Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder."

Transkript

1 Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/ Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og nye vil med stor sandsynlighed også præge 2014 og frem. Udover de forventede reformer der er på tegnebrættet, har regeringen nedsat et ekspertudvalg, med Carsten Koch i spidsen, der skal levere byggesten til en reformering af beskæftigelsessystemet. Udvalget forventes at præsentere resultatet af deres arbejde inden udgangen af Førtidspensionsreformen og fleksjobreformen er netop sat i søen, og to store reformer af kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, er undervejs. Sygedagpengereformen er allerede fremlagt, mens der ikke er nogen pejlemærker for kontanthjælpsreformen. Dog forventes det at statsrefusionen formentlig kommer til at afhænge af varigheden på kontanthjælp, så refusionen falder bort på de lange forløb. Derudover er en ændret model for beregning af fleksjobtilskuddet ved at blive forhandlet på plads mellem KL og regeringen. På nuværende tidspunkt kendes det nærmere indhold og de økonomiske konsekvenser af reformerne ikke. KL forventer, at en del af reformerne kan komme på plads i løbet af foråret, og de vil i givet fald blive indarbejdet i 2. finansielle orientering. Udover de omfattende reformer der er undervejs, er der kun taget det første spadestik til jobcentrets beskæftigelsesplan for 2014, og den seneste Økonomiske redegørelse er fra december Justeringen af 2014 budgettet til 1. finansielle orientering jf. dette bilag er derfor af teknisk karakter og bygger på en videreførelse af 2013 budgettet, der er justeret med KL s skøn for kommunernes udgifter på de budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder, som primært bunder i konjunkturvurderinger, og enkelte steder er budgettet reguleret med forventningen i 2013, der forventes at trække spor ind i 2014 og frem. 1

2 Den næste Økonomiske redegørelse kommer i maj måned med de seneste skøn for ledighedsudviklingen, og sammen med beskæftigelsesplanen for 2014, er det grundlaget i 2. finansielle orientering, hvor budgettet justeres i forhold til nye enhedspriser og ændrede antalsforudsætninger, og de reformer der er tiltrådt til den tid. Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 4,2 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i I 2017 forventes en opjustering af budgettet på 5,8 mio. kr. Nedjusteringen i 2014 afspejler hovedsageligt konsekvensen af reformen af førtidspension og fleksjob. Det dækker over mindreudgifter på 16,2 mio. kr. til førtidspension, baseret på et nyt skøn for antallet af førtidspensionister på Frederiksberg, og mindreudgifter på 6,4 mio. kr. til kontanthjælp mv. fordi en del kontanthjælpsmodtagere forventes at deltage i ressourceforløb. Budgettet til ressourceforløbsydelsen skønnes at udgøre 19,3 mio. kr. i 2014, og skal ses i sammenhæng med nedjusteringen på førtidspension og kontanthjælp. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -6,4-6,4-6,4-6,4 Ressourceforløb 19,3 27,4 32,4 32,4 Ledighedsydelse -1,0-1,0-1,0-1,0 Førtidspension -16,2-21,0-25,5-19,1 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for de budgetgaranterede områder -4,2-1,1-0,5 5,8 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse -3,9-3,9-3,9-3,9 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob -1,3-1,3-1,3-1,3 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 13,9 13,9 13,9 13,9 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler -0,7-0,7-0,7-0,7 Jobtræning -0,7-0,7-0,7-0,7 I alt for ikke budgetgaranterede områder 7,3 7,3 7,3 7,3 Forsikrede ledige, forsørgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats -3,9-3,9-3,9-3,9 I alt forsikrede ledige -3,9-3,9-3,9-3,9 Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -0,8 2,4 2,9 9,2 -= mindreudgift, + = udgift Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, forsikrede ledige og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet forøget med 3,4 mio. kr. i 2014 og frem. 2

3 Merudgiften skyldes hovedsageligt kommunens forventning til seniorjob, mens KL s skøn for udgiften til sygedagpenge trækker den modsatte vej sammen med de forventede udgifter til løntilskud. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 til Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. 3. Regulering af budgetgarantien for 2014 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2013 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,75 pct. for

4 Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2014 Mio. kr. (2014 p/l) Budgetgaranti 2014 Budgetforslag Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) -229 Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune 66 +=forøgelse af bloktilskud Kilde: KL s Tilskudsmodel, 8. april Den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2014) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for er nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2014 forventes efterreguleringen opgjort til -229 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til aktivering end forventet. Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2011 til forventet regnskab Væksten skyldes hovedsageligt at udgifterne til kontanthjælp, aktivering og førtidspension har været stigende fra 2011 til 2012 Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2014 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre 66 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Aftale Skøn Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Mio. kr. (2013-pl.) Kontanthjælp og aktivering Førtidspension Ressourceforløb Udd. ordning EGU Integration Ledighedsydelse I alt

5 Aftale Skøn Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Mio. kr. (2013-pl.) Sygedagpenge Fleksjob/Løntilskud Seniorjob Kilder: KL s skøn fra marts 2013 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2013 p/l med satsreguleringsprocent på 1,6 pct.). Dog er 2012 i 2012-pl. Af tabellen (forskellen på de to markerede kolonner) fremgår, at der i forhold til aftalen for 2013, forventes lavere udgifter til kontanthjælp og aktivering, førtidspension, integration og ledighedsydelse i Mindreudgifterne modsvares af merudgifter til ressourceforløbsydelse. De stigende udgifter fra 2012 og frem skyldes hovedsageligt reformen af førtidspension fra 2001, der medfører en gradvist stigende andel af førtidspensionister med øget kommunal medfinansiering. For de konjunkturregulerede overførsler forventes der mindreudgifter til sygedagpenge og løntilskud, men udgifterne til seniorjob forventes at stige, så der tilsammen forventes merudgifter på ca. 170 mio. kr. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Skønnet for budget 2014 er primært baseret på budget 2013, fremskrevet med KL s skøn for udviklingen i de budgetgaranterede udgifter på landsplan. Dog er budgettet for ressourceforløb og førtidspension baseret på forvaltningens foreløbige skøn. Budget 2013 blev lavet med udgangspunkt i jobcentrets beskæftigelsesplan og skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgik et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2014 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i kr. (2013 p/l) Budget 2013 BF2014* Bloktilskud B2013 Bloktilskud foreløbigt ** B2013 andel af bloktilskud BF2014 andel af bloktilskud (1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) Kontanthjælp og ,96 0,95 aktivering Ressourceforløb ,58 Førtidspension ,74 0,76 EGU ,00 1,15 Integration (incl. Danskundervisning) ,79 1,08 Ledighedsydelse ,31 0,28 I alt ,81 0,81 * Kommunens nettoudgifter. ** Forudsat DUT-bloktilskudsandel på 1,73 pct. 5

6 Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2014, kolonne (3) og (4). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. I de to yderste kolonner til højre vises forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2013 og Samlet set udgør budgettet samme andel (81 pct.) af bloktilskuddet i både 2013 og Det dækker over at udgifter til kontanthjælp og aktivering, EGU og ledighedsydelse udgør en faldende andel af bloktilskuddet, og at specielt budgettet til førtidspension og integration udgør en stigende andel af bloktilskuddet. Derudover er 2014 første år der budgetlægges med udgifter til ressourceforløb. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem budget 2013 og budgetforslag 2014 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 6,4 mio. kr. fra 2014 og frem, som følge af KL s skøn til budget 2014 for de budgetgaranterede udgifter. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt at førtidspensionsreformen forventes at have en afsmittende effekt på kontanthjælpsområdet, fordi en del kontanthjælps-modtagere i matchgruppe 3 vil overgå til ressourceforløb. Nedjusteringen indeholder derudover en merudgift på 0,7 mio. kr. til en budgetkorrektion vedr. et afsluttet projekt. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. Budget ,1 281,3 281,3 281,3 Seneste skøn 274,7 274,8 274,8 274,8 Forskel -6,4-6,4-6,4-6,4 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Fuldtidspersoner Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Forrevalidering Revalidering I alt

7 Antalsforudsætningerne er nedjusteret med 68 helårspersoner på kontanthjælp og 6 personer på revalidering ifht. budget Ressourceforløb En del af den omfattende reform af førtidspension og fleksjob indebærer, at borgere under 40 år ikke længere tilkendes førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Borgere over 40 først deltage i et tværfagligt ressourceforløb, før de kan tilkendes førtidspension. Borgere der deltager i et ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse, hvor de før reformen oftest ville have fået førtidspension. På baggrund af Frederiksbergs andel af førtidspensionister på landsplan og statens skøn for konsekvenserne af ressourceforløb, foreslås det at der afsættes 19,3 mio. kr. i 2014, stigende til 32,4 mio. kr. i 2016 og frem til ressourceforløbsydelse. Tabel 7 Udgifter til ressourceforløb Budget ,0 0,0 0,0 0,0 Seneste skøn 19,3 27,4 32,4 32,4 Forskel 19,3 27,4 32,4 32,4 Merudgifterne til ressourceforløbsydelse skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne til førtidspension, jf. afsnit Ledighedsydelse På baggrund af KL s skøn for 2014, foreslås det at budgetrammen nedjusteres med 1,0 mio. kr. årligt i hele perioden. Tabel 8 Udgifter til ledighedsydelse Budget ,5 10,1 9,5 9,5 Seneste skøn 10,5 9,1 8,5 8,5 Forskel -1,0-1,0-1,0-1,0 Det forventede antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse i 2014 og frem er Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen ændres fra 2014 og frem. Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension nedjusteres med 16,2 mio. kr. i 2014, stigende til 21 mio. kr. i I 2016 foreslås det at nedjustere budgettet med 25,5 mio. kr. og 19,1 mio. kr. i

8 Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er 2783 fuldtidsmodtagere i 2014, stigende til 2821 i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD og jobindsats.dk, ligger i 2014 år ca. 150 personer under skønnet til budget 2013, og i 2015 og 2016 er det nye skøn hhv. 200 og 250 personer lavere, og forklarer de forventede mindreudgifter. Nedjusteringen er på niveau med KL s forventninger til udgifterne til førtidspension på landsplan, og skal ses i sammenhæng med de nye udgifter til ressourceforløb, som er en konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob. Tabel 9 Udgifter til førtidspension Budget ,6 311,2 322,6 322,6 Seneste skøn 283,4 290,2 297,1 303,5 Forskel -16,2-21,0-25,5-19,1 Der er en årlig vækst i de samlede udgifter på ca. 2-2,5 pct. der skyldes at tilgangen af nye sager har en lavere refusionsprocent på 35 pct., og dermed udgør de en stigende andel af det samlede antal sager EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse fastholdes Tabel 10 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse Budget ,0 3,0 3,0 3,0 Seneste skøn 3,0 3,0 3,0 3,0 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 24 helårselever Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (introduktionsprogram og introduktionsydelse) fastholdes. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. 8

9 Tabel 11 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budget ,6-2,6-2,6-2,6 Nye skøn -2,6-2,6-2,6-2,6 For danskundervisning foreslås det, at budgettet videreføres på samme niveau som i budget Tabel 12 Udgifter til danskundervisning Budget ,6 15,6 15,6 15,6 Nye skøn 15,6 15,6 15,6 15,6 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på modulstartere. 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Baseret på KL s skøn for 2013, foreslås det at budgetrammen nedjusteres med 3,9 mio. kr. fra 2014 og frem. Tabel 13 Udgifter til sygedagpenge Budget ,7 94,6 94,6 94,6 Nye skøn 89,7 90,7 90,7 90,7 Forskel -3,9-3,9-3,9-3,9 Budget 2014 er nedjusteret med 39 personer til 891 fuldtidspersoner ifht. budget Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob For kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering og beskæftigelsesordninger budgetteres som beskrevet på den budgetgaranterede del af området, jf. afsnit 6.1. For løntilskud (personer i fleksjob) fremgår det forventede antal fuldtidspersoner af jobcentrets beskæftigelsesplan, og der er budgetteret med 365 personer. 9

10 Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 1,3 mio. kr. i 2014 og frem, som følge af KL s skøn for Tabel 14 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budget ,7 31,6 31,6 31,6 Nye skøn 30,4 30,3 30,3 30,3 Forskel -1,3-1,3-1,3-1, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne for integration fastholdes, idet der ikke er foretaget nye skøn for området. Budgettet vil blive revurderet til 2. finansielle orientering. Tabel 15 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budget ,7-2,7-2,7-2,7 Nye skøn -2,7-2,7-2,7-2,7 Regeringen forventes at fremsætte lovforslag om vidtgående ændringer af integrationsloven i løbet af foråret Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob hæves med 13,9 mio. kr. i hele budgetperioden Fra 2013 halveres dagpengeperioden, og dagpengeperioden vil udløbe inden efterlønsalderen for flere personer. Kommunerne vil derfor få flere udgifter fordi der skal leveres flere seniorjobs. Oprindeligt er der budgetlagt med 14 personer i seniorjob, men på baggrund af søgningen til ordningen i starten af 2013, forventer Jobcentret at 80 helårspersoner vil være i seniorjob i På nuværende tidspunkt forventes der samme antal helårspersoner i 2014 og frem. Kommunerne kompensation af udgifterne til seniorjob indgår i midtvejsvurderingen af overførselsudgifterne i 2013, i forbindelse med økonomiforhandlingerne for KL vil følge udviklingen tæt, og et skøn for kompensationen for 2014 vil indgå i forhandlingerne for

11 Tabel 16 Udgifter til seniorjob Budget ,0 3,0 3,0 3,0 Nye skøn 16,9 16,9 16,9 16,9 Forskel 13,9 13,9 13,9 13, Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob fastholdes. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter Budget ,7 1,7 1,7 1,7 Seneste skøn 1,7 1,7 1,7 1, Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler nedjusteres med 0,7 mio. kr. i 2014 og frem, på baggrund af aktivitets- og udgiftsniveauet i 2011, 2012 og forventningen for Tabel 18 Udgifter til daghøjskoler Budget ,4 4,4 4,4 4,4 Nye skøn 3,7 3,7 3,7 3,7 Forskel -0,7-0,7-0,7-0, Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning nedjusteres med 0,7 mio. kr. ifht. budget Tabel 19 Udgifter til jobtræning Budget ,0 2,0 2,0 2,0 Nye skøn 1,3 1,3 1,3 1,3 Forskel -0,7-0,7-0,7-0,7 Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med nedjusteringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, afsnit 8.1. Der forventes 121 fuldtidspersoner i løntilskud, mod 147 i budget

12 8.1. Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. Som nævnt ovenfor opdateres enhedspriser og antalsforudsætninger til 2. finansielle orientering. Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) og er bibeholdt fra 2013, og med en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 27 pct. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. Oplever Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Det endelige resultat vedr forventes at være på plads ultimo juni måned. Tabel 20 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budget ,3 234,3 234,3 234,3 Nye skøn 234,3 234,3 234,3 234,3 Baseret på forvaltningens skøn for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, foreslås det at nedjustere rammen til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med 3,9 mio. kr. fra 2014 og frem, til hovedsageligt løntilskud. Kvoterne for 2014 forventes udmeldt i juni 2013, og kan give anledning til justering af budgettet. Nedjusteringen af budgettet er baseret på den forventede aktivitet i 2013, og hvor antallet af personer i løntilskudsjobs nedjusteres fra 261 til 215. Tabel 21 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budget ,9 28,9 28,9 28,9 Nye skøn 25,1 25,1 25,1 25,1 Forskel -3,9-3,9-3,9-3,9 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. 12

13 9.1. Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til ungdommens uddannelsesvejledning ikke ændres ifht. budget Tabel 22 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning Budget ,1 6,1 6,1 6,1 Nye skøn 6,1 6,1 6,1 6,1 Til og med 2013 er Ungdommens uddannelsesvejledning kompenseret med ca. 2,5 mio. kr. til initiativerne under Ungepakken. Fra 2014 forventes det, at staten ikke vil videreføre kompensationen til kommunerne. KL forventer at initiativerne efter 2013 skal finansieres gennem en effektivisering af UU-området, men det afklares ved sommerens regeringsforhandlinger. 13

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune.

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Økonomi og Analyse Specialkonsulent: Henrik Astrup Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2019 Sagsnr.: 18/11560 Dato: 21-08-2018/TTR/hsp I notatet redegøres for

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 10. august 2012 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019 Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr. 15.00.00-Ø00-3-17 Dato: 23.4.2018 Generelle bemærkninger Budget 2019 Indhold Generelle bemærkninger Budget 2019... 1 1. Indledning... 2 2. Budgetforslag 2019... 2 3.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Notat. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse

Notat. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse Notat Lovforslag vedrørende kommunernes overtagelse af den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentrene samt forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere