Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden maj 2012 gennemført målinger af overholdelse af sagsbehandlingsfrister og underretningspligt, der er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Sagsnr Dokumentnr Udgangspunktet er, at alle afgørelser, der træffes i måleperioden, uanset om ansøgningen er modtaget i måleperioden eller tidligere, er omfattet af sagstidsmålingen. Hjemmeplejevisitationen har valgt at afvige fra den ellers fulgte SUFs praksis med ikke at lade revisiteringer indgå i målingen, da der ikke foreligger en konkret ansøgning fra borgeren. Målingsdatoen i disse sager er derfor selve besøgsdatoen, som praksis er ved hospitalsindlæggelser. Målingen, der har omfattet 3197 afgørelser, viser følgende: - Socialforvaltningen har behandlet 2295 af sagerne til tiden, svarende til 72 pct. - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 32 kalenderdage. - Der er sket skriftlig underretning af borgeren i 47 pct. af de tilfælde, hvor ansøgningen ikke er afgjort inden fristens udløb, dvs. i 426 ud af 902 sager. 1. Retssikkerhedsloven I medfør af Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Ifølge vejledningen til Retssikkerhedsloven skal sagsbehandlingsfristerne være realistiske, hvilket indebærer, at de f.eks. svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 pct. af den pågældende sagstype. På baggrund af lovgivningen mv. har Socialforvaltningen opstillet følgende forventninger til overholdelsesprocenter for sagsbehandlingsfristerne: Generel overholdelsesprocent: + 90 pct. Sagstype, overholdelsesprocent: + 80 pct. Skriftlig underretning ved forsinkelse: 100 pct. Den generelle overholdelsesprocent gælder for alle sagstyper på et myndighedscenter, og for alle sagstyper i hele forvaltningen. Overholdelsesprocenten for en konkret sagstype gælder for hver sagstype på et myndighedscenter, og for hver sagstype for hele Sekretariatet - Bernstorffsgade 17 Bernstorffsgade 17, København V

2 forvaltningen generelt. En sagsbehandlingsfrist er fastsat med udgangspunkt i den tid, der forventeligt går med at behandle procent af ansøgningerne om den pågældende sagstype. Overholdelsesprocenten må derfor som udgangspunkt ikke ligge under 80 pct. Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, skal ansøgeren efter Retssikkerhedslovens 3, stk. 2, i alle tilfælde skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. 2. Resultatet af måling I det følgende sammenlignes resultatet af den årlige sagstidsmåling 2012 med sagstidsmåling 2011 for myndighedscentrene og Hjemmeplejevisitationen. Sagstidsmåling 2011 blev gennemført i maj måned I de nedenstående tabeller anvendes farverne grøn, gul og rød. Grøn betyder, at den fastsatte overholdelsesprocent er tilfredsstillende, gul at overholdelsesprocenten er delvis tilfredsstillende og rød, at overholdelsesprocenten ikke er tilfredsstillende Fristoverholdelse Der er som nævnt indberettet 3197 afgørelser af myndighedscentrene og Hjemmeplejevisitationen, hvoraf de 2295 blev truffet inden for de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Dette svarer til en overholdelsesprocent på 72. Kvalitetsmålet for den generelle overholdelsesprocent på + 90 pct. er ikke nået ved sagstidsmålingen i Det skal bemærkes, at resultatet for den generelle overholdelsesprocent i forvaltningen er forbedret i forhold til sagstidsmålingen i Forvaltningen vurderer samtidig, at de iværksatte initiativer i handleplan for bedre sagsbehandling, som Socialudvalget godkendte den 6. april 2011 samt de nye initiativer i pkt. 3.1., fremadrettet vil medføre en forbedring af den generelle overholdelsesprocent for sagsbehandlingstiden. Tabel 1. Centrenes generelle overholdelsesprocenter Centre Børnefamiliecenter København Handicapcenter København Generel overholdelsesprocent 2011 Generel overholdelsesprocent % 71 % 79 % 72 % * Hjemmeplejevisitationen 86 % 90 % Rådgivningscenter København 83 % 86 % Side 2 af 11

3 Socialcenter København Socialforvaltning København 57 % 67 % ** 67 % 72 % *Handicapcenter København mangler, at indberette 6 afgørelser efter servicelovens 44, jf. 84 til sagstidsmåling ** I Socialcenter København er der sket en registreringsfejl i sagstidsmålingen 2012, men forvaltningen vurderer, at sagstidsmålingens data er valide efter have sammenlignet med data fra ledelsesinformationen. Overholdelsesprocent på sagstypeniveau De 3197 indberettede afgørelser er fordelt på 40 forskellige sagstyper. Overholdelsesprocenten for konkrete sagstyper skal mindst ligge på pct. før der er tale om et tilfredsstillende resultat. I 20 ud af de 40 sagstyper er overholdelsesprocenten over de fastlagte 80 pct. Tabel 2. Sagstyper, hvor overholdelsesprocenten er over 80 % Sagstype (frist i dage) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Antal sager i måleperioden Overholdelsesprocent Helbredstillæg (14), jf % Lov om social service personlig hjælp, omsorg og pleje til voksne m.m. Aflastning og afløsning af ægtefælle m.fl. (14), jf. 84 Hjemmehjælp til borgere under 65 år - personlig hjælp og pleje (7), jf. 83, stk. 1, nr. 1 Hjemmehjælp til borgere under 65 år - praktisk hjælp og støtte (14), jf. 83, stk. 1, nr % % % Ledsageordning for voksne (28), % Kontaktperson til døvblinde (28), jf % Støtte-kontaktperson (7), jf % Tilskud til handicappede, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning m.m. (56), jf. 96 Lov om social service hjælpemidler og forbrugsgoder % Personlige hjælpemidler, udskiftning (14), jf % Støtte til bilen, udskiftning (140), jf % Lov om social service botilbud Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (42), jf. 107 Længerevarende boformer til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg (42), jf. 108 Lov om social service Behandling/genoptræning % % Side 3 af 11

4 Tilbud om behandling/genoptræning (56), jf % Lov om social service beskyttet beskæftigelse Tilbud om beskyttet beskæftigelses til personer med betydelige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (42), jf. 103 Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (42), 104 Lov om aktiv social politik enkeltydelser % % Hjælp til flytning (28), jf % Lov om social service Børn og unge med handicap Merudgifter til børn - Ansøgninger modtaget fra (70), jf. 41 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre - med handicappede børn. Ansøgninger modtaget den (70), jf. 42 Lov om social service Særlig støtte til børn og unge Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes - I eksisterende sager (28), jf. 52a, stk. 1, nr. 3 Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes - I nye sager(28), jf. 52a, stk. 1, nr % % % % I 20 ud af de 40 sagstyper er overholdelsesprocent under de fastlagte 80 pct. De 20 sagstyper er: Tabel 3. Sagstyper, hvor overholdelsesprocenten er under 80 % Sagstype (frist i dage) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Antal sager i måleperioden Overholdelsesprocent Invaliditetsydelse (84), jf % Personlige tillæg (28), jf % Lov om aktiv socialpolitik Supplerende hjælp til brøkpensionister (28), 27a Lov om social service børn og unge med handicap Merudgifter til børn ansøgninger modtaget før den (28), jf. 41 Merudgifter til børn ansøgninger modtaget fra den (84), jf % 6 0 % % Side 4 af 11

5 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn ansøgninger modtaget før den (28), jf. 42 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn ansøgninger modtaget den (84), jf. 42 Lov om social service personlig hjælp, omsorg, pleje og økonomisk hjælp til voksne Socialpædagogisk bistand, hjemmevejleder m.v. (42), jf. 85 Genoptræning og vedligeholdende træning (7), jf % % % 8 50 % Merudgifter til voksne (70), jf % Lov om social service hjælpemidler og forbrugsgoder Personlige hjælpemidler (28), jf % Tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (56), jf. 112, 113 og 116, stk % Støtte til bil (168), jf % Lov om social service Pasning af nærtstående Pasning af nærtstående sagen behandles omgående Lov om social service Botilbud Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer (42), jf. 107 Lov om aktiv social politik enkeltydelser Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter (28), jf. 81 Hjælp til sygebehandling, medicin mv. (42), jf % % % % Særlig hjælp vedrørende børn (28), jf % Efterlevelseshjælp (28), jf. 85a 3 33 % Lov om dag-, fritids- og klubtilbud for unge og børn socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads (42), jf. 43, stk. 1, og 76, stk. 1, nr % Socialforvaltningen vurderer, at borgerens manglende aflevering af nødvendig dokumentation, manglende opfølgning på rekvirerede oplysninger, kravene til myndighedscentrene om at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, så afgørelserne træffes på et både fyldestgørende og korrekt grundlag, kan have haft betydning for sagsbehandlingstiderne i de pågældende sager i maj Der er samtidig en forventning om, at de iværksatte initiativer i handleplan for bedre sagsbehandling, som Socialudvalget godkendte den 6. april 2011, herunder de nye initiativer, bunkeafvikling og bedre Side 5 af 11

6 ledelsesinformations-systemer, vil betyde en forbedret overholdelse af sagsbehandlingsfristerne fremover. Særligt vedrørende enkeltydelser Bunkeafviklingen i forvaltningen har medført, at der i måleperioden er afgjort en del gamle sager, som har påvirket resultatet af den samlede overholdelsesprocent på enkeltydelsesområdet negativt. Der er ydet en ekstraordinær indsats i Socialcenter København, som har medført, at bunken nu er nedbragt fra 1600 ansøgninger i 2011 til 113 ansøgninger (efter uge ). Derudover kan forvaltningen i år konstatere en nedgang i antallet af indkomne ansøgninger om enkeltydelser i forhold til Dette kan være et resultat af, at der fra forvaltningens side har været stort fokus på at styrke råd og vejledning af borgere og samarbejdspartnere i forhold til reglerne om enkeltydelser samt forventningsafstemning i forhold til, hvad kommunen har mulighed for at hjælpe med. Derved undgår forvaltningen givetvis, at der kommer mange ansøgninger ind som er åbenbart ubegrundede. Særligt vedrørende personlig tillæg: Forvaltningen er udfordrede på en hel del uforudsete opgaver i forbindelse med etableringen af Center for Pension, hvilket påvirker sagsbehandlingstiden i disse sager. Eksempelvis skal alle administrationssager gennemgås, idet myndighedscentrene ikke længere kan bruge pensionssystemet til disse. Alle tillæg/fradag skal nu på kontantliste og beregnes manuelt hver måned. Det drejer sig om flere tusinde tillæg/fradrag, hvorfor det har været og er en stor opgave, der trækker ressourcer fra andre opgaver. Hertil kommer, at alle nye pensionssager skal afstemmes inden oversendelse til Center for Pension, således at der ikke sker dobbeltudbetaling af kontanthjælp og pension, ligesom der er en omfattende kopieringsopgave, når Center for Pension rekvirerer akter. Endvidere er der en stor opgave, der består i at omregne og afstemme en hel del pensioner tilbage fra 2007, hvor supplementet skal udregnes anderledes, hvilket er lidt af et detektivarbejde. Denne opgave udspringer dog af en praksisændring og har ikke noget at gøre med dannelsen af Center for Pension. Alt i alt har ovenstående haft betydning for forvaltningens sagstider på de personlige tillæg, og forvaltningen må regne med, at det også vil have det i resten af Fra forventes kvalitetsmålet om overholdelse af sagsbehandlingsfristen i minimum 80 procent af sagerne for at være opfyldt. Side 6 af 11

7 Særligt vedrørende hjælpemiddelområdet: På hjælpemiddelområdet er der vedrørende personlige og tekniske hjælpemidler pågået et arbejde med at afvikle en gammel beholdning af sager. Beholdningen er opstået som følge af bl.a. implementeringen af et nyt it-system KMD Care. Derudover har der været en ekstra ordinært stor uddannelsesaktivitet i første halvdel af 2012, med blandt andet Kvalitet i sagsbehandlingen. Der er endvidere brugt mange timer på arbejdet med at gøre hjælpemiddelområdet klar til overgangen til CSC Social Sagstyper med mere end 100 afgørelser i måleperioden Nedenfor er angivet sagsbehandlingsfristen og overholdelsesprocenten for de 9 sagstyper, hvor der er indberettet mere end 100 afgørelser i måleperioden. De 9 sagstyper omfatter afgørelser ud af det samlede antal indberettede afgørelser i måleperioden på afgørelser. For 4 af disse sagstyper er overholdelsesprocenten under 80 procent. De er markeret med rødt i tabellen. Tabel 4. Overholdelsesprocent for sagsbehandlingsfrister fordelt på sagstyper med mere end 100 afgørelser vedrørende den årlige sagstidsmåling 2012 Sagstype (frist i dage) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Antal sager i måleperioden Overholdelsesprocent Helbredstillæg (14), jf % Lov om aktiv social politik enkeltydelser Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter (28), jf. 81 Hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv. (42), jf % 60 % Hjælp til flytning (28), jf % Lov om social service personlig hjælp, omsorg og pleje m.m. til voksne Hjemmehjælp til borgere under 65 år personlig hjælp og pleje (7), jf. 83, stk. 1, nr. 1 Hjemmehjælp til borgere under 65 år praktisk hjælp og pleje (14), jf. 83, stk. 1, nr. 2 Lov om social service hjælpemidler og forbrugsgoder Personlige hjælpemidler, udskiftning (14), jf % % % Personlige hjælpemidler (28), jf % Tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (56), jf. 112, 113, 116, stk % Side 7 af 11

8 2.3. Skriftlig underretning ved forsinkelse Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, skal kommunen skriftligt underrette borgeren om, hvornår der kan forventes en afgørelse. Da kravet om skriftlig underretning følger direkte af Retssikkerhedslovens 3 stk. 2, er kravet om overholdelse 100 procent. Der er som nævnt indberettet afgørelser af myndighedscentrene og Hjemmeplejevisitationen, hvoraf de blev truffet inden for de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Der skulle dermed have været foretaget skriftlig underretning i 902 ( ) sager. I alt er der formelt givet skriftlig underretning til borgeren i 426 sager, svarende til 47 pct. Tabel 5. Centrenes generelle overholdelsesprocent for skriftlig underretning Centre Antal sager, hvor underretningspligten ikke er overholdt 2012 Generel overholdelsesprocent for skriftlig underretning 2011 Generel overholdelsesprocent for skriftlig underretning 2012 Børnefamiliecenter København Handicapcenter København Hjemmeplejevisitationen Rådgivningscenter København Socialcenter København Socialforvaltning København % 0 % % 71 % 5 77 % 84 % 6 30 % 25 % % 31 % % 47 % Bunkeafviklingen i Socialcenter København har medført, at der i måleperioden er afgjort en del gamle sager. Disse sager har påvirket måleresultatet negativt og måleresultatet anses derfor ikke for at være udtryk for den gængse overholdelsesprocent i myndighedscentrene. Ses der bort fra Socialcenter København er overholdelsesprocenten for skriftlig underretning 70 %. Forvaltningen vil fremover sætte større fokus på at give skriftlig underretning, hvis sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes i konkrete sager. Derfor har forvaltningen iværksat konkrete handleplaner, som fremadrettet vil medføre en forbedring af den generelle overholdelsesprocent for skriftlig underretning, jf. pkt Side 8 af 11

9 3. Initiativer Socialforvaltningen finder ikke resultatet af sagstidsmålingen for tilfredsstillende. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at de iværksatte initiativer i handleplan for bedre sagsbehandling, som Socialudvalget godkendte den 6. april 2011 samt de nye initiativer i pkt. 3.1., fremadrettet vil medføre en forbedring af den generelle overholdelsesprocent for sagsbehandlingstiden og den generelle overholdelsesprocent for skriftlig underretning Iværksatte initiativer samt nye initiativer Fælles for myndighedscentrene Implementeringen af CSC Social Delleverance 2 (2. halvår 2012) i myndighedscentrene vil give bedre mulighed for styring af sagerne og herunder afsendelse af underretningsbreve. Der kan opsættes frister, så der automatisk kommer en advisering et nærmere antal dage før udløbet af sagsbehandlingsfristen i den konkrete sag. Herefter kan der sendes et underretningsbrev til borgeren. En skabelon for underretningsbrevet kan indlægges i brevmodulet i CSC Social til brug herfor og dermed lette sagsgangen. Myndighedscentrene har udarbejdet følgende handleplaner for at forbedre overholdelsen af sagsbehandlingsfristerne og underretningen af borgerne ved forsinkelse med sagsbehandlingen i de konkrete sager: Handleplaner for Handicapcenter København Indledende bemærkninger Handicapcenter København har iværksat en lang række initiativer i form af strategi, målstyring, LEAN implementering, processer samt tæt ledelsesmæssig opfølgning. Initiativer Generelt vil Handicapcenter København fortsætte arbejdet med at effektivisere og systematisere arbejdsprocesserne, således at målet om overholdelse af sagsbehandlingsfristen kan blive opfyldt for alle sagstyper. I forhold til overholdelse af underretningspligten er der udarbejdet procedurer for håndteringen af underretningsbreve, og ledelsen på de forskellige områder vil ugentlig følge op på, at disse breve bliver afsendt. I Handicapcenter København er der iværksat massiv indsats omkring forbedring af kvaliteten af sagsbehandling i henhold til servicelovens 41-42, som bl.a. er udmøntet i handleplanen for bedre sagsbehandling og nedsættelse af en Task Force, som skal bidrage til nedbringe sagsbehandlingstiden og gennemgang af løbende sager. Side 9 af 11

10 Handleplaner for Socialcenter København Kvalitetsforbedringer Der har i det forgangne år været et markant fokus på forbedring af den juridiske kvalitet i afgørelserne, og dette har haft indflydelse på sagsbehandlingstiden. Konkret har der været arbejdet intensivt med kompetenceudvikling af medarbejderne, implementering og uddannelse i brug af standardjournalark, udarbejdelse af brevskabeloner samt arbejdet med Frontoffice/Backoffice modellen. Disse indsatser har haft betydning for den generelle sagsbehandlingstid i forhold til den tid, det tager at træffe en afgørelse. Nye initiativer som følge af sagstidsmålingen Socialcenter København vil i den kommende tid fortsat have stor fokus på afviklingen af bunker i socialcentret. Det er også vigtigt at der fortsat holdes fokus på, at det kvalitetsløft, der allerede er opnået i afgørelserne, fastholdes og stadig forbedres yderligere. Socialcenter København vil sætte større fokus på at der gives skriftlig underretning, når sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes i konkrete sager. Socialcenter København har fokus på driftsledelse og følger ugentligt op på sagerne. Derudover: er der afsat endnu flere personaleressourcer til at sende underretningsbreve gennemføres der en særlig måling af overholdelsesprocenten for underretningsbreve i september 2012 vil implementering af LEAN i voksenenhederne yderligere bidrage til faste procedurer for afsendelse af underretningsbreve. Derudover arbejder Socialcenter København på at effektivisere sagsgangene samt foretage en opfølgning på evalueringen af Backoffice Handleplaner for Hjemmeplejevisitationen Resultatet af sagstidsmålingen maj 2012 viser, at 90 % af sagerne blev afgjort inden for behandlingsfristen på hhv. 7 og 14 dage i sager med Personlig Pleje og Praktisk Bistand og 4 uger i sager med Selvudpeget Hjælper, hvilket er 10 % højere end det fastsatte minimumskrav på 80 %. Resultatet af sagstidsmålingen maj 2012 viser, at 84 % af de borgere, der ikke har modtaget en afgørelse inden for hhv. 7 og 14 dage, har modtaget et underretningsbrev med en orientering om, at sagsbehandlingsfristen ikke har kunnet overholdes. Da det generelle krav på 100 % overholde ikke er opfyldt, vil der fortsat være styrket ledelsesmæssigt fokus på området. Side 10 af 11

11 Handleplaner for Rådgivningscenter København Der er forholdsmæssigt flere pensionssager, hvor sagsbehandlingsfristen er overskredet og underretningsbrev ikke er fremsendt rettidigt. Der er dog tale om få sager, i alt 8. Der vil nu blive taget initiativ til at udvikle et enkelt registreringssystem for indkomne ansøgninger, der giver områdecheferne let adgang til opfølgning. Skriftlig underretningspligt Af de 8 sager der ikke er afgjort indenfor sagstidsfristen, er der ikke fremsendt underretningsbrev i de 6. I den Socialfaglige enhed, registreres alle indkomne sager. Der skal desuden registreres, om der er sendt underretningsbrev således, at der kan udføres en intern ledelseskontrol vedr. underretning. Områdecheferne i de lokale enheder vil blive orienteret om sager, hvor underretning mangler, og vil blive anmodet om at følge op omkring overholdelse af pligten til at underrette om forsinkelse i forbindelse med svarfrist. Der vil også her blive taget initiativ til en enkel kontrolmulighed Handleplaner for Børnefamiliecenter København Børnefamiliecenter København har kun haft 2 sager i sagstidsmålingen, hvor underretningspligten ikke har været overholdt. Der vil fortsat være fokus på, at der gives skriftlig underretning, hvis sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes i konkrete sager. Side 11 af 11

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 13-08-2012 Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår 2012 Kort beskrivelse af ledelsesinformationssystemet Socialforvaltningen har

Læs mere

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 4. april 2018 Til Finn Rudaizky, MB Sagsnr. 2018-0095357 Dokumentnr. 2018-0095357-7 Kære Finn Rudaizky Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Socialpædagogisk friplads (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud for børn og unge) Børn og

Læs mere

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011

Status på Socialforvaltningens fokuspunkter som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning 2011 Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Att: Borgerrådgiver Johan Busse Vester Voldgade 2 A 1552 København V 14. december 2012 Sagsnr. 2012-172057 Dokumentnr. 2012-1002790 Status på Socialforvaltningens

Læs mere

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Socialforvaltningen har i perioden gennemført målinger af overholdelse sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Målingen

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen.

Oplysningerne stammer ifølge artiklen fra et notat i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen Adm. direktør Anette Laigaard Rådhuset 1599 København V 06-05-2009 30-09-2010 Sagsnr. 2009-57887 Sendt pr. e-mail: Anette.Laigaard@sof.kk.dk Sof_juridisk_enhed@sof.kk.dk Vedrørende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 13 uger Særlig tillæg

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2018 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2019 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2018 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2019 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

De sagsbehandlingsfrister, der indledningsvist skal behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget, er markeret med lyseblå farve.

De sagsbehandlingsfrister, der indledningsvist skal behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget, er markeret med lyseblå farve. Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfristerne anført i dette notat skal tydeligt offentliggøres på kommunens hjemmeside i det omfang disse sagsbehandlingsfrister godkendes af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Læs mere

Side 1 af 6 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den for mødet den 17.12.2014 [Til bilagsfortegnelse] 4 UDSAT: Revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen (2014-0206289) Socialudvalget

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Hvis du ofte bruger statistikken om social- og beskæftigelsesområdet skal du være opmærksom på, at lovområderne har fået nye navne i forbindelse med offentliggørelsen

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune. Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune. Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: Behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. Fastsætte

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Bilag til indstilling, bunkeafvikling og fristoverholdelse i Data er opgjort 4. januar Tabel 1. Udvikling i fristoverholdelse i 2016

Bilag til indstilling, bunkeafvikling og fristoverholdelse i Data er opgjort 4. januar Tabel 1. Udvikling i fristoverholdelse i 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag til indstilling, bunkeafvikling og fristoverholdelse i 2016 Data er opgjort 4. januar 2017. Tabel 1. Udvikling i fristoverholdelse

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet i sager

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Databanken - data og tal Side 1 af 5

Databanken - data og tal Side 1 af 5 Databanken - data og tal Side af 5 Årsstatistik efter kommune, tid, lovgrundlag og afgørelsestype Solrød 26 I alt Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven. Serviceloven - hjælpemidler, tilbud..

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Udvikling i sagsmængden på sagsområder med bunker

Udvikling i sagsmængden på sagsområder med bunker KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Status på bunkeafvikling og overholdelse af sagsbehandlingsfrister Figur 1. Udvikling i sagsmængden på sagsområder med bunker* Nedenfor vises

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister 2018

Sagsbehandlingsfrister 2018 Sagsbehandlingsfrister 2018 Ansøgning/sag om Lov om social pension Almindelig og udvidet helbredstillæg (briller, medicin, fysioterapi, tænder m.v.) samt personlige tillæg i tilknytning hertil 14, stk.

Læs mere

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn Årsstatistik for 2011 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Skema 1... 2 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet i 2011, opgjort efter afgørelsestyper... 2 Skema 2... 3 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 Punkt 13. Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 2017-000634 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for

Læs mere

Kommunens rådgivningsforpligtelse

Kommunens rådgivningsforpligtelse Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens 7 (yde rådgivning og vejledning indenfor eget område samt videresende henvendelser til andre myndigheder) Lov om social service

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012, rev. 2. juli 2019 Sags id: 18/16825 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppens opgave I økonomiudvalgets handleplan på overførselsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at undersøge Beskæftigelsesforvaltningens anvendelse

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere