MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran)."

Transkript

1 Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

2 Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran C. Mål indvendig temperatur på det ventilerede hulrum C. Mål indvendig rum temperatur C. Mål fugtindholdet af luften i ventilationsspalten C. Find den isoleringstykkelse der kræves når: U-værdien er 0,1. Brug Rockwool energi beregner. Tryk her (Ctrl + klik)

3 Metode. 2-lags SBS tagpap løsning. Ved et koldt tag forstås en tagkonstruktionen opbygget af træ eller træbaserede plader, og konstruktionen ventileres med udeluft, således at den øverste del af tagkonstruktionen følger udetemperaturen. Da den yderste del af konstruktionen er kold om vinteren er der altid en vis risiko for kondens i tagkonstruktioner opbygget efter det kolde tag princip. Underlaget for tagdækningen er krydsfiner eller brædder, med et minimums fald mod afløb på 1:40 (25 mm pr mm).

4 Ventilation. Min. 50 mm ventilationsspalte mellem isolering og tagdækningsunderlaget. Ventilationsspalter i udhængende skal minimum være 1:1000 af bygningens bredde. Ventilationsspalte i rygning skal minimum være 1:500 af bygningens bredde.

5 Materiale. Underpap PF 3500 SBS. Overpap PF 5000 SBS. I dag udføres tagdækninger almindeligvis af 2-lag tagpap, der svejses sammen til en ca. 8 mm tyk tagdækning. Tagpap består af en armering, der er imprægneret med bitumen og belagt med et bitumenlag på begge sider. Armeringen i tagpappen kan være glas- eller polyesterfilt, hvor polyesterfilt er den mest anvendt på grund af sin store elasticitet, styrke og holdbarhed. Bitumen er et oliedestillat. Den bitumen der tidligere blev anvendt, var en oxideret eller iltet bitumen. Til skandinaviske forhold er en SBS-modificeret bitumen den mest velegnede, idet dette giver gode elastiske egenskaber ved lave temperaturer. SBS er betegnelsen for en kunstgummetype, hvoraf der tilsættes % til bitumenmassen.

6 Bærende underlag. Tagdækningsunderlaget for har afgørende betydning for taget og tagdækningens levetid og funktion. På kolde tage er underlaget for tagdækningen krydsfiner, OSB-plader eller brædder. Samtidig er underlaget også en del af tagkonstruktionen. Der skal etableres fald mod tagnedløbene, med et minimums fald på 1:40 eller 2,5%. Der kan tolereres en negativ afvigelse på 5 mm pr. meter, svarende til en i praksis minimal acceptabel hældning på 1:50.

7 Taghældninger tabel. MTC

8 Underlag af brædder. Brædder kan være af fyr eller gran og være forsynet med fer og not. Kvaliteten skal være udskud eller bedre, og der må ikke anvendes større bredder end 115 mm. Brædderne skal være fri for vankant, der kan svække fer/nor samlinger. Normalt anvendes ru pløjede brædder, der er høvlet på en side (tykkelsesudlignet), for at opnå en ensartet overflade.

9 Oplægning af brædder. Tilstrækkelig styrke og stivhed opnås med de i tabel nedenfor angivne dimensioner og spændvidder. De angivne tykkelser er de nominelle mål dvs. efter ru pløjning. Alle brædder må ikke samles over det samme spær. Mindst hvert 3. bræt skal forskydes mindst ét fag. Som det fremgår af tabellens tredje kolonne kan der anvendes flyvestød dvs. en ikke-understøttet ende samling imellem to brædder, men dette må kun forekomme i hvert 3. bræt inden for samme fag, og som det fremgår af tabellen så reduceres spændvidden normalt med 200 mm. Derudover afhænger spændvidden af, om taghældningen er større eller mindre end 30. Bemærk, at hvis brædderne er forsynet med fer/not i ende samlinger, så kan de anvendes til lægning med flyvestød uden reduktion af spændvidde. Brædder er især velegnede, hvor der forekommer konstruktioner med svaj i tagfladen eller mange kviste, skotrender og grater. Erfaringsmæssigt er brædder lidt mindre udsatte for skimmelvækst end pladematerialer. Brædder sømmes til underlaget med et søm pr. understøtning og bedst i den øverste tredjedel. Der anvendes 2,8 x 65 mm rillede søm eller tilsvarende. Sømmene skal være korrosionsbeskyttede f.eks. varmforzinkede Fe/Zn 40. Materiale Taghældning. Dimension i mm. Spændvidde i mm Reduceret spændvidde i mm med flyvestød 0-30 Over Over 30 Ru pløjede fyr- eller granbrædder

10 Fugebredder og fugt ved oplægning af brædder.. Ved oplægning må fugtindholdet i brædderne højst være 20 %. Afhængig af bræddernes fugtindhold ved oplægningen, skal der tages hensyn til de fugtbetingede bevægelser, som vil forekomme ved op fugtning og udtørring. De nødvendige afstande imellem brædderne fremgår af tabel nedenfor. Træfugt i brædder ved oplægning % % % Fugeafstand ved oplægning. 2 mm 1 mm 0 mm

11 Underlag af krydsfiner. Krydsfinerplader til bærende undertage skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 13986, DS/EN 13986/NA og DS/EN 636 type 2 eller 3, mærket Roof eller Roofing. Pladerne skal på langsiden være forsynet med fer og not. Erfaringsmæssigt er krydsfiner af nordisk gran mindre udsat for skimmelvækst end plader af andre træarter.

12 Standarddimensioner for krydsfinerplader fremgår af tabel nedenfor. Pladetykkelse i mm. Dimensioner i mm længde x bredde 12, x ,0 600 x x ,0 600 x x x2440

13 Oplægning af krydsfiner. Tilstrækkelig styrke og stivhed opnås normalt ved valg af dimensioner som angivet i tabel neden for. Producentens lægningsanvisning skal dog altid følges. Dokumenteret spændvidde i mm Tykkelse i mm Spændvidde i mm Under 30 Over , , ,

14 Oplægning af krydsfiner. Pladerne stødes normalt over understøtningerne. Af hensyn til en bedre pladeudnyttelse kan der dog ved mindst 15 mm tykke plader anvendes flyvestød i de langsgående samlinger ved spændvidder op til 1000 mm, hvis pladerne forskydes fra et vandret pladelag til det næste. Ved flyvestød ud fræses et spor i pladekanten, hvori der kan indskydes en hård 2 x 25 mm tyk PVC liste eller der kan anvendes plader med fer/not i kanten. Pladerne sømmes med 2,4 x 40 mm kam søm eller tilsvarende. Sømmene skal være korrosionsbeskyttede f.eks. varmforzinkede Fe/Zn 40. Sømafstanden skal være 150 mm langs pladekanter og 300 mm langs mellemunderstøtninger. Hvis der skal nedfræses rendejern i pladerne, må normalt anvendes min. 18 mm tykke plader.

15 Fugebredde og fugt ved oplægning af krydsfiner. Krydsfinerplader oplægges med yderfinerens fiberretning på tværs af understøtning og med en fugeafstand som angivet i tabel nedenfor. Normalt leveres krydsfinerplader med et fugtindhold på 8-10 %, men oplægges pladerne med et andet fugtindhold skal de oplægges med en tilsvarende mindre/ større fugeafstand end normalt. Se tabel nedenfor. Træfugt i krydsfiner ved oplægning. Relativ luftfugtighed. Ved pladeenheder for længder på 2400 mm. Ved sidekant for bredder på 600 mm. Ved sidekant for bredder på 1200 mm. 8 10% 10 15% Over 15% 40 55% 55 75% % 2 mm 1 mm 0 mm 1 mm 0 mm 0 mm 2 mm 1 mm 0 mm

16 Underlag af OSB-Plader OSB-plader til bærende undertage skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 13986, DS/EN 13986/NA og EN 300 type OSB/2, OSB/3 eller OSB/4, mærket Roof eller Roofing. Standarddimensioner for OSB-plader fremgår af tabel nedenfor. Pladetykkelse i Dimensioner i mm mm. længde x bredde 12,0 600 x ,0 600 x ,0 600 x 2440 Pladerne skal på langsiden være forsynet med fer og not. Erfaringsmæssigt er OSB-plader fremstillet af nåletræ mindre udsat for skimmelvækst end OSB-plader af andre træarter. Dog er OSB-plader generelt mere fugtfølsomme end f.eks. krydsfinerplader.

17 Oplægning af OSB-plader. Tilstrækkelig styrke og stivhed opnås normalt ved valg af dimensioner som angivet i tabel nedenfor. Producentens lægningsanvisning skal dog altid Dokumenteret Tykkelse i mm Spændvidde i mm følges. spændvidde i mm ,0 Under Over , , OSB-pladerne stødes over understøtninger, og alle pladesamlinger skal være understøttede. Der må således ikke anvendes flyvestød Pladerne sømmes med 2,4 x 40 mm kamsøm eller tilsvarende. Sømmene skal være korrosionsbeskyttede f.eks. varmforzinkede Fe/Zn 40. Sømafstanden skal være 150 mm langs pladekanter og 300 mm langs mellemunderstøtninger. 1700

18 Fugebredder og fugt ved oplægning af OSB-plader. Normalt leveres OSB-plader med et fugtindhold på 6-8 %, men oplægges pladerne med et andet fugtindhold skal de oplægges med en tilsvarende mindre/større fugeafstand end normalt. Der bør ikke oplægges plader med et fugtindhold på mindre end 6-8 %. Se tabel nedenfor. Træfugt i krydsfiner ved oplægning. Relativ luftfugtighed. Ved pladeenheder for længder på 2400 mm. Ved sidekant for bredder på 600 mm. Ved sidekant for bredder på 1200 mm. 6 8% 8 12% % Over 15% 40 55% 55 75% % Over 85 % 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm 1 mm 1 mm 0 mm 0 mm 2 mm 2 mm 1 mm 0 mm

19 Ventilation af kolde tage. For at fjerne de fugtmængder, som trænger op i tagkonstruktionen enten ved diffusion eller konvektion i et koldt tag, skal tagkonstruktioner ved almindelige diffusionstætte dampspærrer ventileres med udeluft. På figur er vist en bjælkespær konstruktion. Konstruktionen er opbygget med en almindelig dampspærre af fx PE folie. For at fjerne den fugt, som uundgåeligt kommer op i konstruktionen i løbet af vinterperioden, ventileres der med udeluft over isoleringen. Over isoleringen skal der være en afstand, der skal sikre fri luftpassage mellem isoleringens overside og tagunderlagets underside. Ventilationsspalten over isoleringen skal være mindst 50 mm ved tagflader op til 16 m. Ved tagflader over 16 m skal der foretages fugtteknisk vurdering og projektering. Det skal sikres, at isoleringsmaterialet ikke ekspanderer og med tiden lukker eller reducerer for luftgennemstrømningen. Der skelnes i nogle tilfælde mellem husdybder < 8 og 8-16 m. Ved husdybder > 16 m skal der foretages vurdering og/eller beregning. Ventilationsspalten mellem isolering og tagunderlag må normalt øges fra 45 mm til 70 eller 100 mm. Ventilationsåbningerne skal som udgangspunkt have et areal svarende til 1/500 del af det bebyggede areal. Hvis der anvendes insektnet i spalter og studse, skal ventilationsarealerne normalt fordobles Ved tage med en hældning på mindre end 10 kan ventilation ved husdybder under 16 m ske alene gennem åbninger ved tagkant i hver side.

20 Tagafløb. Afvanding kan ske enten til udvendige tagrender og nedløbsrør, eller til indvendige afløb. Tagbrønde placeres på tagets laveste punkt, og skal altid forsynes med bladfang. Ved dimensionering af afløb bør der i Danmark normalt regnes med en regn intensitet på 130 l/s pr. hektar.

21 Tagafløb. Ved mindre tagflader (under 200 m2) skal den nedre grænse anvendes alene af hensynet til kravet om mindst 2 afløb pr. tagflade. På mindre tage med kun et afløb etableres et overløb (udspyr). Afstanden mellem tagnedløb må maksimalt være 14,40 meter. Et areal på 0,6 x 0,6 m omkring afløbet skal forsænkes 10 mm for af undgå overlæg i tappappen Eksempel på udspyer.

22 Fastgørelse af tagpap på brædder. På underlag af brædder anvendes en tagpap, der kan sømmes, ifølge leverandørs anvisninger. Tagpapbaner oplægges parallelt med eller vinkelret på tagets faldretning. Ved udlægning parallelt med faldretningen udlægges undertaget så vidt muligt i hele baner fra kip til tagfod. De fastgøres i øverste baneende pr. 20 cm og ca. 2 cm fra banekant. Fastgørelse sker med tagpapsøm eller klammer tilpasset underlagets tykkelse. Alle søm og klammer skal være skjult af overlæg, som klæbes eller svejses, også ved f.eks. skotrender og lignende, således at undertaget udgør et tæt lag. Ved renovering på eksisterende bræddeunderlag anvendes koldklæbning, selvklæbende overlæg eller en anden metode, der ikke indebærer en brandmæssig risiko. Et eventuelt andet lag tagpap fuldsvejses til det første lag tagpap og udlægges altid fra kip til fod.

23 Fastgørelse af tagpap på krydsfiner og OSB-plader. På underlag af krydsfiner- og OSB-plader anvendes normalt en svejsepap, der punkt- eller stribesvejses til underlaget og fuldsvejses i overlæggene. De anvendelige tagpapkvaliteter til underlag af krydsfiner og OSB-plader skal anvises af leverandør. Tagpappen kan også sømmes på pladeunderlaget ved tagpapkvaliteter efter leverandørs anvisninger. Svejste tagpapbaner oplægges normalt parallelt med tagets faldretning. Det første lag tagpap punkt-, stribe- eller fuldsvejses til underlaget, hvis der anvendes tagpap af typerne PF 3500 eller PF 3500 SBS. Hvis der anvendes sømning sker arbejdsudførelsen ifølge leverandørs anvisninger. Der skal ske en frilægning på 50 mm i første lag tagpap over alle samlinger i OSB-plader. Alternativt kan der anvendes sømning som ved underlag af brædder ifølge leverandørs anvisninger. Et eventuelt andet lag tagpap fuldsvejses til det første lag tagpap.

24 Værktøj. Brænder. Gasslange. Fukssvans. Hammer. Papkniv, krum bladet. Lige bladet kniv, 25 mm. Kridtsnor. Metal sav. Vinkelmåler. Fil. Bliksaks, højre. Bliksaks, venstre. False tang. Popnittetang. Knivtang.

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap.

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran C. Mål indvendig

Læs mere

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG

KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG Dato: 27-05-2019. Udgave: 2. Erstatter: 14-05-2018. KRAV TIL BÆRENDE UNDERLAG 1. Bærende underlag 2. Generelle krav til underlaget 2.1 Underlag for tagisolering 2.1.1 Betonelementer 2.1.2 Beton støbt på

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

262. UDGAVE. Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag. Juli 2013 TOR

262. UDGAVE. Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag. Juli 2013 TOR 262. UDGAVE Juli 2013 Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag TOR Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag 1. Indledning Denne anvisning afløser TOR-anvisning 26, 1. udgave udgivet

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Lægningsvejledning TAG

Lægningsvejledning TAG Lægningsvejledning TAG BÆRENDE TAGUNDERLAG LASTKATEGORI H Tagflader, der på grund af udformning og adgangsforhold må antages ikke at blive benyttet til ophold for personer. Benyttes kun til vedligeholdelse,

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

September Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR

September Specifikationer. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR 245. UDGAVE September 2014 Specifikationer TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 24, 5. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner,

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING LISTEDÆKNING Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Listedækning, beskrivelse Side 3 Arbejdsvejledning synlig tagdækning

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Generelt Side 4 2-lags løsning Side 5 Undgå folder Side 7 1-lags løsning Side 8

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve.

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. Kompendium.1 Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. 1 5/2 2019 Indholdsfortegnelse. Projekt. Repetition. 10

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat 02. Ørbækgårds Alle

Notat 02. Ørbækgårds Alle Notat 02. Ørbækgårds Alle 409-411 E/F Ørbækgårds Allé 409-411 v/ Margit Jensen Ørbækgårds Allé 409 st. th 2970 Hørsholm Att.: Carsten Stecher-Hansen UNDERSØGELSE AF TAGKONSTRUKTION ØRBÆKGAARDS ALLÉ 409-411

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Selvbyggerpap er udviklet

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS TARENU Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med RAW TARENU kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning.

Læs mere

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning ICOPAL TopSafe Stærk og enkel tagløsning 2 ICOPAL TopSafe Der er mange fordele ved Icopal TopSafe En af dem er, at det er så enkelt. Icopal TopSafe er en revolution i sig selv. Lige til at lægge på i ét

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland

MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland monteringsvejledning MONTERING polartag Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Tagdækning i Grønland Indholdsfortegnelse Forord Side

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER MONTERING SELVBYGGERPAP Selvbyggerpap er udviklet således, at du selv, og helt uden brug af åben ild, kan pålægge tagpappet. Rul ud søm fast og klæb. Ja, så let er det faktisk. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18

MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 HUNTON UNDERTAG TG 2190 UTDK - 02/18 MONTERINGSVEJLEDNING HUNTON UNDERTAG 18 / 25 UTDK - 02/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAG Opbevaring/lagring Hunton Undertag skal lagres tørt og være tørt ved montering. Før montering bør pladerne evt. akklimatiseres,

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Renovering af skråtage

Renovering af skråtage 27 Renovering af skråtage Tagpapdækning ved renovering af rejste ventilerede tage med tagsten eller tagplader Tagpapbranchens Oplysningsråd August 2005 Anvisning 27 Indholdsfortegnelse Indledning...4

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET JUNCKERS LEVEL 78+ STRØSYSTEM Erhverv / Bolig JUNCKERS LEVEL 78+ STRØSYSTEM FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET C 1.0 C 1.2 C 1.2.3 Generel information Strøsystem information Projekteringsvejledning Byggeriet

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Undergulve. Undergulve. Undergulve. Typer. Undergulve. Anvendelse underlag for: Brandkrav i BR10. Bjarne Lund Johansen

Undergulve. Undergulve. Undergulve. Typer. Undergulve. Anvendelse underlag for: Brandkrav i BR10. Bjarne Lund Johansen Bjarne Lund Johansen Typer På strøer eller bjælkelag bærende Svømmende på bærende underlag Til opretning af eksisterende gulve Anvendelse underlag for: TRÆ 53 Vådrum TRÆ 63+64 Trægulve Stive belægninger

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Uni til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger. Fastlock. Icopal Leverandør af den indre ro. Så enkelt er det...

Uni til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger. Fastlock. Icopal Leverandør af den indre ro. Så enkelt er det... Fastlock Uni til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger SfB: (47)Nn6 Arbejdsvejledning April 2008 Så enkelt er det... Monteres enten med lægtebeslag nedefra eller med topclips ovenfra, hvilket

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger,

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger, Tjekliste KLIMASKÆRM Tag og tagrum 1/6 Hvor ofte skal tjekkes? Jo ældre jo oftere, men i hvert fald årligt Uudnyttet tagrum uden undertag med isolering i/på den vandrette etageadskillelse Er der misfarvninger

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018 Kompendium.1 Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 1 27/6 2018 Indholdsfortegnelse for H1: Listedækning med overliggende kapper. Listedækning med underliggende kapper. AutoCad.

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere