Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet"

Transkript

1 university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jacobsen, B. H., (2010). Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases, 10 s., dec. 06, FOI Udredning, Nr. 27, Bind Download date: 29. Nov. 2018

2 Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases Brian H. Jacobsen 2010 / 27

3 FOI Udredning 2010 / 27 Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases Forfatter: Brian H. Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 6. december 2010 Københavns Universitet Fødevareøkonomisk institut Brian H. Jacobsen Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases FOI har udarbejdet et notat af 10. september, der diskuterer de fremlagte analyser (Jacobsen, 2010). Som opfølgning på dette notat har der været afholdt et møde på FOI med Bæredygtig Landbrug den 4. oktober, hvor detaljeret materiale fra 3 udvalgte case ejendomme blev fremlangt. Efterfølgende har dette notat været fremsendt til mødedeltagerne og de modtagne kommentarer er søgt indarbejdet. På den baggrund diskuteres de analyser der blev præsenteret af Bæredygtig Landbrug og tilknyttede konsulenter. Fokus i analysen er reduktionen af tabet med tons N og omfatter således ikke pesticider eller andre elementer i Grøn Vækst. 1. Introduktion Ved en analyse af omkostningerne for erhvervet ved implementeringen af virkemidler for at opfylde Grøn Vækst har fokus været det gennemsnitlige tab for de udvalgte bedriftstyper i 3 regioner. Dette betyder, at der vil være bedrifter der har et højere tab, samt nogle der vil have et lavere tab. På mødet den 4. oktober var der enighed om at lave en mere detaljeret analyse for ejendomme der bliver hårdt ramt. Inden da drøftes først nogle grundlæggende forhold om udvalgte virkemidler. Efterafgrøder Forskellen på yderligere efterafgrøder svinger på oplandsniveau fra 4 til 12%, idet V1 områder ikke inddrages. Variationen på deloplandniveau vil være større (se bilag 2). Analyser i forarbejde til vandplaner indikerer som det fremgår at en deloplande nær Limfjorden når en grænsen på 34% efterafgrøder (14% eksisterende ved mere end 0,8 DE/ha + 20% nye efterafgrøder). Omvendt er der også en del arealer, der i dag har 10% efterafgrøder og som i de nye vandplaner skal have under 5% nye efterafgrøder, således at det samlede krav fremover bliver under 15%.

5 2 Det bemærkes, at påvirkningen er størst for de bedrifter der i dag har 100% vinterafgrøder, idet de skal ændre sædskiftet betydeligt eller anvende mellemafgrøder. Det har ikke været muligt at fremskaffe en mere præcis angivelse hvor der i 2009 er dyrket 100% vinterafgrøder, men det vurderes, at hovedparten forefindes i primært lerjord i Østjylland, nær Limfjorden og på Sjælland, men omfanget på sandjord er meget begrænset. Der er i gødningsplanen for 2010/11 er indlagt en række mulige alternativer til efterafgrøder på egen bedrift. Det er udover mellemafgrøder også en reduktion i N-tildelingen. Reduktionen udgør 56/85 kg N pr. ha efterafgrøde for henholdsvis under og over 0,8 DE/ha. Ved en merværdi af N på ca kr. pr. kg N giver dette et tab på kr. pr. ha efterafgrøde der ikke længere skal etableres. En anden mulighed er etablering af efterafgrøder på en anden bedrift eller ved etablering af flerårige energiafgrøder svarende til 0,9 ha energiafgrøde pr. ha efterafgrødekrav. Endelig kan afbrænding af fiberfraktionen fra 25 DE også erstatte 1 ha efterafgrøder. Randzoner I forhold til randzoner kan det diskuteres hvilket dækningsbidrag (II eller 1,5) det er rimeligt at anvende, idet maskin- og arbejdskraft vil tage lidt tid at tilpasse til nye forhold. Omvendt sker der løbende på bedrifterne beslutninger, som i et vist omfang giver mulighed for at tilpasse ressourceforbruget. Tilpasningen kan således for nogle ske med det samme, mens de for andre bedrifter vil tage 1-2 år. For at belyse dette kan dækningsbidrag 1,5 anvendes til at beskrive de højeste omkostninger kort sigt og dækningsbidrag 2 til at beskrive omkostningerne på længere sigt. En konsekvens af lidt mindre areal er fx en længere levetid for maskiner og mindre vedligeholdelse. Hvad angår harmoniareal så anføres det, at der ved Limfjorden vil være en del bedrifter, hvor omfanget af randzoner er 3-5% af bedriftens areal mod gennemsnitlig 2%. Når mange bedrifter oplever en reduktion i arealet vil presset på harmoniarealer stige. Dertil kommer et pres på harmoniarealet i relation til husdyrbekendtgørelsens øgede krav for ejendomme beliggende i nitratklasse III. Dette gør, at selvom husdyrintensiteten er faldet så er der stadig et vist pres på harmoniarealet i udvalgte egne af Danmark. Omkostningerne ved at skaffe harmoniareal i disse egne opjusteres derfor til kr. pr. ha. 2. Analyse af de fremsendte cases I gennemgangen drøftes resultaterne fra de fremsendte cases Case 1: Jens A. Jensen Den første er Jens Jensens ejendom med 233 ha ved Lille Karleby på Sjælland. Ingen husdyr. Hvad angår sædskiftet så har ejendommen vinterbyg, vinterraps, hybridrug og en del frøgræs. Der er 9 ha vårbyg og intet vinterhvede. Bedriften har glæde af husdyrgødning fra andre bedrifter, hvilket reducerer gødningsomkostningerne. Dækningsbidrag 1 er ca kr. pr. ha og da maskinomkostningerne er opgjort til kr. pr. ha så er dækningsbidrag II (excl. løn) er opgjort til kr. pr. ha. Det skønnes at lønnen udgør 12 timer pr. ha * 150 kr. = kr. pr. ha, hvorved DB II kan opgøres 2

6 3 til I dette indgår enkeltbetalingstilskud på kr. pr. ha, hvorfor DBII før enkeltbetalingsstøtte udgør kr. pr. ha. En af årsagerne til det høje dækningsbidrag er at bedriften har lave gødningsomkostninger, da den modtager husdyrgødning fra andre bedrifter. Dækningsbidrag 1,5 hvor kun 50% maskin- og lønomkostningerne indgår udgør kr. pr. ha. Dækningsbidrag II er således lidt højere (ca kr. pr. ha) på denne bedrift end angivet i dækningsbidragskalkulerne for 2010, hvor dækningsbidrag II for hvede er kr. pr. ha (JB 5). Analysen indikerer, at bedriften i udgangssituationen har 25% frøgræs og 14% efterafgrøder i form af olieræddike (31,8 ha). Andelen med efterafgrøder i forhold til efterafgrødegrundarealet (excl. frøgræs) synes således at være 18% i udgangssituationen, hvor kravet er 10% ved under 0,8 DE/ha og 14% ved over 0,8 DE/ha. I den af bæredygtig Landbrug gennemførte analyse er omfang af efterafgrøder hævet til 31% (72,5 ha), det vil sige yderligere 13% efterafgrøder i Såfremt dette er korrekt bliver denne bedrift således påvirket mere end den gennemsnitlige stigning i omfanget af efterafgrøder der er 14% i oplandet til Roskilde Fjord (8% i Isefjordoplandet). For efterafgrøder indgår etablering for 335 kr. pr. ha som svarer til FOI s vurdering. (se tabel 1). Der dyrkes herefter mere vårbyg (foder) og mindre hybridrug. Dækningsbidrag 1 bliver herefter kr. pr. ha, hvilket er et fald på kr. pr. ha for hele bedriften eller en reduktion på kr. i Når tabet bliver så stort er det fordi bedriften går fra et godt afkast på hybridrug (25 ha) til vårbyg med lavere udbytte (54/hkg) og en lavere pris (100 kr.). Dette giver et fald i dækningsbidrag 1 på ca kr. pr. ha der overgår fra hybridrug til vårbyg. Såfremt udbyttet (65 hkg/ha) og prisen (150 kr/hkg) på vårbygmarken i 2010 også kan opnås i 2012 ville der ikke være noget indkomsttab, idet dækningsbidrag 1 incl. støtte er kr. pr. ha for vårbyg i 2010, mens hybridrug lå på kr. pr. ha. I forhold til randzoner vil der ske en reduktion i indtjeningen på længere sigt svarende til dækningsbidrag II på kr. pr. ha. En kompensation på kr. pr. ha vil således ikke fuldt kompensere for tabet ved randzoner for denne bedrift. Det vurderes, at forpagtning i området fratrukket støtte ligger på ca kr. pr. ha, så det ville være en muligt alternativ. I denne analyse indgår endvidere en lang række skønnede omkostninger relateret til sædskifte, proteinprocent m.m. som er meget usikre. Det kan ikke afvises, at der i nogen år kan blive et større tryk på ukrudt m.m. som vil øge omkostningerne til ukrudtsbekæmpelse. Dette element kunne med fordel analyseres nærmere. 3

7 4 Tabet grundet lavere N-tildeling omfatter 4 kg N/ha og det er opgjort til 200 kr. pr. ha, mens det af FOI er opgjort til 32 kr. pr. ha. Da marginalværdien af kvælstof er sat til 8 kr. pr. kg N. Den reducerede grødeskæring kompenseres med kr. pr. ha, men modellen for dette er endnu ikke færdigudviklet. Det samlede tab er opgjort til kr. pr. ha for kvælstoftiltag, hvilket samlet giver en omkostning på kr. De fremlagte analyser understøtter et tab på dette niveau såfremt der skiftes til meget vårbyg med lavt udbytte og lav pris. I FOI s vurdering indgår, at det er muligt at sælge vårbyg til samme pris som i 2010 (måske maltbyg) og at udbyttet vil være det samme som i Den samlede omkostning er derfor opgjort til kr. eller kr. pr. ha. Tabel 1. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case 1 Jens Jensen (228 ha) Bæredygtig Landbrug Bæredygtig Landbrug Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt Yderligere efterafgrøder (68 ha) Skift til vårafgrøde (228 / 67 ha) Randzoner (0,7 ha) Randzonekomp.(0,7 ha) Opgravning (2,6 ha) Ingen jordbearbejdning (20 ha) Sædskiftebetinget, ukrudt m.m (225 ha) Reduceret vedligehold i vandløb (10 ha) Kompensation vandløb (10 ha) Nedsat N-kvote (225ha) I alt excl. pest og N-reg Bem: I FOI analyse graves dræn ikke op, men det skal undersøges ved kommunes handleplaner. Yderligere N-reduktion indgår heller ikke da tiltaget ikke er vedtaget endeligt. Det antages, at der ydes kompensation til randzoner og oversvømmelse grundet manglende grødeskæring. FOI FOI 1.2. Case II: Niels Erik Olesen Bedriften har 307 ha primært jordtype 2-4 (sand) placeret i oplandet til Nordlige Kattegat. Bedriften har 330 årssøer og opfeder slagtesvin, samt har mink. Der er i alt 362 DE eller 1,2 DE/ha. Sædskiftet består primært af vinterhvede, vinterbyg, vinterraps, vårbyg (10%) og trticale. Dertil kommer et areal med vedvarende græs på 44 ha. Dækningsbidrag 1 for 2009 er kr. pr. ha og efter maskinomkostninger er det -393 kr. pr. ha. Det er usikkert om der indgår fuld aflønning af ejer i dette beløb. 4

8 5 Efterafgrødegrundareal er på ca. 254 ha (excl. græs) og omfang af efterafgrøder i planen for 2010 burde være 35 ha, hvis ikke reduktion for vintergrønne marker indgår. Det antages at krav til efterafgrøder stiger med 18 ha. En del af dette er at vintergrønne marker ikke kan bruges til at reducere efterafgrødekravet. Et skift fra vinterhvede til vårbyg vil reducere udbytte med ca. 25 Hkg/ha, hvilket i de fremlagt analyser betyder et tab på kr. pr. ha. Dette reducerer ifølge beregningen indtjeningen med op til kr. eller 100 kr. pr. ha for hele bedriften. Randzonerne udgør 2 ha hvor det direkte tab i DBII er ca. 0, mens tabet i dækningsbidrag 1 er kr. pr. ha. Dertil kommer tab af harmoniareal som er sat til kr. pr. ha. Dette er baseret på transport af 25 tons gylle der transporteres 28 km eller ca. 28 kr. pr. tons gylle samt tab af gødningsværdi på ca. 800 kr. pr. ha. Som sagt afhænger dette meget af lokaliteten, hvorfor en transport på fx 10 km i en del tilfælde vil være tilstrækkelig (1.000 kr. pr. ha). Den tekniske norm justering indgår også her med 4 kg N pr. ha, men for FOI analysen er det hele arealet. Dette vurderes også til at være lidt i den høje ende. Tabet før ekstra N-norm reduktion og stop for grødskæring udgør i FOI s beregning kr. pr. ha. Tabel 2. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case II (307 ha) Yderligere efterafgrøder (18 ha) Tab ved skift til vårafgrøde (18 ha) Bæredygtig Landbrug Bæredygtig Landbrug FOI FOI Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt Randzoner (2,0 ha) Tab af harmoniareal Kompensation (2,0 ha) Nedsat N-kvote (198 / 307 ha) I alt excl. pest og N-reg Bem: Detaljerede beregninger for bedriften indikere at tabet kan blive større, hvorfor det er højere end angivet i notat af 10. september. 1.3 Case III: MB landbrug I/S Bedriften har 338 ha og forpagter 58 ha således at der drives 396 ha med jordtype 2-6. Der er 400 årssøer med opfedning af slagtesvin. Bedriften har ca. 400 DE og ligger i oplandet til Limfjorden. Omfang af efterafgrøder stiger fra ca. 11% til 21%. I alt 7% efterafgrøder er et krav i miljøgodkendelsen. Den lokale konsulent anfører at vandplanerne betyder at efterafgrødekravet stiger til ca. 37% og dertil kommer 5% efterafgrøder der følger af den seneste miljøgodkendelse, hvorfor konsulenten 5

9 6 anfører at det beregnet tab undervurdere det faktiske tab. Det kan konkluderes, at der synes at være uoverensstemmelse om det faktiske omfang af efterafgrøder på denne bedrift. Forsøgsresultater fra denne bedrift formidlet af Agrinord viser, at det dyrkningsmæssigt er svært at dyrke vårbyg med gode resultater, samtidig med at udbytterne for hvede ligger over gennemsnittet i budgetkalkulerne for hvede. Det betyder, at det skift i indtægt fra vinterhvede til vårbyg, der i budgetkalkulen for 2010 er angivet til kr. pr. ha alt efter forfrugt, i dette tilfælde udgør ca kr. pr. ha, såfremt maskinomkostninger pr. ha er de samme. Kornprisen er sat til 95 kr. pr. hkg for hvede og 90 kg pr. hkg for byg. Samlet giver dette et tab på ca kr. pr. år. ved 39,6 ha yderligere efterafgrøder. Tabel 1. Udbytteniveauer i forsøg på case ejendom (hkg/ha) Normudbytter Ejendomsudbytte Vårbyg Vinterhvede Bem: der er fratrukket 10% fra forsøgsudbytter til angivne ejendomsudbytte. Da bedriften har behov for foder må der ske et større indkøb af korn, idet der i hvede er flere foderenheder end i vårbyg. Denne omkostning vil typisk være større end de 5 kr. i prisforskel der indgår. Udbytteniveauet for de andre afgrøder i sædskiftet fx vinterraps og vinterbyg kendes ikke præcist. Denne bedrift bliver altså hårdere ramt end den gennemsnitlige husdyrbedrift, der skal øge efterafgrødearealet med 10%. Det vil for denne bedrift være relevant at overveje andre muligheder end efterafgrøder nemlig mellemafgrøder eller leje af efterafgrøder på andre bedrifter. Mellem afgrøder skal sås inden 20. juli og nedmuldes efter (Thomsen, 2008). Omkostningen ved mellemafgrøder er opgjort til kr. pr. ha incl. nedfræsning af mellemafgrøden. Mellemafgrøder fx som olieræddike synes derfor at være et fordelagtigt alternativ på denne bedrift. Da arealet med mellemafgrøder skal være dobbelt så stor for at erstatte efterafgrøder vil omkostningen pr. erstattet efterafgrøde være ca kr. pr. ha efterafgrøder der undgås svarende til ca kr. årligt. Landscenteret vurdere at mellemafgrøder kunne erstatte de første 10% efterafgrøder uden de store problemer, idet ikke arealer i dag kan sås tidligt. Senere såning kan dog reducere udbyttet. Den lokale konsulent (Jørgen Ewald) vurderer at anvendelse af mellemafgrøder kun er aktuelt i et mindre omfang da disse lidt vanskelige arealer helst skal tilsås i perioden september. Efter den 20. september er det usikkert, hvilket må tolkes således at der så kan komme et udbyttetab, specielt hvis det kommer ud over 10% af arealet. Omfang af det mulige udbyttetab er ikke opgjort og fremgår ikke af forsøg, men tabet vil formodentligt være mindre end et skift til vårafgrøder på denne bedrift. En anden mulighed ville være at tildele mindre N idet ordningen som tidligere angivet giver mulighed for en mindre N-norm, i stedet for efterafgrøder. En normreduktion på 85 kg N pr. ha efterafgrøder koster formodentlig under kr. pr. ha efterafgrøder og vil derfor være billigere end et tab på kr. pr. ha. 6

10 7 Som ovenfor indgår en reduktion på 4 kg N/ha som følge af den tekniske norm justering. Tabel 3. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case III (MB landbrug) (396 ha) Bæredygtig Landbrug Bæredygtig Landbrug Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt Efterafgrøder etablering (40 ha) Skift til vårsæd (396/40ha) Randzoner (2,0 ha) Tab af harmoniareal Kompensation (2,0 ha) Nedsat N-kvote (198 / 396 ha) Meromkostninger for reduktion i N FOI FOI Bem: Nyeste beregninger fra Agrinord indikerer et tab på ca kr. ved etablering af efterafgrøder på denne bedrift. Disse er imidlertid baseret direkte på forsøgsudbytter der ofte er højere end de gennemsnitlige udbytter. Som alternativ vil etablering af mellemafgrøder koste et tab på ca kr. incl. etablering. Det samlede tab for reduktion af N er af bæredygtig landbrug opgjort til kr. eller 516 kr. pr. ha excl. omkostninger i relation til pesticidregulering og øget N-reduktion. Til sammenligning afgiver FOI s analyse på de fremlangte forsøgsudbytter et tab på kr. pr. ha. Omfanget af omkostningerne er nært knyttet til om det muligt at etablere mellemafgrøder og dermed fastholde vinterafgrøder i sædskiftet eller om der skal ske et skift til vårafgrøder. Endelig synes en reduktion i N- normen at være noget billigere end et skift til vårafgrøder. Når det angive FOI tab er større end i notat af 10. september skyldes det primært højere udbytte for hvede og lavere udbytte for byg i forhold til gennemsnit. 3. Afrunding Analysen af de 3 konkrete bedrifter viser, at der på enkelte bedrifter kan være tab der er større end gennemsnittet som angivet i virkemiddelrapporterne. Tabet for case bedrifterne svinger fra kr. pr. ha. Det viser også, at der på den enkelte bedrift kan være forskellige muligheder for at tilpasse sig. Det forventes ikke at skift fra vinter til vårafgrøde samtidig vil betyde at udbyttet pr. ha skulle falde i forhold til andre arealer med vårbyg. Omvendt kunne den faktiske adgang til etablering af mellemafgrøder være noget der burde analyseres nærmere. Bæredygtig landbrug har rejst problemet om kompensation for rådighedsindskrænkninger (fx randzoner) og der har vores juridiske ekspert Professor Helle Tegner anført at det kun kan udløse kompensation hvis indskrænkningen har ekspropriativ karakter. Hvis tiltaget har en sådan karakter skal kompensationen måske være højere, men det har ikke været opgaven her at vurdere om dette er tilfældet. 7

11 8 Der kan ikke siges noget om hvor mange bedrifter der bliver ramt som de angivne bedrifter. Omvendt kan der heller ikke siges noget om hvor mange bedrifter der helt undgår øgede krav, idet det ikke er sikkert at alle bedrifter nødvendigvis får en stigning i omfanget af efterafgrøder. Det er ikke muligt at angive hvor mange bedrifter der økonomisk må bære en relativ hård byrde, men som udgangspunkt er de bedrifter der bliver hårdest ramt husdyrbedrifter på lerjord placeret omkring Limfjorden og nær Lillebælt. I disse områder er kravet til yderligere efterafgrøder og behovet for korn til foder højest. Kilder: Jacobsen, B.H. (2010). Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst. Notat udarbejdet for Fødevareministeriet. Jensen, P.N., Jacobsen, B.H.; Hasler, B. Rubæk, G. og Waagepetersen, J. (2009). Notat vedr. virkemidler og omkostninger til implementering af vandrammedirektivet.. Rapport udarbejdet til Virkemiddeludvalg II for By- og Landskabsstyrelsen. Knudsen, L. (2009). Ejendomseksempler til belysning af konsekvenser af de gødningsrelaterede tiltag i Grøn Vækst. Notat fra 3. november Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret, Planteproduktion. (samt tilhørende beregninger). Plantedirektoratet (2010). Vejledning om gødnings- og harmoniregler for 2010/2011. Schou, J.S., Kronvang, B.; Birr-Pedersen, K.; Jensen, P.L., Rubæk, G.H., Jørgensen, U og Jacobsen, B.H. (2007) Virkemidler til realisering af målene i EU's Vandrammedirektiv. Faglig Rapport fra DMU nr Aarhus Universitet. Thomsen, I.K.; Petersen, B.M.; Jacobsen, B.H., Kudsk, P. og Hansen, E.M. (2008). Dyrkning og effektivitet af mellemafgrøder - foreløbige resultater. Intern rapport. DJF markbrug nr. 17. DJF. Aarhus Universitet. Samt : Markplan for bedrift ejet af Jens Jensen Markplan for bedrift ejet af Niels Olesen Markplan for MB Landbrug I/S 8

12 9 Bilag 1 Anslået landbrugsareal Yderligere ef- Øget andel på (ha) terafgrøder oplandsniveau (%) 1.1. Nordlige Kattegat Limfjorden Mariager Fjord Nissum Fjord Randes Fjord Djursland Århus Bugt Ringkøbing Fjord Horsens Fjord Vadehavet Lillebælt/-Jylland Lille-bælt Fyn Odense Fjord Store-bælt Sydfynske Kalundborg Ise- og Roskilde Fjord Øresund Køge Bugt Smålandsfarvandet Østersøen Bornholm Kruså I alt Bem: De områder hvor der ikke indgår yderligere efterafgrøder (V3 områder) omfatter ca. 30% af det samlede landbrugsareal. Vurdering er baseret på skønnet landbrugsareal og efterafgrødegrundareal. 1) For Limfjorden kan det nævnes at det samlede efterafgrødeareal er fordelt med ha i Limfjorden excl. Hjarbæk m..m, ha i Skive Fjord m.fl. og ha i Hjarbæk Fjord. Kilde: BLST, 2010, Knudsen, 2009 og egne beregninger. 9

13 10 Bilag 2 Figur A1. Variation i omfang af efterafgrøder i vandplanerne. Kilde: BLST,

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H.

Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Virkemidler og omkostninger for landbruget?

Virkemidler og omkostninger for landbruget? Virkemidler og omkostninger for landbruget? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Konference om vandplanernes faglige grundlag 30.5.2011 Indhold De enkelte virkemidler og

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0 Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen 1. december 2014 Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H.

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2012 Document

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Hvad koster miljøkrav til foder og mark Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Dispostion Generelle miljøkrav hvad koster de? Målrettede efterafgrøder? Efterafgrøder miljøgodkendelse? 2... Hvornår

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 L 145, endeligt svar på spørgsmål 32 Offentligt Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Faggruppe for miljø og naturressourcer Brian H. Jacobsen

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 Jacobsen, Brian H.; Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter

Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 Jacobsen, Brian H.; Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter university of copenhagen Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 Jacobsen, Brian H.; Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H.

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Aktuelt om planteproduktionen Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Grundsten Vi brænder for bønder Høj faglighed og i front med ny viden Sørge for at nogen opdager det Tæt samspil med rådgivning og

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Vestermølle, Skanderborg Torsdag, den 20. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Jens Gammelgaard, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik

Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik university of copenhagen University of Copenhagen Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2016 Document Version Også

Læs mere

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand Vandplaner og landbrug -muligheder og begrænsninger for målopfyldelse i overfladevand Henrik Skovgaard Seniorprojektleder COWI A/S 1 Hovedoplande Vandplaner for 23 hovedoplande I, 1 Omfang: - 17 kyststrækninger

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Ørum Aktivcenter Onsdag, den 26. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening Kl. 19.10-19.25

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Flichs Hotel Samsø Onsdag, den 5. januar kl. 17-20 Program Kl. 17.00 17.10 Velkomst v/ Henning Madsen, formand Samsø Landboforening Kl. 17.10 17.40 Hovedvandopland

Læs mere

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion,

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion, HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016 Lars Skovgaard Larsen, Gefion, lsl@gefion.dk Hvor store mængder er det vi arbejder med? 3 l gylle pr. m 2 = 30 t/ha

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H.

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H. Publication date:

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg Mandag, den 24. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Frede Lundgaard Madsen,

Læs mere

Reduktion i omfang af markvanding på udvalgte arealer med henblik på at fremme vandføringen i vandløb Jacobsen, Brian H.

Reduktion i omfang af markvanding på udvalgte arealer med henblik på at fremme vandføringen i vandløb Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Reduktion i omfang af markvanding på udvalgte arealer med henblik på at fremme vandføringen i vandløb Jacobsen, Brian H. Publication date: 29 Document Version

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H.

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Direktør Carl Åge Pedersen Videncentret for Landbrug Er der guldkorn i sigte? Høje

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H.

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Vandplanlægning gennem gødningsloven

Vandplanlægning gennem gødningsloven Vandplanlægning gennem gødningsloven Silkeborg, 24. januar 2011 Miljøkonsulent Carsten Buskov, LMO Emner: Teknisk omlægning af normsystemet (vedtaget) Vintergrønne marker kan ikke erstatte efterafgrøder

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Københavns Universitet. Incitamenter til øget piledyrkning i Danmark Jacobsen, Brian H.; Dubgaard, Alex. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Incitamenter til øget piledyrkning i Danmark Jacobsen, Brian H.; Dubgaard, Alex. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Incitamenter til øget piledyrkning i Danmark Jacobsen, Brian H.; Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 4. december 2015 Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne, randzoner, brak og lavskov Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Jørgen Eriksen,

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion Principper om nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard, Planteproduktion Afgrøde Sommer/vinter Relativ udvaskning Udvaskning, kg N pr. ha Lolland-Falster og Djursland Sjælland, Fyn og Østjylland Vest-

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Bestillingen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget med 10.000 tons N

Analyse af omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget med 10.000 tons N Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen 25. juni 2012 Analyse af omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget med 10.000 tons N 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baseline i forslag til vandplaner. Peter Kaarup Kontorchef Naturstyrelsen

Baseline i forslag til vandplaner. Peter Kaarup Kontorchef Naturstyrelsen Baseline i forslag til vandplaner Peter Kaarup Kontorchef Naturstyrelsen 23 forslag til vandplaner i høring Se: www.nst.dk Hovedoplande I, 1 Forslag til vandplaner Kortbilag Tekniske baggrundsnotater SMV-rapport

Læs mere