Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009"

Transkript

1 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december Se side 3. Foto: Keld Nielsen

2 Side Forsiden Indhold. Indhold Kontingent og Billede af fasankok. 2 Indhold. - SAM s bestyrelse. 3 Kontingent Den nye forman har ordet. 5 Dustex annonce. 6 Referat fra Generalforsamlingen. 9 Økonomisk efterspil om benzin-depoter. 11 Risikozonen Resumé. 12 Skyline annonce. 13 Gratis trådløst bredbånd fra SkyLine - nu også på Syddjurs! oktober en god dag for SAM. 15 Medlemsforeningernes data og muligheder. Bagsiden Oplysninger til forsendelse og HedeDamnark annonce. Redaktion: Knud Erik Jensen. SAM s bestyrelse: Formand: Jørgen Florin, Voldgårdsvej 1, 8270 Højbjerg Tlf Næstformand: Keld Nielsen, Thorups Bakke 18, 8400 Ebeltoft Tlf Kasserer: Ruth Nygaard, Langbakkevej 8, Femmøller, 8400 Ebeltoft Tlf Sekretær: Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV Tlf Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Raahauge, Agertoften 5, Gravlev, 8400 Ebeltoft Tlf Suppleant 1: Vakant Suppleant 1: Vakant Referater fra bestyrelsesmøderne findes på SAM s hjemmeside. Alle medlemsforeningernes bestyrelsesmedlemmer kan få tilsendt bladet SAM s. Se side 15. SAM s hjemmeside: Side 2

3 Kontingent , Kære kasserere! Så er det igen tid for indbetaling af kontingent til SAM. Denne meddelelse bringes i vort blad for at spare porto til et specielt brev til kassererne. Der skal jo ikke medsendes girokort. Kontingentet, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. september 2009, er som tidligere 5 kr. pr. medlem, beregnet efter antallet af medlemmer jeres forening havde på foreningens sidste generalforsamling. Kontingentperioden er fra den 1. juli 2009 til den 30. juni Husk venligst at angive: Beløbet bedes venligst indsat på SAM S konto: Nordea Reg. Nr Kontonr senest den 1. december 2009 Grundejerforeningens navn samt antallet af medlemmer. Man kan også indbetale ved indsendelse af en check til: Kasserer: Ruth Nygaard Langbakkevej 8, Femmøller 8400 Ebeltoft Tlf Bemærk venligst: SAM har planlagt at udsende vejlisterne i januar Det er en forudsætning for at modtage disse, at kontingentet er betalt. Venlig hilsen Ruth Nygaard Vedtægternes 6. Kontingent. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent beregnes på grundlag af de medlemstal, de enkelte medlemsforeninger havde på deres seneste generalforsamling. Opkrævningen udsendes til kassererne, som indbetaler kontingent inden 1. november. Er kassererens navn og adresse ikke oplyst til SAM, sendes opkrævningen til formanden. Udebliver kontingentbetalingen betales 50 kr. for 1. rykker og 100 kr. for 2. rykker. Bestyrelsen kan ekskludere en forening p.g.a. kontingentrestance. Side 3

4 Den nye formand har ordet. Onsdag den 23. september 2009 var der generalforsamling i SAM. Referatet findes på side 6 i dette blad. Dette års generalforsamling var desværre heller ikke det store tilløbsstykke, men de fremmødte kunne før generalforsamlingen glæde sig over et glimrende indlæg ved byrådsmedlem Ole Bjerregaard om Ebeltoft Vig fredningen. I det nye foreningsår vil SAM s bestyrelse arbejde med følgende emner: Risikozonen. SAM s bestyrelse vil forsøge at samle tilgængelig information om anlæggene, der begrunder risikozonen og vil efter bedste evne støtte de berørte medlemsforeninger. Veje og vejvedligeholdelse. Syddjurs Kommune er ikke interesseret i at samarbejde med grundejerforeningerne om vejvedligeholdelse. SAM vil forsøge at fremtage ideer til medlemsforeningerne. Nationalpark Mols Bjerge. SAM s repræsentant i bestyrelsen vil arbejde for SAM s interesser. Hjælp ham med dette. Indsend kommentarer og forslag. Lokalplaner i eksisterende sommerhusområder. Syddjurs Kommune er interesseret i at erstatte gamle, og muligvis forældede servitutter, med lokalplaner. Flere medlemsforeninger har gennemført sådanne projekter og andre er i gang. Kontakt SAM s bestyrelse, hvis du har erfaringer eller ideer. SAM arrangerer informationsmøder. Hvis foreningsarbejdet lægger op til det, vil SAM også i dette foreningsår arrangere et eller flere informationsmøder. Har I ideer? Det gælder jo fortsat, at bestyrelsen meget gerne modtager henvendelser fra medlemsforeningerne om emner, man ønsker taget op i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Lad os høre fra jer. Lad os i fællesskab gøre SAM til den forening, der tegner sommerhusejerne i Syddjurs Kommune og dermed er i stand til på et bredt grundlag at fremføre de ønsker, sommerhusejerne har til myndighederne og herunder specielt Syddjurs Kommune. Med venlig hilsen Jørgen Florin Formand for SAM Side 4

5 Dustex støvbinding på grusveje Dustex er et naturprodukt som udvindes i forbindelse med fremstillingen af cellulose. Dustex udvindes fra Lignin som er det naturlige bindemiddel i alle træer og buske. Dustex er biologisk nedbrydeligt - og ikke pålagt nogen form for miljørestriktioner. Som støvbindingsmiddel fungerer Dustex som en lim, der binder støv- og gruspartikler sammen. Støvbindingseffekten holder i lang tid - også gennem nedbørsperioder. Hvis grusvejen behandles 2 gange om året - får grusvejen efterhånden en meget hård overflade - der kræver meget mindre vedligeholdelse - og dermed en bedre økonomi på driften. For yderligere oplysninger og tilbud kontakt Hans Bodilsen telefon Side 5

6 Referat fra Generalforsamlingen. Onsdag den 23. september 2009 kl. 20 i Kulturministeriet, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft. Formøde. Før generalforsamlingen et meget fint indlæg/oplæg til debat om Ebeltoft Vig fredningen, ved Ole Bjerregaard. Generalforsamlingen. Grundlaget for referatet er udarbejdet af Keld Nielsen. Referatet er formateret af Knud Erik Jensen. Til stede fra bestyrelsen (deltagere i bestyrelsesmøderne) var: formand Ehlert Nielsen, næstformand Hans-Erik Voldstedlund, kasserer Birthe Risbjerg og bestyrelsesmedlem Knud Erik Raahauge samt suppleanterne Jørgen Florin og Keld Nielsen. I alt til stede 12 stemmeberettigede fra 7 medlemsforeninger, disse fik udleveret i alt 14 stemmesedler. Det var efter bestyrelsens mening et meget ringe fremmøde. Dagsorden. 1. Valg af dirigent og referent. Ingen kandidater til dirigent, generalforsamlingen godkendte næstformand Hans-Erik Voldstedlund som ordstyrer. 2. Beretning af sammenslutningens virke i det forløbne år. Før generalforsamlingen var der i SAM s nr. 41 udsendt en skriftlig beretning. Formand Ehlert Nielsen supplerede den skriftlige beretning som følger: Som I sikkert alle har set, er bestyrelsens skriftlige beretning trykt i bladet nr. 41 august Den indeholder en klar tilkendegivelse af, hvilke emner bestyrelsen har arbejdet med det sidste år, og min kommentar skal også kun være opdatering af denne. Vi har talt med Syddjurs kommune om overtagelse af veje fra områder hvor lodsejerne har vedligeholdelsen. Kommunen siger klart nej til at overtage dem. Når det drejer sig om trafiksikkerhedsplan , forstår jeg ikke Syddjurs Kommunes handlemåde. Først lægges planen til høring, så bliver den sendt til godkendelse i trafik afdelingen og bliver godkendt. Her ser SAM så sort på hvidt, at man sagtens kan lave Kystvejens hastighed om til 60 km/t hele året, som vi havde foreslået kommunen, men i stedet blev 60 km skiltet igen pillet ned og nu har man igen fået en racerbane på Kystvejen, hvor der køres alt for stærkt stik imod sund fornuft. Men Side 6

7 måske går det alt for stærkt for de ansvarlige at følge med i beslutningerne, så måske skal der flere dødsfald til inden det ændres. Her er der stadig noget for den nye bestyrelse at arbejde med. Angående dispensationen til helårsbeboelse i sommerhuse, som blev givet for 10 år siden, vil jeg ikke sige ret meget. Kommunen har orienteret os om, at den kører efter loven og at dispensationerne i praksis ophører den 1. oktober 2009, men der kan tages særlige hensyn med hensyn til beboere med sociale eller helbredsmæssige begrundelser. Informationsmødet den 27. maj 2009 i Kulturministeriet i Ebeltoft var en større succes end i 2008, så der er ingen tvivl om, at det vil være et oplagt emne for SAM at gentage succesen i SAM fået en bestyrelsespost i Nationalpark Mols Bjerge, den har vi arbejdet meget for at få. I grunden er vi en af de største sammenslutninger med medlemmer indenfor Nationalparken. Knud Erik Raahauge har lige fra første spadestik været med til møder om Nationalparken og har stor viden om denne. I SAM besluttede en enig bestyrelse, inden vi fik at vide vi havde fået bestyrelsesposten, at den i givet fald skulle bestrides af en fra SAM s bestyrelse. Herefter har vi fra Skov- og Naturstyrelsen fået besked om at indstille 2 personer, en af hvert køn. I bestyrelsen havde vi 3 kandidater, herefter stemte hvert bestyrelsesmedlem på to kandidater, og resultatet blev, at: 6 stemte på Knud Erik Raahauge, Ebeltoft Nord, 4 stemte på Keld Nielsen, Femmøller Strand, 2 stemte på Birthe Risbjerg, Ebeltoft Nord. Det skal dog føjes til, at såfremt Keld Nielsen ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, kan han ikke få posten. Der har været andre kandidater udenfor bestyrelsen. Vi har i aften haft Ole Bjerregaard til at fortælle om fredningen af Ebeltoft Vig, så det står åbent i skrivende stund, men er et interessant emne. Til slut vil jeg sige tak til min bestyrelse og generalforsamlingen for de 4 år jeg har arbejdet som formand for SAM. Jeg har haft gode bestyrelseskolleger, derfor mener jeg vi er nået så langt i vores forsøg på at få SAM s navn på Syddjurs Kommunes kort som vi er. Et brev fra Ivan Munk, GF Ebeltoft Nord, brev blev læst op under beretningen og blev genstand for en del debat. Jesper Lorentsen mente ikke, at bestyrelsen skulle have fastholdt sin kandidatliste, men have ladet GF afgøre hvem der skulle være kandidat. Svaret var at det var en enig bestyrelse der stod bag indstillingen af de to kandidater. Jørgen Risbjerg mente ikke, at valget af kandidater var lovligt foretaget. Som svar blev der henvist til det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2009, hvor udpegningen af SAM s kandidater til be- Side 7

8 styrelsen i Nationalpark Mols Bjerge blev foretaget. Efterfølgende var der en del debat, hvorefter beretningen blev godkendt. Ingen stemte imod. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Regnskabet var udsendt i SAM s nr. 41, men uden revisorernes påtegninger. På generalforsamlingen blev det reviderede regnskab med revisorernes påtegninger omdelt. Egenkapital 1/ ,46 Årets overskud 8.040,65 Egenkapital 1/ ,11 Højbjerg 3/7-09 Birthe Risbjerg Ovenstående regnskab er gennemgået med foreviste bilag. Indestående i bank, girobank samt kassebeholdning er afstemt. 19/8-09 Erik Dam Knudsen, revisor og 25/8-09 Ingolf Jørgensen, revisor. Årets underskud blev forklaret med, at vedtægtsændringerne på generalforsamlingen i 2007 flyttede kontingentbetalingen til det nye regnskabsår, og at Syddjurs Kommune ikke inden regnskabets afslutning havde indbetalt det lovede støttebeløb. Regnskabet blev godkendt. Budgettet for foreningsåret blev forelagt. Der er budgetteret med et underskud på ca. kr Bestyrelsen foreslår et sådant budget for at kunne fastholde kontingentet uændret. Budgetforslaget blev Vedtaget. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 5 kr. for hvert medlem i medlemsforeningerne. Kontingentforslaget blev vedtaget. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen. Der var forslag om vedtægtsændringer, jf. forslaget i SAM nr. 41, som dog måtte berigtiges. Forslag til vedtægtsændringer. 7. Bestyrelsen, forslag til nyt 1. punktum. Sammenslutningens regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Forslaget er motiveret af at give kassereren bedre tid til at få regnskabet revideret inden generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget. 5. Behandling af eventuelle forslag fra de tilsluttede foreninger. Der var ingen forslag. Side 8

9 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand Ehlert Nielsen og næstformand Hans-Erik Voldstedlund havde på forhånd tilkendegivet, at de ikke var til rådighed for genvalg. Kasserer Birthe Risbjerg havde på forhånd tilkendegivet, at hun var villig til genvalg. Meget overraskende meddelte kasserer Birthe Risbjerg, at hun ikke var til rådighed for genvalg. Resultatet blev, at Keld Nielsen, Jørgen Florin og Ruth Nygaard modtog valg til bestyrelsen. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Der var ingen kandidater til suppleanter. Bestyrelsen vil forsøge at motivere Hans-Erik Voldstedlund til at indgå som suppleant. 8. Valg af 1 revisor. Revisor Ingolf Jørgensen var på valg og blev genvalgt. Ingolf Jørgensen var ikke til stede, men havde overfor Birthe Risbjerg givet tilsagn om villighed til genvalg. 9. Valg af 1 revisorsuppleant. Det var ikke muligt at finde en kandidat til revisorsuppleant. Bestyrelsen vil forsøge at motivere den nuværende revisorsuppleant Finn A. Sørensen til at fortsætte. 10. Eventuelt. Erik Dam Knudsen foreslog GF henlagt til lørdag eller søndag formiddag, så der var mulighed for at flere sommerhusejere ville være til stede i området. Formanden takkede for god ro og orden. Referat ved Keld Nielsen. Side 9

10 Økonomisk efterspil om benzin-depoter. Den gamle Ebeltoft Kommune manglede rettidig omhu I Ebeltoft Folketidende af 20. oktober 2009 skrev Niels Brandt under overskriften Miljøchef forudser Økonomisk efterspil om benzindepoter og blandt andet følgende: Vi sidder her i Syddjurs Kommune og skal gøre rede for nogle af fortidens synder, som vi reelt ikke har noget ansvar for. Så vidt jeg ved, så er den gamle Ebeltoft Kommune det eneste sted i landet, hvor man i årenes løb har ladet sommerhusområder udstykke helt tæt ind til sådanne store brændstofdepoter. Andre steder har man vist rettidig omhu og for længst indført afstandszoner, fordi der for mange år siden kom bekendtgørelser om risikovirksomheder. Syddjurs Kommunes Miljøchef Morten Hundahl er ikke i tvivl om, at når hele sagen om risikovurderingen en gang er slut, så følger der også et ubehageligt juridisk/økonomisk efterspil. Nogen skal have erstatning men så er der jo også nogen, som kommer til at betale. Jeg aner ikke, hvad det her ender med, men ultimativt kan det blive nødvendigt at fjerne et stort antal sommerhuse. Omvendt kan man i den situation komme til at anvende proportionalitets-princippet og vurdere, at det er erhvervsvirksomhederne, der skal væk. Men også i det tilfælde er der en regning at betale, og hvem skal gøre det, spørger han. Omkring militærets brændstof-depot kan man i hvert fald konstatere, at depotet var der før sommerhusene, som vel i årenes løb bare har fået lov at komme et efter et. Men omvendt må man sige om det civile depot, at det er blevet tilladt og anlagt helt tæt på landsbyen Lyngsbæk, der måske har ligget der i 300 år. TRAVLT VED HÅNDVASKEN. Jeg bliver ikke overrasket, hvis Syddjurs Kommune inden længe fra Miljøstyrelsen får besked om, at vi ikke må stoppe byggesagsbehandlingen i de foreløbige risikozoner. Sker det, så retter Syddjurs Kommune naturligvis ind, men så kan vi komme i den situation, at vi giver byggetilladelse til sommerhuse klods op af brændstofdepotet. Måske ender risikovurderingen så et par år senere med, at husene skal rives ned igen det er jo en total molbohistorie, og jeg garanterer for, at der bliver travlt ved håndvasken, når det økonomiske ansvar for en sådan sag skal placeres. Sagen omkring de 2 store risikovirksomheder er så broget og kompleks, at miljøchefen forbereder en sag for politikerne i udvalget for Teknik, Miljø og Natur, som vil få belyst sagen på en lukket dagsorden. Vi er simpelthen nødt til at have en grundig drøftelse af, hvordan vi skal gribe hele sagskomplekset an, siger miljøchefen. Side 10

11 Risikozonen Resumé. Ved SAM sekretær Knud Erik Jensen. Set fra SAM s synspunkt er status i sagen om risikozonen, som følger: Tirsdag den 16. juni 2009 deltog SAM i et møde med Syddjurs Kommune om dette emne. Mødet var indkaldt, efter at emnet var bragt op på det offentlige møde den 27. maj 2009, efter hvilket udvalgsformand for Natur, Teknik og Miljø, Carsten Bech fandt det rimeligt, at SAM blev orienteret om emnet. SAM bad på mødet kommunen sikre, at tempoet i risikovurderingen ikke unødigt blev trukket i langdrag. Set fra SAM s synspunkt var resultatet af mødet ikke særlig brugbart, idet det fra forvaltningen blev meddelt SAM, at Det er problematisk at offentligggøre et referat på jeres hjemmeside fra vores møde, der jo egentlig havde karakter af fortrolig information. På denne baggrund undlod SAM at publicere referatet, men brugte sin viden i en tidligere artikel i SAM og i forbindelse med den videre behandling af emnet. På det seneste har SAM modtaget henvendelser om emnet fra de berørte grundejerforeninger. SAM bestyrelsen er endvidere orienteret om, at der er arbejde i gang for at arrangere et informationsmøde for de berørte grundejere. SAM vil gerne have en indstilling fra dette møde til brug for SAM s videre engagement i emnet. En olie leverandør ved Natomolen Foto: Keld Nielsen SAM s bestyrelse forsøger at samle tilgængelig information om anlæggene, der begrunder risikozonen og tillige om den verserende sagsbehandling i Syddjurs Kommune og de andre involverede instanser. Er der medlemsforeninger, som har ønsker /spørgsmål i forbindelse med risikozonen, er de meget velkomne til at kontakte SAM eller Keld Nielsen direkte, Side 11

12 Side 12

13 Gratis trådløst bredbånd fra SkyLine nu også på Syddjurs! SkyLine er en dansk, landsdækkende udbyder af bredbånd. På Syddjurs dækkes allerede de fleste husstande og resten forventes dækket ved årsskiftet 2009/2010. Prøv SkyLine gratis Det er enkelt og nemt at få bredbånd fra SkyLine. Alle nye kunder tilbydes 6 mdr. gratis bredbånd - herefter halv pris = kr. 112,- pr. måned. Ingen oprettelse, inkl. basisinstallation og abonnement og ikke mindst ingen binding! Betal efter behov Har man et sommerhus eller anden feriebolig, er der ofte behov for en hurtig bredbåndsforbindelse i sommerperioden, mens der er mindre behov i løbet af vinteren. Hos Sky- Line bestemmer kunderne selv. Derfor vælger mange fritidshusejere at skrue ned for hastigheden og dermed spare penge om vinteren, selvom de på forhånd har valgt en anden hastighed. Det er altid muligt at ændre hastighed - både hurtigere og langsommere - og det er naturligvis uden gebyrer. SkyLine til alle i byen, på landet og i sommerhuset Det går stærkt med at levere Sky- Line til både privatkunder og erhvervsvirksomheder, og ikke Foto: Skyline mindst i sommerhusområderne har mange glæde af den hastige udbygning. Den trådløse teknologi sikrer dækning i selv de fjerneste egne i Danmark, uden at kunderne skal spekulere på, om naboerne vil være med og uden nedgravning af kabler i haver og fortove. Sådan bestiller du bredbånd Kontakt SkyLines kundeservice på eller bestil via Side 13

14 13. oktober en god dag for SAM. Ved SAM s formand Jørgen Florin. Vi fik denne dag bekræftet, at SAM har en plads i Syddjurs. Miljøministeren udpegede nemlig Keld Nielsen som SAM s repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. Som grundlag for valget ligger en indstilling fra bestyrelsen i SAM, hvor en enig bestyrelse havde peget på Knud Erik Raahauge og Keld Nielsen som de kandidater, miljøministeren kunne vælge imellem. Bestyrelsen havde besluttet, at indstillingen af kandidater skulle være et bestyrelsesanliggende, og at kandidater skulle udpeges fra bestyrelsen. SAM s næstformand Keld Nielsen er bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Femmøller Strand, som er en af de største foreninger i SAM. Han er en ivrig debattør i lokalområdet Syddjurs og varetager bl.a. sagen omkring den ændrede BBR-ejermeddelelse og risikozonen i Lyngsbækområdet som repræsentant for grundejerforeningen, ligesom han er ivrig fortaler for 60 km. hastighedsbegrænsning af Kystvejen hele året. Naturen har også fået sin del af Keld Nielsens fritid, idet han i samarbejde med Naturfredningsforeningen medvirkede til at få daværende Ebeltoft Kommune til at ændre status for Stampbækmosen, så den nu er et 3 beskyttet moseområde. Keld Nielsen vil i det fremtidige arbejde i Nationalparkbestyrelsen arbejde for SAM s interesser og efter bedste evne forvalte vores formål, jævnfør: 1. Stk. e: At virke til at bevare det rekreative grønne miljø i området, herunder store og små uregulerede områder. Fra Nationalpark Mols Bjerges indvielse Foto: Keld Nielsen Er der medlemsforeninger, som har ønsker /spørgsmål i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge, er de meget velkomne til at kontakte SAM eller Keld Nielsen direkte, Side 14

15 Medlemsforeningernes data og muligheder. For at din medlemsforening kan få det rette udbytte af medlemskabet i SAM, skal man huske at meddele ændringer i medlemsforeningernes bestyrelser til SAM s kasserer. Vi vil gerne have post i bestyrelsen, navn og adresse. Alle medlemsforeningernes bestyrelsesmedlemmer kan få tilsendt bladet SAM s. SAM s hjemmeside. Det gælder fortsat, at alle SAM s medlemmer inviteres til at etablere sig med en hjemmeside via SAM s hjemmeside eller til at lægge et link til egen hjemmeside på SAM s hjemmeside, som nås via: Interesserede foreninger bedes kontakte SAM s sekretær: Knud Erik Jensen på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Se SAM opfordrer alle medlemsforeninger til at registrere sig. Snerydning. På Syddjurs Kommunes hjemmeside, på adressen +og+fortov/snerydning+og+saltning findes den følgende tekst: Syddjurs Kommune har desuden besluttet, at ejerne af ejendomme i sommerhusområder ikke har pligt til at rydde sne på de veje, som er udlagt i sommerhusområder. På kommunevejene i sommerhusområderne bliver der ikke ryddet for sne og saltet af vejvæsenet. Såfremt medlemsforeningerne er i tvivl, om en vej ligger i et sommerhusområde, kan spørgsmål herom rettes til Planlægger Thomas Djernæs Secher, Planafdelingen i Syddjurs Kommune, på adressen Glædelig jul og godt nytår. SAM s bestyrelse ønsker alle medlemsforeningerne en glædelig jul og et godt nytår og tak for året, der gik. Side 15

16 Afsender: SAM v/ Knud Erik Jensen Korsagervej 3, Haslund 8940 Randers SV B Post Returneres til afsender ved varig adresseændring. Side 16

Nr. 45 Medlemsblad november 2010. Til medlemsforeningernes kasserere. Se side 3 Husk: Kontingent senest 1. december 2010.

Nr. 45 Medlemsblad november 2010. Til medlemsforeningernes kasserere. Se side 3 Husk: Kontingent senest 1. december 2010. SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune Nr. 45 Medlemsblad november 2010 Til medlemsforeningernes kasserere. Se side 3 Husk: Kontingent senest 1. december

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse Generalforsamling - Grundejerlauget Sønderby Dato: 18. april 2016 kl. 19.30 Sted: TAB Sønderbys festlokale, Sønderby Torv Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere