Kvalitetsrapport 2016/2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2016/2017"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2016/2017 Center for Skole, Kultur og Fritid 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kvalitetsrapportens opbygning... 5 Opfølgning siden sidste kvalitetsrapport... 6 Datagrundlag... 6 Del A:... 7 Pkt. 1: Mål og resultatmål... 8 Kommunale mål for Bornholms Regionskommune... 9 Pkt. 2: Helhedsvurdering Det faglige niveau Overgangen til ungdomsuddannelser Elevtrivsel Kompetencedækning Børn i almenområdet Anbefalinger i denne kvalitetsrapport Pkt. 3: Det faglige niveau Faglige resultater ved afgangsprøverne Det faglige niveau Social baggrund og faglige resultater De nationale test IT i undervisningen Pkt. 4: Overgangen til ungdomsuddannelser Faglige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse Start på ungdomsuddannelse Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Gennemførelse af en ungdomsuddannelse Pkt. 5: Elevtrivsel Pkt. 6: Kompetencedækning Samlet kompetencedækning Pkt.7: Børn i almenområdet Klager over specialundervisning

3 Del B: Hans Rømer Skolen Kongeskærskolen Paradisbakkeskolen Svartingedal Skole Rønneskolen, afdeling Søndermark Rønneskolen, afdeling Aavang Ungdomsskolen (10.-klasseskolen og Dybdalskolen) Heldagsskolen Kildebakken Figur oversigt: Figur 1: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Bornholm Figur 2: Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Bornholm Figur 3: Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Bornholm Figur 4: Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Bornholm Figur 5: I hvor høj grad er ipads blevet en naturlig del af elevernes læringsprocesser? Figur 6: I hvor høj grad indtænker du brug af ipad i din planlægning af undervisningen? Figur 7: Jeg anvender både analoge, digitale og andre læremidler i min undervisning Figur 8: Andel af elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Bornholm Figur 9: Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, Bornholm Figur 10: Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. uddannelse, Bornholm Figur 11: Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Bornholm Figur 12: Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Bornholm Figur 13: Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Bornholm Figur 14: Trivsel - gennemsnit pr. indikatorer Figur 15: Faglig trivsel Figur 16: Ro og orden Figur 17: Social trivsel Figur 18: Støtte og inspiration Figur 19: Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Bornholm Figur 20: Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Bornholm Figur 21: Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Bornholm Tabeloversigt Tabel 1: oversigt over hvilke fag og klasetrin der gennemføres nationale test..16 3

4 Indledning Det er en intention med folkeskolereformen, at fokus skal være på elevernes læring, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at alle elever skal trives. Kvalitetsrapporten understøtter denne intention ved at rette fokus mod centrale resultater for elevernes læring og trivsel. Rapporten kan bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen. Med folkeskolereformen er der sat fokus på mål- og resultatstyring. Hermed forstås, at man fra national side stiller en række mål og måltal op, som angiver, hvad de enkelte skoler og det samlede skolevæsen skal stræbe efter i de kommende år. Målstyring betyder, at denne kvalitetsrapport primært omhandler status og resultater på de opstillede mål, både i forhold til de kommunale mål i skolepolitikken og de nationale mål i folkeskolereformen. Kvalitetsrapporten skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. I Bornholms Regionskommunes kompetenceudviklingsplan for (findes på brk.dk under Børn, unge, familie Skoler) beskrives de indsatser, der er iværksat for at understøtte arbejdet mod målene. Bornholms Regionskommunes skolevæsen består af 6 almenskoler, 2 specialskoler og ungdomsskolen (elevtal opgjort pr. 5/9 2016): Kongeskærskolen, klasse, 235 elever Svartingedal Skole, klasse, 141 elever Aavangsskolen, klasse, 723 elever Søndermarksskolen, klasse, 598 elever Hans Rømer Skolen, klasse, 436 elever Paradisbakkeskolen, klasse, 452 elever Specialskoler: Kildebakken, klasse, 56 elever Heldagsskolen, klasse, 58 elever Ungdomsskolen: 10. klasseskolen, 10. klasse, 122 elever Dybdalskolen, klasse, 16 elever (fra 2017/2018 indgår Dybdalskolen som en del af Ungdomsskolens Heltidsundervisning) 4

5 Kvalitetsrapportens opbygning Kvalitetsrapporten består af 2 dele, hvor del A omhandler status og resultater for det samlede skolevæsen, og del B er detaljerede resultater og vurderinger for den enkelte skole. Dertil er der udarbejdet fortrolige tillæg for hver enkelt skole samt et samlet overblik med resultater for alle skoler. Del A er opbygget af 7 forskellige punkter, som tilsammen belyser det bornholmske skolevæsen ud fra de nationalt og kommunalt fastsatte faktorer. Pkt. 1: Mål og resultatmål indeholder en beskrivelse af de nationale mål for folkeskolen samt de kommunale skolepolitiske mål for det bornholmske skolevæsen. Pkt. 2: Helhedsvurdering er en kort sammenfattende helhedsvurdering over rapportens pkt Pkt. 3: Det faglige niveau omhandler de faglige resultater ved afgangsprøverne og de nationale test. Det faglige niveau belyses med en række grafer i forhold til nationalt opstillede mål og måltal. Pkt. 4: Overgang til ungdomsuddannelser omhandler de unges muligheder og valg i forhold til ungdomsuddannelser. Det belyses ud fra en række grafer og i forhold til det nationalt opstillede mål. Pkt. 5: Elevtrivsel dækker resultaterne fra den seneste gennemførte trivselsmåling. Pkt. 6: Kompetencedækning omhandler kompetencedækningen i undervisningen, dvs. om lærerne er linjefagsuddannede eller har tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i. Pkt. 7: Børn i almenområdet omhandler andelen af børn i kommunens skoler, der undervises i almenundervisningen set i forhold til de nationale mål. Del B omhandler de enkelte skoler, som beskrives ud fra følgende punkter: Vurdering af resultater Skolens arbejde med individuelle handleplaner og teamenes systematiske refleksion i forhold til arbejdet med inklusion Skolebestyrelsens bemærkninger Nøgletalsoversigt (karakterer, socioøkonomisk reference, overgange til ungdomsuddannelser, kompetencedækning, trivsel) 5

6 Opfølgning siden sidste kvalitetsrapport I den seneste kvalitetsrapport anbefales et større fokus på og opfølgning af målene for de dygtigste elever. Samlet kommunal opfølgning i forhold til målene behandles under punkt 3. Der er siden den seneste kvalitetsrapport, arbejdet med både en revidering af politik for inkluderende læringsmiljøer, renovering og nybygninger på skolerne, og der er igangsat et projekt med fokus på planlægning af undervisning i de inkluderende læringsmiljøer. Når det lykkes at skabe et inkluderende læringsmiljø, vil alle elever kunne tilgodeses både de dygtigste, dem, der er fagligt udfordrede, og alle niveauer der imellem. Arbejdet er i proces og vil fortsætte hen over de kommende år. På skolerne arbejdes der med forskellige former for organisering af undervisningen fx på årgange, på tværs af årgange, holddeling m.m. Det kan være med til at skabe mulighed for, at alle elever kan udfordres på deres niveau. Datagrundlag Alle data i rapporten er hentet i Undervisningsministeriets Ledelses Informationssystem, LIS, hvis andet ikke fremgår. LIS er et datavarehus udviklet og understøttet af Undervisningsministeriet. Med datavarehus forstås, at kommunen kan hente alle de nødvendige oplysninger, som skal indgå i kvalitetsrapporter. LIS henter oplysninger fra andre databaser, fx Danmarks Statistik, og har gjort dem tilgængelige i en form, der passer til arbejdet med kvalitetsrapporterne. Data er for de fleste indikatorer til rådighed for de sidste tre skoleår, hvormed kvalitetsrapporten kan bruges til at følge den faglige progression i folkeskolen. Denne kvalitetsrapport dækker skoleåret 2016/17. I flere tabeller foretages sammenligninger med resultater fra tidligere år. For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 6

7 Del A: Belysning af det samlede bornholmske skolevæsen ud fra status i forhold til de nationalt og kommunalt fastsatte mål. 7

8 Pkt. 1: Mål og resultatmål Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og måltal for folkeskolen. Disse mål og måltal er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen af elevernes faglige niveau, og er derfor retningsgivende for Kommunalbestyrelsen og skolernes arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. For at gøre de nationale mål operationaliseringsbare er der opstillet en række tilhørende måltal, som skal hjælpe kommunen og skolerne til at vurdere deres fremskridt i forhold til de opstillede mål. Måltallene synliggør med andre ord, hvilke forventninger og krav, der er fra national side til folkeskolen. Nationale mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Måltal: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik Skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Andre mål for eller med betydning for folkeskolen Inklusionsmål Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, øges til 96,0 pct. Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasse prøve, reduceres i 2015 og yderligere frem mod 2018 Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen Kompetencedækning Kompetencedækningen skal være 85 procent i 2016 stigende til 90 procent i Mål for EUD-reformen Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Måltal: Mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, og mindst 30 % i Mål for ungdomsuddannelse 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 8

9 Kommunale mål for Bornholms Regionskommune I ambitionen om at skabe de bedste skoler for vores børn, målt på både faglige resultater og trivsel, arbejdes der i kommunen ud fra konkrete mål. Disse mål bliver systematisk fulgt og evalueret blandt andet gennem denne kvalitetsrapport. Målet er, at alle børn skal lære så meget, de kan, og der opereres med 2 temaer, Den nye bornholmske folkeskole og En folkeskole for alle. Følgende oplistes de mål, der er relevante for denne kvalitetsrapport. Den nye bornholmske folkeskole I parenteserne er noteret under hvilket punkt i rapporten målet behandles. 1. IT: (pkt. 3) IT en naturlig del af elevernes læring IT indgår naturligt i skole-hjemsamarbejdet IT er et primært redskab i elevernes opgaveløsning 2. Matematik og læsning: (pkt. 3 og i del B) Konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder Opfølgning skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan Alle elever udfordres på deres niveau Måling af progression i 2016/17 3. Flere forældre vælger folkeskoletilbuddet (pkt. 7) 76,4 % i bh-klasser i 2016/2017 og på længere sigt 85 % 4. Bornholm i skolen: Inddragelse af bornholmske kendetegn i undervisningen Alle folkeskoler har udarbejdet handleplaner for inddragelse af Bornholmske kendetegn i undervisningen. Handleplanerne er forelagt BSU i maj En folkeskole for alle 5. Mangfoldighed og inklusion Alle arbejder ud fra et inkluderende perspektiv (pkt. 7) De enkelte team reflekterer systematisk over egen praksis og organisering i forhold til inklusionsopgaven og handler derefter (del B) Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før (pkt. 7) Unge i specialtilbud tager som udgangspunkt afgangsprøve i alle fag (pkt. 7) 6. Elevernes trivsel skal øges Alle elever trives, så de lærer så meget, de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af læringsfællesskabet (pkt. 5) Skolerne udarbejder handleplan for forbedring af trivslen (pkt. 5) 9

10 Pkt. 2: Helhedsvurdering Dette afsnit har til formål at sammenfatte en helhedsvurdering af kvalitetsrapporten 2016/2017. Resultaterne i kvalitetsrapporten er fra de 3 foregående skoleår, da det giver mulighed for at følge med i skolernes progression. Afsnittet er korte sammenfatninger af punkterne 3-7. For nærmere uddybning se de respektive afsnit. Det faglige niveau I forhold til det faglige niveau i de bundne prøvefag i 9. klasse ligger eleverne i Bornholms Regionskommune generelt under landsgennemsnittet. Til gengæld ligger 3 af 4 skoler (Rønneskolen figurerer som én skole) over forventeligt niveau, når der tages højde for den socioøkonomiske baggrund. Testresultaterne i de nationale test for læsning og matematik ligger ligeledes under landsgennemsnittet og lever ikke op til målet om, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne. Fra 2015/2016 til 2016/2017 ses fremgang i resultater på flere årgange både i læsning og matematik. Overgangen til ungdomsuddannelser Godt 80 % af de bornholmske unge har de fornødne faglige forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse. Det er under landsgennemsnittet. Fra 2014 til 2015 ses et fald i andelen af elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Til gengæld ses en stigning i elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter 10. årgang. 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, ligger Bornholms gennemsnit for andelen af unge, der er startet på en ungdomsuddannelse 0,2 % højere end landsgennemsnittet. Andelen af elever, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse, er steget med 6,9 % til 28,7 % fra 2014 til 2015 og ligger over det nationalt fastsatte mål på 25 %. I forhold til at fastholde de unge på en ungdomsuddannelse og at gennemføre ungdomsuddannelsen, ligger Bornholms Regionskommune med 77,8 % på landsgennemsnittet. Vi er dog stadig et stykke fra at nå målsætningen om, at 95 % at en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Elevtrivsel Eleverne trives i Bornholms Regionskommune. Generelt ligger elevernes trivsel stabilt over de seneste 3 år, og der er dermed heller ikke sket en øgning i trivslen. Indenfor alle indikatorer ligger trivslen under landsgennemsnittet. Kommunegennemsnittet ligger 0,1 under på følgende 3 indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration i undervisningen. I den sidste indikator for ro og orden ligger kommunegennemsnittet 0,3 under landsgennemsnittet. Indikatoren for social trivsel scorer højest med 4.0 resultatet 5 indikerer den bedst mulige trivsel. Med 3,2 scorer indikatoren for støtte og inspiration i undervisningen lavere end de andre. 10

11 Kompetencedækning Det samlede skolevæsen ligger med en kompetencedækningsgrad på %. Det er lidt under landsgennemsnittet. Vi ligger over målsætningen på 90 % i dansk og matematik, og tæt på i fysik/kemi, men under i alle andre fag. Børn i almenområdet Andelen af børn inkluderede i almen undervisning ligger på 94,8 %. Det er under landsgennemsnittet på 95,2 %. Andelen er steget fra 2015/2016 til 2016/2017. Der er lokalt fokus på, at elever som går i skole på en specialskole, skal gå op til afgangsprøve på lige fod med alle andre elever. Der er stor forskel på Kildebakken, som ikke har elever, der går op til afgangsprøve og fx Heldagsskolen, hvor en stor del af eleverne går til afgangsprøve. I forhold til indskrivning til folkeskolerne ses en tilbagegang i andelen af forældre, der vælger folkeskolen. Anbefalinger i denne kvalitetsrapport På baggrund af Bornholms Regionskommunes samlede testresultater anbefales det, at der arbejdes med de nationalt fastsatte mål i forhold til læsning, matematik og trivsel: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. 11

12 Pkt. 3: Det faglige niveau I denne del af kvalitetsrapporten belyses det faglige niveau på skolerne i Bornholms Regionskommune. Belysningen tager udgangspunkt i resultater ved de nationale test og afgangsprøverne i de bundne fag for skoleåret Faglige resultater ved afgangsprøverne Dette afsnit omhandler 9. klasses-prøven og er opdelt i to underafsnit. Det første afsnit omhandler det faglige niveau, som berører karaktergennemsnittet i de bundne fag i 9. klasses-prøven. Formålet med dette afsnit og indikator er at følge op på, om folkeskolereformen sikrer, at eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. Det andet afsnit omhandler faglige resultater holdt op imod social baggrund. Der udregnes socioøkonomiske referencer for de enkelte skoler for at få et mere realistisk billede af, hvordan de enkelte skoler præsterer. Det faglige niveau I dette afsnit belyses resultaterne for de bundne prøvefag; dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi (fælles prøve med biologi og geografi fra 2016/2017). At fagene er bundne prøvefag betyder, at alle elever i hele landet skal op i disse fag hvert år. Derved er det muligt at sammenligne udviklingen i resultaterne fra år til år og på tværs af både skoler og kommunegrænser. Et prøvefag kan omfatte flere fagdiscipliner. Det betyder, at en karakter i et prøvefag dækker over et gennemsnit af flere eksaminer. Prøvefaget dansk omfatter eksempelvis fire fagdiscipliner, som eleverne aflægger prøve i; læsning, mundtligt dansk, skriftligt dansk og retskrivning. Prøvefaget matematik omfatter to fagdiscipliner; matematiske færdigheder og matematisk problemløsning, mens engelsk omfatter én fagdisciplin, hvor prøven aflægges mundtligt. Af figur 1 ses udviklingen af det samlede skolevæsen i Bornholms Regionskommune over en 3-årig periode. Karaktererne er et gennemsnit af alle de bundne prøvefag, som er dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi (fra 2016/2017 fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi). Af figuren ses det, at niveauet i Bornholms Regionskommune de seneste 3 år har været forholdsvist stabilt med en op- og nedgang i resultaterne omkring 2015/2016. For alle tre skoleår ligger resultaterne under landsgennemsnittet. 12

13 Figur 1: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Bornholm Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring Figur 2 viser resultaterne specifikt i forhold til det bundne prøvefag dansk, hvor det ses, at karaktergennemsnittet ligger under landsgennemsnittet, med en op- og nedgang omkring skoleåret 2015/2016. Figur 2: Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Bornholm Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring Figur 3 viser resultaterne specifikt i forhold til det bundne prøvefag matematik, hvor det ses, at karaktergennemsnittet ligger under landsgennemsnittet, men en lille nedgang i 2016/

14 Figur 3: Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Bornholm Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i matematik er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i matematik. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring Social baggrund og faglige resultater Dette afsnit omhandler den socioøkonomiske reference og karaktergennemsnittet for de bundne 9. klasses prøver. Elevgrundlaget på de enkelte skoler er ikke nødvendigvis det samme, hvilket betyder, at der ikke bare kan laves direkte sammenligninger mellem skolernes resultater, da elevernes forudsætninger for at præstere ved afgangsprøverne kan være forskellige. For at få et mere realistisk billede af, hvordan de enkelte skoler præsterer i forhold til elevgrundlaget, udregnes der socioøkonomiske referencer for de enkelte skoler. Derved fås et billede af, hvordan skolen klarer sig i forhold til andre skoler med samme elevgrundlag. Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens faktiske elevgrundlag og ikke på elever, der bor i skolens distrikt. I beregningen indgår faktorer på individniveau som fx køn, etnisk oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på. Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og ved at sammenligne kommunens faktiske karakterer hermed, kan der fås et billede af, hvorvidt kommunens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrund. Formålet med indikatoren er muligheden for at følge op på, om eleverne opnår et højere fagligt niveau uanset social baggrund, når de forlader folkeskolen. Af figur 4 fremgår skolernes resultater af de samlede bundne prøvefag, samt om de præsterer bedre eller dårligere end skoler med tilsvarende elevgrundlag. I skoleåret 2015/2016 viser resultaterne, at Hans Rømer Skolen og Kongeskærskolen præsterer noget over forventeligt, Paradisbakkeskolen over forventeligt og Rønneskolen lidt under det forventelige niveau. 14

15 Figur 4: Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Bornholm Skole Skoleår Skoleår Skoleår 2015/ / /2014 Socioøk. Forskel reference Socioøk. Forskel reference Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Socioøk. Forskel reference Hans Rømer Skolen 7,3 6,6 0,7* 6,6 6,5 0,1 6,5 6,2 0,3 Kongeskærskolen 7,7 7,0 0,7* 7,0 6,5 0,5 6,7 6,3 0,4 Paradisbakkeskolen 7,4 7,1 0,3 6,2 6,4-0,2 6,1 6,3-0,2 Rønneskolen 6,3 6,6-0,3 6,3 6,4-0,1 6,3 6,1 0,2 Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis han har mindst fire karakterer. Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit. Note 3: Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*). Note 4: Hovedinstitution angiver hovedinstitutionen på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske reference. Note 5: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre De nationale test De foregående afsnit har omhandlet resultaterne ved folkeskolens afgangsprøve, men eleverne testes ligeledes i løbet af deres skolegang, så lærerne kan følge elevernes udvikling og se, om der er områder, de ikke har forstået eller har brug for at få genopfrisket. Dette sker bl.a. via de nationale test. De nationale test er først og fremmest et fleksibelt pædagogisk værktøj, der kan give læreren mere viden om elevernes faglige niveau inden for de områder, som testes, og derved bidrage til at planlægge og målrette undervisningen mod den enkelte elev. Testene er udelukkende udviklet som et redskab til lærerne samt tænkt til at styrke skole/hjem-samarbejdet. De obligatoriske nationale test i skoleåret fremgår af Tabel 1 Tabel 1: oversigt over hvilke fag og klasetrin der gennemføres nationale test Fag og klassetrin Dansk, læsning x x x x Matematik x x Engelsk x Geografi x Biologi x Fysik/kemi x 15

16 Alle testresultater og testopgaver fra de nationale test er fortrolige. At oplysningerne er fortrolige betyder, at medarbejdere, ledere, skolebestyrelsen, forvaltningen og politikerne har tavshedspligt med hensyn til oplysningerne. Ligeledes må de også kun se de resultater, der er relevante for dem. Fx må en skolebestyrelse kun se resultaterne fra egen skole. I denne rapport beskrives kun de overordnede tendenser for kommunen i forhold til fagene dansk og matematik. Angående selve resultaterne fra de nationale test for skoleåret 2016/2017 henvises til de fortrolige tillæg for de enkelte skoler. Fra skoleåret 2016/2017 er de nationale test vurderet ud fra kriterier, hvilket betyder, at der ikke sammenlignes med andre i landet, men vurderingen sker ud fra nogle på forhånd fastsatte faglige kriterier. Læsning I forhold til det nationale mål om at mindst 80 % skal være gode til at læse i de nationale test, ser kommunens samlede resultat ud som følger: Nationale test - læsning 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. Bornholms Regionskommune fra 2014/ /2016 fra 2015/ /2017 Landsgennemsnittet 2016/ % 67 % 70 % 78 % Forbedring tilbagegang Status quo mål ikke opfyldt Mål opfyldt Ingen data tilgængelige Kommunegennemsnittet lever ikke op til målsætningen og ligger på alle årgange under landsgennemsnittet. På 2. årgang er der over de seneste år sket en fremgang i resultaterne. På 4. og 6. årgang er resultaterne blevet dårligere eller de samme som året forinden. På 8. årgang er det gået tilbage fra 2014/2015 til 2015/2016 men fremad fra 2015/2016 til 2016/2017. Matematik I forhold til det nationale mål om, at mindst 80 % skal være gode til at regne i de nationale test placerer kommunens samlede resultater sig så andelen af børn der er dygtige til at regne i 2016/2017 ser ud som følger: Nationale test - matematik 3. kl. 6. kl. Bornholms Regionskommune fra 2014/ /2016 fra 2015/ /2017 Landsgennemsnittet 77 % 75 % Kommunegennemsnittet lever ikke op til målsætningen og ligger på begge årgange under landsgennemsnittet. Fra 2015/2016 til 2016/2017 er der sket en forbedring af resultaterne. 16

17 I forhold til målet om, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år ligger kommunens samlede resultater som følger: Læsning Matematik Andel af de dygtigste elever 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. 3. kl. 6. kl. fra 2014/ /2016 fra 2015/ /2017 I forhold til målet om, at andelen af elever med de dårligste resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år ligger kommunens samlede resultater som følger: Læsning Matematik Andel af elever med de dårligste resultater 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. 3. kl. 6. kl. fra 2014/ /2016 fra 2015/ /2017 IT i undervisningen It skal være en naturlig del af elevernes læring I forbindelse med evalueringen af ipadprojektet i maj 2017 gennemførtes en kvantitativ undersøgelse blandt det undervisende personale i folkeskolen. Besvarelsesprocenten lå på 45,7 %. I besvarelserne kan det ses af figur 5, at 63 % af underviserne svarer at ipads er blevet en naturlig del af elevernes læreprocesser. Figur 5: I hvor høj grad er ipads blevet en naturlig del af elevernes læringsprocesser? IT skal være et naturligt værktøj i skole/hjem samarbejdet I Bonholms Regionskommune anvendes læringsplatformen MinUddannelse(MU), hvilket gør at elevplanerne og elevens afleverede skolearbejde gemmes i MU, hvor forældrene har adgang. Forældrene kan til en hver tid gå ind på deres barns side og se, hvad der arbejdes med, ugeopgaver, årsplaner m.m. 17

18 Eleverne skal primært udarbejde produktioner(opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgave I forbindelse med den føromtalte undersøgelse blev underviserne bedt om, at forhold sig til i hvor høj grad de tænkte anvendelse af ipad ind i planlægningen af deres undervisning, figur 6. Desuden forholdt de sig til, hvorvidt de anvender både analoge og digitale læremidler figur 7. Disse svar giver et billede af at 61 % af underviserne planlægger deres undervisning med brug af ipad, og 80 % anvender både analoge og digitale læremidler. Figurerne giver et billede af det samlede kommunale billede, men der ses forskelle mellem skolerne og særligt Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen skiller sig ud med mange, der i meget høj grad indtænker ipad i undervisningen. Figur 6: I hvor høj grad indtænker du brug af ipad i din planlægning af undervisningen? Figur 7: Jeg anvender både analoge, digitale og andre læremidler i min undervisning 18

19 Pkt. 4: Overgangen til ungdomsuddannelser Fra national side har der igennem en årrække været fokus på, at de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, da det forbedrer deres muligheder for at blive integreret på det danske arbejdsmarked. I folkeskolen lægges de grundlæggende forudsætninger for at kunne starte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at vi giver eleverne i Bornholms Regionskommune de nødvendige forudsætninger med i forhold til det videre forløb på en ungdomsuddannelse. Denne del af kvalitetsrapporten er inddelt i fire afsnit, som omhandler de unges faglige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse til andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Faglige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse Dette afsnit omhandler de unges faglige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse og er inddelt i henholdsvis de erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser. Erhvervsfaglige uddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der indført adgangskrav på erhvervsuddannelserne med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Det er derfor relevant at se, hvor stor en andel af eleverne, der har opnået de fornødne karakterer og dermed kan påbegynde en erhvervsuddannelse. Af figur 8 fremgår det, at der fra 2014/2015 til 2015/2016 er sket et fald i andelen af elever, der får minimum 2 eller derover i både dansk og matematik, og i skoleåret 2016/2017 ses en lille stigning i andelen af elever med 2 eller derover. Alle 3 år ligger under landsgennemsnittet. I skoleåret 2016/2017 er der 16,5 % af kommunens unge, der ikke har de fornødne forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse, efter de har afsluttet deres folkeskole. Tallene i figuren er opgjort ved skoleårets afslutning og vil derfor ikke indbefatte de elever, der af forskellige årsager ikke har aflagt prøve, og derfor skal til sygeeksamen mv. 19

20 Figur 8: Andel af elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Bornholm Note 1: Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet. Ved samkøring af karakterdata med Danmarks Statistiks elevregistre, er det erfaret, at der er et antal elever på 9. klassetrin, som ikke indberettes i karakterindberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af elever, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 02 i dansk og matematik, er højere end i det, der vises her - skønsmæssigt ca. 5 procentpoint. Der er dog ikke sikker registermæssig dækning for disse manglende elever, og de kan ikke fordeles på kommuner og skoler. De indgår derfor ikke i opgørelserne. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring Gymnasiale uddannelser Juni 2016 indgik regeringen et forlig om gymnasiereformen for at styrke elevernes faglighed, den almene dannelse og øge de unges muligheder for videreuddannelse. Et af tiltagene er indførelse af en styrket uddannelsesparathedsvurdering. For at blive erklæret uddannelsesparat skal elever, der søger ind på stx, hhx og htx, opfylde et minimumskarakterkrav på 5,0 i alle fag i deres uddannelsesparathedsvurdering. Elever, der søger ind på toårigt hf, skal opfylde et minimumskrav på 4,0 i alle fag i deres uddannelsesparathedsvurdering. Adgangskravene for de gymnasiale uddannelser er dog først gældende fra Da gymnasiereformen først implementeres fra skoleåret 2017/2018, og kravet om adgangskrav først er gældende fra 2019, findes der ingen tal på andelen af elever, der lever op til minimumskravet. 20

21 Start på ungdomsuddannelse Hvor det foregående afsnit belyste, hvor stor en andel unge havde de nødvendige faglige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse, så belyser dette afsnit, hvor stor en andel af eleverne, der vælger at starte op på en ungdomsuddannelse. Opgørelsen omfatter andelen af unge, der er begyndt på en ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 15 måneder efter endt 9. klasse. Hvor det første siger noget om, hvor mange der starter på en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, så omfatter den anden opgørelse også de elever, der har taget fx 10. klasse eller været et år på efterskole. På figur 9 ses andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter endt 9. klasse fordelt på gymnasiale- og erhvervsuddannelser. Fra 2014 til 2015 ses et fald i andel af elever, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Samtidig ses en øget søgning til 10. klasse. Figur 9: Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, Bornholm Note 1: Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse summerer ikke til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre På figur 10 ses andelen af unge, der er startet på en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Fra 2014 til 2015 ses en større stigning i andelen af elever, der vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, så vi nu ligger over det fastsatte mål på 25 %. Den samlede andel af unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse, ligger meget tæt på landsgennemsnittet, og for 2015 ligger den 0,2 % over landsgennemsnittet. Der er dog stadig et stykke vej fra 85,8 % til målsætningen om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. 21

22 Figur 10: Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. uddannelse, Bornholm Note 1: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en uddannelse. Ved overgang til uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en erhvervsuddannelse tæller med i gruppen af personer, der har overgang til en ungdomsuddannelse også selvom de ikke er i gang på statustidspunktet. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Dette afsnit belyser, hvordan det går med elever, der starter op på en ungdomsuddannelse. Opgørelsen er lavet ni måneder efter, de har færdiggjort deres folkeskole. Tallene omfatter både elever, der er startet lige efter 9. klasse, og dem der er startet efter 10. klasse. Figur 11 viser, hvor stor en andel af de unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse, som fortsat følger den, ni måneder efter de har forladt folkeskolen. Generelt fastholdes de unge i Bornholms Regionskommune i en ungdomsuddannelse meget lig landsgennemsnittet, med et fald omkring 2013/2014. Fra 2013/2014 til 2014/2015 er der sket et fald i antallet af unge, der har valgt at afbryde deres ungdomsuddannelse, således at der nu er 5 % af de unge har afbrudt deres ungdomsuddannelse ni måneder efter, de har færdiggjort deres folkeskole. Figur12 viser, at der gennem en 3 årig periode er sket et fald i andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter endt grundskole. Samtidig ses en stigning i andelen af elever der ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 22

23 Figur 11: Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Bornholm Note 1: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. Note 2: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som: antal, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre Figur 12: Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Bornholm Note 1: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelserog STU. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. Note 2: Bemærk personer, som ikke er mødt op på uddannelsen eller har været der under en måned tælles som ikke påbegyndt Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre 23

24 Gennemførelse af en ungdomsuddannelse Fra national side er det et mål, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I dette afsnit ses der på, hvor stor en andel af de nuværende ungdomsårgange der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgørelsen omhandler dels, hvor stor en andel af en årgang, der forventes at gennemføre en uddannelse, dels hvordan de forventes at fordele sig i forhold til de forskellige typer af uddannelser. Det forventede gennemførelsesmønster blandt de nuværende ungdomsårgange er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel. Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan det forventes, at en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 år under følgende antagelser: - Uddannelsessystemet vil forblive, som det var i de skoleår, hvor ungdomsårgangen gik i 8. og 9. klasse. - Ungdomsårgangen, hvis uddannelsesadfærd fremskrives, vil bevæge sig i uddannelsessystemet på samme måde som dem, der er i uddannelsessystemet i de år, hvor ungdomsårgangen gik i 8. og 9. klasse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at profilmodellen er en fremskrivning og derfor er behæftet med usikkerhed, samt at den er følsom over for ændringer i de data, der ligger til grund for den. Figur 13 viser, at andelen af elever fra 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse, ligger rimeligt stabilt omkring de 77 % og følger landsgennemsnittet. Set i forhold til den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, så ligger Bornholms Regionskommune, sammen med resten af landet, et stykke fra at realisere dette. Figur 13: Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Bornholm 24

25 Note 1: Andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse stammer fra Undervisningsministeriet profilmodel. Profilmodellen er en fremskrivning under visse antagelser og derfor behæftet med usikkerhed. Nogle kommuner er meget små, og resultaterne er derfor behæftet med særlig stor usikkerhed. Note 2: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser samt den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Note 3: At have gennemført mindst en ungdomsuddannelse vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Note 4: Indikatoren er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet og uanset hvilken institutionstype de gik på i 9.klasse. De elever, som afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt i den kommune, hvor de havde bopæl inden efterskoleopholdet. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre 25

26 Pkt. 5: Elevtrivsel Dette afsnit omhandler trivsel og dermed de nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges, samt inklusionsmålet om, at elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen. Formålet med disse indikatorer er, at de giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at elevernes trivsel skal styrkes, da god trivsel har betydning for elevernes læring både fagligt og socialt. Til at følge elevernes trivsel er der blevet udarbejdet en spørgeramme omfattende 4 differentierede indikatorer. De fire indikatorer er; Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Denne form for trivselsmåling blev første gang gennemført i foråret 2015, hvilket betyder, at vi nu kan følge udviklingen i elevernes trivsel ved at sammenligne de forskellige resultater for de seneste 3 år. Trivselsmålingen består af 20 spørgsmål til klasse og 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). I kvalitetsrapporten tages udgangspunkt i svarene fra klasse, da resultaterne her er sammenlignet på landsplan. Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Rapporten viser et gennemsnit af elevernes gennemsnit. En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i indikatoren. På figur 14 ses det samlede resultat for Bornholms Regionskommune i forhold til de 4 indikatorer. Resultaterne viser, at Bornholm ligger lidt under landsgennemsnittet, hvilket også har været tilfældet ved de tidligere trivselsundersøgelser. Resultaterne afspejler elevernes oplevede trivsel. 26

27 Figur 14: Trivsel - gennemsnit pr. indikatorer Figur 15 viser en stabil faglig trivsel, som omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne, på 3,6. Figur 16 viser indikatoren for ro og orden, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse, på henholdsvis 3,5 stigende til 3,6 og faldende igen til 3,5. Figur 17 viser indikatoren for social trivsel, som gennem de seneste 3 år har ligget stabilt på 4,0. Social trivsel omhandler elevernes oplevelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning. Figur 18 viser indikatoren Støtte og inspiration, som omhandler elevernes oplevelse af at være motiveret, have medbestemmelse og få hjælp og støtte fra lærerne. Figur 15: Faglig trivsel 27

28 Figur 16: Ro og orden Figur 17: Social trivsel Figur 18: Støtte og inspiration Alle skoler udarbejder på baggrund af trivselsundersøgelsen en handleplan for arbejdet med elevernes trivsel. 28

29 Pkt. 6: Kompetencedækning Fra national side har der gennem en årrække været sat fokus på undervisernes faglige kompetencer i forhold til de fag, de underviser i. Målet er, at underviserne skal være linjefagsuddannede eller have tilsvarende faglige kompetencer (undervisningskompetence) i de fag, de underviser i. Målet er, at kompetencedækningen i 2016 skulle være på 85 % stigende til 90 % i I denne del af kvalitetsrapporten undersøges, i hvilket omfang undervisningen i kommunen varetages af undervisere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetence. Undersøgelsen omfatter det samlede skolevæsen. Indikatoren er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence. Definition af undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. Samlet kompetencedækning Af figur 19 fremgår det, at der fra 2015/2016 til 2016/2017 i Bornholms Regionskommune er en lille stigning i den samlede kompetencedækning på 0,6 procentpoint. Gennemsnittet på landsplan er samtidig steget, og vi ligger nu under landsgennemsnittet og det nationale mål på 85 % stigende til 90 % i Af figur 20 fremgår en oversigt over kompetencedækningen i de enkelte fag. Der optræder en meget stor forskel på kompetencedækningen, hvor kristendom ligger lavest med en dækningsgrad på 38,5 % og dansk ligger højest på 95,8 %. Ses der på kompetencedækningen i de bundne prøvefag, ser det således ud: Dansk: 95,8 % Matematik: 92,1 % Engelsk: 80,9 % Fysik/kemi: 89,6 % Og i forbindelse med fællesprøven: Biologi: 66,7 % Geografi: 61,2 % 29

30 Figur 19: Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Bornholm Note 1: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring 30

31 Figur 20: Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Bornholm Note 1: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring 31

32 Pkt.7: Børn i almenområdet Igennem den sidste årrække har der fra national side været et øget fokus på andelen af elever, der inkluderes i almenundervisningen. Der er ikke længere et nationalt fastsat måltal, men lovkrav om at kvalitetsrapporten indeholder oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning (jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapport i folkeskolen Nr. 698 af 23. juni ) Figur 21 viser, at andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, er fra 2015/2016 til 2016/2017 steget med 0,3 %. Bornholms Regionskommune ligger under landsgennemsnittet på 95,2 %. I takt med udfasningen af specialklasserne på Bornholm vil inklusionsgraden stige. Figur 21: Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Bornholm Note 1: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre I relation til det kommunale delmål om, at unge i specialtilbud som udgangspunkt går til afgangsprøve i alle fag, er andelen af elever, der går op til folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, fordelt på specialtilbuddene for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 opgjort til: 2015/ /2017 Kildebakken 0 % 0 % Heldagsskolen 86 % 100 % Dybdalskolen 50 % 45 % I relation til det kommunale delmål om, at alle arbejder ud fra et inkluderende perspektiv, har der har været afholdt et fokusgruppeinterview med 6 inklusionsvejledere fra forskellige skoler for at indsamle viden. Her gives udtryk for, at folkeskolerne er mangfoldige og inkluderende. Personalet er bevidst om og har udviklet en mere inkluderende tænkning omkring undervisningen. 32

33 Der er stor fokus på de fagligt udfordrede elever, hvilket gør at fokus er mindre på de fagligt stærke elever. Vejlederne er opmærksomme på dette, og der arbejdes bl.a. i perioder med holddelinger for at tilgodese de dygtigste elever. Inklusionsvejlederne giver udtryk for, at skolerne på mange måder lykkes med arbejdet med børn i vanskeligheder, men også at det er et udfordrende og tidskrævende arbejde, der kræver klar og tydelig ledelse. Der gives udtryk for en lang sagsbehandlingstid, som kan medføre omkostninger for andre. Mange lærere har indarbejdet grundtankerne fra LP-modellen i deres arbejde, men systematisk anvendelse af modellen foregår primært i forbindelse med indstillinger. Inklusionsvejlederne vurderer, at der er en del viden om inklusion blandt lærerne, men at der mangler en fælles lokal strategi/plan for arbejdet med inklusion. De enkelte medarbejdere har en del viden om inklusion og har mulighed for at trække på viden fra inklusionsvejlederne, men i forhold til at arbejde systematisk i teamene med inklusion er der plads til udvikling. Generelt gives udtryk for, at man ikke er i mål med denne opgave, og måske heller aldrig kommer i mål, da der altid vil være noget der kan gøres bedre. Ligeledes gives udtryk for, at flere ressourcer ville være med til at løse denne opgave bedre. Målet om, at flere forældre vælger et folkeskoletilbud er ikke opfyldt. Nedenstående tabel viser at der er et fald i andelen af elever der indskrives i folkeskolen fra 67 % i 2016/2017 til 58 % i 2017/2018. Andel af elever, ved indskrivning til BH. KL I skoleåret 2016/ /2018 Folkeskolen 67 % 58 % udsat skolestart 4 % 5 % Privatskoler 29 % 36 % Klager over specialundervisning Der er indgivet og behandlet 2 klager til Klagenævnet for specialundervisning i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017. Den ene klage blev afvist. Den anden blev lukket uden afgørelse, da man fandt en løsning. 33

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapport 2018 Kvalitetsrapport 2018 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2018 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole Indholdsfortegnelse Kort om Holbæk By Skole... 2 Indledning... 3 Resultatoplysninger... 3 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse... 3 Socioøkonomisk reference, 9. klasse... 4 Andel elever med 2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Kommunedel Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune...2 Forord...3 Indledning...3 Mål og resultatmål...3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 Kvalitetsrapport Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Nationalt tilsyn med faglig kvalitet... 5 Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse... 5 Vurdering af

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 MIDTSKOLEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger til grund

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

Indhold Indledning... 4

Indhold Indledning... 4 Kvalitetsrapport 2016-2017 Indhold Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1. Helhedsvurdering af det faglige niveau... 5 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere