BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har konkluderet, at der er udfordringer for sagsbehandlingen i Københavns Kommune, som betyder, at København har en lav andel af tilkendelser til førtidspension og fleksjob sammenlignet med andre kommuner. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ( ) har derfor ønsket et budgetnotat på, hvad det vil koste at implementere taskforcens anbefalinger. For at kunne få førtidspension eller fleksjob skal det være klart, at den pågældende borgers arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Lovgivningen stiller krav til, at borgerens arbejdsevne er dokumenteret fx ved hjælp af oplysninger fra læger, praktiksteder eller andre aktiveringsindsatser. Taskforcen for førtidspension og fleksjob konkluderede, at der ikke i alle tilfælde bliver igangsat de nødvendige indsatser, at der ikke altid bliver indhentet de nødvendige oplysninger samt at borgerne oplever at få en dårlig behandling. Taskforcen konkluderede, at der er behov for gennemgribende forandringer af betingelserne for sagsbehandlingen i jobcentrene. Herudover konkluderede taskforcen, at lavere sagsstammer er en væsentlig forudsætning for at forbedre sagsbehandlingen. Lavere sagsstrammer behandles i budgetnotatet Lavere sagsstammer i Jobcenter København (BI16b). Indhold Der er behov for en større forandring i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der skal ske et kompetenceløft af medarbejderne på job- og beskæftigelsescentrene, en styrkelse af anvendelsen af sundhedsfaglige oplysninger i sagsbehandlingen og borgerne skal i højere grad inddrages og modtage en bedre behandling. Dette notat samler initiativer, der skal understøtte implementeringen af taskforcens anbefalinger, under følgende overskrifter: 1. Kompetenceudvikling af medarbejderne i job- og beskæftigelsescentrene 2. Sundhedsfaglig rådgivning og samarbejde med de praktiserende læger mv. 3. Borgerinddragelse og forbedring af borgernes oplevelse 4. Projektledelse og implementering af anbefalingerne Det forventes, at de samlede tiltag på området vil sikre højere kvalitet af sagsbehandlingen, at borgerne får en bedre oplevelse samt at medarbejdernes trivsel øges. 1. Styrkelse af fagligheden Taskforcen for førtidspension og fleksjob har i deres anbefalinger påpeget tre områder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor der særligt er behov for kompetenceudvikling af medarbejderne: a) Sagsnær faglig sparring (supervision) b) Kvalificering af sagsbehandlingen (struktureret oplæring) c) Styrkelse af medarbejdernes juridiske kompetencer (juraundervisning)

2 De tre områder uddybes nedenfor. a) Sagsnær faglig sparring (supervision) Medarbejderne efterspørger i forlængelse af taskforcens anbefalinger, at kompetenceudviklingen i høj grad foregår som faglig sparring i form af supervision, som tager udgangspunkt i medarbejdernes sager i modsætning til eksempelvis mere overordnet holdundervisning. Det foreslås, at der oprettes et mindre internt korps bestående af tre supervisorer, som forankres i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centralforvaltning, og som arbejder på tværs af job- og beskæftigelsescentrene for at sikre en økonomisk og fagligt bæredygtig model for supervision. Tre årsværk forventes at kunne dække omkring 47 medarbejdere. Der foreslås således varigt afsat midler til ansættelse af tre supervisorer svarende til tre årsværk i svarende til 2,4 mio. kr., samt uddannelse til supervisorteamet svarende til 175. i 219 og efterfølgende løbende supervision af supervisorerne i svarende til 2. årligt. BIF medfinansierer forslaget med 2,6 mio. kr. årligt. Dermed bliver denne del af budgetønsket på,175 mio. kr. i 219, hvorefter forslaget er egenfinansieret. Medfinansieringen til forslaget kommer fra de midler, der i dag er afsat til vikardækning for deltagelse i BIF-uddannelsen (en indsats BIF prioriterede inden for egen ramme i forbindelse med, at der i Budget 216 blev afsat midler til uddannelsen). BIF-uddannelsen er nu i drift og det vurderes, at en bæredygtig supervisionsmodel har større værdi end vikardækning. b) Kvalificering af sagsbehandlingen (struktureret oplæring) Førtidspension og fleksjob tilkendes på baggrund af en fremstilling af borgerens sag i en såkaldt forberedende plan. Den forberedende plan samler relevante oplysninger om borgeren og borgerens arbejdsevne, ud fra beskæftigelsesfaglige, sundhedsfaglige og sociale oplysninger. Kvaliteten af de forberedende planer er afgørende for, at der kan træffes korrekte afgørelser på det rette tidspunkt. Det foreslås, at der gennemføres kompetenceudvikling af sagsbehandlerne i forhold til udarbejdelse af forberedende planer via en struktureret oplæringsmodel (en kørekortsmodel ). Modellen er inspireret af Aarhus Kommune. Undervisningen forestås af fagligt stærke nøglemedarbejdere i hvert center. Der udvikles et koncept, som gør det muligt for underviseren at udstede kørekort til forberedende planer, når det vurderes, at medarbejderen kan udarbejde planer i tilstrækkeligt god kvalitet på egen hånd. Kørekortsmodellen betyder, at medarbejderne i forløbet løbende går til fælles sparringsmøder, hvor de samarbejder med underviseren om de konkrete forberedende planer, som de arbejder med. Gennem forløbet opnås en god praksis og at planerne skal godkendes af underviseren før den betragtes som færdig. Det foreslås, at alle eksisterende medarbejdere på området i job- og beskæftigelsescentrene i løbet af 219 skal igennem forløbet, som efterfølgende er obligatorisk for nye medarbejdere på området. Modellen udvikles i efteråret 218 og forventes implementeret i Side 2 af 7

3 hele 219. Forløbet indledes af en introducerende e-læring, som rammesætter den forberedende plan. Der foreslås afsat budgetmidler til at kompensere job- og beskæftigelsescentrene for den tid, der anvendes til undervisning i modellen i Det vil have et omfang på 4 årsværk 2, svarende til 2.16 mio. kr., hvilket vil kunne dække, at ca. 35 medarbejdere fra job- og beskæftigelsescentrene kan deltage i et forløb. Udgiften til udvikling og produktion af e- læring finansieres af egen ramme. c) Styrkelse af medarbejdernes juridiske kompetencer (juraundervisning) Taskforcen anbefaler at medarbejdernes juridiske kompetencer styrkes. Det foreslås, at der udvikles et jurakursus på 2 dage, hvor lovgivning, vejledninger og principafgørelser på området gennemgås. Jurakurset udbydes som en blanding mellem et introducerende e- læringsmodul og fremmødekurser. Det foreslås, at alle medarbejdere, som arbejder med området (ca. 35 medarbejdere) skal deltage i undervisningen i løbet af 219. Der søges afsat midler til udvikling og afholdelse af undervisningen svarende til 7. kr. i 219, samt midler til at kompensere centrene for den tid, hvor medarbejderne er på kursus, svarende til ca. 4,5 årsværk i 219 (2,43 mio.). Fra 22 har forvaltningen midler til at afholde undervisningen for nye medarbejdere, ligesom centrene ikke længere skal kompenseres for medarbejdernes deltagelse i undervisningen. Udgiften til udvikling og produktion af e-læring finansieres af egen ramme, ligesom halvdelen af udgiften til udvikling og afholdelse af kurserne. I alt er budgetønsket på denne aktivitet 2,78 mio. kr. 2. Sundhedsfaglig rådgivning og samarbejde med de praktiserende læger mv. Taskforcen konkluderer, at der er udfordringer med at indhente de nødvendige lægelige oplysninger til brug for at kunne træffe afgørelse om førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. Taskforcen peger på tre områder, hvor der er behov for at sætte ind: a) Sundhedsfaglig rådgivning til medarbejderne (øget adgang til regionens sundhedskoordinator) b) Forbedret samarbejde med de praktiserende læger (ansættelse af praksiskonsulent) c) Tiltag, der skal sikre bedre og mere effektiv indhentning af sundhedsfaglige oplysninger (nedsættelse af opsøgende team) De tre områder uddybes nedenfor. a) Sundhedsfaglig rådgivning til medarbejderne (øget adgang til regionens sundhedskoordinator) Taskforcens undersøgelse viste, at der i Københavns Kommune er langt mindre brug af lægefaglig rådgivning end i de to kommuner, som Københavns Kommune blev sammenlignet med af taskforcen (Aarhus Kommune og Ballerup Kommune). 1 Det forventes, at centrene indarbejder modellen i deres introduktionsprogram for nye medarbejdere fra Beregningen af årsværk har taget udgangspunkt i effektive timer (1.2/år) Side 3 af 7

4 Medarbejderne på job- og beskæftigelsescentrene efterspørger mere sundhedsfaglig rådgivning og sparring. Det foreslås, at medarbejderne i job- og beskæftigelsescentrene får adgang til mere sundhedsfaglige rådgivning ved regionens sundhedskoordinator 3. Job- og beskæftigelsescentrene har estimeret, at deres behov svarer til ca. 4,3 dage om ugen. Der foreslås således afsat midler til den øgede adgang til regionens sundhedskoordinator i ca. 4,3 dage om ugen svarende til i alt 2, mio. kr. årligt i perioden b) Forbedret samarbejde med de praktiserende læger (praksiskonsulent) Der er behov for et bedre samarbejde mellem Jobcenter Københavns og de praktiserende læger. Erfaringen er, at der i for mange tilfælde sker misforståelser imellem jobcentret og borgerens egen læge og at lægeattesterne for ofte ikke kan anvendes som grundlag for at vurdere borgerens arbejdsevne. Det foreslås, at der ansættes 2 praksiskonsulenter á 6 timer ugentligt. En praksiskonsulent er en praktiserende læge med egen praksis, der i et mindre antal timer om ugen arbejder i job- eller beskæftigelsescentret og har til formål at hjælpe jobcentret med dialogen med lægerne dels i enkeltsager, så det formidles til lægerne, hvad der er behov for at få belyst i lægeattesterne, dels på et overordnet plan, hvor praksiskonsulenten kan løfte overordnede problemstillinger for sine kollegaer af praktiserende læger i Københavns Kommune. Der foreslås afsat midler svarende til ansættelse af 2 praksiskonsulenter á 6 timer ugentligt samt mødeaktivitet, i alt,6 mio. kr. årligt i Det ugentlige timetal er baseret på et estimat på behovet hos job- og beskæftigelsescentrene baseret på Sundhedsforvaltningens brug af praksiskonsulenter. Timeprisen er baseret på den faste timesats hos Praktiserende Lægers Organisation (PLO). c) Tiltag, der skal sikre bedre og mere effektiv indhentning af sundhedsfaglige oplysninger (opsøgende team) Jobcenter København oplever, at de oplysninger, som jobcentret modtager fra psykiatrien og andre specialområder, ofte ikke kan fungere som dokumentation med henblik på at afklare borgeren til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, da de ikke i tilstrækkelig grad belyser borgerens arbejdsevne. Det foreslås, at der nedsættes et opsøgende team af medarbejdere fra job- og beskæftigelsescentrene, der skal sikre bedre samarbejde og indhentelse af sundhedsfaglige oplysninger bl.a. med psykiatrien og udøve sparring i konkrete sager med henblik på at finde borgere, der er i målgruppen for at få førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. Et sådan opsøgende team blev nedsat i efteråret 217 og arbejdede året ud med at finde borgere i målgruppen, med gode resultater. Der var kun afsat midler til teamet i 217 med den politiske aftale om førtidspension og fleksjob. 3 Det foreslås, at den sundhedsfaglige koordinator står for rådgivningen, bl.a. fordi dette betyder, at rådgivningen konkret kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af den forberedende plan mhp. førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb (hvilket en kommunes lægekonsulent ikke kan). Side 4 af 7

5 Der foreslås afsat midler svarende til ansættelse af 2 årsværk svarende til 1,1 mio. kr. årligt i perioden , hvorefter det forventes, at gruppen af potentielle kandidater er nedbragt betragteligt. Estimatet af behovet for årsværk er baseret på erfaringerne fra 217 og en vurdering af opgavens omfang. 3. Borgerinddragelse og forbedring af borgerens oplevelse Taskforcen fremhæver, at der er særligt behov for at forbedre borgerens oplevelse af jobcentret. Borgerne skal i langt højere grad inddrages, høres og anerkendes. Der er behov for at afdække på hvilke områder, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan forbedre borgerens oplevelse og hvordan det skal ske. Det foreslås, at der afsættes midler til en sådan proces, hvor borgere og medarbejdere inddrages i initiativer til at forbedre borgerens oplevelse. Herudover er der behov for, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen løbende måler på borgernes oplevelse for at få en løbende input til, hvordan sagsbehandlingen skal forbedres. Der foreslås afsat midler til omkostningerne til dette. Afdækningen og forbedringen af borgerens oplevelse estimeres til at koste. kr. til konsulentydelser. Målingen af borgeroplevelsen estimeres til at koste. kr., baseret på andre kommuners tilbagemeldinger og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens tidligere omkostninger til lignende undersøgelser. Samlet foreslås der afsat,3 mio. kr. i 219 til både afdækning og borgermålinger samt,2 mio. kr. årligt i til borgermålinger. 4. Projektledelse af implementering af anbefalingerne Udover de i budgetnotatet nævnte initiativer, er der en lang række initiativer, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen igangsætter inden for egen ramme. Det er en omfattende forandring, der skal igangsættes i forvaltningen. For at sikre en god implementering, der fører til de ønskede forandringer, foreslås afsat midler til en projektleder, der har det overordnede ansvar for implementering af handleplanen i de første to år. Der estimeres at være behov for et årsværk svarende til,7 mio. kr. i Side 5 af 7

6 Økonomi Tabel 1 sammenfatter økonomien i forslaget. Tabel 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder Aktiviteter i forslaget (1. kr. 219 p/l) 1. Styrkelse af fagligheden Styringsområde I alt Service a. Supervision Løn, supervisorteam Supervision af team Uddannelse af team Finansiering, egen ramme b. Struktureret oplæring Kompensation af centre for undervisere i kørekortsmodel E-læring, kørekort Finansiering, egen ramme c. Juraundervisning Kompensation til centrene for løn til undervisning og udvikling E-læring, jura Dækning af løn til medarbejdernes deltagelse i undervisningen Finansiering, egen ramme 2. Sundhedsfaglig rådgivning Service a) Øget adgang til sundhedskoordinator 8. 2.b) Praksiskonsulent c) Opsøgende team Borgerinddragelse Service Implementering Service Udgifter i alt Risikovurdering og proces Forslaget indeholder en risiko for, at effekten af initiativerne bliver mindre end forventet. Da initiativerne er baseret på task forcens anbefalinger vurderes risikoen dog at være begrænset. Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling. Side 6 af 7

7 Bevillingstekniske oplysninger Tabel 2 Udgifter til service (1. kr. 219 p/l ) Udvalg Bevilling Indtægt/Udgift (I/U) I alt Service BIU 35.1 U Udgifter i alt Øvrige tekniske oplysninger Bydel og adresse Bydele Bydækkende? X Bispebjerg Indre by Vesterbro/kgs. Enghave Valby Amager Øst Udenbys Nørrebro Østerbro Brønshøj/Husum Vanløse Amager Vest Adresse og matrikelnummer Tidligere afsatte midler Der er ikke tidligere afsat midler til lignende aktiviteter. Side 7 af 7

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

Handleplan til implementering af taskforcen til førtidspension og fleksjob. 2. kontor 11. juni 2018

Handleplan til implementering af taskforcen til førtidspension og fleksjob. 2. kontor 11. juni 2018 / Handleplan til implementering af taskforcen til førtidspension og fleksjob 2. kontor 11. juni 2018 Baggrund for handleplanen Handleplan til implementering af anbefalingerne fra taskforcen til førtidspension

Læs mere

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Anbefaling nr. 19 fra Task force for bedre erhvervsvilkår ØK25.19 Partnerskab om beskæftigelse i København Virksomhedssamarbejde med mening og reelle

Læs mere

TM133 Tilgængelighedsteams

TM133 Tilgængelighedsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne

Læs mere

BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser

BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser Baggrund En relativt stor gruppe af sygemeldte

Læs mere

BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere

BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE XXX-forvaltningen BUDGETNOTAT BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere Baggrund Vejen til job for aktivitetsparate borgere skabes ved en gradvist progression tættere på arbejdsmarkedet

Læs mere

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder Socialdemokratiet har i forbindelse med besøg i Mjølnerparken

Læs mere

BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program

BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program Baggrund Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft er et væsentligt vækstparameter

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 2017 AFTALE OM SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB I København står 12.500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i dag uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne

Læs mere

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service)

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 4 Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) Baggrund I budget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til en analyse af alternative drivmidler til

Læs mere

BI7c Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft

BI7c Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7c Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft Baggrund Budgetnotatet udmønter to anbefalinger fra taskforcen

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet (revideret 7 september) Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Nyt ressourceforløbscenter på CAB

Nyt ressourceforløbscenter på CAB / Centerchef, Jannik K. P. Nielsen Center for Afklaring og Beskæftigelse 10. december 2018

Læs mere

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@br.kk.dk Kære Astrid Aller 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-68

Læs mere

Taskforcens sammensætning blev godkendt af BIU og består af seks eksterne eksperter:

Taskforcens sammensætning blev godkendt af BIU og består af seks eksterne eksperter: Indstilling Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager taskforcens afrapportering til efterretning 2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken Juni 2018

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken Juni 2018 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken 2018-22 Juni 2018 Tema 1 Det gode liv Målsætning: Vi skal sikre, at borgere med handicap har de nødvendige forudsætninger

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

BI Investering i lavere sagsstammer

BI Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det i hensigtserklæring 17 specificeret,

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser:

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser: Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8. Kompetenceudvikling Baggrund For at opnå intentionen med folkeskolereformen er det bl.a. afgørende, at ledere, lærere og pædagoger har et højt fagligt

Læs mere

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner

Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Forslag til Handleplaner 2017 & 2018 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar 2012 en Handicappolitik.

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015)

BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015) Baggrund Med baggrund i et medlemsforslag fra Socialdemokraterne

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne

Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BILAG 2 Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne BUDGETNOTAT Borgerrepræsentationen besluttede 12. oktober 2017 at pålægge Økonomiforvaltningen, med inddragelse

Læs mere

ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter

ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Baggrund I 2012 ankom 12.002 internationale

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Rehabiliteringsteamet 4 1.2 Ressourceforløb og den tværfaglige indsats 5 1.3 Evalueringstemaer

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1 Visionen Vision Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer

Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer SURVEYUNDERSØGELSE JUNI 2018 0 Dataindsamling Formål og metode LG Insight har i samarbejde med Danmarks Radio (DR) gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol

BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol Baggrund Der er tale om

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats

Læs mere

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes

Læs mere

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet Baggrund Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev på Borgerrepræsentationens

Læs mere

Bilag 1 opsamling af andre forvaltninger og kommuners erfaringer med borgerundersøgelser og -inddragelse

Bilag 1 opsamling af andre forvaltninger og kommuners erfaringer med borgerundersøgelser og -inddragelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 28. august 2018 Bilag 1 opsamling af andre forvaltninger og kommuners erfaringer

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 28. januar 2015 anvendelse af rehabiliteringsteams 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015 Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse af

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

25. september Sagsnr

25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 25. september 2018 Bilag 3. Spørgeguide for indsamling af skriftlige bidrag Socialforvaltningen foreslår, at der iværksættes

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for sundhedspolitikken

Sagsnr Dokumentnr Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for sundhedspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 for sundhedspolitikken Dokumentnr. 2011-384547 Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Årsberetning For området. Job og Arbejdsmarked

Årsberetning For området. Job og Arbejdsmarked Årsberetning 2010 For området Arbejdsmarked 1. Chefens årsberetning Budget 2010 Området havde ved starten af 2010 et udtalt behov for at få skabt overblik og fælles forståelse for budget 2010. Første halvår

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Regionens

Læs mere

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 8. februar 2018 Ansøgning til pulje om etablering af lægehuse Københavns Kommune ansøger hermed Sundheds- og Ældreministeriets

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Referat. Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden.

Referat. Afbud: Hjørdis Espensen, Bjarne Mortensen. 1. Godkendelse af dagsorden v/steen Jeppson (beslutningspunkt) 1. at udvalget godkender dagsorden. Referat Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 9.30 til 11.30 Sted: Sjællandsgade 40, bygning I, lokale 102 Medlemmer: Steen Reinhold Jeppson (formand), Bjarne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015)

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

Psyk-Info Arbejdsmarked 1

Psyk-Info Arbejdsmarked 1 Psyk-Info 5-11-2018 Arbejdsmarked 1 RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse Formålet med et ressourceforløb er at udvikle din arbejdsevne. Målet er, at du kan komme i et job eller uddannelse, som

Læs mere

Opsamling på introduktionsprogram for AMU, 1. halvår 2018

Opsamling på introduktionsprogram for AMU, 1. halvår 2018 Opsamling på introduktionsprogram for AMU, 1. halvår 2018 ORGANISERING I REBILD OG HELT OVERORDNET OM OPGAVEN UNDER AMU Rammer på beskæftigelsesområdet Over 30.000 siders lovgivning og 77 ændringer de

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT 19-12-2011 Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter Der er ikke fastsat regler i

Læs mere