Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år"

Transkript

1 Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data Applicability of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) in Denmark for non-disabled children aged 1½-2 years and 5-5½ years Med tilladelse fra E. H. Nielsen Bachelorprojekt juni 2006 Udarbejdet af: Michelle Stahlhut, F03 Afleveret d.12.juni 2006 Dette project er udarbejdet af studerende på CVU Øresund, Fysioterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Vejleder: Bente Andersen, PT MSc Ekstern vejleder: Jette Christensen, PT MSc Konsulent: Bente Schibye, Cand.scient, Ph.D Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret af Antal tegn uden mellemrum:

2 Abstrakt Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data Af: Michelle Stahlhut Vejleder: Bente Andersen, PT MSc Ekstern Vejleder: Jette Christensen, PT MSc Konsulent: Bente Schibye, Cand.scient. Ph.D Fysioterapeutuddannelsen København CVU Øresund. Bachelorprojekt juni 2006 Kontakt: Michelle Stahlhut Baggrund: Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) er oversat til dansk i form af et spørgeskema i PEDI evaluerer funktionel status hos børn med funktionsevnenedsættelser i alderen 6 mdr. 7½ år. Barnets formåen og udførelse vurderes i tre domæner: Personlig pleje, bevægelse og social funktion. Dette scores på tre skalaer: Funktionelle færdigheder, hjælpebehov og tilpasninger. Formål: Formålet med dette studie er at afgøre, om værdierne fra raske danske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år stemmer overens med referenceværdierne i PEDI. I tilfælde af uoverensstemmelser, skal det diskuteres, hvilke mulige forklaringer der er til dette. Desuden skal det afklares, om der er forskel i børnenes færdigheder i forhold til køn og barnets nummer i søskendeflokken. Materiale og metode: Det er af tidsmæssige årsager valgt kun at medtage to aldersgrupper. Stikprøven er valgt ud fra bekvemmelighedsprincippet. Der er indsamlet data fra i alt 32 raske danske børn, heraf 16 i hver aldersgruppe. PEDI er administreret i form af spørgeskemaer udfyldt af forældrene. Resultater: Student s t-test er anvendt til at teste, om middelværdierne for de danske resultater er signifikant forskellige fra den amerikanske reference-middelværdi på 50. Der ses signifikant forskel i den ældste aldersgruppe i skalaen for hjælpebehov i domænerne personlig pleje og social funktion. Uparrede t-tests er brugt til at sammenligne resultaterne i forhold til køn og barnets nummer i søskendeflokken. Her scorer pigerne signifikant højere end drengene i skalaen for hjælpebehov i domænet personlig pleje. Der ses ingen signifikant forskel mellem første- og andenfødte børn. Konklusion: I denne stikprøve ses generelt en god overensstemmelse mellem danske værdier og amerikanske referenceværdier. Det vurderes, at de få uoverensstemmelser sandsynligvis skyldes kulturelle forskelle knyttet til specifikke items. Perspektivering: Det anbefales at udføre en Rasch analyse på en landsdækkende randomiseret stikprøve for alle aldersgrupper i PEDI. Det er nødvendigt at udføre reliabilitetsog validitetsstudier af den danske version af PEDI, før det tages i brug som måleredskab i Danmark. Emneord: Børn, PEDI, funktionelt måleredskab, funktionsevnenedsættelse. Antal ord: 323 2

3 Abstract Applicability of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) in Denmark for non-disabled children aged 1½-2 years and 5-5½ years By: Michelle Stahlhut Supervisor: Bente Andersen, PT MSc External supervisor: Jette Christensen, PT MSc Consultant: Bente Schibye, Cand.scient. Ph.D Copenhagen College of Physiotherapy. Bachelor thesis, June 2006 Contact: Michelle Stahlhut Background: The Pediatric Evaluation of Disability Inventory has been translated into Danish as a questionnaire in PEDI evaluates functional status in disabled children aged 6 months to 7½ years. The capability and performance of the child are assessed in three domains: Self-care, mobility, and social function. These are scored on three scales: The functional skills scale, the caregiver assistance scale, and the modifications scale. Purpose: The purpose of this study is to compare the values from non-disabled Danish children aged 1½-2 years and 5-5½ years with the American normative reference values of the PEDI. If discrepancies occur possible explanations must be discussed. Furthermore, any differences of the childrens skills, as according to gender or first/second-born status, must be examined. Material and method: Due to time constraints, only two age groups have been included. Convenience sampling is used to select the sample. Data on 32 non-disabled Danish children, 16 in each age group, has been collected. The PEDI is administered as a questionnaire completed by the parents. Results: Student s t-test is used to compare the Danish mean values with the American reference mean of 50. Significant differences are found in the oldest age group on the caregiver assistance scale in the self-care and social function domain. Independent samples t- tests are used to compare the results between the sexes and between first-born and secondborn children. The girls score significantly higher on the caregiver assistance scale in the selfcare domain. No significant differences are found between first-born and second-born children. Conclusion: In general, this sample shows good correspondence between Danish values and the American normative reference values. It is argued that the few discrepancies, most likely, are due to cultural differences connected to specific items. Perspectives: It is recommended to carry out a Rasch analysis on a random national sample for all age groups in the PEDI. Studies of reliability and validity of the Danish version of the PEDI must be carried out before it is used as an assessment instrument in Denmark. Keywords: Children, PEDI, functional assessment, disability. Words: 337 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund FORMÅL FORSKNINGSSPØRGSMÅL HYPOTESER Teori DET RASKE BARNS UDVIKLING Udvikling af færdigheder inden for personlig pleje Udvikling af funktionel bevægelse Udvikling af social funktion KONCEPTER INDEN FOR FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE ICF Saad Nagi Opbygning af et pædiatrisk måleredskab MÅLEREDSKABET PEDI Administrering Scoring Psykometriske egenskaber Anvendelsesområder Metodeteori VALG AF STATISTISKE METODER Metode PROJEKTFORLØB LITTERATURSØGNING PROCEDURE ETISKE OVERVEJELSER MATERIALE DATABEARBEJDNING Resultater PERSONLIG PLEJE BEVÆGELSE SOCIAL FUNKTION FORSKEL IMELLEM KØNNENES FÆRDIGHEDER FORSKEL PÅ FØRSTE- OG ANDENFØDTE BØRNS FÆRDIGHEDER Diskussion DISKUSSION AF MÅLEREDSKABET PEDI DISKUSSION AF METODE Procedure Materiale DISKUSSION AF RESULTATER Konklusion Perspektivering Referenceliste Bibliografi

5 Bilag Bilag 1 Kritisk vurdering af artikel...50 Bilag 2 Projektforløb...53 Bilag 3 Søgematrix...54 Bilag 4 Søgetræ...55 Bilag 5 Spørgeskema...56 Bilag 6 Tilladelse til uddeling af spørgeskema...59 Bilag 7 Informationsbrev...60 Bilag 8 Hyppighedstabel

6 1 Baggrund Jeg har igennem praktikophold på Amtssygehuset i Glostrup og Geelsgårdskolen opnået stor interesse for arbejdet med og behandlingen af børn med funktionsevnenedsættelser. I forbindelse med de større krav til dokumentation af behandlingsresultater oplevede jeg, at der inden for pædiatrisk rehabilitering foreligger ganske få standardiserede måleredskaber på dansk. At udvikle måleredskaber er meget tidskrævende, og derfor kan det være fordelagtigt at anvende allerede udviklede måleredskaber. Dette skaber desuden en fælles viden og kan give grundlag for sammenligning af resultater på tværs af landegrænser og kulturer (Beyer, N. og Magnusson, P., 2003). De psykometriske egenskaber (herunder validitet og reliabilitet) kan blive påvirket, hvis et måleredskab, der er udviklet og kalibreret til én kultur, anvendes i anden kultur pga. oversættelsesvanskeligheder og irrelevant indhold (Custers, JWH., Hoijtink, H., Net, J., Helders, PJM., 2000). For at understøtte en evidens-baseret praksis er det vigtigt at anvende relevante måleredskaber som en integreret del af den kliniske praksis. Jeg blev derfor interesseret i at finde frem til hvilke tests eller måleredskaber, der kunne tænkes at være væsentlige at have i danske udgaver i den børnefysioterapeutiske praksis. Gennem afdelingsfysioterapeut Jette Christensen på Amtssygehuset i Glostrup fandt jeg frem til, at hun i sin Masterafhandling foråret 2005 havde oversat Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) til dansk i form af et spørgeskema. Dette måleredskab er udviklet i USA, og det evaluerer funktionel status hos børn med funktionsevnenedsættelse i alderen 6 mdr. 7½ år. PEDI vurderer barnets funktionelle formåen og udførelse i tre domæner: Personlig pleje, bevægelse og social funktion. Dette scores på tre skalaer: Funktionelle færdigheder, hjælpebehov og tilpasninger. PEDI scores oftest via struktureret forældreinterview eller gennem observation foretaget af fx en fysioterapeut, ergoterapeut eller talepædagog. I USA er PEDI standardiseret og valideret på baggrund af data fra 412 raske børn og 102 børn med nedsat funktionsevne. PEDI har desuden vist sig at have tilfredsstillende validitet og reliabilitet (Haley, SM., Coster, WJ., Ludlow, LH., Haltiwanger, JT., Andrellos, PJ., 1992). Som et led i standardiseringen af en dansk udgave af PEDI er det vigtigt at vurdere, om danske værdier fra raske børn stemmer overens med de amerikanske referenceværdier. Dette problemfelt fandt jeg meget spændende og realistisk at undersøge inden for bachelorprojektets tidsramme. 6

7 Måleredskaber såsom PEDI og Gross Motor Function Measure (GMFM) 1 lever op til kravene om tilstrækkelige undersøgelser af validitet og reliabilitet. De kan anvendes som komplementære tests, når det ønskes at opnå en komplet vurdering af et barn med cerebral parese (Ketelaar, M., Vermeer, A., Helders, PJM., 1998). Derfor anses de for at være guldstandarder 2, når barnets funktionelle status eller grovmotoriske funktion skal vurderes (Law, M, 2003). PEDI er på nuværende tidspunkt oversat og tilpasset kulturelt i lande som Norge, Sverige og Holland (Berg, M., Jahnsen, R., Holm, I., Hussain, A., 2003; Nordmark, E., Orban, K., Hägglund, MD., Jarnlo GB., 1999; Custers, JWH., Wassenberg-Severijnen, JE., Net, J., Vermeer, A., Hart, H., Helders, PJM., 2002). I Norge benyttes PEDI i de fleste habiliteringsteams 3, da erfaringerne viser, at den er meget anvendelig som tværfagligt arbejdsredskab (Jahnsen, R., Berg, M., Dolva, AS., Høyem, R, 2003). Jeg har efterfølgende kontaktet flere børneafdelinger og specialinstitutioner på Sjælland for at afdække interessen for PEDI. Det er endnu meget få steder, at den er taget i brug, og disse steder benyttes enten den svenske eller engelske udgave. Andre steder har børnefysioterapeuterne et ønske om at anvende PEDI, men her sætter sproglige og ressourcemæssige udfordringer en bremse for implementeringen. Derfor finder de det vigtigt og relevant, at der foretages en videre standardisering af den danske udgave. Antallet af børn med funktionsevnenedsættelse i Danmark kendes ikke nøjagtigt, men ifølge rapporten Ny indsigt ny indsats fra MarselisborgCentret skønnes det, at andelen af børn med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne højst udgør mellem 1,5 og 2,0 % af en fødselsårgang (Madsen, TC., 2004, s.19). Det drejer sig bl.a. om børn med cerebral parese, kromosomabnormiteter, myolomeningocele, spina bifida, muskelsvind og juvenil reumatoid artrit. I Danmark udgøres en fødselsårgang af ca børn (Statistisk Årbog 2005), dvs. at det om året svarer til ca nyfødte børn med funktionsevnenedsættelse. 1 GMFM er et måleredskab til børn med cerebral parese. Det måler grovmotorisk funktion inden for fem dimensioner: ligge og rulle; sidde; kravle og knæle; stå; gå, løbe og hoppe (Long, T., Toscano, K., 2002, s.122). 2 Guldstandard = målemetode, hvis resultater ligger meget tæt på den sande værdi for den egenskab, der måles (Beyer, N., Magnusson, P., 2003, s.71). 3 I Norge skelnes der i modsætning til i Danmark mellem begreberne rehabilitering og habilitering. Det kaldes habilitering, når barnet er født med et handicap, og der er tale om erhvervelse af funktion. Rehabilitering henviser til generhvervelse af funktion. 7

8 Det er yderst komplekst at beskrive den danske rehabiliteringsindsats, som børn med nedsat funktionsevne modtager, idet tilbuddene er organiseret i socialsektor, undervisningssektor og sundhedssektor. Samtidig er det forskelligt organiseret i de enkelte kommuner og amter. Overordnet har det vist sig, at forældre savner sammenhæng i indsatsen (Madsen, TC., 2004). Ifølge et svensk kvalitativt studie omhandlende forældres forventninger til et interventionsprogram er det vigtigt, at familien har mulighed for at være en del af planlægningsprocessen af barnets rehabilitering (Lindstrand, P., Brodin, J., Lind, L., 2002). Dette underbygges i et litteraturstudie omkring forældres oplevelse af deltagelse i fysioterapeutisk behandling af børn med funktionsevnenedsættelse (Jansen, LMC., Ketelaar, M., Vermeer, A., 2003). Med forældredeltagelse sker der en overførsel fra behandlingssituationen til hverdagssituationer. Forældrene opnår større indsigt i barnets færdigheder, og de får et mere realistisk billede af barnets potentialer. Dette nye perspektiv kaldes bl.a. forælder-empowerment eller familie-fokuseret intervention. Her har forældrene kontrol over beslutningstagning, de bliver behandlet med respekt og får den nødvendige information (De Moor, J., Savelberg, M., Oud, J., 2002). Derfor er det en fordel, at PEDI tager udgangspunkt i forældrenes oplevelse af barnets funktion, hvorimod andre tests ofte tager udgangspunkt i fagpersonalets forståelse af barnets problemer (Jahnsen, R. et al., 2003). I Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet anbefales det i rehabiliteringssektorerne: at benytte ICF s begrebsrammer, samt lærings-, mestrings- og empowermenttilgange som referenceramme (Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, 2004, s.53). ICF tilbyder et fælles standardiseret sprog og en begrebsramme til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i relation til helbredstilstande (ICF den danske vejledning og eksempler fra praksis, 2005). Funktionsevne vurderes i ICF ud fra komponenterne kropsfunktion og anatomi (KFA), aktivitet og deltagelse samt omgivelses- og personlige faktorer. PEDI er konstrueret på baggrund af ICF (forhenværende ICIDH) og sociologen Nagi s beskrivelse af svækkelsesprocessen. Omdrejningspunktet i rehabilitering anbefales at være borgerens/barnets hverdagsliv, og derfor skal de anvendte måleredskaber kunne vurdere barnets daglige aktivitet, funktion og udførelse (Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, 2004). PEDI er i stand til at opfylde dette krav. Den holistiske og familiecentrede tilgang sikres ved, at forældrene har en aktiv rolle i 8

9 forhold til udredning, målsætning og evaluering (Lindstrand, P. et al, 2002; Helders PJM., Engelbert, RHH., Gulmans, VAM., Net, J., 2001). PEDI skaber dermed et fælles sprog både mono- og tværfagligt, idet den medinddrager alle faggrupper samt forældre, så der er basis for en fælles forståelse af barnets problematikker. PEDI er et relevant måleredskab for fysioterapeuter, idet den både kan anvendes som en diskriminerende og evaluerende test (Haley, SM. et al., 1992). Den diskriminerende egenskab er vigtig i forhold til udredning af eventuelle funktionelle forsinkelser hos barnet. Derudover tyder det på, at PEDI kan skelne mellem børn med problemer i centralnervesystemet og børn med musculoskeletale lidelser (Haley, SM., Dumas HM, Ludlow LH., 2001; Custers, JWH., Net, J., Hoijtink, H., Wassenberg-Severijnen, JE., Vermeer, A., Helders, PJM., 2002). PEDI har vist sig at være sensitiv over for ændringer hos børn med cerebral parese under indlæggelsesforløb og i forbindelse med selektiv dorsal rhizotomi 4 (Vos-Vromans, DCWM., Ketelaar, M., Gorter JW., 2005; Kothari, DH., Haley, SM., Gill-Body, KM., Dumas, HM., 2003; Nordmark, E., Jarnlo, G., Hägglund, G., 2000). PEDI er ligeledes blevet anvendt som resultatmål i flere interventionsstudier (Ketelaar, M., Vermeer, A., Hart, H., Petegem-van Beek, E., Helders, PJM., 2001; Stiller, C., Marcoux, BC., Olson, RE., 2003). 1.1 Formål Formålet med dette projekt er at afgøre, om værdierne fra raske danske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år stemmer overens med referenceværdierne i PEDI. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det diskuteres, hvilke årsager der kan være til dette. Desuden skal det afklares, om der er forskel i børnenes færdigheder i forhold til køn og det nummer barnet er i søskendeflokken. 1.2 Forskningsspørgsmål I hvilken grad er der overensstemmelse mellem amerikanske referenceværdier og værdier fra raske danske børn i aldersgrupperne 1½-2 år og 5-5½ år? Hvilke mulige forklaringer kan der være på en eventuel manglende overensstemmelse? Er der forskel på børnenes opnåede værdier imellem kønnene? Er der forskel på børnenes opnåede værdier hos første- og andenfødte børn? 4 Selektiv dorsal rhizotomi er en operation der reducerer spasticiteten, og barnets komfort samt manuelle behændighed forbedres (Nordmark, E. et al, 2000). 9

10 1.3 Hypoteser H 0A : Der er overensstemmelse mellem danske og amerikanske data H 1A : Der er ikke overensstemmelse mellem danske og amerikanske data H 0B : Der er ingen forskel i de opnåede værdier imellem kønnene H 1B : Der er forskel i de opnåede værdier imellem kønnene H 0C : Der er ingen forskel i de opnåede værdier hos første og andet barn i søskendeflokken H 1C : Der er forskel i de opnåede værdier hos første og andet barn i søskendeflokken 10

11 2 Teori 2.1 Det raske barns udvikling De følgende afsnit giver en kort og overordnet opsummering af det raske barns udvikling i alderen omkring 6 mdr. 7½ år i forhold til de domæner, som anvendes i PEDI Udvikling af færdigheder inden for personlig pleje De første tyggebevægelser begynder i 6-månedersalderen, og her kan barnet spise moset mad. I 8-månedersalderen kan barnet spise brød. Barnet er ikke i stand til at styre spiseredskaberne, men vil ofte være meget interesseret i at undersøge maden med fingrene. I månedersalderen bruger barnet top- eller tværgreb til at holde på en ske. Grebet er indaddrejet, og på den måde spildes noget af skeens indhold under spisningen (Jakobsen, KH, 1990). Barnet kan i en alder af 2-2½ år selvstændigt tage en almindelig bluse på, trække bukser og sokker af og spise med en ske, hvor der spildes minimalt. Som 3-årig er barnet i stand til at holde et glas med en hånd og tage bukser, sokker og sko på. Pottetræningen startes omkring dette tidspunkt, og barnet holder sig som oftest tørt i løbet af dagen. I 4-årsalderen kan barnet spise selvstændigt men uden brug af kniv og tager ansvar for at vaske hænder, børste tænder og af/påklædning. Barnet har stadig behov for hjælp til at binde sko og knappe små knapper. Afklædning er generelt lettere for barnet. Ved 5-årsalderen bruger barnet kniv til fx at smøre brødet og begynder at tage del i opgaver i hjemmet (Campell, SK., Palisano, RJ., Vander Linden, DW., 2005) Udvikling af funktionel bevægelse Det nyfødte barns bevægelser er livlige og ofte symmetriske, og der er tale om refleksbevægelser. De primitive, medfødte reflekser aftager ved 2-månedersalderen. Hovedkontrollen forbedres i 5-6-månedersalderen, og barnet kan løfte overkroppen i bugleje. Barnet kan sidde uden støtte og kravle fra 7-9-månedersalderen. Stand- og gangfunktionen grundlægges ved 1-årsalderen (Trillingsgaard, A., Dalby, MA., Østergaard, JR. (red.), 2004, s.85f). I starten er gangen langsom og bredsporet (Shumway-Cook, A., Woollacott, MH., 2001, kap.13). I 2-2½-årsalderen kan barnet løbe og gå op/ned af trapper. Dobbelt benskift ved trappegang klarer barnet først i 4-årsalderen. Ved 3-årsalderen kan barnet begynde at cykle på cykel med støttehjul og hoppe. Omkring de 5 år kan barnet springe, klatre og kaste overhåndskast (Campell, SK. et al, 2005). Først i 7-8-årsalderen kan barnet kaste med både højre og venstre hånd (Trillingsgaard, A. et al, 2004). 11

12 2.1.3 Udvikling af social funktion Spædbarnet og forældrenes tidlige samspil og ansigt-til-ansigt-situationer udvikler sig i 8-9- månedersalderen til at omfatte genstande. Lege såsom borte-tit og klappe-kage er situationer, hvor barnet kan tilegne sig sociale færdigheder, fordi legene kræver deltagernes engagement, og de har klare regler. Inden for det første leveår begynder barnet at anvende gestus (fx pege) som en udvidelse af den nonverbale kommunikation. Når barnet bliver i stand til at opfatte sin omverden i symboler sker overgangen fra nonverbale til verbale kommunikationsformer (Schaffer, HR., 1999, s.143ff). I 1½-2-årsalderen kan barnet kombinere et par ord. Legen er i spædbarnsalderen sensomotorisk, hvor barnet i vid udstrækning udforsker legetøjet. Senere bliver legen mere funktionel, idet barnet anvender legetøjet til den rette funktion (fx stable klodser). I symbolske lege kan legetøjet repræsentere andre opdigtede genstande (Schaffer, HR., 1999, s.287). Psykologerne J. Piaget og L.S. Vygotsky anså legen for at være udgangspunktet for al udvikling og læring (Kissow, A., Pallesen, H., 2004; Brørup, M., Hauge, L., Thomsen, UL. (red.), 2001). Den sociale kontakt med jævnaldrende er i spædbarnsalderen præget af, at initiativer ikke gengældes. Fra 2-årsalderen er samspillet hyppigere, og under leg kan børnene skiftes. Efterhånden som sproget udvikles leger børnene i førskolealderen og den tidlige skolealder i højere grad fantasilege og strukturerede lege (Schaffer, HR., 1999, s.379ff). 2.2 Koncepter inden for funktionsevnenedsættelse Igennem det sidste årti har fysioterapien lagt mere og mere vægt på at forbedre patienternes funktionsevne (Custers, JWH., 2001). Funktionsevnenedsættelse afspejler de mangeartede konsekvenser som medfødte abnormaliteter, sygdom eller ulykker kan have på menneskets funktionsevne på forskellige niveauer. Inden for funktionsevnenedsættelse findes der to vigtige begrebsmæssige strukturer, der forsøger at generere hypoteser omkring forholdet imellem de forskellige begreber (Jette, AM., 1994). Disse strukturer eller modeller er udviklet af WHO International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF) og af sociologen Saad Nagi. 12

13 2.2.1 ICF ICF (videreudvikling af ICIDH fra 1980) er en internationalt anerkendt klassifikation fra 2003, som kan anvendes på tværs af faggrupper, sektorer og landegrænser. Formålet med ICF er: At skabe et videnskabeligt grundlag for forståelse og undersøgelse af helbred og helbredsrelaterede tilstande, resultater og årsager (Schiøler, G. & Dahl, T. (red.), 2003, s.14). ICF kan således bruges til at beskrive eller klassificere en persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt konsekvenserne heraf. Dette giver mulighed for at opnå systematisk og struktureret information om personen (MarselisborgCentret, 2005). Tabel 2.1 viser en oversigt over de begreber, der anvendes inden for ICF (Schiøler, G et al (red.), 2003). Tabel 2.1: Oversigt over begreber i ICF 1.del: Funktionsevne og Komponenter Domæner Grupperinger Kroppens funktioner og anatomi Kroppens funktioner Kroppens anatomi Ændring i kroppens funktioner (fysiologisk) Ændring i kroppens struktur (anatomisk) Funktionsevnenedsættelse Aktivitet og deltagelse Elementer i tilværelse (opgaver, handlinger) Kapacitet: Udførelse af opgaver i standardiserede omgivelser Udførelse: Udførelse af handlinger i daglige omgivelser Omgivelsesfaktorer Ydre forhold af betydning for funktionsevne og funktionsevnenedsættelse 2.del: Kontekstuelle faktorer Fremmende eller hæmmende påvirkning fra den fysiske, sociale, og holdningsmæssige omverden Personlige faktorer Personlige egenskaber af betydning for funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Indflydelse fra den enkeltes personlige egenskaber Positive aspekter Intakt fysiologisk og anatomisk tilstand Aktiviteter Deltagelse Fremmende foranstaltninger Funktionsevne Negative aspekter Funktionsnedsættelse Aktivitetsbegrænsning Deltagelsesbegrænsning Barrierer og hindringer Funktionsevnenedsættelse Det ses, at ICF består af to dele, der hver består af to komponenter. Disse komponenter kan udtrykkes i en positiv og negativ form. ICF kan derfor anvendes generelt, da den også medtager helbredsrelaterede tilstande. Funktionsevnenedsættelse forstås som nedsættelse af kropslige funktioner eller strukturer og begrænsninger i aktiviteter og deltagelse. Komponenterne består af domæner, hvortil der hører grupperinger/gradienter, som udgør klassifikationens enheder. 13

14 ICF beskriver begrebet funktionsevne i et bredt og dynamisk perspektiv. Dette ses ud af figur 2.1, der viser samspillet mellem komponenterne. Funktionsevnen inden for et af domænerne påvirkes af det komplekse forhold mellem helbredstilstand og kontekstuelle faktorer. Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Figur 2.1: Samspillet mellem komponenterne i ICF (fra Schiøler, G., Dahl, T. (red.), 2003) Ifølge Ogonowski, JA. et al ligger der et stort potentiale til forbedring af klinisk pleje, administration og forskning ved at anvende ICF, når det drejer sig om børn med funktionsevnenedsættelse (Ogonowski, JA., Kronk, RA., Rice, CN, Feldman, HM., 2004). Ogonowski, JA. et al har i et studie fra 2004 undersøgt inter-rater reliabiliteten ved ICFkodning for aktivitets- og deltagelseskomponenten på børn med funktionsevnenedsættelse ud fra måleredskaberne Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland) 5, PEDI og School Function Assessment (SFA) 6. I kun halvdelen af tilfældene blev der opnået god inter-rater reliabilitet. Forfatterne mener, at det kan skyldes, at ICF s definitioner og eksempler ikke gælder børn, og derfor er det vanskeligt at tildele koder. På nuværende tidspunkt udarbejdes en ny udgave af ICF ICF-CY child and youth classification, som tager højde for den udvikling børn gennemgår (Østensjø, S., Bjorkbækmo, W., Carlberg, EB., Vøllestad, NK., 2006). Det kan tænkes, at det med denne udgave vil give mere mening at tildele ICF-koder til børn med funktionsevnenedsættelse. 5 Vineland er designet til at vurdere personlige og sociale funktioner hos børn og unge med/uden funktionsevnenedsættelse fra fødslen til 18 år. Den indeholder fire adfærdsdomæner: Kommunikation, dagligdags færdigheder, socialisering og motoriske færdigheder (Ogonowski, JA et al, 2004). 6 SFA måler en elevs udførsel af funktionelle opgaver ift. akademiske og sociale aspekter i grundskolen (børnehaveklasse 7.klasse). Den kan anvendes til individuel planlægning hos elever med forskellige fysiske og kognitive funktionsevnenedsættelser (Ogonowski, JA et al, 2004). 14

15 2.2.2 Saad Nagi I 1960 erne udviklede Saad Nagi en svækkelsesmodel bestående af fire forskellige men indbyrdes relaterede koncepter, se figur 2.2 (Jette, AM., 1994). ACTIVE PATHOLOGY (interruption or interference with normal processes, and efforts of the organism to regain normal state) IMPAIRMENT (anatomical, physiological, mental, or emotional abnormalities or loss) FUNCTIONAL LIMITATION (limitation in performance at the level of the whole organism or person) Figur 2.2: Nagi s svækkelsesmodel DISABILITY (limitation in performance of socially defined roles and tasks within a sociocultural and physical environment) Aktiv patologi (active pathology) kan bl.a. skyldes infektioner, traumer, metabolisk ubalance eller degenerative processer. Her sætter immunsystemet og andre copingmekanismer ind. Konceptet funktionsnedsættelse (impairment) beskriver ethvert form for tab eller abnormalitet, der har en anatomisk, fysiologisk, mental eller emotionel oprindelse. Funktionelle begrænsninger (functional limitation) manifesterer sig på et niveau, der indbefatter hele personen (Pope, AM., Tarlov, AR.,1991, s.313ff). Dvs. at en kontraktur i hofteleddet anses for at være en funktionsnedsættelse, og den kan evt. begrænse gangfunktionen. Hvis gangfunktionen er påvirket, bliver det anset for at være en funktionel begrænsning (Custers, JWH., 2001). Ved funktionsevnenedsættelse (disability) ses en manglende evne til at udføre socialt definerede roller og opgaver i et sociokulturelt og fysisk miljø. Funktionsevnenedsættelse ser Nagi som et relationelt koncept, hvorimod de andre koncepter er egenskaber. Et påvirket gangmønster afspejler som sagt en funktionel begrænsning (en egenskab ved personen), mens en begrænsning i evnen til personlig pleje og andre dagligdags aktiviteter er en funktionsevnenedsættelse, som afspejler både kapacitet og omgivelsernes indflydelse (Jette, AM., 1994). Niveauet af funktionsevnenedsættelse afhænger af individets reaktioner og definition af situationen, forventninger og reaktioner fra andre og miljøet (Pope, AM., Tarlov, AR.,1991). Verbrugge og Jette har foretaget en videreudvikling af Nagi s model, hvor selve processen påvirkes af interne og eksterne faktorer, såsom risikofaktorer (livsstil mm.), copingmekanismer, rehabilitering og behov for hjælpemidler (Jette, AM., 1994). Helders PJM et al mener, at studier, teori og praksis inden for pædiatrisk rehabilitering kan drage nytte af Nagi s begrebsmodel, som den er modificeret af Verbrugge og Jette (Helders, PJM. et al, 2001). Måleredskaber, der bygger på denne model, giver mulighed for at analysere fremgang hos det enkelte barn samt forholdet mellem koncepterne og de indgribende faktorer. 15

16 2.2.3 Opbygning af et pædiatrisk måleredskab Fordelene ved at anvende funktionelle måleredskaber er, at de ofte vil være i overensstemmelse med målene for rehabilitering, og at de vægter mestring af funktionelle færdigheder og selvstændighed frem for normalitet (Haley, SM. et al, 1992). WHO s liste over kategorier inden for funktionsevnenedsættelse danner baggrunden for indholdet i PEDI. Det drejer sig om items såsom kommunikation, personlig pleje, bevægelse mm. (Haley, SM. et al, 1992). I ICIDH blev der ikke skelnet mellem formåen (capability) og udførelse (performance). Disse to aspekter gør klinikeren i stand til at sammenligne barnets funktionelle formåen med behovet for assistance for at udføre aktiviteten (Haley, SM. et al, 1992). I PEDI udviklede forfatterne derfor en begrebsmodel med udgangspunkt i Nagi s svækkelsesmodel, hvor denne skelnen kunne inkorporeres, se figur 2.3. Figur 2.3: Begrebsmodel for PEDI Det ses, at der er tilføjet yderligere en udviklingsmæssig og kontekstuel dimension, da det er et pædiatrisk måleredskab. Færdigheder udvikler sig gradvist, og ved at anvende en standardreference er det muligt at afgøre, om barnets færdigheder er alderssvarende. Kontekstuelle faktorer udgøres af forældrenes holdninger, sociale forventninger og forskellige 16

17 omgivelser. Tilpasninger i form af hjælpemidler har samtidig stor indflydelse på graden af selvstændighed (Custers, JWH., 2001). Haley, SM. et al argumenterer i en artikel for, at en vurdering af et barns funktionsevnenedsættelse skal inkludere alle relevante omgivelser samt en undersøgelse af funktionel udførelse af forskellige aktiviteter (Haley, SM., Coster, WJ., Binda-Sundberg, K., 1994). I PEDI indgår der derfor items omkring både indendørs/udendørs gangfunktion, af/påklædning af overkrop/underkrop mm. 2.3 Måleredskabet PEDI PEDI er udviklet til fagfolk, der regelmæssigt evaluerer funktionel status hos børn med funktionsevnenedsættelser. Det er et omfattende måleredskab, som beskriver centrale funktionelle færdigheder og udførelser hos børn i alderen 6 mdr. 7½ år fordelt på 14 aldersgrupper (halvårlige intervaller). I tilfælde af at et barns funktionelle færdigheder ligger under det aldersforventede niveau hos en 7½-årig, kan PEDI benyttes til ældre børn. PEDI er anvendelig til børn med medfødte eller erhvervede skader herunder især børn med fysiske eller kombineret fysiske og kognitive funktionsevnenedsættelser. I PEDI findes der tre skalaer funktionelle færdigheder, hjælpebehov og tilpasninger der måler forskellige aspekter af barnets funktion i domænerne personlig pleje (fx spisning, af/påklædning), bevægelse (fx ind/ud af seng, trappegang) og social funktion (fx kommunikation, leg med jævnaldrende). Barnets formåen (fra engelsk capability) måles på skalaen for funktionelle færdigheder, idet den identificerer, hvilke aktiviteter barnet behersker. Udførelsen (fra engelsk performance) af daglige aktiviteter måles på skalaen for hjælpebehov ud fra hvor stor hjælp omsorgspersonen skal yde, for at aktiviteten fuldføres. Skalaen for tilpasninger bidrager yderligere med viden omkring den aktuelle udførelse af aktiviteten. Hver skala kan scores separat eller i kombination alt efter, hvad der er relevant at vide om det enkelte barn. Tabel 2.2 viser en oversigt over opbygningen af PEDI samt hvor mange items, der findes inden for hvert domæne. 17

18 Tabel 2.2: Opbygning af PEDI (Fra Custers, JWH., Wassenberg-Severijnen, JE. et al, 2002) PEDI Scales Capability Performance PEDI Domains Functional skill Caregiver assistance Modifications scale (I) scale (II) scale (III) Self-care Mobility Social Function Format Dichotomous 6-point rating scale (ordinal) 4-category scale (nominal) PEDI er opbygget på baggrund af bl.a. ICIDH og Wee Functional Independence Measure (Wee-FIM) 7. Valget af items i PEDI er skævvredet mod den lave ende af kontinuumet for funktionelle færdigheder for at gøre det muligt at vurdere børn med begrænsede eller langsomt udviklende kompetencer. Standardiseringen af PEDI er baseret på en stikprøve bestående af 412 raske amerikanske børn, og heraf er der fremkommet referenceværdier. Data er indsamlet på baggrund af strukturerede forældreinterviews. For alle items findes der tabeller, som viser i hvilken alder 10/25/50/75/90 % af børnene forventes at beherske dem. PEDI er yderligere valideret på en klinisk stikprøve bestående af 102 børn med bl.a. cerebral parese og erhvervet hjerneskade. Under udviklingen af PEDI blev Rasch Item Response Theory anvendt på skalaerne for funktionelle færdigheder og hjælpebehov, hvilket i alt svarer til seks måleenheder. Raschmodellens funktion var at konstruere hierarkisk opbyggede måleskalaer, at fjerne overflødige eller problematiske items, at udvikle opsummerede scorer (se mere herom i afsnit 2.3.2) samt at udføre en goodness-of-fit test for at afgøre, om et barns score var i overensstemmelse med den typisk forventede score (Haley, SM. et al, 1992). 7 Wee-FIM er designet til at være en diskriminerende og evaluerende test til børn med funktionsevnenedsættelse i alderen 6mdr. 12 år. Den består af 18 items, der involverer domænerne: personlig pleje, sphincter kontrol, forflytning, bevægelse, kommunikation og social kognition (Long, T., Toscano, K., 2002, s.161). 18

19 2.3.1 Administrering Administrering af udfyldelsen af PEDI kan foretages ud fra følgende metoder (Haley, SM. et al, 1992): - Struktureret forældre-interview. Interviewet kan foretages af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, psykologer og andre professionelle inden for pædiatrisk rehabilitering. Det vil oftest være forældrene, der har størst kendskab til barnets funktion i forskellige hverdagssituationer. - Professionel vurdering ud fra observationer. Dette kan foretages af én erfaren bruger, eller de enkelte domæner kan udfyldes af forskellige fagfolk. Hvis sidstnævnte vælges, er det vigtigt at tjekke, om der er uoverensstemmelser i fundene. Desuden findes der to alternative metoder for at sikre en fleksibel tilgang til indhentning af data: - Kombination af forældre og tværfagligt team. Når det tværfaglige team udfylder PEDI, er det muligt, at der er visse aktiviteter, som de ikke har set barnet udføre. Disse aktiviteter bliver forældrene interviewet omkring. - Spørgeskemametode. I tilfælde af tidsmæssige forhindringer kan man vælge at lade forældrene udfylde alle sektioner i PEDI. Det anbefales, at den professionelle gennemlæser besvarelsen med familien for at afklare tvivlsspørgsmål og identificere manglende besvarelser og uoverensstemmelser Scoring De tre skalaer i PEDI scores på følgende måde (Haley, SM. et al, 1992): - Funktionelle færdigheder (del I) scores på en dikotom (todelt) skala. Barnet scorer enten 0=gør ikke eller udfører opgaven med begrænset formåen i de fleste situationer eller 1=gør almindeligvis i de fleste situationer eller har gjort, men er nu vokset fra det. - Hjælpebehov (del II) scores på en 6-points skala, hvor 5= selvstændigt, 4=med vejledning, 3=minimal hjælp, 2=lidt hjælp, 1=megen hjælp og 0=total hjælp. Ved point fra 2-5 udfører barnet mere end 50 % af opgaven. - Tilpasninger (del III) scores i 4 kategorier: ingen, almindelige børneting (fx bleer, tudkop), hjælpemidler (fx rollator, gribetang) og specialudstyr (fx elektrisk kørestol). 19

20 Den opsummerede score for del III tilpasninger udgør en frekvensberegning. For skalaerne funktionelle færdigheder og hjælpebehov transformeres de opsummerede scorer ved brug af Rasch analyse til normative standard scorer og vægtede scorer (Haley, SM. et al, 1992). De amerikanske referenceværdier er udviklet på denne måde. De normative standard scorer er ud fra estimater for hver aldersgruppe konstrueret til at have en middelværdi på 50 og en standarddeviation på 10. Derfor er denne score tilpasset alder og kan give en indikation om barnets relative status i forhold til det aldersforventede. Med et konfidensinterval på 95 % har den normative standard score en rækkevidde på (50 ± 2SD). Den normative standard score kan anvendes til at identificere funktionelle forsinkelser, idet det kun er ganske få raske børn, der opnår en værdi på under 30. De vægtede scorer er opnået ved at transformere estimater for hele den amerikanske stikprøve til en fordeling fra svarer til en manglende evne til at udføre et hvilket som helst item, mens 100 svarer til mestring af alle items i et af domænerne. Den vægtede score er ikke justeret for alder og kan derfor anvendes til at beskrive funktionel status hos børn i alle aldre inklusiv dem, der er ældre end 7½ år. I rehabiliteringssammenhæng kan man anvende denne score til at evaluere fremgang/tilbagegang hos det enkelte barn Psykometriske egenskaber Reliabilitet Under færdigudviklingen af PEDI blev reliabiliteten undersøgt, herunder internal consistency (intern reliabilitet), inter-interviewer og inter-respondent reliabilitet (Haley, SM. et al, 1992). Internal consistency er vigtig at kende i forhold til skalaernes homogenitet og indbyrdes sammenhæng. Dette blev udregnet for skalaerne for funktionelle færdigheder og hjælpebehov ved brug af Cronbach s koefficient, hvor α = , hvilket svarer til en særdeles god internal consistency. Inter-interviewer reliabiliteten blev undersøgt både hos raske børn (n=29) og børn med funktionsevnenedsættelse (n=4) for skalaerne hjælpebehov og tilpasninger. Intraclass correlation coefficients (ICC) var henholdsvis ICC = i den raske gruppe og ICC = i gruppen med funktionsevnenedsættelser. Dvs. at reliabiliteten er høj, når forskellige personer interviewer forældrene. For at undersøge interrespondent reliabiliteten blev to respondenter interviewet (en forælder og rehabiliteringsteamet), og stikprøven bestod af 24 børn med funktionsevnenedsættelse. Der blev totalt opnået ICC = på alle tre skalaer. 20

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark Fysioterapeut Michelle Stahlhut, Børneterapien, Gentofte Kommune Stahlhut M. (2008, 14. april). Anvendeligheden af Evaluation

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Inter-respondent reliabilitet af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

Inter-respondent reliabilitet af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) Inter-respondent reliabilitet af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) Et kvantitativt studie af mødres og terapeuters besvarelser af PEDI Inter-respondent reliability of the Pediatric Evaluation

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89)

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Vurderet af Annette Winkel, udviklingsfysioterapeut. M.Sc. Bente Holm, fysioterapeut M.Sc Vurderingen er afsluttet medio

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version ICF-CY International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version Historisk baggrund for ICF-CY: 2001: WHO godkender og publicerer det internationale klassifikationsredskab

Læs mere

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant Evaluering af journal Indhold 1. Stamoplysninger 1.a Henvisningsdiagnose 2. Oplysninger ifm. konkret patientkontakt 2.a Undersøgelse 2.b Klinisk ræsonnering 2.c Mål på alle ICF niveauer Kropsniveau Aktivitetsniveau

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

VURDERING AF HANDICAP HOS BØRN OG UNGE: ICF CY, PSYKOMETRI OG RASCH ANALYSER

VURDERING AF HANDICAP HOS BØRN OG UNGE: ICF CY, PSYKOMETRI OG RASCH ANALYSER VURDERING AF HANDICAP HOS BØRN OG UNGE: ICF CY, PSYKOMETRI OG RASCH ANALYSER Niels Ove Illum Specialeansvarlig overlæge Børneneurologisk afsnit H. C. Andersen Børnehospital OPLÆG For børn med funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 Indledning 2 Ensidet variansanalyse 3 Blokforsøg 4 Vekselvirkning 1 Indledning 2 Ensidet

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test Statistik Lektion 0 Ikkeparametriske metoder Repetition KruskalWallis Test Friedman Test Chiianden Test Run Test Er sekvensen opstået tilfældigt? PPPKKKPPPKKKPPKKKPPP Et run er en sekvens af ens elementer,

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien

Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien v. fysioterapeut Louise Hærvig og fysioterapeut Dagsorden

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER ICF-CY INDLÆG MARSELISBORGCENTERET 02-09-2010: IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER Niels Ove Illum Specialeansvarlig overlæge Børneneurologi H. C. Andersen

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 DKJUP 09-07/2013 By Henrik Adam AGENDA 1. Sikkerhedsklima/Formål 2. Deltagelse/Feedback 3. Vurdering 4. Resultater 5. Konklusion NOSACQ-50 Formål Formål Et diagnostik og interventions-værktøj

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CEDAPS) GRIB MENNESKET

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur DIGNITY er en selvejende institution, der er uafhængig af partipolitik. I Danmark behandler DIGNITY flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Ikke-parametriske metoder. Repetition Wilcoxon Signed-Rank Test Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test

Ikke-parametriske metoder. Repetition Wilcoxon Signed-Rank Test Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test Ikkeparametriske metoder Repetition Wilcoxon SignedRank Test KruskalWallis Test Friedman Test Chiianden Test Run Test Er sekvensen opstået tilfældigt? PPPKKKPPPKKKPPKKKPPP Et run er en sekvens af ens elementer,

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Cerebral parese "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt,

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt, Statistik noter Indhold Datatyper... 2 Middelværdi og standardafvigelse... 2 Normalfordelingen og en stikprøve... 2 prædiktionsinteval... 3 Beregne andel mellem 2 værdier, eller over og unden en værdi

Læs mere

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term 1 af 5 16-12-2013 09:12 Artikler 15 artikler. inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng social inklusion inklusion (formidlingsterm) inklusion, hvor en person

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d.

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d. Evaluering af rehabilitering metoder og erfaringer Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 20. April 2016 Jesper Buchholdt Gjørup Thomas Maribo Merete Tonnesen Hanne Søndergaard www.defactum.dk Følg os på

Læs mere

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber

Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Kapitel 1 Statistiske grundbegreber Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 Indledning 2 Population versus stikprøve 3 Variabeltyper og måleskalaer 4 Parametrisk versus ikke-parametrisk

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Lidt om jer Jeg følger > 5 børn med CP Jeg følger 4 børn med CP Jeg følger 3 børn med

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag 5. februar 00 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. Type og type fejl Statistisk styrke Nogle speciale metoder: Normalfordelte data : t-test eksakte sikkerhedsintervaller

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere