Nøgletal på økonomiområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal på økonomiområdet"

Transkript

1 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over en tre-årig periode pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. vækst i serviceudgifterne pr. indbygger hhv. det seneste år og de seneste tre år Strukturel driftsbalance pr. indbygger (forholdet mellem budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 og budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7) Overførselsudgifter inkl. udgifter vedr. forsikrede ledige pr. indbygger Langfristet gæld (ekskl. gæld vedr. ældreboliger) Udgifter pr. indbygger 19 Forbrugsprocent Af serviceudgifterne ift. oprindeligt budget 20 Af overførselsudgfiterne ift. oprindeligt budget 21 Af serviceudgifterne ift. korrigeret budget 22 Af overførselsudgfiterne ift. korrigeret budget Udvikling i antal af indbyggere Udvikling af antallet af indbyggere i følgende aldersgrupper: 0-6 årige, 7-16 årige, årige, årige, årige og 85+ årige 29 Flytning Nettotilflytning 30 Tilflytning 31 Fraflytning 32 Nettoindvandring 33 Udvandring 34 Indvandring 35 Dødelighed og fødsler Dødelighed 36 Fødsler Nøgletal Skattefinansieret driftsresultat pr. indbygger (opgøres både ekskl. og inkl. jordforsyning) Resultat af skattefinansieret område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Serviceudgifter pr. indbygger (nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til overførsler, medfinansiering samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager) Kortfristet finansiel formue/gæld pr. indbygger (hovedfunktionerne 9.22, 9.25, 9.28, 9.35, 9.38, 9.48, divideret med indbyggertal) Langfristet finansiel formue/gæld pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. hensatte forpligtelser) Økonomiske nøgletal opdelt på hovedfunktioner - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger Udgifter fordelt på hovedfunktioner Udgifter pr. indbygger fordelt på hovedfunktion (00: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, 01: Forsyningsvirksomheder m.v., 02: Transport og infrastruktur, 03: Undervisning og kultur, 04: Sundhedsområdet, 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v., 06: Fællesudgifter og administration m.v.) 44 Byudvikling, bolig- og Hovedfunktion Jordforsyning 45 miljøforanstaltninger Hovedfunktion Faste ejendomme 46 Hovedfunktion Fritidsområder 47 Hovedfunktion Fritidsfaciliteter 48 Hovedfunktion Kirkegårde 49 Hovedfunktion Naturbeskyttelse 50 Hovedfunktion Vandløbsvæsen 51 Hovedfunktion Miljøbeskyttelse m.v. 52 Hovedfunktion Diverse udgifter og indtægter 53 Hovedfunktion Redningsberedskab 54 Forsyningsvirksomheder m.v. Hovedfunktion Forsyningsvirksomheder 55 Hovedfunktion Spildevandsanlæg 56 Hovedfunktion Affaldshåndtering 57 Transport og infrastruktur Hovedfunktion Fælles funktioner 58 Hovedfunktion Kommunale veje 59 Hovedfunktion Kollektiv trafik 60 Hovedfunktion Havne 61 Undervisning og kultur Hovedfunktion Folkeskolen m.m. 62 Hovedfunktion Ungdomsuddannelser 63 Hovedfunktion Folkebiblioteker 64 Hovedfunktion Folkebiblioteker - Befordring af elever 65 Hovedfunktion Kulturel virksomhed 66 Hovedfunktion Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 67 Sundhedsområdet Hovedfunktion Sundhedsudgifter m.v. 68 Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge 69 m.v. Hovedfunktion Tilbud til børn og unge med særlige behov 70 Hovedfunktion Tilbud til ældre og handicappede 71 Hovedfunktion Rådgivning 72 Hovedfunktion Tilbud til voksne med særlige behov 73 Hovedfunktion Tilbud til udlændinge 74 Hovedfunktion Førtidspensioner og personlige tillæg 75 Hovedfunktion Kontante ydelser 76 Hovedfunktion Revalidering 77 Hovedfunktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger 78 Hovedfunktion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 79 Fællesudgifter og administration Hovedfunktion Politisk organisation 80 m.v. Hovedfunktion Administrativ organisation 81 Hovedfunktion Erhvervsudvikling turisme og landdistrikter 82 Hovedfunktion Lønpuljer m.v. 83 Central refusionsordning Hovedfunktion Central refusionsordning 1 af 5

2 84 Byudvikling, bolig- og Niveau Fælles formål 85 miljøforanstaltninger - jordforsyning Niveau Boligformål 86 Niveau Erhvervsformål 87 Niveau Offentlige formål 88 Niveau Ubestemte formål 89 Byudvikling, bolig- og Niveau Fælles formål 90 miljøforanstaltninger - faste Niveau Beboelse 91 ejendomme Niveau Erhvervsejendomme 92 Niveau Andre faste ejendomme 93 Niveau Byfornyelse 94 Niveau Anvisningsret 95 Niveau Driftssikring af boligbyggeri 96 Byudvikling, bolig- og Niveau Fritidsområder - Grønne områder og naturpladser 97 miljøforanstaltninger Niveau Fritidsområder - Parker og legepladser 98 Niveau Fritidsområder - Skove og naturområder 99 Niveau Fritidsområder - Kolonihaver 100 Niveau Fritidsfaciliteter - Stadion og idrætsanlæg 101 Niveau Fritidsfaciliteter - Campingpladser og vandrerhjem 102 Niveau Fritidsfaciliteter - Andre fritidsfaciliteter 103 Niveau Kirkegårde - Kirkegårde 104 Niveau Naturbeskyttelse - Naturforvaltningsprojekter 105 Niveau Naturbeskyttelse - Natura Niveau Naturbeskyttelse - Skove 107 Niveau Vandløbsvæsen - Fælles formål 108 Niveau Vandløbsvæsen - Vedligeholdelse af vandløb 109 Niveau Vandløbsvæsen - Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 110 Niveau Vandløbsvæsen - Kystsikring 111 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Fælles formål 112 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Jordforurening 113 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Miljøtilsyn - virksomheder 114 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 115 Niveau Diverse udgifter og indtægter - Skadedyrsbekæmpelse 116 Niveau Diverse udgifter og indtægter - Foranstaltninger i øvrigt 117 Niveau Redningsberedskab - Redningsberedskab 118 Forsyningsvirksomheder m.v. Niveau Forsyningsvirksomheder - Varmeforsyning 119 Niveau Forsyningsvirksomheder - Vandforsyning 120 Niveau Forsyningsvirksomheder - Andre forsyningsvirksomheder 121 Niveau Spildevandsanlæg - Fælles formål 122 Niveau Spildevandsanlæg - Hoved- og detailkloakker 123 Niveau Spildevandsanlæg - Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 124 Niveau Spildevandsanlæg - Tømningsordninger 125 Forsyningsvirksomheder m.v. - Niveau Fælles formål 126 Affaldshåndtering Niveau Renovation 127 Niveau Konverteringsanlæg 128 Niveau Fælles formål Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger 129 Niveau Ordninger for dagrenovation - restaffald 130 Niveau Ordninger for storskrald og haveaffald 131 Niveau Ordninger for glas, papir og pap 132 Niveau Ordninger for farligt affald 133 Niveau Genbrugsstationer 134 Niveau Øvrige ordninger og anlæg 135 Niveau Bærbare batterier 136 Transport og infrastruktur Niveau Fælles funktioner - Fælles formål 137 Niveau Fælles funktioner - Arbejder for fremmed regning 138 Niveau Fælles funktioner - Driftsbygninger og -pladser 139 Niveau Fælles funktioner - Parkering 140 Niveau Fælles funktioner - Øvrige fælles funktioner 141 Niveau Kommunale veje - Vejvedligeholdelse m.v Niveau Kommunale veje - Belægninger m.v. 143 Niveau Kommunale veje - Vintertjeneste 144 Niveau Kommunale veje - Vejanlæg 145 Niveau Kommunale veje - Standardforbedringer af færdselsarealer 146 Niveau Kollektiv trafik - Fælles formål 147 Niveau Kollektiv trafik - Busdrift 148 Niveau Kollektiv trafik - Lufthavne 149 Niveau Kollektiv trafik - Jernbanedrift 150 Niveau Havne - Havne 151 Niveau Havne - Lystbådehavne m.v. 152 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Folkeskoler 153 m.m. Niveau Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 154 Niveau Syge- og hjemmeundervisning 155 Niveau Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 156 Niveau Skolefritidsordninger 157 Niveau Befordring af elever i grundskolen 158 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Specialundervisning i regionale tilbud 159 m.m. Niveau Kommunale specialskoler 160 Niveau Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 161 Niveau Bidrag til statslige og private skoler 162 Niveau Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 163 Niveau Efterskoler og ungdomskostskoler 2 af 5

3 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger - fortsat 164 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Ungdommens Uddannelsesvejledning 165 m.m. Niveau Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 166 Niveau Specialpædagogisk bistand til voksne 167 Niveau Idrætsfaciliteter for børn og unge 168 Undervisning og kultur Niveau Ungdomsuddannelser - Produktionsskoler 169 Niveau Ungdomsuddannelser - Erhvervsgrunduddannelser 170 Niveau Ungdomsuddannelser - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 171 Niveau Folkebiblioteker - Folkebiblioteker 172 Niveau Befordring af elever - Befordring af elever 173 Undervisning og kultur - Kulturel Niveau Museer 174 virksomhed Niveau Biografer 175 Niveau Teatre 176 Niveau Musikarrangementer 177 Niveau Andre kulturelle opgaver 178 Undervisning og kultur - Niveau Fælles formål 179 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Niveau Folkeoplysende voksenundervisning 180 Niveau Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181 Niveau Lokaletilskud 182 Niveau Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 183 Niveau Ungdomsskolevirksomhed 184 Niveau Daghøjskoler 185 Niveau Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 186 Sundhedsområdet - Niveau Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 187 Sundhedsudgifter m.v. Niveau Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 188 Niveau Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 189 Niveau Kommunal tandpleje 190 Niveau Sundhedsfremme og forebyggelse 191 Niveau Kommunal sundhedstjeneste 192 Niveau Andre sundhedsudgifter 193 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Fælles formål 194 m.v - Dagtilbud til børn og unge Niveau Dagpleje 195 Niveau Vuggestuer 196 Niveau Børnehaver 197 Niveau Integrerede daginstitutioner 198 Niveau Fritidshjem 199 Niveau Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 200 Niveau Særlige dagtilbud og særlige klubber 201 Niveau Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 202 Niveau Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 203 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 204 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 205 særlige behov 206 Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 207 Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 208 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Ældreboliger 209 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 210 Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 211 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 212 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 213 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 214 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 215 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 216 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 217 behov 218 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 219 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 220 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 221 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 222 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 223 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Introduktionsprogram m.v. 224 m.v - Tilbud til udlændinge Niveau Introduktionsydelse 225 Niveau Repatriering 226 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Personlige tillæg m.v. 227 m.v - Førtidspensioner og personlige Niveau Førtidspension med 50 pct. refusion 228 tillæg Niveau Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 229 Niveau Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 230 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Sygedagpenge 231 m.v - Kontante ydelser Niveau Sociale formål 232 Niveau Kontanthjælp 233 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 234 m.v - Kontante ydelser Niveau Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 235 Niveau Boligydelser til pensionister 236 Niveau Boligsikring 237 Niveau Dagpenge til forsikrede ledige 238 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Revalidering 239 m.v - Revalidering Niveau Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 3 af 5

4 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger - fortsat 240 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 241 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 242 Niveau Jobcentre 243 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 244 Niveau Servicejob 245 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 246 Niveau Beskæftigelsesordninger 247 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige - Øvrige sociale formål m.v 248 Fællesudgifter og administration Niveau Fælles formål 249 m.v - poltitisk organisation Niveau Kommunalbestyrelsesmedlemmer 250 Niveau Kommissioner, råd og nævn 251 Niveau Valg m.v. 252 Fællesudgifter og administration Niveau Administrationsbygninger 253 m.v - administrativ organisation Niveau Sekretariat og forvaltninger 254 Niveau Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 255 Niveau Administration vedrørende naturbeskyttelse 256 Niveau Administration vedrørende miljøbeskyttelse 257 Fællesudgifter og administration Niveau Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 258 m.v - Erhvervsudvikling, turisme og Niveau Vækstfora 259 landdistrikter Niveau Turisme 260 Niveau Udvikling af menneskelige ressourcer 261 Niveau Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 262 Niveau Innovation og anvendelse af ny teknologi 263 Niveau Erhvervsservice og iværksætteri 264 Niveau LANDSBYPULJEN 265 Fællesudgifter og administration Niveau Lønpuljer m.v. - Løn- og barselspuljer - Udgifter pr. indbygger 266 m.v Niveau Lønpuljer m.v. - Tjenestemandspension 267 Niveau Indtægter fra den centrale refusionsordning 268 Niveau Dagtilbud til børn og unge - Særlige dagtilbud og særlige klubber Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsudgifter pr. indbygger 269 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 270 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 271 særlige behov 272 Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 273 Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 274 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 275 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 276 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 277 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 278 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 279 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 280 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 281 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 282 behov 283 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 284 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 285 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 286 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 287 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 288 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 289 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 290 Niveau Jobcentre 291 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 292 Niveau Servicejob 293 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 294 Niveau Beskæftigelsesordninger 295 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Niveau Dagtilbud til børn og unge - Særlige dagtilbud og særlige klubber Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsindtægter pr. indbygger 296 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 297 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 298 særlige behov 299 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 300 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge særlige behov 301 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 302 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 303 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 304 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 305 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 306 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4 af 5

5 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsindtægter pr. indbygger - fortsat 307 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 308 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 309 behov 310 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 311 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 312 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 313 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 314 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 315 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 316 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 317 Niveau Jobcentre 318 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 319 Niveau Servicejob 320 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 321 Niveau Beskæftigelsesordninger 322 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede - KUN gr. 002 og m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede - KUN gr Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - KUN gr og af 5

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS NØGLETAL

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS NØGLETAL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS NØGLETAL Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal basere sig på kommunernes regnskaber og budgetter, der er indrapporteret til ministeriet. I det følgende

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere