Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke"

Transkript

1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 25. november 2015 Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Hermed følger Ældre Sagens bemærkninger til L 67 om ændring af lov om individuel boligstøtte (Boligydelsespakke). Som det fremgår, er det vores opfattelse, at forslaget har en række urimelige og uhensigtsmæssige virkninger, ikke mindst for beboere i plejeboliger, der vil kunne opleve betydelige fald i boligydelsen og dermed i deres i forvejen ofte meget lave rådighedsbeløb. Ældre Sagen opfordrer derfor til, at forslaget ikke vedtages. Vi bemærker i øvrigt, at forslagets økonomiske konsekvenser for modtagerne af boligydelse er meget dårligt belyst i lovforslagets bemærkninger. Der er f.eks. ikke et eneste eksempel på beregning af konsekvenserne for beboere i plejeboliger. Vi finder det kritisabelt, at et forslag, der kan have betydelige økonomiske konsekvenser for den enkelte, i så ringe omfang belyser disse konsekvenser. Ældre Sagen har på basis af det foreliggende lovforslag beregnet ændringen i den årlige boligydelse i 2020 for en enlig pensionist for en række forskellige kombinationer af indkomst og husleje. Beregningen inkl. beregningsforudsætninger er vist i bilag 1. Vi tager forbehold for, om alle elementer i lovforslaget er forstået korrekt, men lovforslaget indeholder som nævnt ikke eksempler, som kan bruges som reference. Fx viser beregningerne, at en enlig pensionist med en månedlig husleje på kr. og en supplerende indkomst på kr. (under grænsen for fuld ældrecheck) får ca kr. mere i årlig boligydelse, mens en nyindflyttet plejeboligbeboer med samme indkomst og en husleje på kr. står til at miste ca kr. om året fra En pensionist med en supplerende indkomst på kr. (lidt over grænsen for fuldt pensionstillæg) og en husleje på kr. vil miste ca kr. om året i boligydelse. Der er således en del pensionister, der får en mindre stigning i boligydelsen. Til gengæld er der andre grupper, der får betydelige fald. De største fald i boligydelsen sker for beboere i plejeboliger. Ældre Sagen Nørregade København K Tlf.: Fax aeldresagen@aeldresagen.dk Gavebeløb til Ældre Sagen kan fratrækkes efter gældende skatteregler Giro Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

2 Det samlede forslag Boligydelsespakken består af tre forslag, der vil reducere boligydelsen og et forslag, der vil medføre højere boligydelse: satserne for boligydelse skal fremover reguleres med forbrugerprisindekset, frem for den højere satsreguleringsprocent et tillæg til den støtteberettigede husleje, der efter gældende regler ville have været på kr. årligt i 2016, afskaffes for nye boligydelsesmodtagere fra 1. juli 2016, og aftrappes over 5 år for de øvrige pensionister, der modtager boligydelse indførelse af et loft over den støtteberettigede husleje i ældre- og plejeboliger, svarende til det, der gælder for almindelige lejeboliger for pensionister, der flytter i ældre- eller plejebolig fra 1. januar 2021.Der er i dag ikke loft over den støtteberettigede husleje i ældre- og plejeboliger kravet til pensionistens egenbetaling sænkes gradvist, fra kr., der ville have været kravet i 2016 med de gældende regler, til kr. i 2020 (opgjort i 2016-niveau) Ældre Sagen savner en begrundelse for de foreslåede besparelser på boligydelsen, udover et generelt ønske om at gennemføre besparelser i de offentlige udgifter. Boligydelsen er en social ydelse, der er målrettet pensionister med høj boligudgift i forhold til indkomsten. ATP konkluderer i en omfattende analyse af boligydelsen, at: boligydelsen i høj grad når sin målgruppe og er ganske effektivt målrettet. Over 90 pct. af de samlede udbetalinger og over 95 pct. af de udbetalte beløb vedrører husstande med lav eller meget lav indkomst. Ca. 30 pct. af alle udbetalte beløb vedrører pensionister med særlige boligmæssige behov, f.eks. på grund af helbredsmæssige forhold (dvs. i høj grad plejeboliger Ældre Sagens tilføjelse). Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at antallet af boligydelsesmodtagere er steget med 13% siden I samme periode er antallet af pensionister, der kan søge om boligydelse, imidlertid steget med 18%. Det er således en lavere andel af pensionisterne, der modtager boligydelse i 2015 end i Da antallet af folkepensionister stort set ophører med at stige, når folkepensionsalderen hæves fra 2019, vil antallet af pensionister, der kan søge boligydelse, på dette tidspunkt begynde at falde (kun folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 2003, kan søge boligydelse). Udviklingen i antallet af boligydelsesmodtagere kan på ingen måde begrunde forslaget om at skære i boligydelsen. Som en anden begrundelse for forslaget anføres det i bemærkningerne, at den gennemsnitlige boligydelse pr. boligydelsesmodtager realt er steget med 28%. Det nævnes imidlertid ikke, at der som led i ældreboligpolitikken er sket en modernisering af plejehjemmene i samme periode, så gamle utidssvarende plejehjem er blevet erstattet af plejeboliger. Ældre Sagen ser frem til, at det under udvalgsarbejdet bliver belyst, hvor stor en del af stigningen i den gennemsnitlige husleje, der skyldes tilgangen af nye dyre plejeboliger. De nye plejeboliger, der ofte har en høj husleje, er i modsætning til værelser på et plejehjem berettiget til boligydelse. Den høje boligydelse til pensionister i plejebolig er en Side 2 af 8

3 forudsætning for, at pensionister uden supplerende indkomst har råd til at bo i de nye dyre plejeboliger, de anvises af kommunen. Ældre Sagen finder det særligt betænkeligt, at der foreslås besparelse i boligydelsen til kommunalt anviste ældre- og plejeboliger. Det er præget af et stort element af tilfældighed hvem, der får behov for en plejebolig, og hvor høj huslejen er i den anviste plejebolig. De fleste vil foretrække at have et godt helbred og kunne blive boende i eget hjem. Plejebolig er ikke noget, vi vælger det er noget, vi anvises til af kommunen af nød. Boligydelsen kan således ses som en forsikring mod hændelser, den enkelte ikke selv er herre over at man bliver enlig, og at man får behov for en plejebolig. Forslaget om en gradvis sænkning af den mindste egenbetaling er angiveligt et forsøg på at styrke den sociale profil af det samlede forslag. Efter Ældre Sagens opfattelse er dette ikke lykkedes. Denne del af forslaget medfører, at boligydelse forhøjes med ca. 100 kr. om måneden for en gruppe af pensionister med lav husleje og lav indkomst, men en lille gruppe pensionister med tilsvarende lav indkomst og høj husleje i kommunalt anviste plejeboliger, der typisk har meget høj husleje, har udsigt til at miste ca kr. om måneden, når hele pakken er fuld indfaset. For denne gruppe har sænkningen af den mindste egenbetaling ingen betydning for boligydelsens størrelse. Som nævnt opfordrer Ældre Sagen til, at det samlede forslag ikke gennemføres. Såfremt det alligevel sker, foreslår vi, at den sociale profil i det samlede forslag styrkes ved at friholde kommunalt anviste ældre- og plejeboliger fra de foreslåede besparelser, frem for at nedsætte den mindste egenbetaling for pensionister, der har en lav husleje. Ældre Sagen ser frem til, at det under udvalgsarbejdet bliver belyst, hvordan nedsættelse og forhøjelse af boligydelsen er fordelt på almindelige lejeboliger, plejeboliger og øvrige ældreboliger. De enkelte forslag Pristalsregulering i stedet for satsregulering af satser Forslaget om at pristalsregulere satserne for boligydelse vil medføre en gradvis reduktion af boligydelsen, fordi forbrugerpriserne normalt stiger mindre end satsreguleringen, der følger lønudviklingen med et fradrag på 0,3% til satspuljen. Det vil yderligere blive forstærket af, at folkepensionen fortsat reguleres med satsreguleringsprocenten, hvorved en større del af folkepensionen vil blive modregnet i boligydelsen med den høje sats på 22,5%. Det medfører, at en stigning i folkepensionen bliver udsat for en marginalbeskatning på ca. 60%, hvis pensionisten modtager boligydelse, fordi en stigning i folkepensionen dels indkomstbeskattes, dels medfører modregning i den skattefri boligydelse med 22,5%. Afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen Det beregningstekniske tillæg har kun begrænset betydning for pensionister med lav indkomst, hvis de bor i almindelige lejeboliger. For pensionister i ældre- og plejeboliger, hvor der efter de hidtil gældende regler ikke har været loft over den støtteberettigede leje, har tillægget imidlertid haft betydning for boligydelsen til pensionister uden supplerende indkomst. Derfor vil afskaffelsen af det beregningstekniske tillæg kunne ramme beboere i ældre- og plejeboliger, selv om de har lav indkomst. Da ca. 20% af boligydelsesmodtagerne i ældre- og plejeboliger hvert år er nye, vil besparelsen slå hurtigt igennem for pensionister, som kommunen anviser til en ældre- eller plejebolig. Side 3 af 8

4 Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan besparelsen fordeler sig på almindelige lejeboliger og ældre- og plejeboliger. Ældre Sagen ser frem til, at det bliver belyst under udvalgsarbejdet. Ælde Sagen skal yderligere bemærke, at mens det beregningstekniske tillæg aftrappes over 5 år for de nuværende boligydelsesmodtagere, så bortfalder det helt for pensionister, der søger boligydelse efter 30. juni Det vil betyde, at to pensionister med samme indkomst og samme husleje vil kunne opleve en forskel i den månedlige boligydelse på 320 kr. i 2016, blot fordi den ene først har søgt boligydelse efter 30. juni Dette vil også gælde for pensionister, der anvises til en kommunal ældre- eller plejebolig. Da det er ansøgningstidspunktet, der er afgørende for bortfaldet af det beregningstekniske tillæg, kan denne skarpe afskæring give anledning til et boom i ansøgningerne om boligydelse. Bl.a. ATP har tidligere vurderet, at der er et antal pensionister, der i dag ikke modtager boligydelse, men ville være berettiget til ydelsen, hvis de søgte. Ældre Sagen finder det ikke rimeligt, at der gøres forskel på boligydelsen afhængig af ansøgningstidspunktet. Vi finder det mere rimeligt, at aftrapningen er ens for alle boligydelsesmodtagere, i det omfang det beregningstekniske tillæg bliver beskåret. Samme loft over den støtteberettigede husleje i ældre- og plejeboliger, som i almindelig lejeboliger Efter Ældre Sagen opfattelse er forslaget om at skære kraftigt i boligydelsen til pensionister i dyre ældre- og plejeboliger i strid med den ældreboligpolitik, der hidtil har været bred politisk opbakning til. Ældre Sagen ser med stor bekymring på nedskæringen af boligydelsen til plejeboliger, som følge af den foreslåede indførelse af et huslejeloft. Boligydelsen kan betragtes som en forsikring. Det er de færreste, der vælger at flytte i plejebolig af lyst. Boligydelsen kan derfor ses som en del af velfærdssamfundets kollektive forsikring mod de økonomiske konsekvenser af svækkelse og dårligt helbred. Det har været en forudsætning for udfasningen af de utidssvarende plejehjem, at der blev ydet boligydelse til den ofte meget høje husleje i de nye plejeboliger. Indførelsen af samme loft over den støtteberettigede husleje som for andre lejeboliger vil kunne medføre store stigninger i boligudgiften for pensionister med lav indkomst. Ældre Sagen er bekendt med, at der allerede i dag er pensionister, der ikke kan betale huslejen og de øvrige omkostninger i den plejebolig, de er anvist af kommunen, ud af deres løbende pension. Det skyldes bl.a., at plejeboliger meget ofte bygges større end de 65 m 2, der er arealgrænsen for boligydelse til boliger til enlige pensionister. Størrelsen skyldes bl.a. velbegrundede - hensyn til gode arbejdsforhold for personalet i badeværelse, soveværelse mv. Men det er pensionisterne, der betaler den høje husleje herfor. Loftet over den støtteberettigede husleje vil efter Ældre Sagens opfattelse øge antallet af pensionister, der bliver nødt til at søge særligt personligt tillæg hos kommunen for at kunne dække udgifterne til fornødenheder. Side 4 af 8

5 Ældre Sagen ser frem til at det under udvalgsarbejdet bliver belyst, hvor mange pensionister i plejeboliger, der allerede modtager særlige personlige tillæg, og i hvilket omfang dette antal må forventes at stige fra Da ca. 20% af de beboere i ældreboliger, der modtager boligydelse, udskiftes hvert år, vil loftet over den støtteberettigede husleje slå relativ hurtigt igennem. Det anføres i bemærkningerne, at loftet vil give kommuner et incitament til at bygge billigere plejeboliger. Ældre Sagen stiller sig tvivlende over for dette argument. For det første kan Ældre Sagen ikke umiddelbart se, hvordan det er muligt at nedbringe huslejen i de almene plejeboliger, der allerede er opført. For det andet skal Ældre Sagen også bemærke, at den tilladte kvadratmeterpris ved opførelse af plejeboliger er højere end for almene familieboliger, og at der er en relativt stor forskel i den maksimale kvadratmeterpris mellem hovedstadsregionen og resten af landet. Boligydelsen har været med til at reducere virkningen for beboerne af regionale forskelle i lejen i plejeboliger, men med indførelsen af et ensartet loft over den støtteberettigede husleje, vil især pensionister, der bor i områder med dyre plejeboliger, blive ramt. Vi ser frem til at de regionale forskelle i huslejeniveauet bliver belyst under udvalgsarbejdet. Udover de økonomiske konsekvenser for de pensionister, der flytter i ældre- eller plejebolig efter 2020, ser Ældre Sagen et problem i, at den høje hulseje i plejeboliger kan få pensionister til at afvise en anvist plejebolig af økonomiske grunde. Det kan både have negative konsekvenser for den ældres velfærd, og det kan betyde at kommunen skal yde hjemmepleje til pensionister i eget hjem, hvor det kunne være mere hensigtsmæssigt at give denne hjælp i en plejebolig. Ældre Sagen skal bemærke, at der gælder et højere loft for den støtteberettigede leje for boliger til bevægelseshæmmede. Denne bestemmelse har ikke hidtil haft stor betydning for ældre- og plejeboliger, da der ikke var noget loft over den støtteberettigede husleje. Når der fra 2021 foreslås indført et loft, vil der være øget behov for at vurdere i hvilket omfang fx plejehjemsbeboere er bevægelseshæmmede, således at huslejeloftet hæves med 50%. På baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik skønner Ældre Sagen, at ca. 10% af de enlige pensionister i ældre- og plejeboliger, der modtager boligydelse, er omfattet af reglerne for bevægelseshæmmede. Efter Ældre Sagens opfattelse er det en ret lav andel, og vurderingen af om beboeren er bevægelseshæmmet vil få større økonomisk betydning i fremtiden. Ældre Sagen ser frem til at det i forbindelse med udvalgsbehandlingen bliver belyst, hvordan en stigning i antallet af bevægelseshæmmede plejeboligbeboere vil påvirke den foreslåede besparelse. Vi har noteret, at det i finanslovsaftalen er anført, at regeringen vil drøfte med KL, hvordan man sikrer tidssvarende og økonomisk overkommelige ældreboliger. Ældre Sagen finder, at det ville være både mere logisk og mere hensigtsmæssigt hvis man tog denne drøftelse og fandt nogle løsninger først, og dernæst vurderede behovet for eventuelle justeringer af boligydelsen. Det er jo netop de meget dyre plejeboliger, der er ondets rod. Side 5 af 8

6 Ikrafttræden 1. januar 2016 Ældre Sagen skal afslutningsvis udtrykkee sin bekymring for, att flere elementer i lov- forslaget har virkning fra 1. januar Hvis de boligstøttemeddelelser, der sendes til pensionisterne ved v årets begyndelse, skal være korrekte, må det, så vidtt vi kan se, forudsætte, at Udbetaling Danmark begynder at beregne boligydelsen med de nye satser, før lovforslaget er vedtaget.. Nedsættelse af boligydelsesmodtagerens egenbetaling Ifølge den indgåedee finanslovsaftale, foreslås det at nedsætte kravet til pensionistens egenbetaling for at styrke boligydelsenss sociale profil. Forslaget vil reducere boligud- lave l giften for pensionister med lave huslejer ca kr. om måneden og relativt indkomster, dvs. indkomster under grænsen for reduktion af pensionstillæp ægget. Selv om forslaget reducerer boligudgiftenn for lejere med relativt beskedne indkomster, finder Ældre Sagen som nævnt ikke, at en reduktion af boligudgiften for pensionister med lav indkomst i almindeligee lejeboliger, samtidig med at boligudgiftenn for pensioni- forøget, giver en socialt afbalanceret profil. ster med tilsvarendee lav indkomst i kommunalt anviste plejeboliger foreslås kraftigtt I 2016 sker der i forvejen en væsentlig ændring i den måde, boligydelsenb n beregnes, fordi det fremover er den faktiske indkomst, der lægges til grund for boligydelsen, så- ledes at boligydelsen efterreguleres, hviss det viser sig, at den faktiske indkomst ikke svarer til det, der er forudsat i boligstøtteberegningen. Det kan betyde omberegning af boligydelsen i løbet af året og efterregulering, når års- opgørelsen fra SKAT foreligger. Ældre Sagen har støttet, at boligydelsen beregnes på grundlagg af den faktiske ind- blive yderli- gere kompliceret af fejl, når nye regler sættes i kraft med så kort k komst, men vi er bekymrede for, f at en i forvejen kompliceret ændring, æ kan frist. Venlig hilsen Bjarne Hastrup Administrerende direktør Sidee 6 af 9

7 Side 7 af 8

8 Side 8 af 8

Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke)

Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke) 3. december 2015 J.nr.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 149 Bilag 2 Offentligt Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg 16. marts 2010 Vedrørende L 149 Skatteministeren har fremsat lovforslag om digital kommunikation, køretøjsregistrering,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2017 Supplerende ydelser 2015 - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen August 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Yderligere oplysninger fås hos kommunen.

Yderligere oplysninger fås hos kommunen. 26 26 Boligstøtte xx Boligstøtte Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud. Retten til boligstøtte er betinget af: at man har fast bopæl her i landet at boligen

Læs mere

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet 26. marts 2009 Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedr. lovforslagene på Skatteministeriets område til udmøntning af skatteaftalen (Forårspakke 2.0) Hermed Ældre Sagens

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Carsten Sørensen Lokalformand Dansk Folkeparti Frederikshavn

Carsten Sørensen Lokalformand Dansk Folkeparti Frederikshavn Carsten Sørensen Lokalformand Dansk Folkeparti Frederikshavn Kære medlemmer Så nærmer vi os snart julen og nytåret. Et kort rids omkring året. Vi har i forbindelse med formandsskifte ved års generalforsamling

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 28. februar 2019 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Aftage Uppihald á stovni og ændre Áseting og javning i forbindelse med at lægge ældreplejen til kommunerne

Aftage Uppihald á stovni og ændre Áseting og javning i forbindelse med at lægge ældreplejen til kommunerne 19. august 2011 Mál: 10/0044051 Viðgjørt: Michael H. Feldballe Hansen Aftage Uppihald á stovni og ændre Áseting og javning i forbindelse med at lægge ældreplejen til kommunerne Følgende viser økonomiske

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Når den ene flytter i ældre- eller plejebolig. Hovedbiblioteket Storm P Salen Torsdag den 15. november 2018

Når den ene flytter i ældre- eller plejebolig. Hovedbiblioteket Storm P Salen Torsdag den 15. november 2018 Når den ene flytter i ældre- eller plejebolig Hovedbiblioteket Storm P Salen Torsdag den 15. november 2018 Program Visitering til plejebolig Indskudslån Boligstøtte Økonomi for begge parter når den ene

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15 CB marts 2016 Antallet af boligydelsesmodtagere er faldet med 11 % siden 2007 Antallet af pensionister, der modtager boligydelse, falder støt, selv om antallet af pensionister, der kan søge boligydelse,

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Provenuvirkning af at modregne forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne med 30 pct. i stedet for 100 pct. i ressourceforløbsydelsen

Provenuvirkning af at modregne forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne med 30 pct. i stedet for 100 pct. i ressourceforløbsydelsen Provenuvirkning af at modregne forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne med 30 pct. i stedet for 100 pct. i ressourceforløbsydelsen De fleste danskere på arbejdsmarkedet har i forbindelse med deres pensionsopsparing

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid BOLIGSTØTTEN 2017 Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Eksempler på en huslejestignings betydning for den disponible indkomst for folkeeller førtidspensionister på plejecentre eller botilbud

Eksempler på en huslejestignings betydning for den disponible indkomst for folkeeller førtidspensionister på plejecentre eller botilbud Notat Dato: 12.03.2019 Reference: Velfærdssekretariatet Journalnr.: 19/3911 Eksempler på en s betydning for den disponible indkomst for folkeeller førtidspensionister på plejecentre eller botilbud Nedenfor

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid BOLIGSTØTTEN 2019 Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn:

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn: Økonomisk Råd Teknisk baggrundsnotat 218-1 Sammensatte marginalskatter Oktober 218 Indledning Det sociale sikkerhedsnet består af en række offentlige ordninger i form af offentlig hjælp, boligsikring,

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid

Hjælp til huslejen. Boligens areal er afgørende. Oplysningerne i denne. pjece er målrettet til beboere i. almene boliger og dækker ikke altid BOLIGSTØTTEN 2018 Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 11284 af 17/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13953

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts)

Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål C og D om L 113 (tirsdag den 1. marts) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål C

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 10143 af 16/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Maj 2018 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Model for en ny alderspension. Maj 2015

Model for en ny alderspension. Maj 2015 Model for en ny alderspension Maj 2015 Behovet for en alderspensionsreform Det politiske mål er at skabe en alderspension, der er både socialt og økonomisk bæredygtig Det stigende antal ældre udfordrer

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Der er modtaget høringssvar fra: Ankestyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Danske A-kasser, Danske Handicaporganisationer

Der er modtaget høringssvar fra: Ankestyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Danske A-kasser, Danske Handicaporganisationer Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 180 Bilag 1 Offentligt NOTAT Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (ret til at afvise

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Salamimetoden. Pensions- og efterlønsalderen er blevet forhøjet. Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Salamimetoden. Pensions- og efterlønsalderen er blevet forhøjet. Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Verner Sand Kirk / Michel Klos Salamimetoden 28. marts 2019 Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a-kasse. Danske A-kasser har i denne oversigt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere