Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis"

Transkript

1 Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Februar

2 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 4 Emner til forventningssamtale... 4 FVU- undervisning:... 5 Specialpædagogisk støtte (SPS)... 5 Praktik i udlandet... 5 Talentspor ekspertniveau:... 5 Hvad er en EUV-elev?... 6 Forbesøg på praktikstedet... 6 Praktikindkald... 7 Praktikbesøg... 7 Praktikforberedelse før praktikken... 7 Praktikopgave... 7 Praktik 1:... 7 Praktik 2:... 8 Praktik 3:... 8 Praktikevaluering... 8 Praktikvejlederkursus og træf... 8 Studietid og vejledning... 8 Mål for praktikken... 9 Mål 1:... 9 Mål 2:... 9 Mål 3:... 9 Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål 10: Mål 11: Mål 12: Mål 13:

3 Mål 14: Mål 15: Mål 16: Mål 17: Mål 18: Niveauer i praktikken Begynderniveau Rutineret niveau Avanceret niveau Kompetencemål for Den pædagogiske assistentuddannelse

4 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder og er af essentiel betydning i alle praktikker - især i praktik 1, idet det for en del elever er første gang, de træder ind på arbejdsmarkedet. Fokus i forventningssamtalen er derfor: Hvordan er det at gå på arbejde, hvad indebærer det? Forventningssamtalen skal foretages inden for de første dage efter elevens opstart i praktikken. Emner til forventningssamtale Hvilke værdier har den enkelte institution? Hvordan afspejler værdierne sig i institutionens daglige arbejde? Hvordan fungerer vejledningen i den enkelte institution? Hvilke forventninger har praktikpladsen til eleven? Det skal tydeliggøres, at eleven altid kan stille spørgsmål, hvis der er noget, han er i tvivl om. At eleven altid kan stille spørgsmål skal understreges af både skole og praktikplads. Hvilke mødetider har eleven? Arbejdstid timer pr. uge? Ferie- fridage - hvad er reglerne for dette? Tid til læring der skal være tid til læring (jf. LUP) Må eleven arbejde alene? Institutionens politikker om: Rygning Mobiltelefon Påklædning Frokost - skal eleven have madpakke med? Pauser Sygdomsmelding Særlige omstændigheder, som praktikken skal tage hensyn til evt. ordblindhed, evt. specialpædagogisk støtte? (SPS) 4

5 FVU- undervisning: Hvis en elev skal til FVU-undervisning under sit praktikforløb, skal praktikstedet være gjort opmærksom på dette. Dette skal være klarlagt ved forventningssamtalen før praktikstart, så praktikstedet kan planlægge ud fra dette i god tid. Læsevejlederen er i samarbejde med eleven tovholder på denne formidling til praktikken. Specialpædagogisk støtte (SPS) Når eleven skal i praktik aftaler den enkelte elev med sin SPS-lærer, om timerne skal læses på skolen af SPSlæreren, i praktikken af en praktikvejleder eller en kombination. Hvis timerne helst skal læses i praktikken, tilbyder SPS-læreren at deltage i formøde med praktikstedet og eleven. Hvis timerne skal læses af praktikken, kræver det, at der er en vejleder, der føler sig klar på opgaven. Den enkelte vejleder aftaler med institutionen om timerne skal aflønnes til vejlederen (som ekstra tid), eller om pengene udbetales til institutionen, som så har mulighed for at købe vikar ind. Såfremt der er spørgsmål til SPS, kan der rettes henvendelse til skolens SPS koordinator eller elevens SPSlærer. Praktik i udlandet Når elever skal i praktik i udlandet som en del af deres praktikperiode, så deles praktikperioden mellem udlandspraktik og deres ordinære praktiksted. Fordelingen og tidsrammen for dette fastsættes i samarbejde mellem skolen og ansættende myndighed. Vejleder i det ordinære praktiksted er vejleder i HELE praktikperioden og dermed også, mens eleven er i udlandet. Det er op til elev og vejleder, hvordan de vil koordinere vejledning og kontakt under udlandsopholdet. Det er elevens ansvar at tage kontakt til vejleder inden udlandsopholdet. Talentspor ekspertniveau: Eleven skal orientere praktikvejlederen, hvis vedkommende har talentspor. I så fald vil det være en ide, at eleven får muligheden for at blive udfordret i ét eller flere af de fag, han har på ekspertniveau. Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser inddeler eleverne i to kategorier: EUV = voksne (over 25 år) og EUD unge (under 25 år). Man skal nå de samme mål i uddannelsesforløbet - uanset om man er EUD- elev eller EUV-elev. For praktikken er det væsentligt at sondre mellem en EUD-elev og en EUV-elev, idet der gælder to forskellige skole-praktikplaner for de to elevtyper. Hvad er en EUD-elev? En EUD-elev (under 25 år) følger et hovedforløb, der har nedenstående varighed evt. afkortning af praktik, hvis eleven har erhvervet relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år. 2 år 1½ mdr. for elever under 25 år 47 ugers skolegang 52 ugers praktik 5

6 En EUD-elev følger nedenstående skole-praktikplan: Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 Praktik 3 Skoleperiode 4 4 uger 4 uger 24 uger 24 uger 18 uger 24 uger 7 uger Tema: Introduktion til den PA uddannelse Tema: Menneskets vilkår og udvikling Bedømmes på Begynder/ Rutineret niveau Tema: Inklusion og Mangfoldighed Ingen praktikmål Bedømmes på Avanceret niveau Tema: Den prof. Pædagogiske assistent Prøve i udd. specifikt fag + afsluttende prøve Hvad er en EUV-elev? Man inddeler EUV-elever (25 + år) i tre kategorier: EUV1 EUV2 og EUV3-elever. Længden af uddannelsesforløbet afgøres ud fra evt. godskrivningsmuligheder i grundfagene samt en realkompetencevurdering (RKV) + evt. afkortning af praktik, hvis eleven har erhvervet relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år. OBS: En EUV3-elev følger EUD-elevens skole-praktikplan (se ovenstående skema). En EUV-elev følger et hovedforløb, der har nedenstående standardiserede varighed: 2 år for et standardiseret hovedforløb for elever over 25 år 42 ugers skolegang 52 ugers praktik På SOSU Nord har man valgt, at EUV2-elever kommer i praktik allerede efter én uge på hovedforløbet. Hver EUV2-elev har sit eget individuelle uddannelsesforløb på baggrund af ovenstående, hvorfor der i dette kompendium ikke er en model over en skole-praktikplan for EUV2-elever. Praktikstedet får tilsendt en skole-praktikplan for den enkelte EUV-elev. Praktikken møder ikke EUV1-elever, da de er godskrevet for praktik. Forbesøg på praktikstedet Forud for praktikken tilrettelægges der i samarbejde med skolen et besøg på praktikstedet. Formålet med besøget er, at elev og praktiksted kan få hilst på hinanden, og at eleven kan få indblik i sit kommende praktiksted, herunder rundvisning og information om dagligdagen på stedet. Først når eleven starter sin praktik, tages der fat på arbejdet med praktikmål mm. Det skal så vidt muligt tilstræbes at praktikbesøget kan ligge uden for elevens skoletid. 6

7 Praktikindkald I løbet af 2. og 3. praktik arrangerer skolen ét praktikindkald i hver praktik, hvor eleven møder i skole denne dag. Denne dag udgør en arbejdsdag for eleven. Skolen meddeler allerede ved praktikkens start hvornår datoen for indkald ligger, så eleven kan frigøres fra praktikstedets vagtplan. Skolen programsætter dagen, hvor der arbejdes med mål og indhold fra skole og praktik. Praktikbesøg I praktik 2 og 3 vil der være 1 praktikbesøg fra skolen. Dette besøg er et anliggende mellem elev, praktikvejleder og skolen, og det har til formål at sikre sammenhængen mellem teori og praksis. Besøget varer ca. 45 minutter. Skolen informerer om dato for praktikbesøg i god tid inden besøget. Såfremt der opstår spørgsmål eller tvivl om elevens mulighed for at nå praktikmålene, skal praktikstedet rette henvendelse til skolen og ansættende myndighed hurtigst muligt. Hvis en elev har brug faglig vejledning, har tvivl eller er usikker på, om vedkommende kan nå sine praktikmål, skal eleven tilskyndes til at tage fat på kontaktlærer og ansættende myndighed, og der indkaldes til en vejledende samtale med praktikstedet. Der kan ved behov arrangeres et ekstra praktikbesøg. Praktikforberedelse før praktikken Eleverne forberedes til praktikken fra skolens side. Herunder drøftes emner som At være ansat, forventninger mv. I praktikforberedelsen på skolen arbejder eleverne også med praktikmålene. Formålet er, at eleverne opnår en forståelse af målene med afsæt i de fag og teorier, de har tilegnet sig på skolen. Eleverne skal i denne læreproces også reflektere over, hvilke kompetencer, der kræves for at opfylde de pågældende praktikmål. Praksis vil gerne inddrages i praktikforberedelsen på skolen. Eleven arbejder med en repetition af den foregående skoleperiode og medbringer dette til første vejledning i praktikken. Dette for at skabe en synlig rød tråd mellem skole og praktik. Eleverne medbringer informationer omkring praktikkompendium samt praktiske oplysninger til praktikken. Disse informationer har eleverne ligeledes til rådighed på deres læringsplatform It s Learning. Materialet kan således altid findes her. Praktikopgave Eleverne laver en opgave i hver praktik. Opgaven defineres af underviserne i de pågældende fag og udleveres til eleven før praktikkens start. Skolen er ansvarlig for opsamling og evaluering af opgaverne. Praktik 1: Eleverne laver en mindre observationsopgave til faget pædagogik. Opgaven fremlægges, når eleven starter på skoleperiode 2. 7

8 Praktik 2: Eleverne laver en skriftlig opgave, hvor eleven skal planlægge, begrunde, gennemføre, formidle og evaluere en eller flere aktiviteter med afsæt i en didaktisk model. Eleven skal efter endt praktik aflevere opgaven til underviseren i pædagogik samt fremlægge opgaven for sin klasse. Praktik 3: Eleven laver en opgave i ét af følgende fag: Digital kultur, Natur & Ude liv, Sundhed i pædagogisk praksis, Bevægelse & idræt. Denne opgave skal løses med udgangspunkt i det niveau, eleven har i faget (Avanceret/ekspert). Opgaven fremlægges, når eleven starter på skoleperiode 4. Praktikevaluering Praktikken evalueres ud fra de fastsatte praktikmål og der udfyldes en praktikerklæring på de opnåede mål. Erklæringen kan findes på Praktikforum Nyttig viden Praktikerklæringer/mål PAU Hjælpeskema praktikerklæring Praktikerklæring efter Erklæringen skal drøftes med eleven og sendes herefter til skolen senest 1 uge før praktikkens ophør. Praktikstedet skal sende erklæringen elektronisk til: Praktikvejlederkursus og træf Der udbydes praktikvejlederkursus og praktikvejledertræf på SOSU Nord. Information om dette kan findes på under Praktikforum Studietid og vejledning Eleven er ansat 37 timer pr. uge (gennemsnitligt). Det er op til den enkelte ansættende kommune at afgøre, om eleverne skal have studietid altså tid, hvor eleven ikke indgår i praktikstedets arbejdsplan. Indholdet i studietiden planlægges i samarbejde mellem elev og vejleder. Studietiden kan eksempelvis anvendes til at læse relevant faglitteratur, til refleksion samt til forberedelse til vejledning. Det er vigtigt, at praktikstedet italesætter og informerer eleven om, hvordan vejledningen praktiseres i den enkelte institution. Dette sker i forventningssamtalen. 8

9 Mål for praktikken Eleven skal opfylde en række mål i praktikken for at bestå sit praktikforløb. På Pædagogisk Assistent Uddannelse er praktikmålene udformet og fastlagt af PASS (Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen). I det følgende er målene for praktikken præsenteret, og der er udarbejdet refleksionsspørgsmål til hvert mål. Refleksionsspørgsmålene kan hjælpe eleven og vejleder til i samarbejde at konkretisere praktikmålene. Mål 1: Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. Hvad forstår du ved tavshedspligt? Hvad forstår du ved oplysningspligt? Hvad forstår du ved underretningspligt? Kan du nævne situationer, hvor de tre ovennævnte pligter har betydning i praksis? Hvad forstår du ved begreberne selvbestemmelse og magtanvendelse? I hvilke situationer kan magtanvendelse være nødvendig i praksis? Hvordan kan du være med til at respektere selvbestemmelse og i praksis? Mål 2: Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. Hvad forstå du ved pædagogiske observationsmetoder? Hvilke metoder anvendes på dit praktiksted? Hvordan kan du anvende din viden om pædagogiske observationsmetoder i spil i din praksis? Hvad er formålet med pædagogiske observationer? Mål 3: Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. Hvad forstår du ved sproglig udvikling? Hvilke aktiviteter vil du lave i praktikken med henblik på at understøtte, stimulere og udvikle målgruppens sproglige udvikling? Hvilke midler/materialer tænker du anvendt hertil? Hvordan vil du gøre det? Beskriv kort, hvad du vil gøre. Hvad er grunden til, at du vil gøre det på denne måde? Begrund dine faglige handlinger. Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? Efter endt aktivitet er der så noget, der giver anledning til, at du vil justere i aktiviteten i forhold til din målgruppe begrund din refleksion. 9

10 Mål 4: Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber. Hvad mener du, skal være til stede for at fremme medbestemmelse og medansvar i en aktivitet sammen med andre? Hvordan kan du motivere og skabe rammer, der opfordrer og støtter målgruppen i aktivt at deltage i en aktivitet sammen med andre? Tænk på en konkret situation. Hvordan vil du begrunde det ud fra din faglige pædagogiske viden? Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? På hvilken måde spiller køn en rolle på dit praktiksted både bevidst og ubevidst? Hvem kan du samarbejde med for at kunne opfylde dette mål? Mål 5: Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. Hvilke kompetencer er nødvendige for at kunne indgå i en relation? Hvordan arbejder man med udviklingen af disse kompetencer på dit praktiksted? Hvad forstår I ved venskaber på dit praktiksted? Hvordan har I fokus på det? Hvem kan du samarbejde med for at kunne opfylde dette mål? Mål 6: Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. Hvad forstår du ved trivsel, robusthed og kendskab til sig selv? I hvilke situationer lægger du mærke til ovennævnte? Hvilke metoder vil du benytte for at observere ovennævnte? Hvem kan du samarbejde med for at kunne opfylde dette mål? Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. Hvad er en pædagogisk omsorgsopgave på dit praktiksted? Hvad forstår du ved empati og hvordan kommer det til udtryk på dit praktiksted? Hvad forstår du ved at være faglig professionel og hvordan kommer det til udtryk på dit praktiksted? Hvordan kan du blive bedre til at forstå målgruppens signaler og behov? 10

11 Hvem kan du samarbejde med for at kunne opfylde dette mål? Mål 8: Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. Hvordan vil du planlægge en aktivitet, der motiverer til fysisk udfoldelse? Giv et eksempel på hvordan du vil gøre dette i praksis (overvejelser i forhold til dagligdagen i praksis, målgruppens forudsætninger, tid m.m.) Begrund med faglig viden hvorfor du mener, at denne aktivitet kan motivere til og skabe glæde ved fysisk udfoldelse for målgruppen? Hvordan vil du evaluere på aktiviteten (giv et eksempel)? Hvad forstår du ved børn, unge og voksne med særlige behov? Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? Mål 9: Eleven kan anvende ude liv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed. Hvordan inddrages naturen i det pædagogiske arbejde på dit praktiksted? Hvad forstår I ved naturfænomener og bæredygtighed på dit praktiksted? Hvordan hænger dette sammen med natur og ude liv? Hvilke aktiviteter kan du igangsætte for at lære målgruppen om ovennævnte? Begrund disse. Hvem kan du samarbejde med for at kunne opfylde dette mål? Mål 10: Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. Hvilke retningslinjer er der i forbindelse med hygiejne på dit praktiksted? I hvilke situationer anvendes disse retningslinjer? Hvordan vil du arbejde med at din målgruppe får fokus på hygiejne Hvordan vil du tage initiativ til at have fokus på hygiejne Hvilke hjælpemidler anvendes i forbindelse med hygiejne på dit praktiksted, f.eks. handsker. Hvem kan du samarbejde med for at kunne opfylde dette mål? 11

12 Mål 11: Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet. Hvordan kan man som pædagogisk assistent arbejde for at måltidet bliver en god oplevelse - hver dag? Hvordan kan man skabe nærhed omkring måltidet? Undersøg hvilke strukturer der er i institutionen og overvej hvordan du som pædagogisk assistent kan støtte disse. Hvilke pædagogiske aktiviteter kan man igangsætte for at skabe rum for samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet? Giv eksempler på hvordan disse aktiviteter kan tilpasses de 6 læreplanstemaer? Hvordan kan man som pædagogisk assistent være rollemodel i forbindelse med måltidet? Mål 12: Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. Hvad forstå du ved musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter? Hvordan vil du planlægge aktiviteten (ud fra didaktisk model)? Hvordan ved du, at den aktivitet, du laver, er inkluderende? Hvordan ved du, at aktiviteten udfordrer dem, du skal lave den med? Beskriv, hvordan du konkret vil gøre dette. Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter? Mål 13: Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter Hvordan vil du bruge de elektroniske /digitale medier til formidling af det pædagogiske arbejde? Hvilke nye muligheder og udfordringer ser du her? Hvad vil du iværksætte? Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? Hvilke etiske dilemmaer kan der være i forhold til brugen af sociale medier i det pædagogiske arbejde? Mål 14: Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet. Hvad findes der af velfærdteknologi på dit praktiksted? Hvilke funktioner har den tilstedeværende velfærdsteknologi? Hvilke gevinster er der ved at anvende velfærdsteknologi og hvilken betydning har det for det daglige pædagogiske arbejde på praktikstedet både for brugerne og de ansatte? 12

13 Mål 15: Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. Hvordan kan du bidrage i faglige drøftelser med dine kolleger? Hvilke metoder kan man anvende til at dokumentere og evaluere pædagogiske aktiviteter? Hvorfor er det vigtigt at kunne dokumentere og evaluere pædagogiske aktiviteter? Mål 16: Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. Hvad forstår du ved fysisk arbejdsmiljø? Hvad forstår du ved psykisk arbejdsmiljø? Hvordan har du indflydelse på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i praksis? Giv eksempler. Hvordan kan du være med til at forebygge vold på arbejdspladsen? Giv eksempler. Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? Hvad forstår du ved at handle respektfuldt og anerkendende i samvær med andre mennesker? Hvilke konflikthåndteringsstrategier kender du fra din uddannelse? Hvordan vil du anvende disse strategier i en konkret situation i praksis på en respektfuld og anerkendende måde? Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? Mål 17: Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger. Hvad, mener du, er vigtigt for, at samarbejdet med henholdsvis forældre, pårørende og kollegaer fungerer? Hvordan vil du bidrage til samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle? Hvilke overvejelser gør du dig om kontakt/dialog/samarbejde? Hvordan vil du udvikle din færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til denne målgruppe? Hvem kan du samarbejde med for at opfylde dette mål? Mål 18: Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis. Hvad forstår du ved et etisk dilemma? Beskriv en situation fra dagligdagen, hvor et etisk dilemma indgår? Hvordan vil du som fagprofessionel handle i forhold til det beskrevne dilemma? 13

14 Niveauer i praktikken For at se en progression i elevens udvikling under praktikken arbejdes der efter nedenstående taksonomi. Eleven skal i sine praktikperioder flytte sig mellem 3 niveauer hvor de går fra et begynder niveau til rutineret niveau og til slut ender på et avanceret niveau. Eleven skal som minimum opnå begynderniveau i sin 2. praktik og gerne nå så mange som muligt på rutineret niveau. Når eleven afslutter sin praktik 3 skal eleven har opfyldt alle målene på avanceret niveau. Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemløsning, eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlige kompetencer til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdigheds områder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. Dette kan blandt andet ske ved hjælp af iagttagelser og følgeordning. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at sætte sig ind i mere komplicerede problemløsninger og til at kommunikere med andre om løsning heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem - også i ikke-rutine-situationer, alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 14

15 Kompetencemål for Den pædagogiske assistentuddannelse Kompetencemålene for hovedforløbet for Den pædagogiske uddannelse er de mål, som eleverne arbejder med i hele deres uddannelsesforløb i såvel praktik- som skoleperioder. Målene er ligeledes dem, eleven bedømmes ud fra til deres afsluttende eksamen på skoleperiode 4. Kompetence målene skal ikke bestås i praktikken, men er fortløbende arbejdspunkter for eleven. Målene er følgende: 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb. 2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis. 3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gældende lovgivning. 4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling. 5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. 6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. 7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre. 9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde. 13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter. 14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. 15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 15

16 16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde. 17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter. 18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. 21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde. Dette praktikkompendium er udarbejdet i foråret og sommeren 2016 i et samarbejde med relevante medarbejdere på Den pædagogiske assistentuddannelse, SOSU Nord og praksis herunder praktikvejledere, institutionsledere og ansættende myndighed. Redigeret af SOSU Nord, februar

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: 1 2 3 Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE DECEMBER 2017 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 2. TERMINOLOGI 3. SAMARBEJDSPARTNERE 4. PRAKTIKVEJLEDERENS ROLLE

Læs mere

Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune

Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til Pædagogisk assistent Børn og Unge, Aarhus Kommune august 2017 1 indhold 1. Indledning 2. Terminologi 3. Samarbejdspartnere 4. Praktikvejlederens rolle 5.

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 Dit navn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen og underviserne

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL. Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL. Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE AUGUST 2018 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 2. TERMINOLOGI 3. SAMARBEJDSPARTNERE 4. PRAKTIKVEJLEDERENS ROLLE 5.

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015

Den pædagogiske assistentuddannelse. De nye praktikmål og en styrket faglig profil. Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Den pædagogiske assistentuddannelse De nye praktikmål og en styrket faglig profil Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Fortællinger fra Reformen Fagligt løft Højere niveau Student og faglært i eet forløb Grundforløb

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til Pædagogisk assistent 1 SOSU Østjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg kommune Juni 2019 Indhold 4 1. Indledning 6 6 7 8 9 10 12 13 21 26 27

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Velkommen Praktikvejleder

Velkommen Praktikvejleder Velkommen Praktikvejleder Dagens program Kl. 8.10 Kantinen: præsentation af dagens program - kaffe, the og boller Kl. 8.20 Info vedr. Den Pædagogiske Uddannelse Kl. 9.25 Pause Kl. 9.40 Speeddating i kantinen:

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019 Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever Gældende fra 1. januar 2019 Bemærk at der er udstedt en ny uddannelsesordning, der gælder for optag efter 1. januar 2019 Temaoversigt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse Afsluttende prøve Den pædagogiske Assistentuddannelse Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. JF BEK. Nr. 565 af 19/06/2008 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere