Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune"

Transkript

1 Lokalaftale om MED i Odder Kommune INDFLYDELSE og BESTEMMELSE

2 Forord Denne lokale MED aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Odder kommune. Den skal medvirke til at binde organisationen sammen og sikre, at ledere og medarbejdere i fællesskab kan udvikle Odder kommune til gavn for borgerne og som en attraktiv arbejdsplads. Samarbejdet tager udgangspunkt i Odder kommunes 5 værdier Engagement, Nytænkning, Helhedsorientering, Effektivitet og Dialog ENHED. Område og formål Område MED-aftalen er indgået i henhold til rammeaftalerne om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem KL og KTO samt KL og Sundhedskartellet. Med denne aftale integreres arbejdsmiljøarbejdet i MEDorganisationen i et enstrenget system. 1 Aftalen gælder for alle ansatte i Odder Kommune, samt for selvejende institutioner, som Odder Kommune har indgået driftsoverenskomst med (Se Bilag 1). Formål MED-aftalen danner grundlag for fortsat udvikling af arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i Odder Kommune. Aftalen medvirker til at sikre alle medarbejdere reel medindflydelse og medbestemmelse på arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. MEDindflydelse og MEDbestemmelse MEDindflydelse og MEDbestemmelse er en forudsætning for at ledere og medarbejdere i fællesskab kan skabe engagement og udvikle Odder kommune som en effektiv og attraktiv arbejdsplads. MEDindflydelse og MEDbestemmelse udøves gennem en åben og fordomsfri dialog både i MEDorganisationen og i det daglige arbejde. Ledelse og medarbejdere er gensidigt forpligtede til at give 1 Der henvises til Arbejdsmiljølovens (2010) 7 og AT s Bekendtgørelse nr af 15. oktober stk. 1, 2, 3, 4 og 5, der beskriver, at der kan indgås aftaler mellem parterne om ændret organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet med henblik på at effektivisere og styrke virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Rammerne herfor er nærmere beskrevet i Rammeaftalen om Medindflydelse og Medbestemmelse, 3, stk. 3 og bilag 9. Side 2 af 16

3 information om alle forhold, der har betydning for arbejdspladsen og opgaveløsningen, jf. MEDrammeaftalens 7. Ved MEDindflydelse forstås, at ledelsen træffer beslutninger, på grundlag af åbne og grundige drøftelser med medarbejderne, så deres viden inddrages i processen. Det betyder også, at det forventes, at medarbejderne stiller deres viden til rådighed, så ledelsen kan træffe beslutning på så kvalificeret et grundlag som muligt. Ved MEDbestemmelse forstås, at beslutninger vedr. retningslinjer, der skal gælde for tilrettelæggelse af arbejds-, samarbejds-, personale-, og arbejdsmiljøforhold, træffes mellem ledelse og medarbejdere. Der aftales retningslinjer i det omfang ledere og medarbejdere er enige om det, jf. MED Rammeaftalen 8. Retningslinjerne er et supplement til de aftaler, der forhandles mellem Odder Kommune og de forhandlingsberettigede organisationer. Form og struktur MED-strukturen afspejler Odder Kommunes ledelsesstruktur. Der oprettes følgende udvalg: HovedUdvalg (HU) OmrådeUdvalg (OU) for: Side 3 af 16

4 Børn-, Unge- og Kulturområdet Social- og Sundhedsområdet Det Tekniske område Rådhuset Herudover oprettes LokalUdvalg (LU) på de enkelte institutioner. LU kan på mindre institutioner oprettes som personalemøder med MED-status. Det er op til de enkelte institutioner lokalt at aftale, om der etableres MED-udvalg eller personalemøde med MED-status. I vurderingen af, om der oprettes MED-udvalg eller personalemøder med MED-status, skal eksempelvis indgå antallet af ansatte på institutionen, geografisk spredning og spredning i arbejdstid (er institutionen eksempelvis døgnbemandet). Kan der ikke opnås enighed mellem ledelse og medarbejdere om den lokale organisering forelægges spørgsmålet OmrådeUdvalget for det pågældende område, som træffer beslutning herom. Ved strukturelle ændringer skal der tages stilling til behov for ændring af MED-strukturen. Ændring af MEDstrukturen, der indebærer oprettelse eller nedlæggelse af OmrådeUdvalg, forhandles og aftales med de faglige organisationer, der har indgået nærværende lokale MED- aftale. HovedUdvalget kan aftale justeringer i OmrådeUdvalgenes organisatoriske dækningsområde, hvis der sker justeringer af organisationen i Odder Kommune. Ændringer i Lokaludvalg eller i antallet af disse godkendes af det pågældende Områdeudvalg. MED-strukturen i Odder Kommune er illustreret med organisationsdiagram nedenfor. MED-strukturen i Odder Kommune HovedUdvalg OU Børn-, Unge- og Kulturområdet OU Social- og Sundhedsområdet OU Rådhuset OU Tekniske område LU arbejdsmiljøgrupper LU arbejdsmiljøgrupper Personalemøder arbejdsmiljøgruppe LU arbejdsmiljøgrupper For detaljeret beskrivelse af MED-strukturen henvises til Bilag 2. HovedUdvalget er ansvarlig for, at bilaget opdateres, hvis der sker justeringer i MED-udvalgene. Side 4 af 16

5 MED-udvalgenes og arbejdsmiljøgruppernes funktionsperiode er 4 år. Der afholdes valg til MED-udvalg og arbejdsmiljørepræsentanter i første kvartal i samme år, som der er valg til kommunalbestyrelsen, således at MED-organisationens funktionsperiode træder i kraft pr. 1. april i valgåret. MED-udvalgenes sammensætning Medarbejderrepræsentanter Medarbejderrepræsentationen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen indenfor det pågældende ledelsesområde. Repræsentationen baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Dertil vælges altid 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter til alle MED-udvalg. Næstformanden i MED-udvalget udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Ved personalemøder med MED-status skal der vælges en kontaktperson, som sammen med lederen udarbejder dagsorden m.v. Er der valgt tillidsrepræsentanter på institutionen, skal kontaktpersonen som hovedregel vælges blandt disse. Ledelsesrepræsentanter Ledelsesrepræsentanterne udpeges blandt lederne indenfor det pågældende område. Antallet af ledere i MED-udvalget kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Side 5 af 16

6 Der skal blandt ledelsesrepræsentanterne altid udpeges mindst én leder, der samtidig er medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Øverste leder for området er formand for MED-udvalget. HovedUdvalget HovedUdvalget sammensættes af op til 6 ledelsesrepræsentanter, hvoraf mindst én leder er medlem af en arbejdsmiljøgruppe, 8 tillidsrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Herudover deltager arbejdsmiljøkoordinatoren i HovedUdvalgets møder som tilforordnet. De 8 tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling: OAO FTF-K AC 4 repræsentanter 3 repræsentanter 1 repræsentant Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt alle kommunens arbejdsmiljørepræsentanter dog så vidt muligt fra forskellige områder. Der kan desuden vælges 2 suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til Hovedudvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter. OmrådeUdvalget for Børn-, og Unge- og Kulturområdet OU for Børne- og Ungeområdet sammensættes af 4 ledelsesrepræsentanter, 8 tillidsrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe. De 8 tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling: OAO FTF-K AC 3 repræsentanter 4 repræsentanter 1 repræsentant Det skal så vidt muligt sikres, at tillidsrepræsentanterne samlet dækker bredt blandt de organisatoriske enheder under området. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt alle arbejdsmiljørepræsentanter indenfor området dog så vidt muligt fra forskellige dele af området. Der kan desuden vælges 2 suppleanter for Side 6 af 16

7 arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området. OmrådeUdvalget for Social- og Sundhedsområdet OU for Social- og Sundhedsområdet sammensættes af 5 ledelsesrepræsentanter, 5 tillidsrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe. De 5 tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling: OAO FTF-K 3 repræsentanter 2 repræsentanter Det skal så vidt muligt sikres, at tillidsrepræsentanterne samlet dækker bredt blandt de organisatoriske enheder under området. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter indenfor området dog så vidt muligt fra forskellige dele af området. Der kan desuden vælges 2 suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området. Side 7 af 16

8 OmrådeUdvalget for Det Tekniske område OU for Det Tekniske område sammensættes af 2 ledelsesrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 arbejdsmiljlørepræsentanter. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe. De 2 medarbejderrepræsentanter fordeler sig således: Vej og Park 1 repræsentant Tunø-Færgen 1 repræsentant Er der valgt tillidsrepræsentanter på området er de som udgangspunkt selvskrevet til udvalget. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges således, at der så vidt muligt deltager en arbejdsmiljørepræsentant fra hver af de 2 enheder. Er medarbejderne valgt både som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant skal det sikres at, der vælges ekstra medarbejderrepræsentanter, således at der samlet er mindst 3 repræsentanter fra medarbejdersiden i udvalget. OmrådeUdvalget for Rådhuset OU for Rådhuset sammensættes af 4 ledelsesrepræsentanter, 5 tillids-/medarbejderrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. En af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af arbejdsmiljøgruppen for rådhuset. De 5 medarbejderrepræsentanter fordeler sig således: OAO FTF AC 3 repræsentanter 1 repræsentant 1 repræsentant Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhuset. Såfremt der er valgt mere end 2 arbejdsmiljørepræsentanter for Rådhuset kan der desuden vælges op til 2 suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området. HovedUdvalgets opgaver Hovedudvalget varetager de overordnede strategiske opgaver vedr. arbejds-, personale-, arbejdsmiljø- og samarbejdsforhold for hele kommunen. Heri indgår en række obligatoriske opgaver, som er beskrevet i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem KTO og KL jf. 9 stk. 1 3 og bilag 9 Side 8 af 16

9 HovedUdvalget gennemfører hvert andet år en strategisk drøftelse, og udarbejder på baggrund heraf en strategi for de kommende 2 års arbejde i MED-organisationen. Strategien medvirker til at sikre, at der skabes en rød tråd i MED-arbejdet, og at MED-organisationens arbejde afspejler de emner ledelse og medarbejderrepræsentanter i fællesskab finder væsentlige. HovedUdvalget mødes mindst en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgettet, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. HovedUdvalget udarbejder endvidere procedureretningslinjer for: Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Større rationaliserings- og omstillingsprojekter Kommunens personalepolitik Procedureretningslinjerne indgår som bilag 3 til MED-aftalen. HovedUdvalgets opgaver på arbejdsmiljøområdet er nærmere beskrevet i et senere afsnit. Arbejdsmiljø Det er afgørende for et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø, at alle ledere og medarbejdere bidrager positivt til udviklingen af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøarbejdet er integreret i MED-strukturen, og dette ses som en naturlig måde at styrke og forbedre arbejdsmiljøet på. Side 9 af 16

10 Aktiviteter og metoder til styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet Der arbejdes i Odder kommune målrettet for et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø bl.a. gennem følgende: Overordnet arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Overordnede målsætninger for forbedringer af arbejdsmiljøet Udarbejdelse af samlet arbejdsmiljøregnskab Systematisk udarbejdelse og opfølgning på Arbejdspladsvurderinger (APV) Fokus på undersøgelse og forebyggelse af arbejdsulykker Fokus på fælles og lokale initiativer til sundhedsfremme Aktiv indsats for trivsel og arbejdsglæde Årlig arbejdsmiljødrøftelse på baggrund af arbejdsmiljøregnskab I arbejdsmiljødrøftelsen indgår ligeledes en evaluering af arbejdsmiljømålene samt en vurdering af, hvorvidt de metoder og aktiviteter, der anvendes i arbejdsmiljøarbejdet har styrket og effektiviseret arbejdsmiljøarbejdet Gennemførelse af interne audits på de enkelte institutioner Odder Kommunes arbejdsmiljøguide ( indeholder procedurer og vejledninger, der beskriver det systematiske arbejdsmiljøarbejde i Odder Kommune, som er fastlagt i lovgivningen eller aftalt i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøguiden fungerer endvidere som kommunikationsportal for arbejdsmiljøarbejdet. Odder Kommune udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, som forestår udvikling og vedligeholdelse af arbejdsmiljøguiden. For yderligere at styrke arbejdsmiljøarbejdet i Odder Kommune mødes arbejdsmiljørepræsentanterne fra HovedUdvalget med kommunaldirektøren eller en ledelsesrepræsentant fra HovedUdvalget, som kommunaldirektøren, har delegeret kompetencen til, 4 gange om året (mellem HovedUdvalgets møder). Møderne har til formål dels at sikre, at HovedUdvalgets målsætninger og indsatser implementeres, dels at sikre at HovedUdvalget får den nødvendige information om særlige arbejdsmiljøproblemer og kompetencebehov samt inspiration til strategiske indsatser på arbejdsmiljøområdet. HovedUdvalgets arbejdsmiljøopgaver En gang om året er arbejdsmiljø et særligt tema på HovedUdvalgsmødet. Side 10 af 16

11 Til brug for mødet udarbejdes et arbejdsmiljøregnskab for hele kommunen. I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsmiljøregnskabet indhentes oplysninger fra de lokale MED-udvalg om arbejdsmiljøindsatser, besøg fra Arbejdstilsynet eller andre eksterne arbejdsmiljøorganisationer, og relevante kompetenceudviklingstiltag, som kan understøtte arbejdsmiljøgruppernes arbejde. Derudover indgår bl.a. oplysninger og sygefravær og arbejdsulykker i regnskabet. HovedUdvalget skal derudover sikre, overvåge og tage initiativ til: Den overordnede koordinering af arbejdsmiljøindsatsen. Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik og fastlæggelse af overordnede arbejdsmiljømål. Udarbejdelse af en retningslinje for hvorledes der rapporteres om arbejdsmiljøforhold fra LokalUdvalg til HovedUdvalg. Endvidere udarbejder HovedUdvalget en procedure for, hvorledes de strategiske opgaver i henhold til lovgivningen efterleves. Hvert 4. år i valgår at gennemføre en arbejdsmiljøkonference for alle MED udvalg med henblik på at give ny inspiration og erfaringsudveksling, samt evaluere generelle tiltag på arbejdsmiljøområdet. Sikring af gennemførelse og opfølgning på de strategiske opgaver, der er beskrevet i AT Bekendtgørelse nr af 15. oktober samt MED Rammeaftalens 3 stk. 3 og bilag 9. OmrådeUdvalgenes arbejdsmiljøopgaver OmrådeUdvalgene skal sætte fokus på og tage initiativ til: Sikring af implementering, opfølgning og evaluering af indsatsområder vedtaget i HovedUdvalget samt fastsætte indsatsområder med udgangspunkt i ArbejdsPladsVurderinger og øvrige undersøgelser. Koordinering mellem Hoved Udvalget og LokalUdvalgene, så informationer og informationsveje mellem udvalgene er tydelige og tilgængelige. Sikring af at planer for forbedring af arbejdsmiljøet integreres i områdernes øvrige processer. Sikring af gennemførelse og opfølgning på de strategiske opgaver, der er beskrevet i AT Bekendtgørelse nr af 15. oktober samt MED Rammeaftalens 3 stk. 3 og bilag 9. Side 11 af 16

12 LokalUdvalgenes arbejdsmiljøopgaver LokalUdvalgene skal sætte fokus på og tage initiativ til: Koordinering mellem HovedUdvalget, OmrådeUdvalget og Arbejdsmiljøgrupperne inden for området, så informationer og informationsveje mellem udvalg og arbejdsmiljøgrupper er tydelige og tilgængelige. Dette gælder også den modsatte vej. Det betyder konkret at LokalUdvalgene omsætter overordnede mål besluttet i HovedUdvalget og OmrådeUdvalget til konkrete handlinger. Endvidere sikrer LokalUdvalget, at OmrådeUdvalget informeres om særlige lokale arbejdsmiljøindsatser og særlige arbejdsmiljøproblemer, som LokalUdvalget ikke selv er i stand til at løse, eller som er af principiel karakter. Sikring af implementering, opfølgning og evaluering af arbejdsmiljøstrategi og indsatsområder vedtaget i HovedUdvalget. Sikring af gennemførelse og opfølgning på de opgaver, der er beskrevet i AT Bekendtgørelse nr af 15. oktober og 18 samt MED Rammeaftalens 3 stk. 3 og bilag 9. Lokale input til det årlige arbejdsmiljøregnskab for Odder Kommune, herunder oplysninger om særlige arbejdsmiljøindsatser og opnåede mål. Side 12 af 16

13 Arbejdsmiljøgrupperne Arbejdsmiljøgruppen varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøgruppen skal, i samarbejde med det lokale MED-udvalg, sikre, at de vedtagne overordnede fælles mål udmøntes og omsættes til lokale handlinger og indsatser på systematisk måde. Arbejdsmiljøgruppen skal systematisk afrapportere status på indsatsen til LokalUdvalget herunder afrapportering af problematikker, som ikke kan håndteres lokalt. Det er endvidere arbejdsmijøgruppens opgave at: udarbejde plan for og varetage den lokale implementering, opfølgning og evaluering af arbejdsmiljøstrategi og strategiske indsatsområder vedtaget i Hovedudvalg, og Områdeudvalg. konkret varetage og følge op på de operationelle opgaver, der er beskrevet i AT Bekendtgørelse nr af 15. oktober samt MED Rammeaftalens Bilag 9. Videregive input fra det lokale MED-udvalg med input til det årlige arbejdsmiljøregnskab for Odder Kommune, herunder oplsyninger om særlige arbejdsmiljøindsatser og opnåede mål. Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder og en (eller flere) arbejdsmiljørepræsentanter fra området og oprettes ud fra nærhedsprincippet beskrevet i AT bekendtgørelse / stk. 1. Der etableres en arbejdsmiljøgruppe på hver institution, samt en arbejdsmiljøgruppe, der dækker alle ansatte på rådhuset. En arbejdsmiljøgruppe består af leder og arbejdsmiljørepræsentant. På større arbejdspladser, der f.eks. dækker flere afdelinger, kan der vælges flere arbejdsmiljørepræsentanter. Disse Side 13 af 16

14 vælges af alle arbejdspladsens medarbejdere (uden ledelsesansvar). Arbejdsmiljørepræsentanter er valgbare efter samme principper som tillidsrepræsentanter. Er der flere arbejdsmiljørepræsentanter på en institution indgår de alle i institutionens arbejdsmiljøgruppe. Ledelsen fastsætter, i samarbejde med LokalUdvalget, antallet af arbejdsmiljørepræsentanter på den enkelte institution. Antallet skal fastsættes under hensyntagen til antal medarbejdere på institutionen, geografisk spredning, arbejdets organisering og arbejdets karakter. Det skal desuden sikres, at alle ansatte har mulighed for at komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant indenfor deres normale arbejdstid. Arbejdsmiljørepræsentanternes funktionsperiode følger MED-udvalgenes. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanter vælges for 4 år ad gangen, og valget finder sted i god tid inden, der er valg til MED-organisationen. Ophører en arbejdsmiljørepræsentant i hvervet undervejs i funktionsperioden, forestages der valg af ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende periode. Organisationsplan for MED-organisationen i Odder Kommune Den samlede organisationsplan for MED-organisationen fremgår af Bilag 2 til MED-aftalen og er tilgængelig på Tillidsvalgtes vilkår Ved tillidsvalgte forstås (fælles)tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De tillidsvalgte er vigtige aktører i samarbejdet om udviklingen af Odder Kommune som arbejdsplads og i arbejdet med at sikre et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt at sikre de tillidsvalgte gode og attraktive arbejdsvilkår, og skabe gode rammer for at de kan udvikle sig i hvervet. Tillidsvalgte kan anvende den tid, der er nødvendig til at udføre deres tillidshverv jf. MED Rammeaftalens 14 stk. 2 Det er et ledelsesansvar at sikre, at arbejdet tilrettelægges, så den enkelte tillidsvalgte har den nødvendige tid til rådighed. Det er et fælles ansvar for ledere og tillidsvalgte, at der tages de nødvendige hensyn til arbejdspladsens størrelse, arbejdstilrettelæggelsen og andre konkrete, lokale forhold. Øvrige medarbejderrepræsentanter, der er valgt som medlemmer af lokale MED-udvalg skal sikres vilkår efter samme principper som tillidsvalgte. HovedUdvalget kan drøfte rammer og principper for de tillidsvalgtes vilkår som grundlag for en overordnet aftale om tillidsvalgtes vilkår i Odder Kommune indgået mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede organisationer. Side 14 af 16

15 Konkrete vilkår for den enkelte (fælles)tillidsrepræsentant eller grupper af tillidsrepræsentanter forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Suppleanter for tillidsvalgte skal sikres vilkår, der betyder at de i konkrete situationer kan tage over for den tillidsvalgte. Uddannelse Det er en forudsætning for en velfungerende MED-organisation, at både ledere og medarbejdere er klædt på til opgaven, og har de nødvendige redskaber til at arbejde konstruktivt og effektivt med MED-arbejdet. Derfor understøtter Odder Kommune MED-aftalen ved at tilrettelægge en MED-uddannelse, som er tilpasset MED-aftalen, og arbejdspladsen som helhed. Uddannelsen er obligatorisk for alle medlemmer af MED-organisationen. HovedUdvalget er ansvarlig for at fastlægge de overordnede rammer for uddannelsen. Evaluering og opsigelse MED-aftalen evalueres ultimo Side 15 af 16

16 Det aftales, at såfremt der sker opsigelse eller ændring af MED-aftalen, nedsættes et forhandlingsudvalg. Parterne tager hver især stilling til, hvem der skal repræsentere dem i de lokale forhandlinger. Opnås der ikke enighed om ny aftale inden udløbet af 9 måneders fristen i henhold til rammeaftalen, kan parterne aftale en ny frist for indgåelse af ny aftale, eller aftale, at den indgåede MED-aftale løber videre, så længe forhandlinger om ny aftale pågår. I tilfælde af at aftalen opsiges og forhandlinger ikke længere pågår, finder de almindelige bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen sted i medfør af AT Bekendtgørelse nr af 15. oktober Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft og erstatter den tidligere MED-aftale for Odder kommune fra Side 16 af 16

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune Lokalaftale om MED i Odder Kommune INDFLYDELSE og BESTEMMELSE Forord Denne lokale MED aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Odder kommune. Den skal medvirke

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. Lyngby-Taarbæk Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Journalnr. 2008092939 Økonomisk forvaltning Dato: 08.12.2008 Personaleafdelingen Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

MED-aftalen er indgået i en tillidsfuld og konstruktiv proces mellem repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF og AC) og Viborg Kommune.

MED-aftalen er indgået i en tillidsfuld og konstruktiv proces mellem repræsentanter for hovedorganisationerne (LO, FTF og AC) og Viborg Kommune. Indhold Forord... 3 Formål... 4 Indhold... 4 Form og struktur... 6 Hovedudvalgets sammensætning... 7 Arbejdsmiljø... 7 Tillidsvalgte... 8 Uddannelse... 9 Rammen... 9 Aftalens område... 9 Ikrafttræden,

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen MED-grunduddannelse Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen 1 MED-grunduddannelsen - program Dag 1 Velkomst præsentation af program Deltagerpræsentation og forventningsafstemning Deltagernes

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation Vejledning til oprettelse og ændring af lokal MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Denne vejledning vedrører oprettelse og ændring af den lokale MED organisation, herunder den

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen Bilag 12: Tjekliste til bilag og 11 Tjekliste til bilag og bilag 11 i MED-håndbogen Aftal konkrete aktiviteter/metoder AMO-bek. 20 stk. 5: (1) En beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen MED-grunduddannelse Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen 1 MED-grunduddannelsen Dag 2 - Program Velkomst præsentation af program Opfølgning på arbejde i eget MED-udvalg Læringsmål: Information

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Ny MED-aftale - endeligt manuskript

Ny MED-aftale - endeligt manuskript Ny MED-aftale - endeligt manuskript Forord Viborg Kommunes vision Vilje - Vækst - Velfærd tegner et billede af en moderne, kreativ kommune, der skaber vækst og resultater. En foregangskommune, hvor dialog

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård Holmstrupgård 2017-2018 Side 1 af 7 Holmstrupgård 2017-2018 Titel Retningslinje for Arbejdsmiljø Formål med retningslinjen for Arbejdsmiljø skal sikre At der udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. At

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Læsø Kommunes MED-aftale

Læsø Kommunes MED-aftale 1 MED-aftalen MED-aftalen er én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give medarbejderne bedst mulig medindflydelse på deres arbejdsvilkår i læsø Kommune. MED-aftalen er en fælles håndfæstning

Læs mere

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED November 2018 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og

Læs mere

Favrskov Kommune. Lokal MED-aftale

Favrskov Kommune. Lokal MED-aftale Favrskov Kommune Lokal MED-aftale 1 Favrskov Kommune Lokal MED-aftale Historik 6. december 2012 Den lokale MED-aftale underskrives af forhandlingsorganet. 15. september 2014 KL, KTO og Sundhedskartellet

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Områdelederne på specialområderne og fusions-medudvalgene på specialområderne

Områdelederne på specialområderne og fusions-medudvalgene på specialområderne Områdelederne på specialområderne og fusions-medudvalgene på specialområderne Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15A, 3. th. DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 4

Indholdsfortegnelse. Forord... 4 Side 1 af 35 Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne for aftalen... 6 4. Form og struktur... 8

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Fundamentet for aftalen er Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3 coc).-- ) Aftalens område 2 nformation og drøftelse Samarbejdsværdier og opgaver 2 i Procedure for evaluering af SOSU Nords arbejdsmiljøarbejde og aftalens effekt herpå 6 Procedure for gennemførelse og

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Strategiplan for MED og arbejdsmiljø

Strategiplan for MED og arbejdsmiljø Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2016-2017 Godkendt i HMU den 15.12.2015 Justeret i HMU den 29.11.2016 Indhold Forord... 3 Holdninger... 3 Indsatser og mål... 4 Indsatsområder... 5 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Aftalen er gældende fra 1. januar 2016 Forord Stevns Kommune har bl.a. en vision om, at Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

MED-aftalen for Region Nordjylland

MED-aftalen for Region Nordjylland MED-aftalen for Region Nordjylland Indhold 1. Indledning...3 2. MED-aftalens område i Region Nordjylland...5 3. Formål...6 4. Kompetence og organisering...7 4.1 Niveau 1: Hovedudvalget: Opgaver og sammensætning

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere