BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8"

Transkript

1 1 / 8

2 Med reformen af fleksjob og førtidspension den 1. januar 2013 er den hidtidige fleksjobordning blevet omlagt og målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. I denne forbindelse blev løn- og arbejdsvilkår for ansættelse i fleksjob ændret. Som et led i reformen blev der ligeledes indført ressourceforløb, ligesom der blev indført en ny model for kommunens behandling af sager om bl.a. fleksjob. I denne pjece belyses de nye regler om fleksjob samt reglerne om, hvornår en person i fleksjob efter de gamle regler overgår til fleksjob efter de nye regler. Pjecen beskriver afslutningsvist de generelle betingelser og vilkår for ressourceforløb samt de nye regler for behandlingen af sager om tilkendelse af bl.a. fleksjob. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvad er fl eksjob 3 2. Betingelser for tilkendelse af fl eksjob 3 3. Løn- og ansættelsesvilkår i fl eksjob 3 4. Betingelser for oprettelse af fl eksjob på din nuværende arbejdsplads (fastholdelsesfl eksjob 4 5. Sygedagpenge under fl eksjob 4 6. Fra fl eksjob efter gamle regler til fl eksjob efter nye regler 5 7. Fra førtidspension til fl eksjob 5 8. Ledighedsydelse 5 9. Fleksydelse Ressourceforløb Sagsbehandling, herunder rehabiliteringsteam og plan 7 2 / 8

3 1 HVAD ER FLEKSJOB Fleksjob er job på særlige vilkår og kan oprettes til personer, der har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Begrænsningerne i din arbejdsevne skal medføre, at du ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet. Herudover må du ikke modtage førtids- eller folkepension, hvis din bopælskommune skal visitere dig til fl eksjob. Du kan få fl eksjob på både private og offentlige arbejdspladser. 2 BETINGELSER FOR TILKENDELSE AF FLEKSJOB Betingelserne for, at din kommune kan visitere dig til et fl eksjob, er, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Det betyder, at din arbejdsevne skal være nedsat til ca. halvdelen af det normale eller mindre. Derudover skal alle de relevante tilbud, som kommunen kan tilbyde dig, være afprøvet. Der kan fx være tale om vejledning og opkvalifi cering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, revalidering mv. Det er derimod ikke en betingelse, at du har været afprøvet i et ressourceforløb, før du kan blive visiteret til fl eksjob. Du kan også blive visiteret til et fl eksjob, selvom din arbejdsevne aktuelt er meget lille, og du kun kan arbejde få timer om ugen. Det forudsætter, at kommunen vurderer, at der er mulighed for, at du kan komme til at arbejde mere inden for en rimelig periode, så din arbejdsevne bliver forbedret. Det er din bopælskommune, der vurderer, om du opfylder betingelserne for fl eksjob. Du skal derfor henvende dig til din kommune for at høre om mulighederne. Hvis kommunen giver dig afslag på fl eksjob, kan du klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen inden fi re uger. Du skal i givet fald sende din klage til kommunen, som skal genvurdere sagen, og hvis afgørelsen bliver fastholdt, skal kommunen sende din klage videre til Ankestyrelsen. Hvis du overvejer fl eksjob, er det en god idé at få råd og vejledning i din lokale fagforening. 3 LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR I FLEKSJOB Som et led i reformen af fl eksjob og førtidspension, som trådte i kraft den 1. januar 2013, blev fl eksjob midlertidige og af fem års varighed. Hvis du er under 40 år og får fl eksjob efter de nye regler, vil du få bevilliget fl eksjob for fem år ad gangen. Kommunen skal, inden de fem år er gået, vurdere, om du fortsat har ret til fl eksjob. Er du fyldt 40 år og har haft fl eksjob i fem år, skal kommunen visitere dig til et permanent fl eksjob, hvis kommunen vurderer, at du fortsat er berettiget. Kommunen skal følge op på dit fl eksjob efter 2 1/2 år. Formålet er, at kommunen skal vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for fl eksjob. Herudover skal kommunen udarbejde en status efter 4 1/2 år, hvor kommunen skal vurdere, om du kan overgå til beskæftigelse på almindelige vilkår, eller om du skal blive i fl eksjobordningen. Hvis du blev ansat i dit fl eksjob før 1. januar 2013 dvs. på den gamle fl eksjobordning, modtager din arbejdsgiver et økonomisk tilskud fra kommunen svarende til halvdelen eller totredjedele af lønnen til dig. Er du derimod blevet ansat i et fl eksjob efter den 1. januar 2013, er det dig, der modtager et fl eksløntilskud fra kommunen. Hvis du har fået fl eksjob efter 1. januar 2013 skal arbejdsgiver betale løn til dig på baggrund af en vurdering af din reelle arbejdsindsats. Kommunen skal hurtigst muligt foretage en vurdering af din arbejdsevne i fl eksjobbet, både af timetallet og af arbejdsintensitet. Kommunens vurdering af din arbejdsevne skal lægges til grund for aftalen mellem dig og din arbejdsgiver. Er dit arbejdsområde omfattet af en kollektiv overenskomst, skal dine løn- og arbejdsvilkår fastsættes ud fra overenskomsten. Arbejder du fx 15 timer med fuld arbejdsintensitet skal arbejdsgiver betale overenskomstmæssig løn for de 15 timer. Arbejder du derimod med en mindre intensitet, er det s opfattelse, at din løn skal forhandles. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du selv skal sørge for, at modtager en kopi af din ansættelsesaftale og bliver inddraget i en eventuel lønforhandling. 3 / 8

4 Den løn som aftales med din arbejdsgiver i fl eksjobbet, får du suppleret med et fl eksløntilskud fra kommunen. Fleksløntilskuddet bliver beregnet på baggrund af din lønindtægt i fl eksjobbet. Du kan dog højst få 98 % af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge i fl ekslønstilskud. Der er herudover fastsat en række regler om ferie, sygdom, barsel, fl ytning mv. i forbindelse med fl eksjob og fl eksløntilskud. Kontakt Det er vigtigt, at du kontakter din lokale fagforening, hvis du skal ansættes i et fl eksjob. Fagforeningen kan hjælpe med at forhandle din løn og dine arbejdsvilkår. forsøg på at etablere et vedvarende job uden støtte til dig på særlige vilkår. Ansættelse på særlige vilkår efter overenskomstens sociale kapitler betyder, at du er ansat i en stilling med særlige aftaler fx omkring arbejdstid og opgaver og at der er tale om beskæftigelse uden støtte. Kontakt Det er vigtigt, at du kontakter din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvilke regler du er omfattet af. 4 BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF FLEKSJOB PÅ DIN NUVÆRENDE ARBEJDSPLADS (FASTHOLDELSESFLEKSJOB) Med ændringerne af fl eksjobordningen den 1. januar 2013 blev der indført nye regler for fastholdelsesfl eksjob dvs. fl eksjob, som etableres på din hidtidige arbejdsplads. Det er nu en betingelse for oprettelse af et fl eksjob på din hidtidige arbejdsplads, at du, udover at opfylde betingelserne for fl eksjob, har været ansat i mindst 12 måneder på din arbejdsplads på særlige vilkår. Den eneste undtagelse fra dette krav er, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, herunder fx en arbejdsskade, og det er åbenbart formålsløst at gennemføre tiltag med henblik på ansættelse på særlige vilkår. Hvis du skal ansættes i et fl eksjob på din nuværende eller seneste arbejdsplads, er det derfor en betingelse, at man har forsøgt at fastholde dig i jobbet. Det kan fx være sket ved at omplacere dig, omlægge dine arbejdsopgaver, at du er gået ned i tid eller lignende. I forbindelse med oprettelse af et fastholdelsesfl eksjob skal det kunne dokumenteres, at du har været ansat på særlige vilkår. Dokumentationskrav indebærer, at du skal have indgået en skriftlig aftale med din arbejdsgiver, som beskriver, hvilke arbejdsfunktioner du ikke har kunnet eller har haft svært ved at udføre samt hvilke konkrete skånehensyn, der har været aftalt for dig. Herudover skal din arbejdsgiver kunne dokumentere, at der er gjort et reelt 5 SYGEDAGPENGE UNDER FLEKSJOB Efter 1. januar 2013 er der sket nogle få ændringer af reglerne om sygedagpenge i forbindelse med fl eksjob. Da fl eksjobordningen nu også omfatter fl eksjob ned til få arbejdstimer om ugen, er det ikke længere et krav, at du som fl eksjobansat skal være sygemeldt mindst fi re timer ugentligt fra dit fl eksjob, før du kan betragtes som delvist sygemeldt og dermed er berettiget til sygedagpenge. Det er heller ikke længere et krav, at kommunen skal udarbejde en ressourceprofi l i forbindelse med en afgørelse om ophør af sygedagpenge ved varighedsbegrænsningens indtræden, dvs. når du har modtaget sygedagpenge i 52 uger. I stedet skal kommunen foretage en vurdering af, om du stadig er berettiget til fl eksjob eller i stedet kan være berettiget til revalidering, ressourceforløb eller førtidspension. Din arbejdsgiver kan stadig få refusion for dine sygedagpenge fra din første sygedag. Hvis du bliver sygemeldt, mens du er i fl eksjob og oplever problemer, kan du søge råd og vejledning i din lokale fagforening. 4 / 8

5 6FRA FLEKSJOB EFTER GAMLE REGLER TIL FLEKSJOB EFTER NYE REGLER Blev du ansat i dit fl eksjob før 1. januar 2013, bevarer du dit fl eksjob på de hidtidige løn- og arbejdsvilkår dvs. den gamle fl eksjobordning. Hvis du selv siger op eller bliver afskediget fra dit fl eksjob, bliver du omfattet af de nye regler. Der vil være tale om et fl eksjob efter de nye regler, hvis du bliver ansat i et fl eksjob efter den 1. januar En ny fl eksjobansættelse kan være, hvis du bliver ansat i fl eksjob hos en ny arbejdsgiver. Det kan også være et nyt fl eksjob, hvis du skifter til en ny jobfunktion med nye arbejdsopgaver hos samme arbejdsgiver, og dine løn- og ansættelsesvilkår dermed bliver ændret. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du skifter fra pædagogisk arbejde til administrativt arbejde. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke, hvis der er tale om skift af tjenestested. Skift af tjenestested inden for fx en kommune kan betyde, at dine hidtidige arbejdsopgaver bliver fl yttet til en anden institution inden for samme kommune. Der vil som udgangspunkt heller ikke være tale om et nyt fl eksjob, hvis to institutioner fusionerer, eller der sker virksomhedsoverdragelse, og ansættelsesmyndigheden dermed bliver en anden. Dine arbejdsopgaver og ansættelsesvilkår skal dog fortsat være de samme. Der vil heller ikke være tale om et nyt fl eksjob, hvis dit skånebehov eller dit timetal i fl eksjobbet ændres, eller hvis din arbejdsbeskrivelse bliver ændret fx som følge af en forfremmelse, men dit ansættelsesområde og dine arbejdsopgaver er de samme som før. Hvis du skal skifte fl eksjob, eller hvis din arbejdsgiver eller kommunen vil ændre din fl eksjobansættelse, anbefales det, at du søger råd og vejledning i din lokale fagforening. Hvis du går fra den gamle til den nye fl eksjobordning, vil det nemlig kunne have stor betydning for din løn og dit ansættelsesforhold. 7 FRA FØRTIDSPENSION TIL FLEKSJOB Hvis du modtager førtidspension, kan du godt blive visiteret til et fl eksjob. Du kan dog ikke samtidig modtage førtidspension. Hvis du bliver ansat i et fl eksjob, kan din førtidspension derfor enten blive gjort hvilende eller blive frakendt. Du skal derfor være opmærksom på, at din førtidspension kun bliver gjort hvilende, hvis du skal ansættes i et fl eksjob. At førtidspensionen bliver gjort hvilende betyder, at kommunen først tager stilling til, om din førtidspension eventuelt skal frakendes, når det har vist sig, om du kan bestride et fl eksjob. Hvis du som førtidspensionist overvejer at tage imod et fl eksjob, bør du altid kontakte din lokale fagforening for at få råd og vejledning. At gå fra førtidspension til fl eksjob kan have stor betydning for din fremtidige indtægt. Det er nemlig ikke kun førtidspensionen, du kan miste. Hvis du sideløbende med førtidspensionen også modtager invalidepension fra en pensionsordning, vil du som regel også miste denne. 8 LEDIGHEDSYDELSE Du har mulighed for at modtage ledighedsydelse, når kommunen har bevilliget dig en fl eksjobordning. Du kan modtage ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fl eksjob, og hvis du bliver ledig efter et fl eksjob. Du kan også modtage ledighedsydelse ved sygdom, barsel eller afholdelse af ferie. Ved sygdom og barsel er det vigtigt, at du kontakter jobcentret med det samme. Det er nemlig jobcentret, der godkender, om du har ret til ledighedsydelse. Du skal også kontakte jobcentret, hvis du vil søge om ledighedsydelse under ferie. Det er en betingelse, at du har ansøgt i jobcentret, inden din ferie begynder. Ledighedsydelse er uafhængig af din ægtefælles indtægt og jeres eventuelle formue. Ledighedsydelsen udbetales med forskellige satser svarende til 89, 80 eller 60% af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge. 5 / 8

6 Din udbetalingssats afhænger af, hvilken ydelse du modtog før ledighedsydelsen. Modtog du fx løn, revalideringsydelse, arbejdsløshedseller sygedagpenge, vil du kunne modtage ledighedsydelse på 89% af den maksimale dagpengesats. Modtog du derimod kontanthjælp eller ingen ydelse, vil du kunne få 60 eller 80% af den maksimale dagpengesats afhængigt af, om du har forsørgelsespligt over for børn. Når du har nået din fl eksydelsesalder, kan du højst modtage ledighedsydelse på den høje sats dvs. 89% af den maksimale dagpengesats, i sammenlagt 6 måneder. Derefter vil ledighedsydelsen blive sat ned til 60% af den maksimale dagpengesats. Hvis du forsøger børn under 18 år, kan du søge om supplerende kontanthjælp hos kommunen. Hvis du modtager den lave sats, har du mulighed for at optjene ret til ledighedsydelse på 89% af den maksimale dagpengesats, når du har været ansat i et fl eksjob i ni måneder indenfor de seneste 18 måneder. Husk at oplyse kommunen om dine indtægter Hvis du har indtægter, vil de blive fratrukket i ledighedsydelsen. Det kan fx være lønindtægter, feriegodtgørelse, kursusgodtgørelse, visse pensionsudbetalinger mv. Det er derfor vigtigt, at du altid oplyser kommunen om alle dine indtægter, især hvis der sker ændringer. For igen at blive berettiget til ledighedsydelse skal du have været ansat i 9 måneder i et fl eksjob inden for 18 måneder. Du kan højst få ledighedsydelse til udgangen af den måned, hvor du har nået folkepensionsalderen. Har du spørgsmål til eller problemer i forhold til ledighedsydelse, kan du kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning. 9 FLEKSYDELSE I lighed med efterlønsordningen, har du mulighed for at trække dig tilbage fra dit fl eksjob og modtage fl eksydelse. Som udgangspunkt er fl eksydelsesalderen 60 år, men aldersgrænserne følger udviklingen i tilbagetrækningsalderen på samme måde som efterlønsalderen. Aldersgrænsen for hvornår man kan få fl eksydelse, vil derfor stige i løbet af de kommende år. For at kunne få fl eksydelse, er det er en betingelse, at du tidligere har været tilmeldt efterlønsordningen og stadig er tilmeldt fl eksydelsesordningen efter, at du har fået bevilliget fl eksjobordning. Når du bliver visiteret til fl eksjob, bliver du automatisk tilmeldt fl eksydelsesordningen og skal indbetale fl eksydelsesbidrag. Du skal stå til rådighed Når du modtager ledighedsydelse, skal du stå til rådighed. Det betyder, at du skal udnytte alle dine muligheder for at opnå et fl eksjob. Hvis du siger nej til et rimeligt tilbud om fl eksjob, dvs. et fl eksjob som du kan varetage, mister du retten til ledighedsydelse i tre uger. Hvis du selv siger et fl eksjob op uden at have en rimelig grund, er du selvforskyldt ledig og mister retten til fl eksjob i tre uger. Er du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til ledighedsydelse. Hvis du udebliver fra en samtale på jobcentret, mister du retten til ledighedsydelse i tre uger. Du har mulighed for at fravælge ordningen, hvis du ikke ønsker at være medlem af den. anbefaler dog, at du er varsom med at melde dig ud. Netop som fl eksjobber, hvor du i forvejen har begrænset arbejdsevne, bør du overveje nøje, om du kan holde til at arbejde helt frem til den forhøjede folkepensionsalder, eller om du kan få brug for at trække dig tilbage på fl eksydelse nogle år før. Vælger du at melde dig ud for at få fl eksydelsesbidraget udbetalt, kan du aldrig komme tilbage i ordningen. Det er kommunen, der administrerer fl eksydelsesordningen. Fleksydelse udgør 91 % af den maksimale dagpengesats og udbetales af din kommune. 6 / 8

7 Hvis du har spørgsmål om fl eksydelse, kan du få råd og vejledning hos din kommune. Oplever du problemer med fl eksydelse, kan du kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning. 10 RESSOURCEFORLØB Efter 1. januar 2013 er der indført en ny indsats i form af ressourceforløb. Ressourceforløb er til personer, der har komplekse problemer ud over det at være ledig især i forhold til helbredet. Ressourceforløb er derfor til personer, som har brug for et særligt helhedsorienteret og tværfagligt forløb, som kan vare fra et til fem år. Før du kan få tilkendt et ressourceforløb, skal du have modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, have deltaget i beskæftigelsestilbud fra jobcentret eller revalidering, uden at dette har bragt dig tættere på arbejdsmarkedet. Man er kun undtaget fra dette krav, hvis man har en meget svær sygdom eller en betydelig funktionsnedsættelse. Derudover skal kommunen vurdere, at det er helt uden formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen. I sådanne tilfælde vil kommunen i stedet kunne tilkende førtidspension. Før kommunen kan tilkende dig et ressourceforløb, skal din sag have været behandlet i kommunens rehabiliteringsteam. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller dig til et ressourceforløb, skal kommunen bagefter træffe den endelige afgørelse. Når du har fået tilkendt et ressourceforløb, skal du have tildelt en koordinerende sagsbehandler. Sammen med din sagsbehandler, skal I udarbejde en plan for ressourceforløbet. Er du under 40 år kan du blive tilbudt fl ere ressourceforløb i forlængelse af hinanden. Er du derimod over 40 år, skal du kun tilbydes et ressourceforløb, medmindre du selv ønsker mere end et forløb, og kommunen er enig i det. Hvis du bliver visiteret til et ressourceforløb, vil du få ressourceforløbsydelse under forløbet. Ressourceforløbsydelsen er uafhængig af din ægtefælles indtægt og jeres formueforhold. Ydelsen svarer til kontanthjælp, dvs. 80 eller 60% af den maksimale dagpengesats. Der er dog enkelte undtagelser, eksempelvis hvis du før visitationen til ressourceforløb modtog sygedagpenge, ledighedsydelse eller førtidspension. Hvis du bliver syg, går på barsel eller fl ytter til en anden kommune under et ressourceforløb, beholder du retten til ressourceforløbsydelse. Det er kommunen, der administrerer ordningen og udbetalingen af ydelsen. Har du spørgsmål i forhold til dine muligheder, kan du derfor få råd og vejledning fra din kommune. Hvis du har spørgsmål omkring ressourceforløb og den ydelse, du kan modtage herunder hvis du er uenig i kommunens afgørelse kan du kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning. 11 SAGSBEHANDLING, HERUNDER REHABILITERINGSTEAM OG REHABILITERINGSPLAN Efter den 1. januar 2013 skal alle sager om ressourceforløb, fl eksjob, førtidspension og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende behandles i de kommunale rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning. Det betyder, at der skal deltage personer, der arbejder med beskæftigelse, sundhed og undervisning i kommunen. Derudover skal regionen være repræsenteret med en sundhedskoordinator. De kommunale rehabiliteringsteam skal foretage en vurdering af og afgive indstilling i sager om bl.a. fl eksjob. Dvs. at teamet laver en vurdering af, om du fi ndes berettiget til fl eksjob og hvilke indsatser, der er nødvendige for, at du kan komme i job. På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen efterfølgende den endelige afgørelse om fl eksjob. 7 / 8

8 Forelæggelse af en sag om fl eksjob for kommunens rehabiliteringsteam sker på baggrund af en beskrivelse, som kaldes Rehabiliteringsplanens forberedende del 1. I planen skal der være en beskrivelse af dine erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse. Derudover skal den også indeholde en vurdering fra din læge. Når din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, afholdes der et møde, hvor du og din sagsbehandler skal deltage. Du vil ofte også have mulighed for at tage en bisidder med. Du kan kun i ganske særlige tilfælde undlade at deltage i mødet. Hvis din sag skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam, anbefales det, at du kontakter din lokale fagforening for råd og vejledning. VIL DU VIDE MERE? Vil du vide mere kan du fi nde fl ere oplysninger på bupl.dk Du kan også kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning. 8 / 8

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformens vigtigste sigtelinjer Flere unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for førtidspension Borgeren skal medinddrages

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NÅR DU HAR RET TIL FLEKSJOB OG ER LEDIG, KAN DU FÅ LEDIGHEDS- YDELSE Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Til Folketingets beskæftigelsesudvalg

Til Folketingets beskæftigelsesudvalg Til Folketingets beskæftigelsesudvalg Oktober 2017 1 - Udmøntning af arbejdsintensiteten for personer ansat i fleksjob. I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob fra januar 2013, var et

Læs mere

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013 Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Kommunen kan yde fleksjob til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er tale om en

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ny lovgivning: Underviser: Susanne Wiederquist. Wiederquist 1

Ny lovgivning: Underviser: Susanne Wiederquist. Wiederquist 1 Ny lovgivning: Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. kursus Consentio d.6. marts 2013 Underviser: Susanne Wiederquist

Læs mere

FØRTIDSPENSIONS- OG FLEKSJOBREFORMEN MED FOKUS PÅ RESSOURCEFORLØB

FØRTIDSPENSIONS- OG FLEKSJOBREFORMEN MED FOKUS PÅ RESSOURCEFORLØB Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt FØRTIDSPENSIONS- OG FLEKSJOBREFORMEN MED FOKUS PÅ RESSOURCEFORLØB J U R I D I S K E P R O B L E M S T I L L I N G E R I F T. R E S S O U

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74 Dafolo Demo Et langt navn kommunenanvn - Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24, 9900 Frederikshavn Dafolo Demo Et langt navn kommu Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Viktoria de Macipan

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen.

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 2 af 25 fradrag for ferie med feriegodtgørelse præciseres

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 2 af 25 fradrag for ferie med feriegodtgørelse præciseres Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 1 af 25 Den fulde tekst VEJ nr 9622 af 04/07/2017 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2017 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013.

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013. 1 Status for fleksjobambassadørindsatsen Førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft d. 1. januar 2013. Hensigten med reformen er bl.a., at flest mulige skal beholde kontakten med arbejdsmarkedet

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v.

Vejledning om fleksjob m.v. VEJ nr 9855 af 31/08/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 15/18188

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen

Bjørnø-Konsulenten. Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Træfpunkt Fyn / Autisme- og Aspergerforeningen Torsdag 31. maj 2018 kl. 19.00 til 21.30 Kulturmaskinen i Lokale Petersen, Farvergården 7, 1. sal, 5000 Odense Relevant lovgivning ift. voksne autister og

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Ydelser + typiske forløb Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Overblik ydelsesniveauer Gns. omkostning (HÅP) Satser (Mdr.) A-dagpenge 219.000 18.645 Kontanthjælp 139.000 3.509-14.993

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere