Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39"

Transkript

1 Side 1 af 39

2 Indhold Indledende bemærkninger Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed Sammenfattende helhedsvurdering Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år Folkeskolen skal mindske betydningen af sociale baggrunde i forhold til faglige resultatet Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøver 2016/ Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Kompetencedækning Inklusionsgrad tre skoleår hele landet og Varde Kommune Mål og resultatmål - Chancelighed Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning Side 2 af 39

3 Indledende bemærkninger Ved læsning af kvalitetsrapporten skal opmærksomheden henledes på nedenstående noter: Der skal gøres opmærksom på, at figurerne opgøres i procentandele og derfor kan dække over meget få elever. Hvis en skole fx har en andel på 3 % i den pågældende elevgruppe ud af 33 elever, så dækker procentsatsen i reelle tal over en enkelt elev. Generelt skal der gøres opmærksom på, at jo færre elever der er i de enkelte klasser, jo større procentandel vil den enkelte elev vægte. Alle skoler vægter ens uanset antallet af elever. Dette kan påvirke kommuneresultatet. Specialklasseelever indgår i opgørelserne. Bemærk at Undervisningsministeriet, i de udarbejdede figurer, ikke anvender samme intervaller på X-aksen (f.eks. procentstørrelser), hvorfor det visuelle indtryk kan påvirkes. I alle figurer angives landsgennemsnittet med en orange markering/linje. Skole/kommune resultater med blå søjler og kommune gennemsnit med grå markering/ linje. 1. Indledning Denne kvalitetsrapport er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkninger til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.) Målsætningen med kvalitetsrapporten er, at den skal sætte beslutningstagere i stand til at følge udviklingen på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen over tid og dermed være et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Informationerne i kvalitetsrapporten for vil som baseline skabe det naturlige udgangspunkt for denne proces. Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsnet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de eventuelle opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Kvalitetsrapportens fortrolighed Loven foreskriver, at kvalitetsrapporten skal indeholde data, som i henhold til folkeskolelovens 55b er fortrolige og derfor ikke indgår i denne offentlige udgave af rapporten. Den samlede rapport består således af denne offentlige del samt en fortrolig del, der forelægges Byrådet og behandles på et lukket møde. Fortrolighed omfatter bl.a. direkte resultater fra nationale test - herunder Andel af elever med gode resultater i matematik og dansk, læsning, Varde Kommune Andel af de allerdygtigste elever i matematik og dansk, læsning, Varde Kommune Andel elever med dårlige resultater i matematik og dansk læsning, Varde Kommune Side 3 af 39

4 2. Sammenfattende helhedsvurdering Resultaterne for de udvalgte indikatorer viser forskelle mellem de enkelte skoler i Varde Kommune. Dette gælder både i forhold til målsætningen om, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, og andelen af elever med dårlige resultater skal falde år for år. Der er forvaltningsmæssigt fokus på disse forskelle og baggrunden herfor. Alle skoler har således, siden resultaterne af de nationale test er blevet tilgængelige, haft et besøg fra forvaltningen, hvor skolens resultater udregnet efter skoledistriktets socioøkonomiske faktorer er blevet drøftet med skolens ledelse med henblik på, at indsatsen for at forbedre eller fastholde skolens resultatniveau konkret kan iværksættes f.eks. gennem den enkelte skoles pædagogiske aftalestyring. Denne dialog mellem den enkelte skole og forvaltningen vil ligeledes blive gennemført på baggrund af skolens resultater i skoleåret 2016/2017. Når man ser på de enkelte grafer i kvalitetsrapporten, er det væsentligt at fastholde, at sammenligninger mellem de enkelte skoler forudsætter forsigtighed alene begrundet i elevtal. Hvis en skole f.eks. har 16 elever i 2. klasse, og to af disse elever i den nationale læsetest falder i kategorien dårlige læsere, så vil grafen for denne skole vise, at der er 12,5 % dårlige læsere. Derfor bør anvendelsen af grafer og informationer primært benyttes til at følge udviklingen på den enkelte skole - og ikke til umiddelbar sammenligning mellem skolerne. Denne og fremtidige kvalitetsrapporter vil således gengive resultaterne over treårs perioder, med henblik på at understøtte muligheden for at følge udviklingen på den enkelte skole. Hvis man ser på trivselsmålingerne, tegner der sig et billede, hvor der er mindre forskel mellem skolerne. Rapporten viser, at alle elever i Varde Kommune ser ud til at være i god social trivsel, mens der nok i højere grad bør rettes fokus mod den faglige trivsel, inspiration og støtte samt ro og orden. Dette fokus arbejdes der med på alle skoler blandt andet gennem aftalestyringen og skoleudviklingsplanen. Skolernes elevfravær har de sidste år ligget rimeligt konstant, dog med en tendens til en lille stigning. Skolernes elevfravær, og hvilke tiltag der sættes i værk for at begrænse dette, er et emne der, sammen med faglige resultater og trivselsmålinger tages op til drøftelse på de årlige møder mellem skolechef og skoleledelserne på de enkelte skoler. Hovedresultater for skoleåret 2016/2017 Generelt vurderes det, at de faglige resultater og trivslen på skolerne i Varde Kommune i skoleåret 2016/2017 er på niveau med skoleåret 2015/2016. For de faglige resultater gælder dette både når man ser på de nationale test og afgangsprøver, hvor der indenfor begge kun er tale om marginale udsving mellem de to skoleår. Resultat af trivselsmålingen for skoleåret 2016/2017 viser at det igen er inden for indikatoren social trivsel at eleverne svarer mest positivt. Dette gør sig også gældende på landsplan. Resultaterne både kommunalt og nationalt afviger dog kun marginalt fra resultaterne for skoleåret 2015/2016. Ser man på kompetencedækningen hvor målet er at i 2020 skal 95% af lærerne have linjefag eller tilsvarende kompetencer i de fag de underviser i viser opgørelsen at tallet for Varde Kommune i skoleåret 2016/2017 er 86,8% hvilket er en stigning på 4,9% sammenlignet med året før. På landsplan er kompetencedækningen i skoleåret 2016/2017 opgjort til 85,1%. Inklusionsprocenten i Varde Kommune (andel af elever der modtager undervisning i den almene undervisning) var i skoleåret 16/17 på 96,5% mod 96,4% i skoleåret 15/16. Inklusionsprocenten på landsplan var i skoleåret 16/17 på 95,2% Side 4 af 39

5 Udviklingen i elevfravær viser en svag stigning fra 2015/2016 til 2016/2017. Dette gælder både på landsplan og i Varde Kommune. Stigningen kan dog ikke betegnes som signifikant. Side 5 af 39

6 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan En af målsætningerne i folkeskolereformen er, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Elever der placerer sig i denne kategori, er de elever, der ved de nationale test opnår en score svarende til fremragende præstation, rigtig god præstation og god præstation. Andel elever med gode resultater i dansk, læsning, hele landet Eleverne i Varde Kommune placerer sig i skoleåret 2016/2017 tæt på landsgennemsnittet. Lidt under for eleverne i 2. og 4. klasse og lidt over for eleverne i 6. og 8. klasse. Som det fremgår, er målsætningen om 80% i gruppen med gode resultater ikke opfyldt. Denne status ses også for eleverne i Varde Kommune. Side 6 af 39

7 Andel elever med gode resultater i matematik, hele landet Når man betragter målsætningen om, at 80% skal være gode til at regne, så fremgår det, at denne ikke er opfyldt på landsplan. En sammenligning til resultaterne i Varde viser, at både for 3. klasse og for 6. klasse er der en større del af eleverne, der er gode til at regne, end der er på landsplan. Derudover fremgår det, at for 3. klasse er målsætningen om 80% meget tæt på at være opfyldt i Varde, og for 6. klasse er procentsatsen over 80%. Side 7 af 39

8 4. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år I forbindelse med folkeskolereformen var et af de parametre, der blev valgt som indikator for opfyldelsen af målsætningen om, at alle børn skal blive så dygtige som de kan, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Nedenstående to grafer viser således udviklingen på landsplan på de klassetrin (2., 4., 6., og 8. klassetrin) for de sidste tre år. Andel af de allerdygtigste elever til dansk, læsning, hele landet Grafen viser, at målsætningen ved sammenstilling af de sidste tre års resultater er opfyldt for 8. årgang og 4 årgang, status quo for 2. årgang, mens der for 6. årgang er tale om en nedgang i 16/17 sammenlignet med skoleåret 14/15 og 15/16. Ved sammenligning med resultaterne for Varde kommune viser det sig, at kommunen samlet har en lavere procent af de allerdygtigste til dansk end landsgennemsnittet. I kommunen er der et fald i forhold til sidste år for 6. klasse, mens der er en stigning eller status quo for de øvrige årgange. Målsætningen om en stigning fra år til år er således endnu ikke opnået i Varde Kommune. Det kan ligeledes konstateres, at der når man ser på de enkelte skoler er markante forskelle på, hvor mange elever man har, der placerer sig i denne gruppe. Fra skoler, hvor man på enkelte årgange slet ingen elever har i denne gruppe - til skoler, hvor man har et langt større antal end både kommune- og landsgennemsnit. Kommunes samlede resultat kan derfor i høj grad tilskrives denne forskel (se fortrolig del af kvalitetsrapporten). Side 8 af 39

9 Andel af de allerdygtigste elever til matematik, hele landet Når man ser på grafen for udviklingen i matematik i antallet af de allerdygtigste elever på landsplan viser det sig, at målsætningen i langt højere grad end for dansk er opfyldt. Der er således flere eller status quo - i skoleåret 2016/2017 end i de to foregående år, både når man ser på 3. og 6. årgang. Udviklingen i Varde Kommune er identisk, altså stigende henover de tre år. Derudover gælder det for 6. klasse, at kommunens elever scorer højere end landsgennemsnittet i alle tre år. Side 9 af 39

10 5. Folkeskolen skal mindske betydningen af sociale baggrunde i forhold til faglige resultatet Som indikator for opfyldelsen af dette mål blev det besluttet at opsætte en målsætning om, at antallet af elever med dårlige resultater i dansk og matematik i de nationale test skal reduceres år for år. De følgende to grafer viser således, i hvor høj grad denne målsætning er opfyldt i den sidste treårs periode. Andel af elever med dårlige resultater i dansk, læsning, hele landet Som det fremgår af ovenstående graf er målsætningen ikke opfyldt på landsplan. Det er for tre årgange stagneret, mens det for 4. årgang er steget. For Varde Kommune er andelen lavere end landsgennemsnittet for og 8. årgang, mens det er højere for 4. årgang. Andelen for Varde Kommune er sammenlignet med skoleår 15/16 faldende for 8. årgang, mens de øvrige årgange enten er stagneret eller stigende. Der er væsentlige forskelle i, hvor stor en andel elever med dårlige resultater de enkelte skoler har, hvilket fremgår af den fortrolige del af kvalitetsrapporten. Side 10 af 39

11 Andel elever med dårlige resultater i matematik, hele landet Ser man på grafen over andelen af elever med dårlige matematikresultater viser den, at for 3. årgang er andelen faldet fra 15/16 men stagneret for 6. årgang. Der er således ikke det ønskede årlige fald i andelen. Varde Kommune har både for 3. og 6. færre elever i denne kategori end landsgennemsnittet. I Varde Kommune er der et markant fald i andelen for 3. årgang, mens 6. årgang er stagneret sammenlignet med skoleåret 15/16. Igen kan der observeres væsentlige forskelle på andelen på de enkelte skoler (se fortrolig del af kvalitetsrapporten). Side 11 af 39

12 6. Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøver 2016/2017 Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse (2016/2017) - Varde Ovenstående graf viser udviklingen i afgangsprøvekarakterer i dansk (alle fagdiscipliner) over en treårs periode. Der er for Varde Kommune et fald siden 2015/2016. Varde Kommune ligger lavere end landsgennemsnittet - dog ikke signifikant. Karaktergennemsnit i dansk pr. fagdisciplin, 9. klasse (2016/2017) - Varde Grafen viser resultatet ved opdeling i de fire fagdiscipliner i faget dansk. Grafen viser, at karaktergennemsnittet er lavere i skoleåret 2016/2017 end de foregående år for alle fire fagdiscipliner. Denne graf bør ses i sammenhæng med skemaet på side 20, hvoraf det fremgår, at 5 skoler opnår resultater, der er over eller lig med den socioøkonomiske forventning, 4 skoler ligger lidt under og kun én skole opnår et resultat der signifikant ligger under den socioøkonomiske forventning. Side 12 af 39

13 Karaktergennemsnit i dansk pr. fagdisciplin, 9. klasse (2016/2017) - Hele landet Grafen for hele landet, i forhold til de fire fagdiscipliner i dansk, i skoleåret 2016/2017, viser ingen væsentlig ændring i forhold til de foregående år. Landsgennemsnittet er højere end resultatet i Varde, hvor der, som angivet overfor, er tale om et fald. Side 13 af 39

14 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Varde Seks skoler ligger under det kommunale gennemsnit på 6,2, mens 5 skoler ligger over kommunegennemsnittet. Det er værd at være opmærksom på, at resultatet fra Tippen trækker det kommunale gennemsnit i negativ retning, mens resultatet fra Ølgod Skole og Lykkesgårdskolen påvirker resultatet positivt. Side 14 af 39

15 Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Varde For faget matematik opnår eleverne i Varde Kommune i alle tre år et højere afgangsprøvegennemsnit end på landsplan. Kommunens resultat er dog lidt lavere end i skoleåret 2015/2016. Karaktergennemsnit i matematik pr. fagdisciplin, 9. klasse, Varde I forhold til de to fagdiscipliner er det i matematik uden hjælpemidler, at eleverne i Varde Kommune opnår det bedste resultat. Dette må ses som positivt, da denne disciplin dækker over matematik i anvendelse, hvor eleverne selvstændigt skal kunne vurdere, hvilken matematisk kompetence der skal bringes i anvendelse for at løse en given opgave. Side 15 af 39

16 Karaktergennemsnit i matematik pr. fagdisciplin, 9. klasse, Hele landet Resultatet på landsplan opdelt i de to fagdiscipliner er lavere end i Varde Kommune. Side 16 af 39

17 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Varde Af ovennævnte graf fremgår, at 6 skoler scorer lavere end kommunegennemsnittet, mens 5 skoler scorer højere. Side 17 af 39

18 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. fag, 9. klasse, Varde Grafen, hvor opgørelse af karaktergennemsnit er fordelt på fag, viser, at med undtagelse af matematik er resultatet i Varde Kommune lavere end landsgennemsnittet. En sammenligning til afgangsprøver sidste år viser, at den udfordring der dengang var med den nye fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi tilsyneladende er på vej mod en løsning, idet afgangsprøvekarakteren er steget fra 5,8 i 2015/2016 til ovenstående 6,8 i 2016/2017. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Varde Side 18 af 39

19 Gennemsnittet ved alle bundne prøvefag er, som tidligere angivet, 6,6 for Varde Kommune. Det fremgår således af ovenstående graf, at der er 6 skoler, der scorer lavere end kommunegennemsnit, og 5 skoler der scorer over kommunegennemsnittet. Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomisk reference, 9. klasse (2016/2017, 2015/2016 og 2014/2015) - Varde Ovenstående er skematisk opstilling af de opnåede karaktergennemsnit i de Bundne prøvefag sammenholdt med skolernes socioøkonomiske reference for de sidste tre prøveterminer. Skemaet er et godt billede på, at den socioøkonomiske forventning ændrer sig fra år til år for afgangsprøveklasserne. Den socioøkonomiske forventning er således lavere i prøvetermin 16/17 for 8 ud af 10 overbygningsskoler sammenlignet med prøvetermin 15/16 Dette er væsentlig at have in mente, når man ser på skolernes opnåede resultater. Markering med en stjerne angiver at forskellen mellem skolens faktisk opnåede resultat og den socioøkonomiske forventning betegnes som signifikant. Side 19 af 39

20 Det fremgår af grafen, at andelen er faldet sammenlignet med skoleåret 2015/2016, både i Varde Kommune og på landsplan. Der gives ingen entydig forklaring på denne udvikling, udover at det samlede karaktergennemsnit er lavere i skoleåret 2016/2017 end skoleåret 2015/2016, hvilket sammenholdt med en lavere socioøkonomisk forventning kan have påvirket procentsatsen. Side 20 af 39

21 7. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes Folkeskolereformen sætter fokus på, at eleverne skal trives bedre i folkeskolen. Der gennemføres således nationale trivselsmålinger til afdækning af udviklingen. Nedenstående grafer er udarbejdet på baggrund af svar fra klassetrin. Maks score ved trivselsmålinger er fastsat til 5. For de fire udvalgte indikatorer: - social trivsel - faglig trivsel - støtte og inspiration i undervisningen og - ro og orden er resultatet i Varde Kommune tæt på identisk med resultatet på landsplan. Graferne viser først resultatet på kommune niveau sammenholdt med landsgennemsnittet - og derefter på skoleniveau sammenholdt med resultatet på kommune- og landsplan. Generelt gælder det for de fire indikatorer, at resultatet for 16/17 er nærmest identisk med skoleåret 15/16. Side 21 af 39

22 Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. indikator, Varde, 2016/2017 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr år, Varde Både på landsplan og i Varde Kommune er den sociale trivsel den indikator der opnår den højeste score. Varde Kommunes resultater er identisk med landsresultatet. Side 22 af 39

23 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr år, Varde Varde Kommunes resultater er igen identisk med landsgennemsnittet. Den faglige trivsel scorer både på landsplan og i Varde Kommune lavere end den sociale trivsel. Dette kunne indikere, at der er en udfordring i forhold til at ramme elevernes faglige niveau, så de oplever at blive mødt af faglige udfordringer, der modsvarer deres faglige niveau. I Varde Kommune har der - fx gennem projektet Skoleledelse gennem databaseret praksis været arbejdet meget konkret med at udvikle underviseres og lederes kompetence i forhold til at aflæse og anvende data (fx fra de nationale test) i tilrettelæggelsen af elevernes læring. Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr år, Varde Varde Kommunes resultater er igen identisk med landsgennemsnittet. Side 23 af 39

24 Ovenstående graf kan ses i sammenhæng med indikatoren om faglige trivsel og vil også kunne understøttes af de initiativer og kompetenceudviklingsforløb der er iværksat. Hvis elevernes faglige udfordringer i højere grad kan tilpasses den enkelte elevs behov, vil den rette støtte og inspiration også kunne tilpasses. Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr år, Varde Sammenfald mellem resultatet i Varde Kommune og landsgennemsnittet. Igen kan denne indikator knyttes sammen med de to foregående. Hvis de faglige udfordringer, og den støtte og inspiration eleverne modtager, er tilpasset elevernes behov, må det alt andet lige kunne forventes, at elevernes motivation øges, og dermed vil de opleve mindre uro/forstyrrende adfærd. Derudover arbejdes der på alle skoler med begrebet klasserumsledelse, hvor undervisernes kompetencer i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen øges, således at de bedre bliver i stand til at forebygge undervisningsforstyrrende uro. Side 24 af 39

25 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Varde, 2016/2017 Kommunegennemsnit 4,1 Alle skoler placerer sig tæt på kommunegennemsnittet. Største afvigelse er -0,3 Side 25 af 39

26 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Varde, 2016/2017 Kommunegennemsnit 3,7 Alle skoler placerer sig tæt på kommunegennemsnit største afvigelse er -0,2. Side 26 af 39

27 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Varde, 2016/2017. Kommunegennemsnit 3,2 Alle skoler placerer sig tæt på landsgennemsnittet. Største afvigelse er + 0,5 Side 27 af 39

28 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Varde, 2016/ Kommunegennemsnit 3,8 Alle skoler placerer sig tæt på kommunegennemsnittet. Største afvigelse er + 0,2 Side 28 af 39

29 8. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Andel elever, de er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse Varde Side 29 af 39

30 Andel elever, de er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse pr. ungdomsuddannelse, Varde Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Varde Side 30 af 39

31 Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Varde Andel elever, de er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse - Varde Side 31 af 39

32 Andel elever, de er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse pr. ungdomsuddannelse, Varde Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Varde Side 32 af 39

33 9. Kompetencedækning Som det fremgår, er den samlede kompetencedækning (at undervisere har linjefag eller tilsvarende kompetencer i de fag de underviser i) på skolerne i Varde Kommune højere end på landsplan. Der er siden 2014/2015 iværksat en massiv indsats med kompetenceudvikling af undervisere på skolerne med henblik på at søge at nå målsætningen om fuld kompetencedækning i Side 33 af 39

34 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Varde Opdelt på fag ser kompetencedækningen således ud. Som det fremgår, er det især faget kristendomskundskab, der ligger lavt, både på landsplan og i Varde. Der er tale om et timemæssigt lille fag Side 34 af 39

35 (én time/uge) hvilket formodes at være en af grundene til, at få lærerstuderende vælger faget som linjefag/undervisningsfag. Side 35 af 39

36 10. Inklusionsgrad tre skoleår hele landet og Varde Kommune Det er et generelt mål, at så mange elever som muligt skal undervises i normalklasser. Inklusionsgraden er et udtryk for, hvor stor en procentdel der modtager undervisning i den almene undervisning. Det fremgår at inklusionsprocenten i Varde Kommune er højere end landsgennemsnittet og er en anelse højere ens skoleåret 2015/2016. Side 36 af 39

37 11. Mål og resultatmål - Chancelighed Gennemsnitligt elevfravær, Varde Et af de parametre det er besluttet at anvende som indikator for målsætningen om chancelighed er det årlige elevfravær. Elevfraværet opdeles i 3 kategorier: - lovligt fravær dvs. skole er bekendt med årsagen til at eleven er fraværende - sygefravær og - ulovligt fravær. Fraværet i Varde Kommune er samlet på de tre kategorier for skoleåret 2016/2017 på 4,9%, hvilket er en anelse lavere end i det foregående år. Faldet skyldes primært et fald i elevernes sygefravær. Både opdelt på de tre fraværsformer og samlet fravær ligger elevfraværet i Varde Kommune under landsgennemsnittet Side 37 af 39

38 Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole, Varde De enkelte skoler placerer sig tæt på det kommunale gennemsnit. Seks skoler liggere højere ende det kommunale gennemsnit, dog ikke i et omfang der er signifikant. Med hensyn til ulovligt fravær er der på skole som på kommune niveau procedurer for håndtering af dette. Procentdelen for lovligt fravær dækker typisk de elever, der afholder ferie/fridage udenfor skolernes fastlagte ferieperioder. Skolelederne peger på, at antallet af forældre der henvender sig og ønsker deres barn fri fra skole udenfor skolens planlagte ferieperioder er stigende. Side 38 af 39

39 12. Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning Ingen klager er indbragt for Klagenævnet for Specialundervisning i skoleåret 2016/2017. Side 39 af 39

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Indhold

Varde Kommune Kvalitetsrapport Indhold Indhold 1. Indledning... 2 Kvalitetsrapportens fortrolighed... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering.... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2014/2015... 5 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017)

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Tidsplan: Direktionen FI Høring Direktionen FI ØK Byrådet 24. Sep 25. sep oktober 30. oktober 6. november 12. december 19. december 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Resultat bemærkninger... 4 Resultater... 6 Socioøkonomiske forskelle...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 1. Indhold 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Faglige resultater...6 3.1. Afgangsprøveresultater...6 3.1.1. Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2016/2017 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: Februar 2018 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapport 2016/2017 Kvalitetsrapport 2016/2017 Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 3. Resultater... 7 3.1 Kommunale test (Ordlæseprøve 1)... 7 3.2 Nationale

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Petersmindeskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.7 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring december 2018 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen

Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen Januar 2016 Side 1 af 94 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2015/2016 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2017 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere