Midtbyforbindelsen i Horsens. Dommerbetænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtbyforbindelsen i Horsens. Dommerbetænkning"

Transkript

1 Midtbyforbindelsen i Horsens Dommerbetænkning Indbudt projektkonkurrence, 2009

2

3 Forord Hermed præsenteres resultatet af den indbudte arkitektkonkurrence om Midtbyforbindelsen i Horsens, som Horsens Kommune udskrev i juni Med konkurrencen har kommunen fået fem vidt forskellige forslag til, hvordan midtbyen kan udvikles til en sammenhængende, attraktiv og levende by. Det har været en spændende proces for dommerkomiteen at gennemgå hvert enkelt projekt og diskutere dem på tværs af hinanden. Forslagene afspejler, at det har været en kompleks udfordring, forslagsstillerne har stået overfor og navnlig den udfordring, som ligger i at forstå Horsens identitet og udviklingspotentiale, har været drøftet meget i de enkelte forslag. De fem forslag er udpræget forskellige med hensyn til den overordnede helhedsplan og vægtning af de enkelte delbesvarelser og analyser og har dermed skabt et godt grundlag for en bred diskussion. Det har været dommerkomiteens opgave at finde et vinderprojekt, der på overbevisende måde har løst en helheds- og udviklingsplan for midtbyen, så byen på bedst kvalificerede måde kan fortsætte den positive udvikling, som byen allerede er inde i og fastholde det høje ambitionsniveau. På det afsluttende betænkningsmøde den 9. december besluttede man i enighed at udpege forslag 3/26865 som vinder af konkurrencen. Sign. Dommerkomiteen, Horsens den 9. december 2009 Jan Trøjborg Hans Bang Hansen Bjarne Sørensen Ole Pilgaard Andersen Jytte Holm Jørgen Bang Peter Dahl Hanne Bat Finke

4 Forslagene som helhed Konkurrenceprogrammet beder om en ambitiøs besvarelse af Horsens midtbys muligheder for at udvikle sig med en attraktiv bymidte over de næste tiår. Forslagsstillerne har skullet forholde sig til trafikale løsninger, bylivsundersøgelser og bygningskulturel arv som udgangspunkt og grundlag for at frembringe en bæredygtig helhedsplan med supplerende skitsering af to byrum som en understøtning af helhedsplanens indhold. Overordnet skal det bemærkes, at forslagene 1/24506 og 3/26865 adskiller sig ved meget omfattende skriftlige materialer modsat de øvrige tre forslag, der mere kortfattet og let tilgængeligt beskriver deres helhedsplaners indhold. Det er ikke altid mængden af ord, der kvalificerer et konkurrenceforslag, og især forslag 1/24506 synes meget svært tilgængeligt i sin fremstillingsform. Det trafikale udgangspunkt spiller en afgørende rolle for udviklingen af midtbyens karakter, og det har været en væsentlig parameter i bedømmelsen at sammenholde de enkelte projekters trafikale modeller ift. til de byrumskvaliteter, der er søgt opnået og vist. De trafikale løsningsforslag spænder fra en total fredning af midtbyen til en mere pragmatisk tilgang, hvor eksisterende gader omprofileres til sivegader på fodgængernes præmisser, og hvor tilstedeværelsen af trafik ikke ses som en hindring for udvikling af bylivet. Forslag 3/26865 adskiller sig fra de øvrige ved at introducere en etapevis omlægning af cityringen, der på sigt skal udformes som grøn by-boulevard bag om banegården, med otte større p-huse jævnt fordelt langs ringen. Forslag 3/26865 og 5/18881 foreslår begge en forlægning af Niels Gyldings Gades østlige ende samt videreførelse af havneløbet ind på Åboulevarden i forslag 5/18881 som et langstrakt kanalforløb, der skal skabe en ny havn. Forslag 5/18881 er det eneste forslag, der anviser en indre cityring fra Løvenørnsgade-Rådhustorvet-Åboulevarden med den argumentation, at det vil lette fremkommeligheden til byen og koncentrere bylivet omkring Søndergade. Dommerkomiteen vurderer en forlægning af Niels Gyldings Gades østlige ende som en god mulighed for at opnå et bedre sluttet byrum og etablering af en bedre og mere logisk sammenhæng mellem by og havn. Trafikkens totale afskæring fra bymidten har været drøftet undervejs og en sivemulighed på de bløde trafikanters præmisser er et bedre alternativ flere steder, end helt at udelukke trafikken. De enkelte forslag gør bymidtens udvikling afhængig af den trafikale omlægning på forskellig vis, hvor en etapevis omlægning i takt med de udbygningsmæssige indsatser synes at være den bedste strategi, der kan optage forandringer fleksibelt over tid. Forslag 3/26865 baserer udviklingen af midtbyen på dette tankesæt. Hvor Jessensgade i alle forslag er udnævnt til gågade, er Kongensgade i de fem forslag vist i forskellige udgaver: som parkstrøg, neddroslet køregade, busgade, cykel/løbesti og gågade med forskellige aktiviteter afhængigt af de respektive forslags øvrige trafikløsninger. Dommerkomiteen er ikke overbevist om, at en total fredning af Kongensgade for biler er hensigtsmæssig. Behandlingen af Vitus Berings Plads i samspil med Vitus Bering Parken som overgangsled til gågadesystemet er i alle forslag vist med en sivemulighed på tværs af pladsen i forslag 3/26865 som bus/cykelgade på sigt. Dommerkomiteen vurderer, at en fuldstændig afskæring af trafikken på tværs af Vitus Berings Plads ikke er at foretrække, da det er opfattelsen, at trafikken vil bryde sammen, hvis denne passage ikke er mulig. Forslagene opererer på alternativ vis med forbindelserne øst-vest for de bløde trafikanter, hvor cyklister både indpasses med rute gennem Rådhustorvet og Søndergade og sikre cykelveje i Søndergade inden for cityringen.

5 Midtbyen Konkurrenceområde for helhedsplan Banegårdsområdet, bymidten og inderhavnen kaldes herefter under et for Midtbyen 2 byrumsforløb konkurrencefelt A og B Banegården A Bymidten B Inderhavn

6 Dommerkomiteen vurderer, at det er muligt at tillade cyklismen tidsreguleret, som det findes i f.eks. Odense. Derudover introduceres bycykelstrategi i forslag 2/10101 og 3/26865, hvor sidstnævnte som det eneste forslag viser en reel østvestgående stiforbindelse i det grønne strøg Dalstrøget syd for rådhuset, som virker som en logisk rekreativ forbindelse. Forslag 3/26865 viser endvidere et helt system af hemmelige stier gennem gårdrummene i midtbyen, der skal supplere med oplevelser af en anden rumlig og indholdsmæssig karakter end selve gågadenettet. En sympatisk løsning, da denne myretue vil kunne bidrage med et fornyet byliv, hvor alternative værksteder og kulturfora kan spire. Konkurrencens ønske om en bybygningsstrategi er relativt svagt belyst i flere af besvarelserne, hvor konkurrenceprogrammets egne ønsker mere eller mindre er gjort til afskrevne intentioner i forslagene, og hvor der kun sporadisk er redegjort for arkitektonisk kvalitet og relationen til den eksisterende bygningsmasse. Forslag 1/24506 og 3/26865 skiller sig markant ud på dette punkt, og især forslag 3/26865 skal fremhæves for en detaljeret og præcis strategi for fortætning og bybygning. Forslaget anviser en nytænkning ved at tilføre nye boligenheder i gårdmiljøerne, som tænkes inddraget som halvoffentlige rum, der kan invitere til kulturelle formål og oplevelser som tilskud til Søndergades handelsliv. Forslag 3/26865 løser den rumlige uklarhed på Vitus Berings Plads med placeringen af et uddannelsesbyggeri, der strammer gaderummet op og danner overgang til gågadesystemet, på den mest overbevisende måde. Udbygningen langs Niels Gyldings Gade antager i alle forslag mest form som større bygningsenheder, der danner ryg mod trafikstøjen og spiller op til erhvervene på sydsiden af cityringen, hvilket dommerkomiteen har bifaldet. Forslagene arbejder med begrebet byidentitet på forskellige niveauer. Nogle forslag opdeler midtbyen i kvarterer med hver deres forskellige potentialer og fremtidigt indhold, hvor andre fokuserer mere på selve den fysiske fremtoning af bevægelsen mellem stationen og havneområdet, som er særligt vægtet i forslag 2/10101, 4/35873 og 5/ Dommerkomiteen har bifaldet forslag, der differentierer imellem de enkelte områders indhold og udtryk og tror på, at oplevelsen af byen vil vinde i mangfoldighed frem for pænhed. Forslag 3/26865 adskiller sig på dette punkt afgørende fra de øvrige ved at anvise en meget overbevisende og indlevet udviklingsstrategi over tid og med inddragelse af Horsens-potentialet både gennem fysisk omdannelse og demokratisk proces. Vand som tema spiller i fire af forslagene en stor rolle dog behandlet på ganske forskellige niveauer fra overordnede landskabelige strukturelle greb, som i forslag 3/26865 og 5/18881, til mere installationsprægede indslag som en bærende designstrategi, vist i forslag 2/ Umiddelbart vurderer dommerkomiteen ikke installationseksemplet som en langsigtet, holdbar idé for byens identitet, men bifalder i højere grad forslag, der tænker vandet inddraget som enten en udnyttelse af overfladevand eller som et landskabeligt træk der nyfortolker den tørlagte Bygholm Å. Forslag 4/35873 har dommerkomiteen set som et forfriskende pust af nytænkning af byens baggaderum, der inddrages som et aktivt bevægelsesstrøg som en reel indtagelse af byen til andet end et kommercielt indhold og uden at forfalde til pænhed. Bevægelsesstrøgets evne som en bærende strategi for Horsens over tid forekommer dog ikke realistisk og understøttes ikke overbevisende af resten af besvarelsen. Der er i alle forslag en søgen efter at tildele byen attraktive, aktive og oplevelsesrige byrum, og effekten af de forskellige forslags løsningsstrategier er blevet diskuteret som en vigtig parameter for byens fremtidige udvikling. Ved at fortætte midtbyen med attraktive boliger og tilbud for unge og børnefamilier og derigennem tilføre byen en kritisk masse, synes at være afgørende for udviklingen af midtbyen som et levende centrum, hvilket står stærkest argumenteret i forslag 3/ Tilførsel af grønne strukturer udtrykkes både som gennemgående træplantnings-principper langs vejene, diagrammatiske/grafiske grønne linjer og mere indlevede grønne byrumsprojekter, hvor tilstedeværelsen af poetisk indhold vokser proportionalt med

7 graden af indlevelse som meget ærligt illustreret i forslag 2/10101 og 5/ Forslag 5/18881 omdanner området fra banen til Vitus Bering Parken og Vitus Berings Plads til én stor bypark, der ikke synes realiserbar eller som den rette fortolkning af byens identitet på stedet. Vitus Bering Parken foreslås af alle forslagstillere åbnet op mod omgivelserne og gjort mere brugsvenlig, hvor den centrale ellipse er bevaret som en reminiscens. Dommerkomiteen bifalder en nyfortolkning af parken. C. Th. Sørensen, der har udformet parken, udtrykte allerede i 1975 i bogen Haver tanker og arbejder sin bekymring i forhold til, at byens tabere benyttede parken. Dommerkomiteen henstiller dog til, at Horsens ved en renovering og nyfortolkning af parken udviser stor kritisk sans og forholder sig ambitiøst til den landskabsarkitektfaglige opgave. Alle fem forslag har tilsammen bidraget konstruktivt til opgavens løsning, og besvarelserne rummer et godt udgangspunkt for det videre arbejde med mange delaspekter ved helhedsplanen. Dommerkomiteen har lagt vægt på, at Horsens ambitioner for fremtiden skal afspejles i en ambitiøs planlægning på forkant med udviklingen. Ét forslag skiller sig ud ved en ambitiøs helhedsplanlægning og procesforståelse, nemlig forslag 3/26865, der af en enig dommerkomite udpeges som vinder af konkurrencen, hvor de bemærkninger, der fremgår af den efterfølgende gennemgang, bør indarbejdes i det videre arbejde. Fugholm passage

8 Forslag 3/26865 Udpeget som vinderforslag Forslag 1/24506 Forslag 2/10101

9 Forslag 4/35873 Forslag 5/

10 Forslag 3/26865 Udpeget som vinderforslag Tværsnit Åboulevarden Totalrådgiver metopos aps by- og landskabsdesign (ophavsret) v/ Trine Skammelsen, partner; Anne Mette Boye, partner; Anita Munch Jensen; Line Toft; Charlotte Baad; Anne Lærke Jørgensen; Sarah Månsson; Louise Fiil Hansen RUMarkitekter v/ Karin Elbek og Klaus Jepsen Via Trafik v/ Peter Standley Andersen Active Institute Idræt og Fysisk aktivitet v/ Jens Bundgaard Reteam v/ Katrine Heiberg 8 Helhedsplanen består af fem overordnede elementer: oplevelsesbåndet, den grønne rekreative rute, de hemmelige stier, de tre kvarterer og den grønne byboulevard. Oplevelsesbåndet, der inddeles i tre sekvenser, er byens rygrad. Den består af Kongensgade, Gågaden og Åboulevarden. Offentlige funktioner koncentreres omkring båndet for at skabe aktivitet, og projektet fortætter flere byrum for at skabe nærværende rum i menneskelig skala. Den grønne rekreative rute skal skabe en direkte forbindelse mellem Bygholm Park, midtbyen og havnen. Ruten udformes som et funktionelt landskab med cykel- og løbestier. De hemmelige stier forbinder byens tre hovedtrafikårer, Nørregade, Søndergade og Åboulevarden. Stierne skal forbinde midtbyen med de omkringliggende kvarterer og koble sig på det eksisterende cykel- og stinet. De hemmelige stier giver rum for iværksættere, arbejdende atelierer, caféer og forskelligartede steder for leg, administreret af lokale foreninger. Horsens forventes at vokse med 22 procent over de næste 20 år. Forslaget ønsker at midtbyen skal påtage sin del af denne vækst. For at styre væksten inddeles midtbyen i tre overordnede kvarterer, Kultur- og uddannelseskvarteret, Handelskvarteret og Dalkvarteret, der fortættes efter hver sit princip. Kultur- og uddannelseskvarteret strækker sig fra stationen til Jessensgade. Kvarteret skal præges af kultur, uddannelse og boliger. Området skal indtages af unge og være levende døgnet rundt. Vitus Bering Parken fortættes med randbebyggelse og punkthuse som indeholder studenterhus, hostel og kollegium. I overgangen mellem parken og pladsen etableres et htx-gymnasium, der præciserer og nedskalerer Vitus Bering Parken og Vitus Berings Plads til en menneskelig skala. Handelskvarteret skal være et kvarter med både butikker, liberalt erhverv og boliger. Gågadens handelsliv skal udvides til gadens baggårde. De udhulede karréer fortættes med en kompleks og labyrintisk struktur af to- og treetages bygninger. Dalkvarteret skal skabe ny kant mod Niels Gyldings Gade og udvikle det nu opløste område til et sted for eksperimenterende arkitektur baseret på grønne og bæredygtige principper. Den oprindelige karréstruktur gentegnes og langs Niels Gyldings Gade formidler en superkarréstruktur overgangen til monolitbyen. Den grønne byboulevard/cityringen, opgraderes til et sammenhængende vejtracé der fungerer som parkeringssøgering. Den etableres i to etaper. Første etape flytter trafikken i den østlige del fra Havneallé til Gasvej. Anden etape flytter trafikken i den vestlige del fra Vitus Berings Plads til Claus Cortsens Gade, videre vest om banegården, til Godsbanegade, Beringsgade og Allégade. Andreas Steenbergs Plads omdannes til et fodgængervenligt transitrum. Kongensgade ændres til sivegade med shared space funktion. På Vitus Berings Plads føres trafikken igennem en ny bygning der adskiller Vitus Berings Plads og Vitus Bering Parken. Jessensgade omdannes til gågade. Åboulevarden bliver til sivegade med shared space funktion. Endeligt forlægges den østligste del af Niels Gyldings Gade mod syd og føres via en ny bro over inderhavnen. Inden for den grønne byboulevard/cityringen, nedlægges offentlige parkeringsarealer og alle byrum friholdes fra parkering. Langs byboulevarden/cityringen etableres otte nye parkeringshuse. Forslaget giver endvidere bud på en etapedeling af den samlede plan og giver anbefalinger på, hvordan udviklingsprocessen kan demokratiseres og kvalificeres over tid.

11 Helhedsplan

12 Konkurrencefelt A Forslaget koncentrerer kræfterne om at skabe et kraftfuldt kulturelt og kommercielt bånd mellem by og havn. Udviklingen af de tre kvarterer, der hver rummer en egen identitet og kvalitet, skaber forskellige oplevelser undervejs, men fælles for alle er, at de har potentiale for at indfri ønsket om et levende og aktivitetsfyldt byliv. Aktiveringen af området mellem banegården og Vitus Berings Plads, der opnås ved at bygge og fortætte i kanten af Vitus Bering Parken, vil kunne generere det sprudlende byliv området i dag savner. Punkthusene langs Kongensgade og studenterhuset, er i overbevisende dialog med omgivelserne. Bebyggelserne langs Claus Cortsens Gade og Andreas Flensborgs Gade vurderes imidlertid at være for massiv og tæt. En udtynding vil lette tilgangen og integrere de omgivende bebyggelser mere i parkområdet. Vitus Bering Parken skal fastholdes som byens og borgernes park, den bør ikke privatiseres. Det foreslåede byggeri afklarer den nuværende udflydende rumlighed mellem Vitus Berings Plads og Vitus Bering Parken og bevirker at begge rum står stærkere som selvstændige elementer. Vejføringen gennem byggeriet friholder samtidigt rummene for trafikal belastning. Dommerkomiteen stiller sig tvivlende over for, om der fysisk er plads til at indplacere et gymnasium på det foreslåede sted. Byggefeltet vil imidlertid kunne rumme andre offentlige funktioner. Forslagets fortætning og færdiggørelse af handelskvarterets karréer, repræsenterer en nytolkning af det by- og bevægelsesmønster, der er karakteristisk for Horsens. De små og varierede rumligheder, der opstår i karréernes indre, vil være et poetisk supplement til Søndergades grandiose geometri. Forlægningen af Niels Gyldings Gade mod syd muliggør en forlængelse af Åboulevardens sydlige facaderække. Derved opnås en rumligt afklaret og præ- 10

13 Konkurrencefelt B cis overgang mellem by og inderhavn. Tilsvarende vil superkarréerne langs Niels Gyldings Gade i skala og karakter forstærke gadens urbane og trafikale position. Den foreslåede trafikale løsning er interessant, men en række delaspekter bør undersøges nærmere. Forslaget viser en bro over inderhavnen, samtidigt peges der i beskrivelsen på en alternativ løsning i niveau. Broen klarer problemfri overgang mellem by og havn, men vil mindske den visuelle kontakt områderne i mellem. Nedsænkningen af fodgængerforbindelsen under broen, er tilsvarende usikker af hensyn til fjordens varierende vandstandsforhold. Dom- merkomiteen er skeptisk i forhold til nedlæggelsen af den trafikale forbindelse mellem Lichtenbergsgade og Gl. Jernbanegade. Endeligt er der behov for yderligere at vurdere muligheden for at føre byboulevarden vest om banegården, eller som det er foreslået i andre forslag hvor cityringen er placeret foran banegården. Parkeringsstrategien forekommer rigtig med tanke på den ønskede fortætning i midtbyen og er en forudsætning for at kunne forvandle eksisterende byrum til anvendelige opholdsarealer. En nærmere undersøgelse af, hvilke parkeringspladser der skal nedlægges, i hvilken takt og hvordan kantstensparkering kan aktiveres og suppleres, må derfor undersøges nærmere. Samlet set er forslagets kvaliteter på det overordnede niveau meget overbevisende og realistiske. Forslagets svaghed er illustrationerne af byrumsforløbene, som forekommer skematiske og domineret af tunge og betonagtige bygninger, som ikke understøtter forslagets mange gode og poetiske intentioner om det nye liv der kan udfolde sig. Disse bemærkninger til trods, er forslaget ambitiøst, visionært og meget robust som planlægningsværktøj. Det peger på få, præcise indsatsområder der i deres helhed vil kunne højne midtbyens kvaliteter for såvel beboere som besøgende. 11

14 Kultur- og uddannelseskvarterret Åboulevarden Handelskvarteret Dalkvarteret Vitus Berings Plads 12

15 Fortætningsprincip udfyldning af karrékant Fortætningsprincip bygninger langs nye stræder i baggård Nye snørklede gadeforløb i baggård Fortætningsprincip boligbokse i gårdrum Fortætningsprincip bykant mod Niels Gyldings gade Det grønne streg 13

16 Forslag 1/24506 Totalrådgiver Schul + Okra Landskabsarkitekter (ophavsret) v/ Jonas Schul, projektleder; Rosa Nøss Bendixsen; Zineb Seghrouchni; Chihiro Mortensen; Martha Derska Vilhelm Lauritsen Arkitekter A/S v/ Torsten Stephensen Tetraplan A/S v/ Jacob Høj Leif Hansen Engineering A/S Orbicon A/S Playground, Arkitektur/Kultur og Idé-Bureau v/ Morten Wassini Niels Bjørn Mats Olsson Superflex Projektet definerer en række lag med hver deres rolle og betydning for helhedsplanen. Der etableres fire øst-vestgående ruter med forskellige gadekarakterer. Den nordlige rute, centreret omkring Nørregade, forbeholdes småhandel og teater. Ankomst- og gågaderuten fra banegården til Gasvej er den kulturelle og kommercielle hovedrute. Den blå rute fra inderhavnen over Rådhuspladsen til den sydlige del af Vitus Bering Parken har vand og leg som tema. Og endelig byboulevarden Niels Gyldings Gade der danner kant mod syd. Langs ruterne defineres særlige fokusområder centreret omkring de pladser ruterne gennemskærer. Forslaget etablerer et net af alternative forbindelser, der supplerer de mere formelle ruter. Nord-syd gående forbindelser, gyder og stræder sammenbinder ruterne på tværs, og det oprindelige togspor til havnen omformes til en urban botanisk have og cykelrute. Forslaget arbejder med en række gennemgående designtemaer: vand, lys, kunst og landskab, der på forskellig måde influerer på den konkrete udformning af byens rum. Cityringens linieføring ændres. Mod vest defineres ringen af Claus Cortsens Gade, Løvenørnsgade, Andreas Steenbergs Plads, Konsul Jensens Gade, Houmannsgade og Beringsgade. Niels Gyldings Gade får karakter af en allé, og hvor gaden krydser inderhavnen hæves kørerbanen til ny fodgængerprioriteret belægning. På strækningen mellem Teatertorvet og Torvet ændres Nørregade til sivegade med shared space funktion. Trafikken i Kongensgade og Lichtenbergsgade neddrosles og Vitus Berings Plads udformes som et hævet, fodgængerprioriteret areal. Den vestlige del af Vitus Berings Plads lukkes for biltrafik og pladsens sydside forbeholdes busser. Jessensgade udlægges som gågade. Åboulevarden ændres til lokalgade med ind- og udkørsel fra Niels Gyldings Gade, og Havneallé lukkes mod syd. Forslaget ønsker at fjerne parkering fra byens pladser og gågader. Samtidig nedlægges en del kantstensparkering inden for cityringen, primært i Kongensgade, Løvenørnsgade og på Åboulevarden. I andre gader overgår kantstensparkering til korttidsparkering. For at opnå dette mål etableres nye parkeringsanlæg langs cityringen ved Houmannsgade, Niels Gyldings Gade og i Nørregade. Forslaget arbejder endvidere med at forskønne og overdække større eksisterende parkeringsarealer med henblik på at opnå multifunktionalitet. Midtbyen opdeles i syv forskellige kvarterer med hver deres identitet og fortætningspotentiale. I Stationsområdet, der inkluderer Vitus Bering Parken, etableres pavilloner og delvist nedgravede p-anlæg. Området ved Åparken udlægges til boligformål og fortættes med toetages rækkehuse. På området syd for Vitus Berings Plads etableres enkelte nye urbane randbebyggelser i tre til fire etager. Kvicklyarealet fortættes med eksperimenterende boligbebyggelser i en til tre etager. På parkeringsarealet ved Rådhusparken mod Niels Gyldings Gade etableres bebyggelse i en til tre etager til parkering, sport og offentlige funktioner. Langs Niels Gyldings Gade ved Åboulevarden etableres en til treetages bebyggelse til parkering, erhverv og boligformål. På Åboulevarden fyldes enkelte huller ud med toetagers infill byggeri, der etableres en toetages pavillon med offentlig funktion i overgangen mellem by og havn, og Løvbjergs parkeringsareal overdækkes. I Nørregade etableres et p-hus i fire etager. Indgrebene i den resterende del af midtbyen er minimale. 14

17 Helhedsplan 15

18 Vitus Berings Plads Konkurrencefelt A Materialet er meget omfattende og svært tilgængeligt, men forslaget forholder sig stringent og ambitiøst til alle de indsatsmuligheder, der er diskuteret i konkurrencematerialet. Derfor har det været et godt bidrag til diskussionen om, hvor omfattende og inkluderende en strategi for den fremtidige udvikling af Horsens kan være. Den trafikale løsning er grundigt gennemarbejdet. Udvidelsen af cityringen og den samtidige mulighed for at krydse ved Vitus Berings Plads fastholder tilgængeligheden til midtbyen. Omvendt er dommerkomiteen mere skeptisk overfor den konkrete bearbejdning af selve cityringen. Det konstante flow, der skal kendetegne ringen, svækkes af den hævede passage ved inderhavnen og Nørregades ændring til sivegade. Forslaget forholder sig meget forsigtigt til den fremtidige fortætning. Trods umiddelbart sympatiske løsninger, særligt randbebyggelsen i den østlige del af Niels Gyldings Gade, har bebyggelserne ikke fundet en skala, der giver omgivelserne det nødvendige, rumlige modspil. Forslaget forholder sig pragmatisk til de enkelte problemstillinger og peger på mange fornuftige løsninger. Den ordrige tekstdel til trods evner forslaget ikke at omsætte de gode intentioner til en overbevisende og klar hovedidé, der tegner visionen for fremtidens Horsens. 16

19 Konkurrencefelt B Åboulevarden Åboulevarden 17

20 Forslag 2/10101 Totalrådgiver Arkitema (ophavsret) v/ Rune C. Bach, cand. arch. ph.d.; Sune Oslev, cand. arch; Heidi H. Thuesen, cand. arch; Bente U. Weinreich, cand. arch; Louise Nørgaard, stud. arch. Bascon v/ Mette Albrechtsen, cand. arch.; Marion Søndergaard, cand. arch.; Anders Jørgensen, cand. merc., chefkonsulent Illutron v/ Mads Høyby o.a. Harry Lahrmann, lektor, trafikplanlægger, AUU konsulent, performative byrum Line Marie Bruun Jespersen, mag.art., ph.d.-stud., AUU MASUPLANNING v/ Malin Blomquist Helhedsplan > Landskabet for enden af Åboulevarden Helhedsplanen arbejder med blå og grønne bevægelser gennem byen som bærende hovedanslag, hvor et gennemgående vandtema, der ytrer sig som interaktive installationer på strategiske steder i byen sammen med en markant træplantningsindsats/grøn profil skal skabe den nye Horsens midtby identitet. Cityringen bibeholdes. Midtbyens fredeliggørelse tænkes opnået gennem en trafiksanering, hvor der indføres en 30 km zone. Således udformes køreveje som sivegader på fodgængernes præmisser og nye gågadeområder, hvor cykeltrafik er tilladt, introduceres ved Vitus Berings Plads og ved rådhusområdet og Åboulevarden. Havneallé lukkes helt for trafik og Åboulevarden ensrettes mod øst. Der nedlægges 1199 p-pladser i byen, der erstattes af fem p-huse langs den sydlige cityring samt ved banegården. Der etableres en række busstop langs kanten af midtbyen, og Kongensgade bliver busgade. En omfattende bycykelstrategi foreslås gennemført. Tre cykelstihovedårer på Nørregade, Søndergade (tidsbegrænset) og en passage øst-vest over det nye torveforløb ad Rådhuspladsen skal skabe markant bedre fremkommelighed for cyklismen. Bycykelstationer ved byens særlige destinationer skal skabe et alternativ for pendlen med bus. Forslaget opererer med en strategi for placering og forbindelser mellem byens ankre, som billedet på de forskellige tilbud og attraktioner byen har i dag, og som bør udvikles og tilføjes nye ungdoms- og uddannelsestilbud samt kulturbaserede og rekreative ankre. Nye og gamle ankre skal understøtte byens kvartersidentiteter: Slagterigrunden som kultur og shopping, Stationsbyen til studerende, Bilkaområdet som en besøgsgenerator samt det nye havneområde med bynære rekreations og kulturprogrammer. Forslagets fortætningsstrategi gentager programmets ønsker om at hele byens karréer, og der er vist en tæt bebyggelse af erhverv og p-huse langs Niels Gyldings Gade. Derudover er der udpeget placeringer for bl.a. et studenterhus på Vitus Berings Plads, et kollegium midt i byen samt en borgerbutik langs Niels Gyldings Gade. Designstrategien for byen er illustreret ved en sammenhængende belægning, en omfattende træplantningsplan herunder som et markant træk gennem Søndergade samt af meget konkrete interaktive vandinstallationer og belysning i bybilledet. Således udfolder der sig fra Andreas Steenbergs Plads, over Rådhustorvet til havneløbet alt fra regnskyer, vandfald og tågebanker, der iscenesættes af skiftende belysning og påvirkes gennem menneskelig aktivitet. Både Vitus Bering Parken og forløbet langs Åboulevarden skal ses som en del af den store sammenhængende belægningsplan, der skal spænde byen ud mellem station og havn. Vitus Bering Parken er åbnet op mod omgivelserne ved at nedbryde støttemurene mod omgivelserne, ved at lyssætte parken og ved at placere et langt sidde/opholdsmøbel ud mod Kongensgade. I parkens sydende er vist placering af et studenterhus. Et forløb mellem Rådhustorvet til Åboulevarden tegnes af et organisk formet forløb af vand og beplantning, der skal medvirke til at skabe et rekreativt og aktivt miljø. I overgangen mod Niels Gyldings Gade kulminerer dette forløb i et grønt, bakket landskab, hvor en bred fodgængerovergang skaber forbindelsen til havneløbet. 18

21 19

22 Skyen på Andreas Steenbergs Plads Konkurrencefelt A Forslaget er godt gennemarbejdet, meget enkelt, klart og overskueligt og besvarer alle konkurrencens spørgsmål på en struktureret letlæst og meget ærligt illustreret facon, hvilket er forslagets største styrke. Forslaget har givet anledning til diskussionen om, hvorvidt det er fordelagtigt, at hele byen samles i ét designudtryk gennem belægninger og vandinstallationer. Dommerkomiteen stiller sig bl.a. skeptisk i forhold til vandinstallationernes tiltrækningskraft og generatorer af byliv over tid, ligesom den ensartede belægning gennem byen ikke synes at understrege de forskellige kvartersidentiteter eller til at indbyde til forskellig aktivitet. Endvidere vurderes det bakkede landskab som overgangen til havneområdet at udgøre en visuel barriere både i forhold til den lavere bebyggelse omkring og som åbning mod havnen. Om end ideen med en allé gennem den brede gågadeprofil i Søndergade er et modigt greb, der ikke findes mage til i de danske gågadelandskaber, er den multifunktionalitet, der ville gå tabt ved en tilplantning, vurderet som en fortsat vigtig mulighed for gågadens aktiviteter. Forslaget synes ikke at rumme en særligt uddybet byfortætningsstrategi, men udmærker sig overordnet ved en udpræget professionel fremstilling og besvarelse af konkurrenceprogrammet. Banegårdspladsen 20

23 Konkurrencefelt B Interaktivitet 21

24 Forslag 4/35873 Totalrådgiver Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S (ophavsret) v/ Vibeke Rønnow; Eva Møller Sørensen; Tinna Rita Engqvist Andersen; Søren Gornitzka; Katrine Kracht Moe & Brødsgaard A/S v/ Per Lautrup-Nissen; Kim Schwarzlose Plan & Proces Aps v/ Per Lüchtemeier Manto A/S v/ Line Grønbech Gunvor Hansens Tegnestue v/ Gunvor Hansen Havnepladsen, aktivitetssporet Helhedsplanens bærende grundidé består af tre forskellige spor gennem byen, der tager afsæt i eksisterende potentialer og suppleres med nye funktioner. Bylivets udfoldelse i disse spor forudsættes imødegået af en omfattende ændring af trafikken, hvor cityringen udvides mod vest til at passere nord for Slagterigrunden og forbi banegården. Som en grundlæggende forudsætning skal midtbyen friholdes for gennemskærende trafik, herunder Vitus Berings Plads, hvor parkering i nye p-huse langs cityringen skal overtage behovet for parkering. Cityringen tænkes på sigt som et to-sporet forløb med krydsningsvenlige midterrabatter, cykelstier og et særligt belysningsdesign til at markere ringen. Busruter på Kongensgade, Gl. Jernbanegade og i området omkring Åboulevarden nedlægges og flyttes til cityringen og et nyt system langs Emil Møllers Gade og langs Claus Cortsens Gade. Den trafikale omlægning ses som den igangsættende omlægning af byen, hvor den fredeliggjorte bymidte i sig selv vil skabe en ændret opfattelse af byens muligheder og afdække potentialet for nye funktioner. Den fredeliggjorte bymidtes tre spor består af aktivitetssporet, parksporet og bysporet. Alle spor fremhæves af et særligt lyskoncept, der skal skabe tryghed og fremhæve særlige oplevelser/eksisterende kvaliteter underv ejs. Aktivitetssporet er en urban løbe- og cykelsti, der fra banen og den nordlige kant af Vitus Bering Parken via Levysgade og Løvenørnsgade forbinder Rådhustorv og Åboulevarden som et rekreativt bevægelsesbånd gennem byen. Langs båndet er knyttet forskellige aktivitetsrum, der tegner sig som udposninger i de pågældende byrum. Parksporet indfanger et grønt, rekreativt stistrøg fra banen via åen til havnen. Her tænkes opført boliger og erhverv med integreret parkering. Bebyggelsen skal udgøre en støjskærm mod vejen, og salg af disse byggegrunde er formuleret som et økonomisk fundament for midtbyens udvikling. Bysporet (shopping og kultur) samler en ny gågadestrækning mellem banen, over Kongensgade og via Søndergade og Havneallé til havnepladsen. Søndergades brede profil tænkes udnyttet til en langsgående, overdækket konstruktion midt i gaderummet, som skal blive rammen om forskellige aktiviteter. Dette er dog ikke illustreret i tegningsmaterialet hvorhenne dette tænkes placeret. Forslaget anviser de tre spor som grundlaget for en videre bearbejdning i et tæt samarbejde med borgernes inddragelse og skal derfor opfattes som en overordnet tematisering mere end et konkret designforslag. En strategi for byfortætning er, udover ønsket om midtbyens punktvise kantafslutninger, primært uddybet gennem en bebyggelse i parksporet, hvor parkering er indeholdt i konstruktionen med begrønnede tage. Bebyggelsen er illustreret som boligområder med afvekslende etagehøjder, der også indeholder erhverv med grønne rum imellem. Der er ikke redegjort for arkitektoniske kvaliteter eller etagehøjder. Byrummet ved Vitus Bering Parken inddrages i aktivitetssporet, hvor den nordlige kant af parken åbnes og gøres til en del af sporet. Rhododendronbedene transformeres til et ny aktivitetslandskab i bølgende former til ophold og leg og den elliptiske plads bliver den ny scene, hvor der bl.a. er skøjtebane om vinteren. Busholdepladsen er placeret på sydsiden af Vitus Berings Plads, hvor der foreslås placeret et nyt Vitus Berings Hus med et multifunktionelt indhold, der skal medvirke til at skabe liv på stedet. Helhedsplan > 22

25 23

26 Løvenørnsgade, aktivitetssporet Konkurrencefelt A Aktivitetssporets østlige ende langs Åboulevarden udfolder sig som et aktivt bevægelsesrum med forsænkede grønne arealer, legeområder og siddekanter. På planen er endvidere vist et markant løvtag som afgrænsning mod Niels Gyldings Gade. Forslaget er i sit grundanslag friskt og fornyende og rammer på et tematisk niveau programmets ønske om at tilføre byen mere bevægelse. Den konsekvente udvidelse af cityringen og afskæringen af trafikale forbindelser på tværs af midtbyen er af dommerkomiteen vurderet som et urealistisk og uønsket scenarie, inden for hvilken ramme de viste spor ikke synes at illustrere det opnåede potentiale for mere byliv. Derudover er der rejst en skepsis overfor aktivitetsbåndets mulige konkurrerende effekt i forhold til bylivet omkring Søndergade. Byfortætningsstrategien er sympatisk illustreret i tegning og model i beskrivelsen, men synes ikke at udfolde sig som en arkitektonisk kvalitet i planløsningerne i parksporet. Det nye, ret store gågadeforløb langs Kongensgade og Vitus Berings Plads virker som et meget udefineret, udflydende rumligt greb, der ikke umiddelbart tilfører nye opholdskvaliteter. Forslagsstillerne skal dog have ros for et bevægeligt anslag til renoveringen af Vitus Bering Parken, der dels respekterer parkens grundform, men tillader sig at nyfortolke stedets brug. Alt i alt synes besvarelsen at vakle lidt på sit eget grundlag, idet den meget konkrete tilgang til midtbyens fremadrettede udvikling er baseret på et aktivitetsbånd, der ikke synes at kunne bære byens fremtid over de næste 30 år. Vitus Berings Plads, aktivitetssporet 24

27 Konkurrencefelt B Principsnit i bebyggelse 25

28 Forslag 5/18881 Totalrådgiver NIRAS Konsulenterne A/S v/ Peter Frost- Møller. Ophavsret NIRAS Konsulenterne A/S; Birk Nielsen Landskabsarkitekter; Skala Arkitekter A/S; NIRAS A/S Fra park til å, fra grøn til blå Forslagsstillerne tager afsæt i byens overordnede landskabelige elementer. Parkområdet vest for banegården og fjorden trækkes fra hver sin side ind i byen. Dermed inddeles midtbyen i tre kvarterer med hver deres profil: parken, strøget og åen. Imellem kvartererne defineres to overgangszoner: strædet og kløften. Vitus Bering Park udvides markant. I en nyfortolket version strækker parken sig fra stationen til Vitus Berings Plads og inkluderer dermed Andreas Steenbergs Plads, Kongensgade og de øvrige gader omkring parken. Den eksisterende park åbnes visuelt og fysisk, støttemurene og den tætte beplantning fjernes. Vitus Berings Plads repræsenterer overgangen mellem parken og strøget. Den udformes som et urbant parkrum, hvor parkens beplantning fletter sig med strøgets belægning. På pladsen møder den bløde trafik den hårde. Strøget udvides, så det fremover inkluderer Jessensgade og den vestligste del af Borgergade. Med henblik på at forøge gågadens aktivitetsniveau etableres cykelrute gennem strøget. Torvets vandkunst flyttes til forpladsen ved bycentret. Det gør det muligt at anvende Torvet til marked. Mellem Søndergade ned mod Åboulevarden etableres et sammenbindende byrum på Løvbjerggrunden. Det kileformede rum markerer afslutningen på strøget og åbner sig visuelt mod Åboulevarden. Åboulevarden genskabes delvist ved at trække havnens vandspejl med ind i byen. Åboulevardens solside friholdes for trafik, og der etableres en promenade med caféer og forskelligartede byrumsfunktioner. Niels Gyldings Gade omlægges så den videreføres mod sydøst parallelt med åen og havnebassinet. Med henblik på at sænke hastigheden og lette overgangen mellem by og havn forbindes Strandpromenaden (forlængelsen af Niels Gyldings Gade mod øst) via en bro over havnebassinet med den omlagte Niels Gyldings Gade. Der åbnes for trafik på tværs af Rådhuspladsen. Dette muliggør etableringen af en indre og en ydre cityring. Den indre cityring består af Havneallé, der ensrettes mod syd, Åboulevarden, Løvenørnsgade, Lichtenbergsgade, Gl. Jernbanegade og Nørregade. Den ydre cityring udgøres af forløbet Gasvej, der ensrettes mod nord, Nørregade, Allégade, Beringsgade, Godsbanegade, Andreas Steenbergs Plads, Løvenørnsgade, Claus Cortsens Gade eller Lichtenbergsgade, Niels Gyldings Gade og Strandpromenaden. I øvrigt udrettes Gl. Jernbanegade, så der kommer et mere direkte vejforløb over Vitus Berings Plads, Løvenørnsgade udrettes så den leder direkte mod Åboulevarden, og endelig udlægges Levysgade som busgade. Den nedlagte Kongensgade, Søndergade og solsiden af Åboulevarden er forbeholdt gående og cyklister. I forslaget fastholdes den eksisterende parkering på terræn, og der etableres fem nye p-huse i tilknytning til ny bebyggelse langs Niels Gyldings Gade, på Åboulevarden og langs Løvenørnsgade. Svanes Torv, Teatertorvet og Andreas Steensbergs Plads friholdes for parkering på terræn. 26

29 Helhedsplan Eksisterende bebyggelse der fjernes Ny bebyggelse og fortætning 27

30 Konkurrencefelt A > Andreas Steenbergs Plads Der etableres ny bebyggelse i den østlige del af Niels Gyldings Gade og langs havnefronten mod syd. Nord for Løvenørnsgade mellem Carøesgade og Hospitalsgade ændres bebyggelsesstrukturen. Løvbjerg nedlægges og der etableres en tæt karrélignende struktur omkring den ny pladsdannelse. Endelig etableres ny, solitær parkbebyggelse nord for åen ved Bygholm Parkvej. Forslaget redegør ikke for bygningshøjder. Forslaget er klart i sin prioritering og står stærkt og præcist på det konceptuelle niveau. Forslagets overskrift fra park til å, fra grøn til blå fortæller i sig selv historien. Det grønne trækkes ind i byen fra vest, det blå trækkes ind fra øst. At trække havnens vandspejl ind i Åboulevarden genskaber fortællingen om åen og begrunder dermed gaderummets geometri og udformning. Gadens opdeling med en promenade på solsiden af vandspejlet og kørebane i skyggesiden repræsenterer en robust og langtidsholdbar løsning med et stort byrumsmæssigt potentiale. Forslagsstillerne viser en ny rumlig kobling mellem Søndergade og Åboulevarden ved Løvbjerggrunden. Det nye byrum repræsenterer et rumligt modstykke til de stræder og passager, der nu forbinder byens 28

31 < Konkurrencefelt B Åboulevarden hovedlinier og placeringen af en forbindelse på dette sted er overbevisende. Det nye byrum vil være et markant og kraftfuldt element i sig selv, og det vil styrke forbindelsen på tværs. Løsningen er visionær, men kan være vanskelig at realisere. Dommerkomiteen stiller sig stærkt tvivlende over for, om den markante udvidelse af Vitus Bering Parken kan styrke forbindelsen mellem banegården og strøget. Den efterspurgte urbanisering med tilføring af ny aktivitet og mere byliv kan næppe tilfredsstilles gennem en landskabeliggørelse af strækningen. Den trafikale løsning, hvor der etableres en indre og en ydre cityring, vil fastholde stor tilgængelighed til gågadeområderne. Løsningen er imidlertid i konflikt med ønsket om i højere grad at friholde de centrale områder for biltrafik, og dommerkomiteen er ikke overbevist om kvaliteterne ved at ensrette Havneallé og Gasvej og forlænge Niels Gyldings Gade mod sydøst. Tilsvarende er der bekymring for, om en cykelrute gennem Søndergade skaber en usikker trafikal situation.

32 Konkurrencefakta Horsens Kommune udskrev konkurrencen om Midtbyforbindelsen som en del af en større byudviklingsproces, og resultatet af konkurrencen skal danne grundlag for en fremtidig helhedsplan for bymidten eller dele heraf. Med konkurrencen ønskede kommunen at få mulighederne belyst for en sammenfatning af alle de mange initiativer, ideer, forundersøgelser og analyser, der har været til et konkret bud på en helhedsplan. Med fokus på strækningen fra banegården til gågadenetværket og videre helt ned til havnen ønskede kommunen forslag til, hvordan der kunne skabes optimal sammenhæng. Konkurrenceprogrammet efterlyste forslag til såvel helhedsplan som forslag til to konkrete byrumsforløb. Byrumsforløbene skulle understøtte ideerne i helhedsplanen og belyse kvaliteterne og realismen i helhedsplanen som to væsentlige brikker i det fremtidige udviklingsforløb. Derudover var der i konkurrenceprogrammet defineret en række temaer, som Horsens Kommune ønskede at fremhæve i kraft af deres betydning i forhold til at kunne frede midtbyen for trafik, skabe flere varierede aktiviteter og opholdsmuligheder samt styrke kvartersidentiteterne og bygge byen færdig. Konkurrencen er udskrevet af Horsens Kommune som en indbudt projektkonkurrence med et begrænset antal deltagere i henhold til EU s udbudsdirektiv og er bekendtgjort den 26. februar 2009 i den Europæiske Unions Tidende. Deltagere Totalrådgiver ARKITEMA K/S i samarbejde med Bascon A/S ingeniører, Illutron kunst, teknologi og installationer samt Harry Lahrmann trafik Totalrådgiver Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S i samarbejde med MOE & BRØDSGAARD A/S, Manto A/S, lyskonsulent Gunvor Hansen og Plan og proces aps Totalrådgiver metopos by- og landskabsdesign i samarbejde med RUMarkitekter, Via Trafik, ACTIVE institute og Fysisk aktivitet og ReTeam Totalrådgiver NIRAS Konsulenterne A/S i samarbejde med Birk Nielsen Planlæggere og Landskabsarkitekter, Skala Arkitekter A/S og NIRAS A/S Totalrådgiver SCHUL + OKRA Landskabsarkitekter i samarbejde med Vilhelm Lauritzen A/S, Tetraplan A/S trafikrådgivere, Leif Hansen Engineering A/S, Orbicon Informationsteknik, belysningskonsulent Åsa Frankenberg, Superflex & Playground, Mats Olsson, Jørgen Nordquist og Niels Bjørn Vederlag til hvert konditionsmæssigt forslag udgjorde kr. ekskl. moms. Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 8. juni 2009, der alle afleverede forslag inden for fristen den 23. september Dommerkomité Jan Trøjborg, borgmester, formand for dommerkomiteen Hans Bang Hansen, 1. viceborgmester Bjarne Sørensen, 2. viceborgmester Ole Pilgaard Andersen, byrådsmedlem Jytte Holm, formand for Udvalget for Teknik og Miljø Jørgen Bang, formand for Kulturudvalget Peter Dahl, arkitekt MAA Hanne Bat Finke, arkitekt MAA MDL Rådgivere for dommerkomiteen Poul Houe, stadsarkitekt MAA Lene Krogh, projektleder, arkitekt MAA Helle Lis Søholt, arkitekt MAA & MA Gehl Architects Knud Andersen, direktør for Teknik og Miljø Henning Nørbæk, kulturchef Ole Helboe Nielsen, afdelingsleder Trafik og Vej Konkurrencens sekretær Bettina Mylin, arkitekt MAA, AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Bedømmelseskriterier og processen Forslagene er blevet vurderet ud fra følgende kriterier: Kvaliteten i de arkitektoniske, funktionelle og planmæssige løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Helhedsplanens løsninger er blevet vægtet højst. Alle fem forslag er blevet vurderet og gennemgået af dommerkomiteen. Bedømmelsesperioden påbegyndtes den 8. oktober 2009, og dommerkomiteen afholdt i alt fire møder. Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening / Layout: Tegnestuen Trojka, Anne von Holck / Forsideillustration: metopos, by- og landskabsdesign / Produktion: P.J. Schmidt Grafisk / Oplag: 200 / Udgivelsesdato: 15. december 2009

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER!

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! VISION På hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Udviklingsprojekt GINNERUPARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG TORVEKARRÉEN, HORSENS ARKITEKT DATO SAGS-NR

Udviklingsprojekt GINNERUPARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG TORVEKARRÉEN, HORSENS ARKITEKT DATO SAGS-NR ARKITEKT Udviklingsprojekt To r v e k a r r é e n H o r s e n s RÅDHUSGADE 10 DK 8700 HORSENS FON. 7562 0500 FAX. 7562 4955 WWW..DK INFO@.DK Fakta om oplægget: Formål. Projektet der er placeret centralt

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Hæftet er udarbejdet af Mariagerfjord Kommune marts 2013 på baggrund af vinderforslagets illustrationer og dommernes evalueringsrapport.

Hæftet er udarbejdet af Mariagerfjord Kommune marts 2013 på baggrund af vinderforslagets illustrationer og dommernes evalueringsrapport. H O B R O M I D T B Y K O B L I N G M E L L E M B Y O G H AV N V I N D E R P R O J E K T E T MARIAGERFJORD KOMMUNE & REALDANIA MARTS 2013 S E D O M M E R N E S E VA L U E R I N G S R A P P O RT O G H E

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

04. FEB UDVIKLINGSPROJEKT - MASTERPLAN GIMBELGRUNDEN SDR. HAVNEGADE, KOLDING

04. FEB UDVIKLINGSPROJEKT - MASTERPLAN GIMBELGRUNDEN SDR. HAVNEGADE, KOLDING 04. FEB. 2016 UDVIKLINGSPROJEKT - MASTERPLAN GIMBELGRUNDEN SDR. HAVNEGADE, KOLDING IBA SDU GIMBELGRUNDEN RAMMER FOR LIVET/MANGFOLDIGHED Gimbelgrunden et nyt udviklingsområde i Kolding midtby, vis a vis

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende byudviklingsinitiativer for havneområdet i Holbæk

Baggrundsnotat vedrørende byudviklingsinitiativer for havneområdet i Holbæk Baggrundsnotat vedrørende byudviklingsinitiativer for havneområdet i Holbæk Byrådet blev på temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer og vedtagne visioner for havneområdet.

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan

Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan Helhedsplanens indhold Med etableringen af de nye butikker på Posthusgrunden er det en oplagt mulighed at der samtidig ses på Virum Bymidte som helhed. Nedenstående

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 11 Godkendelse af dagsorden 3 12 Opsamling på tema om byens rolle - nu og frem

Læs mere

TREKRONER STATIONSBYGNING

TREKRONER STATIONSBYGNING BOLIGER OG BUTIKKER VED TREKRONER STATION 28. FEBRUAR 2018 TREKRONER STATIONSBYGNING Boliger og butikker ved Trekroner station // TREKRONER STATIONSBYGNING STEMNINGSBILLEDER FRA STEDET Boliger og butikker

Læs mere

Samlet uddrag af trafikanalyser.

Samlet uddrag af trafikanalyser. Samlet uddrag af trafikanalyser. Den 17. maj 2017 tiltrådte Økonomiudvalget indstillingen om, at der for Galten-Skovby og Ry skulle udarbejdes trafikanalyser på projektniveau og for Hørning en trafikstrukturanalyse

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Bjarne Holm Markussen, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Applebys plads Karréen

Applebys plads Karréen Applebys plads Karréen Placering i byen Applebys Plads karréen ligger indenfor gåafstand af 500 m til Christianshavns Torv med indkøbsmuligheder, metro og gode busforbindelser. Langs med Christianshavns

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Kvarterplan for Odense bymid - te er udarbejdet i løbet af 1998 frem til maj 1999.

Kvarterplan for Odense bymid - te er udarbejdet i løbet af 1998 frem til maj 1999. Kvarterplan for Odense bymid - te er udarbejdet i løbet af 1998 frem til maj 1999. Politisk ansvarlig: Rådmand Søren Møller, Miljø- og Teknikforvaltningen. Styregruppe: Byplan- og Miljøchef Jørgen Boe,

Læs mere

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION UDKAST HELE BYENS NYE KVARTER FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION JANUAR 2019 JUNI 2018 BORGERDIALOG Visionsprocessen - i tre spor IDÉWORKSHOP 1, 2, 3, 4 & 5 + KULTURNAT + DIGITALE INPUT AKTØRDIALOG AKTØRMØDER

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Notat, december Opdatering af helhedsplan for stationsområdet i Vinge

Notat, december Opdatering af helhedsplan for stationsområdet i Vinge Notat, december 2018 Opdatering af helhedsplan for stationsområdet i Vinge Indhold 1. Indledning... 3 2. Opdateret helhedsplan for stationsområdet i Vinge... 4 3. Planer for Vinge... 8 4. Vinges vision

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

De fire strategispor. Skanderborg Midtby. Et rum af oplevelser. Flere skaber mere. Nem at komme til og fra. Skaber vi sammen

De fire strategispor. Skanderborg Midtby. Et rum af oplevelser. Flere skaber mere. Nem at komme til og fra. Skaber vi sammen Handel og Byliv - Kraftcentre eller perler på en snor? - Hvor og hvordan understøttes butiksudbuddet? - Hvor prioriterer vi andre aktiviteter? - Hvordan binder vi oplevelserne sammen? De fire strategispor

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

EBELTOFT I UDVIKLING fælles om fremtiden

EBELTOFT I UDVIKLING fælles om fremtiden EBELTOFT I UDVIKLING fælles om fremtiden Vi udvikler Ebeltoft sammen Sammen med borgere og andre aktører i Ebeltoft, udarbejdede Realdania i 2016 en analyse af byen. Analysen pegede på, at der med fordel

Læs mere

På spørgsmål fra HK kan ovenstående sammensætning og antal godt anbefales.

På spørgsmål fra HK kan ovenstående sammensætning og antal godt anbefales. Sags-nr. 2177-001-00 Side 1 / 5 Dato 2017-03-21 Notat Sag Søndergade fra gågade til væregade, projektkonkurrence Emne Notat vedr. dommerhverv Notat nr. Udført af Bettina Mylin Fordeling Lene Stegemejer

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

26 lækre rækkehuse i Aarhus nye bydel

26 lækre rækkehuse i Aarhus nye bydel 26 lækre rækkehuse i Aarhus nye bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Gellerupparken og Toveshøj blev bygget sidst i 1960 erne, som et nyt område af Aarhus uden for Ringgaden med lys og luft,

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Eksempel på projekt for gade / plads i en by, Odense, I Danmark

Eksempel på projekt for gade / plads i en by, Odense, I Danmark Eksempel på projekt for gade / plads i en by, Odense, I Danmark Planlægningsmæssige forudsætninger Kvarterplan Trafikplan Belysningsplan Casestudies 2 ODENSE H.C. Andersen s by der er så dejligt på landet

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD Baggrund og formål Som følge af realiseringen af planerne for Holbæk Sportsby frigøres arealerne ved det nuværende idrætsanlæg ved Holbæk Have til andre formål. Det første

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Bilag 7 Egenartsanalyse for campingarealet

Bilag 7 Egenartsanalyse for campingarealet Bilag 7 Egenartsanalyse for campingarealet EGENARTSANALYSE ALTERNATIV TIL ØFK FORUNDERSØGELSE FORUNDERSØGELSE HISTORIE Amagers landskab har gennem de sidste hundrede år skiftet karakter fra et åbent landbrugsområde

Læs mere

Godkendelse af Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025

Godkendelse af Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025 Punkt 8. Godkendelse af Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025 2018-060931 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde OPSAMLING - WORKSHOP Borgermøde 06.02.2018 WORKSHOPPENS TEMAER HVORDAN SER LIVET & BYEN UD OMKRING ISS GRUNDEN UD I FREMTIDEN? BOLIG ERHVERV HVORDAN ER DE UDADVENDTE BOLIGER OG ERHVERV? HVORDAN ER BEBYGGELSES

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD Oversigtsbillede - Visualisering P 01 Ny strukturplan for Kærene og områderne ved krydset Avedøre Havnevej/Roskildevej samt Rødovre Station Med en ny strukturplan

Læs mere

Udkast til helhedsplan for Fischers Plads

Udkast til helhedsplan for Fischers Plads Bilag nr. 3 til ØK den 26. oktober 2011 Udkast til helhedsplan for Fischers Plads Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en helhedsplan for Fischers Plads, der fremgår af side 4. Udkast til helhedsplanen

Læs mere

BYRUMSANALYSE OPGAVEARK 1

BYRUMSANALYSE OPGAVEARK 1 BYRUMSANALYSE OPGAVEARK 1 Byrum, hvad er det egentlig for noget? Det er de rum der skabes mellem husene, det er pladser, parker, veje, osv. Byer er planlagte ned til mindste detalje, men det er dem der

Læs mere

HVAD VIL MINDRE BILTRAFIK BETYDE FOR BYENS RUM OG NYE MÅDER AT BRUGE BYEN PÅ?

HVAD VIL MINDRE BILTRAFIK BETYDE FOR BYENS RUM OG NYE MÅDER AT BRUGE BYEN PÅ? HVAD VIL MINDRE BILTRAFIK BETYDE FOR BYENS RUM OG NYE MÅDER AT BRUGE BYEN PÅ? - MULIGE EFFEKTER VED REDUKTION AF BILTRAFIK I GADERUM - - MULIGE EFFEKTER VED REDUKTION AF OFFENTLIG PARKERING I GADERUM -

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Toftegårds Plads en ny vision

Toftegårds Plads en ny vision Louise Vogel Kielgast 19-01-2017 1 Toftegårds Plads en ny vision Opsamling fra konference Making Cities for People Indledning Dette notat er en opsamling på konferencen En ny vision for Toftegårds Plads

Læs mere

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen 1-3-123 Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 6 Projektet 7 Til lokalplanforslaget 8 Anbefaling 10 Startredegørelse

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Notat 3. januar 2018 Sagsbeh.:AT J.nr.: 01.00.05-P00-21-17 By Byggeri og Ejendomme Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Input 1 Michael Kahr Jørgensen MJ har læst om projekt

Læs mere

Masterplan Hersted Industripark

Masterplan Hersted Industripark Masterplan Hersted Industripark 1. Fastlæggelse af bebyggelsesprocenter 2. Modeller for privat medfinansiering af byudvikling i HIP 3. Scenarie for byudvikling i HIP 4. Udkast til masterplan Parametre

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør Furesø fra 1850 til 2018 1850 2018 Område 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 Værløse 2.546 5.072 9.936 16.339 16.835 18.664 19.163 20.041 Farum 4.074 8.072 15.611

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 3. november 2016 til 1. december 2016.

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 3. november 2016 til 1. december 2016. Side 1 af 3 07-11-2016 Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg Silkeborg Kommune har modtaget et projekt for omdannelse af Søtorvet i Silkeborg og skal nu i

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

HERNING+ Sygehusgrunden i Herning

HERNING+ Sygehusgrunden i Herning HERNING+ Sygehusgrunden i Herning NYE MULIGHEDER MIDT I HERNING 55 1 ET PLUS I BYEN 2 nye gadeforløb føres gennem området og danner et stort plus. Der hvor hvor forbindelsesveje krydser, opstår det nye

Læs mere