Modtagere af kontanthjælp med handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtagere af kontanthjælp med handicap"

Transkript

1 Modtagere af kontanthjælp med handicap Analyser i blandt andet Socialpolitisk Redegørelse viser, at der er potentiale for, at flere mennesker med handicap kan blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads og bidrage på arbejdsmarkedet. Fx modtager mange midlertidige overførsler som kontanthjælp, og en del har erfaring fra tidligere beskæftigelse. Denne analyse ser nærmere på årige, der har modtaget en handicapkompenserende indsats efter serviceloven i 2014, og som har haft kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag i en kortere eller længere periode i 2014 og Der er tale om personer eller omtrent 15 pct. af den samlede gruppe af personer med handicap. Analysen viser blandt andet, at modtagerne af kontanthjælp med handicap er væsentligt yngre end øvrige personer med handicap, og relativt mange har ADHD eller autisme. Samtidig ser gruppen ud til at få ydelsen i relativt lang tid. Blandt personer med handicap, der fik kontanthjælp i 2014 og 2015, modtog 70 pct. sammenlagt ydelsen i en periode på et år eller mere i. Til sammenligning var tallet omkring 55 pct. for alle personer, der fik kontanthjælp i 2014 og Langt de fleste kontanthjælpsmodtagere med handicap, op mod 90 pct., visiteres som aktivitetsparate. Aktivitetsparate er som udgangspunkt ikke klar til at komme i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Når gruppen følges frem i tid, er det omkring personer, svarende til ca. 30 pct., der er overgået til beskæftigelse eller uddannelse i 2016, hvis der ses bort fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Til sammenligning er det ca. 45 pct. for alle personer, der har modtaget kontanthjælp i løbet af 2014 og Samlet set peger resultaterne på, at det vil være en udfordring at løfte flere kontanthjælpsmodtagere med handicap i ordinær uddannelse og beskæftigelse. Men den viser også, at det kan lade sig gøre at hjælpe mennesker med handicap fra kontanthjælp til uddannelse eller beskæftigelse, hvor den rigtige løsning for nogle vil være STU eller et fleksjob. Hvis flere mennesker med handicap skal blive en del af arbejdsfællesskabet, indikerer resultaterne, at det vil kræve en tæt koordination mellem den sociale og den beskæftigelsesorienterede indsats og et særligt fokus på unge med ADHD og autisme. Velfærdspolitisk Analyse nr. 14 Januar

2 Personer med handicap og forsørgelsesgrundlag Personer med handicap er ikke en entydigt defineret gruppe. I denne analyse er personer med handicap afgrænset som personer, der modtager en handicapkompenserende indsats efter serviceloven. Det er den samme afgrænsning som er anvendt i fx Socialpolitisk Redegørelse Gruppen omfattede omkring personer i 2016, som er det seneste år, der foreligger data for. Mennesker med handicap har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne kan være at forebygge og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder fx i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. I situationer, hvor det ikke er muligt, tager indsatsen sigte på at mindske konsekvenserne af en funktionsnedsættelse for borgeren samt at tilgodese borgerens behov og på den måde øge livskvaliteten. Denne analyse tager udgangspunkt i personer i alderen år, der har modtaget en handicapkompenserende indsats efter serviceloven i 2014, og som har haft kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag i en kortere eller længere periode i 2014 og Samlet set udgjorde årige, der modtog en handicapkompenserende indsats efter serviceloven i 2014, omkring personer. De fleste personer i gruppen havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag i 2014 og Men personer, svarende til omtrent 15 pct. af den samlede gruppe med handicap, modtog kontanthjælp på et tidspunkt i perioden, jf. figur 1. Figur 1 Forsørgelsesgrundlag i perioden for årige personer med handicap Anm.: år ultimo Baseret på modtagere af handicapkompenserende indsatser efter serviceloven i 44 kommuner, der indgår i De Kommunale Serviceindikatorer i perioden , og opregnet til landsplan pba. indbyggertal. Kontanthjælp omfatter personer, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Førtidspension omfatter personer, der har modtaget førtidspension på et tidspunkt i perioden , og er opgjort eksklusiv personer, der har modtaget kontanthjælp i perioden. Kategorien andre omfatter personer, der hverken har modtaget kontanthjælp eller førtidspension i 2014 og Uddannelseshjælp og integrationsydelse indgår også i kontanthjælp. 2 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 14 Januar 2018

3 Nogle personer i gruppen (kategorien andre i figuren) modtog hverken kontanthjælp eller førtidspension i 2014 og Det omfatter blandt andet personer med lønindkomst som forsørgelsesgrundlag. Modtagere af kontanthjælp med handicap Modtagere af kontanthjælp med handicap er kendetegnet ved at være væsentligt yngre end øvrige personer med handicap. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere er i denne sammenhæng opgjort inklusiv modtagere af uddannelseshjælp, der er målrettet unge under 30 år. Modtagere af uddannelseshjælp udgør 80 pct. af den samlede kontanthjælpsgruppe. Mens personer under 40 år udgør omkring 90 pct. blandt modtagere af kontanthjælp med handicap, udgør de i størrelsesordenen pct. blandt øvrige personer med handicap, jf. figur 2. Figur 2 Alder for personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp hhv. ikke har modtaget kontanthjælp (øvrige) i perioden Anm.: år ultimo Kontanthjælp er opgjort inklusiv uddannelseshjælp og integrationsydelse. Gennemsnitsaldere for modtagerne af uddannelseshjælp er omkring 22 år, mens den er 38 år for de resterende modtagere af kontanthjælp, herunder integrationsydelse, og 41 år for gruppen af øvrige med handicap. Billedet skal blandt andet ses i lyset af førtidspensionsreformen fra 2013, der begrænsede adgangen til førtidspension for personer under 40 år. Uddannelseshjælp blev indført i forbindelse med kontanthjælpsreformen i 2014, jf. boks 1. Velfærdspolitisk Analyse nr. 14 Januar

4 Boks 1 Kontanthjælpsreform 2014 Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d.1. januar Målet med reformen var at give flere mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Kravene og forventningerne til kontanthjælpsmodtagere blev i endnu højere grad tilpasset den enkeltes livssituation og mulighed for arbejdsmarkedsdeltagelse unge under 30 år uden uddannelse skulle i gang med en uddannelse, og unge med en uddannelse og voksne over 30 år i arbejde. Hovedelementerne i kontanthjælpsreformen: Uddannelseshjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse Ungeydelse til unge under 30 år, der har en uddannelse Aktivitetstillæg til udsatte unge Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg Særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere Krav om intensiv jobsøgning de første tre måneder Krav om at arbejde for kontanthjælpen Helhedsorienteret indsats til personer med komplekse problemer Særligt udsatte skal også have en indsats Effektivt sanktionssystem Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt. Er senere afskaffet. Med reformen får personer på uddannelseshjælp som udgangspunkt en ydelse på samme niveau som SU. Indførelsen af uddannelseshjælp medførte en væsentlig ydelsesreduktion for uddannelsesparate årige uden en uddannelse. Enlige forsørgere under 25 år og jobparate årige med uddannelse fik også en reduktion i ydelsen. Læs mere om kontanthjælpsreformen på Der er gennemført flere analyser, som belyser effekterne af kontanthjælpsreformen. Analyserne peger entydigt på, at færre unge under 30 år er i kontanthjælpssystemet, og at flere er i beskæftigelse eller har påbegyndt en uddannelse, se fx De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi Efterår 2015 (kapitel III) og Beskæftigelsesministeriet, Effektanalyse af kontanthjælpsreformen for unge mellem år, Resultaterne i Velfærdspolitisk Analyse nr. 9 om Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen, Børne- og Socialministeriet 2016, peger samtidig på, at der som følge af reformen er færre socialt udsatte i alderen år i kontanthjælpssystemet i dag. Analysen viser, at socialt udsatte (som er visiteret job- eller uddannelsesparat) som følge af reformen i højere grad overgår til uddannelse og beskæftigelse, hvilket tyder på, at socialt udsatte ligesom andre unge i kontanthjælpssystemet kan reagere på økonomiske incitamenter. 4 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 14 Januar 2018

5 Der er også væsentlige forskelle mellem modtagere af kontanthjælp og øvrige personer med handicap, når der ses på diagnoser. Relativt mange modtagere af kontanthjælp er kendetegnet ved at have en ADHD-diagnose eller en diagnose inden for autismespektrum sammenlignet med øvrige personer med handicap. Blandt modtagere af kontanthjælp er det i størrelsesordenen pct., der har disse diagnoser, mens det er 5-10 pct. for øvrige, jf. figur 3. Figur 3 Diagnoser blandt personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp hhv. ikke har modtaget kontanthjælp (øvrige) i perioden Anm.: år ultimo Let udviklingshæmning mv. omfatter personer med udviklingshæmning i let grad, anden mentalretardering og forskellige former for retardering. Middel/svær udviklingshæmning mv. omfatter personer med udviklingshæmning i middel grad, sværere grad, sværeste grad og uspecificeret mentalretardering. Omvendt er der relativt få med diagnoser som epilepsi, erhvervet hjerneskade, middel/svær udviklingshæmning, gigt og cerebral parese (spastisk lammelse) blandt modtagere af kontanthjælp sammenlignet med øvrige personer med handicap. De udvalgte diagnoser, der indgår i denne analyse, er nærmere beskrevet i boks 2. Velfærdspolitisk Analyse nr. 14 Januar

6 Boks 2 Udvalgte diagnosegrupper Det er altid en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede funktionsnedsættelse og borgerens behov for hjælp og støtte, der er udgangspunktet for, at borgeren visiteres til en handicapkompenserende indsats efter serviceloven aldrig en diagnose i sig selv. Og der findes et meget stort antal af diagnoser. Derfor er det nødvendigt at foretage en udvælgelse i analyseøjemed. I analysen indgår udvalgte diagnosegrupper, der kan være forbundet med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse: ADHD Autismespektrum Cerebral parese (spastisk lammelse) Epilepsi Erhvervet hjerneskade Gigt mv. Udviklingshæmning (mental retardering) Listen er ikke udtømmende, idet der findes mange andre former for sygdomme og funktionsnedsættelser, der kan være forbundet med et handicap, en sindslidelse eller et socialt problem. Listen er udarbejdet i forbindelse med Socialpolitisk Redegørelse 2017 og er et analytisk værktøj til datamæssigt at opgøre udvalgte diagnoser. Diagnosegrupperne er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet efter input fra relevante kliniske selvskaber og i dialog med Sundhedsdatastyrelsen. Diagnosegrupperne baserer sig på indlæggelser, ambulante besøg og skadestuekontakter på sygehuse i perioden Se Socialpolitisk Redegørelse 2017 for definitioner af diagnosegrupperne. Sammenlignet med kontanthjælpsmodtagere som helhed, ser kontanthjælpsmodtagere med handicap ud til at modtage ydelsen i relativt lang tid. Blandt personerne med handicap, der havde kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag i en kortere eller længere periode i 2014 og 2015, modtog 70 pct. ydelsen i en sammenlagt periode på et år eller mere i løbet af de to år. For alle personer, der var på kontanthjælp i løbet af 2014 og 2015, var det i størrelsesordenen 55 pct., jf. figur 4 og 5. 6 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 14 Januar 2018

7 Figur 4 Varighed af kontanthjælp for personer med handicap, Figur 5 Varighed af kontanthjælp for alle i befolkningen, Anm.: år ultimo Figur 4 omfatter personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Figur 5 omfatter alle personer i befolkningen, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Kontanthjælp omfatter også uddannelseshjælp og integrationsydelse. Personer med handicap er opgjort som antal personer på landsplan, jf. anm. til figur 1. I beskæftigelsessystemet visiteres kontanthjælpsmodtagere som enten job- /uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Kontanthjælpsmodtagere, der vurderes aktivitetsparate, er som udgangspunkt ikke klar til at komme i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Disse personer vil i stedet modtage hjælp og støtte, så de på længere sigt kan komme i uddannelse eller arbejde. Alt efter behov kan man få tilknyttet en mentor, der fungerer som støtte i forhold til de udfordringer, den enkelte kan have. Langt de fleste personerne med handicap, der modtog kontanthjælp i 2014 og 2015 op mod 90 pct. var visiteret som aktivitetsparate, mens de fik ydelsen. Til sammenligning var det omkring halvdelen for alle personer, der har modtaget kontanthjælp i løbet af 2014 og 2015, jf. figur 6 og 7. Velfærdspolitisk Analyse nr. 14 Januar

8 Figur 6 Job-, uddannelses- eller aktivitetsparat, personer med handicap Figur 7 Job-, uddannelses- eller aktivitetsparat, alle i befolkningen Anm.: år ultimo Figur 6 omfatter personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Figur 7 omfatter alle i befolkningen, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Kontanthjælp omfatter også uddannelseshjælp og integrationsydelse. Personerne er kategoriseret som job- eller aktivitetsparate baseret på den seneste registrering af visitationskategori i perioden Personer med handicap er opgjort som antal personer på landsplan, jf. anm. til figur 1. Hvis flere mennesker med handicap skal blive en del af fællesskabet, indikerer disse resultater, at det vil kræve en tæt koordination mellem de sociale indsatser og indsatsen i beskæftigelsessystemet og et særligt fokus på unge med ADHD og autisme. Fra kontanthjælp til beskæftigelse eller uddannelse Resten af analysen ser nærmere på, i hvilket omfang kontanthjælpsmodtagere med handicap overgår til uddannelse og beskæftigelse, hvilke typer af beskæftigelse og uddannelse, de overgår til, og sammenhængen til visitationskategori. Konkret følges de personer, som modtog kontanthjælp i en kortere eller længere periode i 2014 og 2015, og der ses på, om de har været i beskæftigelse eller uddannelse i mindst fire uger af Der er ikke nødvendigvis tale om sammenhængende uger. Beskæftigelse omfatter ordinær beskæftigelse og fleksjob, mens uddannelse blandt andet omfatter gymnasiale, erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Uddannelse omfatter også Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Det samlede billede er, at ud af de personer med handicap, der modtog kontanthjælp i , er overgået til beskæftigelse eller uddannelse i Det svarer til omkring 40 pct. Til sammenligning er det op mod 50 pct. for alle personer, der har modtaget kontanthjælp i løbet af 2014 og 2015, jf. figur 8 og 9. 8 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 14 Januar 2018

9 Figur 8 Overgang til beskæftigelse eller uddannelse i 2016 for personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp i perioden Figur 9 Overgang til beskæftigelse eller uddannelse i 2016 for alle i befolkningen, der har modtaget kontanthjælp i perioden Anm.: år ultimo Figur 8 omfatter personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Figur 9 omfatter alle personer i befolkningen, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Personer overgået til beskæftigelse eller uddannelse omfatter personer, der som minimum har været i enten beskæftigelse eller uddannelse i fire uger af Beskæftigelse omfatter ordinær beskæftigelse og fleksjob. Uddannelse omfatter blandt andet gymnasiale, erhvervsfaglige og videregående uddannelser, herunder også Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Der er i opgørelsen set bort fra personer, der er fyldt 65 år i perioden. Personer med handicap er opgjort som antal personer på landsplan, jf. anm. til figur 1. Velfærdspolitisk Analyse nr. 14 Januar

10 En del kontanthjælpsmodtagere med handicap overgår til Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), mens det for kontanthjælpsmodtagere som helhed er en meget begrænset andel. Det skal ses i lyset af, at STU kan være et meget relevant tilbud for nogle unge med handicap. STU retter sig mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen har eksisteret siden 2007 og har til formål, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Hvis man ser bort fra STU, er omkring ud af de kontanthjælpsmodtagere med handicap overgået til beskæftigelse eller uddannelse i Det svarer til ca. 30 pct. af gruppen, jf. figur 10. Figur 10 Overgang til beskæftigelse eller uddannelse (uden STU) i 2016 for personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp i perioden Figur 11 Overgang til beskæftigelse eller uddannelse (uden STU) i 2016 for alle i befolkningen, der har modtaget kontanthjælp i perioden Anm.: år ultimo Uddannelse er opgjort uden Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Personer med handicap er opgjort som antal personer på landsplan, jf. anm til figur 1. Se i øvrigt også anm. til figur 8 og 9. Til sammenligning er det ca. 45 pct. for alle personer, der har modtaget kontanthjælp i løbet af 2014 og 2015, jf. figur 11. Som det må forventes, er der en tæt sammenhæng mellem visitationskategori og overgang til beskæftigelse og uddannelse. Job- eller uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere med handicap overgår i langt højere grad til beskæftigelse eller uddannelse end aktivitetsparate. Blandt job- eller uddannelsesparate er omkring 70 pct. overgået til beskæftigelse eller uddannelse, mens tallet er omkring 30 pct. for aktivitetsparate, jf. figur Velfærdspolitisk Analyse Nr. 14 Januar 2018

11 Figur 12 Visitationskategori og overgang til beskæftigelse eller uddannelse i 2016 for personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp i perioden Anm.: år ultimo Personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp på et tidspunkt i perioden Personerne er kategoriseret som job- eller aktivitetsparate baseret på den seneste registrering af visitationskategori i perioden Den tætte sammenhæng mellem visitationskategori og overgang til beskæftigelse og uddannelse kommer også til udtryk, når man ser på typen af beskæftigelse og uddannelse, som personerne overgår til. Personer, der visiteres som job- eller uddannelsesparat, overgår i langt højere grad til ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse, end personer, der visiteres som aktivitetsparate. Blandt job- eller uddannelsesparate, der afgår til uddannelse eller beskæftigelse, starter ca. 60 pct. på en ordinær uddannelse, mens ca. 40 pct. kommer i ordinær beskæftigelse. Mens tallene for aktivitetsparate er hhv. ca. 20 pct. og ca. 15 pct., jf. figur 13. Velfærdspolitisk Analyse nr. 14 Januar

12 Figur 13 Visitationskategori og overgang til beskæftigelse eller uddannelse i 2016 for personer med handicap, der har modtaget kontanthjælp i perioden , efter type af beskæftigelse/uddannelse Anm.: år ultimo STU er særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, ordinær uddannelse omfatter gymnasiale uddannelser, adgangsgivende uddannelsesforløb, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser. Øvrig uddannelse er uddannelser på grundskole niveau, forberedende uddannelser samt uoplyst uddannelse. Nogle ganske få job- og uddannelsesparate personer overgår også fleksjob eller STU. Disse er udeladt af opgørelsen. Andelene summerer ikke til 100 pct., da en person kan være overgået til flere af grupperne i løbet af året. Se i øvrigt anm. til figur 11. Til gengæld er det omkring 20 pct. af de aktivitetsparate, der overgår til fleksjob, og ca. 40 pct., der overgår til STU. Men som resultaterne viser, at der også er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med handicap, der overgår til ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Det tyder på, at potentialet for ordinær uddannelse og beskæftigelse blandt kontanthjælpsmodtagere med handicap er større, end fordelingen af personerne efter visitationskategori umiddelbart giver indtryk af. Samlet set peger resultaterne på, at det vil være en udfordring at løfte flere kontanthjælpsmodtagere med handicap i ordinær uddannelse og beskæftigelse. Men de viser også, at det kan lade sig gøre at hjælpe mennesker med handicap fra kontanthjælp til uddannelse eller beskæftigelse, hvor den rigtige løsning for nogle vil være STU eller et fleksjob. 12 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 14 Januar 2018

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Velfærdspolitisk Analyse Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling Den 12. december 2013 Tine Hansen og Ebbe Holm 1. Indledning Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Det overordnede

Læs mere

I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017.

I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017. Notat Juni 2018 Jobreform fase I i 2017 - Kontanthjælpsloft I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017. I 2017 var 45.500 unikke personer berørt af kontanthjælpsloftet

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

og beskæftigelse BESKRIVENDE ANALYSE December 2018 Viden og Analyse /CCFC og LPN

og beskæftigelse BESKRIVENDE ANALYSE December 2018 Viden og Analyse /CCFC og LPN Unges vej fra uddannelseshjælp til uddannelse og beskæftigelse BESKRIVENDE ANALYSE Kvantitativ analyse som beskriver gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere i 2016, deres overgange fra uddannelseshjælp,

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER

INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER LIDELSER APRIL 2018 ANALYSE INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER ANALYSE LIDELSER Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.1 Læsevejledning...3 Resumé...4 Modtagere af

Læs mere

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord UNGE på KANTEN Karl Schmidt AMK Midt Nord 1 2 Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Vi har begået et kollektivt uddannelsessvigt Masser af gode viljer. Man må bare konstatere at på trods af det er det sket

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Regeringens ungeudspil: Job kan også føre til uddannelse

Regeringens ungeudspil: Job kan også føre til uddannelse U n g e u d s p i l : J o b k a n f ø r e t i l u d Regeringens ungeudspil: Job kan også føre til uddannelse 8. april 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen stiger og har aldrig været højere Forventet BNP-vækst

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status marts 2019

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status marts 2019 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status marts 19 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet N O T A T Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet September 1 Beskæftigelsesministeriet har undersøgt udviklingen i ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet og deres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen Juni 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING.... UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLPSOMRÅDET.... HVAD INDEHOLDER

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet BILAG 2 Oktober 2018 J.nr.: 00.01.00-A00-304-18 Nøgletal på førtidspensionsområdet Resumé Det overordnede billede, som udfoldes i dette bilag, er følgende: Frederiksberg Kommune har en andel af ydelsesmodtagere

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet A N A L Y S E Ordinær beskæftigelse blandt personer berørt af kontanthjælpsloft og 225-timersregel Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har til formål at øge incitamentet til at arbejde blandt ydelsesmodtagere

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Mange unge med handicap får ikke en ungdomsuddannelse

Mange unge med handicap får ikke en ungdomsuddannelse Mange unge med får ikke en ungdomsuddannelse Unge med et psykisk eller fysisk klarer sig markant dårligere i uddannelsessystemet sammenlignet med jævnaldrende unge. Således er unge med i væsentlig lavere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere