mobile baser (Bethel og Duen). Vi skal forsat drive enkehold. Vi har opdateret vores hjemmeside, så der også ud fra den vil blive drevet målrettet arbejde for søfolk og fiskere. Og endelig vil vi ved udgangen af 2013 have taget stilling til, om/ hvordan vi kan være nærværende på offshore-delen i den blå branche i Danmark. Vision 2: Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede i Grønland, så evangeliet bliver fastholdt og udbredt til flere. Uden gode relationer mellem indbyggerne i Grønland og Sømandsmissionens medarbejdere, når vi ikke vores mål med arbejdet i Grønland. Og derfor handler visionen overordnet om, at bestyrere og andre medarbejdere bliver længere i tjenesten forhåbentligt tre år i første kontrakt Og så tager de tre år mere, fordi de ikke kan lade være! Derfor vil vi have fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og selvfølgelig fokus på diakoni (diakoni forstået som både mission og omsorg/velfærd). Konkret betyder det, at vi snart skal have ansat en ny medarbejder i Nuuk, som både kan gå på havnen og inspirere bestyrere og assistenter til deres arbejde i den diakonale del af arbejdet. Og vi har fire velholdte og veldrevne Sømandshjem. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan verden ser ud om næsten tre år, men det er det vi i udgangspunktet går efter! Bethel og Duen Skipper Keld Østergaard skriver et stykke om Bethel andetsteds i Årbogen, men jeg vil her sige, at det er utroligt positivt at høre de ofte livbekræftende beretninger fra skibet. Ikke alle kommer helt frivilligt om 5

6 bord, men det er som om, at de skal, og når snakken så er kommet i gang, så løsner stemningen sig ofte, og vi kommer ind til de vigtige ting i livet. Jeg vil også sige tak til de frivillige, som bruger mange timer på skibet vi kan ikke holde åbent så mange dage om året uden jeres hjælp! Også alle de forsyninger af kage, jordbær, kartofler mv., som let - matroserne får, er vi taknemmelige for det viser en tydelig opbakning til både den lønnede og ulønnede besætning på skibet. Og så er det jo fantastisk, at vi allerede har et nyt skib på banen det gik lidt hurtigere end forventet. Skibet skal dog først i aktion for Sømandsmissionen til foråret. Inden skal det først på værft og Fulton Stiftelsen skal bruge det i vinterhalvåret. Ikke nok med at det er skønt, at vi kan konvertere penge fra salg af sømandshjem til så klart et sømandsmissionsarbejde, men det er også smukt, at vi samtidigt får mulighed for at kunne lægge skib til et nyt projekt til gavn for unge og deres familier i Fultons regi. Vi håber, at det bliver et godt samarbejde med dem, og samtidigt håber vi, at vi får udvidet samarbejdet med Broderkredsen og SMUK på en gang med skibet. Sømandsmissionærer Som konsekvens af, at søfolk og fiskere ikke har så meget tid til at komme fra borde, og når de er fra borde, så er de på vej hjem, så er der endnu mere brug for det opsøgende arbejde, som missionærerne udfører på skibene. Desværre er vores bygninger mere synlige i gadebilledet end 6 sømandsmissionærer, og det betyder, at vi måske skal være bedre til at få fortalt, hvad de oplever på skibene. Vi vil meget gerne komme på besøg i jeres sømandskreds, sognearrangement, kreds eller invitere jer på besøg på Bethelskibet, når det er i nærheden af jer så kontakt os endeligt, så vi kan få en aftale. Da Simon Amrosen flyttede til Ærø, kom vi til at mangle en i Aalborgområdet. Jeg er glad for, at Troels Rauff Larsen sagde ja til denne opgave. Troels var ikke ubekendt med at møde mennesker med evangeliet, men skulle selvfølgelig vænne sig til at gøre det på deres arbejdsplads skibene. Troels er gift med Anne, og de har en søn på godt 1 år. Herunder skal også nævnes, at Heri Elttør har været ansat som sømandsmissionær på Bethel i 1½ måned i foråret Det har været godt og inspirerende, at have dig med om bord. Heri er til daglig missionær i Indre Mission. Aggershøj Inden jeg henviser til stykket om Aggershøj andetsteds i Årbogen, vil jeg gerne nævne, at det er skønt, at vi igen har et par, som kan være de gennemgående figurer på Aggershøj. Tak til Margit og Simon Ambrosen for den gejst, som I har taget med, og pt. håber jeg, at det nye mandehold, hvor vi inviterer mandlige søfolk, fiskere og andre med tilknytning til Sømandsmissionen, bliver en succes. En fælles opfordring er dog, at vi gerne vil have flere frivillige med i arbejdet på Aggershøj. Sømandshjemmene Der er stadig kul på kedlerne på Sømandshjemmene. I Danmark har det igen været et hårdt år konkurrencemæssigt, og i Grønland har vi på trods af lederskift på tre ud af fire hjem fået et bedre resultat end de to foregående år. De Danske Sømandshjem har præget hovedbestyrelsens dagsorden i det forgangne år, både fordi man fra sømandshjemmenes side har ønsket at styrke samarbejdet, og fordi nogle hjem har haft brug for hjælp på det økonomiske plan. Vi har haft nedsat et udvalg, som fokuserede på fremtidens sømandshjem, og de arrangerede en temadag om det i marts. Specielt de økonomiske udfordringer har gjort, at hovedbestyrelsen har drøftet, under hvilke forudsætninger vi vil anbefale et sømandshjem at forsætte arbejdet eller lukke. Det har ikke været let, for sømandshjemmene er hjerteblod, og dog må vi alle huske, at formålet med hjemmene selvfølgelig er vigtigere end det enkelte hjems eksistens i tidernes morgen opbyggede man ikke et hjem for hjemmets skyld, men for at tjene søfolk og fiskere. Derfor vil hovedbestyrelsen i fremtiden se på to parametre, når en anbefaling om et sømandshjems fremtid skal gives formål og økonomi. De sømandshjem, som stadig har direkte missions- og velfærdsopgaver, og som kan drives økonomisk forsvarligt, vil vi anbefale drives videre. Hvis et hjem primært giver overskud er det også godt, da overskuddet i så fald kan udloddes til formålsbestemt arbejde. Det betyder også at eventuelle midler, som Sømandsmissionen vil blive betroet af de lukkede hjems bestyrelser, vil blive brugt til at forfølge målet på de danske havne. Den nye tilgang til fremtidens sømandshjem har i det forgangne år betydet, at to bestyrelser har sat deres sømandshjem til salg, Hanstholm og Skagen. I Skagen gik salget ret hurtigt. I det forløbne år er der også sket ledelsesmæssige ændringer på flere sømandshjem. I Fredericia og Frederikshavn har man valgt at gå over til en leder i stedet for et bestyrerpar. Eva Haahr blev som konstitueret leder afløst af Egon Madsen, som blev nyansat i Fredericia i foråret. Tina og Lars Risagers delte ledelse gives til Lars i Frederikshavn. I København satser man fortsat på at have bestyrepar, når Hannah og Jón stopper til november. I Hvide Sande blev 6

7 Birgit og Anders Boye ansat for ½ år, mens man er i gang med at lægge fremtidens puslespil også med hensyn til ledelsen efter at Henriette og Martin Faldt stoppede. Som omtalt under vores visioner, så er vi i gang med at gøre arbejdet på sømandshjemmene i Grønland bedre for medarbejderne, og samtidigt håber vi, at det styrker den formålsbestemte del af arbejdet. På Grønland kom der nyt bestyrerpar i Qaqortoq i efteråret da Maria Stoiberg og Aksel Lynge Nielsen blev ansat de havde tidligere været afløsere. I Aasiaat er der vagtskifte lige nu, da Maria og Johannes Jensen er ved at blive sat ind i hjemmets rutiner af bestyrer Jan Hummelshøj og souschef Anne-Marie Skovsgaard. Medarbejdermæssigt har vi oplevet, at vi allerede den 1. april havde 8 assistenter parat til sommervagtskiftet på hjemmene, og at vi fik en håndfuld gode ansøgninger til tjenesten som bestyrerpar i Aasiaat det er meget glædeligt og lover godt for fremtiden. Jeg vil gerne sige tak for den tørn, som alle bestyrere og assistenter har taget i det forløbne år. I har gjort det godt under svære forhold. Jeg vil også gerne sende en særlig tak for arbejdet til jer, der er stoppet i tjenesten og et varmt velkommen til alle nye. Også tak til de personer/par, som har givet en hånd med som afløsere i kortere eller længere tid et sømandshjem kan ikke stå tom! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Else og Visti Nygaard, Åse og Henning Kraglund, Kirsten og John Aaen, Mie og Mads Andersen og Estrid og Bent Olesen. Sømandskredse Det er også på sin plads, at jeg siger tak for den glæde og forbøn fra jer i sømandskredsene. Vi ansatte kan mærke, at der bliver levet med i arbejdet. Markeringen omkring jul bliver der stadig lagt positivt mærke til, og det er derfor godt, at der stadig bliver sørget for pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok tak for indsatsen. Samarbejde med Broderkredsen 1. februar 2011 så vores nye fælles blad med Broderkredsen dagens lys, og vi i Sømandsmissionen synes, at det er blevet godt. Det er skønt, at vi kan have samarbejde med Broderkredsen, og vi håber, at vi på sigt kan få mere glæde af hinanden også i det direkte formålsbestemte arbejde evangeliet til søfolk og fiskere. Jeg vil gerne takke for samarbejdet og beder til, at det må fortsætte i fremtiden. Ansatte På hovedkontoret i Vejle er vi ved at være faldet til, selvom vi sidst på året skulle finde en erstatning for Finn Juhl Nielsen og Lis Christensen. Heldigvis har vi haft glæde af Lis i foråret, mens Miriam Vibe Vibjerg, som nyansat i den fælles regnskabsafdeling for De Grønlandske Sømandshjem, er kommet ind i arbejdet. Finn har været på mange besøg siden Karin og han begyndte på Vordingborg Soldaterhjem, og vi er taknemmelige for, at deres hjerte banker for Sømandsmissionen. Mange af Finns opgaver ligger nu trygt hos Kristian Mikkelsen, som er blevet ansat som bogholder. Den første ændring i løbet af det seneste år var da Jens Vindum blev ansat i den nyoprettede stilling som administrationschef. Nu har han ansvaret for forretningen i Grønland, økonomien og for ledelsen af hovedkontoret, og han er blevet min stedfortræder. Opgaverne omkring Grønland kommer fra den nedlagte grønlandssekretærstilling, som Jørgen Møller havde beklædt i godt 20 år, og de øvrige opgaver kommer dels fra den nedlagte regnskabschefstilling og fra generalsekretæren. Der er kommet mange nye i det forløbne år, og det betyder, at ikke alt lige kører som efter en snor, og derfor skal vi holde alle sanser åbne hele tiden men det er gået godt, og derfor vil jeg gerne og fuldt berettiget sige tak for indsatsen i det forløbne år! Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. Den 14. oktober 2010 døde Inga Jørgensen, 93 år gammel. Inga var enke efter landssekretær Ingemann Jørgensen og sammen har de også været bestyrerpar på Aalborg Sømandshjem. Den 28. oktober 2010 døde Maren Nielsen, 102 år gammel. Maren har været med i Sømandskredsen i Mogenstrup siden dens opstart i 1958 og fra 1960 har hun været formand indtil kræfterne ikke længere strakte i Den 20. november 2010 døde Niels Kjær Lassen, 67 år gammel. Niels var i mange år sømandshjemsbestyrer i Grimsby i England, Aabenraa og Fredericia. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være deres minde. Bed og arbejd Gentagelse er godt, når det er vigtigt og det er denne underoverskrift! Så derfor vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at Sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. 7

8 En sømandsmissionærs hverdag Sømandsmissionær Finn Løvlund Pedersen En sømandsmissionærs arbejde er et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Evangeliet til søfolk og fiskere får krop og handling på mange forskellige måder i arbejdet som sømandsmissionær. Forkyndelsen er naturligt en helt central del. Man kommer rundt i landet til møder i Indre Mission, i Y-mens klubber, i menighedsfællesskaber, i sømandskredse og på Sømandshjemmene. Andagter på Sømandshjem, ved bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, vagter i Arken, ombord på Det sejlende Sømandshjem og flere andre steder giver også en god mulighed for at forkynde evangeliet. Det giver mig rigtig mange lejligheder til at forkynde Jesus og fortælle vidnesbyrd fra hverdagen. Det er en af de store velsignelser ved arbejdet, at jeg får lov til at opleve at Gud går foran og baner vejen, så jeg får hjælp til at forkynde Kristus. Vi kan heller ikke selv jeg kan ikke selv. Er der noget man bliver klar over som sømandsmissionær, er det at man er helt afhængig af at Gud selv virker at Han går foran og går med. Uden det går det ikke. En af privilegierne er samtidig, at man ved, at der er mange der bærer med i forbøn tak for det. Som jeg fortalte er hverdagen meget alsidig. Den ene dag går måske på Arken i Esbjerg med skibsbesøg, forberedelse, til sømandskreds og vagt på Arken. Skibsbesøgene giver mange oplevelser som f. eks. en dag jeg kom med julegaver til besætningen på et forsyningsskib. Det blev til en samtale med en af besætningsmedlemmerne og efterfølgende en samtale sluttende med andagt i kaptajnskahytten sammen med kaptajnen som også er en kristen. Da jeg efter nytår besøger dem igen får jeg stukket en kuvert i hånden af kaptajnen. Kuverten indeholder en pæn pengegave som er samlet ind juleaften fra besætningen til Sømandsmissionen som tak. Det er en af de oplevelser der varmer og giver glæde i hverdagen. En anden måske i Hvide Sande med andagt på Sømandshjemmet, besøg på havnen, besøg af syge eller andre. Om aftenen afholde sømandshjemsaften eller som formand lede et bestyrelsesmøde på Sømandshjemmet. En tredje går måske med forberedelse og gennemførelse af udsendelse af Redningsbåden & Duen. Det er spændende at få enderne til at hænge sammen, når man skal samle materiale til Redningsbåden & Duen. Få det klar til deadline hos layouteren. Ikke mindst når der må laves om på planen fordi en artikel ikke nåede frem til tiden eller slet ikke kom. Efterfølgende få læst korrektur, så bladet kan sendes ud, uden stavefejl eller det, der er værre. Det er svært at beskrive, men måske kan man fornemme at intensiteten er høj lige inden det går i trykken. Glæden kommer når man ser resultatet og får tilkendegivelser om, at det er et flot og rigtig godt blad. En fjerde dag går måske med at skrive til Årbogen tale i telefonen, - hente en pakke på posthuset, - besøge en på sygehuset, tage i banken med pengegave fra et møde. Forberedelse af forkyndelse og om aftenen til møde for at forkynde. En femte dag går måske på Det sejlende Sømandshjem Bethel med rundvisning og samtaler med gæster. Det bliver til mange gode samtaler, lige fra formålet med skibet til en samtale om Ham der kan give liv og glæde og frelse. Indimellem skal støvsugeren og gulvskrubberen frem så skibet bliver ved med at være indbydende. Til aften skal der laves millionbøf eller frikadeller med kartofler til inden der gøres klar til de gæster der måske kommer fra en sømandskreds for at besøge os. En sjette dag går måske med at slå græsset hjemme eller vaske bilen, på kontoret, gøre rent, besøge venner og familie. En syvende med at gå til gudstjeneste, få gæster, være gæst, lave mad og holde konen i hånden. Det er ikke kedeligt. Ej heller problemfrit, men man bliver velsignet på så mange måder gennem tjenesten som sømandsmissionær. 8

9 Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Fax Bestyrerpar Margit og Simon Ambrosen Margit f Simon f g Igen i år er mange sømands-/fiskerenker inviteret til et 7-10 dages ophold på sømandsmissionens feriehjem Aggershøj, der ligger i Marstal på Ærø. Og igen i år har mange enker taget imod invitationen. Også enker/enlige der har arbejdet i eller har tilknytning til Sømandsmissionen er velkomne. Efter der sidste år ikke var noget bestyrerpar på Aggershøj, har vi valgt at sige ja til opgaven på feriehjemmet på Ærø. Det har betydet at vi i maj måned pakkede vores hus sammen i Aalborg og flyttede permanent til Ærø med vores to børn, Valentin 2 ½ år og Lilje ½ år. Vi glæder os til at komme helt på plads og få en hverdag til at fungere i vores nye hjem. Margit er ansat hele sommeren til at hygge om pigerne. Hun laver mad, bager, ordner blomster, sørger for huset og får den praktiske hverdag til at fungere. Simon er ansat i en ny stilling, hvor han virker som sømandsmissionær for pigerne, når de er på ophold, og resten af året virker som sømandsmissionær på havnene på Ærø og det sydfynske, samtidig med at han skal stå for en del renovering af Aggershøj. Vi fornemmer at pigerne er rigtig glade for at være på ferieophold her. Vi starter morgenen med morgenvækning til søde morgentoner fra Simon, der går en runde hos pigerne. Flaget hejses og der spises morgenmad. Vi holder hver morgen en morgenandagt og synger lidt sammen. I løbet af dagen arrangerer vi ture eller hygger herhjemme, alt efter hvad vejret og helbredet tillader. Til aften har vi en lille hyggelig stund, hvor vi synger og holder andagt sammen. Det bliver også tit til en dejlig snak om livet og hvad der rører sig i os mennesker. Vores store ønske og bøn er, at pigerne må møde Gud og se ham som deres frelser. Når sommeren er ovre skal vi til at tænke i muligheder. Hvad kan Aggershøj bruges til nu, hvor vi bor her permanent? Vi ønsker at bruge stedet noget mere og være et hjem for sømænd der ligger til ved vore havne. Stedet kan drives da vi modtager støtte fra forskellige rederier, foreninger, kommuner, fonde osv. Efter at beløbet faldt sidste år, vil vi igen prøve at søge flere steder, for at få tilskud til Aggershøj. Også en tak om I vil være med til at støtte op om arbejdet på Aggershøj. Tak for støtte i året der er gået; for forbøn, økonomi, frivillig hjælp og venlige ord. 9

10 Det sejlende sømandshjem Bethel Tlf Frivillige medarbejdere på skibet: Konrad Ruby Iversen Vesterhavsvej 33, Agger 7770 Vestervig Tlf Kristen Broe Furvej Thyborøn Tlf Bent Krogh Vesterhavsgade Thyborøn Tlf Jørgen Nielsen Langelandsgade Ringkøbing Tlf Bethelskibet Igen i år fik vi lov at stævne ud fra Hvide Sande med Bethelskibet. Der er ikke sket de store synlige ændringer i vinterens løb, men Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri har forestået en større gennemgang af alle de usynlige ting. Brændstoftanke og ballasttanke er tømt, renset og fyldt igen. Alle søventiler er skilt ad, smurt og monteret igen. Alt sikkerheds-, brand- og redningsudstyr gennemgået og afprøvet. Filtre er skiftet og ventiler justeret og hele skibet er toptrimmet til årets sejlads. Skibet har været på bedding og fået skiftet zinkklodser og blevet bundmalet. Forrige års sandblæsning og metallisering har gjort at der ikke var behov for det store arbejde over vandlinien. Årets togt begyndte fra Hvide Sande den 13. maj sent om aftenen og vi anløb Lemvig Havn den 14. tidligt om morgenen. 10

11 Jeg er før blevet spurgt hvorfor vi ofte sejler om natten, og svaret er ganske enkelt: Det er der, hvor der er færrest gæster ombord! Desuden er det en fin anledning til som besætning at være sammen alene, få drøftet dagenes indtryk, få ro i tankerne og i det hele taget mulighed for fælles opbyggelse i arbejdet og i troen på Jesus som den himmelske lods. Fra Lemvig gik turen videre gennem Limfjorden med besøg i yderligere fire havne, og derfra over Hundested til Bornholm. Den sidste uge på Bornholm havde vi vores general Frede Ruby Østergaard ombord. Tak til dig Frede for disse dage. Fra Bornholm gik turen tilbage til Køge, København og Kalundborg. I august var vi tilbage i Jylland hvor turen gik fra Åbenrå og op langs østkysten, rundt om Skagen og er nu på vej ned langs vestkysten. Turen i år bliver på ca sømil, og vi besøger 21 havne, inden vi igen anløber Hvide Sande. Det er nu femte togt, og det er en stor oplevelse, at møde mennesker rundt i havnene som kender os, og venter at vi kommer. Det gælder både de der færdes på havnene, og de havnekontorer vi kommer i kontakt med. Tak for en god modtagelse rundt i landet. Opgaverne er mange og forskellige ombord på et sejlende sømandshjem. At holde skibet pænt og i orden er også en del af, at de der besøger os, føler at det er et godt sted at være. Vi møder rigtig mange som giver udtryk for, at det er godt vi kommer netop til deres havn. Vi har ofte den fordel, at de ikke på forhånd kender os, og vi kender ikke dem. Dermed er der ikke indbyrdes forhold, der begrænser samtalerne. Som nævnt er der mange forskellige opgaver ombord. En aften anløb en coaster en havn hvor vi lå med Bethel. Vi så, at en ambulance holdt klar på kajen, og vi gik ombord på coasteren med det samme. Det viste sig at et besætningsmedlem var syg og blev kørt på hospitalet. I den situation var der en russisk besætning, som havde brug for, at vi hjalp dem med det praktiske i forbindelse med dette. De var ombord hos os og fik ringet og sendt mail til mandens familie. De besøgte os meget af tiden de næste dage og lykkeligvis var deres mand klar til at påmønstre igen efter 3 dage. Sømandsmissionens arbejde er altid, og må altid være, at bringe evangeliet til søens folk både med gerning og ord. I dyb taknemlighed over tjenesten vil vi fra Bethelskibet takke alle, der er med til, på hver sin måde, at støtte dette arbejde i Sømandsmissionen. Tak for samarbejdet med havnemyndigheder og Tak til alle jer rundt i landet, der følger os med forbøn og økonomisk støtte. Tak til hovedkontoret for et værdifuldt samarbejde i det daglige og for oplevelsen af at vi alle tjener samme sag. Hilsen Jørgen Erik og Keld 11

12 Grønland De fire sømandshjem, som vi har i Grønland er en betydningsfuld del af Sømandsmissionens aktiviteter. Ikke kun fordi det er en forretning, som er med til at skabe økonomisk grundlag for Sømandsmissionens mange aktiviteter, både i Grønland og Danmark, men også fordi der er et stort behov for kristne miljøer i Grønland. Sømandsmissionen har været i Grønland i mange år, og vi er kendt og respekteret for det arbejde, vi udfører. Grundlæggende er vi overbevist om, at der fortsat er behov for en Kirkens dagligstue hvor evangeliet forkyndes, og hvor mennesker møder opmærksomhed og omsorg. Alligevel skal vi være opmærksomme på de nye muligheder, der dukker op i takt med forandringen i det Grønlandske samfund. Vi må spørge os selv, hvad vi kan bidrage med, og hvordan vi gør sømandshjemmene mere synlige på havnen, skibene og i lokalområdet i øvrigt? Vores opgave er også at have 4 velholdte og veldrevne sømandshjem i Grønland. For at have det, er der mange områder, der skal være fokus på service, personalepleje, bygningsvedligeholdelse, økonomi, markedsføring m.m. Det er et ansvarsfuldt og omfattende arbejde, og heldigvis har vi alle fire steder bestyrere og medarbejdere, som arbejder målrettet på optimering af disse områder. Vores sømandshjem er stort set velholdte, men på det bygningsmæssige område er der plads til forbedringer, og der skal renoveres for store beløb i kommende år, hvis hjemmene skal vedblive med at være i nuværende stand, og der skal også ske bygningsmæssige forbedringer, hvis vi ønsker at være på forkant med udviklingen. Der er et stort udviklingspotentiale indenfor olie- og minedrift i Grønland, også i de områder, hvor vi driver sømandshjem. Derfor er det også relevant at vurdere, om der skal ske udvidelse nogle steder, og i denne forbindelse har vi været i kontakt med mange forskellige instanser og personer i Grønland, for at høre sidste nyt. Det er dog en kompleks problemstilling, hvor vi skal fare med forsigtighed, inden der tages store og økonomisk set kostbare beslutninger. Vi er taknemmelige for, at der er mennesker, som ser en opgave i at være bestyrere eller assistenter på vores grønlandske sømandshjem. De er grundforudsætningen for hele driften, og derfor vil vi være opmærksomme på den uddannelse, og de arbejdsbetingelser, vi giver dem. Det er vigtigt med forbøn for medarbejderne. Tak til alle, som bærer med på denne måde. 12

13 Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Postbox Nuuk Tlf Fax Bestyrerpar Vera & Jesper Kjeldmann Endnu et dejligt år er gået her på vores hjem i Nuuk. Det har været et rigtigt godt år for os. Vi kunne nævne mange oplevelser i vores dagligdag. Men her er nogle, der har været rigtig gode. Vi har haft besøg fra Danmark flere gange. Frede Ruby, Jens Vindum og Jørgen Erik. Et festligt trekløver, der fyldte meget på sømandshjemmet, men på en rigtig god måde. Vi skulle præsenteres for Jens, det har været meget positivt. Frede fik kontakt med en teologistuderende fra Århus; Elon, har boet her på sømandshjemmet i tre uger, hvor han skrev sin bachelor om mission i Grønland. Han har været meget inspirerende for os og tog del i dagligdagen. Han arrangerede ekstra bibeltimer nogle aftener, og nåede selv at få en bred kontakt til den grønlandske befolkning. Han har efterfølgende sendt os sin færdige opgave, og han har fået topkarakter, det er fortjent, tak Elon. Også tak til Frede for ideen. Vi er åbne for at få denne mulighed igen. Konventet i Aalborg var godt tilrettelagt. Vi fik mange input, bl.a. ved kursus af Bent Jakobsen. Det er godt at vende hjem med noget nyt i kufferten. Det er også rart, at få sat ansigt på nye folk i sømandsmissionen. Her tænker vi på de unge missionærer som vi mødte ved konventet. Vores sidste besøg har været af vores nye formand HP + Birgitte og Jens Vindum. De fik en gennem gang af vores sømandshjem, selvom tiden var knap. Vi værdsætter deres besøg meget højt. Her på hjemmet kører det i et godt tempo. Vi har haft et travlt år. Det ser ud til at olieeventyret også kommer til Nuuk. Det håber vi at få glæde af. Men når de ringer og spørger efter 70 værelser i nat, fordi de ikke kan komme til boreplatformen pga. tåge, er det ikke rart at sige desværre. Men når det kun er sofaen i dagligstuen der er ledig, er der ikke nogen mulighed. De chartrer så fly til Kangerlussuaq, det er alternativet. Vi har et godt personaleteam for tiden. Det gør arbejdet meget lettere for os alle. Her til sommer må vi sige farvel til Jakob og Johannes, vores to danske assistenter. Vi har været rigtig glade for de to unge mænd, som bliver afløst af to unge piger. Både Johannes og Jakob tager til Danmark for at studere. Vi ønsker det bedste for dem. Ja, nu nærmer tiden sig også, hvor vi skal undvære Ann Katrine et år. Hun begynder på Ollerup Musikskole til august, hun glæder sig meget. Mere end hendes forældre, men vi håber det bliver et rigtigt godt år for hende. God vind i Sømandsmissionen Guds Fred Vera & Jesper 13

14 Sømandshjemmet Sisimiut/Holsteinborg Postbox Sisimiut Tlf Fax Bestyrerpar Ruth og Peter Ellegaard Et år på Sisimiut Sømandshjem er gået og alting går sin vante gang. Kalenderen siger sommer, men der ligger stadig sne på fjeldene. Krydstogtturisterne fylder godt i bybilledet i deres ensfarvede jakker. Huse i alle regnbuens farver ligger badet i solens stråler. Ja, byen summer af liv både tidligt og sent, men hvem bekymrer sig også om klokken når solen altid skinner? Sømandshjemmet summer også af liv og glade gæster. Et kig i cafeteriet afspejler mangfoldigheden håndværkere, børnefamilier, unge, gamle, vandrere, krydstogtturister og mange mange flere. Sisimiut er byen, hvor der altid er noget at opleve og noget for enhver smag, både sommer og vinter. Og med Sømandshjemmet beliggende ved den gamle bydel med kirken på bakketoppen, er det et centralt sted for alle turister. Om sommeren er her rig mulighed for vandreture i fjeldet, sejlture, fisketure, at opleve midnatssolen, beundre de farvestrålende blomster, se hvaler og sæler og opleve en by der aldrig sover. Om vinteren byder byen på nordlys, mulighed for at stå på ski, ræse af sted på snescooter eller nyde landskabet fra hundeslæde, opleve de få timer med dagslys og se hvordan byen dækkes af et hvidt lag sne. Kom og besøg os, og oplev et spændende Grønland! Det forgangne år har budt på mange oplevelser og udfordringer, men vi takker Gud for Hans omsorg for os alle, og stoler på, at Han vil give os kraft til morgendagens opgaver. Ruth & Peter 14

15 Sømandshjemmet Aasiaat/Egedesminde Postbox Aasiaat Tlf Fax Bestyrer Jan Hummelshøj Souchef Anne-Marie Skovsgaard Så er endnu et år gået her på sømandshjemmet i Aasiaat med mange spændende udfordringer. Hen over sommeren 2010 oplevede vi lidt af olieeventyret, som der tales meget om her i Grønland. Der kom nye skibe i havn næsten hver dag, der var øget aktivitet i byen, nye arbejdspladser og mange internationale gæster, ikke mindst her på Sømandshjemmet. I efteråret renoverede vi vores køkken og fik et helt nyt køkken, som vi er ved at være meget glade for. I den forbindelse havde vi lukket i cafeteriet, mens hotellet stadig var åbent. Det var noget af en udfordring, da vi havde et lille interimistisk køkken og al servering foregik i dagligstuen på 1. sal. Vi havde i den samme periode, den store glæde at Kateket kursets afsluttende del, blev afholdt her. De skabte liv med sang og musik. Sidst i november fik vi lidt hjælp op fra Danmark. Else og Visti Nygaard kom for at hjælpe os oven på køkkenprojektet, så vi kunne få gang i cafeteriet igen. Spændende at høre om hvordan her så ud for 30 år siden, og opleve at nogle ting ikke havde forandret sig. Hen over jul og nytår havde vi en stille periode. Vi nød meget at have lidt tid til os selv og vores gæster. Juleaften fejrede vi sammen med nogle lokale fra byen. Her i foråret har vi haft travlt, men også god hjælp af vores 4 assistenter. Det har givet overskud til at få gang i renoveringsprojekter og vedligehold. Vi ser tilbage på et dejligt år med tak til Gud for, at vi fik hjælp, når vi havde brug for det. Personligt ser vi frem mod nye udfordringer, da vi forlader Aasiaat til september. Sømandshjemmet ser frem mod et nyt bestyrerpar, Maria og Johannes Jensen. Vi håber at de må finde arbejdet her, lige så rigt og givende som vi har. Igen i år vil vi gerne sige tak for opbakning og interesse, uden den ville sømandshjemmet ikke kunne være det, det er. Kærlig hilsen Jan og Anne-Marie 15

16 Sømandshjemmet Qaqortoq/Julianehåb Postbox Qaqortoq Telefon Telefax Mail: Bestyrer Aksel Lynge Nielsen Fra sømandshjemmet her i Qaqortoq er der udsigt til fjorden hvor man af og til kan se en isskosse, ja faktisk nogen gange et isbjerg komme sejlende forbi. Havnen er ikke stor og antallet af skibe er derfor også minimal. Vor mission på havnen er derfor ikke videre aktuel. Til gengæld er antallet af besøgende på Sømandshjemmet stort og interessen for vort arbejde møder vi tit. Det er derfor vor ambition for fremtiden at udvide missionen til et bredere folkeslag og dermed sætte gang i kristne aktiviteter i Qaqortoq. Dette vil vi gerne bede om forbøn til. Vi har tit den glæde at fungere som patienthotel for patienter på vej til eller fra egen hjembygd til eller fra hospitalet her i Qaqortoq, i Nuuk eller i Danmark. Patienterne er ofte gengangere og derved har vi mulighed for at følge lidt med i deres helbred fra gang til gang de er her. Det er livsbekræftende og det påvirker os rigtig meget at se såvel bedring som forværring af vore gæsters helbred. Hertil får vi lært at udøve næstekærlighed, men vi savner ordets magt til at kunne give trøst til de syge. Her i Qaqortoq savner vi åndelig føde. Vi har ikke mulighed for at gå til dansksprogede gudstjenester. Sidst vi nød godt af en dansksproget gudstjeneste var i midten af december 2010, hvor det var vor egen generalsekretær Frede der velsignede os. Derfor håber vi og tror på at et sådan tilfælde må melde sig igen. Indtil da nøjes vi med vore egne andagter og de grønlandsksprogede gudstjenester, som vi ikke forstår så meget af. Vi vil arbejde hen imod en blivende løsning til gavn for den dansksprogede menighed i Qaqortoq og i den sammenhæng vil vi endnu en gang bede om forbøn. Mange hilsner fra Sydgrønlandske, Assistenterne Dorthe Stenby og Anne Holm samt Bestyrer Aksel Lynge Nielsen 16

17 Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange kunne tro, kun for søfolk og fiskere, men samlet set er det et sted, hvor der hviler en særlig ånd over medarbejdere og gæster. En ånd som kommer fra det kristne livs- og menneskesyn, og som gerne skulle smitte af på alle, der kommer i berøring med stedet. Stedet bliver selvfølgelig drevet med økonomisk sans, men der er også tid til at slå ørene ud og møde gæsten om det så er en stamgæst eller ikke. Som det fremgår af de næste sider, er sømandshjemmene også hoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekendtur, fætterkusine-ophold eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Hjemmene bliver i stigende grad brugt som kursussted eller det sted, hvor man kan mødes for at holde møde i firmaet eller organisationen. Flere af vore sømandshjem arrangerer fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Så overvej næste gang, om ikke I skulle benytte et Sømandshjem til jeres ferie eller weekendophold! 17

18 Sømandshjemmet Bethel Nyhavn København K Tlf Fax Giro Hjemmeside: Bestyrerpar Hanna og Jon Olsen Ja, så er det tid til at skrive årsberetning igen, hvilket ikke bliver som de andre år, siden det er sidste gang vi skriver herfra. Der skal lyde en stor tak til alle vores venner og bekendte for de snart 22 år vi har været med i familien Sømandshjemmet og Sømandsmissionen. Tanken om ikke at skulle være her, er så overvældende. Men samtidig glæder vi os til at få tid til alle de ting, som vi ikke har nået, og selvfølgelig få mere tid sammen med familien. Det er nu et år siden Sømandsmissionen flyttede til Vejle, som helt sikkert har været et stort savn. Vi har dog oplevet, at vi har kunnet fungere alligevel. Der har været lige så mange gudstjenester som i de foregående år, takket være vores bestyrelse. Morgenandagten bliver stadig holdt klokken 10, selvom et par stole står tomme. Med hensyn til renovering, har vi skiftet tag på kirkebygningen, som var en dyr men nødvendig investering. Vi har desuden istandsat de lokaler hvor Sømandsmissionen havde kontor. Det var sandelig også af stor nødvendighed. Men vi var heldige og fik dem lejet ud med det samme. Vores samarbejde med Københavns Havn har nu varet et år. Vi ser stadig mange lystsejlere komme ind for at betale havneafgift, for at benytte sig af vores badefaciliteter og endda for at spørge om alt fra hvor man kan få repareret sejl, til hvor man kan købe wienerbrød. For at fatte sig i korthed, så er vi blevet lidt af en touristinformation. Hidtil har året gået godt og hvad gæster angår, har det været ok. Familiestemningen er som altid i top og vi glædes over at gæsterne finder sig godt til rette på vores lille hotel og at personalets flid og omgængelighed har været i top. Dette var vores sidste årsberetning herfra. Så er der kun tilbage endnu engang at sige tusind tak til alle venner vi har mødt her og alt vi har haft sammen. Hilsen Hanna og Jón 18

19 Skagen Sømandshjem Østre Strandvej Skagen Tlf Fax Hjemmeside: Der har mange gange og af en række forskellige bestyrere været skrevet en årsberetning fra Skagen Sømandshjem. Skrevet om de ting, der er hændt - de oplevelser, der har været og den betydning som Sømandshjemmet har haft her i Skagen. For to år siden fejrede vi Sømandshjemmets 100 års jubilæum. Det er som om Sømandshjemmet altid har været her og altid skal blive ved med at være på havnen. Sådan er der også mange her i byen der tænker. Derfor er det meget underligt at skulle skrive, at den 1. oktober i år er det slut helt slut! Så er navnet pillet af bygningen og de nye ejere vil gå i gang med at omdanne Sømandshjemmet til andet brug. Derfor siger det også sig selv, at det har været meget specielt at være både bestyrer og bestyrelse på Sømandshjemmet i det forløbne år. Der har selvfølgelig været rigtig mange overvejelser, som går forud for beslutningen om salg af Sømandshjemmet. Vi har i flere år kørt med underskud på driften, og den økonomiske situation blev ikke bedre af, at vi så os nødsaget til at købe grunden som Sømandshjemmet ligger på, da havnen besluttede at grunden skulle sælges sammen med flere andre grunde på havnen. Købet af grunden gav så også mulighed for at kunne sælge Sømandshjemmet. I samarbejde med Sømandsmissionen nåede vi i det tidlige forår så frem til den endelige konklusion, at der ikke var anden realistisk mulighed end at sætte Sømandshjemmet til salg. Det er naturligvis med stort vemod, at vi må sætte dette punktum for Sømandshjemmets virke her i Skagen. Men det er også med stor taknemmelighed over de mere end 100 år, hvor Sømandshjemmet har haft sin store betydning for fiskere og søfolk såvel som for hele byen. Sømandshjemmet har været en god ramme for både menneskelige og åndelige behov. Her er evangeliet blevet forkyndt med både hjerte, mund og hænder og der har altid været plads til alle typer af mennesker. Derfor vil jeg slutte denne afsked med Skagen Sømandshjem med at udtrykke en tak til de mange, der i årenes løb har virket i kortere eller længere tid på Sømandshjemmet. Men ikke mindst er det med en taknemlighed for Guds velsignelse over Sømandshjemmet i de mange år. Per Rasmussen Bestyrelsesformand 19

20 Velkommen på Tordenskjoldsgade 15b Tlf: DK-9900 Frederikshavn Fax: Web: I foråret har vi gennemført kundeanalyser! De viser os, at gæsterne værdsætter personalets imødekommenhed, renheden på hotellet og mulighed for ro og afslapning som de højest prioriterede kvaliteter på Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel. Oplev alle Events i Vendsyssel, mens du bor på Frederikshavn Sømandshjem og ****Hotel. Konference: Vi har travlt i vores konferencefaciliteter. De bliver hyppigt anvendt til kurser, møder, konference mv. Se vores udvalg af konferencepakker på og book til dit næste arrangement. Fra efteråret 2011 har vi opstartet samarbejde med uddannelsesinstitutioner, så vi fremover modtager elever. Vi satser på opkvalificering af alle medarbejdere, så vi hele tiden er på forkant med kvaliteten. Vi holder andagt i vores dagligstue hver formiddag kl Alle er meget velkomne! Vi sender de kærligste hilsener og takker for forbøn. Tina og Lars Risager Vores gæster siger:... Super rent og dejlig betjening Kurt 5. juni 2011 Venligt og imødekommende personale Jan 23. maj 2011 Godt tilbud for forretningsrejsende Steinarr 16. maj 2011 Se mere på booking.com NYT!! NYT!! Alle med abonnement på Redningsbåden/Duen får 15 % rabat på overnatning. 20

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 15. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere